فهرست مطالب

نشریه مدیریت و چشم انداز آموزش
سال چهارم شماره 3 (پیاپی 13، پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/09/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • لیلا جلالی*، مهتاب جعفری صفحات 1-17

  هدف این پژوهش بررسی نقش میانجی بهسازی منابع انسانی در رابطه بین مدیریت دانش بر عملکرد شغلی معلمان متوسطه دوم شهر کرج می باشد. پژوهش حاضر از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش پژوهش، از دسته پژوهش های همبستگی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش معلمان متوسطه دوم شهر کرج به تعداد 7690 نفر می باشد. با استفاده از فرمول تاباکینگ 200 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از بین معلمان به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های آموزش و بهسازی منابع انسانی ولبا و جانسن (2010)، مدیریت دانش لاوسون (2003)، عملکرد شغلی پاترسون (1990) که دارای روایی و پایایی قابل قبولی بودند، استفاده شد. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی شامل ضریب همبستگی، تحلیل مسیر، مدل معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین مدیریت دانش با عملکرد شغلی رابطه معناداری وجود داشت (05/0≥p). بین بهسازی منابع انسانی با عملکرد شغلی رابطه معناداری وجود داشت (05/0≥p). بین مدیریت دانش با بهسازی منابع انسانی رابطه معناداری وجود داشت (05/0≥p). همچنین نتایج مدل معادلات ساختاری نیز نشان داد که متغیر بهسازی منابع انسانی نقش واسطه ای را در تاثیرگذاری مدیریت دانش بر عملکرد شغلی داشت (05/0≥p). در مجموع، می توان نتیجه گرفت که بهبود و توسعه مدیریت دانش و آموزش و بهسازی منابع انسانیمی تواند به شکل مستقیم منجر به افزایش سطح عمکرد شغلی معلمان می شود.

  کلیدواژگان: بهسازی منابع انسانی، مدیریت دانش، عملکرد شغلی، بکارگیری دانش
 • رحیمعلی نصیری*، حسین عباسیان، بیژن عبدالهی، حسن رضا زین آبادی صفحات 18-47

  پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتبارسنجی الگویی برای ایجاد یک مدرسه کارآفرین انجام شده است. روش این پژوهش از نظر ماهیت داده ها از نوع آمیخته با طرح اکتشافی و از نظر هدف کاربردی است. در بخش کیفی از روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار برای طراحی الگو و در بخش کمی از روش پیمایشی برای اعتبارسنجی الگو استفاده شده است. در بخش کیفی، داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 17 نفر از صاحب نظران که به روش نمونه گیری هدفمند گلوله برفی انتخاب شده بودند، گردآوری گردید و برای تحلیل داده ها از روش کدگذاری استقرایی استفاده شد. در بخش کمی نیز، تحلیل عاملی تاییدی، شاخص های توصیفی میانگین و انحراف معیار مورد استفاده قرار گرفت. پس از دستیابی به الگوی پیشنهادی از طریق پرسشنامه محقق ساخته با 43 نفر از صاحب نظران انتخاب شده به روش نمونه گیری هدفمند جهت اعتبارسنجی الگو نظرخواهی شد. یافته های بخش کیفی پژوهش، 95 کد محوری مربوط به ویژگی های مدرسه کارآفرین بود که در مرحله کمی، پس از تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه توسط نرم افزار PLS، دو مورد به دلیل داشتن بار عاملی کمتر از 4/0 از الگوی اولیه حذف شده و الگوی اصلاح شده با 93 ویژگی و با برازش مناسب، اعتبارسنجی و ارایه شده است.

  کلیدواژگان: کارآفرینی، آموزش کارآفرینی، مدرسه کارآفرین، الگوی اسپورن، مولفه های مدرسه کارآفرین
 • اسماعیل کاظم پور، ام البنین رمجی*، زهرا سلیم زاده کاکرودی صفحات 48-66

  مطالعه حاضر با هدف رابطه رویکردهای مطالعه و هویت تحصیلی باخودپنداره دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر کلاچای انجام شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود.جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر کلاچای به تعداد 981 نفر بود که تعداد 274 نفر به روش تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های استاندارد رویکردهای مطالعه تیت و همکاران (1998)، خودپنداره راجرز (1938) و هویت تحصیلی واز و ایزاکسون (2008) بودند.روایی پرسشنامه ها براساس روایی محتوایی با استفاده از نظر صاحب نظران، صوری بر مبنای دیدگاه تعدادی از جامعه آماری و سازه با روش تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار گرفت و تایید شد.پایایی پرسشنامه ها با روش ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برای رویکردهای مطالعه 88/0، خودپنداره 80/0 و هویت تحصیلی 78/0 برآورد شد.تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام گرفت.بدین صورت جهت آزمون فرضیه های تحقیق،ابتدا ازآزمون کولموگروف اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده ها و تکنیک معادلات ساختاری بمنظور بررسی میزان تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته با استفاده از نرم افزار آماری لیزرل استفاده شد. نتایج نشان داد میان رویکردهای مطالعه با خودپنداره دانش آموزان با ضریب تاثیر 67/0 ومیان هویت تحصیلی با خودپنداره دانش آموزان با ضریب تاثیر 73/0 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: رویکردهای مطالعه، هویت تحصیلی، خودپنداره، هویت تحصیلی واز و ایزاکسون
 • مهسا سوادکوهی قودجانکی، محمدرضا زربخش بحری* صفحات 67-87

  مطالعه حاضر با هدف آزمون مدل علی احساس تنهایی کاربران توییتر بر اساس سبک زندگی و سبک های مقابله ای با استرس با میانجی گری وابستگی به شبکه های اجتماعی انجام شد.روش تحقیق توصیف-همبستگی بود.جامعه آماری کاربران توییتر شهر تهران که حداقل 2 سال از عضویت آن ها در این فضا می گذشت بودند.تعداد 200 نفر بر اساس روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. آزمودنی ها به پرسشنامه های اعتیاد به شبکه های اجتماعی احمدی و همکاران (1395)، احساس تنهایی راسل و همکاران (1980)، سبک زندگی میلر و اسمیت (1988) و سبک های مقابله ای لازاروس و فولکمن (1984) پاسخ دادند. روایی پرسشنامه ها براساس روایی محتوایی با استفاده از نظر صاحب نظران، صوری بر مبنای دیدگاه تعدادی از جامعه آماری و سازه با روش تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفته و تایید شد.پایایی پرسشنامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب برای سبک زندگی 88/0، سبک های مقابله ای با استرس 80/0 ، احساس تنهایی79/0 و وابستگی به شبکه های اجتماعی 78/0 برآورد شد.تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی مشتمل بر الگوسازی معادلات ساختاری توسط نرم افزار لیزرل انجام گرفت. نتایج نشان داد تمامی فرضیه های پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار بودندسبک زندگی با ضریب تاثیر 52/0 و سبک های مقابله ای با استرس با ضریب تاثیر 56/0 بطور غیر مستقیم با احساس تنهایی رابطه دارند.

  کلیدواژگان: سبک زندگی، سبک های مقابله ای با استرس، احساس تنهایی، وابستگی به شبکه های اجتماعی
 • علی پورصفر، نقی رعدی افسوران، حمید عبدی* صفحات 88-109

  هدف پژوهش حاضر، بررسی ویژگی های روانسنجی (ساختار عاملی، پایایی، و روایی) پرسشنامه تجربه دوره آموزشی (CEQ- 1997) (Wilson, et al, 1997) در میان دانشجویان دانشگاه گیلان می باشد. پژوهش حاضر، از حیطه پژوهش های هنجاریابی است که در نیمسال اول تحصیلی 1401- 1400 در دانشگاه گیلان اجرا گردید. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه دانشجویآن ورودی سالهای تحصیلی 1397 و 1398 بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده بر روی 332 نفر از دانشجویان سال سوم و چهارم مقطع کارشناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان انجام گرفت. ساختار عاملی پرسشنامه تجربه دوره آموزشی با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی هفت عامل را به دست داد که 71 درصد از واریانس کل را تبیین می کند. به علاوه نتایج تحلیل عامل تاییدی روی گویه ها نشان دادکه تمامی گویه ها بار عاملی معنی داری بر عوامل خود داشتند و مدل ساختار هفت عاملی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. ضریب روایی ملاکی همزمان از طریق همبستگی بین هر یک از عامل های مقیاس تجربه دوره آموزشی با متغیرهای ملاک (رضایت کلی از دوره و پیشرفت تحصیلی) که به لحاظ نظری به آن مرتبط بودند، مورد بررسی و تایید قرار گرفت. در مجموع یافته های حاصل از این پژوهش نشان داده است که مقیاس تجربه دوره آموزشی (CEQ- 1997) در نمونه ایرانی از پایایی و روایی مناسبی برخوردار است و می توان از آن در موسسات آموزش عالی بهره گرفت.

  کلیدواژگان: ارزشیابی دانشجویی، پایایی، تجربه دوره آموزشی، روایی، ساختار عاملی، نشانگرها
 • سید محمد سیدکلان*، عادل زاهد، مهدی معینی کیا، علی رضائی شریف صفحات 110-139

  بر اساس پژوهش های پیشین، فرهنگ کیفیت به عنوان فرهنگ سازمانی غالب و خاص دانشگاهی در نظر گرفته شده است که با ارزش های مشترک و تعهد نسبت به کیفیت توسط عوامل دانشگاهی معنا پیدا می کند. هدف پژوهش حاضر، طراحی و ارزیابی عوامل اثرگذار بر استقرار فرهنگ کیفیت در دانشگاه فرهنگیان بوده است. روش پژوهش آمیخته -اکتشافی دومرحله ای (کیفی- کمی) بود. در بخش کیفی، با بهره گیری از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته 23 نفر از افراد خبره دانشگاهی و موضوعی به شیوه هدفمند از مراکز آموزشی و پژوهشی در سال 1397 مورد مصاحبه قرار گرفتند. در ادامه و در بخش کمی تعداد 462 نفر عضو هیات علمی و غیرهیات علمی به صورت نمونه گیری خوشه‏ای چندمرحله ای انتخاب و به پرسشنامه ها پاسخ دادند. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه فرهنگ کیفیت مورد تایید متخصصان قرار گرفته است، همچنین به لحاظ پایایی از روش همسانی درونی با استفاده از آلفای کرونباخ به منظور محاسبه تجانس درونی استفاده شد که بیانگر بالا بودن پایایی ابعاد و مولفه ها بر اساس تعداد عامل های استخراج شده از تحلیل عاملی مورد تایید قرار گرفت. یافته‏های حاصل از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم نشان داد که فرهنگ کیفیت از عوامل؛ "عناصر ساختاری/ مدیریتی"، "عناصر فرهنگی/ روان شناختی"، "رهبری"، "ارتباطات"، "اعتماد"، "تعهد و مسیولیت پذیری"، "مشارکت"، "توانمندسازها"، "اصلاح زیرساخت ها"، "نتایج و پیامدهای فرهنگ کیفیت"، تشکیل شده است و الگوی بومی آن برای استقرار در دانشگاه فرهنگیان دارای روایی سازه مناسبی است. در نتیجه، می توان گفت که مدل ساختاری مورد بررسی از کیفیت مناسبی برخوردار است و مقادیر مشاهده شده خوب بازسازی شده اند و مدل توانایی پیش بینی مطلوبی دارد.

  کلیدواژگان: فرهنگ کیفیت، اعضای هیات علمی، کارکنان دانشگاه، دانشگاه فرهنگیان
 • سیروس قنبری*، محسن احمدی صفحات 140-164

  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش رفتارشهروندی فردی در نوآوری سازمانی مدارس با میانجیگری تسهیم دانش در معلمان دوره ابتدایی بود. روش تحقیق توصیفی - همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی معلمان دوره ابتدایی ناحیه دو شهر کرمانشاه به تعداد 1150 نفر بودند که براساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 291 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی فردی شویبسکی (2014)، تسهیم دانش واندن هوف و وان وینن (2004) و نوآوری سازمانی مدارس آمید و همکاران (2002) استفاده شد. پایایی و روایی ابزار با تکنیک های آلفای کرانباخ و تحلیل عاملی تاییدی تعیین شد و مقدار پایایی به ترتیب برای رفتار شهروندی 90/0، تسهیم دانش 92/0 و نوآوری سازمانی 94/0 گزارش شد. جهت تحلیل داده ها از تحلیل مسیر تاییدی با استفاده از نرم افزار Lisrel استفاده شد. نتایج نشان داد که رفتار شهروندی فردی و تسهیم دانش معلمان اثر معنادار بر نوآوری سازمانی مدارس در سطح 05/0 دارد. رفتار شهروندی فردی به واسطه تسهیم دانش اثر معنادار بر نوآوری سازمانی مدارس در سطح 05/0 دارد. همچنین رفتار شهروندی فردی و تسهیم دانش قادر به تبیین 47% واریانس نوآوری سازمانی مدارس می باشد.

  کلیدواژگان: رفتار شهروندی فردی، تسهیم دانش، نوآوری سازمانی مدارس، معلمان
|
 • Leila Jalali *, Mahtab Jafari Pages 1-17

  The purpose of this research is to investigate the mediating role of human resource improvement in the relationship between knowledge management and the job performance of secondary school teachers in Karaj city. The current research is an applicable research in terms of its purpose, and a survey-correlation research in terms of research method. The statistical population of the research is 7690 secondary school teachers in Karaj city. Using the Tabaking formula, 200 people were selected as a sample from among the teachers by multi-stage cluster sampling method. To collect data, Velba & Jansen's human source training and improvement (2010), Lawson's knowledge management (2003), and Patterson's job performance (1990) questionnaires, which had acceptable validity and reliability, were used. Data were analyzed using descriptive and inferential statistical methods including correlation coefficient, path analysis, and structural equation model. The results showed that there was a significant relationship between knowledge management and job performance (p≥0.05). There was a significant relationship between improving human resources and job performance (p≥0.05). There was a significant relationship between knowledge management and improving human resources (p≥0.05). Also, the results of the structural equation model showed that the human resource improvement variable had a mediating role in the impact of knowledge management on job performance (p≥0.05). In general, it can be concluded that the improvement and development of knowledge management and training and the improvement of human resources can directly lead to an increase in the professional performance of teachers.

  Keywords: Improving human resources, Knowledge Management, job performance, applying knowledge
 • Rahimali Nasiri *, Hosein Abbasian, Bizhan Abdollahi, Hasanreza Zeinabadi Pages 18-47

  The current research was conducted with the aim of designing and validating a model for creating an entrepreneur school. In terms of the nature of the data, the method of this research is mixed with an exploratory design, and practical in terms of purpose. In the qualitative part, the qualitative content analysis method was used to design the model, and in the quantitative part, the survey method was used to validate the model. In the qualitative part, the data was collected through semi-structured interviews with 17 experts who were selected by the purposeful snowball sampling method, and the inductive coding method was used to analyze the data. In the quantitative part; confirmatory factor analysis, mean descriptive indices, and standard deviation were used. After obtaining the proposed model,, 43 experts were selected through a researcher-made questionnaire, and by purposeful sampling method to validate the model. The findings of the qualitative part of the research were 95 core codes related to the characteristics of the entrepreneur school, which in the quantitative stage, after the confirmatory factor analysis of the questionnaire by PLS software, two items were removed from the initial model due to having a factor load of less than 0.4, and the modified model with 93 features and with good fit, validated and presented.

  Keywords: Entrepreneurship, entrepreneurship education, entrepreneur school, Sporn model, components of entrepreneur school
 • Esmaeil Kazempour, Omolbanin Ramaji *, Zahra Salimzadeh Kakarodi Pages 48-66

  The present study was conducted with the aim of the relationship between study approaches and academic identity with the self-concept of second year high school students in Kalachai city. Based on this, the descriptive research method was carried out by correlational method. The statistical population of the research included 981 secondary school students of Kalachai city, of which 274 were selected as a statistical sample by cluster random method. Library and field methods were used to collect data. The data collection tools were the standard questionnaires of Tate et al.'s study approaches (1998), Rogers' self-concept (1938) and Vaz and Isaacson's (2008) academic identity. The statistical population and structure were examined and confirmed by confirmatory factor analysis method. The reliability of the questionnaires was estimated by Cronbach's alpha coefficient method for study approaches 0.88, self-concept 0.80 and academic identity 0.78 respectively. Analysis and Data analysis was done at two levels of descriptive statistics and inferential statistics. Thus, in order to test the research hypotheses, first of all, the Kolmogorov Smirnov test to check the normality of the data distribution and the structural equation technique to check the effect of independent variables on the dependent variable using software Lisrel statistical software was used. The results showed that there is a positive and significant relationship between study approaches and students' self-concept with an impact factor of 0.67 and between academic identity and students' self-concept with an impact factor of 0.73.

  Keywords: Approaches to study, self-concept, Academic Identity, Vaz, Isaacson
 • Mahsa Savadkoohi Qudjanki, Mohammadreza Zarbakhsh Bahri * Pages 67-87

  The present study was conducted with the aim of testing the causal model of the feeling of loneliness of Twitter users based on lifestyle and stress coping styles with the mediation of social network dependence. 200 people were selected as a statistical sample based on the purposeful sampling method. Subjects responded to the questionnaires of addiction to social networks by Ahmadi et al. (2015), loneliness by Russell et al. (1980), lifestyle by Miller and Smith (1988), and coping styles by Lazarus and Folkman (1984). The validity of the questionnaires was examined and confirmed based on the content validity using the opinion of experts, the validity based on the opinion of a number of the statistical community and the structure using the factor analysis method. , coping styles with stress were estimated as 0.80, feelings of loneliness as 0.79, and dependence on social networks as 0.78. Data analysis was carried out at two levels, descriptive statistics and inferential statistics, including modeling of structural equations by Lisrel software. took The results showed that all the hypotheses of the research had a favorable fit. Life style with an impact factor of 0.52 and stress coping styles with an impact factor of 0.56 are indirectly related to loneliness.

  Keywords: Lifestyle, coping styles with stress, feeling lonely, Dependence on social networks
 • Ali Poursafar, Naghi Raadi Afsuran, Hamid Abdi * Pages 88-109

  The purpose of this study was to determine the psychometric features(Factor structure, validity and reliability) of the Course Experience Questionnaire(CEQ) that have 43 items and developed by Wilson and et al(1997). This research is from the field of normative research that was carried out in the first semester of the academic year 1401-1400 at Gilan University. The statistical population of this research included all students entering the academic years of 2017 and 2018, which was conducted using a simple random sampling method on 332 third and fourth year undergraduate students of the Faculty of Humanities of Guilan University. Exploratory factor analysis elicited 7 factors which generally explained 71% of the total variance. Furthermore Confirmatory factor analysis on the items showed that all the items have significant load factor on their own factor, and seven-factor structure of the questionnaire was approved. Concurrent criterion validity coefficient between each of items of Course Experience Scale With the criterion variables (the Course Satisfaction and Achievement) that were linked theoretically was also significant. Altogether, founding of this study showed that seven-factor scale of the Course Experience Questionnaire (CEQ) have a adequate reliability and validity among Iranian samples and Can be used as an valid evaluation tool in higher education institutions.

  Keywords: : Student Evaluation, Reliability, course experience, Validity, Factor Structure, Indicators
 • Seyyed mohammad Seyyedkalan *, Adel Zahed Babolan, Mahdi Moeinikia, Ali Rezaeisharif Pages 110-139

  Based on previous researches, quality culture is considered as a dominant and specific university organizational culture, which is defined by common values and commitment to quality by university agents. The purpose of the current research was to modeling and evaluate the factors influencing the establishment of quality culture in Farhangian University. The research method was mixed-exploratory two-stage (qualitative-quantitative). In the qualitative part, using the semi-structured interview method, 23 academic and subject matter experts were interviewed in a targeted manner from educational and research centers in 2017. Next, in the quantitative part, 462 faculty and non-academic members were selected by multi-stage cluster sampling and answered the questionnaires. The formal and content validity of the quality culture questionnaire has been approved by experts, also in terms of reliability, the internal consistency method using Cronbach's alpha was used to calculate the internal consistency, which indicates the high reliability of the dimensions and components based on the number of factors. Extracted from factor analysis was confirmed. The results of the first and second order confirmatory factor analysis showed that Quality culture Consist of This Factors : "structural / managerial elements", "cultural / psychological elements", "leadership", "communication", "trust", "commitment and accountability", "partnership", "empowerment", "correction" Infrastructure ",. Its indigenous model for establishment in Farhangiyan University has a well-established structural validity. As a result, it can be said that the structural model of The study is of good quality and the observed values are well restored and the model has good predictive ability.

  Keywords: Quality culture, Faculty Members, university staff, Farhangian University
 • Siroos Ghanbari *, Mohsen Ahmadi Pages 140-164

  The purpose of the present study was to investigate the role of individual citizenship behavior in the organizational innovation of schools with the mediation of knowledge sharing in primary school teachers. The descriptive-correlation research method was structural equation modeling. The statistical population of the research included all the primary school teachers of the two districts of Kermanshah in the number of 1150 people, of which 291 people were selected using the stratified random sampling method based on the Karjesi and Morgan table. To collect research data, three standard questionnaires of personal citizenship behavior by Shuibski (2014), knowledge sharing by Vanden Hoff and Van Veenen (2004) and organizational innovation of schools by Amid et al. (2002) were used. The reliability and validity of the instrument were determined by Cronbach's alpha techniques and confirmatory factor analysis, and the reliability value was reported as 0/90 for citizenship behavior, 0/92 for knowledge sharing, and 0/94 for organizational innovation, respectively. To analyze the data, confirmatory path analysis was used using Lisrel software. The results showed that individual citizenship behavior and knowledge sharing of teachers have a significant effect on the organizational innovation of schools at the level of 0/05. Individual citizenship behavior through knowledge sharing has a significant effect on the organizational innovation of schools at the level of 0/05. Also, individual citizenship behavior and knowledge sharing can explain 47% of the variance of schools' organizational innovation.

  Keywords: Individual Citizenship Behavior, knowledge sharing, School Organizational Innovation, Teachers