فهرست مطالب

 • پیاپی 1 (بهار و تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/06/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • نسبت امنیت سیاسی و آزادی در اندیشه علامه طباطبایی
  نجف لک زایی، علی اصغر نصیری صفحات 1-20

  با وجود پژوهش هایی که نسبت امنیت و آزادی را بررسی کرده‎ اند، هنوز ارتباط این دو، به‎ ویژه در چارچوب دین، به ‎خوبی تبیین نشده است. علامه طباطباییŠ از آن‎گونه اندیشمندانی است که در آثار خود، از جمله کتاب المیزان، به دو مقوله امنیت سیاسی و آزادی اشاره کرده است. پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که علامه طباطبایی چه نسبتی را میان امنیت سیاسی و آزادی ترسیم می کند. در پاسخ به این پرسش، بیان می گردد که علامه طباطباییŠ قایل به برقراری نسبتی تعاملی میان امنیت سیاسی متعالی و آزادی متعالی در اجتماع تعاونی است، به گونه ای که شهروندان آن اجتماع، افزون بر برخورداری از امنیت سیاسی، آزادی نیز دارند. برای اثبات این مدعا، با روش تحلیل محتوا، آثار علامه طباطبایی، به ویژه کتاب تفسیری المیزان، فهم و تجزیه و تحلیل شده است. در این مقاله، کوشیده ایم تا نشان دهیم در اندیشه علامه طباطبایی برقراری نسبت تعاملی میان امنیت سیاسی و آزادی در پرتو قوانین دینی اجتماع تعاونی‎ ای را پدید خواهد آورد که در آن، انسان به کمال مطلوب خود خواهد رسید. یکی ‎از مهم ترین یافته های این تحقیق این است که کمال انسانی و تحقق جامعه ای مطلوب در گرو تنظیم رابطه امنیت سیاسی و آزادی، به ‎ویژه در چارچوب دین، است.

  کلیدواژگان: امنیت سیاسی، آزادی، علامه طباطبایی، نسبت تعاملی امنیت سیاسی متعالی و آزادی متعالی، اجتماع تعاونی
 • ایمان و ایمنی: بررسی تطبیقی گفتمان امنیت ایمان محور و منفعت محور
  اصغر افتخاری صفحات 21-40
  پرسش از نسبت ایمان و امنیت درگفتمان اسلامی ، سوالی مهم ارزیابی می شود. در این باره دیدگاه های متفاوتی مطرح شده که آن ها به دو دسته «عرفی گرا» و «شریعتمدار» تقسیم می شوند. درحالی که «عرفی انگاران» از تفکیک بین نظریه امنیت و اسلام سخن می گویند؛ شریعتمداران از ضرورت فهم دینی امنیت و ارایه نظریه های اسلامی دفاع می کنند. اگرچه عرفی انگاری در گفتمان انقلاب اسلامی نقد شده و امروزه از محوریت رویکرد شریعتمدار در مطالعات امنیتی سخن می رود، باید توجه داشت که دیدگاه های شریعتمدار یکسان نبوده و شاهد عرضه رویکردهای متفاوتی در تبیین نسبت بین ایمان و امنیت هستیم. محقق در نوشتارحاضر بر آن است تا امنیت را در پرتو نظریه «حضور فراگیر و گسترده ایمان به خداوند متعال» فهم و تبیین کند. مطابق این نظریه، اسلام بیانگر گفتمان تازه ای در حوزه امنیت ارزیابی می شود که در مقابل گفتمان جاهلی قرار دارد و توحید به مثابه محور اصلی امنیت مطرح است. بر این اساس در برابر تلقی جاهلی از امنیت که قایل به بنای امنیت و فهم آن مبتنی بر تکثرگرایی و شرک، عینیت باوری، تداول، منفعت طلبی، حمیت و جهل است؛اسلام نظریه جدیدی را تاسیس می کند که در آن امنیت بر بنیاد توحید، ولایت، سعادت، تعهد و هدایت قرار دارد.
  کلیدواژگان: ایمان، امنیت، نظام جاهلی، نظام اسلامی، سعادت، توحید، منفعت، جهل، ولایت، هدایت
 • فرایند شکل گیری فرهنگ «جهاد» در نظام جامع آموزه های قرآن کریم
  حسن خرقانی، حسین شاهبازپور* صفحات 41-61
  فرهنگ، نظام وحدت یافته بینش ها، باورها، ارزش ها و هنجارهای بشری ناظر به حقوق بنیادی انسان است که به عنوان مبنا و شیوه الگوی زیست مطلوب انسانی پذیرفته شده اند؛ برآیند فرهنگ، هویت یافتگی انسان است که نمود تاریخی آن در قالب یک نظام دانشی، به گونه ای نهادمند متبلور یافته است. جهاد در گفتمان اسلامی، کوشش پایدار و مقاوم در جامعه اسلامی همراه با خود آگاهی معطوف به رشد است که گاه به صورت نشر آموزه های اسلام میان ملت ها و گاه برای مقابله با تهاجم دشمن به قلمرو مرزهای اسلامی، در قالب نرم افزار و سخت افزار نمود می یابد. شکل گیری فرهنگ جهاد در بخش های گوناگون جامعه امروز، ضرورتی است که انکار آن، انکار مبادی عقلی، فطری و پشت کردن به شرع مقدس به شمار می رود؛ پژوهش حاضر، کوشیده است با رویکردی روش مند و منسجم، فرایند شکل گیری فرهنگ جهاد در منطق آموزه های قرآنی را در سه مرحله نگارشی خود، یعنی، تبیین و تحلیل مفهوم «فرهنگ»، «جهاد» و «فرایند فرهنگ قرآنی جهاد»، بررسی و تحلیل نماید. سیاست گذاری برای هر یک از مراحل این فرایند در جامعه، زمینه شکل گیری ارزش جهاد را فراهم می آورد. نوع تحقیق بنیادین توسعه ای و روش شناسی از راه توصیف و تحلیل و با رجوع به منابع کتابخانه ای و نرم افزاری صورت می پذیرد.
  کلیدواژگان: فرهنگ، جهاد، جهاد ابتدایی، جهاد دفاعی، عزت نفس، ظلم ستیزی
 • مقایسه قواعد حاکم بر ممنوعیت سلاح های کشتار جمعی در حقوق بشر دوستانه و اسلام
  سید اصغر جعفری صفحات 61-81

  سلاح ابزاری کهن در دست بشر برای دفاع یا تهاجم بوده است. در جنگ ها از سلاح هایی استفاده شده که وحشیانه و بی رحمانه بوده و آسیب های بیش از اندازه و غیرلازمی بر بشریت وارد کرده است و با این سلاح ها، هزاران انسان بی گناه به خاک و خون کشیده شد ه اند. همین موضوع سبب شده دلسوزان جامعه بشری برای کاهش مصایب و ویرانی های جنگ، با هدف حمایت از حقوق نظامیان و غیرنظامیان، قواعد و مقررات بشردوستانه ای را تدوین نمایند. در این راستا، مهم ترین تاکید این قواعد بر محدویت و ممنوعیت حق طرفین مخاصمه در انتخاب و استفاده از برخی تسلیحات، از جمله سلاح های کشتار جمعی بوده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ می دهد که از دیدگاه اسلام و حقوق بین المللی بشردوستانه، قواعد حاکم بر ممنوعیت سلاح های کشتار جمعی شامل چه مواردی می شود؟ نتیجه به دست آمده این است که اسلام بسیار جامع تر و کامل تر بر ممنوعیت ساخت، تولید وکاربرد سلاح های کشتار جمعی تاکید کرده است.

  کلیدواژگان: اسلام، حقوق بشردوستانه، سلاح های کشتار جمعی، محیط زیست
 • تبیین مبانی فقهی امام خامنه ای در خصوص استفاده از سلاح های هسته ای
  مسعود راعی صفحات 81-100

  تولید، انباشت و استفاده از سلاح های کشتار جمعی، به ویژه به کارگیری سلاح های هسته ای، از مباحث مهم در مخاصمات مسلحانه بین المللی است. سخن در آن است که در چه شرایطی استفاده از بمب اتم مجاز است؟ با توجه به عنصر زمان و شرایط خاص بین المللی و همچنین اقتضای ادله اجتهاد، محقق تلاش دارد با اتکای بر روش تحقیق کیفی (روش های حقوقی و تفسیری) به سوال فوق از نگاه فقهی امام خامنه ای پاسخ دهد. یافته تحقیق از نگاه معظم له، حرمت و عدم جواز تولید می باشد. تلاش های جهانی بر ایجاد یک رژیم بین المللی ممنوعیت در قالب کنترل و منع اشاعه سلاح های کشتار جمعی است، گرچه دیوان بین اللملی در رای مشورتی مربوط به کاربرد سلاح های اتمی نظر دیگری داد. رژیم بین المللی مبنی بر ممنوعیت را در معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT)، کنوانسیون سلاح های سمی و بیولوژیکی (BWC) و کنوانسیون سلاح های شیمیایی (CWC) و تعدادی ترتیبات اجرایی ارایه شده باید مد نظر قرار داد. منابع فقهی هم بیانگر ممنوعیت است. هرچند دلایلی به ظاهر مخالف نیز وجود دارد، اما در تعارض با ادله منع، قابلیت استناد ندارند. تبیین دلایل و چرایی این نگاه فقهی هدفی است که فراروی نوشتار حاضر می باشد.

  کلیدواژگان: امام خامنه ای، حقوق بشردوستانه، سلاح هسته ای، احکام شرعیه، حرمت
 • مبانی روایی نرمش قهرمانانه با دشمن در سیاست خارجی
  نعمت الله یوسفیان صفحات 101-120
  نرمش قهرمانانه با دشمن بر اساس مبانی روایی، از جایگاه ویژه ای برخوردار است، تا جایی که در طول تاریخ و گذر زمان منشا خیرات و برکات و تغییر و تحولات مثبتی بوده است؛ ازاین رو، بررسی و تحلیل آن، دستاوردهای فراوانی را در اختیار ما خواهد گذاشت. این مقاله در پی آن است با کاوشی دقیق، مبانی روایی نرمش قهرمانانه را بررسی نموده و به مطالبی همچون تبیین مفاهیم مربوط، ضرورت نرمش قهرمانانه و راهبردهای «عزت»، «حکمت»، «مصلحت»، «تقیه»، «عقلانیت»، «تدبیر» و... بپردازد، از این رهگذر مبانی روایی نرمش قهرمانانه بررسی شده و پاسخی درخور به نیاز کنونی در تبیین عمیق ابعاد نرمش قهرمانانه از منظر روایات ارایه گردید. یافته های تحقیق گویای آن است که راهبرد نرمش قهرمانانه می تواند نقشی تعیین کننده در دیپلماسی نظام ایفا نماید؛ به گونه ای که هم امکان مانور و انعطاف هوشمندانه را فراهم آورد و هم مانورها و انعطاف های لازم را برای مردم انقلابی و ارزشی قابل فهم سازد.
  کلیدواژگان: نرمش قهرمانانه، دشمن، سیاست خارجی، عزت، حکمت، مصلحت، تقیه
 • بازنمایی از اصول و سیاست های فرماندهی امیرالمومنین (ع)
  محمدباقر بابائی طلاتپه صفحات 121-140

  هدف مقاله تبیین اصول و سیاست های فرماندهی بر خاسته از گفتمان دفاعی امیرالمومنین† است. برای دستیابی به این هدف از روش تحلیل محتوا، از نوع داده بنیان، استفاده شده است. به این منظور، ابتدا، کلیه گفتمان های دفاعی امیرالمومنین†، با محوریت نهج البلاغه، استخراج و واژه های مرتبط با حوزه های دفاعی تجمیع و براساس اصول حاکم بر روش داده بنیان تقسیم بندی گردید و سپس با به کارگیری روش استدلال و برهان به تحلیل و نتیجه گیری و تبیین مسایل پرداخته شد. در فرهنگ علوی، اصول و سیاست ها با استناد به قرآن و سیره و سنت رسول خدا… و ایمه اطهار‰ هویت می یابد. در این گفتمان، اصول حاکم بر فرماندهی در پنج اصل واقع نگری، حق مداری، کمال جویی، خدامحوری و انسان مداری تجمیع می شود و سیاست های فرماندهی در این گفتمان باتوجه به نوع نگاه به خدا، انسان و نقشی که دیگران و جهان هستی در زندگی انسان دارد برشمرده می شود، که احیای احکام الهی، اخلاص در رفتار، بصیرت در عمل، حرمت حریم انسان ها، پاسداشت حقوق طبیعی انسان ها و پشتیبانی از مظلومان و ضعیفان و توجه جدی به وضعیت و موقعیت مدافعان، و نیز دشمن شناسی، راه شناسی و جبهه شناسی و تکلیف گرایی با شعار احدی الحسنیین از مهم ترین ردیف های این سیاست هاست.

  کلیدواژگان: اصول، سیاست، فرماندهی، سیاست دفاعی، گفتمان فرماندهی
 • دفاع هوشمند ایرانی مبتنی بر معنویت
  محسن مرادیان*، علیرضا شعبانی فرد صفحات 141-160

  قدرت معنویت در دفاع مقدس کارایی خود را به خوبی نشان داد، اما همچنان نقش عوامل معنوی در دفاع، مخصوصا دفاع هوشمند به روشنی تبیین نشده است. بدین سبب مسیله تحقیق حاضر بررسی ماهیت، ابعاد، مولفه ها، عناصر و تاثیر معنویت در دفاع هوشمند ایرانی است؟ یافته های تحقیق مبتنی بر روش توصیفی، گویای آن است که دفاع هوشمند، ترکیبی از دفاع سخت (توان دفاعی نظامی)، نیمه سخت نیمه نرم (توان دفاعی اقتصادی و علم و فناوری) و نرم (توان دفاعی سیاسی و فرهنگی) است. در دفاع هوشمند ایرانی هر یک از مولفه های معنوی اعتقاد به خداوند متعال، اعتقاد به معاد، باورداشتن به ولایت معصومان ، اعتقاد به جهاد، اعتقاد به امدادهای غیبی، اعتقاد به رهبری و ولایت فقیه، باورمندی به حقانیت رزمندگان اسلام و اعتقاد به نصرت الهی با تفکر دفاعی پیوندی مستقیم، مثبت و فزاینده دارند؛ یعنی افزایش هر یک از متغیرها، به افزایش توان دفاعی می انجامد. در همین راستا اعتقاد به خداوند متعال با رعایت ولایت مداری؛ باور به معاد با بهره مندی از شعایر اسلامی؛ اعتقاد به ولایت معصومان با بهره گیری از شعایر اسلامی ؛ اعتقاد به جهاد با ایجاد تصویر مقدس و ارزشی از دفاع و نیز باورمندی به حقانیت رزمندگان با بهره مندی از شعایر اسلامی بیشترین ارتباط را دارد.

  کلیدواژگان: دفاع ملی، دفاع نظامی، دفاع هوشمند، معنویت، قدرت معنوی
 • بازکاوی راهبرد استقامت در مقابله با دشمنان
  حبیب زمانی محجوب صفحات 171-180
  استقامت و پایداری در راه حق سیره اولیای الهی و دستور خداوند برای رهایی از سیطره مستکبران و غلبه بر آن هاست. تاریخ امت ها و اقوام پیشین نشان می دهد کسانی که در سختی ها در برابر دشمنان خود مقاومت کردند، سرانجام پیروز شده و به اهداف خویش دست یافته اند. آنچه حایز اهمیت است این است که  چه عواملی باعث پیروزی امت هایی که مشی مقاومت در برابر دشمنان پیش گرفتند شد ؟ این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی و با استناد به داده های تاریخی و آیات قرآنی به دنبال پاسخ به این سوال و بازکاوی راهبرد استقامت در برابر دشمنان است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مولفه های معنوی مانند ایمان و توکل به خدا، امید به وعده های الهی، رهبری و ولایت مداری، اتحاد و هم بستگی و شناخت و بصیرت، از مهم ترین عوامل موثر جهت برون رفت و پیروزی جوامع اسلامی استقامت کننده از سیطره نظام سلطه  است.
  کلیدواژگان: استقامت، امت، سنت های الهی، عوامل معنوی
 • اصول حاکم بر دفاع در روابط بین الملل از منظر لیبرالیسم و اسلام
  محمدعلی شیرخانی*، ایوب منتی، رحیم بایزیدی صفحات 181-200

  دفاع، جنگ و صلح مفاهیمی اند که از دیرباز، با وجود پیشرفت بشریت، جزء جداناشدنی زندگی انسان ها بوده اند؛ انسان ها در هیچ زمانی با این مفاهیم بیگانه نبوده اند. این اهمیت سبب شد که اندیشمندانی برای رسیدن به صلح و آرامش و گریز از تباهی و مرگ به بررسی علل وقوع جنگ و راه پیشگیری آن همت گماردند. در واقع، همین مسیله زمینه شکل گیری رشته روابط بین الملل و حقوق بین الملل را فراهم کرد. در این واکاوی خردمندانه، دفاع به عنوان کارآمدترین ابزار جلوگیری از وقوع جنگ ها شناخته شد؛ در این مقاله، با توجه به اهمیت مبحث دفاع در نظریات روابط بین الملل و همچنین اهمیت دیدگاه های اسلام در این باره، با روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای به بررسی و مقایسه اصول دفاع از دیدگاه نظریه لیبرال  و اسلام می پردازیم. لیبرال ها با نظریاتی از قبیل جنگ عادلانه، جگ پیشگیرانه، وابستگی متقابل، صلح دمکراتیک و... و اسلام نیز با نظریاتی در باب جهاد و دفاع به این مفاهیم پرداخته اند.

  کلیدواژگان: لیبرالیسم، اسلام، روابط بین الملل، حقوق بین الملل، دفاع، جنگ، صلح
 • جنگ و صلح در اندیشه سیاسی فارابی
  حمید نساج*، مرتضی بهرامی صفحات 201-220

  درباره اندیشه فارابی تحقیقات بسیاری صورت گرفته است، اما نگاه او به جنگ و امنیت مغفول مانده است. این مقاله می کوشد به اجمال آرای فارابی را در خصوص جنگ و صلح از یک سو و از سوی دیگر امنیت و ناامنی را واکاوی کند. سوال این است که نسبت سرشت انسان با جنگ و امنیت چیست و از نگاه فارابی نسبت جنگ با عدالت چه بوده و جنگ عادلانه کدام است؟ فارابی در بحث از امور مدنی تقریبا مباحث را ذیل مفهوم فلسفی «غایت» پی می گیرد. زیرا کمال بالقوه بودن انسان زمینه غایت های گوناگونی را در بر دارد. جنگ عادلانه یا ناعادلانه بودن آن نیز از این زاویه اهمیت می یابد. از نگاه فارابی جنگی عادلانه است که در سمت وسوی تحقق غایت کمال انسانی باشد؛ وضعیت امن و ناامن نیز بر همین پایه تعریف می شوند. در این جستار موضوع جنگ در هندسه فکری فارابی، با روش تحلیل محتوای کیفی و به شیوه تحلیل فلسفی مطالعه می شود. در کنار آن آرای فارابی درباره تنجیم نیز بررسی می گردد؛ چه اینکه در اندیشه قدیم، علم نجوم به مثابه یکی از علوم مقوم امور نظامی و لشکرکشی لحاظ می شد.

  کلیدواژگان: فارابی، جنگ، امنیت، صلح، نجوم
 • روش ها و شیوه های طبقه بندی (افراد، اخبار و مکاتبات) در سیره معصومان
  محمد شبدینی، علی کارشناس صفحات 221-240

  امامان معصوم برای پاسداری و ایجاد امنیت برای جامعه شیعه در برابر دشمنان، روش هایی را تعلیم می دادند؛ روش هایی که گاه حفاظتی، گاه اطلاعاتی بوده اند. این پژوهش می کوشد بدین سوال پاسخ گوید که: نحوه طبقه بندی اخبار، افراد و مکاتبات در سیره ایمه معصوم چگونه بوده است؟ ایمه‰ با اتخاذ شیوه های گوناگون، مانند تقیه، رازداری و... و با بهره گیری از ابزارهای گوناگون از قبیل تشکیلات وکالت و نفوذ در دستگاه حاکمان جور از شیعیان و  فرهنگ شیعی محافظت کرده و اسناد و اخبار را از اضمحلال و نابودی حفظ می کردند. این پژوهش با شیوه استقرایی توصیفی- تحلیلی در صدد ارایه شیوه های طبقه بندی  اخبار، نامه ها و افراد در سیره ایمه  است که به صورت پراکنده وجود دارد. با بهره گیری از روش ها و ابزارهای معصومان  که در این مقاله به برخی از کلیدی ترین آن ها اشاره شده است، می توان توطیه های دشمنان برضد شیعیان، و اسناد و مکاتبات آنان را نقش بر آب کرده به مقابله اطلاعاتی مبتنی بر آموزه های سیره معصومان به دفاع از ارزش ها و کیان نظام اسلامی برخاست .

  کلیدواژگان: طبقه بندی، اخبار، تقیه، مکاتبات، حیطه بندی، حفاظت
|
 • The Relationship between Political Security and Freedom in the Thought of Allamah Tabatabaei
  Najaf Lakzaee, AliAsghar Nasiri Pages 1-20

  In spite of the investigations done on the relationship between security and freedom, still the relationship between these two, especially in the framework of religion, is not well explained. Allamah Tabatabaei is a thinker who has referred to the issues of political security and freedom in his works like Al-Mizan. The question here is that what is the relation that Allamah Tabatabaei draws between political security and freedom? In answering this question, it is said that Allamah Tabatabaei regards establishing an interactive relationship between transcendental political security and transcendental freedom in a cooperative community, so that the citizens of that community enjoy freedom in addition to political security. To prove this claim, the works of Allamah Tabatabaei, especially Al-Mizan exegesis book, are analyzed using content analysis method. In the present article, we have tried to show that in the thought of Allamah Tabatabaei, establishing an interactive relationship between political security and freedom at the light of religious rules creates a cooperative community in which humans will reach their desired perfection.  One of the most important findings of this research is that human perfection and realization of the desired society relies on regulating the relationship between political security and freedom especially in the framework of religion.

  Keywords: Political security, freedom, Allamah Tabatabaei, Interactive Relationship between Transcendental Political Security, Transcendental Freedom, Cooperative Community
 • Faith and Security: Comparative Investigation of the Discourse of Faith-Based and Interest-Based Security
  Asqar Eftekhari Pages 21-40
  The question of the relationship between faith and security in the Islamic discourse is an important question which enjoys theoretical and applied value. Different views are stated in this regard which can be divided to two main categories of "secular" and "Shariah-based". While seculars talk about the separation of the security theory and Islam, Shariah-based view defends the necessity of religious understanding of security and presenting Islamic theories. Although secularism is criticized and rejected in the discourse of the Islamic Revolution and nowadays the centrality of the Shariah-based approach is discussed, it must be noticed that sometimes Shariah-based views are not the same and present different approaches in explaining the relationship between faith and security.The present research tries to explain security at the light of the theory of "the pervasive and vast presence of faith in God the Exalted".  According to this theory, Islam is evaluated as presenting a new discourse in the field of security which is the opposite of the discourse of ignorance (jahiliyyah), and monotheism (tawhid) is regarded as the center of security. Therefore, in contrast to the ignorance perception of security which regards the foundation and understanding of security based on pluralism and polytheism (shirk), objectivism, circulation of power, interest-seeking, fanaticism and ignorance; Islam establishes a new theory in which security is based on monotheism, wilayah, felicity, commitment and guidance.
  Keywords: faith, Security, Ignorance System, Islamic system, felicity, Monotheism, interest, ignorance, Wilayah, guidance
 • The Process of the Formation of the Culture of Jihad in the Comprehensive System of the Teachings of the Holy Quran
  Hassan Kharaghani, Hossein Shahbazpoor * Pages 41-61
  Culture is the unified system of human insights, beliefs, values and norms regarding basic rights of human beings which is accepted as the basis and the way of human's desired living; as unconsciously and unintentionally, it runs in all aspects of man's life; the outcome of culture is that man gains identity and it's manifestation can be seen in his actions in the course of history in the form of a system of knowledge storage.Jihad, in Islamic discourse, is consistent and strong effort in developing Islam and the Islamic community as a result of self-awareness and having direction towards growth which sometimes manifests itself in the form of developing Islam and its teachings among nations and fighting oppressors and sometimes in the form of hardware or software in fighting the invasion of the enemy to the borders of the Islamic territory. The abundant emphasis of the verses of the holy Quran on this issue shows its importance. Formation of the culture of Jihad in different parts of the present time society is a necessity which ignoring it is considered as ignoring intellectual and natural principles and turning away from the holy religion of Islam; and specially that doing research on this issue is not taken seriously by Quran researchers.The present article has tried to investigate and analyze the process of the formation of the culture of Jihad in the logic of the teachings of the holy Quran in its three stages of writing, i.e. explaining the concepts of "culture", "Jihad", and "the process of the Quranic culture of Jihad", using a methodological and consistent approach. Policy-making for each of the stages of this process in the society sets the ground for the formation of the value of Jihad. The present research is of basic-developmental kind. The unavoidable methodology of this issue is done through description, analysis, and consulting library and software sources.
  Keywords: culture, Jihad, Primary Jihad, Defensive Jihad, dignity, Fighting oppression
 • A Comparison of the Rules Governing the Prohibition of Weapons of Mass Destruction in Humanitarian Law and Islam
  Sayyed Asqar Jafari Pages 61-81

  Weapons are old instruments in the hands of man for defending or attacking. In wars, weapons are used which have been brutal and cruel and have imposed excessive and unnecessary damage to humanity and with these weapons, thousands of innocent humans are killed. This cause those who are concerned about the human community to develop humanitarian rules and regulation in order to reduce the disasters and destructions of wars with the aim of protecting the rights of combatants and civilians. To do so, the most important emphasis of these rules has been on limiting and prohibiting the right of the parties of conflicts in choosing and using some weapons like weapons of mass destruction, an issue which Islam, more that fourteen centuries ago, has paid attention to not only at the level of words and thoughts but also at the level of practice. The present article answers the following question using descriptive-analytical method What are the rules governing the prohibition of weapons of mass destruction from the viewpoint of Islam and international humanitarian law? The overall conclusion of the present research is that: Islam has emphasize on the prohibition of production and use of weapons of mass destruction more comprehensively and completely.

  Keywords: Islam, humanitarian law, Weapons of Mass Destruction, Environment
 • Explaining the Jurisprudential Principles of Imam Khamenei Regarding the Use of Nuclear Weapons
  Masoud Raei Pages 81-100

  Production, accumulation, and use of weapons of mass destruction, especially using nuclear weapons, are among the important issues in international armed conflicts. The question is: in what conditions is the use of atomic bomb allowed? The present article tries to answer the above question from the jurisprudential viewpoint of Imam Khamenei. Answering this question, on one hand, refers to the specific international time and conditions, and on the other hand, to the necessity of Ijtihad arguments. To answer this question, the qualitative research method, legal and interpretive methods, was used and the conclusion was that Imam Khamenei’s view is on prohibition of production. Universal efforts aim at creating an international regime of prohibition in the form of controlling and prohibiting the distribution of weapons of mass destruction, although the international tribunal has a different viewpoint in the advisory opinion regarding the use of atomic weapons. The international regime based on the prohibition must be considered in the Non-Proliferation Treaty (NPT), Biologic Weapons Convention (BWC) and Chemical Weapons Conventions (CWC) and some administrative arrangements. Jurisprudential sources also indicate prohibition. Although there are some seemingly opposite reasons, contrary to prohibition arguments, they cannot be relied on. Explaining the reasons of this jurisprudential viewpoint is the aim of the present article. To do so, using qualitative research method legal, jurisprudential and interpretive methods, we came to the conclusion that: the results of the research show that several reasons are the jurisprudential documents of this religious decree (the prohibition of producing nuclear weapons).

  Keywords: Imam Khamenei, humanitarian law, nuclear weapon, Religious Injunctions, prohibition
 • Narrative Principles of Heroic Flexibility with Enemy in Foreign Policy
  Nematollah Yousefian Pages 101-120
  Heroic flexibility with enemy based on narrative principles enjoys a special position, so that during the course of history it has been the source of blessings, positive changes; therefore, analyzing and investigating it will provide us with a lot of achievements.The present article tries to investigated the narrative principles of heroic flexibility and deal with issues like explaining the concepts related to the title of the article, the necessity of heroic flexibility, and strategies of "dignity", "wisdom", "common good", "Taqiyyah (concealing one's religion)", "rationality", "insight" and so on, in order to investigate and discuss the narrative principles of heroic flexibility and provide a worthwhile answer to the present need for explaining the dimensions of heroic flexibility from the viewpoint of narrations.The strategy of heroic flexibility can have a significant role in the diplomacy of the country; so that the possibility of smart maneuver and flexibility be provided and at the same time make the necessary maneuvers and flexibilities understandable for the revolutionary people.
  Keywords: Heroic Flexibility, Enemy, Foreign Policy, dignity, wisdom, Common Good, taqiyyah
 • An Explanation of Command Principles and Policies of the Commander of the Faithful
  MohammadBaqir Babaei Tala Tappeh Pages 121-140

  The aim of the present article is to explain the principles and policies arising from the defense discourse of the Commander of the Faithful.  To reach this aim, data-based content analysis method is used. To do so, first all defense discourses of Imam Ali (A.S), with the centrality of Nahj al-Balaghah, were extracted and words related to defense fields were collected and then classified according to the principles of data-based method and then, by using methods of reasoning and argumentation they were analyzed and issues were explained and conclusions were drawn. The concept of defense is a kind of behavior that humans perform in order to repel and ward off aggressors to their privacy and country. Defense in nature, content and strategies in the first stage requires thinking, motivational and value principles to determine its nature and direction and in the second stage requires policies to make how it is formed and continued possible. The nature of behavioral values and motivations refers to thoughts and thinking levels which in turn refer to the view to and understanding of theoretical intellect of God, oneself, others and the world and the kind of approach, interpretation, direction and their role in our lives. In the Alawite culture, these principles and policies gain their identity from the Holy Quran, the conduct and tradition of the Holy Prophet (PBUH) and the Infallible Imams (A.S). in this discourse, the principles dominating command are the same principles which dominate Imam Ali’s behaviors which are collected in five principles of realism, truth-seeking, perfectionism, God-centeredness and anthropocentrism and command policies in this discourse are considered by regarding the kind of view to God, human and the role of others and the world in the human’s life, which revitalizing the divine injunctions, sincerity in behavior, insight in actions, dignity of human privacy, protecting natural rights of humans and defending the oppressed and the weak and serious attention to the status and position of defenders, and knowing enemies, knowing the way and the front and task orientation with the slogan of “one of the two most excellent things” are from the most important components of these policies.

  Keywords: Principles, Policy, Command, Defense Policy, Command Discourse
 • Iranian Smart Defense based on Spirituality
  Mohsen Moradian *, Alireza Shabanifard Pages 141-160

  Although the power of spirituality has shown its efficiency very well in the Holy Defense, still the role of spiritual factors in defense, especially in smart defense, has not been clearly explained. Now these questions are raised: what is the role of spirituality in Iranian smart defense? What are the nature and dimensions of Iranian smart defense? What are its components and elements? In order to answer these questions, the present paper, which is of applied kind, is conducted using descriptive, correlation and scientific documents analysis methods. The results of this research show that smart defense is a combination of hard (military defense power), semi-hard semi-soft (economic and technological defense power) and soft defense (political and cultural defense power). In Iranian smart defense, each of the spiritual components of believing in God the Almighty, the Resurrection, the authority (Wilayah) of the Infallibles, Jihad, unseen assistance, leader and Wilayah al-Faqih, the truthfulness of the warriors of Islam and divine assistance has direct, positive, and increasing relationship with defense thought; i.e. increase in any of the variables results in an increase in defense power. Similarly, believing in God the Almighty has the highest relationship with wilayah-centeredness; believing in the Resurrection has the highest relationship with enjoying Islamic waymarks; believing in the authority of the Infallibles has high relationship with utilizing Islamic waymarks. Believing in Jihad relates to creating a sacred picture of defense, and also believing in the truthfulness of Islam warriors highly relates to enjoying Islamic waymarks.

  Keywords: National defense, Military defense, Smart Defense, Spirituality, Spiritual power
 • Investigating the Resistance Strategy against Enemies
  Habib Zamani Mahjoob Pages 171-180
  Resistance and stability in the way of Allah is the conduct of those devoted to Allah and God’s order for getting rid of and defeating oppressors. The history of previous nations and people shows that those who have resisted against their enemies have finally gained victory and reached their goals.Indeed: which factor causes the victory of resistant nations? The present research, using descriptive-analytical method, seeks to answer this question and investigate the resistance strategy against enemies. The findings show that spiritual components like faith and trust in God, hope in the promises of God, leadership and obedience to wilayah (wilayat-madari), unity, solidarity, knowledge and insight are the most important factors which influence the victory of resistant nations.
  Keywords: Resistance, nation, Divine Traditions, Spiritual Factors
 • Principles Governing Defense in International Relations from the Viewpoint of Liberalism and Islam
  MohammadAli Shirkhani *, Ayoob Menati, Rahim Baizidi Pages 181-200

  Defense, war and peace are concepts which have been inseparable parts of human life in spite of the human development; humans have never been unaware of these concepts. War and peace are two completely distinguished and contradictory situations. This is while defense can be thought of as a middle way between war and peace. These concepts are highly valuable and significant, since they change the destiny and life of many humans. This significance has caused thinkers to try to investigate the causes of wars and the ways to prevent them in order to reach peace and avoid corruption and death. In fact, the same issue led the ground for International Relations and the Law of International Relations field of study. In this wise investigation, defense is identified as the most effective means of preventing wars; almost all theories of international relations have dealt with this issue. In the present article, regarding the importance of the issue of defense in the theories of international relations and also the importance of the viewpoint of Islam in this regard, we investigate and compare the defense principles from the viewpoints of Liberalism- as one of the major paradigms of international relations- and Islam using descriptive-analytical method of research and library tool for data collection. Liberals with theories like just war, preventive war, mutual dependence, democratic peace and so on and Islam with theories regarding jihad and defense have dealt with these issues.

  Keywords: Liberalism, Islam, international relations, International Law, Defense, war, Peace
 • War and Peace in the Political Thought of al-Farabi
  Hamid Nassaj *, Morteza Bahrami Pages 201-220

  Al-Farabi is the founder of Islamic philosophy; as Islamic philosophers have always been and now are influenced by his ideas and thoughts, although there are a lot of works written about al-Farabi, but his view of war and security has been ignored. The present article tries to discuss briefly the ideas of al-Farabi on war and peace from one hand, and security and insecurity from the other. The question is: what is the relationship between human's nature with war and security? And also, what is the relationship between war and justice from the viewpoint of al-Farabi and what is a fair war? In civil affair, al-Farabi discusses almost all issues under the philosophical concept of "objective". Since man is a creature who enjoys potential perfection, he can seek various objectives. War- whether it is fair or unfair- gains significance from this point of view. In al-Farabi's view, a fair war is a war which is in line with fulfilling the objective of human perfection, secure and insecure conditions are also defined on this basis. In this paper, the issue of war and the intellectual geometry of al-Farabi is discusses using qualitative content analysis. Besides, al-Farabi's ideas on astronomy are also investigated; since in ancient thought, astronomy was considered as one of the sciences in military affairs. It has also tried to present all this discussions through philosophical analysis.

  Keywords: al-Farabi, war, Security, Peace, Astronomy
 • Methods of Classification (of People, Information and Documents) in the Conduct of the Infallibles
  Mohammad Shabdini, Ali Karshenas Pages 221-240

  The Infallible Imams (A.S), for protecting Shiism and creating security for Shiites against enemies, taught some methods; methods which have sometimes been related to security and sometimes intelligence issues for reaching information from the oppressive government system and so on; the present research tries to answer this question that: what has been the method of classification of information, people and documents in the conduct of the Infallible Imams? Imams protected Shiites and the culture of Shiism and protected the documents and information from destruction and annihilation by utilizing different methods like dissimulation (taqiyyah), secrecy and so on and by using different means like deputyship and influence in the system of oppressive rulers.The present research seeks to present methods of classification of information, people and documents in the conduct (sirah) of the Infallible Imams (A.S) which are scattered and it is presented using descriptive-analytical inductive method.  By utilizing the methods and means of the Infallibles, which some of the most important ones are mentioned in this article, the conspiracies of enemies against Shiites and their documents and correspondences can be thwarted and disclosed and we can defend the values and the Islamic system by informational confrontation based on the teachings of the conduct of the Infallibles.

  Keywords: Classification, Information, dissimulation, Correspondences, categorization, Protection