فهرست مطالب

 • Volume:4 Issue: 9, 2021
 • تاریخ انتشار: 1400/05/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عبدالواحد معربی*، بهمن مصلی نژاد، علیرضا غدیری، فروغ حاجی زاده صفحات 483-496
  زمینه و هدف

  استفاده از تکنیک های اولتراسونوگرافی و رادیوگرافی در تشخیص سنگ های ادراری در سگ ها، نسبت به دیگر روش ها کاربردی تر است. هدف از انجام مطالعه حاضر، ارزیابی مقایسه ای بین اولتراسونوگرافی و رادیوگرافی در تشخیص سنگ های ادراری در جمعیت سگ های سالم و دارای علایم از بین موارد ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی اهواز بود. همچنین شیوع سنگ های ادراری نیز مشخص گردید و اثرات سن، جنس، نژاد، فصل، محیط نگهداری و جیره غذایی بررسی شدند.

  مواد و روش ها

  این مطالعه در طول 4 سال انجام شد. انتخاب سگ ها، در دو فصل سرد و گرم و از بین جمعیت حیوانات دارای علایم و بدون علایم (سنگ ادراری) اخذ گردید. مراحل تشخیص سنگ ادراری، در بخش رادیولوژی، به این صورت بود که در ابتدا دو رادیوگرافی از محوطه شکمی سگ های مورد مطالعه گرفته شد و سپس اولتراسونوگرافی به شکل همزمان از آنها انجام شد.

  یافته ها

  نتایج به دست آمده نشان داد که شیوع سنگ های ادراری در فاصله زمانی 4 سال (از سال 90 تا 94) به ترتیب 5/88، 5/55، 4/25 و 2/91 درصد بوده است. بیشترین شیوع سنگ های ادراری در سگ های دارای علایم بالینی، جنس نر و سن بالای 3 سال مشخص گردید (p=0.001)، اما برای دو تکنیک به کار برده شده (سونوگرافی و رادیوگرافی)، فاکتورهای جنس، نژاد، محیط نگهداری و فصل تفاوت معنی داری بین آن ها دیده نشد (P>0/05<p).)

  نتیجه گیری

  مطالعه حاضر نشان داد که شیوع سنگ های ادراری در سگ های شهرستان اهواز، نسبت به دیگر مناطق دنیا (3 درصد)، مختصری بیشتر است (میانگین برای 4 سال، 4/65 درصد). این تفاوت ممکن است با شرایط آب و هوایی متفاوت، جیره غذایی و محیط نگهداری مرتبط باشد.</p).

  کلیدواژگان: اولتراسونوگرافی، رادیوگرافی، سنگ ادراری، سگ، اهواز
 • عباس زاهدی دهوئی، عبدالرضا میرچولی برازق* صفحات 497-511
  زمینه و هدف

  میگو یکی از مهمترین منابع غذایی انسان ها در دنیا می باشد. میگو سرشار از کلسیم، فسفر، آهن، ید و پروتیین است. پروتیین میگو حاوی تمامی اسید آمینه های ضروری بدن نیز می باشد. از آنجایی که دما و زمان نگهداری میگو پس از صید تاثیر بسیار زیادی بر روی کیفیت میکروبی، شیمیایی و حسی آن می گذارد بنابراین، این تحقیق به منظور ارزیابی تاثیر دما و زمان نگهداری بر ویژگی های میکروبی، شیمیایی و حسی میگو انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این تحقیق، میگو پاسفید غربی پرورشی (وانامی) بلافاصله پس از صید و سرد شدن با آب بهداشتی در دو دمای 2+ و 2- درجه سانتیگراد نگهداری شد. سپس ویژگی های شیمیایی (pH، بازهای نیتروژنی فرار و اندیس پراکسید)، میکروبی (باکتری های مزوفیل، باکتری های سرمادوست، باکتری های انتروباکتریاسه و استافیلوکوکوس اوریوس) و حسی (رنگ ظاهری و بافت گوشت، بو، چشم ها و..) میگوها در زمان های مختلف (0، 3، 5 و 7 روز) اندازه گیری گردید.

  یافته ها:

   نتایج نشان داد که میزان تغییرات شیمیایی و میکروبی در میگوهای نگهداری شده در 2- درجه سانتیگراد بطور معنی داری کمتر از نمونه های نگهداری شده در 2+ درجه سانتیگراد بودند (0/05>p). ضمنا با گذشت زمان، میزان تغییرات شیمیایی و میکروبی افزایش پیدا کرد. میگوهای نگهداری شده در 2- درجه سانتیگراد، از نظر pH، بازهای ازته فرار و اندیس پراکسید تا یک هفته قابل نگهداری بودند اما نمونه های نگهداری شده در دمای 2+ درجه سانتیگراد فقط تا سه روز قابل نگهداری بودند. باکتری های مزوفیل، سرمادوست، انتروباکتریاسه و استافیلوکوکوس اوریوس در تمامی نمونه ها وجود داشتند اما تعداد آن ها در میگوهای نگهداری شده در 2- درجه سانتیگراد بطور متوسط 1/5 تا 2 لگاریتم کمتر از دمای 2+ درجه سانتیگراد بود. از نظر حسی نیز نتایج حاکی از آن بود که میگوهای نگهداری شده در دمای 2- درجه سانتیگراد، تا هفت روز کیفیت خود را حفظ کرده بودند در حالی که نمونه های نگهداری شده در 2+ درجه سانتیگراد حداکثر تا سه روز دارای امتیاز خوب بودند زمان طولانی تر موجب کاهش شدید کیفیت حسی در آنها شده بود.

  نتیجه گیری:

   نتایج نشان داد که بهترین دمای نگهداری میگو دمای 2- درجه سانتیگراد و پایین تر از آن می باشد زیرا در این دما، علاوه بر اینکه کیفیت حسی و فیزیکوشیمیایی میگوها حفظ می شود زمان ماندگاری آنها نیز تا هفت روز افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: میگو وانامی پرورشی، ویژگی های میکروبی و شیمیایی، خواص حسی، ماندگاری
 • سید مهبد موسوی، محمدحسین مرحمتی زاده*، شیدا اسماریان صفحات 512-525
  زمینه و هدف

  امروزه شیر گاو یکی از مهم ترین و پرمصرف ترین شیرهای حیوانی مورد تغذیه توسط انسان و یک منبع منحصر به فرد از مواد غذایی برای تمام سنین است. آلودگی شیر به فلزات سنگین مانند سرب وجیوه و کادمیوم یک خطر برای سلامت انسان به شمار می آید. مسمومیت با سرب و جیوه و کادمیوم موجب اثرات نامطلوبی بر روی سلامت انسان می شود که در دوران کودکی بسیار شایع تر است. لذا این پژوهش با هدف بررسی غلظت عناصر سرب و جیوه و کادمیوم در شیر خام گاوداری های مستقر در اطراف شهرستان جیرفت در سال 1400 انجام یافت.

  مواد و روش ها

  پس از انتخاب 10 مزارع  گاوداری به طور تصادفی در اطراف شهر جیرفت  و تهیه 10 نمونه در آزمایشگاه نسبت به هضم اسیدی نمونه ها مطابق با روش AOAC اقدام گردید. سپس غلظت عناصر بر اساس روش اسپکترومتری جذب اتمی کوره  اندازه گیری شد. برای پردازش آماری نتایج نیز از نرم افزار SPSS استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که میانگین غلظت عناصر برای سرب، کادمیوم و جیوه به ترتیب 0/013647 و 0/0012520 و 0/002 میلی گرم در لیتر بود. با توجه به معیارهای بین المللی (Codex) و استاندارد ملی ایران، میانگین غلظت تجمع یافته فلزات سرب، کادمیوم و جیوه در نمونه ها در حد مجاز بوده و اندازه گیری نمونه ها نشان داد که سطح سرب (ppm 1) و کادمیوم (ppm 0.01) و جیوه کمتر از حد استاندارد و فقط در یک نمونه میزان سرب از حد استانداد تجاوز نموده است.

  نتیجه گیری

  نتیجه این مطالعه نشان داد که سطح سرب، کادمیوم و جیوه در شهرستان جیرفت در حد استاندارد و مجاز می باشد با این حال پیشنهاد می گردد به منظور افزایش ایمنی و سلامت مصرف کنندگان، نظارتهای بیشتری بر دامداری ها و مراکز صنعتی مجاور دامداری ها صورت پذیرد.

  کلیدواژگان: شیر، گاو، سرب، کادمیوم، جیوه، جیرفت
 • بهاره رنگرز، ابوذر دهقان* صفحات 526-536
  زمینه و هدف

  اولتراسونوگرافی داپلر، یک روش غیر تهاجمی مناسب جهت بررسی همودینامیک عروق می باشد که با استفاده از اثر داپلر و تغییر فرکانس پژواک بازگشتی از اهداف متحرک، سرعت و جهت جریان خون قابل بررسی می باشد. هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی تاثیر داروی فروزماید از طریق تعیین شاخص های عروقی بر شریان ریوی در سگ های سالم و بالغ است.

  مواد و روش ها

  اندازه گیری ها توسط اولتراسونوگرافی داپلر صورت پذیرفت. در این بررسی 5 سگ از نژاد بومی مورد مطالعه قرار گرفتند. تزریق به صورت عضلانی و به میزان 2/0 دوز به ازای هر کیلوگرم وزن حیوان انجام شد. شاخص های عروقی شریان ریوی پیش از تزریق فروزماید و در زمان های 15 و 30 دقیقه پس از تزریق دارو، اندازه گیری شدند. این شاخص ها شامل حداکثر سرعت جریان خون (PSV)، شاخص مقاومت شریانی (RI)  و شاخص ضربان شریانی (PI) بود.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بیشترین تغییرات ایجاد شده پس از گذشت 15 دقیقه از زمان تزریق روی می دهد. بدین ترتیب که سرعت جریان خون از 29 به 30/5 ، شاخص مقاومت شریانی از 1/56 به 1/44 و شاخص ضربان شریانی از 52/4 به 21/4 تغییر یافت.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد که تزریق فروزماید، به شکل معناداری موجب افزایش خونرسانی در شریان ریوی می شود.

  کلیدواژگان: اولتراسونوگرافی داپلر، فروزماید، شریان ریوی، سگ
 • مرضیه واجب منفرد، سارا ورزندیان*، حسین فتاحی صفحات 537-547
  زمینه و هدف

  زخم قرنیه و التیام آن امروزه یکی از مباحث بحث برانگیز در عرصه پزشکی و دامپزشکی است. از طرفی گلوکوما دومین عامل نابینایی در دنیا شناخته شده است. هدف علمی تحقیق حاضر، بررسی اثرات ریزبینی مواد شیمیایی بر روی قرنیه بود و هدف کاربردی از انجام آن مقایسه ی اثر دو داروی متداول کاهش دهنده ی فشار مایع چشم (دوروزولامید و تیمولول) بر قرنیه ی متاثر از سوختگی شیمیایی بود که در خرگوش انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع تجربی بود و تعداد 30 سر خرگوش سفید و سالم از نژاد نیوزلندی جنس نر با میانگین وزنی 3-2 کیلوگرم و سن 6 ماه برای انجام تحقیق انتخاب گردید. تعداد 10 سر خرگوش به عنوان گروه شاهد و 20 سر بعنوان گروه آزمایش در نظر گرفته شد. در گروه آزمایش 1 که شامل 10 سر خرگوش می باشد، روزانه دوبار و هر بار یک قطره داروی دورزولامید در چشم چپ، و در 10 خرگوش گروه آزمایش 2 روزانه دو بار و هر بار یک قطره داروی تیمولول در چشم چپ استفاده گردید. تعداد 5 خرگوش از هر گروه در روز 14 و 5 خرگوش در روز 21 آسان کشی شده و چشم ها جهت بررسی هیستوپاتولوژیک خارج شدند.

  یافته ها

  نتایج حاصل از تحقیقات نشان داد که درمان کاهش فشار چشم با تیمولول گزینه ی بهتری نسبت به دورزولامید برای خرگوش هایی که مبتلا به گلوکوم بوده و همزمان دچار زخم عفونی قرنیه هم شده بودند، می باشد.

  نتیجه گیری

  این مطالعه راه کاری مناسب جهت درمان موارد ارجاعی خرگوش ها و سایر حیوانات خانگی که مبتلا به زخم قرنیه هستند، به کلینیک های دامپزشکی ارایه خواهد کرد.

  کلیدواژگان: زخم قرنیه، دورزولامید، تیمولول، خرگوش
 • سید محمدعلی رئیس السادات*، قاسم زرین کفش، پدرام زارعی، پوریا زارعی، خلیل فولادیان صفحات 548-559

  کنترل دیابت به عنوان یک بیماری متابولیک گسترده و عامل مرگ میلیون ها نفر در سراسر جهان، با درمان های جایگزین موثر، در حال حاضر موضوعی است که مورد توجه همگان قرار گرفته است. در طول سال های اخیر شواهدی قوی مبتنی بر اثرات مفید شیر شتر بر کنترل و درمان دیابت نوع یک و دو در هر دو مدل انسانی و حیوانی یافت شده است. در این مقاله به بررسی مطالعاتی پرداختیم که اثرات شیر شتر بر پارامترهای گلوکز، انسولین پلاسما و پروفایل لیپیدی (کلسترول تام و تری گلیسیرید)  بر روی حیوانات مبتلا به دیابت نوع دو القاء شده را مورد ارزیابی قرار داده اند. مقاله ی حاضر شامل 8 مطالعه در فاز حیوانی است، که دو مورد آن بر روی سگ های دیابتی نوع دو القاء شده با آلوکسان و یک مورد بر روی خرگوش های دیابتی نوع دو القاء شده با آلوکسان انجام شده و بقیه ی مطالعات بر روی موش های دیابتی نوع دو القاء شده با استرپتوزوتوسین (STZ) متمرکز بوده است. در تمام مطالعات به جز یک مورد  اثربخشی حدود 40 تا 50 درصدی شیر شتر را در کنترل قند خون و حساسیت به انسولین و همچنین بهبود 20 تا 35 درصدی پروفایل لیپیدی در حیوانات دیابتی درمان شده با شیر شتر در مقایسه با گروه های کنترل شده یا گروه های تغذیه شده با شیر گاو یا گروه های دیابتی درمان نشده را نشان دادند. علاوه بر این مصرف داروهایی از جمله روزیگلیتازون مالیات و گلی بن کلامید در کنار شیر شتر در بهبود و مدیریت هر چه بهتر دیابت نوع دو نقش چشمگیری ایفا میکنند. همچنین بررسی ها نشان داد مصرف شیر گاو در حیوانات مبتلا به دیابت نوع دو نه تنها میزان گلوکز و پروفایل لیپیدی را بهبود نمی دهد بلکه باعث افزایش حدود 20 تا 30 درصدی میزان گلوکز خون نیز میشود.

  کلیدواژگان: دیابت، قندخون، شیر شتر، شیرگاو، پروفایل لیپیدی
|
 • Abdolvahed Moarabi*, Bahman Mossallanejad, Alireza Ghadiri, Froogh Hajizadeh Pages 483-496
  Background and aim

  Using ultrasonography and radiography techniques, is more practical compared with other methods to the diagnosis of Urolithiasis in dogs. The purpose of the present survey was comparison evaluation between ultrasonography and radiography in the detection of Urolithiasis in healthy dogs and the population with symptoms, among the referred cases to the Veterinary Hospital in Ahvaz. The prevalence of Urolithiasis was also determined and the effects of age, gender, breed, season, living environment and diet was studied.  

  Materials and Methods

  This study was conducted during 4 years. Selection of the dogs was taken in two seasons (cold and warm), and among the animals’ population with and without clinical symptoms (urolithiasis). The diagnosis process of urolithiasis in radiology department, was that initially two x-rays were taken from abdominal cavity of the dogs, then ultrasonography was performed simultaneously.

  Results

  The obtained results showed that the prevalence of Urolithiasis were 5.88, 5.55, 4.25 and 2.91 percent, during 4 years (from 2011 to 2015), respectively. The most prevalence of Urolithiasis was determined in dogs with clinical symptoms, in males and the age more than three years (P=0.001); but for the two used techniques (ultrasonography and radiography), there were no significant differences regarding gender, breed, living environment, and season factors. (P>0.05).   

  Conclusion

  The present survey showed that the prevalence of Urolithiasis was slightly higher in Ahvaz district (average for 4 years = 4.65%), compared with other regions of the world (3%). This difference may be due to different weather conditions, diet and living environment.

  Keywords: Ultrasonography, Radiography, Urolithiasis, Dog, Ahvaz
 • Abbas Zahedi Dehui, Abdolreza Mirchouli Borazgh* Pages 497-511
  Background and aim

  Shrimp is one of the most important sources of human food in the world. Shrimp is rich in calcium, phosphorus, iron, iodine and protein. Shrimp protein contains all the essential amino acids of the body. Since the temperature and storage time of shrimp after catching has a great impact on its microbial, chemical and sensory quality. This research was conducted in order to evaluate the effect of temperature and storage time on the microbial, chemical and sensory characteristics of shrimp.

  Materials and methods

  In this study, farmed shrimp (Litopenaeus vannamei) stored at +2 and -2 ° C after catching and cooling with sanitary water. Then, chemical (pH, total volatile nitrogen and peroxide value), microbial (Mesophilic bacteria, cryophilic bacteria, Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus) and sensory characteristics (appearance and texture of meat, odor and eyes) of the shrimps were measured at different times (0, 3, 5 and 7 days).  

  Results

  The results showed that the rate of chemical and microbial changes in shrimp kept at -2 ° C were significantly lower than the samples kept at +2 ° C (P<0/05). Meanwhile, chemical and microbial changes increased over time. Samples stored at -2 ° C, had the shelf life for one week in terms of pH, total volatile nitrogen, and peroxide value. But the shelf life of the samples at +2 ° C was a maximum of three days. Mesophilic bacteria, cryophilic bacteria, Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus were present in all samples. However, their number at -2 ° C was on average 1.5 to 2 logarithms less than those stored at +2 ° C. In the sensory section, the results showed that shrimps stored at -2 ° C, maintained their quality for up to seven days, while samples stored at +2 ° C had a good score for up to three days and the longer time had drastically reduced their sensory quality.

  Conclusion

  The results showed that the best storage temperature for shrimp is -2 degrees Celsius and below because at this temperature, in addition to maintaining the sensory and physicochemical quality of shrimps, their shelf life also increases up to seven days.

  Keywords: Shrimp (Litopenaeus vannamei), microbial, chemical properties, sensory characteristic, shelf life
 • Seyed Mahbod Mousavi, MohammadHosein Marhamatizadeh*, Sheyda Asmarian Pages 512-525
  Background and purpose

  Today, cow's milk is one of the most important and widely used animal milks fed by humans and a unique source of food for all ages. Contamination of milk with heavy metals such as lead, mercury and cadmium is regarded a risk to human health. Poisoning with lead, mercury and cadmium has adverse effects on human health, which is much more common during childhood. Therefore, this study was conducted with the purpose of investigating lead, mercury and cadmium concentrations in raw milk of cattle ranchings located around Jiroft city in 2021.

  Materials and methods

  After selecting 10 cattle ranching randomly around Jiroft city and preparing 10 samples in the laboratory, the acidic digestion of the samples was performed according to AOAC method. Then, the elements concentrations were measured based on Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry. SPSS software was used for statistical processing of the results.

  Results

  The results showed that the mean concentrations of elements for lead, cadmium and mercury were 0.013647, 0.0012520 and 0.002 mg/l, respectively. According to international standards (Codex) and the national standard of Iran, the accumulated mean concentration of lead (ppm 1), cadmium (ppm 0.01) and mercury in the samples was within the permissible range and samples measurement showed that the amount of lead, cadmium and mercury was less than standard and in only one sample, the amount of lead exceeded the standard.

  Conclusion

  The result of this study showed that the levels of lead, cadmium and mercury in Jiroft are standard and permissible. However, in order to increase the safety and health of the consumers, it is suggested that more monitoring be done on livestock farms and industrial centers adjacent to livestock farms.

  Keywords: Milk, Cow, Lead, Cadmium, Mercury, Jiroft
 • Bahareh Rangraz, Aboozar Dehghan* Pages 526-536
  Background and aim

  Doppler ultrasonography is a suitable non-invasive method for examining vascular hemodynamics that using the Doppler effect and changing the frequency of the recoil of moving targets, the speed and direction of blood flow can be examined. The aim of this study is to evaluate the effect of Furosemide on pulmonary artery by determining vascular parameters in healthy and adult dogs.

  Materials and methods

  Measurements were made by Doppler ultrasonography. In this study, 5 dogs of native breed were studied. The injection was given intramuscularly at a dose of 0.2 mg per kilogram body weight. Vascular parameters of the pulmonary artery were measured before the injection of Furosemide and at 15 and 30 minutes after drug injection. These parameters include peak systolic velocity (PSV), resistive index (RI) and Pulsatility index (PI).  

  Results

  The results showed that the changes occurred 15 minutes after the injection. Thus, blood flow velocity changes from 29 to 30.5, arterial resistance index from 1.56 to 1.44 and arterial heart rate index from 52.4 to 21.4.

  Conclusion

  The results of the present study also show that the injection of Furosemide significantly increases blood flow velocity in the pulmonary artery.

  Keywords: Doppler ultrasonography, Furosemide, Pulmonary Artery, Dog
 • Marzieh Vajeb Monfared, Sara Varzandian*, Hossein Fattahi Pages 537-547
  Background ad aim

  Corneal ulcer and its healing is one of the most controversial topics in medicine and veterinary fields. Glaucoma is recognized as the second cause of blindness in the world.  The aim of the present study was to investigate the microscopic effects of chemicals on the cornea and the practical purpose of this study was to compare the effect of two common antihypertensive drugs (Dorzolamide and Timolol) on the cornea affected by chemical burns performed in rabbits.

  Materials and methods

  This study was experimental and thirty healthy white Newzeland male rabbits with an average weight of 2-3 kg and the age of 6 months were selected for the study. 10 rabbits were considered as the control group and 20 as the experimental group. In experimental group 1, which included 10 rabbits, one drop of Dorzolamide in the left eye was used twice a day, and in 10 rabbits of the experimental group 2, one drop of Timolol in the left eye was used twice a day. Five rabbits in each group on day 14 and 5 rabbits on day 21 were removed and their eyes were removed for histopathological examination.

  Results

  The results of the study showed that Timolol was a better alternative to Dorzolamide for rabbits with glaucoma and Infectious corneal ulcers.

  Conclusion

  This study will provide a suitable solution for treating referrals of rabbits and other pets with corneal ulcers to veterinary clinics.

  Keywords: Corneal Wound, Dorzolamide, Timolol, Rabbit
 • Seyed Mohammadali Raeisossadat*, Ghasem Zarinkafsh, Pedram Zarei, Pooria Zarei, Khalil Fooladian Pages 548-559

  Controlling diabetes as a widespread metabolic disease and the cause of death of millions of people around the world, with effective alternative therapies, is now a topic of concern. In recent years, strong evidence based on the beneficial effects of camel milk on the control and treatment of type 1 and type 2 diabetes has been found in both human and animal models. In this article, we reviewed studies that have evaluated the effects of camel milk on glucose, plasma insulin, and lipid profiles (total cholesterol and triglycerides) in animals with type 2 induced diabetes. The present article includes 8 studies in animal phase, two of which were performed on alloxan-induced type 2 diabetic dogs and one on alloxan-induced type 2 diabetic rabbits, and the rest were on Streptozotocin-induced (STZ) type 2 diabetic rats. Except one study, all studies showed that camel milk was about 40 to 50 percent effective in controlling blood sugar and insulin sensitivity, as well as a 20 to 35 percent improvement in lipid profile in diabetic animals treated with camel milk compared with controls or feeding groups with cow milk or untreated diabetic groups. In addition, the use of drugs such as Rosiglitazone Maleate and Glibenclamide along with camel milk play a significant role in the improvement and better management of type 2 diabetes. The studies have also shown that consuming cow's milk in animals with type 2 diabetes not only does not improve glucose levels and lipid profiles, but also increases blood glucose levels by about 20 to 30 percent.

  Keywords: Diabetes, blood sugar, camel milk, cow milk, lipid profile