فهرست مطالب

مهندسی حمل و نقل - سال چهاردهم شماره 1 (پیاپی 54، پاییز 1401)

فصلنامه مهندسی حمل و نقل
سال چهاردهم شماره 1 (پیاپی 54، پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/09/30
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سجاد عسکری* صفحات 2091-2106
  پیاده روی پایه ای ترین گزینه حمل ونقل پایدار به شمار می آید. بااین حال شمار بالای تصادفات عابران پیاده به یکی از مهم ترین چالش های حمل ونقل درون شهری تبدیل شده است. عمده تصادفات درگیر با عابران پیاده هنگام عبور آن‏ها از عرض خیابان رخ می دهند. اگرچه، برای بهبود ایمنی عابران پیاده تسهیلاتی همانند خط کشی عابر پیاده، پل های عابر پیاده و تقاطع ‏های چراغ دار در نظر گرفته شده است؛ اما اغلب عابران پیاده به دلایل مختلف ازجمله نگرش و ادراک آن ها در ارتباط با این گذرگاه ‏ها، از آنها استفاده نمی کنند. بنابراین، این مطالعه به تعیین نقش ادراک ایمنی و راحتی عابران پیاده بر میزان استفاده از این تسهیلات در شهر شیراز می پردازد. برای این منظور، از 697 عابر پیاده در 34 موقعیت از معابر اصلی شهر شیراز این پرسشگری صورت گرفت. نتایج حاصل از اجرای مدل لوجیت رتبه ای نشان می دهد، ایمنی و میزان راحتی درک‏شده توسط عابران پیاده بر میزان استفاده از خط ‏کشی عابر پیاده تاثیرگذار بوده و در ارتباط با پل ‏های عابر پیاده تنها ایمنی درک ‏شده بر استفاده از آنها توسط عابران پیاده تاثیر دارند. همچنین گروه مردان تمایل بیشتری به استفاده از خط کشی عابر پیاده در مقایسه با زنان داشته و با افزایش سن میزان استفاده از خط ‏کشی عابر پیاده کاهش می یابد. نتایج حاصل از این مطالعه می تواند به عنوان یک نقشه راه به منظور اولویت بندی اقدامات در جهت بهبود تسهیلات عبور عرضی عابران پیاده در برنامه ریزی های آتی توسعه پیاده مداری شهرها مدنظر متولیان مدیریت حمل ونقل درون شهری قرار گیرند.
  کلیدواژگان: رفتار عبور عرضی عابر، ادراک ایمنی، راحتی درک‏ شده، گذرگاه عابر پیاده
 • سعید زمانی، حسن طاهرخانی* صفحات 2107-2130
  این تحقیق با هدف بررسی خصوصیات بتن آسفالتی حاوی خرده آسفالت بازیافتی (RAP) و پلیمر ضایعاتی PET انجام شد. درصدهای مختلفی از PET به میزان 0، 3، 6 و 9 درصد بر اساس وزن قیر مخلوط کنترل در یک اندازه مشخص (18/1-425/0 میلی‏متر) به مخلوط های آسفالتی حاوی 0، 10، 20 و 30 درصد خرده آسفالت بازیافتی افزوده شد و خصوصیات استقامت و روانی مارشال، خزش دینامیکی (جهت بررسی شیارشدگی)، مقاومت کششی غیرمستقیم، خستگی در تنش ثابت و آسیب رطوبتی مخلوط ها مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از RAP باعث بهبود خصوصیات مکانیکی مخلوط‏ های آسفالتی از جمله استقامت مارشال، مقاومت به شیارشدگی، مقاومت کششی غیرمستقیم و خستگی می ‏شود. علاوه بر این، حساسیت رطوبتی مخلوط ‏های حاوی RAP نسبت به مخلوط کنترل کمتر است و در مخلوط ‏های حاوی مقادیر یکسان PET، استفاده از 20 درصد RAP بیشترین مقدار TSR را نشان می دهد. همچنین، نتایج نشان داد که PET ضایعاتی باعث کاهش مقاومت مارشال و مقاومت به شیارشدگی و خستگی مخلوط ‏های آسفالتی می‏ شود. علاوه بر این، بر اساس نتایج بدست آمده در مخلوط‏ هایی با مقادیر یکسان RAP، استفاده از PET تا 6 درصد وزن قیر باعث بهبود مقاومت کششی غیرمستقیم و مقاومت در برابر رطوبت مخلوط ‏ها نسبت به مخلوط کنترل شده است. در نهایت، نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده همزمان RAP و PET باعث بهبود مشخصات مکانیکی مخلوط ‏ها نسبت به مخلوط کنترل می‏ شود و با افزایش مقدار RAP، امکان استفاده از مقادیر بیشتر PET نیز فراهم می‏ شود.
  کلیدواژگان: بتن آسفالتی، خرده آسفالت ضایعاتی (RAP)، PET ضایعاتی، خزش دینامیکی، آسیب رطوبتی
 • فرزانه ادبی، سامان خیرخواه*، رضا توکلی مقدم صفحات 2131-2154
  مقاله حاضر تلاش دارد تا مدل ریاضی مسیله مسیریابی تولید را با اعمال سیاست های حفاظت از محیط زیست ارایه نماید. شرکت موردبررسی از دو بخش مستقل تولید و توزیع تشکیل شده است. این زیرمجموعه ها به صورت غیرمتمرکز اداره می شوند و ارتباط دوطرفه میان آن ها یک بازی استکلبرگ را شکل می دهد. زیرمجموعه اول (شرکت توزیع) تصمیم گیرنده سطح اول است و برای وسایل نقلیه تعیین مسیر نموده و میزان انتقال محصول به هر یک از مشتریان را مشخص می کند. شرکت پخش دو هدف را پیگیری می نماید که عبارت اند از کمینه سازی هزینه های توزیع و نگهداری و کمینه سازی میزان آلایندگی وسایل نقلیه. ازآنجاکه محدودیت ظرفیت تولید، مانع از تامین تمامی خواسته های بخش توزیع توسط تولید کننده می شود؛ شرکت توزیع می تواند محصول را از شرکت تولیدی زیرمجموعه تهیه کرده و یا با پرداخت هزینه بیشتری از سایر تولیدکنندگان، کالای جایگزین را تامین نماید، که در این صورت از تولیدکننده غرامت دریافت می کند. در سطح پایین تر، زیرمجموعه دوم (تولیدکننده) با هدف کمینه سازی هزینه های تولید و نگهداری، به زمان بندی تولید می پردازد. درنهایت الگوریتم حل مسیله دوسطحی چندهدفه، بر مبنای رویکرد برنامه ریزی آرمانی فازی دوسطحی تشریح و بسط داده می شود. تحلیل نتایج عددی حاکی از آن است که مطلوبیت تصمیمات نهایی از دید توزیع کننده و تولیدکننده به میزان هزینه کالای جایگزین و غرامت حساس است. الگوریتم پیشنهادی برای بهبود میزان توافق بین تصمیم گیرندگان سطح اول و دوم تلورانس هایی را در نظر می گیرد که با تنظیم مناسب آن ها نیز می توان به برنامه های اجرایی تر رسید. همچنین نتایج عددی حاصل بیان می دارند که جواب های روش برنامه ریزی آرمانی فازی دوسطحی برابر یا بسیار نزدیک به جواب ضدایده آل هستند.
  کلیدواژگان: مسیریابی تولید، برنامه ریزی دوسطحی، بهینه سازی چندهدفه، بهینه سازی سبز، برنامه ریزی آرمانی فازی دوسطحی
 • سجاد صولتی، رحیم علی عباسپور، علیرضا چهرقان* صفحات 2155-2181
  با پیشرفت فناوری و اهمیت حمل و نقل هوشمند در شهر هوشمند، پیش بینی و شناسایی استفاده از حالات حمل و نقلی بخش اولیه و اساسی در حمل و نقل هوشمند نظیر مسایل کاربردی کنترل ترافیک، تجزیه و تحلیل تقاضای سفر و برنامه ریزی حمل و نقل به شمار می آید. با فراگیر شدن دستگاه های تعیین موقعیت و همچنین استفاده از تلفن های هوشمند، مسیرهای موقعیتی ثبت شده یک رویکرد اقتصادی و سریع به منظور شناسایی حالات حمل و نقل به حساب می آید. در این پژوهش با استفاده از داده های موقعیتی ثبت شده توسط مرکز تحقیقاتی مایکروسافت آسیا (GeoLife) که بیشتر در شهر پکن انجام پذیرفته و استخراج ویژگی های حرکتی به پیش بینی حالات حمل و نقلی پیاده روی، استفاده از دوچرخه، استفاده از اتوبوس، استفاده از اتومبیل و استفاده از قطار پرداخته می شود. رویکرد پیشنهادی استفاده از کلاسه بندی های یادگیری ماشین، شامل: کلاسه بندی ماشین بردار پشتیبان، جنگل تصادفی، تقویت گرادیان و تقویت بیش از حد گرادیان می باشد. در بین مدل ها، مدل تقویت بیش از حد گرادیان توانسته با کسب دقت 18/95 درصد و پیچیدگی زمانی بهتر با توجه به سایر مدل ها، حالات حمل و نقلی را با دقت بالاتری پیش بینی کند.
  کلیدواژگان: پیش بینی حالات حمل و نقل، حمل و نقل هوشمند، مجموعه داده Geolife، یادگیری ماشین
 • محمد صدیقیان فرد، نادر صولتی فر* صفحات 2183-2198
  در این پژوهش با استفاده از نتایج آزمایش های میدانی در شش سایت روسازی آسفالتی واقع در پنج استان کشور با شرایط آب و هوایی مختلف، دمای عمق لایه های آسفالتی تعیین شده است. در این راستا از چهار مدل رگرسیونی پیش بینی دمای عمق لایه های آسفالتی شامل مدل های گدافا و همکاران، البیاتی و علانی، BELLS و همچنین پارک و همکاران استفاده شده است. برای ارزیابی عملکرد و قابلیت این مدل ها در پیش بینی دمای عمق لایه های آسفالتی از پارامترهای آماری دقت و بایاس بهره گرفته شده است. بررسی نتایج مقایسه مقادیر دمای عمق پیش بینی شده با مقادیر اندازه گیری در حین انجام آزمایش افت و خیزسنج وزنه افتان (FWD) نشان می دهد این مدل ها از دقت و توانایی مناسبی برای پیش بینی دمای عمق لایه های آسفالتی روسازی راه های کشور برخوردار نیستند. از این رو  افزایش دقت و کاهش خطای پیش بینی با پرداخت و کالیبراسیون این مدل ها و ارایه مدل های جدید برای استفاده در تعیین دمای عمق لایه های آسفالتی روسازی راه های کشور ضروری است. در نهایت، مدل البیاتی و علانی با بیشترین دقت و اریب پیش بینی پایین (همبستگی خوب بین مقادیر پیش بینی و اندازه گیری دمای عمق) به عنوان بهترین مدل پیش بینی دمای عمق لایه های آسفالتی از بین مدل های مورد بررسی انتخاب شده است.
  کلیدواژگان: روسازی آسفالتی، دمای عمق لایه های آسفالتی، مدل های پیش بینی، عملکرد روسازی، آزمایش FWD
 • مهدی اسحاق زاده، میثم بیات*، رسول اجل لوئیان، سید مهدی حجازی صفحات 2199-2211
  در این مقاله با استفاده از نتایج آزمایش برش مستقیم، تاثیر پارامترهای مختلفی بر روی پارامترهای مقاومت برشی خاک مسلح شده با الیاف سرامیکی پوشش داده با ذرات نانوسیلیس و کایولن بررسی شده است. اثر مقدار الیاف سرامیکی، طول الیاف و مقدار نانوسیلیس و کایولن و همچنین مقدار الیاف پوشش داده شده با نانوسیلیس و کایولن بر روی پارامترهای مقاومت برشی ماسه لای دار مسلح شده بررسی شده است. ساختار میکروسکوپی نمونه ها و برهم کنش الیاف و ذرات نانوسیلیس، کایولن و خاک نیز با استفاده از عکس های میکروسکوپی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که پارامترهای مقاومت برشی نمونه ها با افزودن الیاف سرامیکی، نانو سیلیس و یا کایولن به خاک طبیعی افزایش یافته است. طول الیاف سرامیکی تاثیر مهمی بر پارامترهای مقاومت برشی نمونه های تقویت شده با الیاف نداشته است و در کل مقدار 5/0 درصد الیاف بعنوان مقدار بهینه الیاف شناخته شده است. نمونه های حاوی ذرات کایولن مقاومت برشی بیشتری نسبت به نمونه های حاوی ذرات نانوسیلیس برای یک مقدار ثابت افزودنی داشته است. پوشش الیاف با کایولن اثر بیشتری بر روی افزایش پارامترهای مقاومت برشی نمونه ها داشته است.
  کلیدواژگان: ماسه لای دار، الیاف سرامیکی، نانوسیلیس، کائولن، پارامترهای مقاومت برشی
 • مهدی برجی، منصور حاجی حسینلو، سید محمدحسین دهناد* صفحات 2213-2232

  تهیه و تدوین راهبرد های کنترل آلودگی هوا یک فرایند نسبتا پیچیده است که جوانب گوناگونی دارد؛ در شبکه های حمل ونقل شهری نیز برنامه های توسعه ای وجود دارد، لیکن مدل های مورد استفاده عمدتا قادر به بررسی اثرات متقابل و همزمان کاهشی و افزایشی بر آلودگی هوا نیستند. در این پژوهش یک مدل سیستم دینامیک جهت بررسی پارامترهای مختلف موثر بر آلودگی هوا نسبت به بررسی بلندمدت آن ها در دوره زمانی 20 ساله ساخته شده است. مدل مد نظر با ایجاد زیرمدل های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و حمل ونقلی و ارتباط توامان آن ها جهت بررسی نقش برنامه های توسعه ای زیرساخت حمل و نقل همگانی در میزان آلودگی هوای شهری توسعه داده شده و به ارزیابی و مقایسه عملکرد حمل ونقل همگانی و کمک به اتخاذ سیاست های راهگشا در جهت برنامه ریزی و مدیریت آتی آن می پردازد. جهت ارزیابی مدل توسعه یافته، نتایج 14 شاخص در تعداد 14 سناریو براساس 3 استراتژی کلی بررسی گردیده و برای ارزیابی سیاست ها از سه روش بی بعدسازی استفاده شده است. نتایج حاصل از مطالعه منجر به ارایه بسته پیشنهادی سیاست گذاری حمل ونقل همگانی شد که نشان می دهد سیاست بهبود کیفیت مترو و اتوبوس تندرو به عنوان بهترین سیاست ها در بین سیاست های دفعی و جذبی ارزیابی گردیده اند. نوآوری این مقاله، بررسی بلندمدت سیاست های متعدد و نیز لحاظ تمامی شیوه های حمل ونقل موجود در مدل پویایی سیستم می باشد که نتایج آن می تواند اساس سیاست گذاری حمل ونقل شهری شهر مشهد قرارگیرد.

  کلیدواژگان: آلودگی هوا، حمل و نقل همگانی، مدل پویایی سیستم
 • امیررضا ممدوحی*، حمید رضائی، الناز ایرانژاد، آرمان صفارزاده، محمدحسین عباسی صفحات 2233-2247

  با رشد شهرها و افزایش تعداد خودروها، تنها افزایش ظرفیت و تامین عرضه مناسب و بیشتر نمی تواند بهترین گزینه تلقی شود. تهران شهری است که با معضل تراکم ترافیک و آلودگی هوای ناشی از خودروها روبرو است. با توجه به قیمت گزاف ارتقا وضعیت عرضه در هسته مرکزی شهر در کنار ارزش تاریخی معابر و ساختمان های موجود در این منطقه عملا امکان تعریض معابر یا استفاده از سیستم های حمل ونقل انبو ه بر وجود ندارد. ازاین رو، دو طرح مدیریتی طرح ترافیک و طرح تردد نوبتی (زوج یا فرد) در هسته مرکزی شهر اجرا می شود. در پژوهش حاضر، انتخاب وسیله افراد در محدوده طرح ترافیک شهر تهران، با عوارض متغیر نسبت ساعت روز بررسی شده است. برای این منظور از داده های رجحان بیان شده استفاده شده است. جهت بررسی تاثیر متغیر بودن عوارض نسبت به ساعت روز بر انتخاب وسیله کاربران، از دو رویکرد ساعت مبنا و دوره مبنا در این پژوهش استفاده شده است. در نظر داشتن ناهمگنی در خصوصیات شهروندان، باعث دقت بیشتر مدل ها می شود. ازاین رو از مدل لوجیت ترکیبی به عنوان مدل انعطاف پذیر برای یافتن ناهمگونی در رفتار افراد و منبع ایجاد این ناهمگونی استفاده شده است. با توجه به نتایج پرداخت مدل لوجیت ترکیبی می توان نتیجه گرفت که اختلاف سلیقه بین کاربران نسبت به 9 متغیر وجود دارد. بررسی اثر حاشیه ای متغیر قیمت طرح ترافیک، نشان داد درصورتی که عوارض طرح ترافیک 1000 تومان زیاد شود، احتمال انتخاب گزینه خودرو شخصی در رویکرد ساعت مبنا 1277/0 درصد و در رویکرد دوره مبنا 1475/0 درصد کاهش می یابد.

  کلیدواژگان: طرح ترافیک، انتخاب وسیله، مدل لوجیت ترکیبی، ناهمگونی
 • ایمان ایلخانی، مهدی یزدان پناه*، علی دهقان بنادکی صفحات 2249-2283

  تابلوهای پیام متغیر به عنوان یکی از سامانه های حمل ونقل هوشمند شناخته می شوند. در کشور جمهوری اسلامی ایران بیشتر مطالعات در راستای یافتن بهینه ترین موقعیت تابلوهای پیام متغیر بوده است و عوامل تاثیرگذار دیگر در افزایش اثرپذیری این تابلوها کمتر مورد بررسی قرار گرفته اند. در صورت شناخت سایر عوامل موثر مانند محتوا و قالب، می توان یک پیام مناسب و موثر برای رانندگان طراحی کرد. در این تحقیق رفتار تغییر مسیر رانندگان با توجه به تغییر محتوا و قالب پیام تابلوی پیام متغیر به صورت تصویری و از طریق پرسش نامه مورد تحلیل قرار می گیرد و در نهایت به ساخت مدل می انجامد. نتایج به دست آمده به وسیله مدل لوجیت دوگانه نشان می دهد که مطلوب ترین حالت نمایش پیام تغییر به مسیر پیشنهادی به علت وقوع حوادث، زمانی است که پیام وقوع تصادف همراه با اشاره به محل حادثه، مدت زمان تاخیر پیش بینی شده در مسیر و ارایه مسیر پیشنهادی در سه خط به همراه چهار چراغ چشمک زن در سمت راست تابلو و تصویر در سمت چپ آن نمایش داده شود. اما می توان در زمان محدودیت ابعاد و فاصله خوانایی تابلو، از متن تک کلمه ای تصادف با قلم بزرگ به جای متن پیشنهادی قبلی استفاده کرد. پس از مشخص شدن مناسب ترین پیام و مناسب ترین ترکیب آن با پیکتوگرام، انتظار می رود نتایج حاصل از مدل ساخته شده و اعمال آن در پیام تابلوهای پیام متغیر باعث افزایش ایمنی، کاهش تصادفات و ترافیک و اثرگذاری بیشتر در پیروی از رعایت قوانین ترافیکی و تابلو های پیام متغیر شود.

  کلیدواژگان: ایمنی، پیکتوگرام، تابلو پیام متغیر، رفتار تغییر مسیر رانندگان، مدل لوجیت، سیستم های هوشمند حمل ونقل
 • احمد شیخلو، علی توکلی کاشانی*، علی نادران صفحات 2285-2299
  یکی از عناصر مهم در مهندسی ترافیک، عابر پیاده است که توجه چندانی به آن نشده است. پیاده روی جایگاه برجسته ای در سیستم حمل ونقل شهری دارد زیرا بخش قابل توجهی از سفرهای درون شهری به صورت پیاده انجام می شود. درنتیجه لزوم شناسایی عوامل موثر بر تصادفات عابران پیاده و تجزیه وتحلیل آمار تصادفات سال های اخیر احساس می شود. تعداد 350 پرسشنامه تهیه و به صورت تصادفی بین عابران پیاده شاغل توزیع شده است.در این تحقیق با استفاده از تحلیل عاملی و با نرم افزار SPSSبه تجزیه و تحلیل یافته ها پرداخته شده است. در هدف سفر از پیاده روی حدود 50%  اهداف برای خرید، 25%  برای تحصیل و کار و 25% دیگر برای تفریح است. بنابراین خرید به عنوان یکی از دلایل مهم پیاده روی است. در اهداف سفر 26% برای اهداف تفریح و بازدید بوده است، 23% برای کار و تحصیل بوده است. سوالات  تخلفات عابر پیاده که شامل 20 سوال است، به چهار عامل اصلی طبقه بندی شد .که عبارت است از اشتباهات و تخلفات، خطا، رفتار پرخاشگرانه و رفتار مثبت. عامل اول اشتباهات و تخلفات با عامل اول در گروه پرسشنامه دسته سوم اختلال در عملکرد رابطه مثبت و معنادار دارد. عامل دوم در گروه پرسشنامه دسته اول یعنی رفتار پرخاشگرانه، با تمام عوامل در پرسشنامه دوم رابطه مثبت و معناداری دارد، به عبارت دیگر  نبود راهکار و کنترل، عدم قبول احساس، شکست اهداف منجر به  افزایش رفتارهای پرخاشگرانه می گردد. در عامل دوم در پرسشنامه اول یعنی خطاها، با ایجاد اختلال در خواب یا خواب نامناسب این رفتار افزایش می یابد، که سطح معناداری زیاد آن قابل توجه است و اهمیت این مطلب را آشکار می کند. در رفتارهای مثبت همبستگی مثبتی بین خواب مناسب و عامل رفتار مثبت دیده می شود و در رفتارهای خشونت آمیز همبستگی منفی بین عامل خواب وجود دارد. به این معنا که خواب نامناسب سبب افزایش این عامل گردیده است.
  کلیدواژگان: تحلیل رفتار، تحلیل عاملی، عابر پیاده
 • اردشیر کهن دل شیرازی، حمیدرضا مختاریان* صفحات 2301-2326

  تراکم ترافیک، بسیاری از شهرهای جهان از جمله کلانشهرهای ایران را با چالش های بزرگی روبه رو کرده است و سالانه هزینه های هنگفتی را بر جوامع تحمیل می کند. در این میان، پژوهش های گوناگون، رفت و آمدهای روزانه از مناطق حومه ای به مناطق مرکزی شهرها را که عموما نیز توسط خودرو شخصی صورت می گیرد، عامل بخش بزرگی از تراکم ترافیک موجود می دانند و در سال های اخیر، شهر شیراز نیز از این معضل در امان نمانده است. از طرفی، بسیاری از پژوهش ها نشان داده اند که سامانه "حمل و نقل سریع شخصی" (PRT) از دیدگاه مشخصات و صفات، قابل قیاس با خودرو شخصی است و تمایل بالایی جهت استفاده از این سامانه در میان کاربران خودرو شخصی و به ویژه برای انجام سفرهای حومه ای وجود دارد. از این رو، این پژوهش با درنظرگیری جمعیت آماری کاربران خودرو شخصی دو شهرک واقع شده در منطقه شمال غربی شیراز، هدف اصلی خود را بررسی میزان تمایل کاربران بالقوه، نسبت به تغییر مد و استفاده از سیستم PRT تعریف نمود. این پژوهش نه تنها از دیدگاه بررسی یک کشور و منطقه جدید جغرافیایی دارای نوآوری است، بلکه از دیدگاه جهانی نیز به دلیل درنظرگیری شاخص "توقف"، بکارگیری شاخص "هزینه کل مالکیت"، برآورد زمان دقیق سفر و مسافت دقیق سفر هر پاسخ دهنده با خودرو شخصی توسط نقشه آنلاین و ممکن شدن محاسبه دقیق زمان سفر خاص هر پاسخ دهنده با PRT با کمک مسیر ویژه PRT که توسط نرم افزار PRTsim طراحی و ترسیم شده بود از نوآوری برخوردار است. در این پژوهش از شیوه آماربرداری "رجحان بیان شده" استفاده و طی فرآیند آماربرداری 432 پرسشنامه گردآوری شد. برای انجام فرآیند مدل سازی از مدل های انتخاب گسسته استفاده گردید. درکنار یافته های گوناگون حاصل از مدل های مذکور، مشخص گردید که شاخص های "هزینه"، "زمان دسترسی/خروج" و "زمان درون وسیله نقلیه" به ترتیب به عنوان مهمترین عوامل تاثیرگذار بر انتخاب گزینه ها از سوی پاسخ دهندگان به شمار می روند. به علاوه، نتایج نشان دادند که در صورت پیاده سازی سامانه PRT، 53 درصد از کاربران فعلی خودرو شخصی به این سیستم نقل مکان خواهند کرد.

  کلیدواژگان: انتخاب گسسته، حمل و نقل سریع شخصی، رجحان بیان شده
 • مرتضی اسدامرجی*، امیر رسولی صفحات 2327-2342
  یکی از مهم ترین گام ها در کاهش تصادفات رانندگی آموزش های پیش از اخذ گواهینامه رانندگی، و نوع ارزیابی در اعطای گواهینامه می باشد. به منظور ارتقای فرآیند آموزش و اعطای گواهینامه سیاست های مختلفی در نقاط دنیا اجرا شده است و سالانه روش های نوین تری نیز اضافه می گردد، اما اولویت بندی نادرست انجام اقدامات با توجه به محدودیت هایی که همواره وجود دارند می تواند مانع از تاثیر کارا و مناسب این اقدامات باشد. در این پژوهش  با هدف اولویت بندی صحیح و تخصیص بودجه مناسب  12 مورد از پربازده ترین این شیوه های اصلاح و بهبود شناسایی گردید و با توجه به 5 معیار بودجه، زیرساخت های ضروری، زمان، هزینه و نیروی انسانی موردنیاز، یک شاخص تصمیم گیری ارایه گردید که در آن با استفاده از پارامتر سودمندی، ارزیابی هر یک از سیاست ها صورت پذیرفت. بررسی گزینه ها در شاخص پیشنهادی نشان داد سیاست های ارزیابی آموزشگاه ها بر اساس سیستم امتیازدهی، توسعه 10 برنامه کاربردی آموزش رانندگی و اضافه شدن ارزیابی روانی متقاضیان به آزمون گواهینامه بیشترین امتیاز را کسب نمودند. از نتایج این پژوهش می توان در تعیین معیارها و همچنین ارزیابی گزینه های اجرایی آموزش و آزمون گواهینامه رانندگی بخصوص در شرایط کمبود بودجه استفاده نمود.
  کلیدواژگان: ارزیابی، آموزش رانندگی، آزمون رانندگی، گواهینامه
|
 • Sajad Askari * Pages 2091-2106
  Since walking is the basic option of non-motorized transportation, promoting walkability is considered as one of the most important approaches in achieving sustainable transportation. However, the high number of pedestrian accidents has become one of the critical challenges in Iranian cities. Mostly, vehicle–pedestrian crashes occur while pedestrians cross the street. Though to improve pedestrian crossing safety, facilities like pedestrian bridges and zebra crossing are provided to cross the street at several locations, all too often pedestrians do not use them due to various factors such as their attitude and perception toward these facilities. Therefore, this study aimed to determine the influence of pedestrians’ perception on the utilization of such facilities in Shiraz. For this purpose, 697 pedestrians were interviewed at 34 different locations in which pedestrian facilities were available. The results of the ordinal logit model show that the levels of perceived safety and convenience are statistically significant for the use of zebra crossings. Also, the perceived safety of pedestrian bridges affects their usage by the pedestrians. Indeed, males tend to use at-grade level crossing more often compared to females. Moreover, an increase in age was associated with a decrease in the use of zebra crossing. The conclusions drawn from this study can help improve the safety of pedestrian crossings in future planning and practices.
  Keywords: Pedestrian crossing behaviour, Pedestrian perception, Perceived safety, comfort, Pedestrian crossing facilities
 • Saeed Zamani, Hasan Taherkhani * Pages 2107-2130
  This study aimed to investigate the properties of asphalt concrete containing reclaimed asphalt pavement (RAP) and waste polyethylene Teraphthalate (PET). Different dosages of PET including 0, 3, 6 and 9% (by the weight of total binder of control mix) were added to asphalt concrete containing 0, 10, 20 and 30% of RAP and the properties including Marshall stability and flow, indirect tensile strength (ITS), moisture damage resistance, dynamic creep and constant stress fatigue resistance have been evaluated. Results reveal that RAP inclusion improves Marshall Stability, resistance against permanent deformation, tensile strength and fatigue resistance. In addition, moisture sensitivity of asphalt mixture containing RAP is less than the control mix, and, for the mixtures containing the same PET content, inclusion of 20% RAP results in the highest tensile strength ratio (TSR). Results also show that PET results in decrease of Marshall Stability, permanent deformation and fatigue resistance. Moreover, in the mixtures containing the same RAP content, ITS and TSR of the mixtures containing 0 to 6% of PET are higher than those of the control mixture. From the results in this study it can be inferred that using RAP and PET simultaneously can result in better properties than the control mixture and using RAP allows using higher PET content without scarifying the properties.
  Keywords: Asphalt concrete, Reclaimed Asphalt Pavement (RAP), Waste PET, Dynamic Creep, Moisture Damage
 • Farzane Adabi, Saman Kheirkhah *, Reza Tavakkoli-Moghaddam Pages 2131-2154
  The main purpose of this paper was to provide a mathematical model of the production routing problem by applying environmental protection policies. The target company consists of two independent departments of production and distribution. These subsets are managed locally, and the two-way communication between them forms a Stackelberg game. The first subset (distribution company) is the first level decision maker and determines the route for vehicles and the amount of product transfer to each customer. The distribution company pursues two goals, minimizing costs of distribution, maintenance, and vehicle emissions. As the limited production capacity prevents the manufacturer from meeting all the demands of the distribution sector, the distribution company can procure products from the subsidiary manufacturing company or provide alternative products by paying more from other manufacturers, so in this case, it will receive compensation from the manufacturer. At a lower level, the second subset (manufacturer) schedules production with the aim of minimizing production and maintenance costs. Finally, the multi-objective bi-level problem-solving algorithm is described and developed based on the bi-level fuzzy goal programming approach. Based on numerical analysis results, the utility of final decisions regarding both the distributor and manufacturer perspective is sensitive to the cost of alternative products and also compensation. In order to improve the agreement between the first and second level decision-makers, the proposed algorithm considers tolerances that can be adjusted to achieve more executive plans. Numerical results show that the answers of the bi-level fuzzy goal programming method are equal or very close to the worst answer.
  Keywords: Production routing problem, Bi-level planning, Multi-Objective Optimization, Green optimization, Bi-level fuzzy goal programming approach
 • Sajjad Sowlati, Rahim Ali Abbaspour, Alireza Chehreghan * Pages 2155-2181
  Nowadays, with the advancement of technology and the importance of intelligent transportation in the smart city, predicting and identifying the use of transportation modes is the primary and essential part of intelligent transportation such as traffic control, travel demand analysis, and transportation planning. With the pervasiveness of positioning devices as well as the pervasive use of smartphones, recorded location routes are an economical and rapid approach to identifying modes of transport. In this study, using situational data recorded by the Microsoft Research Asia (Geolife) and extracting dynamic characteristics, walking, biking, use of bus, driving, and use of train are predicted. The proposed approach to using machine learning classifications includes support vector machine classification, random forest classification, gradient boosting classification, and extreme gradient boosting classification. Among the models, the extreme gradient boosting model was able to predict transport modes with higher accuracy by obtaining 95.18% accuracy and less time complexity.
  Keywords: intelligent transportation system (ITS), Predicting Transportation Modes, Geolife dataset, Machine Learning (ML)
 • Mohammad Sedighian-Fard, Nader Solatifar * Pages 2183-2198
  In this study, using the results from field experiments in six asphalt pavement sites located in five provinces with different climatic conditions in Iran, depth temperature of asphalt layers was determined. For this purpose, four well-known regression models including Gedafa et al., Albayati and Alani, BELLS, and Park et al. were utilized. Two statistical criteria, accuracy and bias have been used for evaluating the performance and capability of these models in predicting the depth temperature of asphalt layers. Results showed there is no good correlation between the predicted depth temperature values and those measured during the Falling Weight Deflectometer (FWD) testing. Furthermore, it is necessary to increase the prediction accuracy and decrease its bias by calibrating the mentioned models to use in determining the depth temperature of asphalt layers in local pavements. Among the investigated models, Albayati and Alani model was selected as the best model to predict the depth temperature of asphalt layers with the highest accuracy and the lowest bias (acceptable correlation between predicted and measured values).
  Keywords: asphalt pavement, Depth Temperature of Asphalt Layers, Predictive Models, Pavement Performance, FWD
 • Mehdi Eshaghzadeh, Meysam Bayat *, Rassoul Ajalloeian, Sayyed Mahdi Hejazi Pages 2199-2211
  In this paper, the effect of various parameters on the shear strength parameters of soil reinforced with ceramic fibers coated with nano-silica and kaolin particles has been investigated using the results of direct shear tests. The effect of the ceramic fiber content, fiber length, the nano-silica and kaolin contents and the content of fibers coated with nano-silica and kaolin on the shear strength parameters of reinforced silty sand has been investigated. The microscopic structure of the samples and the interaction of nano-silica, kaolin and fibers have also been examined with Scanning Electron Microscope (SEM). The results show that the shear strength parameters of the samples increase by adding ceramic fiber, nano-silica or kaolin particles to the natural soil. The length of ceramic fibers does not have a significant effect on the shear strength parameters of fiber-reinforced specimens, and 0.5% fiber content was recognized as the optimal fiber content. The samples containing kaolin particles have a higher shear strength than those containing nano-silica particles for a constant content of additive. The coating of fibers with kaolin has a greater effect on increasing the shear strength parameters of the samples.
  Keywords: Silty sand, Ceramic Fibers, nano-silica, Kaolin, Shear strength parameters
 • Mehdi Borji, Mansour Hadji Hosseinlou, MohamadHosein Dehnad * Pages 2213-2232

  The development of air pollution control strategies is a relatively complex process that has various aspects; there are also development plans in urban transportation networks, but this models are mainly unable to investigate the simultaneous effects of increasing and decreasing on air pollution. In this research, a dynamic system model has been created to investigate various parameters affecting air pollution compared to their long-term study over 20 years. The model is developed by creating economic, social, environmental and transportation sub-models and their simultaneous relationship to study public transport infrastructure development programs in urban air pollution and evaluates and compares the performance of public transportation and helps to adopt innovative policies for its future planning and management. To evaluate the developed model, the results of 14 criteria in 14 scenarios based on 3 general strategies were reviewed and three-dimensionalization methods were used to assess the policies. The results of the study led to the presentation of the proposed package of public transport policy, which shows that the quality improvement policy of the metro and BRT have been evaluated as the best policies among disposal and absorption policies. The novelty of this paper is the long-term review of various policies as well as all modes of transportation in the system dynamics model, the results of which can be the basis of urban transportation policy.

  Keywords: Air pollution, public transportation, System Dynamics Methodology
 • AmirReza Mamdoohi *, Hamid Rezaei, Elnaz Irannezhad, Arman Saffarzadeh, Mohammadhossein Abbasi Pages 2233-2247

  With the growth of cities and the increasing number of cars, increasing capacity and supply cannot be the best option. Tehran is a city facing traffic congestion and air pollution. Due to the high cost of upgrading supply in the Central Business District (CBD), along with the historical value of the passages and buildings in the area, it is virtually impossible to replace the passages or mass transit systems. Therefore, two traffic management congestion pricing and even-odd zone are implemented in the CBD. In the present study, mode choice within the congestion pricing zone of Tehran city is investigated with varying effects on day time. For this purpose, stated preference and Reveled preference data have been used (the price of entering a personal car were presented in three price scenarios). Since the effects of transport management policies have a direct impact on citizen behavior, accurate modeling of citizen behavior is inevitable in order to predict passenger behavior in the face of different demand management policies. One assumption that improves models is the heterogeneity of citizen behavior. Therefore, the mixed logit model has been used as a flexible model to find the heterogeneity in the behavior of individuals and the source of this heterogeneity. Based on the results of the mixed logit model, it can be concluded that there are 9 variables of interest among the passengers. Also, if the price increases by 1%, the likelihood of choosing a private car decreasing by 1.0652%.

  Keywords: Congestion Pricing, mode choice, mixed logit model, heterogeneity
 • Iman Ilkhani, Mahdi Yazdanpanah *, Ali Dehghanbanadaki Pages 2249-2283

  Variable message signs are known as one of the intelligent transportation systems In the Islamic Republic of Iran, most studies have been conducted to find the optimal position of variable message signs; and other influential factors in increasing the effectiveness of these signs have been less studied. It is possible to design a suitable and effective message for drivers by knowing other factors such as content and format. In this research, the behaviour of drivers route diversion due to the change of content and message format of the variable message sign analyzed. For this purpose, a questionnaire designed and a choice model constructed. The results obtained by the binary logit model show that the most desirable way to display the message of change to the proposed route due to accidents is when the message of the accident shows the location of the accident, the duration of the predicted delay in the route and the proposed route in three-line with four flashing lights on the right side of the panel and the image on the left. However, when the dimensions and reading distance of the board are limited, the text of the one-word accident with a large font can be used instead of the previously suggested text. It is expected that the results of the constructed model and its application in the message of variable message boards will increase safety, reduce accidents and traffic and be more effective in following the rules of traffic and variable message signs.

  Keywords: safety, Pictogram, variable message sign, Driver Diversion Behavior, Logit Model, Intelligent Transportation Systems
 • Ahmad Sheikhlou, Ali Tavakoli Kashani *, Ali Naderan Pages 2285-2299
  One of the most important elements in traffic engineering is the pedestrian, which has not received much attention. Walking has a prominent place in the urban transportation system because a significant portion of inner-city travel is done on foot. As a result, there is a need to identify the factors affecting pedestrian accidents and to analyze the accident statistics of recent years. A total of 350 questionnaires were distributed to employed pedestrians. In this study, the findings were analyzed using factor analysis and SPSS software. About 50% of The purpose of the trip  is for shopping, 25% for study and work, and another 25% for leisure activities. So shopping is one of the most important reasons to walk. The Pedestrian Behavior Questionnaire (PBQ) included 3 categories of questions, the first category was classified into four main factors, the second category into three factors and the last category into three factors. The first factor, Errors has a positive  correlation and significant relationship with the first factor (dysfunction)in the third category. The second factor in the first category questionnaire group, aggressive behavior, has a has a positive  correlation and significant relationship with all factors in the second category, In other words, lack of strategy and control, rejection of feelings, failure of goals leads to increased aggressive behaviors. The second factor in the first questionnaire, lapses, this behavior increases with sleep disturbance or inappropriate sleep, which has a high level of significance and reveals the importance of this issue. In positive behaviors, there is a positive correlation between proper sleep and the cause of positive behavior, and in violent behaviors, there is a negative correlation between the cause of sleep. This means that poor sleep has increased this factor.
  Keywords: behavior analysis, Factor analysis, pedestrian
 • Ardeshir Kohandel Shirazi, Hamidreza Mokhtarian * Pages 2301-2326

  Different cities around the world including the metropolises of Iran are dealing with traffic congestion and its big challenges which are imposing huge costs to societies annually. In the meantime, various types of research believe daily commuting from the suburban areas to the Central Business District (CBD) which is mainly done by personal cars plays a big role in traffic congestion and in recent years, the city of Shiraz was not apart of this problem. On the other side, many types of research illustrate that Personal Rapid Transit (PRT) from the specifications and attributes point of view is comparable with a personal car and there is a high-level of willingness among the personal car users to use this system, specifically for commuting trips. Therefore, by considering the statistical population of personal car users in two towns located in the northwestern region of Shiraz, this research has defined its main goal to investigate the willingness of potential users to use the personal rapid transit system. This research is innovative not only from the point of view of surveying a new country and geographical area, but also from a global perspective due to the use of “stop” index, use of "total cost of ownership" index, estimating the exact travel time and exact travel distance of each respondent by car with the help of an online map and making it possible to accurately calculate the specific travel time for each respondent by PRT with the help of a specific PRT route designed and mapped by PRTsim software. For this purpose, stated preference technique was used and 432 questionnaires were collected during the survey process. Modeling process has been implemented using discrete choice models. Various findings were derived from the mentioned models. It was found that cost, access/egress time, and in-vehicle time are considered as the most important factors influencing the respondents choices respectively. In addition, results indicated that in the case of PRT implementation, 53 percent of possible personal car users will shift toward this system.

  Keywords: Discrete Choice, Personal Rapid Transit, Stated Preference
 • Morteza Asadamraji *, Amir Rasouli Pages 2327-2342
  Planning is a vital part of reducing the consequences of car accidents. One of the most important aspects of the procedure of declining car accident is concentrating on pre-license trainings, and different types of its assessment. In order to improve the training and licensing process, various policies have been implemented all over the world, and novel methods are presented frequently every year. However, inappropriate prioritization of actions due to the limitations that always exist can cutback the effectiveness of these actions. In this study, 12 of the most effective methods were identified, where according to 5 defined criteria, budget, infrastructure, time, cost and required employees, a decision-making index was presented that could evaluate each policy by using the efficiency parameter to the mean of improvement and effectiveness of the driving test process, and its prioritization. Studying the choices in the proposed index showed that evaluating driving schools using a scoring system, developing 10 driving education applications and implementing psychological tests for driving license applicants are the strategies with the highest significance. The results of this study can be used in defining the criteria and assessing the executive choices in training and licensing procedure, especially in lack of budget conditions.
  Keywords: Assessment, driving training, driving test, Driving license