فهرست مطالب

 • سال دوازدهم شماره 1 (بهار و تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/09/26
 • تعداد عناوین: 11
|
 • مصطفی اسلامی سنجبد*، عبدالرضا سیف صفحات 1-23

  هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسی مفهوم فاصله در شعر حافظ بر مبنای نظریه فضاهای ذهنی فوکونیه و ترنر است. این نظریه که در حوزه معناشناسی شناختی مطرح می شود، به دلیل توجه خاص به فرایندهای معنایی و پیچیدگی های آن از منظر شناختی، می تواند در مطالعه غزلیات حافظ که همواره از نظر پیچیدگی مضامین، سرآمد شاعران پارسی زبان بوده، چهارچوب مناسبی را برای تحلیل فراهم سازد. بررسی ها نشان داد که مفهوم فاصله در شعر حافظ در قالب فاصله مکانی و فاصله زمانی و فاصله معرفتی، نمود می یابد. فاصله معرفتی، بیش از انواع دیگر فاصله در دیوان حافظ به چشم می خورد؛ بدین صورت که شاعر از عناصر زمانی و مکانی و به طورکلی ملموس و عینی بهره می برد تا یک مفهوم انتزاعی یعنی فاصله در شناخت، معرفت، درک، دیدگاه را به مخاطب القا کند. گاهی شاعر با نفی شباهت ظاهری میان دو چیز یا دو کس، بر تفاوت های باطنی و درواقع وجود فاصله میان آن ها تاکید می ورزد. این عمل حافظ را می توان شکستن چهارچوب های موجود و خلق چهارچوب های جدید دانست که با هنر حافظ در ساختارشکنی ارتباط دارد. گاهی نیز شاعر با در نظر گرفتن دو پدیده متقابل، بر نفی تفاوت ظاهری و یکی بودن آنان در عمل و درواقع نبود فاصله میان آن دو تاکید دارد. این دسته ابیات براساس رویکرد فضاهای ذهنی در قالب آمیختگی مفهومی به خوبی تحلیل می شود؛ زیرا شاعر از دو فضای ذهنی متقابل بهره می برد و با ایجاد یک فضای آمیخته، فضای ذهنی جدیدی خلق می کند که هم عناصری از فضاهای درونداد دارد و هم عناصر جدیدی در آن ظاهر می شود که در فضاهای درونداد وجود نداشته و از تلفیق دو فضای متقابل حاصل شده است.

  کلیدواژگان: فاصله، فضاهای ذهنی، تقابل، آمیختگی، فضاسازها
 • خدیجه غلامی*، محمدابراهیم زارعی صفحات 25-44

  لارستان قدیم (ایراهستان) پهنه وسیعی از کرانه ها و پس کرانه های خلیج فارس را در بر می گرفته است. این مناطق از قرون نخستین اسلامی تا سال 1010 قمری، امیران نیمه مستقل داشت که از آنان با نام خاندان گرگین میلاد و میلادیان یاد کرده اند. لارستان به دلیل موقعیت جغرافیایی، از نظر راه های تجاری که بندرهای خلیج فارس را به مناطق شمالی تر مانند شیراز وصل می کردند، اهمیت دارد. از نظر اقلیمی در ناحیه گرم و خشک در ناحیه اقلیمی پس کرانه جنوبی واقع است. کمبود آب، یکی از شاخص های اصلی اقلیمی این نواحی است. در این نوشتار، بررسی پایگان آبی لارستان براساس منابع مکتوب و شواهد موجود از سده پنجم تا پایان دوره قاجار، با پرسش اصلی اصول سازکار پایگان آبی و تغییرات پایگان آبی در دوره های مختلف با هدف نشان دادن چگونگی انطباق مردم لارستان مطالعه شده است. این پژوهش از طریق مطالعه اسناد و اطلاعات تاریخی مکتوب در گزارش های جغرافیانویسان به روش تحقیق تاریخی و مبتنی بر جمع آوری و جمع بندی، در کنار شواهد موجود فراهم آمده است تا ضعف مطالعاتی را در این حوزه پوشش دهد. مطالعه و بررسی منابع مکتوب نشان می دهد منابع آب در لارستان به صورت چاه، گاوچاه، چشمه، آب انبار، قنات بوده است. استفاده از آبخوان های زیرزمینی مانند اغلب نواحی مختلف ایران، در این نواحی نیز از سیستم های مورد استفاده بوده است، اما سیستم غالب، ذخیره آب های سطحی در آب انبارها بوده است. دلیل آن، آبخوان های زیرزمینی است که در همه مناطق وسیع لارستان یکسان نیست؛ حتی در مناطقی که آبخوان ها غنی هستند، می تواند شوری آب که اغلب در دشت ها این گونه است آن ها را بی مصرف کند. علاوه بر این، تقویت آبخوان ها نیز مورد توجه بوده است. همچنین پایگان آب در منطقه لارستان، نوعی ایستایی فرهنگی از نظر کارکرد و شکل دارد.

  کلیدواژگان: لارستان، ایراهستان، پایگان آبی، آب انبار، گوهای نخل
 • یحیی بوذری نژاد*، حسین ایرانپور صفحات 45-66
  در زمان صفویه، شاخه ای از عالمان از روش طبیعی اجتهاد در استنباط فقهی احکام خارج شدند و به اخباری گری روی آوردند. حکومت صفوی در جایگاه داعیه دار تشیع سلبا یا ایجابا مورد اهتمام علمای شیعه بود؛ به همین سبب، بررسی حرکت های علمی و اجتماعی در این دوره مورد اهتمام است. بررسی نظرات مجتهدها و اخباریان ما را به این مهم رهنمون می سازد که سرچشمه و منشا سنخ تعاملات و کنش های هر کدام از فریقین در نوع نگاه آنان به شان زعامت برای جامعه است که اصولی ها آن را متعلق به مجتهد جامع الشرایط می انگارند و شاه را ملزم به گرفتن اذن از او می دانند، ولی اخباری ها این شان را عرفی می انگارند و به عهده مردم گذاشته اند. تلقی اخباری ها از زعامت جامعه، تبعاتی را در پی داشت. این جریان به نوعی به ظاهرگرایی دامن زد و همین امر سیر ترقی تمدن اسلامی را منحط ساخت و به خودکامگی پادشاهان صفوی دامن زد. از دیگر سو، این جریان و وقوع آن در بستر زمانی صفویه، سبب رواج یافتن خرافات و بدعت هایی در اعتقادات و اعمال مذهبی از جمله اختلافات مذهبی، حجیت یافتن رویا، بدعت گذاری در مناسبت های دینی، به خصوص عزاداری، و نیز تصرف در اعتقادات منجی گرایی شیعی شد. توجه به جایگاه علوم عقلی در دوره صفویه هم درخور توجه است که با کنار نهادن آن، پیامدهای اجتماعی اخباری گری دوچندان شد. این نوشتار با در نظر داشتن روش تحلیل اسنادی، در صدد بررسی منابع و اسناد مختلف تاریخی است تا بتواند فهم خود را هم افق آن عصر بسازد و جلوه های جدیدی از تاثیرات مثبت و منفی و در بعضی مواقع مخرب جریان اخباری گری بر سیر تاریخ ایران اسلامی را کشف سازد و پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن جریان در همان دوران را به تصویر بکشد و تفاوت آن با جریان اصول گرایی فقهی را نیز بیان کند.
  کلیدواژگان: اخباری گری، مجتهدین، اصولیون، حکومت صفویه، خرافات
 • هادی دهقانی یزدلی* صفحات 67-88

  نشانه شناسی، دانش و مهارت مطالعه و تفسیر و بازتفسیر نشانه هاست. در این نوع مطالعه، نشانه ها براساس افق همنشینی و جانشینی عناصر و گزاره های متنی و نظر به تمامیت متن خود، بازخوانی می شوند. بازخوانی ها نیز فرایند تفسیرها را بنیان می نهند و تفسیرها براساس بافت و زمینه و مخاطبان متن ها، خود را آشکار می سازند. این تفسیرها، اساسی ترین محمل برای تداوم و ماندگاری متن ها و اندیشه های نهفته آن ها در جهان های گونه گون فرهنگی و اندیشگی و اجتماعی آدمی است. از میان رهیافت های نشانه شناسی، رویکرد نشانه شناسی چالرز سندرس پیرس از جمله منظرگاه هایی است که به زمینه و بافت متن و تفسیر و بازتفسیر نشانه ها تکیه می کند. از میان ابزارهای زبانی و اندیشگی، روایت ها، به ویژه نوع قصه گون آن، یکی از کهن ترین و شایع ترین ابزارها برای آشکارگی دلالت ها و نمود معنایی نشانه ها تلقی می شود. ازآنجاکه روایت های عامه، محمل اندیشه ها و نمودهای فرهنگی و آیینی گونه گونی است که در بافت و زمینه و نشانگان متفاوت و مختلفی ساخته و پرداخته می شوند، نوشتار حاضر براساس رویکرد نشانه شناسی یاد شده به بررسی یکی از بنیانی ترین نشانه های روایت های عامه یعنی درخت و دلالت های گونه گون آن می پردازد. این پژوهش با روشی توصیفی و تحلیلی تفسیری با هدف آشکار کردن درون مایه ها و دلالت های مختلف و مشترک نشانگان درخت در روایت ها و اندیشه های راویان آن ها، کارکرد این نشانگان را در ساختار و روساخت روایت ها می کاود. براساس این جستار و واکاوی، درخت جزو پدیدارهای طبیعی و تاثیرگذار در ذهنیت بشری است که نظام نشانه ای ویژه ای را در روایت های عامه بنیان می نهد که دلالت بر درون مایه های گونه گونی دارد. از جمله این درون مایه ها، قداست و جاودانگی و تابو و مرکزاندیشی است. چنین درون مایه هایی همراه با ساختار نشانگانی و دلالتی ویژه خود، جهان روایت های عامه را نظام بندی می کنند. چنین درون مایه هایی به قدمت عمر و زیست بشری، کهن و ریشه دار می نماید، اما هنوز جزو نیازهای اساسی جهان و زیست امروزی بشری در تعامل با طبیعت و جامعه و اخلاق و افق های معنوی است.

  کلیدواژگان: نشانه شناسی، روایت عامه، درخت، تابو، جاودانگی
 • خدیجه عالمی*، فاطمه علی محمد صفحات 89-106

  تاریخ اجتماعی، یکی از علومی است که تغییرات زندگی مردم را در دوره های مختلف تاریخی بررسی کرده و آن ها را به نقد می کشد. مسیله بهداشت مردم و به طورکلی تغییراتی که در دوره قاجار در طب به وجود آمد، جزو مواردی است که در تاریخ اجتماعی این دوره حایز اهمیت است. با ورود سیاحان خارجی به ایران که برخی از آنان پزشک بودند، بهداشت تعریف دیگری به خود گرفت و مردم ایران با جنبه های جدیدی از پزشکی و درمان و داروها روبه رو شدند که متفاوت از طب بومی آن ها بود. در دوره قاجار به دلیل تضادها و معضلات سیاسی و اجتماعی، بهداشت عمومی در وضع مناسبی قرار نداشت. بدین سبب دولت مردان قاجار (از دوران صدارت امیرکبیر) اقدامات جالب توجهی به منظور ارتقای بهداشت عمومی انجام دادند؛ چنان که برای ترمیم وضعیت بهداشت جامعه به دنبال بهره گیری از ساختار و الگویی نوین برآمدند. ورود اندیشه های متجددانه از اروپا، محور اصلی این تغییرات بود. برخورد دولت قاجار با تمدن غرب، گونه ای سرخوردگی سیاسی اجتماعی را به بار آورد که ثمره اصلی آن الگوگیری از نهادهای درمانی اروپایی و بهره گیری از راهبردهای کلان بود. بدین منظور پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که دولت قاجار چه اقدامات و سیاست هایی را به منظور بهبود بهداشت عمومی مردم به کار گرفت؟ این نوشتار با روش توصیف و تحلیل تاریخی انجام یافته و به بررسی این مدعا پرداخته است که دولت قاجار برای بهبود وضعیت بهداشت مردم، از سه راهبرد کلان (شامل ارتقای سطح دانش عمومی و تخصصی، قانون گذاری، ایجاد نهادهای درمانی) استفاده کرد. دستیابی به این مطلب که دولت قاجار از طریق راهبردهای کلان، توانست اقداماتی مانند مایه کوبی و قرنطینه را در سطح کشور اجرایی کند، از جمله دستاورد این پژوهش است. نوشتار حاضر به دلایل مختلف بهداشتی همچون بهداشت در اماکن مختلف، انواع بیماری ها، علل بروز بیماری ها و سبک درمانی پزشکان، می تواند نمونه و دستاورد خوبی برای سایر پژوهش ها در این زمینه باشد.

  کلیدواژگان: بهداشت عمومی، عصر قاجار، اداره بلدیه، اداره صحیه عمومی، بیمارستان
 • علی شجاعی اصفهانی* صفحات 107-123
  کوه صفه یک چشم انداز طبیعی تاریخی با ارزش های وابسته به تمام اجزای تشکیل دهنده منظر آن است. به همین سبب برای محافظت از اعتبار فرهنگی اثر لازم است تمام اجزای چشم انداز طبیعی تاریخی در وضعیت کنونی، شناسایی و مطالعه و ثبت و حفاظت شوند. این اجزا، مجموعه آثار متمرکز در قله کوه به نام قلعه شاه دژ یا قلعه دیو و شواهد پراکنده وابسته و مرتبط و غیرمرتبط با آن از جمله کاخ تخت سلیمان در دیگر بخش های دامنه کوه را شامل می شود که در ایجاد و گسترش و استمرار محوطه، نقش شاخص داشته اند. مجموعه آثار ایجادشده در کوه صفه اصفهان که یکی از ارزشمند ترین دستاوردهای معماری است، نشان از شناخت درست ساکنان سرزمین از قابلیت های جغرافیایی در اصفهان دارد. مقاله حاضر تلاش دارد با بررسی منابع مکتوب و انجام بررسی های باستان شناختی، اهمیت محدوده در دوره های مختلف تاریخی را مشخص سازد و ضمن ثبت شواهد باقی مانده در کوه صفه به ویژه بخش هایی که تا کنون دیده نشده است و بیان ویژگی های آن، پیشنهادی برای تعیین محدوده و ضوابط عرصه و حریم قلعه به دست دهد. مطالعه حاضر نشان می دهد این نقطه راهبردی همواره ارتباط مستمر خود را با شهر اصفهان حفظ کرده و دست کم در دوران شکوفای اسلامی، به خوبی توانسته است امنیت شهر و نقاط پیرامون را تضمین کند. نظر به اهمیت اثر و توسعه افسارگسیخته شهر، همچنین ضرورت شناخت لایه های مدفون در زیر زمین، لازم است در تعیین حدود و تدوین قوانین محدوده عرصه و حریم، مسایل باستان شناسی که در شناخت و حفاظت از محوطه نقش شاخص دارند، در کنار موارد مربوط به حوزه های شهری و معماری و مرمت، در اولویت قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اصفهان، کوه صفه، قلعه شاه دژ، کاخ تخت سلیمان، عرصه ثبتی، حرایم سه گانه، حریم منظر
 • محمود فضیلت*، دیانا المحمود صفحات 129-149
  ادبیات تطبیقی از مباحث مهم پژوهش ادبی به شمار می رود و می تواند نشان دهنده ی تاثیر و تاثر ادبیات در ملت های مختلف باشد، همچنین داستان و داستان نویسی از مهم ترین ارکان ادبیات به شمار می رود و شناخت عناصر داستان به درک بهتری از آن می انجامد. در این مقاله سعی شده با بررسی تطبیقی عناصر داستانی در اولین مجموعه ی داستان کوتاه دو نویسنده ی زن در ایران و سوریه یعنی "آتش خاموش" نوشته ی خانم سیمین دانشور و "آینه های مردم" نوشته ی خانم وداد سکاکینی به وجوه تفاوت و اشتراک موجود در سبک و عناصر داستانی پرداخته شود.ادبیات قدیم در ایران و سوریه با مفهوم قصه گویی و حکایت پیوند خورده و هر دو کشور همزمان با پدیده ی داستان کوتاه به عنوان نوع ادبی معاصر آشنا شدند و تجربه های داستان نویسی در این دو کشور شرقی با نویسندگان مرد شروع شده ولی دیر یا زود زنان نویسنده هم به جمع نویسندگان داستان کوتاه پیوستند، در ایران سال 1327 ش/ 1948 م سیمین دانشور با چاپ کتاب آتش خاموش که اولین مجموعه داستان به قلم یک زن و به زبان فارسی است؛ ظهور یک داستان نویس زن را نوید داد. در سوریه، پیشگام داستان نویسی میان زنان وداد سکاکینی بود که ابتدا داستان-هایش را در ستون داستان هفتگی در بعضی مجله ها چاپ می کرد سپس اولین مجموعه ی داستانی خود "مرایا الناس" (آینه های مردم) سال 1324ش/ 1945م به چاپ رساند. عمده ترین موضوعاتی که زنان در ابتدا به آن توجه داشتند، مسایل مربوط به زنان بود، اما بعدها، زنان به مسایل مختلفی که مربوط به انسان، کودک، خانواده و وطن است، رسیدگی کردند. نویسندگان زن سعی کردند به تدریج به تکنیک های فنی در نگارش داستان کوتاه بپردازند که بعدها به ارتقای سطح داستان کوتاه در ایران و سوریه کمک کرد.میان نخستین مجموعه ی داستان کوتاه اثر نویسندگان زن در ایران و سوریه مشترکات زیادی وجود دارد که نشان دهنده ی داستان نویسی خاص در دوره ی انشا نویسی و نگارش گزارشی بوده است و کمتر از فنون کاربردی داستان کوتاه هنری برخوردار هستند، ولی اهمیت بسیاری دارند زیرا که در زمره ی پیشروان و طلایه داران داستان کوتاه بوده اند و تاثیر فراوانی در مجموعه های داستانی گذاشته اند.
  کلیدواژگان: داستان، کوتاه، دانشور، سکاکینی، سوریه، ایران
 • حمیدرضا پیغمبری*، لیلا مکوندی صفحات 151-167

  تاریخ اولیه خلیج فارس در پژوهش های علمی کنونی بر نقش محوری سیاسی و اقتصادی میان رودان و مناسبات آن با دیلمون (بحرین) و مگن (عمان) و ملوخه (دره سند) متمرکز است؛ ازاین رو جایگاه عیلامیان و سایر ساکنان کرانه های شمالی در خلیج فارس مبهم و نامشخص مانده است. پرسشی اساسی که به ذهن می رسد این است که مردمان مذکور چه نقشی در فعالیت های دریایی ایفا می کردند. مقاله پیش رو تلاشی برای پاسخ دادن به این پرسش است و در آن به منظور مشخص کردن نقش «اتحادیه عیلام» در بازرگانی خلیج فارس، بر ضرورت بازنگری در برداشت‏های رایج، از رهگذر بهره گیری از تحلیل های تاریخی و یافته های باستان شناختی تاکید شده است. پژوهش حاضر نشان می دهد که منابع میان رودانی فقط منعکس کننده بخشی از تاریخ خلیج فارس هستند که عمدتا بر فعالیت های بازرگانی خود آن ها از طریق کرانه های جنوبی دریا دلالت دارد. باوجوداین، اطلاعات پراکنده ای که درباره نام جاهای شرقی از لابه لای همین منابع به دست می آید و یافته های باستان شناختی مبتنی بر تجزیه و تحلیل مواد معدنی و اشیای ساخته شده از سنگ های نیمه قیمتی چون لاجورد و سنگ صابون، به خوبی اهمیت نواحی جنوبی و شرقی ایران را نشان می دهد. راه های آبی مبادلات این منابع و کالاها که از شوش و کرانه های فارس (انشان)، به ویژه لیان (بوشهر)، گذر می کرد، همچون راه های زمینی تحت تاثیر رقابت ها و دشمنی سیاسی عیلام و میان رودان بوده، ولی در دوره هایی بسیار پررونق بوده است. این دوره ها از نظر تاریخی با سلسله های سوکل مخ ها و شوتروکی ها انطباق دارد که دامنه روابط عیلامیان به بحرین و عمان نیز گسترش یافته بود؛ بنابراین با وجود ارتباطات قوی سیاسی و اقتصادی قدرت های میان رودانی با کرانه های جنوبی «دریای پایین»، دسته بندی قدرت منطقه در این مقاطع به سود عیلامیان تغییر یافت و اکنون می توان با اطمینان گفت که بازرگانی پرسود دریا نیز آن چنان که منابع میان رودانی القا می کنند، در انحصار میان رودان نبوده است.

  کلیدواژگان: تاریخ خلیج فارس، تجارت دریایی، عیلام، میانرودان، شوش، لیان
 • یاسر ملازئی*، فرج الله احمدی صفحات 169-188

  براساس گزارش منابع تاریخی و جغرافیایی، ایالت مکران در جنوب شرق ایران، گستره پهناوری داشت که از شمال تا سیستان، از غرب تا کرمان، از جنوب با دریا، از شرق با حوزه سند پیوند می یافت. گستردگی منطقه مکران در جنوب شرق ایران و پیوند با دریا و همچنین موقعیت مرزی آن با همسایگان شرقی و جنوبی ایران، زمینه ایجاد و توسعه شهرها و آبادی های متعددی را در مکران فراهم آورد. یکی از شهرهای تاریخی مکران که از منظر سیاسی و همچنین موقعیت ارتباطی، اهمیت و اعتبار داشت، شهر کیچ در مرکز ایالت بود. به اقتباس از نام همین شهر، در بسیاری از متون تاریخی و جغرافیایی قرن هفتم تا دوازدهم، به ویژه در منابع دوره صفوی، جای نامی با عنوان «کیچ و مکران» در جغرافیای ذهنی مورخان و جغرافی نویسان شکل گرفت. بر همین اساس، چگونگی تداوم و تحول این جای نام در منابع تاریخی و جغرافیایی، مسیله پژوهش پیش رو را شکل داده است. بازتاب مکرر جای نام «کیچ و مکران» در منابع تاریخی و جغرافیایی قرن 7 تا 12، به ویژه منابع دوره صفوی، این سوال را مطرح می سازد که جای نام «کیچ و مکران» بر چه گستره جغرافیایی اطلاق شده و بار معنایی آن چگونه در منابع تاریخی و جغرافیایی تداوم و تحول پیدا کرده است؟ مقاله پیش رو با روش توصیف داده های تاریخی و جغرافیایی و سپس تحلیل آنان از راه تطبیق و مقایسه داده های موجود در متون تاریخی، به خصوص نسخه های خطی، متون جغرافیایی، نقشه های تاریخی، سفرنامه ها و همچنین چند نمونه مصاحبه با آگاهان محلی، سامان یافته است. دستاورد این مقاله نشان می دهد که اهمیت سیاسی و ارتباطی شهر کیچ در سده های نخستین تا میانه اسلامی، این زمینه را فراهم ساخت که برای نخستین بار در گزارش های رسمی منابع تاریخی و جغرافیایی قرن 7 و 8، بین نام آن با نام مکران پیوند ایجاد شود و از جای نام «کیچ و مکران» به مثابه نام دیگر ایالت مکران یاد شود. به اقتباس از این گزارش های رسمی، استفاده از جای نام «کیچ و مکران» به مثابه نام دیگر ایالت مکران، نه تنها در منابع قرون بعدی تداوم یافت، بلکه در دوره صفوی در کنار این تداوم، تحولی نیز صورت گرفت که بر مبنای آن، این جای نام به مثابه نام دیگر شهر کیچ شناخته شد.

  کلیدواژگان: جای نام کیچ و مکران، ایران، دوره صفوی، منابع تاریخی، متون جغرافیایی
 • مهدی علیائی مقدم* صفحات 189-212
  مجموعه شعر راز نیمشب محمد مقدم، نخستین مجموعه از سه مجموعه شعری است که او در دوران کوتاه شاعری خود منتشر کرد. این مجموعه شعر از حیث نوع سطرسازی و پایان بندی مصراع ها و سطرهای اشعار در تاریخ تحول شعر آزاد فارسی دارای اهمیت بسیار است. پرویز ناتل خانلری درباره مجموعه شعر راز نیمشب معتقد بود که شعر آزاد او متاثر از اشعار بنیان گزار شعر آزاد انگلیسی والت ویتمن، شاعر آمریکایی سده نوزدهم، است. حال آنکه یافته های این مقاله نشان می دهد که مقدم در اشعار راز نیمشب بیشتر متاثر از آموزه های شاعران آزادسرای انگلیسی در سه دهه نخست سده بیستم است و نوع سطرسازی های او در شعر شباهتی با سطرهای والت ویتمن ندارد. کوشش های پیش از این مجموعه در ساختمان مصراع اغلب در حدود مصراع سازی شعر سنتی فارسی قرار می گیرد و تجربه های مقدم به-ویژه در این مجموعه راهی را پیش پای شاعران شعر آزاد فارسی قرار داد که هم در شعر آزاد منثور در خور توجه است و هم در شعر آزاد نیمایی. تاکنون محققان بر اهمیت شعر آزاد منثور مقدم بیشتر توجه داشته اند و در نظر آنها اشعار موزون یا نیمه موزون او در حکم اشعار منثور به شمار آمده است. شعر آزاد مقدم پیش از این سابقه ای در خور توجه برای کوتاهی و بلندی مصراع شعر فارسی و نیز موسیقی شعر منثور احمد شاملو در نظر گرفته شده است. اما در این مقاله برای نخستین بار بر قطعات موزون این مجموعه و اهمیت آن در شکل گیری شعر آزاد موزون تمرکز شده است. ساختن سطرهایی که وزن در هر یک از آنها به نوعی متفاوت از دیگری است شعر مقدم را به ویژگی چندوزنی متصف کرده است و این آزمایش ها پس از او در میان شاعران مختلف انواع شعر آزاد به گونه های متنوعی پی گرفته شده است. در برخی از اشعار موزون مقدم سطرسازی هایی به چشم می خورد که با پیشنهادهای عروضی نیما در پایان-بندی مصراع مطابقت بسیار دارد و از این رو شعر او را باید از منابع مهم نیما در رسیدن به قالب ابداعی وی به شمار آورد.
  کلیدواژگان: راز نیمشب، محمد مقدم، شعر آزاد، شعر انگلیسی، شعر نیمایی، سطرسازی، چندوزنی
 • محمدحسن جلالیان چالشتری* صفحات 213-223

  متون فارسی میانه اعم از کتیبه ها، متون مانوی، زبور، متون پهلوی هنوز حاوی بسیاری از کلمات ناخوانده یا اشتباه خوانده شده است. در این میان، متون فارسی میانه زردشتی، به دلیل اشکال های عدیده خط پهلوی، بیش از آثار دیگر بازمانده از این زبان، دچار ابهام در قرایت و تعدد و تنوع ترجمه اند. در این نوشتار، یک واژه از زند وندیداد و شایست نشایست و سه واژه از بندهشن، مورد بازخوانی قرار گرفته اند و خوانش جدیدی برای هر یک پیشنهاد شده است. راه حل خوانش این واژه ها و واژه های مشابه آن ها در متون پهلوی، جز بهر ه گیری از شواهد متنی و مسایل زبانی، بازنگری صورت مکتوب آن ها در دست نویس ها و در نظر گرفتن احتمالات گوناگون در حرف نویسی آن هاست. تلاش شده است تا این قرایت های پیشنهادی در تطابق حداکثری با صورت نگارشی موجود در دست نویس ها باشد و در صورت تصحیح واژه و عدول از ضبط دست نویس ها، دلایل کافی برای توجیه آن ها بیان شود.

  کلیدواژگان: پهلوی، زند وندیداد، بندهشن، شاسیت نشایست، حرف نویسی، واج نویسی
|
 • Mostafa Eslami Sanjbad *, Abdolreza Seyf Pages 1-23

  The aim of this article is to scrutiny the concept of distance in Hafez Poetry based on the theory of mental spaces of Fauconie and Turner. This theory, which was proposed in the field of cognitive semantics, due to special attention to semantic processes and its complexities from a cognitive point of view, can provide a suitable framework  for analysis in the study of Hafez's sonnets, whom has always been the leader of Persian-language poets in terms of the complexity of their themes. Studies showed that the concept of distance in Hafez's poetry appears in the form of spatial distance, temporal distance and cognitive distance. cognitive distance is seen more than other types of distance in Hafez's poetry. In this way, the poet uses temporal and spatial elements and generally concrete and objective elements to convey an abstract concept, i.e. distance in knowledge, wisdom, understanding and perspective to the audience. Sometimes, by denying the apparent similarity between two things or people, the poet emphasizes the inner differences and actually the existence of a distance between them. This work of Hafez can be seen as breaking existing frameworks and creating new frameworks, which is related to Hafez's art of deconstruction. Sometimes, by considering two mutual phenomena, the poet emphasizes the negation of the apparent difference and their oneness in practice and the absence of distance between them. This group of verses can be well analyzed based on the approach of mental spaces in the form of conceptual fusion, because the poet uses two mutual mental spaces,and by creating a combined space of the two, creates a new space that contains elements of the input spaces and also new elements that did not exist in the input  spaces and are the result of the combination of two mutual spaces. The space builders in Hafez's poems that convey the concept of distance fall into two general categories: the first category is linguistic units whose main function and role is space creation (elements of time and space, contrast, negation, etc.) The second is not limited to specific linguistic units, but rather literary techniques that the poet uses as a space creator (multiple meanings and opposition).

  Keywords: Distance, Mental spaces, opposition, Blending, space builders
 • Khadijeh Gholami *, MohammadEbrahim Zarei Pages 25-44

  Larestan (Irahestan) covers a wide area of the the hinterland and coastalland of the Persian Gulf. These regions had semi-independent rulers from the first centuries of Islam until 1010 AH, who were referred to as the Gorgin Milad and Miladian dynasties. Larestan is important due to its geographical location in terms of trade routes that connected the Persian Gulf ports to more northern regions such as Shiraz it is climatically located in the hot and dry region of the southern post-coastal region. Water scarcity is one of the main climatic features of these areas. In this paper, the study of Larestan water systems based on written sources and available evidence from the 5th lunar century to the end of the Qajar period, with the main question of the principles of water systems and changes in water systems in different periods, with the aim of showing how Larestan people adapt to periods. Various were studied. This research has been provided by studying written historical documents and information in geographers' reports by historical research method and based on collection and summarization, along with the available evidence. To cover the weakness of studies in this field. The study of written sources shows that water resources in Larestan have been in the form of well, cattle wells, springs,Cistern and aqueducts. The use of groundwater aquifers, as in most different parts of Iran, has been one of the systems used in these areas, but the predominant system of surface water storage in reservoirs has been because of groundwater aquifers that are not the same in all large areas of Larestan, even in Areas that are rich in aquifers can be depleted by the salinity of water, which is often the case in the plains. In addition, the strengthening of aquifers has been considered, also the water systems in Larestan region has a kind of cultural stagnation in terms of function and shape.

  Keywords: Public Health, Asr Qajar, Municipal Administration, Public Health Administration, Hospital
 • Yahya Bouzarinejad *, Hossein Iranpour Pages 45-66
  During the Safavid era, a branch of scholars left the natural method of ijtihad in jurisprudential derivation of Religious orders and turned to Akhbarism. The Safavid government, in the position of the claimant of Shiism - negatively or positively - was the focus of Shiite scholars; For this reason, the study of scientific and social movements in this period is important. Examining the views of  Mujtahids (Usulis) and Akhbaris leads us to the important point that the source and origin of the type of interactions and actions of each sect is in the way they look at the dignity of leadership for society, which the Usulis consider to belong to the comprehensive Mujtahid and the Shah (King) is required to obtain permission from him, but the Akhbaris have considered this dignity customary and have entrusted it to the  people. Akhbaris' perception of the leadership of the society had consequences. This trend in a way fueled appearanceism and this made the progress of Islamic civilization decadent and fueled the autocracy of the Safavid kings. On the other hand, this school and its occurrence in the Safavid era caused the spread of superstitions and heresies in religious beliefs and practices, including religious disputes, the legitimacy of dreams, heresy in religious dates, especially mourning, as well as capturing the beliefs of Shiite saviorism. Attention to the position of intellectual and rational sciences in the Safavid period is also noteworthy, which by excluding it, the social consequences of Akhbarites are doubled. This article, considering the method of documentary analysis, seeks to examine various historical sources and documents in order to make its understanding in accordance with that era and new manifestations of positive and negative and sometimes destructive effects of the news flow on the course of Aryan history. To discover Islam and to depict the consequences that current  had at the same time, and while explaining in detail their point of view, it also seeks to express its difference with the principled current..
  Keywords: Akhbarites, mujtahids, Osulis, Safavid rule, superstitions
 • Hadi Dehghani Yazdeli * Pages 67-88

  Semiotics is the knowledge and skill of studying, interpreting, and reinterpreting signs. In this type of study, signs are reread based on the horizon of coexistence and substitution of textual elements and propositions and considering the integrity of the text itself. Re-readings also establish the process of interpretations and interpretations reveal themselves based on the context, context and audience of the texts. These interpretations are the most essential means for the continuity and permanence of the texts and their hidden ideas in the diverse worlds of human culture and thought and society. Among the semiotic approaches, Charles Sanders Peirce's semiotic approach is one of the viewpoints that relies on context, text context, interpretation and reinterpretation of signs. Among the language and thought tools, narratives, especially the story-like type, are considered one of the oldest and most common tools for revealing the meanings and the semantic expression of signs. Since popular narratives carry different cultural and ritual ideas and expressions that are made and discussed in different contexts, contexts and symptoms. This article is based on the mentioned semiotic approach to investigate one of the most basic signs of popular narratives; It means the tree and its various meanings. This research, with a descriptive and analytical-interpretive method, with the aim of revealing the different and common themes and meanings of tree symptoms in the narratives and thoughts of their narrators, explores the function of these symptoms in the structure and superstructure of the narratives. Based on this research and analysis, the tree is one of the natural and influential phenomena in the human mentality that establishes a special sign system in popular narratives that implies various themes. Among these themes are holiness, immortality, taboo and centrism. Such themes, along with their special symptomatic and denotative structure, systematize the world of popular narratives. Although such themes are as old and rooted as human life; But it is still one of the basic needs of the world and modern human life in interaction with nature, society, ethics and spiritual horizons..

  Keywords: Semiotics, folklore narrative, tree, Taboo, Immortality
 • Khadijeh Alemi *, Fatemeh Alimohammadd Pages 89-106

  Social history is one of the sciences that examines the changes in people's lives in different historical periods and challenges them. The issue of people's health and, in general, the changes that occurred in medicine during the Qajar period are among the issues that are important in the social history of this period. With the arrival of foreign tourists to Iran, some of whom were also doctors, health took on a different definition and the people of Iran faced new aspects of medicine, treatment and medicines that were different from their native medicine. During the Qajar period, due to political and social conflicts and problems, public health was not in a good condition. For this reason, the Qajar statesmen (since the chancellery of Amir Kabir) took interesting measures to improve public health. As they sought to use a new structure and model to restore the health status of the society. The arrival of modern ideas from Europe was the main focus of these changes. The Qajar government's dealings with the western civilization brought about a kind of political-social disillusionment, the main result of which was to follow the example of European medical institutions and use macro strategies. For this purpose, the main question of the current research is, what measures and policies did the Qajar government use to improve the public health of the people? This article is done with the method of historical description and analysis and has investigated the claim that the Qajar government used three major strategies to improve the health status of the people, including improving the level of general and specialized knowledge, legislation and establishing medical institutions. Achieving this fact that the Qajar government, through macro strategies, was able to implement measures such as pest control and quarantine at the country level, is one of the achievements of this research. This article can be a good example and achievement for other researches in this field in various aspects of health, including health in different places, types of diseases, causes of diseases and treatment style of doctors.

  Keywords: Public health, Asr Qajar, Municipal Administration, Public Health Administration, Hospital
 • Ali Shojaee Esfahani * Pages 107-123
  Sofeh Mountain is a natural-historic landscape where its value lay on all the natural and cultural components of the landscape. Thus, in order to protect and preserve the landscape, it is necessary to identify, record, and study Sofeh landscape in its entirety. The core components of the landscape consisted of mainly architectural remains of the Shahdez fortress or the Div fortress on the crest, Takht-e Soleyman Palace on the slopy part and other scattered structures on lower slope and base of the mountain up to the Zayandeh-Rud river side. The archaeological evidence point to the profound knowledge of the lands' inhabitants into the environment and geographical potentials of Isfahan. The present article is an attempt to determine the role and position of the Sofeh landscape in different historical periods by examining written sources and conducting archaeological investigations. The detailed documentation of archaeological evidence and investigating their characteristics not only help us to gain insight into the life history of the landscape but also facilitate determining its natural and historic boundaries and defining the core and buffer zones of the site that was registered as a national heritage list in 2005. The study demonstrates that Sofeh Mountain and its architectural complex is one of the concert achievements of Isfahan's inhabitants where a symbiotic relation between mountains, plains and rivers had been realized. The Sofeh mountain with its strategic location has always maintained its close relation with the city and particularly during the flourishing periods of Isfahan in the Islamic era, it was able to provide security and facilities for the city and the surrounding areas.
  Keywords: Isfahan, Sofeh mountain, Shah diz fortress, Takht-e Soleyman Palace, zone, buffer zone, Cultural Landscape
 • Mahmoud Fazilat *, Diana Mahmoud Pages 129-149
  Comparative literature is one of the most important topics in literary research, it can show the mutual influence of literature between different countries. On the other hand, the story and storytelling are the most important elements of literature, and knowing the elements of the story will lead to a better  understanding of it. In this article, an attempt has been made to examine the differences and commonalities in the style and elements of the story with comparative study in the story elements of  the first collection of short stories by two writers from Iran and Syria, "The Quenched Fire [Atash-e Khamoosh]" by Simin Daneshvar and "Maraya al-nas [People's Mirrors]" by Widad Sakakini. The ancient literature in Iran and Syria is connected with the concept of storytelling and anecdote, and both countries simultaneously got familiar with the phenomenon of short story as a contemporary literary type. Storytelling experiences in these two countries began with male writers, but eventually, women writers joined the ranks. In Iran in 1948, Simin Daneshvar published her collection "The Quenched Fire [Atash-e Khamoosh]", which was the first collection of persian short stories written by a woman, gave the hope for the emergence of a female storyteller. In Syria, the pioneer of story writing among women was widad Sakakini, who first published her stories in the weekly story column in some magazines, and then published her first collection of stories, Maraya al-Nas (Mirrors of the People) in 1945/1324. Among the first collection of short stories by women writers in Iran and Syria, there are many commonalities that indicate special story writing in the period of essay writing and report writing, and they have benefited less from the practical techniques of artistic short stories, but they are very important; Because they are among the pioneers of short stories and have made a great impact on story.
  Keywords: Short story, Daneshvar, Sakakini, Syria, Iran
 • Hamidreza Peighambari *, Leila Makvandi Pages 151-167

  The Early history of the Persian Gulf is focused on the substantial political and economic role of Mesopotamia and its relations with Dilmun (Bahrain), Magan (Oman) and Meluhha (Indus valley). Therefore, the role of Elamites and the other people from Northern coasts of the Persian Gulf has remained obscure and unclear. One of the unanswered questions is about the maritime activities of these people. The present article is an attempt to answer this question, and in order to determine the role of the “Elamite Confederation” in Persian Gulf trade, it emphasizes on the necessity of revising the common understanding through the use of historical analysis and archaeological data. This research indicates that Mesopotamian sources reflect only a part of the history of “Lower Sea” (Persian Gulf), which mainly refers to their commerce with the southern coasts. But the scattered information about the eastern places in the same sources and the archaeological data based on the analysis of minerals and objects made of semi-precious stones such as lapis lazuli and Chlorite, indicate the importance of those lands. The waterway for exchange of these resources and commodities, which passed through Susa and the coasts of Fars (Anshan), especially Liyan (Bushehr), like the land routes, were influenced by the political rivalries and enmity of Elamites and Mesopotamians,  but  was very prosperous in periods. Those periods are historically consistent with the Sukkalmah and Shutrukid dynasties, in which Elamite relationship extended to Bahrain and Oman as well. Thus, in spite of strong political and economic relations between Mesopotamia and southern coasts of “Lower Sea”, power dynamics in the region frequently changed in favor of Elamites and with this knowledge, we can now say that the gainful Sea trade has not been in the hands of Mesopotamia, as Mesopotamian sources inculcate

  Keywords: History of Persian Gulf, sea trade, Elam, Mesopotamia, Susa, Liyan
 • Yaser Mollazaei *, Farajollah Ahmadi Pages 169-188

  According to historical and geographical sources, Makran province in southern Iran has a large territory. This region was linked to Sistan in the north, Kerman in the west, the sea in the south, and the Indus River basin in the east. The expansion of the Makran region in the southeast of Iran, its connection with the sea, as well as its border location with the eastern and southern neighbors of Iran, provided the basis for the creation and development of numerous cities and settlements in Makran. Communication was important and prestigious, the city of Kech was in the center of this stateAdapting the name of this city in many historical and geographical texts from the 7th century AH to the 12th century AH, especially in the sources of the Safavid era, a place named "Kech and Makran" was formed in the mental geography of historians and geographers. Based on this, how the continuation and transformation of this place name in historical and geographical sources has formed the issue of future research. The repeated reflection of the place name "Kech and Makran" in the historical and geographical sources of the 7th to 12th century AH, especially the sources of the Safavid era, raises the question of what geographical area the place name "Kech and Makran" is applied to and how its semantic load is in the historical sources and Geographical continuity and evolution? The following article is organized by the method of describing historical and geographical data and then analyzing them through matching and comparing the data available in historical texts, especially manuscripts, geographical texts, historical maps, travelogues, as well as some examples of interviews with local experts. The result of this article shows that the political and communication importance of the city of Kech in the early to middle Islamic centuries provided the context for the first time in the official reports of the historical and geographical sources of the 7th and 8th centuries A.H. to establish a link between its name and the name of  Makran And the name "Kech and Makran" should be mentioned as another name of  Makran state. Adapted from these official reports, the use of the place name "Kech and Makran" as another name of the Makran state was not only continued in the sources of the following centuries, but in the Safavid era, along with this continuity, there was also a change in it, based on which, This place was also known as another name of Kech city..

  Keywords: Kech, Makran toponym, Iran, Safavid Era, Historical sources, geographical texts
 • Mahdi Olyaeimoghaddam * Pages 189-212
  The Secret of Midnight, consisting of 16 poems, is the first collection of poetry that Mohammad-e Moghaddam published in short-term period of his career as poet. With respect to lineation and ending the line, the collection is significant experience in Persian free verse history. Being strongly influenced by English modernist poets in the early decades of twentieth century, Moghaddam experienced some types of lineation in his poems which was without precedent in Persian poetry.  All of the efforts to make lineation in poetry before him mostly was restricted to the traditional methods, but his venture in the collection introduced new way to the next generations of free verse poets. Making lines with applying different kinds of meters entailed some of Moghaddam's poems involving diversity of meters at the same poem and this method was kept by other free verse poets among some of the following modernist poets as creative technique. The manner of ending the line in some Moghaddam's poems according to Nima Yushidj, before publishing Nima's works is the unknown aspect of The Secret of Midnight.  .
  Keywords: The Secret of Midnight, Mohammad-e Moghaddam, free verse, english poem, Nimaic verse, Lineation
 • MohammadHasan Jalalian Chaleshtari * Pages 213-223

  Middle Persian texts, including inscriptions, Manichaean, psalm, and Pahlavi texts, still contain many unread or misread words. Due to the many problems of the Pahlavi script, among all the Middle Persian texts, there are more ambiguities in reading and more multiplicity and variety of translations of the Zoroastrian or Pahlavi texts. In this article, one word of Zand of Vandidad and Šāyast-nē-šāyast and three words of Bundahišn have been read and a new reading has been suggested for each of them. The solution of reading these words and similar words in Pahlavi texts, in addition to using textual evidence and linguistic issues, is to review their written form in the manuscripts and to consider various possibilities of their transliteration. Attempts have been made to make each reading in maximum conformity with the written form in the manuscripts, and in case of correction of the word and deviation from the manuscript recording, sufficient reasons whould be provided to justify the proposed reading.

  Keywords: Pahlavi, Zand of Vendidad, Bundahišn, Šāyast-nē-šāyast Transliteration, Transcription