فهرست مطالب

ادیان و عرفان - سال پنجاه و پنجم شماره 1 (بهار و تابستان 1401)
 • سال پنجاه و پنجم شماره 1 (بهار و تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/06/31
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مظاهر احمدتوبی* صفحات 9-28
  در کتاب مقدس عبری (عهد قدیم)، برخی گناهان به انبیاء نسبت داده شده است. این گناهان در اگادا توجیه شده اند و در تحقیقات برخی از محققان جدید کتاب مقدس نیز می توان برای برخی از آن ها توجیهاتی را پیدا کرد. با توجه به اهمیت این موضوع از یک طرف، و با توجه به اهمیت هارون از طرف دیگر، این مقاله، با روش توصیفی و تحلیلی و انتقادی، بر آن است که گناهان منسوب به هارون در کتاب مقدس عبری (عهد قدیم) و توجیهات آن ها در اگادا و تحقیقات جدید کتاب مقدس را مورد بحث قرار دهد. در عهد قدیم سه گناه به هارون نسبت داده شده است. در تحقیقات جدید کتاب مقدس، این گناهان هارون یا مجادله یا افسانه و یا نقش هارون در آن ناروشن دانسته شده است؛ اما در اگادا، این سه گناه هارون، به خاطر وحی الاهی و خطاناپذیر دانسته شدن کتاب مقدس، واقعیت تاریخی تلقی شده است. توجیهات گناهان منسوب به انبیاء از جمله هارون در کتاب مقدس عبری توسط ربی های اگادا با اصل های خطاناپذیری کتاب مقدس و خطاپذیری انبیاء به عقیده آن ها همخوانی ندارد، زیرا که اگر کتاب مقدس عبری خطاناپذیر و انبیاء خطاپذیر باشند، در این صورت گناهان ثبت شده انبیاء در کتاب مقدس درست هستند و نیازی به توجیه ندارند.
  کلیدواژگان: کتاب مقدس عبری، هارون، گناه، اگادا، تحقیقات جدید کتاب مقدس، توجیه
 • سپیده افراشته، ابوالفضل محمودی* صفحات 29-46
  مراقبه، که در آیین بودایی دهیانه نام دارد، از روش هایی است که با مهار ذهن به منظور دریافت حقیقت امور می تواند انسان را از فشارهای زندگی مادی رهایی ببخشد و به سوی زندگی معنوی توام با آرامش روانی سوق دهد. با توجه به وجود روش های گوناگون دهیانه در سنت بودایی و ورودشان به کشور ما با فرهنگی متفاوت، نیاز به بررسی آن مطرح می شود. فقدان تحقیقات آکادمیک معتبر در این زمینه در کشور ما بر ضرورت انجام این تحقیق می افزاید. پرسش اصلی این نوشتار چیستی، تبیین مبانی، اهداف و چگونگی روش ها و مراتب دهیانه و نیز نتایج آن در شاخه مهایانه از دین بودایی بر اساس متن آمیتایوردهیانه سوتره است که از متون مراقبه ای مکتب «سرزمین پاک» بودیسم مهایانه است. ازاین رو، کوشیده ایم با روش توصیفی تحلیلی و بر اساس مطالب ارایه شده در سوتره فوق و نیز مراجعه به سایر منابع بودایی به پرسش های مذکور پاسخ دهیم.
  کلیدواژگان: آمیتایوردهیانه، دهیانه، سرزمین پاک، سوتره، مراقبه، مهایانه
 • فرشته آتش برگ، منظر رحیمی ایمن* صفحات 47-62
  مسیله شر از پرسش های دیرینه بشر است. چرا خداوند، یا وجودی که خالق گیتی است، برای زدودن رنج های بشر کاری انجام نمی دهد؟ در ادیان غیر توحیدی مسیله شر به دلیل ماهیت ویژه و غالبا شرورانه ایزدان چندان مطرح نمی شود. اما با رشد اندیشه بشری این موضوع به صورت ملموس تری برای انسان مطرح شد. یکی از جالب ترین پاسخ ها در این باره در دین زردشتی دیده می شود. به روایت شکند گمانیگ وزار، همه رنج های آدمی از جانب اهریمن است و اورمزد فقط آفریننده نیکی هاست و انسان را آفریده تا در نبردی مشترک با اهریمن، او را نابود و جهان را دگر بار پاک سازند و به رنج های بشر پایان دهند. در این دین اهریمن خاستگاه مستقلی دارد و هیچ یک از آلام انسان را نمی توان به اورمزد نسبت داد، که البته او نیز به سبب نیاز به آفریده هایش و برخی ویژگی های دیگر قادر مطلق به شمار نمی رود.
  کلیدواژگان: مسئله شر، دین زردشتی، اورمزد، شکند گمانیگ وزار، اهریمن
 • حمید باقری* صفحات 63-89
  بی شک آثار فرق نگاری اسلامی بی تاثیر از منازعات کلامی جدلی به ویژه درباره گروه های منتسب به شیعیان نبوده است. بنابر یک نظر، اسحاقیه یکی از همین فرقه های غالی شیعی است که جهت گیری های کلامی در گزارش اندیشه های موسس آن ابویعقوب اسحاق بن محمد بن ابان نخعی احمر بصری موثر بوده است، از این رو برخی تلاش هایی را برای تنزیه وی از این اتهامات مبذول داشته اند. امروزه به واسطه میراث نصیریان، برخی متون و نقل قول های منسوب به وی در اختیار است که در صورت درستی انتساب آن ها می توان به منابعی دست اول در شناخت اندیشه های وی دست یافت. اهمیت این نقل قول ها در آن است که اطلاعاتی بی واسطه درباره اندیشه های اسحاق احمر و تعالیم اسحاقیه به دست می دهد. این نوشتار می کوشد تا ضمن بازیابی این قطعات باقی مانده از آثار متعدد اسحاق و تاریخ گذاری آن ها، متونی دست اول از میراث اسحاقیه برای شناخت اندیشه ها و تعالیم آن ها ارایه نماید.
  کلیدواژگان: اسحاقیه، اسحاق بن محمد احمر، آثار، بازیابی آثار مفقود، غلات، نصیریه
 • هدیه تقوی*، معصومه رضازاده صفحات 91-112
  ادیان ابراهیمی که در طول تاریخ بر بشریت نازل شدند، به سبب نوع قرایت و تفسیر عالمان دینی از آن ها و همچنین مطامع سیاسی صاحبان قدرت، تاریخ پر فراز و نشیبی در مواجه با هم داشته اند. صدور فتواهای دینی علیه یک دیگر، درگیری های خونین نظامی، جنگ های طولانی مدت، کشتار، و هتک حرمت یک دیگر به اسم خدا و دین و... گوشه ای از اختلاف و تفرقه پیروان ادیان ابراهیمی است که در منابع تاریخی موجود می باشد.  تفکیک و دوقطبی ناشی از این تقابل در میان ادیان ابراهیمی به خصوص مسیحیت و اسلام، سبب پیدایش اصطلاحاتی چون دنیای مسیحی و دنیای اسلام شد. این در حالی است که قرآن به عنوان آخرین کتاب آسمانی بر تقریب و همگرایی ادیان ابراهیمی توجه داشته است. آنچه اهمیت دارد این است که عناصر و مولفه های تقریب ادیان ابراهیمی از نگاه قرآن چه هست و چگونه در ارتباط معنایی با هم شبکه معنایی تقریب را به وجود می آورد. هدف و خروجی شبکه معنایی تقریب چیست؟ به نظر می رسد عناصر و مولفه های تقریب ادیان ابراهیمی در قرآن بیشتر مبتنی بر جوهره و ارزش وجودی انسان بماهو انسان است که سبب ایجاد گزاره های مشترک زیادی میان ادیان ابراهیمی شده است. بار معنایی که هر کدام از این عناصر و مولفه ها در قرآن حمل می کنند وقتی در ارتباط معنایی با هم قرار می گیرند، شبکه معنایی از تقریب ایجاد می کنند که نه تنها بر رشد فردی انسان، بلکه بر پیشرفت و رشد جامعه انسانی نیز تاکید دارند. بنابراین، اگر تفسیر و قرایت صحیح و به دور از پیش فرض های سیاسی و  دینی از عناصر و مولفه های تقریب ادیان ابراهیمی در قرآن صورت گیرد، می تواند این جوامع را به سمت همگرایی و رشد سوق دهد و از تقابل و تعارض آن ها بکاهد.
  کلیدواژگان: قرآن، تقریب، ادیان ابراهیمی، معناشناختی، شبکه معنایی
 • همایون جمشیدیان* صفحات 113-134
  خیام در رباعیات در باب مسایل بنیادین انسان و هستی موضوعات یا پرسش هایی را مطرح کرده و از همان روزگار واکنش هایی را برانگیخته است. کسانی چون نجم رازی در عوض نقد اندیشه، شخص او را نقد و هجو کرده اند. از دیگرسو در مخزن الاسرار نظامی مفاهیم، نمادها و تصاویری را می توان دید که عینا یا با تفاوت های جزیی در رباعیات خیام به کار رفته است و به نظر می رسد پاسخی به آن اشعار باشد. پس از تحلیل و طبقه بندی این مفاهیم و تصاویر در سطح مسایل بنیادین انسان و هستی این نتیجه به دست آمد که نظامی با برگرفتن مفاهیم و تصاویر خیام و موضوعات و مسایلی که او مطرح کرده بود از منظری عرفانی به آن پاسخ داده و برون شدی از آن حیرانی فلسفی ارایه کرده است.
  کلیدواژگان: خیام، نظامی، انسان، مخزن الاسرار، هستی شناسی
 • عذرا خاتمی، حسین حیدری* صفحات 135-162
  ارامنه گریگوری ایران و دیگر مناطق جهان بر خود می بالند که در سال 301 میلادی مسیحیت در ارمنستان به دستور تیرداد سوم اشکانی (250- 330 م.)، سال ها قبل از دیگر کشورها، به عنوان دین رسمی اعلام شد و در نتیجه آیین ها و باورهای مسیحی در قوانین  مدنی آنان حاکم گردید. با وجود این، موقعیت جغرافیایی خاص ارمنستان و مهاجرت های اجباری آنان به داخل ایران و اقامت در قلمرو امپراتوری عثمانی موجب شد تحولات بسیاری در ترکیب فرهنگ، دین و قوانین آن به وجود آید به گونه ای که به رغم نسبت جمعیتی اندک از مسیحیان جهان، دارای هویت مختص خود باشند. این مقاله به بررسی تحولات تاریخی شرایط قانونی زوجین در احکام شخصیه ارامنه گریگوری ایران می پردازد و شرایط زوجین، از جمله دایره حرمت اقارب سببی و نسبی، را در آثار کلاسیک حقوقی ارامنه جست وجو و مقایسه می کند. مهم ترین منابع بررسی شده در این مقاله عبارت اند از: کتاب مقدس، قوانین رسولان، سنت کلیسایی، تصمیمات شوراهای جهانی و نیز کتاب داداستان از مخیتار گش و کتاب حقوق کلیسای ارمنیان و مقررات «احوال شخصیه» ارامنه از ملیک تانگیان. چنان که در مقاله دیده می شود ارامنه گریگوری بیشترین دایره محارم را دارند.
  کلیدواژگان: حقوق ارامنه گریگوری، محارم سببی و نسبی، شرایط قانونی زوجین، احوال شخصیه اقلیت های ایران
 • هاتف سیاه کوهیان* صفحات 163-185
  تاثیر اراده نهاد قدرت بر شدت و ضعف گفتمان کثرت گرایی دینی در اندیشه های صوفیه مساله ای است که این مقاله می کوشد میزان و چگونگی آن را در سیر تاریخی تصوف ایرانی تا پایان قرن هفتم (با تاکید بر عصر مغول) نشان دهد. بررسی ها نشان داد که ثبات و سلطه گفتمان انحصارگرایی دینی در مناسبات فرهنگی جامعه ایرانی تا قرن هفتم، برآیند پیوند متشرعه با نهادهای قدرت بوده و خلع ید متشرعه از قدرت سیاسی موجب به حاشیه رفتن گفتمان فقه و رشد جریان تصوف، و در نتیجه اعتلای گفتمان کثرت گرایی دینی در آراء صوفیان شده است. نمونه تاریخی صحت این مدعا حکومت (غیر دینی و سپس دینی) مغولان در ایران است که تا زمانی که مسلمان نگشته و متشرعان را در مناسبات قدرت سهیم نکرده بودند، کثرت گرایی دینی در متون صوفیه گفتمان غالب بوده است؛ اما با مسلمان شدن مغولان پیوند مجدد متشرعه با قدرت مانع بسط گفتمان کثرت گرایی دینی در آثار صوفیه می شود.
  کلیدواژگان: تصوف، نهاد قدرت، کثرت گرایی دینی، تحلیل گفتمانی
 • جعفر فلاحی* صفحات 187-206
  الاهیات سیاسی جدید با متفکران مهمی مثل یورگن ملتمان، یوهان باپتیست متس و دوروتی زیله در نیمه دوم سده بیستم پا به عرصه الاهیات مسیحی گذاشت. این الاهیات را بیشتر از وجه سیاسی آن می شناسیم. با این حال، مقاله حاضر با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی رویارویی این سه شخصیت مهم الاهیات سیاسی با فرهنگ مدرن پرداخته است. آنچه این مقاله قصد دارد نشان بدهد آن است که الاهیات سیاسی نگاه انتقادی و معترض به بعضی از وجوه فرهنگ مدرن دارد، گرچه چنین نگاهی بنا به تعریف این الاهیات ذاتی آن نیست. از وجه معرفتی نقد متالهان سیاسی را به «الاهیات مرگ خدا» و به اصطلاح الاهیات سکولار شاهدیم؛ الاهیات مرگ خدا نقدهایی اساسی به مفهوم خدا در الاهیات مسیحی داشت و در طرف مقابل طرح بعضی از اندیشه های الاهیاتی از جانب الاهیات سیاسی، نظیر تاکید بر فرجام شناسی مسیحی، اساسا کمتر به دلیل اهمیت سیاسی و شبه مارکسیستی آن و بیشتر برای بازتعریفی از مفهوم خدا و بردن آن به انتهای تاریخ  بود تا آن را از تنگنای عقلانیت انتزاعی معاصرشان رها سازند. این الاهیات همچنین بر زبان روایی و دعایی و توانمندی آن برای ارایه تصویری واقعی تر از مفاهیم الاهیاتی، در مقایسه با زبان انتزاعی و عقلانی مدرن، تاکید دارد. از وجه فرهنگی نیز الاهیات سیاسی به تاثیرات فرهنگ بورژوایی برآمده از سرمایه داری بر الاهیات مسیحی اعتراض دارد و معتقد است این نکته موجب نوعی بی اعتنایی بورژوایی در مسیحیت شده است. تیودیسه نظری مسیحیت هم می کوشد وضعیت را معمول و آرام جلوه دهد، حال آن که به باور این متالهان طرح رنج های فاجعه بار بشر مثل آشویتس در حیطه الاهیات می تواند تصوری حقیقی تر از خدا به دست بدهد و همچنین کتاب مقدس و ناهم عصریت مسیحیت با فرهنگ بورژوایی می تواند مبنایی برای نقد وضعیت معاصر و ادامه پروژه روشنگری باشد.
  کلیدواژگان: الاهیات سیاسی مسیحی، تفکر مدرن، دوروتی زئله، یورگن ملتمان، فرهنگ بورژوایی، یوهان باپتیست متس
 • افسانه لاچینانی*، سید مهدی امامی جمعه، محمد بیدهندی صفحات 207-226
  از ساحت های مغفول حکمت صدرا عشق مجازی نفسانی و نسبت آن با شاکله درونی خانواده است. خانواده و استحکام آن رکن اصلی اخلاق اجتماعی است و مشکلاتش نتایج مخربی در عرصه های مختلف جامعه می گذارد. تحلیل های ملاصدرا در مورد ویژگی ها و لوازم عشق مجازی نگاه ما را به جایگاه رفیع عشق در ساختار خانواده و نقش آن در اخلاق اجتماعی معطوف می سازد. پیامدهای این عشق با تحول در بینش و نگرش همسران و تحت الشعاع قرار دادن مولفه هایی چون محبت، تعهد و صبر، آن ها را در حیطه رفتاری، اخلاقی و معنوی به سمت تعالی پیش می برد. به موازات آن، خشونت و شهوت پرستی و خیانت از میان می رود و نظام تعلیم وتربیت فرزندان ارتقا می یابد که در نهایت سامان یافتن نظام خانواده به پرورش نسلی فرهیخته می انجامد و کامیابی دنیوی و اخروی را در پی دارد و بی تردید جامعه نیز از مطلوبیت آن بهره مند خواهد شد. در این پژوهش به تبیین چگونگی این تحولات در سایه عشق مجازی نفسانی می پردازیم.
  کلیدواژگان: ملاصدرا، عشق مجازی نفسانی، خانواده، اخلاق اجتماعی، عشق حقیقی
 • فاطمه الزهراء نصیرپور، حسن ابراهیمی*، احمد بهشتی صفحات 227-242
  علی رغم تلاش های علمی صورت گرفته در موضوع فناء فی الله و بقاء بالله، تعیین تحفه ارزشمند منزل فنا و رهاورد آن و پاسخ گویی به تناقض ادراک سالک در حال فناء ذاتی! همچنان در هاله ای از ابهام است. این مقاله مدعی است رهاورد این منزل، همان جان سالک است که معرفتی نوین از ادراک تام وحدت با حق، با آن آمیخته و ممزوج شده است. عارف در منازل متعدد فنا پله پله به فنای خویش و ماسوی الله در افعال، صفات و ذات حق معرفت حضوری می یابد و حقیقت، بی واسطه حد و رسم و مفاهیم، بنا به وسعت ظرف انسان نزد او جلوه گر خواهد شد. بنابر قرایت صحیح از فنا و دستاوردهای آن، تناقض ابتدایی رخت برمی بندد، زیرا اساس این پارادوکس ظاهری یا بر نفی محمل علم است و یا بر خلو آن از معارف در حال فناء ذاتی. وقتی جان بدون هلاکت و تغییر باقی است می تواند ظرف علم نامحدود الاهی واقع گردد و جان هیچ گاه از هرگونه معرفتی خالی نخواهد بود.
  کلیدواژگان: : فناء فی الله، بقاء بالله، علم و معرفت حضوری، ابن عربی
 • ولی الله نصیری* صفحات 243-259
  نمادهایی مثل نماد «بردکل» در فرهنگ بختیاری به عنوان یک نماد معنوی، جایگاه ویژه ای داشته است که در این جستار به تحلیل و بررسی این نماد براساس دیدگاه های میرچا الیاده پرداخته می شود. روش پژوهش نیز میدانی- کتابخانه ای و به شیوه تحلیل محتوای کیفی است. براساس بررسی های شکل گرفته «بردکل» نماد سوگند، باروری، بارش، حاجت، نگهبانی و زندگی دوباره است. با بررسی منابع گوناگون و تحلیل نمادهای اساطیری، «بردکل» در قوم بختیاری ریشه های مذهبی و معنوی در ایران باستان و بعد از باستان دارد. تحقیقات نشان می دهد مردمان این سرزمین که عمدتا عشایر هستند، با سنگ چینی روی تپه های مشرف به امام زاده ها به دنبال القای معانی هستند که در زندگی آنان بسیار کارایی دارد. الیاده معتقد است وقتی نمادهای امر مقدس در قالب امور دنیایی پدیدار می شوند، میان امر مقدس و دنیایی رابطه دیالکتیک برقرار می کنند، و تبدیل امر دنیایی به امر مقدس در ضمیر ناخودآگاه آدمی وجود دارد که کاملا از آن آگاه است. بنابراین، در این جستار بر پایه رابطه امر مقدس و دنیایی، به دنبال القای معانی و تاثیرگذاری این نماد در زندگی مردم هستیم.
  کلیدواژگان: فرهنگ بختیاری، بردکل، کهن الگوها، نمادها، اسطوره
|
 • Mazaher Ahmadtobi * Pages 9-28
  In the Hebrew Bible (Old Testament), some sins are attributed to the prophets. These sins are justified in the Aggadah, and in the research of some new Bible scholars, justifications can be found for some of them. Considering the importance of this issue on the one hand, and regarding the importance of Aaron on the other hand, this article, with a descriptive, analytical and critical method, discusses “The sins attributed to Aaron in the Hebrew Bible (Old Testament) and their justifications in the Aggadah and new biblical research”. In the Old Testament, three sins were attributed to Aaron. In the new research of the Bible, these sins of Aaron are considered to be either a controversy or a legend, or Aaron's role in it is unclear; but in the Aggadah, these three sins of Aaron have been considered historical fact due to the divine revelation and the infallibility of the Bible. The justifications of the sins attributed to the prophets, including Aaron, in the Hebrew Bible by the rabbis of the Aggadah are not consistent with the principles of the infallibility of the Bible and the fallibility of the prophets according to their belief, because if the Hebrew Bible is infallible and the prophets are fallible, then the sins of the prophets recorded in the Bible are true and do not need justification.
  Keywords: Hebrew Bible, Aaron, sin, Aggadah, new biblical research, justification
 • Sepideh Afrashteh, Abolfazl Mahmoodi * Pages 29-46
  Meditation that is called Dhyana in Buddhism is one of the ways that by restraining mind in order to receive the truth possessions, can free man from the psychological pressures of materialistic life and lead him to a spiritual life with peace of mind. Due to the arrival of these methods in Iran with a different culture, the need to study Dhyana arises. The lack of studies in this field in Iran has necessitates for this type of research. The questions we are trying to explain in this article are: principles, goals, methods and levels of meditation in the Mahayana branch of Buddhism based on the text of Amitayurdhyana Sutra, which is one of the meditative texts in the school of pure land of Mahayana Buddhism, we have sought to answer the above questions by descriptive-analytical method and based on the material presented in Amitayurdhyana Sutra, as well as referring to other Buddhist sources.
  Keywords: meditation, Mahāyāna Buddhism, m Amitāyūrdhyāna Sūtra, Pure land
 • Fereshteh Atashbarg, Manzar Rahimi Imen * Pages 47-62
  The problem of evil is one of the ancient questions of mankind. Why does God, or the being who is the creator of the world, not do anything to remove human suffering? In non-monotheistic religions, the problem of evil is not raised much because of the special and often evil nature of gods. But with the growth of human thought, this issue was raised in a more tangible way for humans. One of the most interesting solutions in this regard can be seen in Zoroastrianism. According to Shikand Gūmānīk Vijār's account, all human sufferings are from the Ahriman, and Ormazd is only the creator of good deeds, and he created man to destroy him in a joint battle with the Ahriman, and purify the world once again, and end the sufferings of human beings. In Zoroastrianism, Ahriman has an independent origin and is the principle of all evil, none of which can be attributed to Ormazd, who, due to need to his creatures and some other features, is not an almighty creator.
  Keywords: problem of evil, Zoroastrianism, Ormazd, Shikand Gūmānīk Vijār, Ahriman
 • Hamid Bagheri * Pages 63-89
  Undoubtedly, the works of Islamic heresiography have not been unaffected by the theological disputes, especially about the groups attributed to Shiites. According to one opinion, Ishaqiyah is one of the the Shiite extremist (Ghulāt) sects whose theological orientations have been effective in reporting the thoughts of its founder, Ishāq b. Muhammad b. Abān Abu Ya‘qūb al-Nakha‘ī al-Ahmar al-Başrī, hence some efforts have been made to clear him of these accusations Today, due to Nasiryan's legacy, some texts and quotations attributed to him are available, and if their attribution is correct, we can obtain first-hand sources for understanding his thoughts. The importance of these quotes is that it provides direct information about the thoughts of Ishaq Ahmar and the teachings of Ishaqiyah. This article tries to present the first-hand texts of Ishaqiyah's legacy to know their thoughts and teachings while recovering these remaining pieces of Ishaq's numerous works and dating them.
  Keywords: Ishāqīya, Ishāq b. Muhammad b. Abān al-Nakha‘ī al-Ahmar al-Başrī, Works, Recovering Lost Books, Extremists (Ghulāt), Nusayrīs
 • Hedieh Taghavi *, Mesomeh Rezazadeh Pages 91-112
  Abrahamic religions that were revealed to humanity throughout history. Despite emanating from the same origin and having many commonalities in principles and goals, these religions have always been faced with problems such as disagreements, disunion, conflict, bloodshed, and disrespect for each other in the name of God and religion. The separation and polarization caused by this confrontation between Abrahamic religions, especially Christianity and Islam, caused the emergence of terms such as the Christian world and the Islamic world. While the Qur'an, as the last divine book, has paid attention to the approximation and convergence of Abrahamic religions. It is important that we answer this question, what are the elements and components of the approximation of Abrahamic religions from the point of view of the Qur'an. And how it creates a semantic network of approximation in the semantic connection. What is the purpose and output of the approximation semantic network?  It seems that the elements and components of the approximation of Abrahamic religions in the Qur'an are mostly based on the essence and existential value of human beings, which has caused the creation of many common propositions between Abrahamic religions. The meaning load that each of these elements and components carry in the Qur'an, when they are in a meaningful relationship with each other, they create a semantic network of approximation. Which not only affects the individual growth of man, but also the progress and growth, Human society is also emphasized. Therefore, if the correct interpretation and reading of the elements and components of Abrahamic religions in the Qur'an, away from political and religious presuppositions, can lead these societies towards convergence and growth and avoid confrontation and conflict.
  Keywords: Quran, approximation, Abrahamic religions, semantics, semantic network
 • Homayun Jamshidian * Pages 113-134
  In his quatrains, Khayyam has raised issues or questions about the fundamental issues of man and existence and has provoked reactions since those days. On the other hand, in the repository of military secrets, one can see concepts, symbols and images that are used identically or with slight differences in Khayyam's quatrains and seem to be a response to those poems. After analyzing and classifying these concepts and images at the level of the fundamental issues of man and existence, it was concluded that Nizami responded to it from a mystical perspective by taking the concepts and images of Khayyam and the topics and issues that he raised. Shadi has presented a philosophical surprise.
  Keywords: Khayyam, nezami, Man, Makhzan-ol Alasrar, Ontology
 • Ozra Khatami, Hussein Heidari * Pages 135-162
  Gregory Armenians of Iran and other regions of the world are proud that in 301 AD Christianity was declared as the official religion in Armenia by order of Tirdad III Parthian (250-330), years before other countries, and as a result, Christian rituals and beliefs in Their civil laws prevailed. Despite this, the special geographical location of Armenia and their forced migrations into Iran and staying in the territory of the Ottoman Empire caused many changes in the composition of its culture, religion and laws, so that despite the small proportion of the Christian population world, have their own identity. This article examines the historical developments of the legal conditions of spouses in the Armenian personal decrees of Gregory of Iran and searches and compares the conditions of spouses, including the circle of sanctity of causal and relative relatives, in Armenian legal classics.The most important sources reviewed in this article include: the Holy Bible, the laws of the apostles, church tradition, decisions of world councils, as well as the book of Dadastan by Makhitar Ghosh and the book of Armenian Church Laws and the provisions of "Personal Status" of Armenians by Malik Tangian. As can be seen in the article, the Armenians of Gregory have the largest circle of incest.
  Keywords: Gregory Armenian’s rights, causal, relative incest, legal conditions of couples, personal conditions of Iranian minorities
 • Hatef Siahkuhian * Pages 163-185
  The influence of the political power factor on the strength and weakness of religious pluralism discourse in the thoughts of Muslim Sufis is a topic that this article examines its quantity and quality in the historical course of Sufism until the end of the seventh century (with an emphasis on the Mongol era). The studies showed that the stability and hegemony of religious exclusivism in Iranian society until the 7th century was the result of the link between the religious Legislators and political power; The removal of religious jurists (Al-fuqahāʾ) from political power has caused the weakness of jurisprudence-oriented discourses and the growth of Sufism, and as a result, the strengthening of the religious pluralism discourse in Sufi opinions. An example of the validity of this claim is the (non-religious and then religious) rule of the Mongols in Iran, which is examined in this research.
  Keywords: Sufism, Political Power, religious pluralism, Discourse analysis
 • Jaafar Fallahi * Pages 187-206
  The new political theology was emerged in the second half of twentieth century by prominent figures like Jurgen Moltmann, Johann Baptist Metz, and Dorothee Soelle. It is known usually for its political aspect. This article surveys the encounter of political theology with modern thinking and culture with a descriptive and analytic method. In this encounter, political theology has a critical attitude to some aspects of modern thinking and culture. In the epistemological aspect, there are criticisms to Death of God theology and so-called Secular Theology and insisting on some theological doctrines like Christian eschatology for redefining God and taking it to the end of history for the sake of releasing it from the impasse of here and now’s abstract reason. In addition, it insists on narrative and prayer language and its capacity in presenting an accurate idea of theological concepts in comparison with modern abstract and intellectual language. In the cultural aspect, political theologians object to bourgeois culture’s influences on Christian theology. They think that it causes bourgeois indifference to suffering. Theoretical theodicy of Christianity also attempts to present the situation as usual and calm, though these theologians believe that casting the tragic sufferings such as Auschwitz in the realm of theology can give us a more proper idea of God, and also the Bible and noncontemporaneity of Christianity with bourgeois culture can give us a basis for criticism of contemporary situation and continuing the enlightenment project.
  Keywords: Political Christian Theology, Modern Thinking, Dorothee Soelle, Jurgen Moltmann, bourgeois culture, Johann Baptist Metz
 • Afsaneh Lachinani *, Mehdi Emami Jome, Mohamad Bidhendi Pages 207-226
  One of the neglected areas of Sadra's wisdom is virtual sensual love and its relation to the inner structure of the family. The family and its strength is the main pillar of social ethics and its problems have devastating consequences in various areas of society. Mulla Sadra's analysis of the features and accessories of virtual love draws our attention to the high place of love in the family structure and its role in social ethics. The consequences of this love, by changing the insights and attitudes of spouses and overshadowing components such as love, commitment and patience, lead them to excellence in behavioral, moral and spiritual domains. At the same time, violence, lust and betrayal will disappear, and the system of education of children will be improved, which will eventually lead to the organization of the family system, the upbringing of an educated generation, and worldly and otherworldly success, and society will surely benefit from it. In this research, we explain how these developments take place in the shadow of sensual virtual love.
  Keywords: family system, social ethics, Mulla sadra, practical philosophy
 • Fatemeh Nasirpoor, Hassan Ebrahimi *, Ahmad Beheshti Pages 227-242
  Despite the scientific efforts that have been made in the subject of the Annihilation in God and Subsistence with God, the determination of the precious gift of the stage of Annihilation and its souvenirs, and answering the contradiction of the seeker's perception in the state of inherent Annihilation! It is still in an aura of uncertainty. This article claims that the return of this step is the spirit of the seeker, with which a new knowledge of the complete perception of unity with God has been mixed with it. In the many phases of annihilation step by step, the mystic finds direct and obvious knowledge of his own annihilation and of all creatures in the actions, attributes, and nature of Allah. And the truth will be revealed directly to him according to the extent of the human container, regardless of the limits and concepts. According to the correct reading of The Annihilation and its achievements, the basic contradiction is revealed. Because the basis of this apparent paradox is either on the negation of the subject of knowledge or on the soul being empty of knowledge in the state of inherent Annihilation. When the human soul remains without destruction and change, it can become the container of unlimited divine knowledge and it will never be empty of any knowledge.
  Keywords: : epistemology, Annihilation in God, Subsistence with God, Ibn-Arabi
 • Valiyollah Nasiri * Pages 243-259
  Some symbols such as the "Bardekel" have a special place in Bakhtiari culture as a spiritual symbol which is analyzed based on the views of Mircea Eliade in this article. The research method is field-library and qualitative content analysis. According to studies, the "Bardekel" symbolizes oath, fertility, rain, need, guardianship, and resurrection. By examining various sources and analyzing mythological symbols, "Bardekel" has religious and spiritual roots in the Bakhtiari people in ancient and post-ancient Iran. Research shows that the people of this land, who are mainly nomads, seek to instill meanings that are very effective in their lives by stoning the hills overlooking the Imamzadehs. Eliade believes that when the symbols of the sacred appear in the form of worldly affairs, they establish a dialectical relationship between the sacred and the worldly, and that there is a transformation of the worldly into the sacred in the subconscious mind of man who is fully aware of it. Therefore, in this research, based on the relationship between the sacred and the worldly affairs, we seek to induce the meanings and effectiveness of this symbol in people's lives.
  Keywords: archetypes, Symbols, Anthropology, myth, Stonework