فهرست مطالب

 • پیاپی 49 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/10/08
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید محمد فیروزی*، فاطمه پیرنهاد صفحات 1-13

  جامعه شناسان اقتصادی معتقدند که شرایط، ساختارها و روابط اجتماعی-فرهنگی تاثیر مستقیم بر رفتارها و کنش های اقتصادی از جمله خرید و مصرف کالاها دارد. این فرضیه جامعه شناسان اقتصادی ناشی از نفوذ و تاثیر گسترده و پیچیده الگوهای فرهنگی، جامعه پذیری، ضرورت همگنی با فرهنگ مسلط جامعه و اهمیت قضاوت و ارزیابی دیگران، در زندگی اعضای هر جامعه دانسته می شود. هدف این پژوهش، کشف تجربه زیسته خانواده های دانشجویان افغانستانی دانشگاه یزد از شرایط خرید و مصرف شان در جامعه جدید (شهر یزد) هست. اهمیت پژوهش حاضر در این است که چشم انداز ما را در جهت حک شدگی کنش های اقتصادی در الگوها و ساختار اجتماعی آشکار  ساخته و توجه بیشتر محققان جامعه شناسان اقتصادی و اقتصاددانان را برای پژوهش های جدید معطوف خواهد ساخت. این پژوهش با روش کیفی انجام شده و از رویکرد گرانددتیوری (داده بنیاد) برای تحلیل داده ها استفاده شده است. نمونه گیری هدفمند بوده و تا اشباع نظری با پانزده خانواده مصاحبه کیفی ادامه یافته است. برای حصول اعتماد از روش های جایگزین استفاده شده و داده های این تحقیق با سه نوع کدگذاری (باز، محوری و گزینشی) در قالب شش مقوله اصلی به ترتیب ذیل استنتاج شده است: سازگاری کنش های اقتصادی با شرایط و ساختارهای اجتماعی و اقتصادی، حک شدگی کنش های اقتصادی در مناسبات اجتماعی، حک شدگی کنش های اقتصادی در پایگاه های اجتماعی، فروشگاه های زنجیره ای و دست کاری کنش های اقتصادی، پیروی کنش های اقتصادی از سبک جدید زندگی و پیروی کنش های اقتصادی از قضاوت و داوری دیگران و پدیده مرکزی این تحقیق، حک شدگی کنش های اقتصادی در الگوها و ساختاهای جامعه بوده است.

  کلیدواژگان: الگوهای اجتماعی و فرهنگی، کنش های اقتصادی، حک شدگی، خانواده های دانشجویان افغانستانی، شهر یزد
 • قدیر صیامی*، ملیحه صلاحی، یاسمن فردی صفحات 15-32

  جذابیت خیابان و پیاده راه ها نقشی سرنوشت ساز در احیاء حیات اجتماعی و حفظ امنیت شهروندان دارد و بستری است برای نقش آفرینی تعاملات اجتماعی در شهرها، اما در غیاب سیاست ها و مدیریت های مناسب و شایسته، در جایگاه والای خود موردتوجه کافی قرار نگرفته اند. این پژوهش در راستای نیل به هدف اصلی مقاله، ارتقاء قابلیت پیاده مداری با تاکید بر تعاملات اجتماعی در محور کوهسنگی مشهد، با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد سنجش و ارزیابی، به دو شیوه کتابخانه ای و میدانی (مشاهدات کارشناسی و توزیع پرسشنامه در میان کاربران و خبرگان) به جمع آوری اطلاعات پرداخته است و با ورود داده ها در نرم افزارهای اکسل و سوپر دسیژن به ترتیب به ارزیابی و تحلیل وضعیت زیرمعیارها، مولفه ها و معیارها پرداخته و درنهایت با ضرب و ادغام وزن های نهایی ماحصل از آن ها در یکدیگر، امتیازات نهایی بر پایه نظرات دو گروه به دست آمده و بدین ترتیب پیاده مداری محور مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که مولفه امنیت با امتیاز 0.058، مهم ترین عامل در حضورپذیری استفاده کنندگان از محور کوهسنگی است. پس از این عامل به ترتیب مولفه های نفوذپذیری و دسترسی، ایمنی، سرزندگی و پویایی، تجهیزات و تسهیلات پیاده روی و خوانایی و تصویرپذیری با امتیازهایی معادل 0.048، 0.043، 0.039، 0.033 و 0.032 در رده های بعدی قابلیت پیاده پذیر شدن محور قرار دارند. بر اساس نتایج مبنی بر یافته ها دو عنصر امنیت و ایمنی در کنار موضوع دسترسی مناسب، سنگ بنای پیاده پذیری به مثابه بستری مهم برای توسعه تعاملات اجتماعی شهروندان در خیابان های شهری مشهد، به ویژه محور کوهسنگی را به خود اختصاص داده است.

  کلیدواژگان: پیاده مداری، تعاملات اجتماعی، محور کوهسنگی مشهد
 • خدیجه شریف کاظمی*، محمدابراهیم زارعی صفحات 33-49

  همواره رویدادهای تاریخی در برشی از زمان و در صحنه ای به نام مکان آشکار می شوند. عنوان بسیاری از مکان ها تحت تاثیر عوامل گوناگونی بر یک مکان جغرافیایی، نام گذاری می شوند. دستگردان، نام روستایی است که بر اساس ویژگی ها و موقعیت جغرافیایی در دوره های گذشته با اندکی تغییر بر این مکان خاص اطلاق می شده است. در حال حاضر روستایی بدین نام در بخش دستگردان طبس ،در شرق ایران، قرار دارد. تشخیص حقیقی این جای نام، ضرورت انجام این پژوهش را فراهم نمود. این تحقیق با ماهیت تاریخی- تحلیلی انجام گرفته و یافته اندوزی داده ها مبتنی بر بررسی های میدانی باستان شناسی و مطالعه منابع کتابخانه ای است. این پژوهش در نظر دارد با مطالعه جغرافیای تاریخی دستگردان و بررسی ریشه شناختی جغرافیایی و تاثیرپذیری آن از منظر واقعیت های تاریخی و فرهنگی منطقه بپردازد. واژه دستگردان از نظر معنا و هم آوایی با واژه های «دستگرد» مشابه و هم ریشه است. جستجو در منابع و متون اسلامی نشان می دهد که در گذشته شهرهای متعددی با نام دستگرد وجود داشته است. ریشه شناسی دستگرد با مفاهیم «زمین زراعی» و «خانه ای در حصار» معنا می یابد. به نظر می رسد این دو مفهوم ارتباط معنایی مشترکی با واژه دستگردان دارند. نتایج مطالعه این تحقیق نشان می دهد؛ ویژگی ساختار امنیتی و شرایط استراتژیکی دستگردان، ضمن ایجاد هویت تاریخی و سیاسی منطقه بیانگر ارتباط ریشه لغوی واژه دستگردان با سازه های امنیتی همچون برج ها و قلعه ها با حصاری پیرامون زمین های کشاورزی است.

  کلیدواژگان: جای نام، جغرافیای تاریخی، دستگردان، دستگرد، سازه های امنیتی
 • مصطفی امیرفخریان*، نجمه غلامی صفحات 51-67

  طی سال های اخیر با گسترش مد، عرصه ‏های بیشتری از فضای شهرها به فعالیت های مرتبط با آن اختصاص یافته، اما کمتر مطالعه ‏ای به بررسی ابعاد فضایی آن پرداخته است. از این رو، مطالعه حاضر به دنبال آن است تا در چارچوب تیوری انتشارفضایی پراکنش آرایشگاه های زنانه را به عنوان وجهی از فعالیت های مرتبط با مد به شکل ویژه در منطقه 10 شهر مشهد را موردبررسی قرار دهد. شیوه مطالعه، تحلیلی و مبتنی بر مدل های آنالیز فضایی همچون الگوهای تراکمی و مدل های خودهمبستگی فضایی است. علاوه‏ بر این بهره ‏گیری از مکعب های زمانی-فضایی، ویژگی خاص این مطالعه است. متغیرهای پژوهش شامل موقعیت فضایی آرایشگاه ها، تاریخ تاسیس و همچنین ویژگی های جمعیتی زنان منطقه (شامل تعداد مطلق جمعیت، زنان مجرد، زنان مطلقه، زنان ‏با فوت همسر، زنان شاغل، زنان بیکار و زنان ‏ازدواج‏کرده) است. نتایج بیانگر کاهش نسبت جمعیت منطقه از 57 هزار نفر در 1375ش به 628 نفر در 1398ش در مقابل هر آرایشگاه بود. همچنین الگوی تراکمی و مدل های خودهمبستگی فضایی، انتشار گسترشی و شدت الگوی خوشه ‏ای آرایشگاه ها را در منطقه به تصویر کشید. استفاده از مکعب های زمانی-فضایی، الگوی غالب نوسانی داغ آرایشگاه ها در طول زمان را نشان داد که مبین استقرار لکه‏ های داغ بر روی لکه‏ های سرد تاریخی است. نتایج تکمیلی در این زمینه بیانگر عدم ارتباط ویژگی های جمعیتی زنان با موقعیت هسته ‏های تراکمی آرایشگاه ها در منطقه است. این امر توجه به عامل همسایگی در استفاده از آرایشگاه ها توسط ساکنین را به چالش می‏ کشاند. از این رو، پیشنهاد ویژه این مطالعه توجه به اثرات کالبدی و معنایی متاثر از رواج الگوی مصرف و تکثرگرایی درنتیجه فعالیت این گونه خدمات و آگاهی از ویژگی های رفتاری مصرف‏ کنندگان در تعیین شعاع عملکردی کاربری های خدماتی است.

  کلیدواژگان: آرایشگاه های زنانه، انتشار فضایی مد، شهر مشهد، مکعب زمانی- فضایی
 • محبوبه نیکبخت*، زینب دزنردی، هادی اسماعیل زاده صفحات 69-85

  مکان یابی مناسب پاسگاه های نظامی ازجمله مسایل مهم در آمایش های دفاعی می باشد که می تواند موجب افزایش کارایی و اثربخشی این مراکز در مواقع بحران و تهدیدات نظامی گردد. شناخت محیط پیرامون در مناطق مرزی می تواند به برنامه ریزی ها و استقرار پاسگاه ها در مناطق مرزی کمک شایانی کند. بنابراین پژوهش حاضر به ارزیابی نقش عوامل جغرافیایی (انسانی و طبیعی) با تاکید بر عوامل طبیعی بر مکان یابی پاسگاه ها در مناطق مرزی لطف آباد، نوخندان و باجگیران می پردازد و بدین منظور برای دستیابی به هدف پژوهش با توجه به مطالعه مقالات و اسناد پیشینیان و با تایید نظر کارشناسان ذی ربط در زمینه علوم جغرافیایی و نظامی از داده های مختلفی همانند، توپوگرافی، زمین شناسی، خاک شناسی، ژیومورفولوژی، سیل خیزی، فاصله از راه، فاصله از مرز، فاصله از گسل و تصاویر ماهواره ای ASTER به منظور تهیه نقشه های شیب و جهت شیب، استفاده شده است و از داده های اقلیمی همچون یخبندان، باد و باران به جهت عدم دسترسی اطلاعاتی جامع در این خصوص از محدوده مطالعاتی صرف نظر گردید. در ادامه به منظور شناسایی مناطق مناسب در راستای استقرار پاسگاه ها در طول نوار مرزی ایران و ترکمنستان نقشه ها و لایه های اطلاعاتی مربوط به 11 معیار جغرافیایی فوق با استفاده از مدل FAHP در رویکردی تلفیقی با سیستم اطلاعات جغرافیایی مورد ارزیابی قرار گرفت و درنهایت با استفاده از مدل روی هم گذاری فازی و AHP نقشه نهایی مکان های استقرار بهینه پاسگاه های مرزی بخشی از محدوده مطالعاتی خراسان رضوی که با توجه به تقسیمات سیاسی شامل لطف آباد، نوخندان، باجگیران تعیین گردید. نتایج حاصل نشان داد که مکان های مناسب استقرار شمال (نوخندان) و غرب (باجگیران) می باشند و به طورکلی هرچه از غرب به شرق و از شمال به جنوب پیش می رویم، امکان یافتن مکان های مناسب جهت استقرار پاسگاه های مرزی کمتر می شود.

  کلیدواژگان: مکان یابی، پاسگاه های مرزی، پاسگاه های نظامی، مرز، ایران، ترکمنستان
 • روح الله اسدی*، مرضیه صبوری صفحات 87-105

  عدالت توزیعی بر تخصیص منصفانه منابع در میان افراد جامعه تاکید دارد. شیوه توزیع خدمات و امکانات درنهایت بر رضایت مندی شهروندان تاثیر می گذارد. از منظر نظریه جان رالز در رابطه با عدالت توزیعی، هیچ نابرابری مجاز نیست مگر این که به نفع اقشار کم درآمد باشد. هدف این پژوهش بررسی میزان رضایت مندی شهروندان منطقه شش شهرداری مشهد از پارک های شهری از منظر عدالت توزیعی و روش گردآوری اطلاعات اسنادی و پیمایشی است. در مرحله میدانی، پس از طراحی پرسش نامه در قالب هفت شاخص و 38 گویه، پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 0.735 تایید شد. سپس با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر از شهروندان منطقه شش مشهد مورد پرسش قرار گرفتند و نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد، شاخص های دسترسی، بهداشت، امنیت، خدمات و مدیریت، کمترین و شاخص های مبلمان و کیفیت فضای سبز، بیشترین میزان رضایت شهروندان منطقه را به خود اختصاص داده است. اکثریت پاسخ دهندگان از تعداد و مکان یابی پارک ها رضایت ندارند. از منظر نظریه عدالت رالز می توان رضایت پایین شهروندان که نشان از توزیع، دسترسی و کیفیت نامناسب پارک ها دارد را ناعادلانه نیز تعبیر کرد و منطقه شش مشهد به عنوان یکی از مناطق محروم این شهر، از این نظر از عدالت کمتری برخوردار است.

  کلیدواژگان: رضایتمندی، پارک های شهری، عدالت توزیعی، جان رالز، منطقه شش مشهد
|
 • Sayed Mohammad Firozi *, Fatemeh Pirnahad Pages 1-13

  Economic sociologists believe that socio-cultural conditions, structures, and relationships have a direct impact on economic behaviors and actions, including the purchase and consumption of goods. This hypothesis of economic sociologists is considered as the result of the wide and complex influence of cultural patterns, sociability, and the need for homogeneity with the dominant culture of society and the importance of judging and evaluating others in the lives of members of any society. The purpose of this research is to discover the lived experience of the families of Afghan students of Yazd University regarding their purchasing and consumption conditions in the new society (Yazd city (.The importance of the current research is that it will reveal our perspective in the direction of the engraving of economic actions in the patterns and social structure and will direct the attention of economic sociologists and economists for new researches. This research has been done with a qualitative method and the Grounded Theory has been used to analyze the data. Sampling of this study is purposeful and qualitative interviews with fifteen families have continued until theoretical saturation. Alternative methods have been used to gain trust and the data of this research have been inferred with three types of coding (open, axial and selective) in the form of (six) main categories in the following order: Compatibility of economic actions with social and economic conditions and structures, embeddedness of economic actions in social relationships embeddedness of economic actions in social bases, chain stores and manipulation of economic actions, following economic actions from the new style of life and following economic actions from the judgment of others and the phenomenon The focus of this research has been the embeddedness of economic actions on the patterns and structures of society.

  Keywords: Social, cultural patterns, economic actions, Embeddedness, families of Afghan students, Yazd city
 • Qadir Siaami *, Malihe Salahi, Yasaman Fardi Pages 15-32

  The street and sidewalks attractiveness has a crucial role in reviving social life and maintaining the citizens security which is a platform of impressing social interactions in city, but unfortunately, they are not attended enough on their height with the lack of policies and community management. This research is aimed at achieving the main article purpose »improving the pedestrian ability with emphasis on social interactions in the Mashhad Koohsangi axis« With descriptive-analytical method, measurement and evaluation approach. It gathers information by library and field studies (Expert observations and distributing questionnaires among users and elites). Thus, the data obtained are interred in Super decision and Excel applications to respectively evaluate and analyze the sub-criteria, components and criteria. Finally, the last scores are gained by multiply and merge weights calculated into each other based on the two groups opinions and the pedestrian ability is evaluated in the mentioned axis. The findings indicate that the security component with a score 0.058 is the most important factor in the Mashhad Koohsangi axis presence of consumers and next, in order; permeability and accessibility, safety, vitality and dynamism, hiking equipment and facilities and readability and imaging Components with scores 0.048, 0.043, 0.039, 0.033 and 0.032 Are located in the following categories of the axis pedestrian ability. The study results also show the two security and safety elements along with the proper access issue have dedicated pedestrian foundation as an important platform in the citizen social interactions development in Mashhad urban streets, especially the Koohsangi.

  Keywords: pedestrian, Social Interactions, Kuhsangi Mashhad
 • Khadijeh Sharifkazemi *, Mohammadebrahim Zarei Pages 33-49

  In the historical sources of the Islamic period, the Dast-gardân region lies in the geographical area of Quhistan and north of Tabas Gilaki. Although the geographical names of many cities named Dast-gerd are mentioned, however, the word Dast-gardân as a special place name is unique to one of the parts of Tabas city. The word»dast(a)gird« is a Pahlavi word meaning "farmland" or "house with a fence". The study intends to study the geographical geography of the region as well as of the word » Dast-gardân«, the search for the name of the region. Due to the lack of research and non-scientific activities in this area, the importance of this research is expressed. The method used in this research is of a historical-analytical type. The findings of this study are based on field studies and library resource studies. The results of the research show that the security structure and the strategic conditions of the region as well as the root-meanings of the word »Dast-gardân«, with the security structures such as the castles, have caused the name to be named on the target area.

  Keywords: Place nam, Historical Geography, Dast-gard, Dast-gardân, Defense structures
 • Mostafa Amirfakhrian *, Najmeh Gholami Pages 51-67

  Although in recent years, with the spread of fashion, more areas of urban space have been allocated to related activities, but few studies have examined its spatial dimensions. Therefore, the present study seeks to examine the distribution of hairdressing salons as an aspect of fashion-related activities, especially in the 10th district of Mashhad, in the framework of the theory of "spatial diffusion". The study method is analytical and based on spatial analysis models such as density patterns and spatial autocorrelation models. In addition, the use of space-time cubes is a special feature of this study. Research variables include the spatial location of hairdressers, the date of establishment, as well as the demographic characteristics of women in the district (including absolute population, single women, divorced women, widows, employed women, unemployed women, and married women). The results showed that the population ratio of the region decreased from 57,000 in 1996 to 628 in 2019 in front of each hairdressing salons. it also illustrated the density pattern and models of spatial autocorrelation, the "expansion diffusion" and the intensity of the "cluster pattern" of hairdressers in the area. Use of space-time cubes; Showed the prevailing pattern of " Oscillating hot " hairdressers over time. Which indicates the establishment of hot spots on cold historical spots. Additional results in this regard indicate that the demographic characteristics of women are not related to the location of dense hairdressing centers in the region. This challenges the attention to the neighborhood factor in the use of hairdressers by residents. Therefore, the special proposal of this study is to pay attention to the physical and semantic effects affected by the prevalence of consumption patterns and pluralism as a result of the activity of such services and awareness of consumer behavioral characteristics in determining the functional radius of service uses.

  Keywords: Hairdressers, Fashion Spatial Diffusion, Mashhad, Time-Space Cube
 • Mahbobeh Nikbakht *, Zynab Daznerdi, Hadi Ismailzadeh Pages 69-85

  Proper location of military checkpoints is one of the important issues in defense planning, which can increase the efficiency and effectiveness of these centers in times of crisis and military threats. Knowing the surroundings in the border areas can help in planning and establishing checkpoints in the border areas. Therefore, this study evaluates the role of geographical factors (human and natural) with emphasis on natural factors on the location of checkpoints in the border areas of Lotfabad, Nokhandan and extortionists; In order to achieve the purpose of the research, according to the study of articles and documents of the predecessors and with the approval of relevant experts in the field of geographical and military sciences from various data such as topography, geology, soil science, geomorphology, flood Rise, distance, distance from the border, distance from the fault and ASTER satellite images have been used to prepare slope and slope direction maps and climatic data such as glaciation, wind and rain due to lack of access to information. Comprehensive studies were omitted in this regard. In order to identify suitable areas for the establishment of checkpoints along the border between Iran and Turkmenistan, maps and information layers related to the above 11 geographical criteria were evaluated using the FAHP model in an integrated approach with the geographic information system. . Finally, using the fuzzy overlap model and AHP, the final map of the optimal location of border checkpoints was determined as part of the study area of ​​Khorasan Razavi, which was determined according to political divisions including Lotfabad, Nokhandan, and Bajgiran. The results showed that the appropriate locations are north (Nokhandan) and west (tax collectors). In general, as we move from west to east and from north to south, it is possible to find suitable locations for border checkpoints. It becomes less.

  Keywords: Location, Border checkpoints, Military checkpoints, Border, Iran, .Turkmenistan
 • Rouhollah Asadi *, Marzeyeh Sabouri Pages 87-105

  Distributive justice emphasizes the equitable allocation of resources among members of society. The way services and facilities are distributed ultimately affects citizens' satisfaction. From John Rawls' theory of distributive justice, no inequality is permissible unless it benefits the low-income class. The aim of this study is to investigate the level of satisfaction of citizens of District 6 of Mashhad Municipality with urban parks from the perspective of distributive justice. The method of data collection is documentary and survey. In the field stage, after designing a questionnaire in the form of seven indicators and 38 items, its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient of 0.735. Then, using Cochran's formula, 384 citizens of the district 6 of Mashhad Municipality were interviewed and the results were analyzed using SPSS software. The results show that the indicators of access, health, security, services and management have the lowest, and the indicators of furniture and quality of green space have the highest, the level of satisfaction of the citizens of the district. The majority of respondents are dissatisfied with the number and location of parks. From the point of view of Rawls' theory of distributive justice, the low satisfaction of citizens, which indicates the distribution, access and poor quality of parks, can also be interpreted as unfair, and the district 6 of Mashhad, as one of the deprived areas of the city, has less justice in this regard.

  Keywords: Satisfaction, Urban Parks, distributive justice, John Rawls, District 6 of Mashhad