فهرست مطالب

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی - سال پانزدهم شماره 2 (پیاپی 58، تابستان 1401)

مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
سال پانزدهم شماره 2 (پیاپی 58، تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/06/31
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ریحانه ریاحی، سید مهدی میردامادی*، سید جمال فرج الله حسینی، مریم امیدی نجف آبادی صفحات 1-18

  تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش عوامل آموزشی- ترویجی و اجتماعی موثر بر توسعه خوشه های کسب و کار زعفران در استان خراسان جنوبی تهیه انجام شده است، این تحقیق دارای ماهیت کمی بوده که با ابزار پرسشنامه انجام شد. جامعه آماری تحقیق را مدیران، معاونان و بازاریابان گارگاه های فرآوری و مراکز فروش زعفران خوشه های کسب و کار زعفران در خراسان جنوبی تشکیل می دهد که تعداد آن ها 987 نفر می باشد. جمعیت نمونه برابر با 278 نفر بدست آمد که با استفاده از پرسشنامه اطلاعات لازم جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و AMOS  و تحلیل معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های استنباطی تحقیق نشان از انطباق کامل عامل های سنجیده شده با مدل های نظری موجود و همنوایی کامل بین سازه های نظری و سازه های تجربی تحقیق داشت. بر همین اساس، نقش آموزشی ترویج در مدل نظری در ده بعد و نقش اجتماعی ترویج در پنج بعد در مدل های نهایی مورد تایید قرار گرفتند. در بخش آموزشی مهمترین گویه های تاثیر گذار بر توسعه خوشه های کسب و کار زعفران "برگزاری سمینارهای تخصصی و آشنایی سرمایه گذاران با ظرفیت زعفران"، "برپایی نمایشگاه های داخلی و خارجی برای نمایش محصولات زعفران" و "استفاده از شبکه های مجازی برای تبلیغات محصولات زعفران" بوده و در بخش اجتماعی مهمترین گویه های موثر بر توسعه خوشه های کسب کار زعفران "فرهنگ سازی در مورد جایگاه زعفران در سبد غذایی خانوار" و"ریسک پذیری سرمایه گذاری برای محصول زعفران" بوده است.

  کلیدواژگان: آموزش- ترویج، اجتماعی خوشه های کسب و کار، زعفران، استان خراسان جنوبی
 • حسین حسین آبادی، امیرا محمدی نژاد*، امید گیلانپور، محمد خالدی صفحات 19-40
  در دو دهه اخیر، در سراسر دنیا کشاورزی قراردادی به عنوان ابزای جهت استفاده کاراتر از منابع استفاده شده است اما این موضوع در کشور ما مورد غفلت قرار گرفته و فقط در چند محصول انگشت شمار به صورت محدود از کشاورزی قرادادی بهره برده شده است. با توجه به اهمیت کشاورزی قراردادی، در این پژوهش به بررسی مزایای کشاورزی قراردادی پرداخته و به منظور شناسایی عوامل اثرگذار بر موفقیت آن، به مطالعه کشت قرادادی گوجه فرنگی در استان کرمانشاه پرداخته شد. برای انجام این پژوهش به اسناد کتابخانه ای مراجعه و اطلاعات مطالعه با انجام مصاحبه ساختار یافته با 280 کارشناسان شرکت پشتیبان و کشاورز (با استفاده از فرمول کوکران و نمونه گیری تصادفی ساده) طرف قرارداد جمع آوری شد و با روش تحلیل فرایند شبکه (ANP) به تجریه و تحلیل اطلاعات پرداخته شد. نتایج مطالعه نشان داد که کشاورزی قراردادی گوجه فرنگی در استان کرمانشاه منجر به 65 درصد افزایش در عمکلرد و 11 درصد کاهش در مصرف آب شده و کشاورزان همواره گوجه فرنگی را با قیمت بالاتر از قیمت بازار به شرکت پشتیبان فروخته اند. افزایش درآمد در هکتار با وزن 0.097 کلیدی ترین عامل از منظر کشاورزان و متغیر کنترل قیمت مواد خام مورد نیاز شرکت با وزن 0.117 اصلی ترین عامل موفقیت کشاورزی قراردادی در منطقه است. با توجه به نتایج مطالعه پیشنهاد می شود که کشت قراردادی در اولویت های اجرایی دولت قرار گرفته و الزامات تشویقی برای توسعه آن در مناطق و محصولات مختلف در نظر گرفته شود. از جمله راهکارهای ترویج کشت قراردادی کمک به صادرات محصولات تولیدی شرکت پشتیبان است.
  کلیدواژگان: کشاورزی قراردادی، ANP، توسعه کشاورزی
 • بهمن خسروی پور*، مسعود یزدان پناه، آمنه سواری ممبنی، امینه لطفیان صفحات 40-56

  رضامندی کارکنان سازمان عامل مهمی در موفقیت سازمان می باشد. لذا، این تحقیق به منظور بررسی رضامندی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی خوزستان و عوامل موثر بر آن طراحی و اجرا شد. این تحقیق از مدل رضامندی به عنوان چارچوب نظری تحقیق استفاده نمود. جامعه آماری این تحقیق کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی مرکز استان خوزستان (500=N) تشکیل دادند. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان، 217 کارشناس انتخاب شد. افراد نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی صوری و محتوایی آن توسط جمعی از استادان و صاحب نظران تایید گردید. افزون بر این، برای تعیین میزان پایایی، از پیش آزمون با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ استفاده و تایید شد. داده های گردآوری شده به وسیله نرم افزارهای SPSS24 و Amos24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد، وجهه سازمان و تعهد عاطفی به سازمان بر ارزش دریافتی از سازمان، همچنین انگیزه و ویژگی های شخصیتی بر رضامندی از شغل موثر بوده و قادر به تبیین بخش قابل ملاحظه ای از این متغیرها می باشد. در انتها پیشنهاداتی در راستای بهبود وضعیت هر یک از متغیرهای موثر در این تحقیق، ارایه شده که نهایتا منجر به افزایش رضایت از شغل کارشناسان این سازمان خواهد گردید.

  کلیدواژگان: رضایت شغلی، تعهد عاطفی، انگیزه، وجهه سازمان، کیفیت دریافتی
 • فاطمه کریمی اعتماد، جعفر یعقوبی*، عبدالحمید پاپ زن صفحات 57-82

  محیط زیست و توسعه روستایی، رسالت خطیری برای توسعه پایدار این بخش دارند. آموزش عالی کشاورزی همچون سایر بخش های آموزش عالی با مشکلات و موانعی روبه رو است. هدف پژوهش حاضر شناسایی چالش ها و مشکلات موجود در آموزش عالی کشاورزی بود. رویکرد این پژوهش، کیفی و به روش نظریه مبنایی یا داده بنیان می باشد، که در آن برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز از مصاحبه نیمه ساختارمند با 32 نفر از صاحب نظران دانشگاهی، فارغ التحصیلان، کارآفرینان کشاورزی و مدیران جهاد کشاورزی در استان زنجان استفاده شده است. با تحلیل متن مصاحبه ها، طی کدگذاری باز تعداد 335 گزاره مفهومی در ارتباط با هدف تحقیق استخراج شد. این مفاهیم، طی کدگذاری محوری، در قالب 82 خرده مقوله و سپس طی کدگذاری انتخابی در 7 مقوله ی کلی دسته-بندی شدند. طبق این دسته بندی مهم ترین موانع و مشکلات آموزش عالی کشاورزی شامل موانع آموزشی-پژوهشی، ساختاری، اقتصادی، فردی-مهارتی، فرهنگی-اجتماعی، اداری- سازمانی و زیربنایی می باشند.

  کلیدواژگان: کشاورزی، آموزش عالی، اثربخشی آموزشی، برنامه ریزی آموزشی
 • زهیر عبدارحمان ایوب، علیرضا جمشیدی*، وحید محمدنژاد صفحات 85-100
  هدف از مطالعه حاضر، که از نوع توصیفی تحلیلی بوده، تبیین سازوکارها و راهبردهای توسعه کشاورزی در مناطق روستایی شهرستان عقره/یاکره، استان دهوک اقلیم کردستان عراق است. ابزار گردآوری داده ها شامل واکاوی اسنادی، مشاهده و پرسشنامه بودند. در این مطالعه روایی محتوایی با استفاده از پنل متخصصان و پایایی آن نیز با استفاده از روش مثلث سازی تایید شد. جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه کارشناسان و متخصصان شاغل در وزارت کشاورزی اقلیم کردستان عراق (شاغل در چهار ناحیه بجیل، چینا، ظاکرد و گرچیسین) که در زمینه توسعه کشاورزی فعال بوده و همچنین با شهرستان یاکره نیز آشنا باشند، بوده که با استفاده از روش نمونه گیری هدف مند و از طریق شیوه گلوله برفی 32 نفر انتخاب شدند. طبق نتایج تحلیل سوات، راهبرد تهاجمی (میانگین وزنی نسبی عوامل داخلی = 14/3 و عوامل خارجی = 26/3)، برای گذار از شرایط کنونی و رفتن به سمت شرایط مطلوب تعیین شد. در این راستا راهبردهایی مانند کشت محصولات تجاری باتوجه به اقلیم مناسب، اصلاح و به نژادی نهاده بذری جهت افزایش عملکرد، بکارگیری نیروهای متخحصص جهت آموزش برای تجاری سازی بخش کشاورزی، استفاده از دام های اصلاح نژاد شده جهت افزایش بهره وری و نیازسنجی بازار جهت تولید محصولات تجاری استخراج گردید.
  کلیدواژگان: توسعه کشاورزی، مناطق روستایی، تحلیل SWOT، بخش ئاکره، استان دهوک
 • هاجر آئین مقدم، مصطفی احمدوند*، آیت الله کرمی صفحات 101-119

  هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موثر بر پذیرش کشت کلزا در بین کشاورزان شهرستان بویراحمد بود. برای این منظور از تیوری یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری استفاده شد. جامعه آماری پژوهش پذیرندگان و نپذیرندگان کشت کلزا در این شهرستان بودند که تمامی پذیرندگان (35 نفر) و 118 نفر از نپذیرندگان به شیوه نمونه گیری تصادفی با توزیع متناسب انتخاب و با استفاده از روش پیمایش مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای محقق ساخته بود که بر اساس اجزاء تیوری مذکور تدوین شد و روایی آن توسط پانلی از متخصصان دانشگاهی و بخش اجرا مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. برای سنجش پایایی پرسشنامه نیز مطالعه ای راهنما در خارج از جامعه آماری صورت پذیرفت و ضرایب آلفای کرونباخ (67/0تا 93/0) به دست آمده حاکی از پایایی مطلوب پرسشنامه داشت. داده های گردآوری شده در نرم افزار آماری SPSS21 بارگذاری و آزمون های آماری مرتبط و متناسب اخذ گردید. یافته های تحقیق نشان داد میانگین نمره «شرایط تسهیل کننده»، «عملکرد مورد انتظار» و «انتظار تلاش» در دو گروه پذیرنده و نپذیرنده تفاوت معنی داری را نشان داد. همچنین یافته های حاصل از تحلیل ممیزی حاکی از آن بود که «شرایط تسهیل کننده» سهم افزون تری را در ممیزی دو گروه پذیرندگان و نپذیرندگان کشت کلزا به خود اختصاص داده است. این در حالی است که نتایج حاصل از تحلیل مسیر حاکی از آن است که «تاثیر اجتماعی» و «عملکرد مورد انتظار» بیشترین تاثیر را بر تمایل (قصد) به پذیرش و «شرایط تسهیل کننده» بیشترین تاثیر را بر رفتار پذیرش کشت کلزا داشته است.

  کلیدواژگان: توسعه کشاورزی، دانه های روغنی، کشت کلزا، بویراحمد
|
 • Rayhaneh Riyahi, Sayed Mehdi Mirdamadi *, Seyed Jamal Hosseini, Maryam Omidi Najafabadi Pages 1-18

  The present research was conducted with the aim of investigating the role of educational-promotional and social factors affecting the development of saffron business clusters in South Khorasan province. The statistical population of the research consists of managers, assistants and marketers of saffron processing centers and saffron sales centers of saffron business clusters in South Khorasan, whose number is 987 people. The sample population was equal to 278 people, and the necessary information was collected using a questionnaire. SPSS and AMOS software and structural equation analysis were used for data analysis. The inferential findings of the research showed the complete compliance of the measured factors with the existing theoretical models and the complete consistency between the theoretical constructs and the experimental constructs of the research. Accordingly, the educational role of promotion in the theoretical model was confirmed in ten dimensions and the social role of promotion in five dimensions in the final models. In the educational sector, the most important items affecting the development of saffron business clusters are "holding specialized seminars and familiarizing investors with the capacity of saffron", "establishing internal and external exhibitions to display saffron products" and "using virtual networks to advertise saffron products." " and in the social sector, the most important factors affecting the development of saffron business clusters are "creating culture about the place of saffron in the household food basket" and "investment risk for saffron product".

  Keywords: Education - Promotion, Social Business Clusters, saffron, South Khorasan province
 • Hossein Hossein Abadi, Amir Mohammadinejad *, Omid Gilanpoor, Mohammad Khaledi Pages 19-40
  In the last two decades, contract farming has turn-into a method for maximum resources utilization. However, this method has been neglected in Iran; and only developed for a limited number of agricultural commodities in small regions. Because of considerable advantages of contract farming,, this study focused on analysis the success factors of tomato contract farming in Kermanshah province. For this purpose, a desk review alongside a structural interview was designed. The questionaries' was completed by company experts and 246 farmers who work with the company. Finally, the Analytic Network Process (ANP) method was applied for data analysis. The main results indicated that tomato contract farming in Kermanshah leads to a 65% increase in tomato yield and an 11% decrease in water consumption. Moreover, it causes a higher income for farmers due to the higher tomato price relative to market prices. Based on the ANP analysis, an increase in farmers' income per hectare with a weight of 0.097 is the main success factor from the farmers' point of view. On the other hand, from the company's point of view, access to high-quality raw materials with the weight of 0.117 is the most vital success factor of tomato's contract farming. Based on these results, supporting contract farming should be considered as a priority of the country's development plan for selected agricultural products in different regions. For instance, export facilities for the final goods of contract farming are a strong incentive for the development of contract farming.
  Keywords: Contract Farming, ANP, Agricultural Development
 • Bahman Khosravipour *, Masoud Yazdanpanah, Ameneh Savarimombeni, Amine Lotfian Pages 40-56

  Employee’s satisfaction is a pivotal factor in the success of the organization. As such, this study was conducted to investigate Jihad-Keshavarzi Staff’s satisfaction and factors which determine it in Khouzestan Province. This research used satisfaction model as research framework. The statistical population of this research was formed by the experts of the Jihad-Keshavarzi Organization in the center of Khuzestan province (N = 500). 217 experts were selected based on the table of Krejci and Morgan. The sample people were studied using simple random sampling method. The data collection tool was a researcher-made questionnaire, whose formal and content validity was confirmed by a group of professors and experts. In addition, to determine the level of reliability, the pre-test was used and confirmed by calculating Cronbach's alpha coefficient. The collected data were analyzed by SPSS 24 and Amos 24 software. The result reveals that organization image and commitment to organization determine perceived value and motivation and personal characteristics determine staff’s satisfaction. Based on the research findings some applicable recommendations have been presented toward staff's job satisfaction

  Keywords: Job Satisfaction, Emotional commitment, Motivation, organization image, perceived quality
 • Fatemeh Karimi Etemad, Jafar Yaghoubi *, Abdolhamid Papzan Pages 57-82

  The agricultural higher education system and its institutions have a serious mission for the sustainable development of this sector, considering the vital and pivotal position of the agricultural sector in food security, job creation, environmental protection and rural development. Higher education in agriculture, like other sectors of higher education, faces problems and obstacle. The aim of this study was to identify the challenges and problems in higher agricultural education. The aim of this study was to identify the challenges and problems in higher agricultural education. The approach of this research is qualitative and based on the method of basic theory or data base, in which to collect the required information from a semi-structured interview with 32 academic experts, graduates, agricultural entrepreneurs and jihad managers.Agriculture has been used in Zanjan province. By analyzing the text of the interviews, 335 conceptual statements related to the purpose of the research were extracted during open coding. These concepts, in axial coding, in the form of 82 subcategories during axial coding and then into 7 general categories during selective coding. According to this category, the most important obstacles and problems of agricultural higher education include educational-research, structural, economic, individual-skill, cultural-social, administrative-organizational and infrastructural barriers.

  Keywords: Agriculture, Higher Education, educational effectiveness, educational planning
 • Zohair Abdorahman, Vahid Mohamadnezhad Pages 85-100
  The purpose of the present study, which is of a descriptive-analytical type, is to explain the mechanisms and strategies of agricultural development with an emphasis on agricultural education in the rural areas of Aqra/Aqra city, Dohuk province of Iraqi Kurdistan climate. Data collection tools included document analysis, observation and questionnaire. In this study, content validity was confirmed using a panel of experts and its reliability was also confirmed using the triangulation method. The statistical population of this study included all the experts and specialists working in the Ministry of Agriculture of Kurdistan Region of Iraq (working in the four districts of Bejil, China, Zakurd and Gharcheesin) who are active in the field of agricultural development and are also familiar with the city of Acre. 32 people were selected using the purposeful sampling method and through the snowball method. According to the results of the SWOT analysis, an aggressive strategy (relative weighted average of internal factors = 3.14 and external factors = 3.26) was determined to transition from the current situation to the desired situation. In this regard, strategies such as cultivation of commercial crops according to suitable climate, modification and breeding of seed inputs to increase yield, employment of specialized forces for training for the commercialization of the agricultural sector, use of transgenic livestock to increase productivity and market needs assessment for Production of commercial products was extracted.
  Keywords: Agricultural Development, Rural areas, SWOT Analysis, Akre district, Dohuk province
 • Hajar Aeen-Moghaddam, Mostafa Ahmadvand *, Ayatollah Karami Pages 101-119

  The aim of the current research was to identify the factors influencing the acceptance of canola (Brassica napus) cultivation among the farmers of Boyer-Ahmad County. For this purpose, the integrated model of acceptance and use of technology was used. The statistical population of the research was the adopters and non-adopters of canola cultivation in the country. All adopters (35 people) and 118 non-adopters who were selected by random sampling with appropriate distribution were studied and investigated using the survey method. The data collection tool was a researcher-made questionnaire, which was developed based on the components of the theory, and its validity was revised and confirmed by a panel of academic experts. To measure the reliability of the questionnaire, a pilot study was conducted outside the statistical population, and the Cronbach's alpha coefficients (0.67 to 0.93) obtained indicated the satisfactory reliability of the questionnaire. The collected data were loaded into SPSS21 statistical software and related statistical tests were taken. The findings of the research showed that the average score of "facilitating conditions", "expected performance" and "expected effort" in two groups of farmers showed a significant difference. Also, the findings from the discriminate analysis indicated that "facilitating conditions" had a greater share in the discrimination of the two groups of the farmers. Meanwhile, the results of the path analysis showed that "social influence" and "expected performance" had the greatest effect on the willingness to accept, and "facilitating conditions" had the greatest effect on the adoption behavior of canola cultivation.

  Keywords: Agricultural Development, oilseeds, canola cultivation, Boyer -Ahmad