فهرست مطالب

فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی
پیاپی 70 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1401/09/26
 • تعداد عناوین: 24
|
 • فریاد شایسته*، محمد سلیقه، بهلول علیجانی، امان الله فتح نیا صفحات 1-20

  کوچکترین تغییر در مبادله ی انرژی سیستم کره ی زمین موازنه حیات را به هم می زند. به منظور آگاهی از بیلان تابش خورشیدی، شناخت میزان ترازمندی مولفه های ورودی و خروجی تابش لازم می باشد. به این منظور، از داده های تابش ورودی و خروجی سایت NCEP/NCAR با دقت 5/2*5/2 درجه شامل 46 سلول در محدوده ی کشور ایران، که شامل 14 بازه ی زمانی 5 ساله از سال 1951 تا 2016 بود، استفاده گردید. برای هر فصل، یک ماه نماینده در نظر گرفته شد و همبستگی و مقدار نوسان تابش ورودی و خروجی در مناطق مختلف ایران محاسبه شد. در نهایت برخی از محاسبات به صورت فضایی با روش IDW ارایه گردید. نتایج نشان داد که بیش ترین انرژی طول موج کوتاه ورودی به سطح زمین در ماه آگوست با مقدار 230 وات بر مترمربع و در ماه نوامبر کم ترین مقدار با 52 وات بر متر مربع بوده است. بیش ترین انرژی طول موج بلند خروجی در ماه آگوست با مقدار 65 وات بر متر مربع، و کم ترین مقدار مربوط به ماه ژانویه و نوامبر با 20 وات بر متر مربع بوده است. بالاترین افزایش خروجی در ماه آگوست در شرق استان خراسان جنوبی با همبستگی 0.59 در سال 2001 به مقدار 112 وات بر مترمربع رخ داده است. در تغییرات کاهش خروجی، بجز ماه می، در بقیه ماه ها کاهش مشاهده شد. بیش ترین کاهش خروجی طول موج بلند در مناطق شمال غرب و استان های اردبیل و گیلان بود.

  کلیدواژگان: ایران، بیلان تابش، تغییر بازتابش
 • مینو احمدیان، بهروز سبحانی*، سعید جهانبخش اصل صفحات 21-36

  تبخیر-تعرق گیاه مرجع به دلیل بررسی تغییرات پارامترهای اقلیمی به صورت ترکیبی، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات تغییر اقلیم بر تبخیر-تعرق در طول فصل رشد درخت سیب می باشد. به این منظور از آمار پایگاه ECMWF برای داده های مشاهداتی دو ایستگاه سمیرم و ارومیه طی بازه زمانی 20 ساله (20016-1996) استفاده شد. برای بررسی این کمیت در20 سال آتی از داده های روزانه ی ریزگردانی دینامیک پروژه ی CORDEX با دقت مکانی 44% × 44% برای خروجی مدل ICHEC-EC-EARTH تحت دو خط سیر 5/4 و 5/8 واداشت تابشی(RCP) برای بازه زمانی (2037-2017) بهره گرفته شد. به منظور کاهش خطاهای موجود در برآوردهای مدل، عمل پس پردازش روی داده های برآورد شده صورت گرفت. سپس با دادهای دمای کمینه، دمای بیشینه، رطوبت نسبی، سرعت باد و تابش، تبخیر-تعرق پتانسیل به روش پنمن مانتیث فایو که از دقت بالاتری نسبت به سایر مدل ها برخوردار است محاسبه و با استفاده از آزمون ناپارمتریک من- کندال و شیب سن در محدوده اطمینان 95% روند تبخیر-تعرق مشخص شد. نتایج نشان داد که روند تبخیر-تعرق در هر دو ایستگاه در طول فصل رشد رو به افزایش است.  افزایش ETo فصل رشد درخت سیب ایستگاه ها نسبت به دوره پایه برای خط سیر 5/4 و 5/8 برای ایستگاه سمیرم 84/3 و 37/7 و برای ایستگاه ارومیه 04/5 و 16/8 پیش بینی گردید. بیشترین مزان تبخیر برای دوره ی رشد میوه رخ داده است. همچنین تفاوت ETO تحت خط سیر 5/8 نسبت به دوره پایه بیشتر بوده و تغییرات تبخیر در ایستگاه ارومیه بیشتر از ایستگاه سمیرم می باشد.

  کلیدواژگان: تبخیر-تعرق پتانسیل، درخت سیب، روش پنمن مانتیث فائو
 • سحر مهرران، علی اکبر تقیلو*، خدیجه جوان صفحات 37-54

  رشد جمعیت، افزایش سطح رفاه، گسترش تکنولوژی و استفاده غیر اصولی از زمین در دهه های اخیر تغییرات زیادی را بر اراضی تحمیل کرده است. بخش نازلو در شهرستان ارومیه به دلیل داشتن شرایط طبیعی مناسب، قرار گرفتن در مسیرها و محورهای توسعه ارومیه- سرو و ارومیه- بازرگان، استقرار شهرک های صنعتی متعدد و غیره در معرض تغییرات زیاد اراضی قرار گرفته است. لذا برنامه ریزی برای مدیریت این تغییرات مستلزم مطالعه تغییرات کاربری اراضی است. تحقیق حاضر با هدف آشکار سازی تغییرات کاربری اراضی بخش نازلو، واقع در شهرستان ارومیه با استفاده از تصاویر سنجنده های  TMو   OLIماهواره لندست به روش طبقه بندی شی گرا انجام شد. به منظور بررسی شدت و روند تغییرات کاربری از دو روش آشکارسازی تغییرات و شاخص شدت تغییرات در پایش تغییرات کاربری اراضی استفاده شد. این تحقیق از نظر روش توصیفی و تحلیلی بوده و جمع آوری اطلاعات نیز با روش اسنادی انجام شده است. بررسی نقشه تغییرات نشان داد در طول دوره مورد مطالعه (2018-2005) از کل مساحت 77498.37 هکتاری کل منطقه مورد مطالعه حدود 25981.56 هکتار (33.52 درصد) تغییر کاربری داشته است. بیشترین سطح تغییرات در سال 2005 مربوط به سطح باغی بوده که روند تغییرات آن در سال 2018 کاهشی می باشد. در مقابل تغییرات در کاربری های مراتع و دیم به ترتیب دارای روند افزایشی هستند.

  کلیدواژگان: سنجش از دور، کاربری اراضی، بخش نازلو، شهرستان ارومیه
 • سارا قهری للکلو، رسول درسخوان*، مهسا فرامرزی اصل، مرتضی میرغلامی، صمد صباغ دهخوارقانی صفحات 55-74

  طراحی شهری که در ابتدا به بعد زیبایی شناسی می پرداخت، اکنون به کیفیت قلمرو عمومی از نظر کالبدی،اجتماعی،فرهنگی و ایجاد مکانهایی برای استفاده مردم میپردازد.قلمروی عمومی قلمروی موقتی است و تقریبا هر کسی به آن دسترسی و حق استفاده از آن را دارد. تمایل به داشتن قلمرو و دفاع از آن ذاتی است.از آنجایی که امروزه زنان نیز مانند مردان در اجتماع حضور دارند ولی قدرت کافی جهت انتخاب قلمروی مطلوب خود ندارند،لذا این تحقیق در پی آن است تا آیتم های تاثیرگذار بر ایجاد قلمروی مطلوب زنان را معرفی کند.تحقیق حاضر از لحاظ نوع داده ها توصیفی-تحلیلی/پیمایشی است.نوع مطالعه به صورت کمی و کیفی بوده و مطالعات به دو روش میدانی و کتابخانه ای انجام شده است.جامعه ی آماری شامل زنان با فرهنگ ها،سنین و رفتارهای مختلف در سه نوع فضای شهری تبریز (پارک ایل گلی ،پارک بانوان شمس و پارک ولیعصر)میباشدکه جهت پر کردن پرسشنامه به روش تصادفی انتخاب شدند.حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 عدد میباشد.ابتدا در سطح توصیفی، با استفاده از شاخص های آمار آزمودنی ها مورد بررسی قرار گرفت و سپس در سطح استنباطی، از آزمون آماری تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است. نتایج حاصل شامل 5 مولفه تاثیر گذار بر قلمروی مطلوب زنان شامل بعد منظر- عملکردی- امنیتی- ریخت شناسی- روانشناختی می باشد.

  کلیدواژگان: قلمرو، زنان، پارک، تحلیل عاملی، شهر تبریز
 • کیارش اردستانی پورهژیر* صفحات 75-89

  در یک روند درست و سالم این تحولات به گونه ای است که عناصر قدیمی شهرها مطابق با نیازهای نوین احیا گردند. نسلهای جدید تمایلی به ادامه ی زندگی در بافتهای سنتی و قدیمی را ندارند و این موجب تغییر در ساختار و حتی تخریب این بافتها می شود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش را کارشناسان حوزه پژوهش تشکیل می دادند و حجم نمونه 30 نفر در نظر گرفته شد در این پژوهش از تکنیک دلفی و مدل سوآرا به منظور دستیابی به اهداف پژوهش استفاده شد. نتایج حاصل از پیاده سازی مدل سوآرا نشان داد که از بین شاخص های شناسایی شده برای بعد اجتماعی شاخص نقش مشارکت بین مالک و سرمایه گذار با امتیاز نهایی 242/0 در رتبه اول، برای بعد اقتصادی، شاخص توجه  به مشارکت در خرید و ساخت و ساز در محدوده با امتیاز نهایی 306/0 در رتبه اول، برای بعد کالبدی توجه به رفع نیازهای فعلی  برای تغییر کالبدی و کارکردی با امتیاز نهایی416/0 در رتبه اول و برای بعد زیست محیطی شاخص نقش ساخت و سازها جدید در زیر ساخت های محدوده با امتیاز 610/0 بیشترین را به خود اختصاص داده است.

  کلیدواژگان: کارکرد جدید، بافت کهن شهری، بعد اقتصادی، بعد کالبدی، شهر کرج
 • مهران مهردوست شهرستانی، علی اصغرزاده*، حمزه غلامعلی زاده صفحات 91-107

  در بین ابعاد توسعه پایدار، پایداری اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد اصلی شناخته می شود که بیش تر با ابعاد زندگی مردم همگام است. هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی و ارزیابی شاخص های پایداری اجتماعی برگرفته از اهداف جهانی توسعه پایدار (SDGs) در زندگی مردم و بازخوردهای آن در معماری جغرافیای منطقه گیلان است. روش ارزیابی رتبه گزینه های این پژوهش، تکنیک ویکور می باشد و  روش تحقیق پژوهش توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش، اعضای 6 گروه مرتبط با موضوع تحقیق شامل: روستاهای 16 شهرستان استان گیلان، دانشکده معماری دانشگاه گیلان، معماران محلی، ادارات کل بنیاد مسکن و منابع طبیعی و جنگلداری گیلان و سازمان های مردم نهاد (NGO) دوست دار محیط زیست می باشند که از میان آن ها انتخاب جامعه نمونه به روش نمونه برداری غیر احتمالی در دسترس انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که «عدالت اجتماعی» با بالاترین مقدار ارزش شاخص های پایداری (083/0) حایز بالاترین اولویت و « پیشرفت اجتماعی و رفاه» با (034/0) کم ترین اولویت را دارا می باشند و از بین 6 شاخص پایداری اجتماعی، دو شاخص همبستگی و مصرف مسیولانه و تولید متوسط ارزیابی شده اند و برای گروه های مرتبط با معماری منطقه گیلان اهمیت نسبی دارند.

  کلیدواژگان: پایداری اجتماعی، زنجیره تولید پایدار، معماری پایدار، معماری گیلان
 • شهرزاد امیرسروری، محمدابراهیم رمضانی* صفحات 109-124

  شهر خلاق تمام سعی خود را می کند تا با اتکا به ایده افراد، به حل مسایل خود بپردازد و شهری بسازد در خور افراد خلاقی که به دنبال شهرهای مطلوب خود می گردند. شهر خلاق نه تنها فضایی است که در آن خلاقیت رشد می کند، بلکه سازماندهی و مدیریت آن به طور خلاقانه طرح ریزی می گردد. عنوان و هدف کلی این تحقیق ارزیابی توان محیط زیست شهر تبریز در شکل گیری شهر خلاق می باشد، تبریز یکی از شهرهای اصلی کشور و در زمره کانون های بزرگ شهرنشینی ایران است که مرکز استان آذربایجان شرقی است و در مقایسه با مراکز استان های همجوار از لحاظ کمی (مانند جمعیت) و کیفی (مانند عملکردها) دارای وضعیتی شاخص است و در سطحی به مراتب بالاتر قرار دارد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش (با استفاده از جدول مورگان)384 نفر از جمعیت شهر تبریز بوده، که از طریق توزیع پرسشنامه به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای انجام گرفت. روایی و پایایی پرسشنامه از طریق روایی محتوایی و صوری و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. نتایج حاصل از بررسی فرضیه های پژوهش نشان داد که توان زیست محیطی و همچنین فعالیت های اجتماعی و جمعی بر شکل گیری شهر خلاق تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج دیگر این پژوهش نشان داد که شهر تبریز توان زیست محیطی لازم برای شکل گیری شهر خلاق را دارا نمی باشد.

  کلیدواژگان: حمل و نقل عمومی، کاهش ترافیک، آلودگی هوا، شهر تبریز
 • عباس مینایی، رحیم حیدری چیانه*، شهریور روستایی صفحات 125-141

  این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر رقابت پذیری مقاصد گردشگری نوشته شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-تحلیلی است. داده های مورد نیاز پژوهش به دو صورت کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش را گردشگران ورودی به شهر اردبیل تشکیل می داد، به علت نبود آمار دقیق تعداد گردشگران ورودی به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود استفاده شد و حجم نمونه 384 نفر برآورد گردید روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری تصادفی ساده بود. به منظور بررسی روایی پرسشنامه روایی، در دو مرحله روایی صوری و ظاهری از طریق کسب نظر از اساتید و کارشناسان،و روایی واگرا  با محاسبه شاخص میانگین واریانس استخراج شده (AVE) تایید شد. پایایی پرسشنامه از طریق محاسبه آلفای کرونباخ و محاسبه ضریب پایایی ترکیبی (cr) سنجیده شد، نتایج حاصل از مقدار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی پرسشنامه، تایید کننده پایایی مناسب پرسشنامه مورد استفاده بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از نرم افزار spss و lisrel استفاده شد. یافته های حاصل از این پژوهش نشان دهنده آن بود که خلاقیت و پایداری مقاصد گردشگری بر رقابت پذیری مقاصد گردشگری شهری تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد که تاثیر پایداری مقاصد گردشگری بر روی رقابت پذیری مقاصد گردشگری بیشتر از خلاقیت مقاصد گردشگری است.

  کلیدواژگان: رقابت پذیری مقاصد، گردشگری شهری، پایداری مقاصد، خلاقیت مقاصد گردشگری، شهر اردبیل
 • روح الله مراد حاصلی، علی بیات*، فاطمه رادمهری صفحات 143-156

  عمق اپتیکی هواویزها در طول موج 550 نانومتر و ضریب نمای آنگستروم حاصل از داده برداری سامانه مادیس با وضوح فضایی 1 درجه در بازه زمانی 2006 تا 2017 برای منطقه خاورمیانه بررسی شده است. عمق اپتیکی هواویزهای تروپوسفری در طول موج 532 نانومتر و ضریب واقطبش ناشی از داده برداری لیدار کالیوپ نیز برای همین منطقه مطالعه شده است. این پارامترها بصورت فصلی طبقه بندی شده اند. نتایج حاصل از عمق اپتیکی نشان از غلظت بالای ذرات هواویز در جو خاورمیانه بخصوص در دو فصل بهار و تابستان دارد. در فصول سرد متوسط فصلی عمق اپتیکی بسیار کم تر از فصول گرم است. در فصل بهار چشمه های شمال عراق و چشمه های مرکزی و شمال عربستان فعالیت بیشتری دارند. با تغییر فصل و فرارسیدن تابستان چشمه های جنوب شبه جزیره عربستان نیز فعال می شوند. نمای آنگستروم حاصل از اندازه گیری های مادیس نشان دهنده این است که در مناطق خشک خاورمیانه اندازه غالب هواویزها در مد درشت دانه قرار دارند. در مناطق داخلی عراق و عربستان در تمام طول سال مد درشت دانه است، ولی در مناطق خشک داخل ایران بیشترین میزان مد درشت دانه در فصل های گرم رخ می دهد و در فصل های سرد از میزان ذرات درشت معلق در جو کاسته می شود. ضریب واقطبش حاصل از اندازه گیری های کالیوپ بیانگر این نکته است که در تمام فصول ذرات غیرکروی در جو خاورمیانه حاضر هستند که با توجه به قرار گرفتن خاورمیانه در کمربند غبار امری عادی به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: غبار، سنجنده کالیوپ، سنجنده مادیس، عمق اپتیکی، واقطبش، نمای آنگستروم، خاورمیانه
 • سید احسان بلادی ده بزرگ، محمدهادی کابلی*، علی اکبر حیدری صفحات 157-176

  یکی از ویژگی های اساسی و سازنده انسان، خلاقیت است که در رشد و تکامل فرد و تمدن بشری نقش موثری دارد. پژوهشگران معتقدند آموزش خلاقیت بر افزایش آن موثر است. در این پژوهش به بررسی تاثیر آموزش مولفه های فراشناختی خلاقیت در زمینه کارگاه های آموزش طراحی با دست آزاد در رشته مهندسی معماری پرداخته ایم و هدف پژوهش تاثیر سیستم های آموزشی بر میزان خلاقیت دانشجویان است. جامعه آماری متشکل ازکلیه دانشجویان ترم اول معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرانبود. نمونه آماری پژوهش حاضر از طریق نمونه گیری خوشه ای که شامل هشتاد نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب بود انتخاب شدند.پرسشنامه شصت سوالی خلاقیت تورنس،که در غالب طیف لیکرت بود؛ و چهار مولفه سیالی، ابتکار، انعطا ف پذیری و بسط را در بر می گیرد، استفاده شده است. در این پژوهش به منضور دستیابی به اهداف مدنظر از آزمون ضریب همبستگی و آزمون tگروه های مستقل در محیط نرم افزار spss به بررسی فرضیه های پژوهش پرداخته شد. نتایج از این قرار است که روش تدریس درس طراحی با دست آزاد در افزایش میزان خلاقیت دانشجویان کارشناسی تاثیر دارد. میزان ابتکار، سیالی، بسط و انعطاف پذیری در بین دانشجویانی که در این روش حضور داشته اند، بیش از دانشجویانی که در روش تدریس معمول حضور داشته اند،می باشد.همچنین از میزان خلاقیت بیشتریبرخوردارند.  علاوه براین مشخص شد که در هر دو روش تدریس، بین چهار مولفه خلاقیت با میزان خلاقیت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد که هر یک باعث ارتقا خلاقیت می شوند.

  کلیدواژگان: خلاقیت، ابتکار، آموزش معماری، دست آزاد
 • حسین طهماسبی مقدم، عیسی پیری*، زهرا رسول زاده، مهناز واعظ لیواری صفحات 177-194

  الگوی رشد درون زا نشان دهنده اهمیت سیستم اجتماعی و حکمرانی است که فرهنگ در آن به عنوان منبع ایده برای بخش های اقتصادی در نظر گرفته می شود بررسی سیاست ها و اولویت های توسعه اقتصاد جدید اهمیت شاخص های شهر خلاق را در مدیریت چالش های و تنوعات فرهنگی و اقتصادی شهرهای کنونی را به وضوح نشان می دهد. هدف پژوهش حاضر تحلیل فضایی تحقق شاخص های شهر خلاق در محلات شهری زنجان می باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ روش توصیفی-تحلیلی و ازنظر هدف کاربردی است. روش جمع آوری اطلاعات عمدتا به صورت کتابخانه ای و اسنادی با بهره گیری از فیش برداری، بلوک های آماری مسکن سال 1395 و نقشه طرح تفصیلی 1394 می باشد برای تجزیه وتحلیل از روش های ترکیبی تحلیل عاملی و آمار فضایی در سیستم اطلاعات جغرافیایی استفاده شده است. کیفیت مکان بیشتر محلات شهر زنجان دارای شاخص های جذب طبقه خلاق نبوده و توزیع فضایی شاخص های شهر خلاق محلات مرکزی و شمالی شهر زنجان دارای شرایط نسبتا مناسبی بوده است. در سیاست های توسعه محلات شهر زنجان کمتر به منافع و اولویت های طبقه خلاق توجه شده است و فضای شهری به غیراز محلات شمالی و مرکزی شهر زمینه ساز بروز تعاملات اجتماعی و خلاقیت ساکنان نبوده و ساکنان شهری به ویژه محلات شرق و غرب شهری به دریافت کنندگان منفعل خدمات و تسهیلات شهری تبدیل شده اند.

  کلیدواژگان: تحلیل فضایی، شهر خلاق، محله شهری، شهر زنجان
 • هادی نقیبی، عادل شری زاده* صفحات 195-217

  امروزه گردشگری به عنوان یکی از مولفه های کلیدی، نقش ویژه ای در توسعه جوامع و کشورها ایفا می کند. در این میان، گردشگری شهری به عنوان یکی از بخش های مهم صنعت گردشگری، جایگاه ویژه ای در زمینه بهبود توسعه اقتصادی و فرهنگی شهرها یافته و به یکی از مهم ترین صنایع ارزآور و درآمدزا تبدیل شده است، اما توسعه این صنعت در شهرها با چالش ها و مشکلاتی رو به رو است؛ این امر نیازمند یک برنامه ریزی نوین و یکپارچه برای استفاده از فرصت ها و مواجهه با چالش های پیش رو است. آینده پژوهی می تواند در برنامه ریزی برای توسعه گردشگری شهری و ترسیم آینده مطلوب گردشگری قدم بسیار موثری بردارد و با ارایه راهکارهای مناسب، از بروز چالش ها و تحقق آینده نامطلوب جلوگیری کند. این پژوهش نیز در راستای این هدف گام برداشته است. در پژوهش حاضر با استفاده از تکنیک دلفی تعداد 36 عامل به عنوان عوامل اولیه تاثیرگذار بر روند آینده توسعه گردشگری شهری خوی شناسایی شدند، سپس روش تحلیل ساختاری با بهره گیری از نرم افزار میک مک برای استخراج عوامل کلیدی به کار گرفته شد که در نتیجه، 12 عامل به عنوان عوامل کلیدی انتخاب شدند. در ادامه، برای هر کدام از عوامل کلیدی وضعیت های محتمل تعریف شد، در مرحله بعد، برای سنجش تاثیرگذاری وقوع وضعیت های هر یک از عوامل بر وقوع یا عدم وقوع وضعیت های عوامل دیگر، ماتریسی به ابعاد 33×33 طراحی و در اختیار خبرگان قرار گرفت، در نهایت برای تدوین سناریوهای محتمل و شناسایی سناریوهای مطلوب، داده های این ماتریس وارد نرم افزار سناریوویزارد شدند. نرم افزار سناریوویزارد نیز با انجام تحلیل های مورد نیاز، 1406 سناریوی ضعیف، 4 سناریوی قوی و 13 سناریوی باورکردنی را گزارش داد. بررسی سناریوهای باورکردنی حاکی از سیطره نسبی وضعیت های ایستا، بحرانی و نامطلوب بر وضعیت های مطلوب و ایدیال است. به غیر از سناریوی اول که دارای ویژگی های مطلوب و رو به پیشرفت است، بقیه سناریوها آینده مطلوبی را برای توسعه گردشگری خوی در ذهن متبادر نمی کنند.

  کلیدواژگان: آینده پژوهی، گردشگری شهری، تحلیل ساختاری، سناریو نویسی، شهر خوی
 • همایون مولایی*، منوچهر امامقلی بابادی صفحات 219-230

  ایران یکی از زلزله خیزترین کشورهای دنیا محسوب می شود وشهرهای آن در رابطه با این پدیده طبیعی آسیب های فراوان دیده اند.هدف از انجام این پژوهش تحلیل فضایی مدیریت بحران زلزله بوده است. .روش پژوهش کاربردی- توسعه ای بوده است. محدوده پژوهش استان خوزستان و جامعه آماری شامل نخبگان حوزه برنامه ریزی شهری در استان خوزستان بوده اند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند .ابزار  گردآوری داده های پژوهش پرسشنامه بوده است و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای GIS و  SPSS وآنالیز Hot spot همچنین آزمون آماری خی دو بوده است . نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد از دید افراد نمونه آماری مدیریت صحیح بحران (ساختار تشکیلات، توزیع مناسب خدمات اضطراری، نیروی انسانی، تجهیزات و نظاام اطلاع رسانی) در کاهش آسیب پذیری جانی و مالی تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین نتایج حاصل از آنالیز  Hot spot نشان داد نقاط داغ و مستعد زلزله استان خوزستان بیشتر در شهرستان های بهبهان، مسجد سلیمان و اندیمشک  قرار داشته اند.

  کلیدواژگان: تحلیل فضایی، مدیریت بحران، زلزله، استان خوزستان
 • سیده مریم افضلی، جواد خوشحال دستجردی*، عزیز تراهی صفحات 231-247

  خرما یکی از پراهمیت ترین محصولات کشاورزی صادراتی کشور ایران می باشد. این گیاه به شرایط محیطی حساس است و در تمامی مناطق گرم و خشک قادر به باردهی ازلحاظ کمی و کیفی نیست. هر یک از ارقام خرما توانایی تطبیق با منطقه ای از مناطق خشک را دارد و می تواند در محل مناسب خود بیشترین بازده اقتصادی را داشته باشد. گرمایش جهانی در قرن اخیر باعث شده است که برنامه ریزان برای آگاهی از شرایط اقلیمی آتی و انتخاب گیاهان پایای با عمر طویل که بتواند در شرایط محیطی آینده قادر به ادامه حیات بوده و بازدهی اقتصادی خوبی داشته باشد، برنامه ها و الگوریتم های پیش آگاهی را طراحی نمایند. یکی از بهترین این ها، مدل حداکثر آنتروپی است. هدف تحقیق حاضر، استعدادیابی رشد ارقام خرمای استعمران و برحی با استفاده از مدل CCSM4 و سناریوهای 6/2، 5/4، 0/6 و 5/8 است. در تحقیق حاضر از داده های سایت وردکلایمدر دوره کنونی، سال 2050 و 2070 برای پیش بینی در الگوریتم فوق استفاده شد. داده های فنولوژیک ارقام به روش میدانی در سال های 1395 و 1396 برداشت شد. نتایج نشان داد که ارقام مذکور ازنظر طول دوره رشد فنولوژیک متفاوت بوده و مکان های مستعد برای رشد آن ها نیز در طول دوره های 2050 و 2070 بر اساس مدل یکسان نیستند. علاوه براین مشخص شد که برای امور کاربردی در کشت گیاهان پایا با عمر طولانی، علاوه بر متغیرهای زیست اقلیمی باید از داده های فرین محل موردنظر برای کشت بهره گرفت تا بتوان ارقام مختلف و کاملا سازگار با محیط را به کاربران معرفی نمود.

  کلیدواژگان: : مطلوبیت قلمرو کشت، آنتروپی حداکثر (MAXENT)، خرمای استعمران، خرمای برحی، ایران
 • ابوالقاسم امیر احمدی*، لیلا گلی مختاری، مهناز ناعمی تبار صفحات 249-267

  هدف از این پژوهش، شناسایی شواهد یخچال های کواترنر پایانی در ارتفاعات شمالی بینالود است. نقشه های توپوگرافی، تصاویر ماهواره ای و داده های اقلیمی، ابزار و داده های به کار رفته  در این پژوهش هستند. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار Arc gis 10/4 ستفاده شد. شناسایی شواهد یخچال های کواترنر بر اساس چهار دسته از شواهد، شامل شاخص های مورفیک، شواهد اقلیمی، شواهدژیومورفولوژیکی و شاخص های آزمایشگاهی انجام گرفت. با استفاده از شاخص های مورفیک فرم خطوط منحنی میزان روی نقشه های  توپوگرافیو تصاویر ماهواره ای، نواحی تحت سلطه پهنه های یخی و آثار 28 سیرک یخچالی شناسایی شد. شواهد اقلیمی نشان می دهد  که در ارتفاعات بینالود، نه تنها در کواترنر حدود 7 درجه نسبت به زمان فعلی دمای سردتری داشته، بلکه مقدار بارش آن نیز در مقایسه با زمان حال، کمابیش دو برابر بیشتر بوده است. از سویی، سیرک های یخچالی، مورن، تیل و تورهای یخچالی مشخص ترین شواهد ژیومورفولوژیکی یخچال ها در ارتفاعات بینالود معرفی شدند. درنهایت شاخص های آزمایشگاهی گرانولومتری به منزله تکمیل کننده شواهد یخچال ها، وجود رسوبات یخچالی را در ارتفاعات بینالود به اثبات رساندند. همچنین با استفاده از روش رایت، خط مرز برف دایمی در دوران حاکمیت یخچال های ارتفاعات بینالود، در ارتفاع 2600 متری برآورد شد.

  کلیدواژگان: ارتفاعات بینالود، خط برف دائمی، سیرک، کواترنر پایانی، یخچال
 • تقی عاشوری*، مرتضی دوستی، سید محمدحسین رضوی، ابوالحسن حسینی صفحات 269-298

  هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی فرصت های کارآفرینانه در گردشگری ورزشی  براساس قابلیت ها و ظرفیت های جغرافیایی در ایران می باشد. پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی بوده و با روش آمیخته انجام شد. گردآوری داده ها در این پژوهش در دو مرحله انجام گرفت. در مرحله اول، فهرستی از فرصت های کارآفرینانه گردشگری ورزشی از طریق جست و جو در پژوهش های پیشین و همچنین مصاحبه با افراد مشتمل بر 17 نفر شناسایی شد. در مرحله بعدی با استفاده از روش دلفی آرای خبرگان در مورد این گزاره ها کسب شد. در نهایت فرصت های کارآفرینانه هشت حوزه براساس ظرفیت های جغرافیایی ایران در چهار اقلیم معتدل و مرطوب، گرم و مرطوب، سرد و کوهستانی، گرم و خشک با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و آزمون رگرسیون چندمتغیره رتبه بندی شده است.  براساس نتایج می توان گفت در کنار عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... در ظهور و انتخاب فرصت ها تنوع اقلیم و ظرفیت های جغرافیایی تاثیرگذار می باشد با تحلیل داده ها می توان گفت که هر کدام از این فرصت ها با میزانی متفاوت در اقلیم چهارگانه ایران کاربرد داشته است و برخی از فرصت ها در یک اقلیم بر فرصت های دیگر ارجحیت دارند. متولیان امر حوزه اشتغال و کارآفرینی، گردشگری و ورزش در سیاست گذاری و برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت خود باید با توجه به این فرصت ها به پیشرفت گردشگری ورزشی کمک شایانی نمایند.

  کلیدواژگان: کشف فرصت، فرصت کارآفرینانه، گردشگری ورزشی، صنعت ورزش، ایران
 • اکبر شائمی برزکی*، نسرین نیک اندیش، ابوالفضل باغبانی آرانی، سمیرا علیقلی صفحات 299-321

  کشاورزی در بستر آب و هوا به نتیجه مطلوب می رسد. واکاوی پارامترهای جوی موثر بر محصولات مختلف کشاورزی، بخصوص شرایط حرارتی، یکی از اهداف مهم در مطالعات اقلیم کشاورزی محسوب می شود. در این تحقیق، با استفاده از آمار دمای کمینه و بیشینه روزانه پنج ایستگاه هواشناسی استان همدان شرایط حرارتی برای درخت انگور واکاوی شد. در این مطالعه از روش هایی نظیر پتانسیل گرمایی، توزیع نرمال، انحراف از شرایط بهینه، درجه روزهای رشد فعال و طول دوره فنولوژی استفاده گردید. برای بررسی تاریخ احتمال وقوع یخبندان از محیط نرم افزار آماری SMADA و روش توزیع نرمال استفاده شد. به منظور پهنه بندی از نرم افزار ArcGis10/2 و روش درون یابی IDW استفاده گردید. نتایج نشان داد که نیمه جنوبی استان، در مناطق ملایر و نهاوند از مجموع واحدهای حرارتی بالاتر و پتانسیل گرمایی بالاتری برای کشت و توسعه انگور برخودار می باشند. از جنوب به نیمه شمالی استان، از مجموع واحدهای گرمایی کاسته می شود. با توجه به پتانسیل گرمایی کمتر در نیمه شمالی استان، کشت ارقام زودرس انگور توصیه می گردد. بررسی تاریخ احتمال وقوع یخبندان دیررس بهاری در سطح 95 درصد نشان داد که به دلیل رخداد آن در اواخر فروردین ماه در نیمه جنوبی (ملایر و نهاوند) مصادف با مرحله فنولوژیکی جوانه زنی می باشد. به علت افزایش ارتفاع از جنوب به شمال استان، زمان تکمیل مراحل فنولوژیکی انگور 10 روز به تاخیر می افتد. نتایج حاکی از آن است که میزان انحراف از  شرایط بهینه های دمایی در هر مرحله فنولوژیکی، در نیمه شمالی استان بیشتر از نیمه جنوبی می باشد.

  کلیدواژگان: اقلیم کشاورزی، انگور، پتانسیل گرمایی، واحد های حرارتی، استان همدان
 • شهرام ملانیا جلودار*، مریم مالمیر، سید حسن رسولی، زهرا طبالی صفحات 323-342

  بسیاری از پژوهشگران و صاحب نظران اجتماعی بر اهمیت اعتماد در جامعه تاکید نموده اند. شهرداری به عنوان یکی از بزرگترین سازمان های اجتماعی هنگامی می تواند از کارایی و بهره وری بیشتری برخوردار باشد که اعتماد شهروندان را به عنوان سرمایه اجتماعی و معنوی کسب کند و از آن در مسیر اهداف سازمانی و توسعه شهری استفاده نماید.  روش مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی- تبیینی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه شامل شهروندان بالای 18 سال شهر ساری است که طبق آخرین آمار ثبت احوال استان مازندران تعداد آنان 223.153 نفر بوده است. در این پژوهش با توجه به حجم جامعه آماری نمونه ها با روش چند مرحله ای (نمونه گیری خوشه ای و تصادفی ساده) انتخاب گردیدند. ابزار گرداوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته می باشد. داده ها با استفاده از پرسشنامه گردآوری شدند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS  و آزمون تحلیل پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های تحلیلی پژوهش حاکی از این است که چهار متغیر (1. همسویی اهداف شهرداری با نیاز های شهروندان ، 2. احساس رضایت از خدمات شهری، 3. میزان مشارکت، 4. شفافیت سازمانی) توانسته اند 0.64 از واریانس متغیر وابسته این پژوهش را تبیین نمایند. نتایج همچنین نشان داد که همسویی اهداف شهرداری با نیازهای شهروندان ، احساس رضایت از خدمات شهری، میزان مشارکت و  شفافیت سازمانی در شهرداری به ترتیب از مهم ترین عوامل ارتقای میزان اعتماد شهروندان به عملکرد شهرداری شهر ساری    می باشد.

  کلیدواژگان: اعتماد شهروندان، شفافیت سازمانی، احساس رضایت از خدمات شهری، میزان مشارکت
 • سارا کیانی*، امیر کرم، نسرین حسینایی صفحات 343-358

  حوضه آبریز کن- سولقان در دامنه البرز جنوبی قرار گرفته است که از تاثیرات زون فعال زمین ساختی آلپ- هیمالیا در طول زمان تاثیر پذیرفته است. به همین لحاظ ارزیابی و بررسی فرآیندهای تکتونیکی فعال و اثرات آن برای بسیاری از فعالیت های بشری همچون طراحی و احداث شهرها، نیروگاه ها، سدها، تاسیسات صنعتی از اهمیت بالایی برخوردار می باشند. گذر تونل آزادراه تهران- شمال از این منطقه، بررسی فعالیت گسل هایی که در شکل گیری مورفولوژی کنونی این حوضه سهم داشتند را فزونی می بخشد. در این پژوهش، شاخص های مورفوتکتونیک، شامل شاخص عدم تقارن رودخانه (Af)، شکل حوضه (Bs)، انتگرال هیپسومتریک (Hi)، گرادیان طولی رودخانه (Sl)، سینوزیته جبهه کوهستان (Smf)، نسبت پهنای دره به ارتفاع دره (Vf) و شاخص تقارن توپوگرافی ارضی (Tp)، محاسبه شد. در نهایت میانگین نتایج شاخص ها، تحت عنوان شاخص زمین ساخت فعال نسبی (LAT) محاسبه گردید. در پژوهش حاضر، برای محاسبه شاخص های مورفوتکتونیک از نقشه ی توپوگرافی 1:50000 و الگوی رقومی ارتفاعی (DEM) با توان تفکیک مکانی 30متر (سنجنده ASTER) استفاده شده است. حوضه آبریز کن- سولقان، به سه ناحیه ی تکتونیکی با فعالیت آرام، نیمه فعال، فعال تقسیم بندی شده است و محاسبه شاخص زمین ساخت فعال نسبی (LAT) نشان می دهد که حوضه آبریز کن- سولقان در وضعیت فعال از نظر تکتونیکی قرار دارد. ساختار های تکتونیکی به ویژه گسل های منطقه در عدم تقارن و شکل حوضه تاثیر داشته است. رودخانه اصلی کن - سولقان، نیز عدم تقارن را نشان می دهد که می توان گفت به دلیل تاثیر عوامل ساختاری به ویژه گسل های منطقه، حوضه دارای عدم تقارن و انحراف به سمت چپ حوضه می باشد. هم چنین احداث آزادراه تهران- شمال و قرارگیری دهانه تونل در مجاورت گسل شمال تهران، از جمله عوامل انسان ساخت متاثر از فعالیت تکتونیکی منطقه می باشد که بررسی فعالیت تکتونیکی را ایجاب می کند.

  کلیدواژگان: شاخص های مورفوتکتونیکی، تونل آزادراه تهران- شمال، حوضه آبریزکن- سولقان. زمین ساخت فعال
 • نسرین السادات بزمی، زهرا حجازی زاده*، پرویز ضیائیان فیزوز آبادی، غلامرضا جانباز قبادی صفحات 359-386

  این مقاله با هدف آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی شهرستان ارومیه با استفاده از سنجش از دور تصاویر ماهواره ای لندست برای 4 دوره 8 ساله بین سالهای 1990 تا 2019 به رشته تحریر درآمد. در این پژوهش از دو دسته داده استفاده شد. دسته اول شامل داده های حاصل از تصایر ماهواره ای و دسته دوم داده های زمینی برداشت شده از ایستگاه زمینی ارومیه که شامل دما و سایر پا.رامتر های مورد استفاده دراین تحقیق میباشد. نتایج نشان داد که که کاربری اراضی شهری، در شهرستان ارومیه طی دوره آماری 30 ساله با تغییرات چشمگیری روبرو بوده که طی دوره مورد مطالعه با افزایشی 5 برابری مواجه بوده است. عرصه های باتلاقی و لجن زارهای شرق دریاچه ارومیه روند کاهشی چشمگیری داشته است. اراضی بایر شهرستان نیز که درصد کمی از مساحت شهرستان را در برگرفته اند، طی دوره 30 ساله مورد بررسی روند کاهشی داشته است. کاربری باغات طی همه دوره ها روند افزایشی داشته است. کاربری کشاورزی آبی طی همه دوره های مورد بررسی روند افزایشی داشته است. پهنه اراضی کشاورزی دیم، بعد از پهنه مراتع، وسیعترین کاربری اراضی شهرستان ارومیه است اما با شیب نسبتا ملایمی روند کاهشی داشته است. پهنه های آبی نیز روند کاهشی داشته اند. مراتع که وسیعترین پهنه پوشش اراضی شهرستان ارومیه است، طی دوره مورد بررسی سه روند متفاوت را داشته است. در طی دوره آماری کمترین وسعت مراتع  مربوط به سال 2019 بوده است

  کلیدواژگان: کاربری اراضی، سنجش از دور، تصاویر ماهواره ای، لندست، شهرستان ارومیه
 • مسعود صفری علی اکبری، محمدرضا پودینه*، محمد آزادپور صفحات 387-404

  وقوع خشکسالی اثرت زیادی بر معیشت خانوارهای روستایی، به ویژه در روستاهای مناطق مرزی که با کمبود گزینه های معیشتی روبرو هستند، وارد می سازد. برای مقابله با این اثرات استفاده از راهبردهای مقابله با پیامدهای آن در مناطق روستایی ضروری است. لذا با توجه به اهمیت این موضوع، هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات خشکسالی بر جوامع روستایی و شناسایی راهبردهای مقابله با پیامدهای آن در روستاهای مرزی شهرستان زاهدان است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام ترکیبی (کمی و کیفی) است. ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات پرسش نامه، مشاهد و مصاحبه با کشاورزان و روستاییان بوده است.جامعه آماری مربوط به خانوارهای روستایی بخش مرکزی شهرستان زاهدان (10278 خانوار) است که با استفاده از نمونه گیری سهمیه ای و تصادفی ساده 380 خانوار به عنوان نمونه اول انتخاب شد. برای تحلیل داده های کمی از آزمون اکتشافی جوهانسون استفاده شد. برای بررسی و تحلیل های کیفی از مصاحبه اکتشافی استفاده شد. نتایج نشان داد که خشکسالی در روستاهای شهرستان زاهدان بیشترین اثر را بر کاهش منابع آب، سطح زیر کشت، اشتغال، درآمد، فقر روستایی، تعداد دام یا تولیدات دامی، مهاجرت های روستایی، از بین رفتن پوشش گیاهی، فرسایش و شوری خاک و کاهش قیمت زمین و اراضی داشته است. نتایج در زمینه وضعیت استفاده از شیوه های مقابله ای در بین کشاورزان منطقه نشان داد که وضعیت استفاده از این اقدامات چندان مناسب نمی باشد و بیش از نیمی از کشاورزان از این روش ها استفاده نمی کنند. با این حال برخی از کشاورزان از روش هایی که نسبتا ساده و کم هزینه که نیاز به تخصص بالایی ندارد و با ویژگی های روستاهای مرزی سازگاری بیشتری دارد استفاده کرده اند. از نظر کشاورزان اقداماتی چون قاچاق سوخت و کالا، ترک روستا و مهاجرت به شهر، پرداختن به مشاغل غیرکشاورزی، کف زنی و یا لای روبی قنات و تغذیه دستی دام ها به عنوان مهم ترین روش های سازگاری با خشکسالی و کاهش اثرات آن بوده اند.

  کلیدواژگان: خشکسالی، جوامع روستایی، روستاهای مرزی، راهبردهای مقابله ای، شهرستان زاهدن
 • مهدی محمدزاده مقدم، محمد معتمدی*، عزت الله مافی صفحات 405-423

  پژوهش حاضر با هدف بررسی و سنجش وضعیت شهرها از منظر مولفه های مدیریت بحران شهری تدوین شده است. روش تحقیق در این پژوهش، ترکیبی از تحقیقات، کاربردی (استفاده از نتایج و خروجی تحقیق در شهر شیروان) و توسعه ای می باشد؛ جامعه ی آماری در پژوهش حاضر، با توجه به تعیین و دسته بندی سازمان های مرتبط، از هر سازمان با توجه به تعداد کارمندان نسبت به درصدی که از کل جامعه آماری تشکیل دادند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند که در مجموع تعداد 227 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش حاضر انتخاب شدند. در نهایت از روش نمونه گیری غیر احتمالی سهمیه ای که تعداد نمونه ها از قبل مشخص و از متخصصین می باش، توزیع شدند. یافته ها نشان می دهد که در کمترین و نامطلوب ترین میانگین محاسبه شده برابر با 3.57 به دوره پس از بحران و بازسازی پس از بحران ها تعلق دارد که در وضعیت رضایت بخشی قرار نداشته است نتایج بخش دوم که. مربوط به شناسایی پهنه های آسیب پذیر ناشی از مخاطرات در شهر شیروان بوده و در این بخش 12 شاخص براساس مدل FAHP مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، که نتایج بدست آمده نشان داد، میزان آسیب پذیری در 37/5 درصد از شهر شیروان خیلی کم، 38/22 درصد میزان آسیب پذیری کم، 12/14 درصد میزان آسیب پذیری متوسط، 75/27 درصد میزان آسیب پذیری بالا و 39/30 درصد میزان آسیب پذیری خیلی بالا است. در واقع می توان گفت که میزان آسیب پذیری  شهر شیروان در 75/27 درصد از شهر پایین و در 14/58 درصد از شهر میزان آسیب پذیری  بالا است. در محلات مرکزی شهر به دلیل قدمت بالا، تراکم جمعیت، فرسودگی، کیفیت ابنیه پایین و... میزان آسیب پذیری  بالا است.

  کلیدواژگان: مدیریت بحران شهری، آسیب پذیری، پس از بحران، شهر شیروان
 • میثم ذکاوت، منصوره طاهباز*، محمدرضا حافظی صفحات 425-454

  ساختمانها یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی، اجتماعی کشورها هستند که بخش زیادی از انرژی و منابع طبیعی را مصرف میکنند. هدف از نگارش این مقاله،  محاسبه میزان انرژی مصرفی یک ساختمان در یکسال ، تعیین برچسب انرژی و سپس بهینه سازی برخی از ویژگیهای آن با هدف کاهش هزینه ساخت و کاهش مصرف انرژی فاز بهره برداریست. است. محدوده مورد مطالعه،  ساختمانهای مسکونی متداول در شهر تهران میباشد. روش تحقیق برای رسیدن به این هدف بدین گونه میباشد: ابتدا با توجه به آمار صدور پروانه شهرداری تهران، یک ساختمان جنوبی 5 طبقه، در زمینی به مساحت 320متر مربع و با زیربنای حدود 1100 متر مربع انتخاب گردید که نماینده تعداد زیادی از ساختمانهای شهر تهران باشد. پس از آن با شبیه سازی ساختمان در نظر گرفته شده در نرم افزار دیزاین بیلدر،  میزان گاز مصرفی، 53/145 کیلووات ساعت بر متر مربع، برق مصرفی، 25/81 کیلووات ساعت بر متر مربع و مجموعا  79/226  کیلووات ساعت بر متر مربع در سال محاسبه گردید. با این میزان مصرف، با توجه به استاندارد 14253 ، ساختمان برچسب انرژی C دریافت میکند. سپس با هدف کاهش هزینه ساخت و مصرف انرژی دوران بهره برداری، اقدام به بهینه سازی با الگوریتم ژنتیک گردید. متغیرهای تحقیق، جنس دیوارخارجی (سفال یا لیکا)، نمای خارجی (سنگ یا آجر)، نوع شیشه پنجره (ساده یا کم گسیل)، نوع گاز بین لایه های شیشه پنجره (هوا یا ارگون) و نسبت پنجره به سطح  جبهه جنوبی (15%-30%-45%-60%) بنا بودند. نتایج تحقیق حاکی از این است که بهینه ترین حالات ممکن برای نمای خارجی، سنگ، شیشه ها دوجداره کم گسیل همراه با گاز آرگون، جنس دیوار خارجی سفال با  نسبت پنجره به سطح جبهه جنوبی، 5/22 % و یا لیکا، با نسبت پنجره به سطح جبهه جنوبی، 5/37 %  میباشد.

  کلیدواژگان: بهینه سازی، هزینه ساخت، مصرف انرژی، شبیه سازی، دیزاین بیلدر، الگوریتم ژنتیک
 • آرزو مومنیان نجار، مرتضی میرغلامی*، آزیتا بلالی اسکویی صفحات 455-486

  شهرخلاق از رویکردهای جدید شهری است که امروزه در عصر جهانی شدن و توسعه شهری، اهمیت بسیاری یافته است و این اهمیت سبب شده که از جنبه های مختلف به آن پرداخته شود. در این زمینه پژوهش های متنوعی در حوزه برنامه ریزی شهری انجام شده که هرکدام از جنبه خاصی به موضوع توجه نموده است. شهر تهران یکی از شهرهایی است که رویکرد شهرخلاق برای آن از زوایای متفاوتی انجام شده است؛ بنابراین تحلیل و ارزیابی این پژوهش ها از جنبه های مختلف نظیر مقیاس مطالعه، روش تحقیق و نتایج حاصله ضروری است. هدف این پژوهش بررسی نظام مند مقالات تدوین شده درباره موضوع شهرخلاق برای شهر تهران به منظور شناسایی کمبودهای پژوهشی از یک سو و ترکیب نظام مند نتایج ارزشمند از سوی دیگر است. این پژوهش به صورت توامان از روش های کمی و کیفی در قالب مرور نظام یافته منابع استفاده نموده و به این منظور از فراتحلیل کمی و کیفی بهره گرفته شد. داده های اولیه پژوهش نیز 13 مقاله علمی پژوهشی هستند که با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. یافته های حاصل از بررسی کمی مقالات نشان می دهد که اغلب پژوهش های انجام شده در حوزه شهرخلاق به صورت کمی، اثبات گرایانه، غیر اکتشافی، دارای مقیاس کلان و کم توجه به شاخص های بومی هستند. همچنین نتایج کیفی پژوهش نشانگر آن است که شهر تهران علی رغم جایگاه نسبی مناسب از نظر شاخص های شهرخلاق از استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد و روندهای موجود نیز حرکت به سوی یک شهرخلاق را نشان نمی دهد؛ بنابراین به منظور دستیابی به شهرخلاق تهران لازم است در سطح بین المللی اصول رقابت و تعامل، در سطح ملی اصل تعادل، در سطح کلان شهر تهران اصل توسعه، در سطح محدوده های درون شهر اصل عدالت فضایی و در سطح محلات و فضاهای شهری اصول کیفیت فضا و سرزندگی را مدنظر قرار داد.

  کلیدواژگان: طبقه خلاق، اقتصاد خلاق، صنایع فرهنگی خلاق، آینده نگاری شهر خلاق
|
 • Faryad Shayesteh*, Mohammad Saligheh, Bohloul Alijani, Amanollah Fathnia Pages 1-20

  The smallest change in energy exchange of Earth System Shifts the balance of life. In order to be aware of the solar radiation Balance, Recognition of the measure of Balance level of the input and output components of radiation of input Short wavelength to the surface of the earth and Long Output Wavelength, it is necessary from the earth. To study the energy balance of input and output in Iranian plateau, the input and output radiation data of NCEP / NCAR site was used With a resolution of 2.5 * 2.5 *, including 46 cells in Iran,. For each season, a representative month was considered And correlation, confidence level, coefficient of determination and amount of oscillation of input and output radiation were calculated in different regions of Iran. Finally, some calculations were presented spatially with the IDW method. The results showed that the maximum short-wave wavelength was 230 watts per square meter in August and the lowest was 52 watts per square meter in November. The highest long-wavelength output in August was 65 watts per square meter, and the lowest amount was January and November with 20 watts per square meter. The highest the amount of output increase has been occurred in August in the east of province South Khorasan with a correlation of 0.59 to 112 watts per square meter in 2001. In decreasing output changes, except for May, there was a decrease in the rest of the months. The highest long-wavelength output was in the northwest and in the provinces of Ardabil and Guilan.

  Keywords: Radiation balance, re-radiation change, Iran
 • Minoo Ahmadyan, Bahroz Sobhani*, Saeed Jahanbakhsh Asl Pages 21-36

  The evapotranspiration of the reference Crop is of particular importance due to the changes in climate parameters of temperature, sunlight, humidity and wind speed in combination. the purpose of this study is to investigate the effects of climate change on evapotranspiration of apple during the growing season.For this purpose, the ECMWF database has been used for observation data of Semirom and Urmia stations during 20-year period (1996-2001).To check this quantity in the next 20 years, the daily  Downscaling dynamic data of the CORDEX project with a precision of 44% * 44% for the output of the ICHEC-EC-EARTH model under the two lines of 4.5 and 8.5 (RCP) was used for the period (2017-2037). In order to reduce the errors in the model estimates, the post-processing action of the estimated events was fulfilled. Then, minimum temperature data, maximum temperature, relative humidity, wind speed and radiation, potential evapotranspiration have been calculated using Penman- Monteith FAO method, which is more accurate than other models, and using the non-parametric Man-Kendall test and the Sen’s Slope estimator nonparametric Method in the confidence range, 95% evapotranspiration was determined. The results showed that evapotranspiration in both stations is increasing during the growing season. The ETo increase in the growth season of the apple tree stations was predicted from the base period for the trajectory of 4.5 and 8.5 for the Semirom 4.14.7 and 7.99.7, respectively, and for Orumiye Station, 26.5 and 11.8, respectively

  Keywords: Evapotranspiration, apple tree, Penman Monteith FAO method
 • Sahar Mehrran, AliAkbar Taghilou*, Khadijeh Javan Pages 37-54

  Population growth, increased prosperity, the spread of technology, and the improper use of land have in recent decades imposed many changes on land. Nazlou district in Urmia city has been exposed to many changes due to its favorable natural conditions, location in the development paths of Urmia-Cir and Urmia-Bazargan, establishment of numerous industrial estates and so on. So planning to manage these changes requires studying land use changes. The purpose of this study was to detect land use changes in Nazlou district in Urmia city using Landsat TM and OLI satellite images by Object Oriented Classification. Also, two methods of change detection and change intensity index in land use change monitoring were used to investigate the severity and trend of land use changes. This study was descriptive and analytical and data collection was done by documentary method. The survey showed that during the study period (2005-2018) of the total area of ​​77498.37 hectares, the total area under study was approximately 25981.56 ha (33.52%). The highest level of change in 2005 relates to the level of the horticulture, with its downward trend in 2018. In contrast, changes in rangeland and dryland land use have an increasing trend, respectively.

  Keywords: Remote Sensing, Land use, Nazlou district, Urmia city
 • Sara Ghahri Lalaklou, Rasool Darskhan*, Mahsa Faramarzi Asli, Morteza Mirgholami, Samad Sabbagh Dehkharghani Pages 55-74

  Urban design that the first was paying attention to the aesthetic dimension,now pays to the quality of the public territory in terms of physical social cultural and creating places for people using.the public territory is a temporary territory and everyone has access to and has the right to use it.tendency to have a territory and defend of  it, is intrinsic.since now women like men are present in society but they do not have enough power to choose their territory so this research is trying to introduce the effective items to creating ideal territory.the data of this study is descriptive-analytical/survey.type of study is quantitative and qualitative. The study is field and library based.the statistical population includes women with different cultures ages behaviors in ealgoli park,women's shams park,valiasr park of Tabriz that the woman were randomly selected.the sample size is 384 and it based on the Cochran formula. At first at the descriptive level were investigated with subject statistics indicators and then at the inferential level used of exploratory factor analysis to determine the model.the results include 5 influential components.these components are landscape-functional-security-morphology-psychological.

  Keywords: territory, women, park, factor analysis, tabriz city
 • Kyarash Ardestanipourhazhir* Pages 75-89

  The city is a vibrant and dynamic creature whose body is shaped at different times by natural and social economic, political, cultural and economic developments. In a sound and healthy fashion, these developments are such that the old elements of the cities are restored to meet the new needs. In the structure and even in the destruction of these tissues. The purpose of this study was to investigate the feasibility of creating new functions in ancient urban context. The present study is of applied purpose and of descriptive-analytical method. The statistical population of the study was comprised of experts in the field of research and the sample size was 30 persons. The results of the implementation of the Suara model showed that among the indicators identified for the social dimension, the role of owner-investor participation index with a final score of 0.224 was ranked first, for the economic dimension, the index of participation in purchase and construction and Builder in the range with a final score of 0.306 in the first rank, for the physical dimension Paying attention to meet the current needs for physical and functional change with a score of 0.416 in the first rank, and for the environmental dimension Indicator Role of New Construction in the Area Infrastructure With a score of 0.610, it is the highest.

  Keywords: : New Function, Old Urban Texture, Economic Dimension, Physical Dimension, Karaj City
 • Mehran Mehrdoust Shahrestani, Ali Asgharzadeh*, Hamzeh Golamalizadeh Pages 91-107

  Among the dimensions of sustainable development, social sustainability is recognized as one of the main dimensions that is most in line with the dimensions of people's lives. The main purpose of this study is to evaluate and evaluate the indicators of social sustainability derived from the global goals of sustainable development (SDGs) in people's lives and its feedback in the geographical architecture of Gilan region. The method of evaluating the rank of the options of this research is Vikor technique and the research method is descriptive-survey and the statistical population studied in this research is the members of 6 groups related to the research subject including: villages of 16 cities of Gilan province Local architects, the Gilan General Directorate of Housing and Natural Resources and Forestry, and non-governmental organizations (NGOs) love the environment, among which the selection of a sample community was made possible by non-probable sampling. Findings show that "social justice" with the highest value of sustainability indicators (0.083) has the highest priority and "social progress and welfare" with (0.034) have the lowest priority and among 6 The social stability index, the two indicators of correlation and responsible consumption, and the average production have been evaluated and are of no importance to the groups related to the architecture of the Guilan region.

  Keywords: Social sustainability, Sustainable production chain, Sustainable architecture, Guilan architecture
 • Shahrzad Amirsarvari, MohammadEbrahim Ramazani* Pages 109-124

  The creative city will make all your try and relying to the idea of people to solve their problems and build a city of people who are looking for their desired cities. The creative city is not only a space in which creativity grows, but organizing and managing it is creatively planned. The title and general purpose of this research is the assessment of the environmental capability of Tabriz city in the formation of a creative city , Tabriz is one of the main cities of the country and among the major centers of urbanization in Iran, which is the center of East Azerbaijan province and in comparison with the center of neighboring provinces in terms of quantitative (such as population) and Quality (such as functions) has a speed positions index and is far higher in the surface. Accordingly, in this thesis at first the theoretical  foundations related to the subject has been expressed and the research method and data collection is a field and library. The statistical population of the research (using Morgan table) was 384 population of Tabriz, which was conducted through a stratified random sampling questionnaire. Validity and reliability of the questionnaire were determined by content validity and formal validity and calculating Cronbach's alpha confirmation. The results of the study showed that environmental power as well as social and social activities on the formation of creative city has a positive and significant effect on the formation of creative city. The results of this study show that tabriz city does not have the environmental power needed for the formation of creative city.

  Keywords: Public transportation, Reduction of traffic, Air pollution, Tabriz city
 • Abbas Minai, Rahim Heydari Chianeh*, Shahrivar Rustai Pages 125-141

  the purpose of this study was to identify factors affecting the competitiveness of tourism destinations. The present study is of applied purpose and of descriptive-analytical method. The required data for the study were collected in two forms: library and field (questionnaire). The statistical population of the study consisted of incoming tourists to Ardebil city. Due to the lack of accurate statistics on the number of incoming tourists the Cochran formula was used to determine the sample size for an unlimited population. The sample size was 384 people. It was a simple accident. In order to check the validity of the questionnaire, the validity of the questionnaire was confirmed in two stages of face and face validity through the opinion of professors and experts, and divergent validity was confirmed by calculating the extracted mean variance index (AVE). The reliability of the questionnaire was measured by Cronbach's alpha and the combined reliability coefficient (cr). The results of Cronbach's alpha and combined reliability of the questionnaire confirmed the validity of the questionnaire. Spss and lisrel software were used for data analysis. The findings of this study showed that creativity and sustainability of tourism destinations have a positive and significant effect on the competitiveness of urban tourism destinations. The results also showed that the impact of sustainability of tourism destinations on the competitiveness of tourism destinations is more than the creativity of tourism destinations

  Keywords: Intentions Competitiveness, Urban Tourism, Intentions Sustainability, Tourism Intentions Creativity, Ardabil City
 • Ruhallah Moradhaseli, Ali Bayat*, Fateme Radmehri Pages 143-156

  Aerosol optical depth in 550 nm and angstrom exponent measurements with MODIS have been studied with 1-degree resolution for the period 2006-2017 in the middle east. Moreover, tropospheric aerosol optical depth and depolarization ratios measured at 532 nm with CALIOP have been studied for same area and same period of time too. These parameters have been classified seasonally. Optical depth results show high values for the region especially in spring and summer seasons. During the cold seasons, optical depth values are much less compared with their values at warm seasons. At spring, dust sources located in northern Iraq and those located in central and northern parts of Arabian Peninsula are much more active. Sources located in southern parts of Arabian Peninsula get more active by summer. Angstrom exponent results show that in arid and semi-arid parts of middle east, aerosol sizes are mainly in coarse mode. In arid parts of Iraq and Arabian Peninsula coarse mode particles are dominant during 4 seasons, but for arid parts inside Iran coarse mode is dominant during warm seasons and a modification in suspended particle sizes can be seen during cold seasons. Depolarization measurements of CALIOP show that almost in all seasons, non-spherical particles are ready in middle east atmosphere which is usual for an area inside the dust belt.

  Keywords: Dust, CALIOP, MODIS, Optical Depth, Depolarization Ratio, Angstrom Exponent, Middle East
 • Ehsan Baladi De Bozorg, MohammadHadi Kabli*, AliAkbar Hidari Pages 157-176

  One of the fundamental and constructive features of human beings is creativity which plays an important role in the growth and development of human beings and human civilization. Researchers believe that creativity training is effective in enhancing it. The purpose of this study was to investigate the effect of teaching metacognitive components of creativity in hands-free design training workshops in architectural engineering. The purpose of this study was to investigate the effect of educational systems on students' creativity. The statistical population consisted of all first semester students of Architecture of Islamic Azad University, Tehran Branch. The samples were selected through cluster sampling which included 80 students of Islamic Azad University West Tehran Branch. The Torrance Creativity Questionnaire was an optional three-part questionnaire comprising four components of fluidity, ingenuity, flexibility and expansion. Data were analyzed by SPSS software using correlation coefficient and independent groups t-test. The results suggest that the hands-on teaching method of hands-on design has an effect on increasing the creativity of undergraduate students. The amount of ingenuity, fluidity, elasticity, and flexibility among students who participated in this method was higher than those in the usual teaching method. They were also more creative. In addition, it was found that in both teaching methods, there was a significant positive relationship between the four components of creativity with the amount of creativity that each promoted creativity.

  Keywords: Creativity, Innovation, Architecture Training, Hands-free
 • Hossien Tahmasebimogaddam, Isa Piri*, Zahra Rasolzadeh, Mahnaz Vaezlivari Pages 177-194

  The endogenous growth pattern reflects the importance of the quality of human capital and even the social system and governance in which culture is considered as the source of ideas for economic sectors. A review of the policies and priorities for the development of the new economy highlights the importance of creative city indicators in managing the challenges and cultural and economic diversity of current cities. The research method in this study is descriptive-analytical and it is applied in terms of purpose. . The method of data collection is mainly library and documentary by means of catch-up, housing statistical blocks of 2016 and detailed plan map of 2015. Combined methods of  the factor analysis and spatial statistics in GIS are used for analysis. Most of Zanjan's neighborhoods lacked creative class attraction indices and spatial distribution of Zanjan's central and northern creative city indices was relatively favorable. Zanjan's neighborhood development policies have less attention to the interests and priorities of the creative class, and urban spaces other than the central and northern neighborhoods are not conducive to social interaction and creativity of residents, and urban residents, especially urban east and west, have become passive recipients of urban services and facilities.

  Keywords: Spatial Analysis, Creative City, Neighborhood, Zanjan city
 • Hadi Nagibi, Adel Sherizadeh* Pages 195-217

  Nowadays, tourism, as one of the key components, has a special role in developing societies and countries. Here, urban tourism - as a significant parts of the tourism industry - has a special place in improving the economic and cultural development of cities and has turned into one of the most important, exchange yielding, and income creating industries. Nevertheless, the development of this industry in cities faces some challenges and problems. This calls for a new and integrated planning to take advantage of opportunities and face the challenges ahead. Future studies can take very effective steps in planning for the development of urban tourism and mapping out the desired future of tourism, and by presenting proper solutions, it can stop the emergence of challenges and the realization of an undesirable future. This study was working towards in line with this purpose. In the present study, using Delphi technique, 36 factors were identified as the primary factors affecting the future of the development of urban tourism in Khoy. The structural analysis method was used with the help of MicMac software to extract key factors, where 12 factors were selected as key factors. Then, the probable situations were defined for each key factor. In the next step, to measure the effectiveness of the occurrence of the status of each of the factors on the occurrence or non-occurrence of other factors, a 33 × 33 matrix was designed and given to the experts. Finally, to compile probabilistic scenarios and to identify desirable scenarios, the data for this matrix were introduced into the scenario software. ScenarioWizard software reported 1406 poor scenarios, 4 strong scenarios and 13 credible scenarios by performing the needed analyses. Examining the credible scenarios showed a relative ruling of static, critical and undesirable situations over the desirable and ideal situations. Apart from the first scenario with desirable and progressive features, the rest of the scenarios do not show a desirable future in minds for the development of tourism in Khoy.

  Keywords: Future-studie, urban tourism, structural analysis, scenario writing, Khoy
 • HOOMAYOON Molaei*, Emamgholi Babadi Pages 219-230

  Iran is one of the most earthquake-prone countries in the world and its cities have suffered a lot due to this natural phenomenon. The purpose of this study was the spatial analysis of earthquake crisis management. The research method has been applied-developmental. The research area of ​​Khuzestan province and the statistical population included elites in the field of urban planning in Khuzestan province who were selected by targeted sampling method. There have also been two statistical tests. The results of statistical analysis showed that from the perspective of statistical individuals, proper crisis management (organizational structure, proper distribution of emergency services, manpower, equipment and information system) has a positive and significant effect on reducing mortality and financial vulnerability. Also, the results of Hot spot analysis showed that hot and earthquake-prone hotspots in Khuzestan province were mostly located in Behbahan, Masjed Soleiman and Andimeshk counties

  Keywords: Spatial analysis, crisis management, earthquake, Khuzestan province
 • Maryam Afzali, Javad Khoshhal Dastjerdi*, Aziz Torahi Pages 231-247

  Dates are one of the most important agricultural products exported from Iran. This plant is sensitive to environmental conditions and is not able to live and reproduce in all hot and dry areas in terms of quantity and quality. Dates have different varieties; each of them has the potential to adapt to a region of arid regions and can have the most production and economic yield in its proper place. Global warming in the last century has led planners to design pre-awareness programs and algorithms due to future climatic conditions in order to choose long-lived durable plants that can survive in future environmental conditions and have good economic yield. One of the best is the Maximum Entropy model. The aim of the present study is to identify the growth potentials of dates palm verities using CCSM4 model and scenarios of 2.6, 4.5, 0.6 and 8.5. The phonological data of cultivars were harvested by field method in 2016 and 2017. According to the model,  The results showed that the dates of Astamaran and Berhi dates are different in terms of the length of phonological growth and thermal needs until the fruit ripened, and the places prone to their growth during the 2050 and 2070 periods were not the same based on the model. In addition, to bioclimatic variables for the long-term use of long-lived perennial crops, the location data required for cultivation should be used to introduce different cultivars to the environment.

  Keywords: Desirability of cultivating territory, Maximum entropy model, Astamaran date, Berhi date, Iran
 • Abolghasem Amir Ahmadi*, Leila Goli Mokhtari, Naemi Tebar Mahnaz Pages 249-267

  The purpose of this study was to identify evidence of late Quaternary glaciers in the northern highlands of Binalood. Topographic maps, satellite imagery and climatic data are the tools and data used in this study. Arc gis 10.4 software was used for data analysis. Quaternary glacier evidences were identified based on four types of evidences including morphic indices, climatic evidences, geomorphological evidences and laboratory indices. Using morphic indexes, the curve lines were identified on topographic maps of satellite imagery, ice-dominated areas, and the effects of 28 glacial circuses. Climatic evidence shows that not only was Quaternary at about 7 degrees cooler than the present time, but its precipitation was almost twice as high as at present. On the other hand, glacier circles, moraines, thales and glacial mounds were the most prominent geomorphologic evidence of glaciers in the Binaloud Heights. Finally, granulometric laboratory indices supplementing the evidence of glaciers have confirmed the existence of glacial sediments at the Binaloud Heights. Also, using Wright's method, the permanent snow boundary line during the reign of Binalood Heights Glaciers was estimated at 2600 m.

  Keywords: Binaloud Heights, Permanent Snow Line, Circus, Lower Quaternary, glaciers
 • Taghi Ashouri*, Morteza Dosti, Seyed MohamadHosein Razavi, Abolhasan Hoseini Pages 269-298

  The aim of this study is to identify and rank entrepreneurial opportunities in sports tourism based on geographical capabilities and capacities in Iran. The present study was descriptive-survey and was performed by mixed method. Data collection in this study was done in two stages. In the first phase, a list of entrepreneurial opportunities of sports tourism was identified through a search of previous research, as well as interviews with 17 people. In the next step, experts' opinions on these statements were obtained using the Delphi method. Finally, eight subfields of entrepreneurial opportunities are ranked based on Iran's geographical capacity in four temperate and humid climates, hot and humid, cold and mountainous, hot and dry, using a software program and a multivariate regression test. Based on the results, it can be said that along with economic, political, cultural factors, etc., the diversity of climate and geographical capacities is effective in the emergence and selection of opportunities. By analyzing the data, we can say that each of these opportunities has been used with different levels in Iran's four climates. Some opportunities in one climate take precedence over others. Authorities of tourism and sport in their short-term and long-term planning and planning should be instrumental in improving sport tourism by these opportunities.

  Keywords: Opportunity Identifying, Entrepreneurial Opportunity, Sport Tourism, sport Industry, Iran
 • Akbar Shaemi- Barzoki*, Nasrin Nikandish, Abolfazl Baghbani- Arani, Samira Aligholi Pages 299-321

  Agriculture in the context of climate arrives at a favorable outcome. One of the important goals in agricultural researches is the investigation of effects of atmospheric parameter on various agricultural products. In this research we study the thermal and phenological conditions of grape cultivation in Hamadan province. In this study we analyzed thermal conditions for grape based on minimum and maximum daily temperatures of Meteorological stations in Hamadan province, by use of  thermal potential, normal distribution, optimal deviation, growing degree days (GDD), phenology interphase methods. We also used SMADA software for statistical analyses and by Arc GIS Software to determine the possibility of frost and IDW technique for zoning and presentation of spatial distribution results. The results show that from the southern to the northern of Hamadan province the total heat units is reduced. An examination of the probability of a late spring frost at 95% showed that the date varies from late April in the southern regions of the province to the first decade of May in the northern half of the region. The probable date of late spring frost was seen at the end of April in the southern half (Malayer and Nahavand) areas, which coincides with the phenological stage of germination. The date of these phenological stages complete with a delay of ten days from south to north. The deviation from optimal temperature conditions in each grape phenological stage, in the northern half is more than that of the southern half. According to the research results, early varieties of grapes is suitable for cultivation in the northern half of the region, due to the lower heat potential.

  Keywords: Agroclimatology, Grape, Thermal potential, Phenology, Hamadan province
 • Shahram Mollania Jelodar*, Maryam Malmir, Seyed Hassan Rasouli, Zahra Tabali Pages 323-342

  Many social researchers and experts has emphasized on the importance of confidence in the society. Municipality as one of the biggest social organizations can enjoy more productivity and efficiency when attracts citizens' confidence as a social and spiritual capital, and uses it in the way of organizational objectives and town development. This research aims to examine the extent of citizens' confidence in municipality performance and its effective factors. Our methodology is a descriptive-explanative one. The research statistical universe is all citizens over 18 years in sari city (N= 233,153 persons). Regarding to the volume of statistical universe, the samples were selected by a multi-stages method (clustering sampling and simple sampling). Our data gathering instrument was a research-made questionnaire. The research independent variables are: conformity of municipality objectives with citizens' needs, being satisfied with city services, participation extent, organizational transparency, the safety of walking in the city, and the safety of building spaces in the city. The research results showed that the four variables of: 1- conformity of municipality objectives with citizens' needs, 2- being satisfied with city services, 3- participation extent, and 4- organizational transparency, explain 64 percent of the variance of research dependent variable. The results also showed that conformity of municipality objectives with citizens' needs, organizational transparency, being satisfied with city services, and participation extent are respectively the most important factors on improving the citizens' confidence in municipality performance.

  Keywords: citizens' confidence, organizational transparency, being satisfied with city services, participation extent, conformity of municipality objectives with citizens' needs, feeling of safety
 • Sara Kiani*, Amir Karam, Nasrin Hoseinaei Pages 343-358

  The Kan-Soleghan basin is located on the southern Hillside of the Alborz, which has affected the Alp-Himalayan active zone over time. In this respect, the evaluation of active tectonic processes and their effects on many human activities, such as the design and construction of cities, powerhouse, dams, industrial facilities are of great importance. The passage of the Tehran-North Freeway Tunnel from the area increases the activity of the faults that contributed to the formation of the current morphology of the basin. In this research, morphotectonic indices including river asymmetry index (Af), basin shape (Bs), hypsometric integral (Hi), Stream length index (Sl), mountain front sinusity (Smf), valley width to valley height (Vf), topographic symmetry (Tp) was calculated. Finally, the mean of the results of the indices was calculated as the LAT index. In the present study, topographic Map 1:50000 and digital elevation (DEM) maps with 30 m spatial resolution (ASTER sensors), The boundary layer of the basin, were used to calculate morphometric indices. The Kan-Soleghan basin area is divided into three tectonic regions with slow, semi-active, active Tectonic, and the calculation of the relative  Tectonic active (LAT) index indicates that the studied area is in tectonic terms in active state. The tectonic structures, especially the faults of the region, have affected the asymmetry and shape of the basin. The main river Kan-Soleghan also shows asymmetry, which can be said due to the structural factors, especially the faults of the region, the basin has asymmetry and deviation to the left of the basin. Also, the construction of the Tehran-north freeway and the location of the Tunnel openings in the vicinity of the northern fault of Tehran, is one of the human factors influenced by the tectonic activity of the area, which requires tectonic activity.

  Keywords: Morphotectonic Indices, Tehran-North Freeway Tunnel, Kan-Soleghan Basin, Active tectonic
 • Nasrinalsadat Bazmi, Zahra Hejazizadeh*, Parviz Zeaiea Firoabadi, Qholamreza Janbazghobadi Pages 359-386

  This article was written with the aim of revealing land use changes in Urmia city using remote sensing of Landsat satellite images for 4 periods of 8 years between 1990 and 2019. For this purpose, two categories of data will be used in this research. The first category includes data obtained from satellite images and the second category includes ground data taken from Urmia ground station, which includes temperature and other parameters used in this research. The results showed that urban land use in Urmia city has faced significant changes during the statistical period of 30 years. This user has had an increasing trend during all the studied periods, so that during the study period, it has faced a 5-fold increase. Swampy areas and sludge fields east of Lake Urmia have undergone a significant decline during 1990-2019 and has reached less than 6,000 hectares. The citychr('39')s barren lands, which cover a small percentage of the citychr('39')s area, have been declining over the 30-year period under review. The use of gardens has increased during all periods, so that in 2019, its area has reached more than 20,000 hectares. The use of irrigated agriculture has increased during all the studied periods and its area has reached more than 80,000 hectares by 2019. The area of ​​rainfed agricultural lands, after the rangelands, is the widest land use in Urmia, but with a relatively gentle slope has a decreasing trend. Water areas have also been declining, so that in 2019, it has decreased by about 26% compared to 2012. Rangelands, which is the largest land cover in Urmia city, has gone through three different processes during the study period. From 1990 to 1998, these lands did not change significantly, but from 1998 to 2005, the increasing trend and in 2019, with a 10% decrease compared to 2012, reached its lowest area during the statistical period under study, ie less than 20,000 hectares.

  Keywords: Land Use, Remote Sensing, Satellite Images, Landsat, Urmia
 • Masood Safari Aliakbari, MohammadReza Poodineh*, Mohammad Azadpour Pages 387-404

  The drought occurs in a large number of livelihoods of rural households, especially in villages of border areas facing livelihoods. To deal with these effects, the use of coping strategies in rural areas is essential. Therefore, considering the importance of this issue, the purpose of this study was to investigate the effects of drought on rural communities and identify strategies for coping with its implications in border villages in Zahedan. The present research is in terms of purpose, applied and method of combined (quantitative and qualitative). The data collection tool and questionnaire were observed and interviewed with farmers and villagers. The statistical society is related to rural households in Zahedan (10278 households), which uses a simple quota and random quota sampling 380 Household was selected as the first instance. In order to analyze quantitative data, Johansson's exploratory test was used. Exploratory interviews were used to investigate and analyze qualitative analyzes. The results showed that drought in Zahedan city villages had the greatest effect on reducing water resources, cultivation, employment, income, rural poverty, number of livestock or animal products, rural migration, vegetation loss, erosion and soil salinity and reduced price Had land and land. The results of the use of coping practices among farmers in the region showed that the status of using these actions is not suitable, and more than half of the farmers do not use these methods. However, some farmers have used more relatively simple and low cost methods that do not need to specialize and with the characteristics of border villages. In terms of farmers, such as smuggling fuel and goods, leaving the village and migrate to the city, addressing non-agricultural jobs, flooring or lyrics of Qanat and manual nutrition of livestock as the most important methods for compatibility with drought and decrease The effects are it.

  Keywords: Drought, rural communities, border villages, coping strategies, Zahedan Township
 • Mehdi Mohammadzadeh Moghafam, Mohammad Motamedi*, Ezzatollah Mafi Pages 405-423

  According to the issues raised, the present study has been compiled with the aim of examining and assessing the situation of cities from the perspective of urban crisis management components. The research method in this research is a combination of research, applied (using the results and output of research in Shirvan) and development; Statistical population In the present study, according to the determination and classification of related organizations, each organization was selected as a statistical sample from each organization according to the percentage of the total statistical population, which in total 227 People were selected as the statistical sample of the present study. Finally, the quota non-probability sampling method, in which the number of samples is determined in advance and is from experts, was distributed. The findings show that the lowest and most unfavorable calculated average of 3.57 belongs to the post-crisis period and post-crisis reconstruction, which is not in a satisfactory state. It is related to the identification of vulnerable zones due to hazards in Shirvan city and in this section 12 indicators were analyzed based on FAHP model, which showed that the rate of vulnerability in 5.37% of Shirvan city Very low, 22.38% low vulnerability, 14.12% moderate vulnerability, 27.75% high vulnerability and 30.39% very high vulnerability. In fact, it can be said that the vulnerability of Shirvan is low in 27.75% of the city and high in 58.14% of the city. In the central neighborhoods of the city due to high age, population density, wear and tear, low quality buildings and ... the level of vulnerability is high.

  Keywords: Urban Crisis Management, Vulnerability, Post-Crisis, Shirvan
 • Meysam Zekavat, Mansoureh Tahabaz*, MohammadReza Hafezi Pages 425-454

  Buildings are one of the main pillars of economic and social development of countries that consume a large part of energy and natural resources. The purpose of writing this article is to calculate the energy consumption of a building in one year, determine the energy label and then optimize some of its features in order to reduce construction costs and reduce energy consumption of the operation phase. Is. The study area is common residential buildings in Tehran. The research method to achieve this goal is as follows: First, according to the licensing statistics of Tehran Municipality, a 5-storey southern building was selected on a land with an area of ​​320 square meters and an infrastructure of about 1100 square meters, which represents a large number of buildings in Tehran. Be. Then, by simulating the building considered in Builder Design software, the amount of gas consumption is 145.53 kWh per square meter, electricity consumption is 81.25 kWh per square meter and a total of 226.79 kWh per meter. The square was calculated per year. With this consumption, according to standard 14253, the building receives energy label C. Then, with the aim of reducing the cost of construction and energy consumption during operation, it was optimized with a genetic algorithm. Research variables, type of exterior wall (pottery or Leica), exterior (stone or brick), type of window glass (plain or low emission), type of gas between the layers of window glass (air or argon) and the ratio of the window to the south front surface (15 % -30% -45% -60%) were built. The results indicate that the best possible scenarios for the exterior facade, stone, low-emission double-glazed windows with argon gas, the outer wall of the pottery with a window-to-south front ratio of 22.5% or Leica, with a window ratio At the level of the southern front, it is 37.5%.

  Keywords: Optimization, Construction Cost, Energy Consumption, Simulation, Builder Design, Genetic Algorithm
 • Arezoo Momenian Najjar, Morteza Mirgholami*, Azita Oskoyi Pages 455-486

  One of the new theories in the field of urban development planning is the creative city theory, which can be useful due to the intense competition between cities in the age of globalization. Based on this, various researches have been done about the metropolis of Tehran, which have looked at the city of Tehran and creativity from different angles. Therefore, analysis and evaluation of these researches from different aspects such as study scale, research method and results are necessary. The purpose of this study is to systematically review the articles on the subject of creative city in Tehran in order to identify research shortcomings and also the systematic combination of their valuable results. This research uses both quantitative and qualitative methods in the form of systematic review. For this purpose, it uses quantitative and qualitative meta-analysis. Preliminary research data consists of thirteen Scientific Research Papers that have been selected using purposive sampling. Findings from a quantitative review of articles show that most of the research conducted in the field of creative cities is quantitative, positivist, non-exploratory, large-scale and pays little attention to indigenous indicators. Also, the qualitative results of the research indicate that the city of Tehran, despite its relative position in terms of creative city indicators in the country, is far from international standards and existing trends do not show the move to a creative city. In order to achieve the creative city of Tehran, it is necessary to consider following points; at the international level the principles of competition and interaction, at the national level the principle of balance, at the level of Tehran metropolis the principle of development, at the city zones the principle of spatial justice and at the level of neighborhoods and urban spaces the principles of the quality of space and vitality.

  Keywords: Creative Class, Creative Economy, Creative Cultural Industries, Creative City Foresight