فهرست مطالب

 • پیاپی 40 (تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/09/28
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حسین روح الامینی نژاد، مریم مروتی*، پیمان کرمی صفحات 1-17

  تحلیل زیستگاه با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین می تواند در راستای مدیریت بهتر زیستگاه کارآمد باشد. خرس سیاه بلوچی به عنوان زیرگونه درخطر انقراض در مناطق بحر آسمان و زریاب استان کرمان پراکندگی دارد. هدف از این مطالعه مدل سازی پراکنش گونه و ارزیابی کیفیت لکه های زیستگاهی با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین است. مدل سازی پراکنش با استفاده از رویکرد اجماع (Ensemble)، حاصل از تلفیق مدل های فقط حضور و حضور/ شبه عدم حضور در نرم افزار ModEco انجام گرفت. روی مدل اجماع از حد آستانه (True Skill Statistics, TSS) استفاده شد و لکه های زیستگاهی با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین تحلیل شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که گستره پراکنش، فراتر از مرز مناطق حفاظت شده موردمطالعه است و متغیرهای مرتبط با رطوبت بیشترین تاثیر را بر روی حضور گونه داشتند. بر پایه تحلیل سنجه ها، لکه های زیستگاهی در پناهگاه حیات وحش زریاب از پیوستگی بالاتر و حاشیه کمتری نسبت به منطقه حفاظت شده بحر آسمان برخوردار هستند. در منطقه حفاظت شده بحر آسمان تعداد لکه های زیستگاهی بیشتر بوده و عدم پیوستگی لکه ها منجر به شکل گیری حاشیه شده است. نتایج این مطالعه می تواند در راستای مدیریت لکه های زیستگاهی این گونه درخطر انقراض مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: خرس سیاه، مدل اجماع، لکه های زیستگاهی، سیمای سرزمین، استان کرمان
 • فهیمه صیدزاده، سعید سلطانی*، رضا مدرس صفحات 19-35

  پوشش گیاهی از اجزاء مهم اکوسیستم های خاکی است که به صورت فصلی تغییر می کند و پارامترسازی دقیق پویایی پوشش-گیاهی با توسعه الگوهای دوره ای آن می تواند درک ما را از تعاملات پوشش گیاهی-اقلیمی تقویت کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی و مدلسازی تغییرات تولید خالص اولیه در طول زمان در برخی از مناطق رویشی کشور شامل مناطق خزری، بلوچی، نیمه بیابانی، استپی معتدل، نیمه استپی گرم و جنگل های خشک و مقایسه رفتار تصادفی این مناطق با یکدیگر انجام گرفت. در پژوهش حاضر جهت بررسی تغییرات تولید خالص اولیه از تولیدات تصاویر سنجنده مودیس با کد MOD17A2 استفاده گردید. مدلسازی با استفاده از مدل سری زمانی (Seasonal Auto Regressive Intergrated Moving Average , SARIMA)  انجام گردید. بررسی توابع (Autocorrelation Function, AFC) و (Partial Autocorrelation Function, PACF) در مناطق مورد مطالعه نشان داد که مدل های سری زمانی این مناطق، ایستا با ویژگی فصلی بودن در دوره های 12 ماهه بودند. پوشش گیاهی در منطقه خزری پایدارتر بود که نشان دهنده یک محیط پایدار با کمترین انحراف در تغییرات آب، نور و مواد غذایی می باشد. همچنین مشخص گردید بیشتر مناطق رویشی ایران را می توان با SARIMA مدلسازی و تغییرات آن را تا حد قابل اطمینانی پیش بینی کرد. مدل های برآورد شده برای مناطق خزری 0/83 = (Mean Relative Absolute Erorr, MRAE)،R2  =0/87 و 0/12 = (Root-Mean-Square Erorr, RMSE) و نیمه بیابانی با (0/12=RMSE 0/95=R2, 0/048=MARE) نسبت به سایر مناطق مدل های مناسب تری بودند.

  کلیدواژگان: توابع خود همبستگی و خودهمبستگی جزئی، مدلسازی باکس و جنکینز، تغییرات فصلی، مدل فصلی خودهمبسته ی میانگین-متحرک
 • محسن احمدی*، محمودرضا همامی، محمد کابلی، منصوره ملکیان صفحات 37-49

  افعی های کوهستانی جنس مونتی ویپرا (Montivipera) به طور کلی، و گونه های تبار Raddei به طور خاص، نمونه های ویژه ای از بوم زادی جدید (Neo-endemism) در فلات ایران، آناتولی و قفقاز هستند. با توجه به چالش های پیش روی حفاظت از گونه های مذکور، تعیین زیستگاه های مطلوب آنها، به منظور اتخاذ رویکردهای حفاظتی مناسب، ضروری است. به این منظور آشیان بوم شناختی هر گونه بر اساس چهار الگوریتم مدل تعمیم یافته خطی، مدل تعمیم یافته ارتقایی، جنگل تصادفی و بیشینه بی نظمی مدلسازی و در قالب یک مدل اجماعی بررسی شد. همچنین، با استفاده از یک رویکرد تجزیه به مولفه های اصلی، جدایی آشیان بوم شناختی گونه ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل پراکنش گونه ها با (Area Under the Curve, AUC) و (True Skills Statistics, TSS) بالاتر از 0/9 عملکرد پیش بینی بالایی دارند. گونه های تبار Raddei الگوهای متفاوتی از اشغال آشیان بوم شناختی را نشان داده و بیشترین تمایز در گرادیان متغیرهای تغییرات فصلی درجه حرارت، بارش سالانه و تنوع ناهمواری ها دیده شد. دو گونه افعی لطیفی و افعی کوهرنگی، با وجود فاصله جغرافیایی زیاد، بیشترین میزان مشابهت و هم پوشی آشیان بوم شناختی را نشان دادند. با توجه به پراکنش و انعطاف پذیری تکاملی محدود افعی های کوهستانی در مناطق کوهستانی البرز و زاگرس، طرح ریزی اقدامات مدیریتی جهت کاهش عوامل تهدید کننده بقای طولانی مدت این گونه ها امری ضروری است.

  کلیدواژگان: مدل سازی مطلوبیت زیستگاه، نگهداشت آشیان بوم شناختی، انعطاف پذیری تکاملی، طرح ریزی حفاظت
 • رسول خسروی*، حمیدرضا پورقاسمی، یلدا موثقی صفحات 51-64

  ارزیابی تغییرات صورت گرفته در زیستگاه گامی مهم در اولویت بندی مکانی برنامه های کاهش تعارض انسان و حیات وحش است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تغییرات کاربری اراضی در محدوده مناطق با ریسک بالای تعارض خرس قهوه ای در استان فارس اجرا شد. در گام نخست، با استفاده از نقاط وقوع تعارض، متغیرهای پیش بینی کننده و رویکرد اجماع مدل های کوچک، نقشه مناطق با ریسک بالای تعارض تهیه شد. در گام دوم، با استفاده از روش های سنجش از دور، روند تغییرات کاربری اراضی در بازه زمانی 30 ساله در محدوده مناطق با ریسک بالا ارزیابی شد. نتایج مدل سازی ریسک نشان داد که فاصله از مناطق روستایی، کریدورهای مهاجرتی و تراکم لکه های جنگلی مهم ترین متغیرها در احتمال وقوع ریسک تعارض خرس است. به ترتیب 3/75 و 6/91 درصد از منطقه در طبقات با خطر بالا و متوسط قرار گرفت. ارزیابی تغییرات کاربری نشان داد در یک بازه زمانی 30 ساله سطح باغات و اراضی کشاورزی از 12167 به 52662 هکتار افزایش یافته است. چنین تغییری می تواند احتمال تعارض خرس با جوامع بومی را افزایش دهد. بر اساس نتایج این پژوهش طرح ریزی برنامه ریزی های بین سازمانی به منظور جلوگیری از روند تخریب عرصه های طبیعی جهت کاهش تعارضات انسان و حیات وحش امری ضروری است.

  کلیدواژگان: تعارض خرس قهوه ای-انسان، تغییرات کاربری اراضی، مدل سازی ریسک، نقاط داغ تعارض
 • ابوالفضل همت زاده، اباذر اسمعلی عوری*، رئوف مصطفی زاده، محمد گلشن، زینب حزباوی، نازیلا علائی صفحات 65-82

  تحقیق حاضر با هدف ارزیابی تغییرات مکانی-زمانی وضعیت اختلال در پوشش گیاهی طبیعی حوضه اهل ایمان واقع در استان اردبیل برنامه ریزی شده است. بدین منظور، ابتدا نقشه کاربری اراضی سه سال 2000، 2010 و 2020 از تصاویر ماهواره لندست استخراج شد. سپس هفت سنجه سیمای سرزمین (تراکم لکه، تراکم حاشیه، شاخص تکه شدگی، فاصله اقلیدسی نزدیک ترین همسایه، شاخص سرایت، نسبت محیط به مساحت و غنای لکه)، شاخص پوشش گیاهی تفاضلی نرمال شده (Normalized Difference Vegetation Index, NDVI) و تراکم جاده محاسبه شد. در نهایت شاخص اختلال (Disturbance Index, DI) از طریق مجموع حاصل ضرب مقادیر معیارها در وزن آن ها در 11 زیرحوضه محاسبه شد. شاخص اختلال (DI) در پنج طبقه خیلی کم (87-0)، کم (163-88)، متوسط (239-164)، زیاد (315-240) و خیلی زیاد (316<) طبقه بندی شد. بر اساس نتایج مشخص شد که از نظر کلی حوضه در سال های 2000، 2010 و 2020 به ترتیب دارای DI برابر با 77/177، 17/95 و 07/135 بوده که به ترتیب نشان دهنده وضعیت اختلال متوسط، کم و کم است. همان گونه که مشاهده می شود بین سه سال مورد بررسی، از نظر وضعیت اختلال تفاوت معنی داری وجود ندارد. هم چنین، به طور کلی در بخش های شرق و شمال حوضه وضعیت بدتری از اختلال نسبت به بخش های جنوبی و مرکزی مشاهده شد.

  کلیدواژگان: پیوستگی سیمای سرزمین، تخریب بوم شناختی، رویکرد شاخص محور، مدیریت سرزمین
 • قاسم قربان زاده زعفرانی*، فرهاد حسینی طایفه، امین احمدی گیوی، محمد امین طلاب، علی صابر صفحات 83-101

  به منظور ارزیابی ریسک اکولوژیک زیستگاه مرجانی جزایر خارک و خارکو در خلیج فارس (استان بوشهر)، در شهریور 1399 نمونه-های رسوب سطحی از هفت ایستگاه جمع آوری شد. این جزایر، به دلیل داشتن آبسنگ های مرجانی دارای ارزش اکولوژیک فوق العاده ای است. میزان عناصر بالقوه سمی، دانه بندی، مواد آلی کل، فسفرکل و نیتروژن کل در رسوبات، به ترتیب با استفاده از طیف سنجی جرمی پلاسمای جفت شده القایی، الک، روش سوزاندن در کوره، اسپکتروفتومتر و کجلدال اندازه گیری شد. میانگین غلظت آلومینیوم و آهن (درصد) و میانگین غلظت نیکل، سرب، روی، وانادیوم، فسفر کل و نیتروژن کل (میلی گرم در کیلوگرم) در رسوبات به ترتیب 0/53±0/76، 55/35±0/0، 19±35، 1/5±2/1، 10±22، 25±40، 7/3±0/0 و 6/2±14/7 ثبت گردید. بر اساس میزان فاکتور غنی شدگی نیکل و روی (به ترتیب در حد متوسط تا خیلی شدید)، منشاء آنها در اطراف خارک می تواند فعالیت انسانی از جمله صنایع نفتی باشد. شاخص بار آلودگی (0/25- 0/06) کلیه ایستگاه ها را بدون آلودگی نشان داد. میزان نیکل در ایستگاه 1 و 7 به ترتیب از استانداردهای"محدوده اثرات متوسط" و "سطح اثرات احتمالی" بیشتر بود که نشان دهنده اثرات زیستی متوسط و احتمالی این فلز بر روی موجودات بستر است. به طور کلی کیفیت اکولوژیک رسوبات سطحی اطراف خارکو نسبت به خارک، بهتر ارزیابی گردید.

  کلیدواژگان: رسوب، جزایر خارک و خارکو، عناصر بالقوه سمی، فسفر کل، نیتروژن کل
|
 • H. Ruholamininejad, M. Morovati*, P. Karami Pages 1-17

  Habitat analysis using landscape metrics can be efficient in better management of habitat. As a critically endangered subspecies, the Baluchistan black bear is scattered in the Bahr Asman and Zaryab areas in Kerman province. The purpose of this study was to model the distribution of the sub-species and evaluate the quality of its habitat patches, using landscape metrics. Distribution modeling was conducted using an ensemble approach, resulting from the combination of presence-only and presence/pseudo-absence data in ModEco software. True Skill Statistic (TSS) threshold was applied to the ensemble model and the habitat patches were analyzed, using landscape metrics. The results showed that the distribution rage is beyond the border of the studied protected areas and the variables related to humidity had the greatest effect on the presence of the species. Based on the metrics analysis, habitat patches in the Zaryab wildlife refugee have higher connectivity and less margin than Bahr Asman protected area. In Bahr Asman protected area, the number of habitat patches is greater than the Zaryab wildlife refugee and the lack of continuity among the patches has led to the edge formation. The results of this study can be used for the habitat management of this critically endangered subspecies

  Keywords: Black bear, Ensemble model, Habitat patches, Landscape, Kerman province
 • F. Sayedzadeh, S. Soltani*, R. Modarres Pages 19-35

  Vegetation cover is an important component of terrestrial ecosystems that changes seasonally. Accurate parameterization of vegetation cover dynamics through developing indicators of periodic patterns can assist our understanding of vegetation-climate interactions. The current study was conducted to investigate and model vegetation changes in some phytogeographical regions of Iran including, Khazari, Baluchi, semi-desert, temperate steppe, warm semi-steppe and arid forest and to compare their stochastic behavior. To study the vegetation changes the net primary production (NPP) was used, based on the products of Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) sensor (MOD17A2 series). Seasonal Auto Regressive Integrated Moving Average (SARIMA) time series model was used for modeling NPP. The Autocorrelation Function (ACF) and Partial Autocorrelation Function (PACF) of time series showed that these areas were static with seasonality in 12-month periods. It also showed that the vegetation in Khazari region was more stable, which indicates a stable environmental condition with the least deviation in water, light and nutrients. We also found that most of the vegetative regions of Iran can be modeled with SARIMA and its changes can be reliably predicted. Estimated models for Khazari (Root-Mean-Square Error, (RMSE) = 0.12, R2 = 0.87, Mean Relative Absolute Error (MARE) = 0.083) and semi-desert (RMSE = 0.12, R2 = 0.95, MARE = 0.048) were more suitable models than other regions.

  Keywords: The autocorrelation function, Partial autocorrelation function, Box-Jenkins model, Seasonality, Seasonal autoregressive integrated moving average (SARIMA)
 • M. Ahmadi*, M. R. Hemami, M. Kaboli, M. Malekian Pages 37-49

  Mountain vipers of the genus Montivipera, generally, and the species of the Raddei clade, specifically, are interesting examples of species neo-endemism in Iran, Anatolia, and the Caucasus. Given the critical conservation status of these species, it is necessary to identify their suitable habitats for prioritizing conservation measures. We modeled ecological niche of each species based on four species distribution models, including generalized linear models, generalized boosting models, random forest, and maximum entropy and combined them in an ensemble model. Also, using a new principal component analysis (PCA-env), the ecological niche divergence of the species was investigated. Results indicated that all models with AUC and TSS > 0.9 had excellent predictive performance. The species of the Raddei clade showed different patterns of ecological niche occupation and the greatest differentiation was seen in the gradient of temperature seasonality, annual precipitation, and topographical ruggedness. M. latifii and M. kuhrangica, despite the great geographical distance, revealed the highest degree of niche overlap and niche similarity. Due to the restricted distribution and limited evolutionary adaptability of mountain vipers in the mountainous regions of Alborz and Zagros, it is imperative to plan conservation measures to reduce the factors that threaten the long-term survival of these species.

  Keywords: Habitat suitability modeling, Niche conservatism, Evolutionary flexibility, Conservation planning
 • R. Khosravi*, H. R. Pourghasemi, Y. Moveseghi Pages 51-64

  Assessing habitat changes is an important step in the spatial prioritization of management efforts, aimed at reducing conflicts. We assessed landuse/cover change in areas with high risk of human-bear conflict in Fars province. In the first step, we predicted the conflict hotspots, using bear damage incidents, a suit of predictors, and the Ensembles of Small Models (ESMs) approach. In the second step, we assessed the trend of landuse/cove changes in a 30-years period in the areas with medium to high risk of conflict, using remote sensing techniques. Results of conflict risk modeling showed that proportion of suitable habitats, distance to village, density of forest patches, and corridor bottlenecks were the main predictors, contributing to bear damaging risk. A total of 3.75 and 6.91% of the landscape were identified as the areas with high and medium risk, respectively. Assessment of landuse/cove changes showed that in a period of 30 years, the extent of croplands and orchards has increased from 12,167 to 52,662 hectares. Such a substanitial landuse/cover changes can increase the risk of bear damages. The obtained results emphasize that inter-organizational planning is an emergency effort in mitigating human-bear conflicts.

  Keywords: Human-brown bear conflict, Landuse changes, Risk modeling, Conflict hotspots
 • A. Hemmatzadeh, A. Esmali Ouri*, R. Mostafazadeh, M. Golshan, Z. Hazbavi, N. Alaei Pages 65-82

  The present study aimed to assess the spatio-temporal changes in the natural vegetation cover of Ahl Iman watershed, Ardabil province. For this purpose, land use maps of the three years (2000, 2010, and 2020) were extracted from Landsat satellite images. Then, seven landscape metrics (patch density, edge density, patch richness, splitting index, contagion index, Euclidean nearest neighbor distance, and mean perimeter–area ratio), Normalized Differential Vegetation Index (NDVI), and road density were calculated. Finally, the Disturbance Index (DI) was calculated by the sum of the values of the criteria multiplied by their weight in the 11 sub-watersheds. The disturbance index (DI) was classified into very low (0-87), low (88-163), medium (164-239), high (240-315), and very high (>316) categories. Results showed DI of 177.77, 95.17, and 135.07 for the three studied years (2000, 2010, and 2020), representing a moderate, low, and low disturbance respectively. There was no significant difference between the three years in terms of disturbance. Further, the eastern and northern parts had higher disturbance indices compared to the southern and central parts of the watershed.

  Keywords: Ecological degradation, Index-based approach, Land management, Landscape integrity
 • Gh. Ghorbanzadeh Zafarani*, F. Hosseini Tayefeh, A. Ahmadi Givi, M. A. Tollab, A. Saber Pages 83-101

  To assess the ecological risk of the coral reef habitats of Khark and Kharko islands in the Persian Gulf, (Bushehr province), the surface sediment samples were collected from seven stations, in September 2019. The islands have a great ecological value due to the presence of coral reefs. The amounts of potentially toxic elements, sediment texture, total organic matter, total phosphorus and total nitrogen in the sediments were measured by inductively-coupled plasma mass spectrometry, sieve analysis, furnace burning method, spectrophotometer, and Kjeldahl, respectively. The mean concentrations of Al, Fe (%) and Ni, Pb, Zn, V, TP and TN (mg/kg) in the sediments were recorded 0.76±0.53, 0.55±0.35, 35±19, 2.1±1.5, 22±10, 40±25, 0.7±0.3 and 14.7±6.2, respectively. Based on the amount of Ni and Zn enrichment factors (moderate to very sever, respectively), their source around Khark Island could be related to human activities, such as oil industries. Pollution load index (0.06-0.25) showed all stations without pollution. The amount of Ni in stations 1 and 7 were higher than the "range of moderate effect" and "level of possible effects", which indicates the possible biological effects of this element on the benthic organisms. In general, the ecological quality of surface sediments around Kharko was better than Khark Island.

  Keywords: Sediment, Khark, Kharko Isalnds, Potentially toxic elements, Total phosphorus, Total nitrogen