فهرست مطالب

Journal of Alternative Veterinary Medicine
Volume:4 Issue: 10, Autumn 2021

 • تاریخ انتشار: 1400/08/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • نسرین پهلوانی، آرش پایه دار، مهرداد شریعتی*، احمد مظفر صفحات 560-569
  زمینه و هدف

  اخیرا مشخص شده است که ویتامین دی نه تنها در متابولیسم کلسیم شرکت می‏کند بلکه دارای ویژگیهای آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی نیز می‏باشد. بنابراین این پژوهش با هدف بررسی تاثیر حفاظتی ویتامین D3 بر تغییرات بافت کبد، ترانس آمینازهای کبدی و برخی پارامترهای بیوشیمیایی خون در موشهای صحرایی نر بالغ تیمار شده با تیواستامید انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  48 موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار به 6 گروه 8تایی گروه‏ بندی شدند. گروه کنترل هیچگونه تیماری دریافت نکرد اما گروه شم 0/2 میلی‏لیتر آب مقطر بعنوان حلال دارو، گروه تجربی 1 IU/kg 1000 ویتامین D3 ، گروه تجربی 2 mg/kg 50 تیواستامید، گروه تجربی 3 IU/kg 500 ویتامین D3  و mg/kg 50 تیواستامید، گروه تجربی 4 IU/kg 1000 ویتامین D3  و mg/kg 50 تیواستامید بصورت گاواژ دهانی به مدت 25 روز دریافت نمودند. در انتهای مطالعه وزن بدن، وزن کبد، سطوح سرمی ترانس آمینازهای کبدی (ALT،AST و GGT) و پارامترهای بیوشیمیایی خون (ALP، پروتیین تام و آلبومین) اندازه ‏گیری شدند. همچنین، بافته ای کبدی مورد بررسی هیستوپاتولوژیک قرار گرفتند.

  یافته ‏ها: 

  تیواستامید تغییر معناداری در وزن کبد و سطح سرمی ALP ایجاد نکرد اما موجب تغییرات معنادار در وزن بدن، سطوح سرمی ALT، AST، GGT، آلبومین و پروتیین تام در گروه ‏های تجربی 2، 3 و 4 گردید با این حال در گروه ‏های تجربی 3 و 4 درجاتی از بهبودی در وزن بدن و سطوح سرمی بصورت وابسته به دوز مشاهده گردید. در گروه تجربی 2 نکروز و تخریب شدید بافت کبدی مشاهده گردید اما در گروه ‏های تجربی 3 و 4 بهبود در نکروز و آسیب سلولی بصورت وابسته به دوز مشاهده گردید.

  نتیجه‏ گیری: 

  ویتامین D3 در دوز حداکثر (IU/kg 1000) دارای اثرات حفاظتی بر بافت کبد است و موجب بهبود بافت کبد، سطوح سرمی ترانس آمینازهای کبدی و پارامترهای بیوشیمیایی خون و در موشهای تیمار شده با تیواستامید می‏شود.

  کلیدواژگان: تیواستامید، ویتامین D3، ترانس آمیناز، نکروز کبدی، موش صحرایی
 • محمد داودی، امیراشکان مهجور* صفحات 570-578
  زمینه و هدف

  این مطالعه برای بررسی میزان ضایعات کبدی در گوسفند های کشتار شده در کشتارگاه یاسوج انجام شد.

  مواد و روش ها

  زمان انجام این مطالعه بین زمستان 1397 تا زمستان 1390 بود. در مجموع 800 کبد از 3062 گوسفند کشتار شده دارای یک یا چند ضایعه کبدی جهت مطالعه ماکروسکوچی و میکروسکوپی  تشخیص داده شد.

  یافته ها

  از 800 کبد مورد مطالعه پانزده درصد مبتلا به ضایعات کبدی بودند. در مطالعه ماکروسکوپی و میکروسکوپی این ضایعات 39 مورد (4.9%) آبسه کبدی، کیست هیداتید 28 مورد (3.75%)، فاسیولوز 20 مورد(2.5%)، کبد چرب(2.5%) و سیستی سرکوز 2 مورد (2.5%) تشخیص داده شد.

  نتیجه گیری

  مطالعه ما میزان بالای ضایعات کبد به خصوص آبسه و انگل در گوسفند در کشتارگاه یاسوج و لزوم توجه بیشتر به پبشگیری و درمان این ضایعات را نشان می دهد.

  کلیدواژگان: ضایعات کبد، پاتولوژی، گوسفند، یاسوج
 • غلامحسین حبیبی*، محمد ضیائی صفحات 579-585
  زمینه و هدف

  عفونت کیسه زرده (YSI) و کلی باسیلوز شایع ترین بیماری های عفونی هستند که منجر به مرگ و میر زودرس جوجه ها (ECM) در جوجه های جوان می شوند. در این تحقیق با مراجعه به آزمایشگاه دامپزشکی مشهد، 100 قطعه جوجه از مرغداری های مختلف ارسالی به آزمایشگاه دامپزشکی بررسی و نمونه برداری انجام شد. تمام نمونه های بدون سابقه مصرف آنتی بیوتیک به تدریج به آزمایشگاه منتقل شدند تا از کیسه زرده آن ها کشت داده شوند.

  مواد و روش ها: 

  برای این منظور از محیط کشت مک کانکی و ایوزین متیلن بلو برای رشد میکروب ها استفاده شد. وضعیت مورفولوژیکی میکروب با تهیه لام و رنگ آمیزی گرم مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با استفاده از محیط کشت بیوشیمیایی، از اندول و شاخص متیل رد برای شناسایی باکتری اشریشیا کلی استفاده شد. سپس آنتی بیوگرام سویه های جدا شده برای تعیین حساسیت و مقاومت میکروب ها انجام شد. بدین منظور از روش دیسک دیفیوژن به روش کربی بایر و مقایسه آن با دیسک های دارویی استاندارد استفاده شد. در نهایت بر اساس نتایج، میزان آلودگی میکروبی و حساسیت دارویی آنها مشخص شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که 40% نمونه ها حاوی اشریشیا کلی بودند و بیشترین حساسیت میکروبی به داروهای سفتیوفور و جنتامایسین مشاهده شد، به طوری که حساسیت آنها به ترتیب 57/5 و 60 درصد بود. سه داروی کلستین، فسفومایسین و لینکومایسین 30 درصد حساس بودند. دارو های اکسی تتراسایکلین، سولترم، اریترومایسین، فلوروفنیکول، تیامولین و تایلوزین بیش از 90 درصد مقاومت دارویی نشان دادند. همچنین سایر آنتی بیوتیک ها دارای درجات مختلف مقاومت دارویی بودند و علاوه بر آن مقاومت چند دارویی به وفور مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  از آنجا که مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها موجب بروز مقاومت دارویی بالایی در ماکیان شده است لذا بایستی با رعایت شرایط بهداشتی و ضدعفونی مناسب بروز آلودگی های میکروبی را به حداقل رساند. همچنین تجویز داروها صرفا بایستی توسط دامپزشک و بر اساس آنتی بیوگرام صورت گیرد.

  کلیدواژگان: اشریشیا کلی، عفونت کیسه زرده، آنتی بیوگرام، مقاومت دارویی
 • مرضیه نعیمی، احمد مظفر، مهرداد شریعتی* صفحات 586-593
  زمینه و هدف

  ان-استیل سیستیین یک داروی آنتی اکسیدان است که برای درمان اختلالات متعدد از جمله درمان مسمومیت ها استفاده می‏شود. این مطالعه با هدف بررسی اثر محافظتی دوزهای مختلف ان-استیل سیستیین بر تغییر سطح بیان ژن FAS در بافت تخمدان موشهای صحرایی تیمار شده با اکریل آمید بعنوان یک ترکیب سمی انجام شد.

  مواد و روش ‏ها:

   36 موش صحرایی ماده بالغ از نژاد ویستار به صورت تصادفی در 6 گروه مساوی تقسیم شدند. دوز آکریل آمید mg/kg 50 و دوزهای ان-استیل سیستیین 10، 20 و 40 mg/kg بود. گروه بندی حیوانات شامل گروه کنترل، آکریل آمید، ان-استیل سیستیین و ترکیبی از آکریل آمید و ان-استیل سیستیین بود. 28 روز بعد، تخمدان حیوانات خارج گردید و سطح بیان mRNAی FAS به روش real-time PCR اندازه‏گیری شد.

  یافته‏ ها: 

  آکریل آمید به تنهایی باعث افزایش سطح بیان FAS در مقایسه با گروه کنترل گردید (0/05>p) در مقابل، ان-استیل سیستیین در دوز حداکثر (mg/kg 40) تفاوت معناداری را در سطح بیان FAS در مقایسه با گروه کنترل نشان نداد (0/05˃p).

  نتیجه‏ گیری: 

  تجویز آکریل آمید در موشهای صحرایی سطح بیان FAS را در بافت تخمدان افزایش می دهد و آپاپتوزیس را القا می‏کند. از طرف دیگر، تجویز ان-استیل سیستیین در دوز حداکثر (mg/kg 40) سطح بیان FAS را با اثرات آنتی اکسیدانی بهبود می دهد و آپاتوزیس القا شده را در بافت تخمدان مهار می کند.

  کلیدواژگان: ان-استیل سیستئین، آکریل آمید، تخمدان، ژن FAS، موش صحرایی
 • فواد سعدی* صفحات 594-600
  زمینه و هدف

  هدف از این مطالعه گزارش دقیق و قابل اطمینان از ابعاد طبیعی و شاخص های زمانی قلبی در بزهای بالغ نجدی  سالم بود.

  مواد و روش ها

  15 بز بالغ نژاد نجدی انتخاب شدند. سپس، بررسی های کامل اکوکاردیوگرافی حیوانات در حالت ایستاده و بدون استفاده از آرام بخش انجام گرفت. در ادامه، جریان خون در دریچه میترال ودریچه سه لختی و آیورت و عروق ریوی اندازه گیری شد.

  یافته ها

  یافته های حاصل از انجام اکوکاردیوگرافی داپلر امواج ضربه های در بزهای سالم نشان داد که جریان خون در عروق آیورت و ریوی در نمای راست جناغی و جریان خون در دریچه میترال و دریچه سه لختی در نمای چپ جناغی در بهترین شکل ارزیابی و بررسی می شوند. مقادیر به دست آمده به عنوان مرجع برای بز نجدی  سالم بالغ گزارش گردید.

  نتیجه گیری

  اکوکاردیوگرافی داپلر امواج ضربهای اندازهگیری شاخصهای جریان خون را در داخل قلب در بز میسر می سازد. مقادیر به دست آمده به عنوان مرجع میتواند در تفسیر شاخصهای عملکردی قلب در بزهای بیماری که علایم بیماری قلبی را به صورت بالینی نشان میدهند موثر باشند و همچنین در تحقیقات قلب در موارد انسانی نیز تاثیرگذار باشند.

  کلیدواژگان: اکوکاردیوگرافی، بز نجدی، داپلر
 • رضا بهمنش* صفحات 601-608
  زمینه و هدف

  آسیب های نخاعی بسیار شایع هستند و شدت و پیش آگهی آنها متفاوت است. هدف از این مطالعه بررسی ستون فقرات از نظر انحنای غیرطبیعی ستون فقرات مانند اسکولیوز و کایفوز و استیوآرتریت مفاصل بین مهره ای و تخریب (دژنراسیون) دیسک های بین مهره ای و سایر ناهنجاری ها در سگ ها  بود.

  مواد و روش ها:

   در این مطالعه آرتروز مفاصل بین مهره ای و تخریب (دژنراسیون) دیسک های بین استخوان های ستون فقرات و آسیب های ستون فقرات، در رادیوگرافی مهره ها بررسی شد. در این مطالعه ارتباط بین این آسیب ها با سن، جنس و نژاد سگ های مراجعه کننده به کلینیک ها و بیمارستان های شهر تهران در مدت 2 سال (1400-1399) بررسی شد.

  یافته ها: 

  بروز اختلالات ستون فقرات در گروه های سنی مختلف در طول دوره مطالعه 17/89 درصد در گروه سنی 0 تا 5 سال، 49/75 درصد برای گروه سنی 6 تا 10 و 32/36 درصد برای گروه سنی 11 تا 15 سال بود. میزان بروز اختلالات ستون فقرات در جنس های مختلف در طول دوره مطالعه در نرها 39/80 درصد و در ماده ها 60/20 درصد بود.

  نتیجه‏ گیری:

   این مطالعه نشان داد که با افزایش سن سگ، احتمال آسیب های مهره ای اولیه افزایش می یابد و درصد مشکلات مهره ای در ماده ها بیشتر از نرها می باشد.

  کلیدواژگان: رادیولوژی، ستون فقرات، آسیب های نخاعی، سگ
|
 • Nasrin Pahlavani, Arash Payehdar, Mehrdad Shariati*, Ahmad Mozafar Pages 560-569
  Background and Aim

  Vitamin D has recently been shown to not only participate in calcium metabolism but also has antioxidant and anti-inflammatory properties. The aim of this study was to evaluate the protective effect of vitamin D3 on changes of liver tissue, liver transaminases and some blood biochemical parameters in adult male rats treated with thioacetamide.

  Materials and Methods

  Forty-eight adult male Wistar rats were grouped into 6 groups of 8. The control group did not receive any treatment, but the sham group 0.2 ml of distilled water as the drug solvent, the experimental group 1 (Exp1) 1000 IU/kg vitamin D3, the Exp2 50 mg/kg thioacetamide, the Exp3 500 IU/kg Vitamin D3 and 50 mg/kg thioacetamide and Exp4 1000 IU/kg Vitamin D3 and 50 mg/kg thioacetamide received by orally gavage for 25 days. At the end of the study, body weight, liver weight, serum levels of liver transaminases (ALT, AST and GGT) and blood biochemical parameters (ALP, total protein and albumin) were measured. Also, liver tissues were evaluated histopathologically.

  Results

  Thioacetamide did not cause significant changes in liver weight and ALP serum levels but caused significant changes in body weight, serum levels of ALT, AST, GGT, albumin and total protein in Exp2, 3 and 4. In Exp3 and 4 degrees of improvement in body weight and serum levels were observed in a dose-dependent manner. In the Exp2 necrosis and severe destruction of liver tissue were observed, but in the Exp3 and 4, improvement in necrosis and cell damage was observed in a dose-dependent manner.

  Conclusion

  Vitamin D3 at maximum dose (1000 IU/kg) has protective effects on liver tissue and improves liver tissue, serum levels of liver transaminases and blood biochemical parameters and in thioacetamide-treated rats.

  Keywords: Thioacetamide, Vitamin D3, Transaminase, Liver necrosis, Rat
 • Mohammad Davodi, AmirAshkan Mahjoor* Pages 570-578
  Background and aim

  The purpose of this study was to determine the amount of liver lesions in slaughtered sheep in Yasuj slaughterhouse with specific reference to the prevalence rates, gross and histopathological features.

  Material and methods

  This study was conducted from winter 2018 - 2020. A total of 800 livers from 3062 slaughtered sheep identified as having one or more liver lesions were used for macroscopic and microscopic studies.

  Results

  Fifteen percent of the 800 studied livers had liver lesions. In the macroscopic and microscopic study of these lesions, 39 cases (4.9%) were diagnosed with liver abscess, 28 cases of hydatid cyst (3.75%), 20 cases of fasciolosis (2.5%), fatty liver (2.5%) and 2 cases of scurvy cystosis (2.5%).

  Conclusion

  Our study shows the high rate of liver lesions, especially abscesses and parasites in sheep in Yasuj slaughterhouse and the need for more attention to the prevention and treatment of these lesions.

  Keywords: Liver lesions, Pathology, Sheep, Yasuj
 • GholamHossein Habibi*, Mohammad Ziyaii Pages 579-585
  Background and aim

  Yolk sac infection (YSI) and colibacillosis are the most common infectious diseases that lead to high rates of early chick mortalities (ECMs) in young chicks. In this study, by referring to the Mashhad Veterinary Laboratory, one hundred chicks from different poultry farms sent to the Veterinary Laboratory, were examined and sampling was performed. All specimens without a history of antibiotic use were gradually transferred to a laboratory to be cultured from their yolk sac.

  Materials and Methods

  For this purpose, MacConkey culture medium and eosin methylene blue were used to grow microbes. The morphological status of the microbe was examined by slide preparation and Gram staining. Also, using biochemical culture medium, indole and methyl red index were used to identify Escherichia coli bacteria. Then, antibiogram of the isolated strains was performed to determine the susceptibility and resistance of the microbes. For this purpose, the disk diffusion method was used by Kirby Bauer method and compared with standard drug disks. Finally, based on the results, the extent of microbial contamination and their drug sensitivity were determined.

  Results

  The findings showed that 40% of the samples contained Escherichia coli and the highest microbial susceptibility to Ceftiofur and gentamicin drugs was observed, such that their sensitivity was 57.5% and 60%, respectively. The three drugs of Colistine, phosphomycin and lincomycin were 30% sensitive. Oxytetracycline, Sultrim, Erythromycin, Fluorophenicol, Tiamulin and Tylosin showed more than 90% drug resistance. Also, other antibiotics had different degrees of drug resistance and in addition, multidrug resistance has been observed in abundance.

  Conclusion

  Since the indiscriminate use of antibiotics has caused high drug resistance in chickens, it is necessary to minimize the occurrence of microbial contamination by observing hygienic conditions and appropriate disinfection. Also, the prescription of drugs should only be done by a veterinarian and based on the antibiogram.

  Keywords: Escherichia coli, Yolk sac infection, Antibiogram, Drug resistance
 • Marziyeh Naimi, Ahmad Mozafar, Mehrdad Shariati* Pages 586-593
  Background and aim

  N-acetylcysteine is an antioxidant drug that is used to treat many disorders, including the treatment of poisoning. This study was conducted with the aim of investigating the protective effect of different doses of N-acetylcysteine on the change in FAS gene expression level in the ovarian tissue of rats treated with acrylamide as a toxic compound.

  Materials and Methods

  Thirty-six female, adult Wistar rats were randomly divided into 6 equal groups. The dose of acrylamide was 50 mg/kg and the doses of N-acetylcysteine were 10, 20 and 40 mg/kg. The grouping of animals included the control group, acrylamide, N-acetylcysteine and a combination of acrylamide and N-acetylcysteine. 28 days later, the ovaries of the animals were removed and FAS mRNA expression level was measured by real-time PCR method.

  Results

  Acrylamide alone increased the FAS expression level compared to the control group (p˂0.05). On the other hand, N-acetylcysteine at the maximum dose (40 mg/kg) did not show a significant difference in FAS expression level compared to the control group (p˃0.05).

  Conclusion

  Administration of acrylamide in rats increases FAS expression level in ovarian tissue and induces apoptosis. On the other hand, the administration of N-acetylcysteine at the maximum dose (40 mg/kg) improves FAS expression level with antioxidant effects and inhibits induced apoptosis in the ovarian tissue.

  Keywords: N-acetylcysteine, Acrylamide, Ovary, FAS gene, Rat
 • Foad Sadi* Pages 594-600
  Background and purpose

  The purpose of this study was to provide an accurate and reliable report of the normal dimensions and time indices of the heart in healthy adult Najdi goats.

  Material and Methods

  Fifteen healthy adult Najdi goats were selected. Then, complete PW echocardiography examinations of the animals were performed in a standing position without the use of sedation. In the following, the blood flow in mitral valve, tricuspid valve, aorta and pulmonary vessels were measured.

  Findings

  The results of PW Doppler echocardiography in healthy goats showed that the blood flow in the aorta and pulmonary vessels in the right sternal view and the blood flow in the mitral valve and the tricuspid valve in the left sternal view are evaluated and checked in the best way. The obtained values were reported as a reference for healthy adult Najdi goats.

  Conclusion

  PW Doppler echocardiography allows the measurement of intracardiac blood flow indices in goats. The obtained reference values could be effective in the interpretation of the functional indices of the heart in diseased goats that show the symptoms of heart disease clinically and also be effective in heart research in human cases.

  Keywords: Echocardiography, Doppler, Najdi Goat
 • Reza Behmanesh* Pages 601-608
  Background and aim

  Vertebral column injuries are very common and vary in severity and prognosis. The purpose of this study was to examine the spine for abnormal curvature of the spine, such as scoliosis and kyphosis and osteoarthritis of the intervertebral joints and the collapse (degeneration) of the discs between the bones of the spine and other abnormality in dogs.

  Material and Methods

  In this study, the osteoarthrosis of the intervertebral joints and the collapse (degeneration) of the discs between the bones of the spine and spinal injuries, in radiographs of the vertebrae was examined. In this study, we evaluated the relationship between these injuries with age, sex and the breed of dogs referred to clinics and hospitals in Tehran during a period of 2 years (2020-2021). 

  Results

  The incidence of spinal disorders in different age groups during the study period was 17.89% in the age group 0 to 5 years, 49.75% for age group 6 to 10 years and 32.36% for age group 11 to 15 years. The incidence of spinal disorders in different sexes during the study period was 39.80% in males and 60.20% in females.

  Conclusion

  This study revealed that the probability of suffering from primary vertebral injuries increased with the dog's age and the percentage of vertebral problems in females is higher than males.

  Keywords: Radiology vertebral c injuries dogs