فهرست مطالب

استعدادهای درخشان - سال سیزدهم شماره 4 (پیاپی 52، دی - اسفند 1383)

فصلنامه استعدادهای درخشان
سال سیزدهم شماره 4 (پیاپی 52، دی - اسفند 1383)

 • 125 صفحه، بهای روی جلد: 7,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/12/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • ما می توانیم
  صفحه 362
 • یک نتیجه منحصر به فرد (نگاهی به حضور سمپاد در تیم های ملی المپیادهای ایران در سال 1383)
  جواد اژه ای صفحه 364
 • رسانه های و استعدادهای درخشان / 15 درصد از اعزام شدگان بورسیه های پزشکی به کشور باز نمی گردند؛ طرح غربی ها برای جذب مه اجران ایرانی؛ ایران در جمع ده کشور برتر هسته ای جه ان؛ نخبگان و گامی در مسیر؛ از جانز هاپکینز تا شهید بهشتی؛ راهی برای ماندگاری؛ فرار مغزه ا و...
  صفحه 384
 • قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  صفحه 421
 • گفتگو با استعدادهای درخشان / فیروزه شهسوارانی؛ حمید عجمی؛ منا صالحی؛ عارفه قدسی زاده؛ داوود و دانش مرادی
  صفحه 429
 • ششمین جشنواره جوان خوارزمی و هجدهمین جشنواره بین المللی خوارزمی
  جواد اژه ای صفحه 458
 • گزارش و خبر / بیست و سومین جلسه هیئت امناء باشگاه دانش پژوه ان جوان؛ بیست و ششمین جلسه هیئت امناء سمپاد؛ آمار دانشجویان استعداده ای درخشان دانشگاه تهران؛ مرگ گاهی ریحان می چیند...؛ جلسات شورای هدایت استعداده ای درخشان در آموزش عالی کشور و...
  صفحه 468
 • نامه های رسیده
  صفحه 478
 • فهرست مندرجات 4 شماره سال 1383
  صفحه 487