فهرست مطالب

نشریه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
سال چهاردهم شماره 3 (پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/09/20
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سیده ریحانه رمضان زاده سکه*، محبوبه روحانی، متین محمدی فر، فائزه نادری، ریحانه پزشکی، مریم نظافت فریزی، حسن نامدار احمدآباد، رضا سالاری نیا صفحات 4-9
  مقدمه

  در مطالعه حاضر رابطه بین شاخص های خونی و پیامدهای بالینی در بیماران کووید 19 بررسی شد.

  روش کار

  این مطالعه مقطعی روی 293 بیمار بزرگ سال مبتلا به کووید 19 بررسی شدند که در بیمارستان امام حسن بجنورد، ایران بستری شده بودند و کمتر از سه روز از شروع علایم کووید 19 آن ها گذشته بود. از پرونده الکترونیکی، اطلاعات بیماران شامل اطلاعات دموگرافیک، مشخصات بالینی و نتایج بالینی استخراج شد. نتایج مربوط به آزمایش شمارش کامل خون برای هر نمونه نیز ثبت شد.

  یافته ها: 

  میانه سن بیماران 53 سال بود. 147 نفر 17/50 درصد از بیماران زن بودند. 37 بیمار در آی سی یو بستری بودند و 42 نفر نیز فوت کردند. میانگین شاخص های خون شناسی به جز نسبت نوتروفیل به لنفوسیت NLR، نسبت پلاکت به لنفوسیت PLR و میزان رسوب اریتروسیت ESR در بیماران کووید 19 در محدوده نرمال قرار داشت. مقادیر گلبول سفید WBC، NLR و PLR در بیمارانی که فوت کرده یا در آی سی یو بستری بودند، به طور معناداری بیشتر از بیمارانی بود که در آی سی یو بستری نشدند 05/0˂P. همچنین نتایج نشان داد مقادیر هموگلوبین، هماتوکریت و ESR در بیماران فوت شده نسبت به بیمارانی که در آی سی یو بستری نشده بودند، کمتر است 05/0˂P. بین شاخص های خون شناسی و مدت زمان بستری در بیمارستان ارتباط معناداری مشاهده نشد 05/0 ˃P.

  نتیجه گیری

  به طورکلی نتایج نشان داد مقادیر افزایش یافته برخی از شاخص های خون شناسی همچون WBC، NLR و PLR در زمان بستری ممکن است پیامد بالینی ضعیف را در بیماران مبتلا به کووید 19 پیش بینی کند.

  کلیدواژگان: خون شناسی، طول بستری در بیمارستان، کووید 19، نتیجه بالینی
 • فرزانه رشیدی فکاری*، علیرضا عباسپور، حسن نامدار احمدآباد، امیر عظیمیان، محمد صداقتی نوقابی، میلاد جدی صفحات 10-15
  مقدمه

  برگزاری جلسه بازخورد پس از آزمون به یادگیری و ماندگاری آموزش کمک می کند. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی اجرای فرایند بازخورد پس از آزمون درس بیوشیمی با رویکرد ارزیابی برای یادگیری انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه مقطعی روی 127 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی انجام شد. نمونه گیری به روش سرشماری بود. داده ها با استفاده از فرم مشخصات دموگرافیک و تحصیلی، پرسش نامه تجربه، رضایت و مقبولیت دانشجویان از جلسه بازخورد پس از آزمون گردآوری شد. بعد از اتمام آزمون پایان ترم درس بیوشیمی، جلسه بازخورد پس از آزمون به مدت دو ساعت برگزار شد.  دو هفته بعد از برگزاری این جلسه، پرسش نامه های مذکور تکمیل شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 24 و شاخص های تمایل مرکزی، پراکندگی و توزیع فراوانی تجزیه وتحلیل شد.

  یافته ها:

   میانگین نمره رضایت و مقبولیت از جلسه درس بعد از آزمون 7/0 ± 22/4 بود. بیشترین میانگین نمره تجربه دانشجویان از شرکت در جلسه بازخورد پس از آزمون مربوط به «روشن شدن انتظارات دانشجویان» 62/0 ± 44/4 بود. همچنین نتایج نشان داد تجربه دانشجویان، رضایت و مقبولیت شرکت در جلسه بازخورد پس از آزمون، بیشتر از میانگین مورد انتظار و حد مطلوب بود.

  نتیجه گیری

  برنامه ریزی برای برگزاری جلسه بازخورد پس از آزمون به عنوان بخشی از طرح درس با رضایت و مقبولیت دانشجویان همراه است. پیشنهاد می شود مطالعات بیشتری در زمینه اجرای جلسه بازخورد پس از آزمون بعد از امتحانات میان ترم انجام شود

  کلیدواژگان: بازخورد، دانشجویان، نگرش
 • فهیمه ادیب صابر*، سلیمان انصاری، علیرضا علمیه، مریم گل محمدی صفحات 16-23
  مقدمه

  هدف از پژوهش حاضر مقایسه تاثیر روش های تمرین تناوبی با شدت زیاد HIIT، تنظیم خواب و ترکیبی از این دو روش بر اینترلوکین-6 IL-6، پروتیین واکنش دهنده با حساسیت زیاد hs-CRP، توان بی هوازی و شاخص توده بدنی BMI دختران نوجوان دارای اختلال خواب بوده است.

  روش کار

  80 دختر نوجوان دارای اختلال خواب به طور تصادفی در گروه های HIIT، تنظیم خواب، ترکیب HIIT و تنظیم خواب، و کنترل جایگزین شدند. همه شرکت کنندگان دو روز قبل و بعد از فرایند تحقیق برای اندازه گیری ها در جلسات پیش آزمون و پس آزمون شرکت کردند. شرکت کنندگان در گروه تمرین HIIT و ترکیبی، 4 هفته و هفته ای سه جلسه به تمرین HIIT پرداختند. افراد در دو گروه تنظیم خواب و ترکیبی، برنامه تنظیم خواب را با افزایش 5 دقیقه ای مدت زمان خواب در هر شب اجرا کردند.

  یافته ها:

   نتایج حاضر تفاوت معنی دار بین گروهی را برای سطوح سرمی IL-6 و hs-CRP، شاخص توده بدنی و توان بی هوازی نشان داد (001/0>P). نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی کاهش معنی دار در شاخص توده بدنی و سطح سرمی IL-6 و hs-CRP و افزایش معنی دار در متغیر توان حداقل در گروه ترکیبی در مقایسه با سه گروه دیگر نشان داد 001/0>P. علاوه براین، افزایش معنی دار ظرفیت توان بی هوازی توان اوج و میانگین به ترتیب در گروه ترکیبی و HIIT در مقایسه با گروه تنظیم خواب و کنترل مشاهده شد 001/0>P

  نتیجه گیری

  مداخله ترکیبی HIIT و تنظیم خواب می تواند به عنوان مداخله ای ارزشمند به برنامه های درمانی به منظور بهبود اختلالات خواب دختران نوجوان و کاهش مشکلات و هزینه های درمان این افراد و خانوده های آن ها در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: اختلالات خواب، اینترلوکین-6، تمرین تناوبی شدید، تنظیم خواب، توان بی هوازی
 • فاطمه غیورکاظمی*، فاطمه شهابی زاده، مریم صف آرا، سودابه شهید ثالث صفحات 24-33
  مقدمه

  تشخیص سرطان بسیار ناراحت کننده است و موجب فقدان کنترل و عدم امنیت در فرد مبتلا می شود. تاب آوری و خودکارآمدی دو عامل حمایتی مهم در این افراد است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی مبتنی بر توجه آگاهی و مداخله فراتشخیصی زنان با سرطان پستان بر خودکارآمدی و تاب آوری سرطان همراه با دوره پیگیری انجام شد.

  روش کار

  روش پژوهش نیمه تجربی با پیش آزمون، پس آزمون و دوره پیگیری 45 روزه انجام شد. جامعه آماری شامل بیماران زن مبتلا به سرطان پستان در سال 1397-1400 مراجعه کننده به بیمارستان امید و امام رضا  مشهد بودند. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه های خودکارآمدی سرطان چمپیون و همکاران 2013 و تاب آوری سرطان سوناگا و فوتاواتاری2018 بود. 41 نفر از آزمودنی ها به روش هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل جایگزین شدند. برای دو گروه آزمایش مداخله به مدت 10 جلسه هفتگی اجرا شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی با نرم افزار آماریSPSS نسخه 25 تحلیل و سطح معناداری آزمون ها 05/0 در نظر گرفته شد.

  یافته ها: 

  بین میانگین نمرات گروه های آزمایش اول و دوم با گروه کنترل در پس آزمون و پیگیری در تاب آوری 007/0> p و خودکارآمدی تفاوت معناداری وجود داشت01/0> p. بین اثربخشی فراتشخیصی و طرحواره درمانی مبتنی بر توجه آگاهی در پس آزمون و پیگیری تفاوت معناداری مشاهده نشد

  نتیجه گیری

  براساس یافته های پژوهش حاضر، پیشنهاد می شود برای کاهش مشکلات روان شناختی زنان دارای سرطان پستان از طرحواره درمانی مبتنی بر توجه آگاهی و مداخله فراتشخیصی استفاده کرد

  کلیدواژگان: تاب آوری، خودکارآمدی، روان درمانی، سرطان پستان
 • تهمینه پیروی*، مجید کاتبی، امیرحسین رشیدی، ناصر شیخی صفحات 34-39
  مقدمه

  مت آمفتامین ماده محرک سیستم عصبی مرکزی است که معمولا سوء مصرف می شود. هدف مطالعه حاضر تعیین اثرات مت آمفتامین بر قطر و ضخامت لوله های سمینی فر گناد موش های صحرایی نر است.

  روش کار

  در این مطالعه از 20 سر موش صحرایی نر بالغ با وزن 200 تا 220 گرم استفاده شد. موش ها به دو گروه آزمایش و کنترل هر گروه 10 موش تقسیم شدند. در گروه آزمایش موش های صحرایی سه روز اول 2 میلی گرم و چهار روز بعد، 5 میلی گرم مت آمفتامین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت داخل صفاقی دریافت کردند. گروه کنترل نیز 5/0 میلی لیتر سرم فیزیولوژی به صورت داخل صفاقی به مدت یک هفته به ازای هر موش دریافت کردند. بعد از گذشت 24 ساعت از آخرین تزریق، موش های صحرایی کشته و گناد اصلی از اسکروتوم خارج شد. بعد از پاساژ بافتی و رنگ آمیزی با هماتوکسیلین-ایوزین، با میکروسکوپ نوری بررسی شدند. نتایج با استفاده از آزمون تی مستقل تحلیل شد. مقدار 05/0 P< برای تعیین سطح معنی داری بین گروه ها در نظر گرفته شد.

  یافته ها:

   نتایج پژوهش نشان داد مصرف مت آمفتامین باعث کاهش معنادار میانگین قطر و ضخامت اپی تلیوم لوله های سمینی فر در موش های صحرایی می شود.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه، مت آمفتامین با دژنراسیون و آتروفی لوله های اسپرم ساز یک ترکیب سمی برای گناد اصلی موش های صحرایی نر است

  کلیدواژگان: تستوسترون، گناد اصلی، لوله های سمینی فر، مت آمفتامین، موش صحرایی نر
 • رزیتا نوربخش*، علی اصغر رواسی، رحمان سوری صفحات 40-51
  مقدمه

  تاثیر مثبت تمرین ورزشی در تعدیل عوامل خطرزای قلبی-عروقی ازجمله در بیماران پرفشاری خون نشان داده شده است. هدف از اجرای مطالعه حاضر، بررسی تاثیر 8 هفته تمرین ترکیبی و مکمل یاری ال آرژنین بر سطوح سرمی مولکول های چسبان سلولی و عروقی ICAM-1, VCAM-1 و نیتریک اکسید NO در زنان یایسه مبتلا به پرفشاری خون بود.

  روش کار

  زنان یایسه مبتلا به پرفشاری خون در 4 گروه 12 نفری شامل گروه های دارونما P، ال آرژنین L، تمرین T و تمرین+ال آرژنین TLتقسیم شدند. برنامه تمرین ترکیبی مقاومتی-استقامتی طی 8 هفته، 3 جلسه در هفته اجرا شد. مصرف ال آرژنین روزانه 6 گرم بود. در ابتدا و انتهای 8 هفته مداخله، خون گیری انجام و سطوح ICAM-1، VCAM-1 و NO اندازه گیری شد. یافته ها با نرم افزار SPSS نسخه 24، آزمون آنوای یک راهه و آزمون تعقیبی توکی تجزیه وتحلیل شد.

  یافته ها: 

  سطوح ICAM-1 و VCAM-1 در گروه های T و TL در مقایسه با گروه های P و L به طور معناداری کاهش یافت 05/0>p افزایش معنادار سطوح NO در گروه های L 003/0=p، T001/0>p و TL 001/0>p در مقایسه با گروه P و همچنین کاهش معنادار فشارخون سیستولی و دیاستولی در همه گروه های مداخله نسبت به گروه P مشاهده شد 05/0>p

  نتیجه گیری

  مصرف ال آرژنین و تمرین ترکیبی به تنهایی و همراه با یکدیگر در کاهش فشارخون بیماران دارای پرفشاری خون موثر است. ال آرژنین با افزایش تاثیرگذاری تمرین ترکیبی در کاهش فشارخون سیستولی همراه بود. احتمالا کاهش فشارخون در گروه های فوق تا حدودی به واسطه تنظیم افزایش NO اعمال می شود.

  کلیدواژگان: ال آرژنین، پرفشاری خون، تمرین ورزشی، مولکول های چسبان
 • سید حمید نبوی، محسن اسدی لاری، میرطاهر موسوی، وحید راشدی، رضا فدای وطن* صفحات 52-58
  مقدمه

  اعتماد یکی از مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت سالمندان است. با توجه به اهمیت اعتماد، این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر دموگرافیک، اقتصادی-اجتماعی و سلامت بر اعتماد در سالمندان بالای 60 سال انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه مقطعی با استفاده از داده های فاز دوم عدالت شهری و ابزار پاسخگویی Urban Health equity and response tool-2 Urban HERAT-2 روی 5760 سالمند انجام شد. وضعیت اقتصادی خانوار به روش تحلیل مولفه های اصلی و بر اساس متغیر های تسهیلات و لوازم زندگی سنجیده شد. سپس با استفاده از متغیر های دموگرافیک و اقتصادی-اجتماعی نظیر نمره اقتصادی خانوار، شغل، قومیت، تحصیلات و سلامت جسمی خودگزارش شده و سلامت روان در رگرسیون خطی مدل تبیین کننده اعتماد با نرم افزار STATA ارایه شد.

  یافته ها:

   نتایج نشان داد متغیرهای لوازم و تسهیلات زندگی 58/0 واریانس نمره اقتصادی خانوار را تبیین می کنند. همچنین وضعیت تاهل، کارگر فصلی، کارگر دایمی و نسبتا فقیر بودن سالمندان با کاهش اعتماد در سالمندان و توانایی خواندن و نوشتن سالمند، سلامت جسمی خودگزارش شده خوب و بدون تغییر با افزایش اعتماد در سالمندان همراه بود. متغیر های سن، جنس، بازنشستگی، قومیت و سلامت روان نیز با اعتماد سالمندان مرتبط نبود.

  نتیجه گیری

  متغیرهایی نظیر مشاغل کارگری، تحصیلات کم و وضعیت اقتصادی نامناسب عوامل موثر بر اعتماد در سالمندان بودند. یافته های این مطالعه نشان داد بین اعتماد نهادی و بین گروهی در سالمندان ارتباطی وجود ندارد که این نیازمند توجه سیاست گذاران است.

  کلیدواژگان: اعتماد، سالمندان، وضعیت اقتصادی-اجتماعی، Urban HERAT-2
 • سوسن سالاری*، رسول روشن، حمید پورشریفی، حجت الله فراهانی، محبوبه سادات حسینی صفحات 59-69
  مقدمه

  امروزه دیابت به عنوان ششمین عامل مرگ ومیر شناخته شده است که درمان قطعی ندارد. بنابراین، توجه به آموزش و افزایش آگاهی بسیار مهم است. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی پروتکل یکپارچه نگر خودمراقبتی تحت وب بر کیفیت زندگی وابسته به سلامت، بهزیستی روانی و قندخون بیماران مبتلا به دیابت نوع دو است.

  روش کار

  پژوهش حاضر از نوع مطالعات تجربی با گروه کنترل با استفاده از طرح پیش آزمون و پس آزمون است. از میان بیماران مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به انجمن دیابت شهر تهران، 64 نفر انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه گماشته شدند. گروه آزمایش در معرض 5 جلسه درمانی یک ساعته تحت وب قرار گرفتند و داده ها با استفاده از پرسش نامه های خلاصه فعالیت های خودمراقبتی دیابت SDSCA، مقیاس کیفیت زندگی وابسته به دیابتADDQoL، پرسش نامه بهزیستی روان شناختی W-BQ12 در پیش آزمون و پس آزمون جمع آوری شد. بعد از جمع آوری داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تجزیه وتحلیل شدند.

  یافته ها: 

  نتایج نشان داد استفاده از این پروتکل درمانی بین دو گروه در میزان قندخون 35/4=F، بهزیستی روان شناختی 24/14F=، کیفیت زندگی 63/52= F و خودمراقبتی 54/68=F در سطح 001/0 تفاوت معناداری ایجاد کرده است.

  نتیجه گیری

  با توجه به اهمیت آموزش های خودمراقبتی و سلامت همراه مجازی توصیه می شود تیم سلامت از درمان های خودمراقبتی تحت وب برای کنترل بیماری دیابت استفاده کنند

  کلیدواژگان: بهزیستی، خودمراقبتی، سلامت همراه، قندخون، کیفیت زندگی
 • هادی یزدانی، امیر امانی*، مریم بشارتی، مریم تاتاری، علی مرجانی صفحات 70-77
  مقدمه

  گیاهان دارویی طی قرن ها نقش مهمی در درمان بسیاری از بیماری ها داشته اند. کاکوتی کوهیZiziphora clinopodioides یکی از گیاهانی است که خواص ضدباکتریایی آن به خوبی شناخته شده است. در این مطالعه اثرات ضدباکتریایی اسانس و نانوامولسیون گیاه کاکوتی بررسی شده است.

  روش کار

  بعد از تهیه و جمع آوری گیاه در فصل بهار، نمونه ها در سایه خشک و به آزمایشگاه منتقل شدند. سپس اسانس گیری با دستگاه کلونجر انجام شد. به منظور تعیین خواص ضدباکتریایی از باکتری گرم منفی اشریشیا کلی و باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اوریوس استفاده شد.

  یافته ها:

   بیشترین ترکیب اسانس مربوط به ماده پولگون 49/44 درصد بود. اندازه ذرات در نانوامولسیون 5 درصد اسانس کاکوتی کوهی0/13 نانومتر به دست آمد. با توجه به قطر هاله عدم رشد، هیچ اختلاف معنی داری بین نانوامولسیون 5 درصد و اسانس کاکوتی 5 درصد در باکتری گرم مثبت و باکتری گرم منفی مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  نانوامولسیون حاوی اسانس در مقایسه با اسانس تفاوت معنی داری از نظر فعالیت ضدباکتریایی نداشت

  کلیدواژگان: اسانس، ضدباکتریایی، کاکوتی کوهی، نانوامولسیون
 • فرناز سیفی اسگ شهر*، مقصود نبیل پور صفحات 78-83
  مقدمه

  تلاش های تحقیقاتی برای پیش بینی زودهنگام بیماری کووید 19 همچنان ادامه دارد. هدف از تحقیق حاضر معرفی شاخصی برای پیش بینی درگیری ریه بیماران فشارخونی مبتلا به کووید 19 بود.

  روش کار

  جامعه آماری این پژوهش تمام بیماران فشارخونی مبتلا به کووید 19 بودند که از بهمن 1400 تا اردیبهشت 1401 در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام سجاد تبریز بستری شده بودند و به صورت سرشماری انتخاب شدند. مقادیر پروتیین واکنشگر C، ال سیستیین و ویتامین D از سرم آن ها با روش الایزا اندازه گیری شد. از آزمون آماری تی مستقل برای مقایسه دو گروه استفاده شد. همچنین نسبت پروتیین واکنشگر C به ال سیستیین در هر دو گروه محاسبه شد. سطح معنی داری تمام عملیات آماری 05/0 p≤ تعیین شد.

  یافته ها:

   همه بیماران فشارخونی مبتلا به کووید 19 بستری در بخش مراقبت های ویژه درگیری بیش از 50 درصد ریه و کمبود ویتامین D کمتر از 20 نانوگرم بر میلی لیتر داشتند. مقادیر ویتامین D افراد سالم بیش از 26 نانوگرم بر میلی لیتر بود. نتایج تحقیق نشان داد میزان پروتیین واکنشگر C و ال سیستیین نسبت مقادیر پروتیین واکنشگر C به ال سیستین در بیماران فشارخونی مبتلا به کووید 19 به طور معناداری بیشتر از افراد سالم بود

  نتیجه گیری

  نسبت پروتیین واکنشگر C به ال سیستیین و کمبود ویتامین D می تواند پیشگوکننده بهتری برای درگیری ریه در بیماران فشارخونی مبتلا به کووید 19 باشد.

  کلیدواژگان: ال سیستئین، پروتئین واکنشگر C، فشارخون، کرونا ویروس، ویتامین D
 • احمد صادقی*، سید حمید حسینی، عبدالمجید قلیزاده، جواد جوان نوقابی، حسین جاجرمی، حسن جعفری صفحات 84-91
  مقدمه

  کاهش نابرابری در بهره مندی از منابع و امکانات جامعه یکی از معیارهای اساسی توسعه به شمار می رود. مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت برابری در توزیع منابع انسانی بخش سلامت در استان خراسان شمالی (با استفاده از ضریب جینی و منحنی لورنز) در سال 1399 انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی و کاربردی بود. جامعه پژوهش منابع انسانی بخش سلامت بودند. داده ها از درگاه ملی مرکز آمار ایران، سالنامه جمعیتی استان و با استفاده از فرم محقق ساخته جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار STATA12 و DASP2.2 استفاده شد.

  یافته ها: 

  به ازای هر 10 هزار نفر، 3/55 نیروی انسانی در بخش سلامت مشغول به کار هستند. توزیع منابع انسانی سلامت برابری خوبی دارد. مقدار ضریب جینی برای همه منابع انسانی سلامت به جز پرستاران و پزشکان متخصص کمتر از 2/0 بود که نشان دهنده برابری کامل در توزیع منابع است. کمترین مقدار ضریب مربوط به پزشکان عمومی  و بیشترین مقدار ضریب مربوط به پزشکان متخصص بود که نشان دهنده نابرابری نسبی در توزیع پزشکان متخصص در سطح استان است.

  نتیجه گیری

  رفع نابرابری های منابع بخش سلامت در مناطق مختلف زمینه بهبود و افزایش برابری پیامدهای سلامت را فراهم می آورد. لذا پیشنهاد می شود سیاست گذاران و مدیران ارشد نظام سلامت اقدامات مناسبی را برای بهبود عدالت در دسترسی مردم جامعه به منابع انسانی مورد نیاز بخش سلامت به کار گیرند

  کلیدواژگان: بخش سلامت، برابری، ضریب جینی، منابع انسانی، منحنی لورنز
 • فاطمه دهقان، صادق چراغ بیرجندی* صفحات 92-99
  مقدمه

  سمافورین 3C نوعی آدیپوکین نسبتا جدید و کمتر شناخته است. اخیرا مطالعات نشان داده اند زیرخانواده سمافورین کلاس 3 بیشترین نقش را در اختلالات متابولیکی دارد. بنابراین، هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر چاقی بر سطح Sema3C  عضله اسکلتی در رت های نر و ماده نژاد ویستار است.

  روش کار

  در این مطالعه تجربی 12 سر رت نر و ماده نژاد ویستار 8 هفته ای با میانگین وزنی 60/13±138 گرم به طور تصادفی به دو گروه 6 تایی، غیرچاق 3 نر و 3 ماده و چاق 3 نر و 3 ماده تقسیم شدند. رت ها پس از طی دوره 8 هفته القای چاقی و 18 تا 20 ساعت ناشتایی تشریح شدند و بافت عضله اسکلتی آن ها به سرعت برداشته و فریز شد. سطح Sema3C عضله اسکلتی به روش الایزا اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون آنوای دوراهه در سطح معنی داری 05/0≤p از طریق نرم افزار SPSS نسخه 21 تجزیه وتحلیل شد. همچنین تاثیر مداخله چاقی در رت های نر و ماده به طور جداگانه بررسی شد.

  یافته ها:

   نتایج مطالعه حاضر نشان داد سطح Sema3C در رت های نر و ماده گروه چاق افزایش داشت، ولی معنادار نبود . شاخص Lee نیز در رت های نر و ماده گروه چاق تغییر معناداری نداشت

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد تغذیه پرچرب باعث افزایش سطح Sema3C در عضله اسکلتی می شود که با توجه نقش این آدیپوکین در گسترش بیماری های متابولیکی، آثار منفی بر سیستم کل بدن دارد.

  کلیدواژگان: چاقی، رت ها، سمافورین 3C، شاخص Lee، عضله اسکلتی
|
 • Reyhaneh Ramezanzadeh*, Mahbubeh Rouhani, Matin Mohammadifar, Faezeh Naderi Maivan, Reyhane Pezeshki, Maryam Nezafat Firizi, Hasan Namdar Ahmadabad, Reza Salarinia Pages 4-9
  Introduction

  The present study investigated the relationship between hematological parameters and clinical outcomes in COVID-19 patients.

  Method

  This cross-sectional study was carried out on 293 adult patients with COVID-19 hospitalized in Imam Hassan Hospital (Bojnurd, Iran), and less than three days had passed since the onset of COVID-19 symptoms. Patients information, including demographic information, clinical characteristics, and clinical outcomes, were obtained from electronic medical records. The results related to the complete blood count test for each patient were also recorded.

  Results

  The median age of patients was 53 years, and 147(50.17%) were female. Thirty-seven patients were admitted to the ICU, and 42 patients died. The mean of hematological parameters, except neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR), platelet-to-lymphocyte ratio (PLR), and erythrocyte sedimentation rate (ESR), in COVID-19 patients were within the normal range. We found that values of white blood count (WBC), NLR, and PLR in patients who died or were admitted to the ICU were significantly higher than in patients who were not admitted to ICU (P˂0.05). Moreover, our results indicated hemoglobin, hematocrit, and ESR levels were lower in patients who died than in patients who were not admitted to ICU (P˂0.05). No significant relationship was found between hematological parameters and the length of hospital stay in patients with COVID-19 (P˃0.05).

  Conclusion

  The obtained results suggest that increased values of some hematological parameters, including WBC, NLR, and PLR, at the time of admission might predict poor clinical outcomes in COVID-19 patients

  Keywords: Clinical outcome, COVID-19, Hematologic parameters, Length of hospital stay
 • Farzaneh Rashidi Fakari*, Alireza Abaspour, Hasan Namdar Ahmadabad, Amir Azimian, Mohammad Sedaghati Noghabi, Milad Jedi Pages 10-15
  Introduction

  Holding a post-exam feedback session may help with learning and training retention. Therefore, the present study was conducted to investigate the effectiveness of the implementation of the post-exam feedback process in the biochemistry course with an evaluation approach for learning.

  Method

  This cross-sectional study was conducted on 127 students of North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnourd, Iran. Sampling was performed by census method. Data was collected using a demographic and educational form, students' experience, satisfaction, and acceptability questionnaire from the post-exam feedback session. After completing the Biochemistry final exam at the end of the semester, the feedback session was held for two hours. Then, two weeks after this session, the aforementioned questionnaires were completed. The collected data was analyzed using SPSS (version 24), and indices of central tendency, dispersion, and frequency distribution were measured.

  Results

  The mean score of satisfaction and acceptability of the post-exam feedback session was measured at 4.22 ± 0.7. The highest average score of students' experience from participating in the post-exam feedback session was related to "clarification of students' expectations," which was 4.44 ± 0.62. Moreover, the results showed that the students' experience, satisfaction, and acceptance of participating in the post-exam feedback session were higher than the expected average and optimal level.

  Conclusion

  Planning to hold a post-exam feedback process as part of the lesson plan is associated with the satisfaction and acceptance of students. It is suggested that more studies be conducted on the implementation of the post-exam feedback process after the mid-semester exams

  Keywords: Attitude, Feedback, Students
 • Fahimeh Adibsaber*, Soleyman Ansari, Alireza Elmieh, Maryam Golmohammadi Pages 16-23
  Introduction

  The present study aimed to compare the effect of high-intensity interval training (HIIT), sleep regulation, and the combined method on interleukin-6 (IL-6), high-sensitivity reactive protein (hs-CRP), anaerobic capacity, and body mass index (BMI) of adolescent girls with sleep disorders.

  Method

  Eighty teenage girls with sleep disorders were randomly assigned to HIIT, sleep regulation, a combination of the two (HIIT+ sleep regulation), and control groups. All girls participated in pre-test and post-test sessions for the measurements two days before and after the research process. The participants in the HIIT and combined groups underwent a HIIT training program for four weeks, three sessions per week, and the subjects in the sleep regulation and combined groups performed the sleep regulation program by extending the sleep time duration by five minutes every night.

  Results

  The findings showed a significant difference between groups for the serum levels of IL-6 and hs-CRP, BMI, and anaerobic power (P<0.001). Bonferroni's post hoc test showed a significant decrease in BMI and serum levels of IL-6 and hs-CRP and a significant increase in the minimum power in the combined group compared to the other three groups (P<0.001). In addition, a significant increase in anaerobic power (peak and average power) was respectively observed in the combined and HIIT groups, compared to the sleep regulation and control groups (P<0.001).

  Conclusion

  The HIIT+ sleep regulation combined intervention can be a valuable interventional treatment to improve the care of sleep disorders in adolescent girls and, consequently, reduce the problems and costs of treatment for these individuals and their families

  Keywords: Anaerobic power, High-intensity interval training, Interleukin-6, Sleep disorders, Sleep regulation
 • Fatemeh Ghayour Kazemi*, Fatemeh Shahhabizadeh, Maryam Saf Ara, Soudabeh Shahidsales Pages 24-33
  Introduction

  Diagnosis of cancer is very distressing and causes a lack of control and insecurity in the suffering person. Resilience and self-efficacy are two essential support factors that can help these people; therefore, the present study aimed to compare the effectiveness of mindfulness-based schema therapy and transdiagnostic intervention in women with breast cancer on cancer self-efficacy and resilience along with a follow-up period.

  Method

  The research method was quasi-experimental with a pretest-posttest design and a follow-up period of 45 days. The statistical population included female patients with breast cancer in 2019-2022 referred to Omid and Imam Reza hospitals in Mashhad, Iran. The instruments were the Cancer Self-efficacy Questionnaire of Champion et al. (2013) and the Cancer Resilience Questionnaire of Sonaga and Futavatari (2018). In total, 41 subjects were purposefully selected from the population and randomly assigned to the experimental and control groups. For the two experimental groups, the intervention was performed for 10 weekly sessions. Data analysis was performed using the repeated measures analysis of variance (ANOVA) test and Bonferroni post hoc test using the SPSS statistical software (version 25) at the significance level of 0.05.

  Results

  There was a significant difference between the mean scores of the first and second experimental groups and the control group in the post-test and follow-up concerning resilience (P<0.007) and self-efficacy (P<0.01). On the other hand, there was no significant difference between transdiagnostic effectiveness and mindfulness-based schema therapy in the post-test and follow-up (P>0.05).

  Conclusion

  Based on the present findings, it is suggested to reduce the psychological problems of women with breast cancer through mindfulness-based schema therapy and transdiagnostic treatment

  Keywords: Breast cancer, Psychotherapy, Resilience, Self-efficacy
 • Tahmineh Peirouvi*, Majid Katebi, Amirhossein Rashidi, Naser Sheikhi Pages 34-39
  Introduction

  Methamphetamine is a stimulant of the central nervous system that is usually misused. This study aimed to determine the effects of methamphetamine on the diameter and thickness of seminiferous tubules of adult male rats’ main gonad.

  Method

  Twenty adult male rats weighted 200 to 220 gr were used in the current study. They were divided into study and control groups, each consisting of 10 rats. The study group received 2 mg per body weight of methamphetamine in the first three days and 5 mg in the next four days in peritoneum. The control group, on the other hand, received 0.5 ml per rat of physiologic serum in the the peritoneum. Twenty-four hours after the last injection, the rats were killed, and the main gonad was taken out of the scrotum. After tissue passage and dying with hematoxylin and eosin, the main gonad was observed with an optic microscope, and the results were analyzed using an independent t-test. A value of P<0.05 was considered to determine the level of significance between the two groups.

  Results

  The findings showed that using methamphetamine significantly decreases the average diameter and thickness of the epithelium of seminiferous tubules of rats. It was also found that the weight of rats and gonads decreased, but it was not statistically significant.

  Conclusion

  The results of this study show that methamphetamine is a poisonous compound for the main gonad of male rats due to the degeneration and atrophy of seminiferous tubules

  Keywords: Main gonad, Male rat, Methamphetamine, Seminiferous tubules, Testosterone
 • Rozita Nourbakhsh*, Aliasghar Ravasi, Rahman Soori Pages 40-51
  Introduction

  The positive effects of exercise training in modulating cardiovascular risk factors in individuals with hypertension have been reported. The present study aimed to investigate the effects of 8 weeks of combined training and L-arginine supplementation on the serum levels of intercellular and vascular adhesion molecules (ICAM-1 and VCAM-1) and nitric oxide (NO) in postmenopausal hypertensive women.

  Method

  The postmenopausal women with hypertension were assigned into four groups consisting of 12 individuals, including placebo (P), L-arginine (L), training (T), and training+Larginine (TL) groups. The combined training program (resistance-endurance) was conducted 3 sessions per week for 8 weeks. The L-arginine ingestion was 6 g daily. Blood sampling was performed at the beginning and the end of 8 weeks of intervention, and the levels of ICAM-1, VCAM-1, and NO were measured. The collected data were analyzed in SPPSS software (version 24), one-way ANOVA, and Tukey post hoc test.

  Results

  The levels of ICAM-1 and VCAM-1 in the T and TL groups compared to the P and L groups significantly decreased (P<0.05). Significant increases of NO levels in the L (P=0.003), T (P<0.001), and TL (P<0.001) groups compared to the P group, and also a significant decrease in systolic and diastolic blood pressure were observed in all intervention groups in comparison to the P group (P<0.05).

  Conclusion

  Based on the findings of the present study, L-arginine ingestion and combined training alone or combined together are effective in the reduction of blood pressure in hypertensive patients. Moreover, L-arginine was associated with amplifying combined training effectiveness in decreasing systolic blood pressure. Blood pressure reduction in the above-mentioned groups is probably exerted partly by the upregulation of NO levels

  Keywords: Adhesion molecule, Exercise training, Hypertension, L-arginine
 • Seyed Hamid Nabavi, Mohsen Lari-Asadi, Mir-Taher Mousavi, Vahid Rashedi, Reza Fadayevatan* Pages 52-58
  Introduction

  Trust is among the social determinants of health in the elderly. Considering the importance of trust, this study was conducted to investigate demographic, economic, social, and health factors affecting trust in the elderly over 60 years old.

  Method

  This cross-sectional study was based on the data of the second phase of the Urban Health Equity and Response Tool (Urban HERAT-2) on 5,760 elderly people. The economic status of the household was measured by principal component analysis and based on the variables of living supplies and facilities. Then, demographic and socio-economic variables such as the economic score of the household, ethnicity, occupation, education, and self-reported physical and mental health were presented in the linear regression of the explanatory model of trust using STATA software.

  Results

  Based on the findings of this study, The living supplies and facilities explained 0.58 of the variances of the economic score of the household. Furthermore, it was observed that being married, having seasonal and permanent labor jobs, and being relatively poor was associated with a decrease in trust in the elderly and the ability to read and write, good self-reported physical health, and unchanged with an increase in trust in the elderly. The variables of age, gender, retirement, ethnicity, and mental health were not related to trust in the elderly.

  Conclusion

  The variables such as labor jobs, low education, and poor economic status affected trust in the elderly. The findings of this study showed the lack of institutional and intergroup trust in the elderly, and it requires the attention of policymakers

  Keywords: Elderly, Trust, Socio-economic status, Urban HEART
 • Sousan Salary*, Rasul Roshan, Hamid Poursharifi, Hojatallah Farahani, Mahboobeh Sadat Hosseini Pages 59-69
  Introduction

  Diabetes is currently the sixth cause of death and has no definitive cure. Therefore, it is essential to focus on patients’ awareness and education. This study aimed to determine the effectiveness of a specifically designed integrated web-based self-care protocol on health-related quality of life, mental well-being, and blood sugar in type 2 diabetic patients.

  Method

  The present study followed a pretest-posttest design with a control group. Of patients with type 2 diabetes referred to the Diabetes Society of Tehran (Tehran, Iran), 64 were selected and randomly assigned to the two groups. The experimental group attended five one-hour treatment sessions on the Internet. Data were collected by administering the Self-Care Summary Questionnaire, Diabetes Dependent Quality of Life Scale, and Psychological Welfare Questionnaire before and after the treatment. Collected data were analyzed using Multivariate Analysis of Covariance (MANCOVA).

  Results

  The results showed a significant difference between the two groups in the level of blood sugar (F=4.35), well-being (F=14.24), quality of life (F=52.63), and self-care (F=68.54) at the significance level of 0.001.

  Conclusion

  Considering the importance of self-care education and mobile (virtual) health, it is recommended that web-based self-care treatments are utilized for controlling diabetes

  Keywords: Blood sugar, Mobile health, Quality of life, Rehabilitation, Self-care
 • Hadi Yazdani, Amir Amani*, Maryam Besharati, Maryam Tatari, Ali Marjani Pages 70-77
  Introduction

  Medicinal plants have played a major role in the treatment of multiple diseases for centuries. Ziziphora clinopodioides is one of these plants with well-known antibacterial properties. The present study aimed to investigate the antibacterial effects of Z. Clinopodioides essential oil and nanoemulsion.

  Method

  After preparing and collecting the plant in spring, the samples were dried in the shade and transferred to the laboratory. Thereafter, the essential oil was extracted by Clevenger. Gram-negative Escherichia coli and Gram-positive Staphylococcus aureus were used to determine antibacterial properties.

  Results

  Pulegone had the highest composition (44.49%) of essential oil. Particle size in 5% nanoemulsion of Z. Clinopodioides essential oil was 13.0 nm. The results demonstrated that considering the diameter zone of the no-growth, there was no significant difference between 5% nanoemulsion and 5% Z. Clinopodioides essential oil in both gram-positive and gram-negative bacteria.

  Conclusion

  Nanoemulsion containing essential oil showed no significant difference in antibacterial activity compared to essential oils

  Keywords: Antibacterial, Essential oil, Nanoemulsion, Ziziphora clinopodioides
 • Farnaz Seifi-Skishahr*, Maghsoud Nabilpour Pages 78-83
  Introduction

  Research efforts for early prediction of COVID-19 are still ongoing. This study aimed to introduce an index for predicting lung involvement in hypertensive patients with COVID-19.

  Method

  All hypertensive patients with COVID-19 who were hospitalized in the intensive care unit of Imam Sajjad Hospital in Tabriz, Iran, from February 1400 to May 1401 comprised the statistical population of this study, who were selected as the statistical sample by the census. The vitamin D concentration, C-reactive protein, and L-cysteine levels in serum were determined by the ELISA technique. An independent t-test was used to analyze the differences between groups. In addition, the C-reactive protein to L-cysteine ratio was calculated in both groups. A P-value of less than 0.05 was considered statistically significant.

  Results

  All hypertensive patients with COVID-19 admitted to the intensive care unit had lung involvement of > 50% and vitamin D deficiency of < 20 ng/ml. The Vitamin D concentration was > 26 ng/ml in healthy individuals. The findings showed hypertensive patients with COVID-19 had significantly higher levels of C-reactive protein, L-cysteine, and C-reactive protein to L-cysteine ratio than healthy individuals (P≤0.005).

  Conclusion

  The ratio of C-reactive protein to L-cysteine and vitamin D deficiency could better predict lung involvement in hypertensive patients with COVID-19

  Keywords: Blood pressure, Coronavirus, C-reactive protein (CRP), L-cysteine, Vitamin D
 • Ahmad Sadeghi*, Seyed Hamid Hosseini, Abdolmajid Gholizadeh, Javad Javan-Noughabi, Hossein Jajarmi, Hasan Jafari Pages 84-91
  Introduction

  The reduction of inequality in the utilization of resources and facilities of society is considered one of the most important criteria of development. The present study aimed to investigate equality in the distribution of human resources in the health sector in North Khorasan province (by the Gini coefficient and Lorenz curve) in 2020.

  Method

  This study was conducted based on a descriptive-analytical design. The study population included human resources in the health sector. Data were collected from the national portal of the Statistical Center of Iran and the population yearbook of the province using a researcher-made form. Data were analyzed in STATA (version 12) and DASP (version 2.2) software packages.

  Results

  For every 10,000 people, 55.3 human resources were working in the health sector of North Khorasan province. Human health resources are distributed equally in this province. The Gini coefficient for all human health resources, except nurses and specialists, was less than 0.2, indicating complete equality in the distribution of resources. The lowest coefficient value was related to general practitioners (0.052), and the highest Gini coefficient pertained to specialized physicians (0.422), pointing to a relative inequality in the distribution of specialized physicians.

  Conclusion

  The removal of inequalities in human resources in the health sector in different regions can result in the promotion of equality in health outcomes. Therefore, it is suggested that policymakers and senior health system managers take effective measures to improve justice in access to human resources

  Keywords: Equality, Gini coefficient, Health sector, Human resources, Lorenz curve
 • Fatemeh Dehghan, Sadegh Cheragh Birjandi* Pages 92-99
  Introduction

  Semaphorin 3C (Sema3C) is a relatively new and lesser-known adipokine. Recent studies have demonstrated that the class 3 semaphorin subfamilies have the most significant role in metabolic disorders. Therefore, the present study aimed to investigate the effect of obesity on skeletal muscle Sema3C levels in male and female Wistar rats.

  Method

  In this experimental study, 12 male and female 8-week-old Wistar rats with a mean weight of 138 ± 13.60 gr were randomly assigned to two groups of six: non-obese (three males and three females) and Obese (three males and three females). The rats were dissected after eight weeks of induction of obesity and 18-20 hours of fasting, and their skeletal muscle tissue was rapidly removed and frozen. The sema3C level of skeletal muscle was measured by ELISA. Data were analyzed in SPSS software (version 21) using a two-way ANOVA test at a significance level of P≤0.0. In addition, the effect of obesity intervention was investigated in male and female rats separately.

  Results

  Based on the results of the present study, the level of Sema3C in male and female rats in the obese group increased; nonetheless, it was not significant (P≥0.05). Moreover, Lee's index did not change significantly in male and female rats in the obese group (P≥0.05).

  Conclusion

  It seems that a high-fat diet increases the level of Sema3C in skeletal muscle which can have negative effects on the whole body system considering the role of this adipokine in the spread of metabolic diseases

  Keywords: Lee index, Obesity, Rats, Semaphorin 3C, Skeletal muscle