فهرست مطالب

Alternative Veterinary Medicine - Volume:5 Issue: 12, Spring 2022
 • Volume:5 Issue: 12, Spring 2022
 • تاریخ انتشار: 1401/02/11
 • تعداد عناوین: 6
|
 • امیر صمدی، سیامک علیزاده* صفحات 681-686
  زمینه و هدف

  تروما می تواند نافذ و یا غیر نافذ باشد و در هر دو نوع ممکن است باعث آسیب اندام های درونی حفره شکمی شود. هدف از این مطالعه تعیین صدمات احتمالی امعاء و احشای شکم به دنبال ترومای مکانیکی با استفاده از اولتراسونوگرافی می باشد تا بتوان گربه هایی که دچار صدمات شکمی شدید شده اند و نیاز به به عمل جراحی فوری دارند را مشخص کرد.

  مواد و روش ها:

   این مطالعه مقطعی گذشته نگر بر روی 22 گربه ی مبتلا به آسیب های شکمی ناشی از ترومای مکانیکی انجام شد. نتایج معاینات بالینی، اولتراسونوگرافی و لاپاراتومی (در صورت انجام) و تشخیص نهایی بیمار ثبت گردیده و بدین ترتیب در ادامه نتایج مثبت و منفی اولتراسونوگرافی با نتایج لاپاراتومی و سیر بالینی بیمار مطابقت داده شد.

  یافته ها

  در این مطالعه نتیجه اولتراسونوگرافی در 14 گربه (63/6%) منفی و بدون ضایعه گزارش شد و در 8 گربه (36/4%)  مثبت گزارش شد که از این تعداد اخیر در 6 مورد (75%) مایع آزاد شکم، در 2 مورد (25%) ضایعه طحالی، در1 مورد (12/5%) ضایعه کلیوی، در 1 مورد (12/5%) ضایعه روده ای و در 2 مورد (25%) ضایعه کبدی گزارش گردید. بنابراین شایع ترین گزارش اولتراسونوگرافی، تجمع مایع آزاد در شکم بود. از 22 بیمار مورد مطالعه، 6 مورد (3/27%) لاپاراتومی شدند که نتیجه لاپاراتومی در 5 مورد (83/3%) مثبت و در 1 مورد (16/7%) منفی بود. در 2 گربه (9/1%) نتیجه اولتراسونوگرافی منفی کاذب بوده و در یک گربه (4/54%) مثبت کاذب بود. در این بررسی میزان حساسیت اولتراسونوگرافی 86/67 درصد و ویژگی آن 85/71 درصد بود.

  نتیجه گیری :

   به طور کلی نتایج این مطالعه نشان دهنده نقش مهم و با ارزش اولتراسونوگرافی به عنوان یک روش تشخیصی اولیه به منظور تعیین و تشخیص مایع آزاد داخل شکمی و صدمات امعاء و احشاء در تروماهای محوطه بطنی می باشد.

  کلیدواژگان: گربه، حساسیت، ویژگی، تروما، اولتراسونوگرافی
 • فواد سعدی* صفحات 687-694
  زمینه و هدف

  هدف از این مطالعه به دست آوردن اولین زمان تشخیص آبستنی و تصاویر حاصل از پیشرفت حاملگی در زمانهای مختلف در طول دوره حاملگی به وسیله اولتراسونوگرافی بود.

  مواد و روش‏ ها: 

  سونوگرافی دو بعدی از روز 25 تا 120 بارداری بصورت دو بار در هفته از روزهای 25 تا 65 و یک بار در هفته از روزهای 65 تا 120 بارداری بر روی ده گوسفند کردی انجام شد. تصاویر سونوگرافی با دستگاه سونوگرافی دو بعدی سونوسایت تیتان (ساخت کشور آمریکا) انجام گردید.

  یافته‏ ها:

   ابتدا از همان روز 25، آبستنی تشخیص داده شد. درادامه در روز 39 تصاویر واضحی از مراحل آبستنی همانند تشخیص پرده آمنیوتیک و بند ناف مشاهده گردید. در روز 75 از آبستنی اعضای داخلی جنین مانند قلب، کلیه، کبد و مثانه در تصاویر دیده شدند. در روز 89 هم اسکروتوم در جنین نر مشاهده شد. در ادامه کار بین روزهای 110 تا120 جزییات اندامهای داخلی جنین در تصاویر اولتراسوند مشاهده شد.

  نتیجه‏ گیری:

   پروب ترانس رکتال جهت تشخیص آبستنی بهتر از پروب ترانس آبدومینال است. دقت تشخیص آبستنی با اولتراسونوگرافی دوبعدی 100% بود. شکل جنین در تصاویر روزهای 25 تا 42 در هر بار سونوگرافی تغییر میکند و در روز 42 آبستنی جنین به صورت کامل شناسایی می شود.

  کلیدواژگان: آبستنی، اولتراسوند، گوسفند کردی
 • سید عرفان حسینی نسب، نجمه واحد دهکردی* صفحات 695-701
  زمینه و هدف

  همبرگر یکی از مواد غذایی است که از گوشت گاو یا گوسفند تشکیل شده و دارای ارزش غذایی خاص خود می باشد اما با این وجود این ماده غذایی ممکن است حامل بسیاری از میکروارگانیسم های پاتوژن باشد و بر همین مبنا هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان اشرشیاکلای در همبرگرهای سنتی شهرستان قم و مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه ها به امی پنم و پنی سیلین است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تعداد 80 مورد همبرگر سنتی از مراکز عرضه این محصول در شهرستان قم به صورت تصادفی جدا گردید و در کنار یخ به آزمایشگاه بهداشت دامپزشکی شهرستان قم انتقال داده شد و جداسازی اشرشیاکلای و مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه ها بررسی گردید.

  یافته ها

  در این بررسی از مجموع 80 نمونه همبرگر سنتی، 20 نمونه به اشرشیاکلای آلوده بود و بیشترین مقاومت جدایه ها به ترتیب مربوط به جنتامایسین با 10 درصد و تتراسایکلین با 15 درصد بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به اینکه اشرشیاکلای دارای سویه های خطرناکی همچون O157H7 می باشد و بیشترین مخاطب همبرگرها، کودکان و نوجوانان می باشند لذا لازم است که کنترل بهداشتی مواد اولیه و ابزارآلات بیشتر مورد ارزیابی نهادهای نظارتی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: اشرشیاکلی، قم، مقاومت آنتی بیوتیکی، غذاهای خیابانی
 • نادیا ایازی، محمدامین حیدرزادی*، محمود کهنه پوشی، محسن کرمی، احمد سبزی بلخکانلو، کتایون گرگین کرجی صفحات 702-709
  زمینه و هدف

  یکی از پرمصرف ترین محصولات لبنی، شیر می باشد که از ارزش غذایی بالایی برخوردار است و به دلیل دارا بودن موادمغذی، محیط مطلوبی برای رشد میکروارگانیسم ها می باشد که به دلیل حساس بودن این فرآورده، اطمینان از کیفیت بهداشتی و باکتریولوژیکی بعد از پاستوریزاسیون، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان آلودگی کلی فرمی و سنجش تعداد کلی باکتری ها در شیرهای پاستوریزه استان کرمانشاه می باشد.

  مواد و روش ها

  برای سنجش میزان آلودگی بار میکروبی شیرهای پاستوریزه شهرستان کرمانشاه ، کلی فرم ها را به روش محتمل ترین تعداد MPN بر روی محیط کشت لاکتوز برات و جهت شمارش کلی باکتری ها از استاندارد با شماره 5272 انجام گرفت. داده ها با استفاد ه از آزمون آماری آنوا یک طرفه و نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام گرفت.

  یافته ها

  نتایج حاصل از آزمایش 144 نمونه شیر پاستوریزه که در طی دوازده ماه انجام گرفت، نشان داد که میزان آلودگی 46 درصد (29 مورد از 144 مورد) بود و بیشترین میزان آلودگی به کلی فرم در تیرماه با 4 مورد (3/33 درصد) و کمترین میزان آلودگی مربوط به ماه های مرداد و آبان با 1 مورد (33/8 درصد) بود. همچنین بیشترین مقدار آلودگی تعداد کلی باکتری ها به ترتیب مربوط به ماه های تیر، مرداد و شهریور و کمترین مربوط به دی ماه بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به آنالیزهای به دست آمده، مشخص شد که میزان آلودگی کلی فرمی و تعداد کلی باکتری ها، کمتر از میزان استاندارد بوده و نشان دهنده استاندارد بودن سیستم های نظارتی، HACCP و بهداشتی در زنجیره پاستوریزاسیون است.

  کلیدواژگان: کلی فرم، توتال کانت، شیر پاستوریزه، آلودگی میکروبی
 • احسان مهرابی، ابراهیم رحیمی* صفحات 710-715
  زمینه و هدف

  آب میوه یکی از بهترین نوشیدنی هایی است که بخش عمده ای از نیاز های بدن به ویتامین ها را تامین نموده و منبعی مناسب برای جبران آب هدر رفته به حساب می آید، اما در صورت عدم رعایت استاندارد های بهداشتی به عنوان منابع بالقوه آلودگی به حساب می آید. هدف از این تحقیق، ارزیابی اثر اشعه ماورای بنفش بر بار میکروبی آب سیب، انگور و پرتقال در زما ن های تابش است.

  مواد و روش ها

  500 میلی لیتر آبمیوه شامل آب سیب، انگور و پرتقال طبیعی به صورت تصادفی از مراکز عرضه آب میوه در شهرستان شهرکرد تهیه شد و سپس آب میوه ها جهت انجام آزمایش از دستگاه UV (ساخت شرکت پارس یووی مدل 1X) عبود داده شد. روش سنجش بار میکروبی مطابق با استاندارد 4207 سازمان ملی استاندارد ایران و با استفاده از روش سریال دایلوشن انجام گرفت و رقت های 4 و 3 لوله ای آماده شد. سپس در تیمارهای صفر، 30، 60 و 120 ثانیه ای مورد تابش قرار گرفتند. داده ها توسط نرم افزار SPSS مورد آنالیز آماری قرار گرفت و از روش آنوای یکطرفه برای ارزیابی داده ها استفاده گردید.

  یافته ها

  بر اساس آنالیز آماری داده ها مشخص شد که بیشترین میزان کشندگی مربوط به زمان 120 ثانیه ای در هر سه نوع آب میوه بوده و رابطه معنی داری بین مدت زمان مورد تابش UV و کاهش بارمیکروبی در آب میوه ها بوده است.

  نتیجه گیری

  با توجه آنالیزهای به دست آمده از تاثیر روش UV بر میزان کاهش بارمیکروبی آب میوه ها، می توان گفت که این روش چنانچه به صورت موثر به مایعات تابیده شود، می تواند تاثیر معنی داری بر کاهش آلودگی های باکتریایی داشته باشد.

  کلیدواژگان: UV، آب میوه، بارمیکروبی، شهرکرد، میکروبیولوژی
 • محمدرضا حسینچی*، سیامک علیزاده صفحات 716-725
  زمینه و هدف

  با توجه به اهمیت دستگاه تنفسی در مهره داران بویژه در  پرندگان و  با توجه به اینکه پرندگان، برای پرواز نیاز بیشتری به مصرف اکسیژن پیدا میکنند لذا تغییرات و سازگاریهای مهم و ویژه ای از لحاظ آناتومیک در این حیوانات به وجود آمده است. در این مطالعه برای  بررسی هیستوآناتومیکی و رادیولوژیک ریه ها در بلدرچین سفید انگلیسی انجام شد. برای این منظور، 16 بلدرچین نر و ماده سالم و  بالغ سفید انگلیسی با وزن متوسط 5/35 ±160 گرم مورد مطالعه قرار گرفت.

   مواد و روش‏ ها: 

  در ابتدای امر تصاویر رادیولوژیک از پرندگان بصورت Lateral و Ventro-dorsal تهیه شد و سپس پرندگان مورد بررسی کالبدشناسی قرار گرفتند و فراسنجه های مربوط به وزن، طول، عرض و ضخامت ریه ها به دست آمد. در نهایت ریه ها از حفره عمومی بدن پرنده خارج و در محلول فرمالین 10 درصد فیکس شدند. مقاطع بافتی از نمونه ها تهیه و مورد ارزیابی هیستومورفومتریک قرار گرفت.

  یافته‏ ها:

   بررسی رادیولوژیک  نشان می دهد که ریه های راست و چپ در بلدرچین سفید انگلیسی در فضای بین دنده ای اول تا فضای بین دنده ای ششم قرار دارد. بررسی آناتومیک ضمن تایید نتایج رادیولوژیک، نشان می دهد که میانگین وزن ریه، نسبت وزن ریه به وزن کل بدن، طول ریه، عرض ریه و تعداد بریدگی های ریه در پرنده نر به ترتیب 0/065±0/981 گرم، 0/00045±0/00623، 0/030±2/57 سانتیمتر، 0/021±1/53 سانتیمتر و 0/00±5/00 عدد و در پرنده ماده به ترتیب 0/028±0/935 گرم، 00023/0±00587/0، 033/0±50/2 سانتیمتر، 024/0±34/1 سانتیمتر و00/0±00/5 عدد می باشد. بر اساس نتایج هیستولوژیک، برونشیول های اولیه و ثانویه به ترتیب دارای اپیتلیوم استوانه ای مطبق مژه دار و اپیتلیوم مکعبی ساده می باشند و پارابرونشیول ها (برونشیول های ثالث) دارای اپی تلیوم سنگفرشی ساده تا مکعبی ساده هستند.

   نتیجه ‏گیری:

   ریه ها هرمی شکل، بدون لوب و به رنگ صورتی روشن در موقعیت بین مهره ای 1 تا 6 قرار دارند.هیچ تفاوت مشخصی در ساختار رادیولوژیک، آناتومیک و هیستولوژیک ریه در بلدرچین های سفید انگلیسی نر و ماده وجود نداشت.

  کلیدواژگان: ریه، هیستولوژی، آناتومی، رادیولوژی، بلدرچین
|
 • Amir Samadi, Siamak Alizadeh* Pages 681-686
  Background and aim

  The aim of this study was to use ultrasonography to determine possible injuries in the abdominal cavity following mechanical trauma in order to identify cats with severe abdominal injuries that require urgent surgery.

  Materials and Methods

  This retrospective cross-sectional study was carried out on 22 affected cats with abdominal injuries caused by mechanical trauma. The results of clinical examinations, ultrasound and laparotomy (if performed) and the final diagnosis of the patient were recorded and the positive and negative results of ultrasound were matched with the results of laparotomy and the clinical course of the patient.

  Results

  In this study, the result of ultrasound in 14 cats (63.6%) was reported negative and without lesions and in 8 cats (36.4%) was positive. Among the mentioned cases, 6 cases (75%) had free-fluid abdominal lesion, 2 cases (25%) had pancreatic lesion, 1 case (12.5%) had kidney lesions, 1 case (12.5%) had intestinal lesions, and 2 cats (25%) had liver lesions. Therefore, the most common ultrasound report was free fluid accumulation in the abdomen. Of the 22 cases studied, 6 cases (27.3%) underwent laparotomy, and the result of laparotomy was positive in 5 cases (83.3%) and negative in 1 case (16.7%). In 2 cats (9.1%) the result of ultrasound was false negative and in one cat (4.54%) it was false positive. In this study, the sensitivity of ultrasound was 86.67% and its specificity was 85.71%.

  Conclusion

  In general, the results of this study show the important and valuable role of ultrasound as a primary diagnostic method to determine and diagnose free intra-abdominal fluid and intestinal and visceral injuries in ventricular trauma.

  Keywords: Cat, Sensitivity, Specificity, Trauma, Ultrasonography
 • Foad Sadi* Pages 687-694
  Background and aim

  The objective of this study was to obtain the first time of pregnancy diagnosis and the images of fetal development in different times of pregnancy period using ultrasonography.

  Material and Methods

  Two-dimensional ultrasound from day 25 to 120 of pregnancy was performed twice a week from days 25 to 65 and once a week from days 65 to 120 of pregnancy on ten Kurdish sheep. The ultrasonographic images were obtained Sonosite Titan (USA) 2D ultrasound machine.

  Results

  On the 25th day, the pregnancy was diagnosed. On 39th day, clear pictures of pregnancy like amniotic membrane, and umbilicus were seen. On 75th day of gestation, internal organs of fetus like heart, kidney, liver, urinary bladder, and stomach were seen in the images. The scrotum in the male fetus was identified on the 89th day of gestation. Between the 110th and 120th days of gestation, complete details of internal organs were seen in ultrasonographic images.

  Conclusion

  The transrectal probe to detect pregnancy is better than transabdominal probe. The accuracy of 2D ultrasound was 100% for detecting pregnancy. The shape of fetus changes in the images from days 25 to 42 in each ultrasound scan, and on the 42nd day of pregnancy, the fetus is fully identified.

  Keywords: Pregnancy, Ultrasound, Kurdish sheep
 • Seyed Erfan Hoseini Nasab, Najmeh Vahed Dehkordi* Pages 695-701
  Background and aim

  Hamburger is one of the foods that is made of beef or sheep meat and has its own nutritional value. However, this food item may carry many pathogenic microorganisms and on this basis the purpose of this study is to investigate the amount of Escherichia coli in traditional hamburgers of Qom city and the antibiotic resistance of isolates to imipenem and penicillin.

  Materials and Methods

  In this study, we randomly isolated 80 cases of traditional hamburgers from the supply centers of this product in Qom city and transferred them to the veterinary health laboratory in Qom city on ice, and isolated Escherichia coli and investigated the antibiotic resistance of the isolates.

  Results

  In this study, out of a total of 80 traditional hamburger samples, 20 cases were infected with Escherichia coli and the highest resistance of the isolates was related to gentamicin with 10% and tetracycline with 15%, respectively.

  Conclusion

  Considering that Escherichia coli has dangerous strains such as O157H7 and the most consumers of hamburgers are children and teenagers, so it is necessary that the health control of raw materials and tools be evaluated more by regulatory institutions.

  Keywords: Escherichia coli, Qom, Antibiotic resistance, Street food
 • Nadia Ayazi, MohammadAmin Heidarzadi*, Mahmuod Kohneh Poushi, Mohsen Karami, Ahmad Sabzibalkhkanlo, Katayoun Gorgin Karaji Pages 702-709
  Background and aim

  One of the most widely consumed dairy products is milk, which has a high nutritional value and is favorable for the growth of microorganisms due to its environmental nutrients and due to the sensitivity of this product, ensuring the health and bacteriological quality after Pasteurization is of particular importance. The purpose of the present study was to investigate the amount of coliform contamination and the total number of bacteria in pasteurized milk in kermanshah city.

  Materials and Methods

  To measure the microbial load of pasteurized milk in Kermanshah city, coliforms were performed using the most probable number of MPN on lactose culture medium and to count the total number of bacteria from the standard number 5272. Data were analyzed using one-way ANOVA and SPSS software version 22.

  Results

  The results of testing 144 samples of pasteurized milk performed in twelve months, showed that the contamination rate was 46% (29 out of 144 cases) and the highest contamination with coliforms was in July with 4 cases (33.3%) and the lowest contamination was related to August and November with 1 case (8.33%). Also, the highest amounts of bacteria were related to July, August and September, respectively, and the lowest was related to January.

  Conclusion

  According to the obtained analyzes, it was found that the amount of coliform contamination and the total number of bacteria was less than standard and indicates the standardization of monitoring systems, HACCP and health in pasteurization chain.

  Keywords: Coliform, Totalcount, Pasteurized milk, Microbial contamination
 • Ehsan Mehrabi, Ebrahim Rahimi* Pages 710-715
  Background and aim

  Fruit juice is one of the best drinks that provide a major part of the body's needs for vitamins and is considered a suitable source to compensate for wasted water, but if health standards are not met, it is considered as a potential source of contamination. The purpose of this research is to evaluate the effect of ultraviolet radiation on the microbial load of apple, grape and orange juice during the radiation period.

  Materials and Methods

  500 ml of fruit juice including natural apple, grape and orange juice were randomly provided from fruit juice supply centers in the Shahrekord city and then the fruit juice was passed through device to perform tests (manufactured by Pars UV company, model 1X). The microbial load measurement method was carried out in accordance with the standard-4207 of Iran's National Standard Organization and using serial dilution method, and 4 and 3 dilutions of the tubes were prepared. Then, they were radiated in zero, 30, 60 and 120 second treatments. The data was statistically analyzed by SPSS software and the one-way ANOVA method was used to evaluate the data.

  Results

  Based on the statistical analysis, it was found that the highest lethality was related to the time of 120 seconds in all three types of fruit juice and there was a significant relationship between the duration of UV radiation and the reduction of the microbial load in the fruit juice.

  Conclusion

  According to the analyzes obtained from the UV method on the reduction of the microbial load of fruit juices, it could be said that if this method is radiated effectively to liquids, then it can have a significant effect on reducing the bacterial contamination.

  Keywords: UV, Fruit juice, Microbial bar, Shahrekord, Microbiology
 • MohammadReza Hosseinchi*, Siamak Alizadeh Pages 716-725
  Background and aim

  Due to the importance of the respiratory system in vertebrates, especially in birds, and due to the fact that birds need more oxygen to fly, important and special anatomical changes and adaptations have occurred in these animals. In this study, the histoanatomical and radiological examination of lungs in birds was carried out.

  Materials and Methods

  For this purpose, 16 Healthy male and female adult white English quail with average weight of 160 ± 5.35 grams was studied. At the beginning, lateral and ventro-dorsal radiographs of the birds were prepared. Then the birds were examined anatomically, and parameters related to the weight, length, width and thickness of the lungs were obtained. Finally, the lungs were removed from the coelomic cavity of the bird and fixed in 10% formalin solution. Tissue sections of the samples were prepared and subjected to histomorphometric evaluation.

  Results

  Radiological examination shows that the right and left lungs in English white quail are located in the first intercostal space to the sixth intercostal space. Anatomical examination, while confirming the radiological results, shows that the average of lung weight, ratio of lung weight to total body weight, lung length, lung width and the number of lung incisions in the male birds are 0.981±0.065 grams, 0.00623±0.00045, 2.57±0.030 cm, 1.53±0.021 cm, and 5.00±0.00 respectively, and in the female birds, are 0.935±0.028 grams, 0.0587±0.00023, 2.50±0.033 cm, 1.34±0.024 cm, and 5.00±0.00 respectively. According to histological results, primary and secondary and Para bronchioles (tertiary bronchioles) have ciliated stratified columnar, simple cuboidal and simple squamous to simple cuboidal epithelium.

  Conclusion

  The lungs are pyramidal and unlobated in shape and light pink in color, located in the 1st to 6th intervertebral space. There were no significant differences in the radiological, anatomical and histological structure of the lungs in male and female English white quails.

  Keywords: Lung, Histology, Anatomy, Radiology, Quail