فهرست مطالب

رهیافتی نو در مدیریت آموزشی - سال سیزدهم شماره 3 (پیاپی 55، امرداد و شهریور 1401)

نشریه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
سال سیزدهم شماره 3 (پیاپی 55، امرداد و شهریور 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/10/29
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محدثه فدایی، رضا صالحی امیری*، محمود مهر محمدی، محمدمهدی ذوالفقار زاده کرمانی صفحات 1-18
  مقدمه و هدف

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل کلیدی سیاست گذاری تربیتی در آموزش وپرورش با تاکید بر نهاد خانواده انجام شده است.

  روش شناسی پژوهش: 

  پژوهش از نوع کیفی و به روش سنترپژوهی انجام شد. جامعه پژوهش، 90 مقاله و سند منتشر شده طی سال های 2000 تا 2020 در مورد سیاست گذاری تربیتی بود که از طریق جستجوی کلیدواژه های سیاست گذاری تربیتی و آموزشی، خانواده و تربیت، سیاست گذاری تربیتی و خانواده، تعامل خانواده و مدرسه در بانک های اطلاعاتی داخلی و خارجی معتبر نظیر پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، نورمگز، اریک، ساینس دایرکت به دست آمدند؛ پس از غربالگری منابع به صورت هدفمند 35 منبع به عنوان نمونه انتخاب شد. داده های پژوهش از تحلیل کیفی اسناد مورد مطالعه گرداوری شدند و با رویکرد کدگذاری اقدام به تحلیل آن ها شد. اعتبار داده ها به روش کثرت گرایی در پژوهشگر یا آزمون قابلیت اطمینان بین کدگذاران بدست آمد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش منجر به شناسایی 83 کد باز و 19 کد محوری شد که عبارتند از: عوامل علی (بازآفرینی و بازمهندسی انجمن اولیا، بازتعریف نقش خانواده)، عوامل زمینه ای (ظرفیت سازی خانواده ها، تمرکززدایی، ساختار رسمی)، عوامل مداخله گر (عوامل سیاسی و فرهنگی و ضعف های نظام مدیریت کلان)، راهبردها (توجه به دیدگاه های متنوع، سازوکارهای ارتباطی، اقتداربخشی به خانواده) و پیامدها (بازگشت تربیت به متولی اصلی و افزایش اثربخشی سیاست های تربیتی).

  بحث و نتیجه گیری

  با نگاهی کل نگر می توان گفت که بررسی و ملاحظه کلیه عوامل کلیدی و اثرگذار در سیاست گذاری تربیتی با تاکید بر خانواده، جهت جذب مشارکت حداکثری خانواده در فرایند تعلیم وتربیت ضروری است؛ لذا، مسوولان و تصمیم گیرندگان نظام آموزشی کشور باید سعی کنند برای عوامل شناسایی شده برنامه مدون و قابل اجرایی تدوین و با کمک کلیه ذی نفعان آموزش وپرورش خصوصا خانواده، در راستای تحقق حداکثری آن گام بردارند.

  کلیدواژگان: آموزش و پرورش، خانواده، سنتزپژوهی، سیاست گذاری تربیتی
 • سمانه خشنود*، علیرضا چناری صفحات 19-35
  مقدمه و هدف

  پژوهش حاضر با هدف طراحی چارچوب مفهومی معماری سازمانی در نظام آموزش عالی به صورت الکترونیکی و مجازی انجام پذیرفت.

  روش شناسی:

   این پژوهش در زمره پژوهش های کیفی است که از حیث هدف کاربردی و همچنین از نظر ماهیت و روش، اکتشافی است. مشارکت کنندگان پژوهش حاضر 30 نفر از خبرگان بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و بر مبنای اصل کفایت نظری به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختاریافته است که روایی آن از طریق روایی نظری و روایی محتوایی و پایایی آن به مدد روش میان کدگذار و درون کدگذار مورد تایید قرار گرفت. در این پژوهش، داده های به دست آمده، با استفاده از نرم افزار  Atlas.ti و روش تحلیل محتوا در قالب کدگذاری شاخص ها و مولفه های معماری سازمانی نظام آموزش عالی مشخص گردید.

  یافته ها و نتیجه گیری

  یافته ها حکایت از آن دارد که چارچوب مفهومی پژوهش در پنج سطح و در قالب ضرورت ها، زیرساخت ها، راهبردها، نقشه راه و پیاده سازی و دستاوردها و پیامدهای معماری سازمانی در نظام آموزش عالی به صورت الکترونیکی و مجازی تدوین و تشریح شده است.

  کلیدواژگان: معماری سازمانی، آموزش عالی، دانشگاه مجازی، مطالعه کیفی
 • معصومه توکلی* صفحات 36-51

  هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) به منظور ارایه مدل در مدارس ایران بود. روش پژوهش با رویکرد آمیخته با طرح اکتشافی (مصاحبه های عمیق و اکتشافی با انجام عمل پالایش) انجام شد. در رویکرد کیفی، از روش هدفمند و برای تدوین پرسشنامه از مصاحبه با اساتید گروه علوم تربیتی دانشگاه و مدیران ارشد و خبرگان آموزش و پرورش به تعداد 20 نفر استفاده شد. نکات کلیدی مصاحبه نیمه ساختاریافته دسته بندی و در قالب اصطلاحات حرفه ای برچسب گذاری شدند. در رویکرد کمی، از روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران مدارس ایران (105968 نفر) تشکیل می دادند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی- خوشه ای و بر اساس فرمول کوکران تعداد 383 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها به روش میدانی و از پرسش نامه محقق ساخته عوامل موثر بر کاربرد فاوا با 55 سوال و 10 مولفه استفاده شد. روایی صوری و محتوایی ابزار به تایید متخصصان رسید؛ و روایی همگرای آن با استفاده از ضرایب میانگین واریانس استخراجی (AVE) محاسبه شد که مقادیر AVE برای کلیه مولفه ها بزرگتر از 5/0 بود. همچنین برای تمام مولفه ها، آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بالاتر از 7/0 محاسبه و تایید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. نتایج نشان داد که؛ عوامل موثر بر کاربرد فاوا دارای ده مولفه ی (زیرساختی، مدیریتی، روانشناختی، انگیزشی، فنی- مشاوره ای، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، حمایتی- پشتیبانی و آموزشی- مهارتی) است که مولفه حمایتی- پشتیبانی دارای بیشترین سهم و مولفه فنی- مشاوره ای دارای کمترین سهم است. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک دو نرم افزار SPSS20 و PLSصورت پذیرفت.

  کلیدواژگان: عوامل موثر، کاربرد فاوا، مدارس، مدل
 • خدیجه جمشیدی مقدم*، مرجان کیان، مسعود گرامی پور، سید احسان خاندوزی صفحات 52-67

  هدف پژوهش طراحی الگوی برنامه درسی سواد مالی در دوره ابتدایی است. پارادایم پژوهش کیفی و به شیوه سنتزپژوهی با تکنیک تحلیل محتوا و فراترکیب انجام شد. جامعه پژوهش شامل کلیه منابع چاپی و الکترونیکی در زمینه موضوع پژوهش مربوط به سال های 1385 تا 1399 و 2005 تا 2020 بود که بر اساس نمونه گیری هدفمند 114 منبع شامل اسناد، کتاب و مقالات ملی و بین المللی، از پایگاه های اطلاعاتی معتبر انتخاب گردید. داده های کیفی به شیوه کدگذاری و با استفاده از نرم افزار اطلس تی، تجزیه وتحلیل شد. اعتبارسنجی الگوی طراحی شده با بهره گیری از دو معیار اعتبارپذیری و قابلیت اعتماد انجام گردید. یافته ها نشان داد براساس 7 بعد کلی 32 مقوله استخراج گردید. این جستار منجر به ترسیم الگوی برنامه درسی سواد مالی، حول سه محور مبانی فلسفی، جامعه شناختی و روانشناختی و عناصر چهارگانه هدف، محتوا، فعالیت های یادگیری و روش های ارزشیابی گردید. براساس یافته ها سواد مالی با نظر به مسایل اقتصادی کشور، یکی از حلقه های مفقوده برنامه درسی دوره ابتدایی بوده و آموزش مهارت های بنیادی مالی ضروری است. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند در بازنگری برنامه درسی دوره ابتدایی و تدوین برنامه های توسعه حرفه ای معلمان مورد توجه سیاستگذاران، برنامه ریزان و دست-اندرکاران تعلیم و تربیت قرار گیرد و به ذی نفعان و متولیان آموزشی در شناخت عمیق نشانگان تربیت مالی یادگیرندگان کمک شایانی نماید.

  کلیدواژگان: برنامه درسی، سواد مالی، طراحی الگو، دوره ابتدایی، رویکرد کیفی
 • وحید رفیعی دهبیدی*، امین رعیت، هدایت حاجی زاده صفحات 68-79

  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و سلامت سازمانی در فرایند جانشین پروری در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس بود. روش پژوهش به کار گرفته شده به لحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی بوده و به لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات جزء پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس که مطابق آمار کارگزینی اداره کل؛ 150 نفر است. برای تعیین حجم نمونه، با استفاده جدول مورگان بر اساس روش نمونه گیری تصادفی، تعداد 108 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش شامل سه پرسشنامه ویژگی های شخصیتی مک کری وکاستا، سلامت سازمانی هوی و فیلدمن و جانشین پروری هورنا بود. جهت تجزیه و تحلیل داده های گرد آوری شده در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد ارزیابی قرارگرفت. در سطح توصیفی میانگین و انحراف معیار و در سطح استنباطی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان استفاده شد. نتایج نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی و سلامت سازمانی با جانشین پروری رابطه معنی داری وجود دارد. بین ابعاد سلامت سازمانی با جانشین پروری رابطه معنی داری وجود دارد. ویژگی شخصیتی قابلیت پیش بینی کنندگی جانشین پروری را دارد.

  کلیدواژگان: ویژگی شخصیتی، سلامت سازمانی، جانشین پروری، اداره ورزش و جوانان
 • وجیهه کریمی*، محمدرضا بهرنگی صفحات 80-100

  هدف پژوهش حاضر تحلیل مولفه ها و عوامل موثر بر کاربرد علوم انسانی و ارایه یک مدل مفهومی در راستای ارتقای کیفی علوم انسانی است. روش تحقیق، توصیفی پیمایشی با رویکرد آمیخته بود. در بخش کیفی، از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی استفاده گردید و با به کارگیری معیار اشباع نظری، با 20 نفر از اندیشمندان در دانشگاه های اصفهان و خوارزمی مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت. جامعه بخش کمی، اعضای هییت علمی رشته های علوم انسانی دانشگاه پیام نور استان اصفهان و چهار محال بختیاری بودند که به کمک فرمول کوکران تعداد 380 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری تصادفی گزینش شدند. اجرای بخش کمی با ابزار پرسشنامه محقق ساخته حاصل از نتایج بخش کیفی انجام گرفت. روایی و اعتبار سوالات مصاحبه با روش روایی محتوایی و ضریب توافق تایید گردید. اعتبار پرسشنامه نیز پس از بررسی محتوایی توسط صاحبنظران بخش کیفی، به کمک تحلیل عاملی تاییدی، همسانی درونی و آلفای کرونباخ(83/0) تایید گردید. یافته های کیفی مبتنی بر تحلیل داده ها به روش داده بنیاد و یافته های کمی با استفاده از شاخص های توصیفی، تحلیل عاملی تاییدی و الگویابی معادلات ساختاری می باشد. تحلیل داده های کیفی به کمک کدگذاری و نظریه داده بنیاد، زمینه ساز ارایه الگوی نظری مشتمل بر هفت مولفه و شش عامل موثر، گردید. در بررسی وضع موجود از بین مولفه ها، ارزیابی پیگیر و مخاطب شناسی؛ و در بین عوامل، تداخل نگرش های سیاسی-علمی و سیاستگذاری و برنامه ریزی استراتژیک دارای بیشترین سهم در تاثیر بر کاربست علوم انسانی بودند. همچنین مطالعه ضرایب تبیین و میزان F نشانگر آن بود که در صد بالایی از واریانس متغیر ملاک کاربست علوم انسانی به وسیله متغیرهای پیش بین مدیریت حرفه ای، فرهنگ، نگرش اجتماع، سیاستگذاری و برنامه ریزی استراتژیک، قابل تبیین می باشد. بر اساس نتایج پیشنهاد می گردد که توجه به این مولفه ها و عوامل بسترساز و بنیادین در راستای بهره برداری از یافته های علمی حوزه علوم انسانی مدنظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: کاربرد علوم انسانی، علوم انسانی، ارتقای کیفی
 • محمد بنیادی، ولی مهدی نژاد* صفحات 100-114
  مقدمه و هدف

  سازمان ها برای دست یابی به کارایی و اثربخشی بیشتر و در نهایت دست یابی به اهداف تعیین شده ناگزیرند که توجه کافی را به منابع انسانی خود مبذول داشته و با ارج نهادن به ارزش ها و نیازهای کارکنان موثرترین گام را در تحقق اهداف سازمان بردارند. این پژوهش بدنبال بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی با نقش میانجی رفتار مثبت سازمانی مدیران مدارس ابتدایی بود.

  روش شناسی پژوهش:

   پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها کمی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران مدارس مقطع ابتدایی شهر زاهدان بودند که 114 نفر به روش طبقه ای متناسب با حجم و نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از سه پرسشنامه عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و رفتار مثبت سازمانی جمع آوری شده و برای تعیین روایی ابزارهای پژوهش از روایی محتوایی و جهت تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که به ترتیب 93/0، 85/0 و 91/0 برآورد گردید. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از آزمون رگرسیون گام به گام و مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) استفاده شده است.

  یافته ها:

   نتایج نشان داد که عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی مدیران مدارس ابتدایی در سطح اطمینان 99 درصد تاثیر مثبت و معنی دار دارد (01/0>P). همچنین نتایج نشان داد که رفتار سازمانی مثبت در رابطه بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در سطح اطمینان 95 درصد نقش واسطه ای ایفا می کند (05/0>P). نتایج آزمون رگرسیون گام به گام نشان داد از بین مولفه های عدالت سازمانی، مولفه عدالت مراوده ای توانست تعهد سازمانی را پیش بینی کند و همچنین از میان مولفه های رفتار مثبت سازمانی، مولفه خود کارآمدی قادر به پیش بینی تعهد سازمانی مدیران بود.

  بحث و نتیجه گیری: 

  به نظر می رسد با بررسی موانع ساختاری ازجمله آیین نامه ها و دستورالعمل های مغایر با عدالت سازمانی، می توان گام های موثری برای بهبود سطح عدالت سازمانی در ادارات و مدارس برداشت.

  کلیدواژگان: عدالت سازمانی، تعهد سازمانی، رفتار مثبت سازمانی، مدیران مقطع ابتدایی
 • فاطمه نیک نهاد، حسین افلاکی فرد، هادی کشمیری، محمد پروا* صفحات 128-149

  به دنبال شیوع ویروس کرونا در جهان، آموزش به سمت برگزاری در محیط مجازی سوق یافت و ادامه فرآیند آموزش معماری نیز همانند دوره های آموزشی، به دلیل تعطیلی دانشگاه ها، تنها در بستر مجازی ممکن گشت. همین امر باعث ایجاد مشکلاتی در نحوه آموزش شده و نتیجه آن کاهش بازده یادگیری است. به همین منظور با هدف درک وضعیت موجود و بهبود فرآیند آموزش طراحی معماری در شرایط پاندمی کرونا، در پژوهش حاضر به تدوین و ارزیابی عوامل موثر بر رضایت دانشجویان از آتلیه مجازی طراحی معماری پرداخته شده است. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق آمیخته و در 3 مرحله صورت پذیرفته است، ابتدا از روش 7 مرحله ای فراترکیب بارو سو و سندلوسکی به منظور بررسی مدل مفهومی اولیه تحقیق استفاده گردید. جهت بررسی پایایی پژوهش کیفی فراترکیب، از ضریب کاپا- کوهن استفاده شد. سپس در مرحله دوم با توزیع پرسشنامه میان مدرسان آتلیه مدل تکمیلی تحقیق حاصل گردیده و در مرحله سوم به منظور اعتبارسنجی کمی الگوی پیشنهادی، از آزمون های مختلف و روش تحلیل عامل تاییدی استفاده شده است. همچنین جهت بررسی صحت و سقم فرضیات و آزمون الگوی پیشنهادی از نرم افزار Smartpls3 به منظور مدل سازی معادلات ساختاری و روش تحلیل مسیر استفاده شده است.یافته ها: پس از تایید مساعد بودن ضرایب مسیر و معنادار بودن ضرایب (t-value) به بررسی الگوی تحقیق بر اساس شاخص های مختلف پرداخته ایم که نتیجه بررسی شاخص ها نشان دهنده برازندگی الگوی پیشنهادی می باشد. پس از انجام مراحل فوق کفایت علمی الگوی پژوهش تایید گردید. بدین ترتیب الگوی تحقیق با 4 بعد: امکانات و تجهیزات فنی، کیفیت یاددهنده، کیفیت یادگیرنده و کیفیت محتوای آموزشی و با 12 مولفه و 31 شاخص مورد تایید نهایی قرار گرفت. همچنین نتایج حاصل از آزمون تی نشان می دهد که رضایت دانشجویان از آموزش مجازی آتلیه طراحی معماری در سطح متوسطی قرار دارد و میانگین ها بیانگر این امر می باشند که، بعد کیفیت یاد دهنده در وضعیت نسبتا مطلوب و ابعاد کیفیت یادگیرنده، تجهیزات و امکانات فنی و کیفیت محتوای آموزشی در حد متوسط است.

  کلیدواژگان: آموزش مجازی، آتلیه مجازی طراحی، رویکرد آمیخته، فراترکیب، مدل سازی معادلات ساختاری
 • اسمعیل مهدی پور*، بی بی حفیظه مجیدآوا صفحات 150-160
  مقدمه و هدف

  مدیریت راهبرانه در تعریف، شامل مهارتی برای ترغیب کارکنان بدون استفاده از زور و اجبار است. و شالوده و پایه اصلی آن، تیوری انتخاب است. پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش مدیریت راهبرانه مبتنی بر تیوری انتخاب بر فرهنگ سازمانی و بهره وری مدیران دانشگاه انجام گرفت.

  روش شناسی پژوهش: 

  روش تحقیق از نوع نیمه آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آموزشی شامل مدیران دانشگاه های تاجیکستان بودند و از بین آنان 30 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند. سپس آموزش ها برای گروه آزمایش در چهارچوب یک برنامه آموزشی در 8 جلسه و به مدت 8 هفته اجرا گردید که در این فاصله گروه کنترل هیچ آموزشی را دریافت نکردند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های سنجش نگرش های فرهنگی هافستد (1980) و سنجش بهره وری هرسی و بلانچارد وگلداسمیت (1980) بود. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ها به ترتیب 90/0 و 83/0 محاسبه گردید. پس از دوماه آموزش، داده ها به روش تحلیل کوواریانس چند متغیره(مانکوا) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که بین گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری (P <0/01) وجود دارد. به عبارتی اجرای این دوره آموزشی به طور معنی داری بر فرهنگ سازمانی در سطح (02/0 = P)  و بر بهره وری مدیران در سطح (001/0 =P) تاثیر داشته است.

  بحث و نتیجه گیری

  آموزش مدیریت راهبرانه مبتنی بر تیوری انتخاب بر فرهنگ سازمانی و بهره وری مدیران دانشگاه تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: بهره وری، فرهنگ سازمانی، مدیریت راهبرانه
 • محمود رستمی، حجت الله فانی، احسان کشت ورز کندازی*، آسیه شاهسون پور صفحات 160-176
  مقدمه و هدف

  این پژوهش با هدف مقایسه اضطراب امتحان، انگیزش پیشرفت و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوازدهم بر اساس شرکت آنان در آزمون های آموزشگاه های خصوصی انجام شد.

  روش شناسی پژوهش:

   روش پژوهش توصیفی از نوع علی-مقایسه ای و روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری در دسترس بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان پسر پایه دوازدهم رشته ریاضی-فیزیک شهر مرودشت بود که در سال تحصیلی 1398-1397 مشغول به تحصیل بودند. نمونه آماری شامل 67 دانش آموز شرکت کننده در آزمون ها و 34 دانش آموز غیرشرکت کننده در آزمون ها بودند که از بین دو مدرسه به صورت در دسترس انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند. جمع آوری داده ها بر اساس سه پرسش نامه خودکارآمدی تحصیلی (ASEQ)، اضطراب امتحان (TAI) و انگیزش پیشرفت (AMT) صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو دسته آزمون های توصیفی و استنباطی استفاده شد. از آزمون t استودنت (با واریانس های ادغام شده و یا مجزا به تناسب) برای مقایسه میانگین ها و نمودار جعبه باکس پلات (Boxplot) استفاده شد که این تحلیل ها با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 24) صورت گرفت.

  یافته ها

  یافته های این پژوهش نشان داد میان انگیزش پیشرفت و اضطراب امتحان دانش آموزان با توجه به شرکت آنان در آزمون های آموزشگاه های خصوصی تفاوت معنا داری وجود دارد؛ اما میان خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان شرکت کننده و غیرشرکت کننده تفاوت معناداری وجود ندارد.

  بحث و نتیجه گیری

  بر اساس یافته های این پژوهش، آزمون های آموزشگاه های خصوصی بر انگیزش پیشرفت و اضطراب امتحان دانش آموزان تاثیرگذار هستند و بر خودکارآمدی تحصیلی آن ها تاثیری ندارند.

  کلیدواژگان: آزمون های آموزشگاه های خصوصی، اضطراب امتحان، انگیزش پیشرفت، خودکارآمدی تحصیلی
 • علی افسری، عباس اناری نژاد، فرشید قاسمی، علی شیروانی شیری* صفحات 197-208

  هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی، خلاقیت و سلامت روان دانشجویان کارشناسی پیوسته دانشگاه فرهنگیان استان فارس بود. برای اجرای پژوهش از روش توصیفی-پیمایشی استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان کارشناسی پیوسته کلیه پردیس‏ها و مراکز آموزش عالی دانشگاه فرهنگیان استان فارس به تعداد 1850 نفر می‏باشد. حجم نمونه آماری دانشجویان با استفاده از جدول مورگان محاسبه و تعیین گردید که به روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه‏ای 450 نفر از دانشجویان دختر و پسر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای جمع‏آوری اطلاعات شامل: الف) پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان، ب) پرسشنامه خلاقیت تورنس و ج) پرسشنامه سلامت روان 28 GHQ بود که روایی و پایایی آنها بررسی و از این نظر معتبر تشخیص داده شدند. یافته‏های این پژوهش حاکی از آن بود که هوش هیجانی، سلامت روان و خلاقیت این افراد در حد قابل قبول است. بعلاوه، نتایج حاصل از تحلیل داده‏های آماری بین خلاقیت، هوش هیجانی و سلامت روانی دانشجویان رابطه مثبت و معناداری نشان داد.

  کلیدواژگان: هوش هیجانی، خلاقیت، سلامت روان، دانشگاه فرهنگیان
 • الهه اسلمی* صفحات 209-219
  مقدمه و هدف

  شناسایی عواملی که در فرایند یادگیری نقش و بر عملکرد دانش‎آموزان تاثیر زیادی دارند امروزه به عنوان یکی از محورهای اساسی تعلیم و تربیت و از بحث های جالب و مورد علاقه بسیاری از معلمان و روانشناسان است. یکی از این عوامل خودنظم دهی تحصیلی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش بینی خودنظم دهی تحصیلی براساس باورهای هوشی و ذهن آگاهی دانش‎آموزان مقطع متوسطه شهر آباده انجام شد.

  روش شناسی پژوهش: 

  نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان آباده (2850 نفر) بودند که مطابق جدول مورگان 300 دانش‎آموز به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. آزمودنی ها، پرسشنامه خودنظم دهی تحصیلی (کانل و ریانل، 1987)، باورهای هوشی (عبدالفتاح و یتس، 2006) و مهارت های ذهن آگاهی (بایر و همکاران، 2006) را تکمیل نمودند. از نرم افزار SPSS و روش های آماری توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار و همبستگی پیرسون و استنباطی شامل رگرسیون چند متغیری به روش اینتر جهت تحلیل داده ها استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج یافته ها حاکی از رابطه معنادار و مثبت بین خودنظم دهی تحصیلی با باورهای هوشی افزایشی و ذهن آگاهی و رابطه منفی و معنادار بین خودنظم دهی تحصیلی با باورهای هوشی ذاتی بود.

  بحث و نتیجه گیری

  باورهای هوشی و ذهن آگاهی قادر به تبیین سهمی از واریانس خودنظم دهی تحصیلی بودند. این بررسی روابط موجود بین متغیرها را روشن می کند و این تبیین موجب گسترش فهم ما و یافتن راه هایی برای بهبود خودنظم دهی تحصیلی دانش‎آموزان خواهد شد.

  کلیدواژگان: خودنظم دهی تحصیلی، باورهای هوشی ذاتی، ذهن آگاهی
|
 • Mohadese Fadaei, Reza Salehiamiri *, Mahmoud Mehrmohammadi, MohamadMehdi Zolfagharzadeh Pages 1-18
  Introduction

  The present study aimed to identify the key factors of educational policy in education with emphasis on the family institution. The research was qualitative and conducted by center research method.research

  methodology

  The research population was 90 articles and documents published during the years 2000 to 2020 on educational policy Which were obtained by searching for the keywords's educational policy, family and upbringing, educational and family policy, family and school interaction in reputable domestic and foreign databases such as Noormags, SID, Noormags, Science direct, Eric; After purposely screening the resources, 35 sources were selected as a sample. The research data were collected from qualitative analysis of the studied documents and analyzed with a coding approach. Data validity was obtained by pluralism in the researcher or reliability test between coders.

  Findings

  The results identified 83 open source and 19 core codes, which are: causal factors (re-creation and re-engineering of the Parents and Teachers Association, redefining the role of the family in education and monitoring and commenting on the family in educational affairs), underlying factors (capacity building and support of families, decentralization Education and formal structure and codified participation rules) And Interfering factors (political and cultural factors and weaknesses of the macro management system), Strategies (considering diverse perspectives, communication mechanisms, family empowerment) and consequences (returning education to the main custodian and increasing the effectiveness of education policies).

  Conclusion

  With a clear view, it can be said that the study and consideration of all key and influential factors in educational policy with emphasis on the family, is necessary to attract maximum participation of the family in the process of education; Therefore, the officials and decision-makers of the country's education system should try to formulate a codified and enforceable plan for the identified factors and, with the help of all stakeholders in education, especially the family, take steps towards its maximum realization.

  Keywords: education, family, synthesis research, educational policy
 • Samaneh Khoshnoud *, Ali Reza Chenari Pages 19-35
  Introduction

   The present study aimed to design a conceptual framework of organizational architecture in the higher education system electronically and virtually.

  Methodology

   This research is among the qualitative researches that are exploratory in terms of applied purpose as well as in terms of nature and method. The statistical population of the study is 30 experts who were selected as sample members using purposive sampling method based on the principle of theoretical adequacy. The data collection tool is a semi-structured interview whose validity was confirmed by theoretical validity and content validity and its reliability was confirmed by the method between coder and in-coder. In this study, the obtained data were determined using Atlas.ti‌ software and content analysis method in the form of coding indicators and organizational architecture components of the higher education system.

  Results and Conclusion

   Findings indicate that the conceptual framework of research in five levels and in the form of necessities, infrastructure, strategies, roadmap and implementation and achievements and consequences of organizational architecture in the higher education system has been formulated and described electronically and virtually.

  Keywords: organizational architecture, higher education, virtual university, Qualitative Study
 • Masoumeh Tavakoli * Pages 36-51

  The aim of this study was to identify the factors affecting the use of ICT in order to present the model in Iranian schools. The research method was conducted with an approach mixed with exploratory design (in-depth and exploratory interviews with refining). In the qualitative approach, a purposeful method, and interviews with professors of the Department of Educational Sciences and senior managers and education experts of 20 peope were used to compile a questionnaire. The key points of the semi-structured interview were categorized and labeled in professional terms. In the quantitative approach, a descriptive survey method was used. The statistical population of the study consisted of all school principals in Iran (105,968 people) who were selected as a sample using cluster random sampling method based on Cochran's formula. In order to collect data by field method, a researcher-made questionnaire of factors affecting the application of information and communication technology with 55 questions and 10 components was used. The face and content validity of the tool was approved by experts; And its convergent validity was calculated using the coefficients of mean extraction variance (AVE) that AVE values for all components were greater than 0.5. Also, for all components, Cronbach's alpha and combined reliability higher than 0.7 were calculated and confirmed. Exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis were used to analyze the data. The results showed that; Factors affecting the application of information and communication technology have ten components (infrastructure, management, psychological, motivational, technical-consulting, cultural, social, economic, supportive-support and educational-skill) that the supportive component has the most share and the technical-consulting component has the lowest share. Data analysis was performed using SPSS20 and PLS software.

  Keywords: Effective factors, ICT application, Schools, Model
 • Khadijeh Jamshidi Moghadam *, Marjan Kian, Masoud Gramipour, Seyd Ehsan Khandoozi Pages 52-67

  The purpose of this research is to design a financial literacy curriculum model to be used for the elementary school. The paradigm of research is qualitative and was conducted, through research synthesis method, by content analysis and meta-synthesis techniques. The research population included the whole print and electronic sources related to the subject of the research produced between the years 1385 and 1399 (i.e. from 2005 to 2020). This population was chosen by a purposeful sampling of 114 sources including national and international documents, books and articles taken from authentic databases. Qualitative data were analyzed by coding and using ATLAS.ti software. The validation of the designed model was conducted by utilizing the two criteria of Credibility and dependibility. The findings showed that 32 categories were extracted based on 7 general dimensions. Therefore, this research led to a designing a financial literacy curriculum around three axes of philosophical, sociological, and psychological basics, and the four elements of purpose, content, learning activities, and evaluation methods. As the findings showed, considering our country’s economic problems, financial literacy has been one of the missing links in elementary school curriculum, and teaching the basics of financial skills is quite necessary. The results of this research can be used for a revision in elementary school curriculum and for designing some programs for enhancing teachers’ career skills by policy makers, programmers and other officials related to the field of teaching and training. It can be also of significant help to educational officials in having a deep understanding of the trainees’ financial literacy.

  Keywords: curriculum, financial literacy, Model Designing, Elementary School, Qualitative approach
 • Vahid Rafiee Dehbidi *, Amin Rayat, Hedayat Hajizadeh Pages 68-79

  The purpose of this study was to investigate the relationship between personality traits and organizational health in the surrogacy process in Fars Province Youth and Sports Administration. The purpose of this research is applied research and is a descriptive correlational one in terms of data collection. The statistical population of this study includes all employees of Fars Province Youth and Sport Bureau according to the recruitment statistics of 150 general offices. To determine the sample size, 108 individuals were selected using Morgan table based on random sampling method. Data collection tools included three questionnaires of personality characteristics of McKerry and Costa, organizational health of Hui and Feldman, and horn breeding successor. Descriptive and inferential levels were evaluated to analyze the collected data. At the descriptive level, mean and standard deviation, and at the inferential level, Pearson correlation coefficient and regression analysis were used. The results showed that there is a significant relationship between personality traits and organizational health with surrogacy. There is a significant relationship between dimensions of organizational health and surrogacy. Personality is the predictive ability of surrogacy.

  Keywords: personality traits, Organizational health, surrogacy, sports, youth management
 • Vajiheh Karimi *, MOHAMMADREZA BEHRANGI Pages 80-100

  The purpose of this study is to analyze the components and factors affecting the application of humanities and to present a conceptual model for improving the quality of humanities. The research method was descriptive survey with a mixed approach. In the qualitative section, purposive sampling method and snowball technique were used. semi-structured interviews were conducted with 20 thinkers in the field of humanities in Isfahan and Kharazmi universities using theoretical saturation criteria. The population of the quantitative section was the faculty members of humanities in Payame Noor universities of Isfahan and Chaharmahal Bakhtiari. 380 people were selected, Using the Cochran's formula, as a sample by random sampling method. The quantitative part was performed with a researcher-made questionnaire obtained from the results of the qualitative part. The validity and reliability of the interview questions were confirmed by content validity method and agreement coefficient. After reviewing the content by experts, the validity of the questionnaire was also confirmed by confirmatory factor analysis, internal consistency and Cronbach's alpha (0.83). Qualitative findings are based on data analysis by data base method. quantitative findings are based on descriptive indicators, confirmatory factor analysis and structural equation modeling. Qualitative data analysis was performed by coding and grounded theory method. A theoretical model consisting of seven components and six effective factors was presented. Among the components, continuous evaluation and audience studies; Among the factors, the interplay of political-scientific attitudes and policy-making and strategic planning had the largest share in influencing the application of humanities in the current situation. Based on the results, it is suggested that attention to these components and underlie factors in order to exploit the scientific findings in the field of humanities should be considered.

  Keywords: Application of Humanities, Humanities, Quality upgrade
 • Vali Mehdinezhad *, Mohammad Bonyadi Pages 100-114
  Introduction

  In order to achieve greater efficiency and effectiveness and finally achieve the set goals, organizations must pay enough attention to their human resources and take the most effective step in realizing the goals of the organization by respecting the values and needs of the employees.

  research methodology

  The aim of this study was to investigate the effect of organizational justice on organizational commitment with the mediating role of positive organizational behavior of primary school principals. The present study was quantitative in terms of data collection method. The target population of this study was all principals of primary schools in Zahedan that 114 people were selected as a sample by stratified sampling method. Data were collected using three questionnaires of organizational justice, organizational commitment and positive organizational behavior. Content validity was used to determine the validity of research instruments and Cronbach's alpha coefficient was used to determine the reliability, which was estimated to be 0.93, 0.85 and 0.91, respectively. Stepwise regression test and structural equation modeling (SEM) were used for statistical analysis of data.

  Findings

  The results showed that organizational justice has a positive and significant effect on the organizational commitment of primary school principals at 99% confidence level (P <0.01). The results also showed that positive organizational behavior in the relationship between organizational justice and organizational commitment at the 95% confidence level plays a mediating role (P <0.05). The results of stepwise regression test showed that among the components of organizational justice, the component of interactive justice was able to predict organizational commitment and also among the components of positive organizational behavior, the component of self-efficacy is able to predict organizational commitment of primary school principals.

  Conclusion

  It seems that effective steps can be taken to improve the level of organizational justice in offices and schools by examining structural obstacles such as by-laws and instructions that contradict organizational justice.

  Keywords: organizational justice, Organizational Commitment, Positive Organizational Behavior, Primary Schools&rsquo, Principals
 • Fatemeh Niknahad, Hossein Aflaki Fard, Hadi Keshmiri, Mohammad Parva * Pages 128-149

  Due to the spread of the coronavirus in the world, education was shifted to a virtual environment, and the continuation of the architectural education process, as well as training courses, due to the closure of universities, became possible only in the virtual context. This causes problems in the way of teaching and the result is a decrease in learning efficiency. For this purpose, in order to understand the current situation and improve the process of teaching architectural design in the corona pandemic, in the present study, the factors affecting students' satisfaction with the virtual architectural design studio have been developed and evaluated. The present research is mixed Method Approach using the research and has been done in 3 stages. First, the 7-step meta-synthesis method of Barrow Su and Sandlowski has been used and the initial conceptual model of the research has been formed. Kappa-Cohen coefficient was used to evaluate the reliability of qualitative meta-combination research. Then, in the second stage, by distributing a questionnaire among the instructors of the studio, a supplementary model of the research was obtained, and in the third stage, in order to quantitatively validate the proposed model, various tests and confirmatory factor analysis were used. Also, to check the accuracy of the hypotheses and test the proposed model, we have used structural equation modeling and path analysis method by Smartpls3 software. After confirming the favorableness of the path coefficients and the significance of the coefficients (t-value), we have studied the research model based on various indicators, the results of which showed the suitability of the proposed model. After performing the above steps, the scientific adequacy of the research model was confirmed. Thus, the research model with 4 dimensions: technical facilities and equipment, teaching quality, learning quality and educational content quality with 12 components and 31 indicators was finally approved.

  Keywords: Virtual Learning, Virtual Design Atelier, Blended Approach, Meta-Combination, structural equation modeling
 • Mehdi Mehdipoor *, Bibi Hafizeh Majidava Pages 150-160
  Introduction

  The goal of this study was to determine the effectiveness of leadership management training based on selection theory on organizational culture and productivity of university managers.research

  methodology

  The research method was quasi-experimental pretest-posttest with a control group. The educational population consisted of university administrators of Tajikistan and 30 of them were selected by random sampling and divided into two groups of 15 experimental and control. Then, the trainings were performed for the experimental group in the framework of a training program in 8 sessions for 8 weeks, during which the control group did not receive any training. Data collection tools were Hofstede (1980) cultural attitudes questionnaire and Hershey and Blanchard and Goldsmith (1980) productivity questionnaire. Cronbach's alpha coefficient for the questionnaires was calculated to be 0.90 and 0.83, respectively. After two months of training, the data were analyzed by multivariate analysis of covariance (MANCOVA).

  Findings

  The results showed that there was a significant difference (P <0.01) between the experimental and control groups.  In other words, the implementation of this training course had a significant effect on organizational culture at the level (P = 0.02) and on the productivity of managers at the level (P = 0.001). Conclusion

  Conclusion

  Leadership management training based on selection theory has an effect on organizational culture and productivity of university managers

  Keywords: Productivity, Selection Theory, Organizational Culture, Leadership Management
 • Mahmood Rostami, Hojjatollah Fani, Ehsan Keshtvarz Kondazi *, Asieh Shahsavan Pour Pages 160-176
  Introduction

   This research is conducted with purpose of comparing test anxiety, achievement motivation, and academic self-efficacy of the male students at the twelfth grade based on their participation in private school tests.

  research methodology

   The causal-comparative research method which is a descriptive method is chosen and the sampling is done based on available samples. ‌The statistical society includes all male students at twelfth grade studying mathematics-physics in Marvdasht during study years of 2018-2019. The statistical sample includes 67 students taking tests and 34 students not taking tests chosen among two available schools. Data is gathered using three questionnaires; academic self-efficacy (ASEQ), test anxiety (TAI), and achievement motivation (AMT). The data is analysed using two categories of descriptive and inferential tests. The box plot graph and the T student test was used (with integrated variances or relatively discrete) to compare the averages. The data analysis is performed using SPSS 24.

  Findings

   The findings of the research show meaningful difference between the achievement motivation and the test anxiety based on tests taken in private institutions. But no meaningful difference was found between the academic self-efficacy of students taking the tests and not taking the tests.

  Conclusion

   Based on the findings of this research, it is concluded that the tests in private institutions is affecting the achievement motivation and the test anxiety but they have no effect on the academic self-efficacy of the students.

  Keywords: Private school exams, exam anxiety, Academic Motivation, academic self-efficacy
 • Ali Afsari, Abbas Anarinejad, Farshid Ghasemi, Ali Shiravani Shiri * Pages 197-208

  The purpose of this study was to investigate the relationship between emotional intelligence, creativity and mental health of undergraduate students of Farhangian University of Fars province. A descriptive-survey method was used to conduct the research. The statistical population of the study consisted of continuous undergraduate students of all campuses and higher education centers of Farhangian University in Fars province with 1850 people. The sample size of the students was calculated using Morgan's table. A stratified random sampling of 450 male and female students was selected as sample. Data collection tools were: a) Bar-N Emotional Intelligence Questionnaire; b) Torrance Creativity Questionnaire; and c) Mental Health Questionnaire (GHQ-28) that was validated and validated in this regard. The findings of this study indicated that emotional intelligence, mental health and creativity of these people are acceptable. In addition to, the results showed a positive and significant relationship between the analysis of statistical data between creativity, emotional intelligence and mental health of students.

  Keywords: Emotional intelligence, Creativity, Mental Health
 • Elahe Aslami * Pages 209-219
  Introduction

  The purpose of this study was to investigate the prediction of academic self-regulation based on intelligence beliefs and mindfulness of first grade high school students in Abadeh
  research

  methodology

  The type of research was applied in terms of purpose and descriptive in terms of method. The statistical population of the study included all first grade high school students in Abadeh (1400 people) who according to Morgan table, 300 students were selected by stratified random sampling. The Connell & Ryan (1987) questionnaire was used to measure academic Self- regulation and Abd-El-Fattah & Yates (2006) questionnaire was used to measure Implicit theories of intelligence and the five facet mindfulness questionnaire (Baer et al, 2006) was used to measure mindfulness. SPSS 22 software was used to analyze the data.

  Findings

  The results of Pearson correlation and multivariate regression by Inter method showed a significant and positive relationship between academic self-regulation with incremental Intelligence beliefs and mindfulness and a negative and significant relationship between academic self-regulation with innate Intelligence beliefs.

  Conclusion

  Beliefs of intelligence and mindfulness were able to explain a part of the variance of academic self-regulation.

  Keywords: academic self-regulation, incremental Intelligence beliefs, innate Intelligence Beliefs, mindfulness