فهرست مطالب

 • Volume:4 Issue: 8, 2021
 • تاریخ انتشار: 1400/02/11
 • تعداد عناوین: 6
|
 • الهام جعفری، احمد مظفر، مهرداد شریعتی*، آرش پایه دار صفحات 435-442
  زمینه و هدف

  موکلوبماید یک داروی ضد افسردگی است که در کبد متابولیزه می‏شود و به عنوان مهار کننده مونوآمین اکسیداز عمل می کند. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر داروی موکلوبماید بر سطوح سرمی ترانس آمینازهای کبدی، پارامترهای بیوشیمیایی خون و تغییرات هیستوپاتولوژیک کبد در موش صحرایی نر بالغ انجام گردید.

  مواد و روش ها

  40 موش صحرایی نر از نژاد ویستار در 5 گروه 8تایی تقسیم ‏بندی شدند. گروه کنترل هیچگونه تیماری دریافت نکرد، اما گروه های تجربی 1، 2 و 3 به ترتیب دوزهای 160، 320 و 640 میلی‏گرم بر کیلو‏گرم موکلوبماید را بصورت گاواژ دهانی به مدت 28 روز دریافت نمودند. در انتهای مطالعه وزن بدن، وزن کبد، سطوح سرمی ترانس آمینازهای کبدی (ALT و AST) و پارامترهای بیوشیمیایی خون (ALP، پروتیین تام، آلبومین، بیلی روبین تام و مستقیم) اندازه‏ گیری شدند. همچنین، بافت کبد برای بررسی های هیستوپاتولوژیک خارج گردید.

  یافته‏ ها:

   نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که وزن بدن، وزن کبد و سطوح سرمی بیلی روبین تام و مستقیم در گروه های تجربی تفاوت معناداری با گروه کنترل نداشتند (0/05<p). سطوح سرمی ALT و AST در گروه تجربی 1 تفاوت معناداری را با گروه کنترل نشان ندادند (0/05<p) اما در مقابل در گروه های تجربی 2 و 3 افزایش معنادار مشاهده گردید (0/05>p). سطوح سرمی پروتیین تام و آلبومین در گروه تجربی 1 و 2 تفاوت معناداری را با گروه کنترل نشان ندادند (0/05<p) اما در مقابل در گروه های تجربی 3 کاهش معنادار مشاهده گردید (0/05>p). در هر 3 گروه تجربی درجاتی از نکروز و تخریب بافت کبدی مشاهده گردید که در دوز حداکثر بیشترین نکروز و تخریب مشاهده گردید.

  نتیجه ‏گیری:

   موکلوبماید باعث تغییر در سطوح سرمی ترانس آمینازهای کبدی، پارامترهای بیوشیمیایی خون و تخریب بافت کبد بویژه در دوز حداکثر (640 میلی‏گرم بر کیلوگرم) در موشهای صحرایی نر می‏گردد.

  کلیدواژگان: موکلوبماید، بافت کبد، آنزیم های کبدی، افسردگی، موش صحرایی
 • رضا بهمنش، محمد نصرالله زاده ماسوله*، احسان خاکسار، سعید بکایی صفحات 443-447
  زمینه و هدف

  خرگوش های اهلی (Oryctolagus cuniculus) مدل بسیار خوبی برای تحقیقات قلب و عروق می باشند زیرا اندازه این حیوانات جهت مطالعه و آزمایشات نسبت به حیوانات کوچکتر، مناسب تر بوده و از لحاظ اقتصادی و هزینه های تحقیقاتی نیز مقرون به صرفه می باشند. یکی از مهمترین موارد تصویر برداری تشخیصی، روش های اکوکاردیوگرافی است که امروزه از این تکنیک جهت ارزیابی آناتومیکی و عملکردی سیستم قلبی عروقی استفاده می کنند و از دقیق ترین و حساس ترین روش های غیرتهاجمی جهت بررسی بیماری های قلب است. شاخص های عملکردی بطن ها را می توان با تکنیک های تصویربرداری قلبی ارزیابی کرد. یکی از این پارامترهای مهم قلبی می توان به کسر جهشی که در کنار دیگر پارامترهای دخیل از جایگاه با ارزشی برخوردار است اشاره نمود. کسر جهشی (Ejection fraction) عبارت است از اندازه گیری درصد خونی که با هر انقباض، از قلب بیرون می آید.

  مواد و روش‏ها: 

  برای انجام این تحقیق تعداد 100 سر خرگوش اهلی (در ایران) استاندارد بالغ و جوان شش ماه تا یک ساله و در ظاهر سالم از هر دو جنس (50 سر خرگوش ماده و 50 سر خرگوش نر) بدون بیهوشی و آرام بخشی مورد مطالعه قرار گرفت .

  یافته ‏ها:

   در این مطالعه میانگین کسر جهشی در خرگوش های نژاد اهلی مورد مطالعه در حیوان نر 6/889 ± 58/753 و ماده 6/530 ± 61/397 بدست آمد که نشان داد که کسر جهشی در جمعیت خرگوش های نر ارزیابی شده بصورت معنی داری بیشتر از جمعیت خرگوش های ماده است.

  نتیجه گیری

  مقادیر کسر جهشی اندازه گیری شده  قابل قیاس با موارد ذکر شده در کتب معتبر بوده و در میانگین اندازه کسرجهشی اندازه گیری شده در این تحقیق اختلاف معنی داری با تحقیقات قبلی وجود ندارد.

  کلیدواژگان: اکوکاردیوگرافی، خرگوش اهلی، کسر جهشی، قلب
 • فاطمه رمضانی نوروزانی* صفحات 448-458
  زمینه و هدف

  هدف از تولید جوجه های گوشتی، ایجاد گوشت بیشتر بدون در نظر گرفتن وضعیت سیستم قلبی عروقی می باشد. این ناهماهنگی بین عملکرد قلب و ریه ها با نیازهای فیزیولوژیکی برخی از اندام های دیگر، این جوجه ها را مستعد نارسایی قلبی عروقی و سندرم مرگ ناگهانی می کند. در تحقیق حاضر، آیورت در جوجه های گوشتی و تخم گذار مورد مطالعه قرار گرفت.

  مواد و روش ها

  نمونه ها از آیورت پایین رونده جدا شده و پس از تهیه اسلاید های بافتی و رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ایوزین، قطر لومن و ضخامت لایه داخلی، میانی و خارجی اندازه گیری و مورد مقایسه قرار گرفت.

  یافته ‏ها:

   نتایج نشان داد که در هر دو نژاد، لایه میانی ضخیم ترین لایه را تشکیل می دهد و ضخامت  این لایه از روز 40 به بعد کاهش پیدا می کند. در روز 40، جوجه های گوشتی نسبت به جوجه های تخم گذار وزن بیشتری را نشان دادند و این افزایش وزن بسیار سریع اتفاق افتاد، در حالی که رشد عروق، ضخامت لایه ها و قطر آیورت در هر دو نژاد تقریبا برابر بود.

  نتیجه‏ گیری: 

  بنابراین می توان نتیجه گرفت که با رشد سریع جوجه های گوشتی، پرندگانی با دستگاه تنفسی و قلبی عروقی کوچکتر شکل می گیرند که می تواند آنها را بیماری های قلبی عروقی مستعد کند.

  کلیدواژگان: جوجه های گوشتی، جوجه های تخم گذار، آئورت، بیماری های قلبی
 • علیرضا گلچین منشادی*، آمنه رستمی صفحات 459-466
  زمینه و هدف

  به منظور تشخیص ترکیب، پراکندگی و فراوانی فون بی مهرگان ماکروبنتوز چشمه حاجتی واقع در کازرون، جنوب غرب فارس، نمونه برداری از اسفند 1396 تا بهمن 1397 انجام شد.

  مواد و روش ها: 

  نمونه ها از پنج ایستگاه مختلف در حاشیه رودخانه جمع آوری شد. سه شاخه از بی مهرگان ماکروبنتتیک در رودخانه شناسایی گردید.

  یافته ‏ها: 

  نمونه های جداسازی شده شامل بندپایان از هشت جنس شیرونوموس، تیپولا، ادونتومیا (دوبالان)، اپیتکا (ادوناتا)، سنتروپتلیوم (افمروپترا)، هیدروبیوس و هیدروکارا (کلیوپترا)؛ کرم های حلقوی با یک جنس انسیناییس (هاپلوتکسیدا) و نرم تنان با یک جنس ملانوپسیس (سوربیوکونکا) بودند. بندپایان با 65/6 درصد  بیشترین درصد فراوانی ماکروبنتوز های بی مهره بودند در حالی که کرم های حلقوی کمترین فراوانی را با 6/4 درصد را داشتند. فراوانی نرم تنان 28 درصد بود. همچنین فراوانی و تنوع بندپایان بیشتر از نرم تنان و کرم های حلقوی بود.

  نتیجه گیری: 

  آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد که بین نمونه های جمع آوری شده و فصول رابطه معنی داری وجود دارد (0/05>P) در حالی که بین نمونه های جمع آوری شده و ایستگاه ها چنین رابطه ای وجود نداشت (0/05<P).

  کلیدواژگان: ماکروبنتوزهای بی مهره، ترکیب ماکروبنتوزی، چشمه حاجتی، کازرون
 • امیراشکان مهجور* صفحات 467-472
  زمینه و هدف

  تومورهای استخوانی به صورت خوش خیم و بدخیم و اولیه و ثانوبه در سگ دیده می شود. استیوسارکوم مهمترین تومور اولیه استخوانی در سگ است که دارای قدرت متاستاز بالایی می باشد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه گذشته نگر بر روی سگ های مشکوک به تومور استخوانی که به کلینیک های دامپزشکی شیراز مراجعه کرده بودند انجام شد. پرونده های مریوط به جراحی و کالبدگشایی این سگ ها جدا شده و مطالعه شد.

  نتایج

  با مطالعه پرونده هشتصد و هفتاد و دو سگ مراجعه شده به علت مشکلات اسکلتی  به این کلینیک ها،  9 مورد مشکوک (شش نر و سه ماده) مبتلا به توموراستخوانی تشخیص داده شد.

  نتیجه گیری

  با مطالعه این تومورها،  تمام موارد استیوسارکوم تشخیص داده شد و یافته های میکروسکوپی این تومورها شرح داده شد.

  کلیدواژگان: تومور استخوان، استئوسارکوم، آسیب شناسی، سگ
 • محمدرضا یاریار، محمدحسین مرحمتی زاده*، آرش پایه دار صفحات 473-482
  زمینه و هدف

  امروزه شیر گاو یکی از مهمترین و پرمصرف ترین شیرهای حیوانی مورد تغذیه توسط انسان و یک منبع منحصر فرد از مواد غذایی برای تمام سنین است. آلودگی شیر به فلزات سنگین مانند سرب، جیوه و کادمیوم یک خطر برای انسان به شمار می آید. مسمومیت با فلزات سنگین موجب اثرات نامطلوبی بر روی انسان می شود که در دوران کودکی بسیار شایعتر است. این مطالعه به منظور بررسی سطح سرب، جیوه و کادمیوم در شیرخام  شهرستان مرودشت انجام گرفت.

  مواد و روش‏ها: 

  در این مطالعه تعداد 30 نمونه شیرخام گاو از مراکز جمع آوری شیر شهرستان مرودشت جمع آوری و از نظر باقیمانده فلزات سنگین سرب، جیوه و کادمیوم با استفاده از روش طیف سنجی نوری جذب اتمی  مورد آزمایش قرار گرفتند.

  یافته‏ ها:

   مشخص شد که میانگین سطح سرب برابر با 0/01217 و برای کادمیوم 0/01340  و جیوه 0/005 در نمونه ها بود که با توجه به حد استاندارد فلزات سرب، جیوه و کادمیوم شیر در کدکس، نشان دهنده آن است که میانگین غلظت تجمع یافته فلزات سرب در تمامی نمونه ها در حد مجاز بوده اما میانگین غلظت فلز کادمیوم و جیوه بیانگر تجاوز غلظت میانگین از حد مجاز می باشد.

  نتیجه گیری

  اندازه گیری نمونه ها نشان داد که سطح سرب کمتر و سطح جیوه و کادمیوم بیشتر از حد استاندارد جهانی بوده بنابراین با هدف افزایش میزان سلامت و ایمنی غذایی برای مصرف کنندگان، در نظر گرفتن نظارتهای بیشتر از جمله نظارت بر خوراک مصرفی دام های شهرستان، آب مصرفی، محل کشت علوفه و کنترل آلاینده های منتشر شده از مراکز صنعتی مجاور دامداری ها توصیه می شود.

  کلیدواژگان: سرب، جیوه، کادمیوم، طیف سنجی نوری، مرودشت
|
 • Elham Jafari, Ahmad Mozafar, Mehrdad Shariati*, Arash Payehdar Pages 435-442
  Background and aim

  Moclobemide (MCB) is an antidepressant that is metabolized in the liver and acts as a monoamine oxidase inhibitor. The aim of this study was to evaluate the effect of MCB on serum levels of hepatic transaminases, blood biochemical parameters and histopathological changes of liver in adult male rats.

  Materials and methods

  Thirty two adult male Wistar rats were divided into 4 groups of 8. The control group did not receive any treatment, but the experimental groups (Exp) 1, 2 and 3 received doses of 160, 320 and 640 mg/kg MCB as oral gavage for 28 days, respectively. At the end of the study, body weight, liver weight, serum levels of liver transaminases (ALT, AST) and blood biochemical parameters (ALP, total protein, Albumin, total and direct Bilirubin) were measured. Also, liver tissue was removed for histopathological examination.

  Results

  The results of the study showed that body weight, liver weight and serum levels of total and direct Bilirubin in the experimental groups were not significantly different from the control group (p<0.05). Serum levels of ALT, AST and ALP in Exp1 group did not show a significant difference with the control group (p>0.05) but in contrast, in Exp2 and Exp3 groups, a significant increase was observed (p<0.05). Serum levels of total protein and Albumin in Exp1 and Exp2 groups did not show a significant difference with the control group (p<0.05) but in contrast, in Exp3 groups, there was a significant decrease (p<0.05). In all 3 Exp groups, some degrees of necrosis and destruction of liver tissue were observed, and the maximum necrosis and destruction was observed at the maximum dose.

  Conclusion

  Moclobemide causes changes in serum levels of hepatic transaminases, blood biochemical parameters and the destruction of liver tissue, especially at the maximum dose (640 mg/kg) in male rats.

  Keywords: Moclobemide, Liver tissue, Liver enzymes, Depression, Rat
 • Reza Behmanesh, Mohammad Nasrollahzadeh Masouleh*, Ehsan Khaksar, Saeid Bokaie Pages 443-447
  Background and aim

  Oryctolagus cuniculus are an excellent model for cardiovascular research because the size of these animals is more suitable for study and experimentation than smaller animals and are economical and cost-effective in research. One of the most important diagnostic imaging techniques is echocardiography, which is used today to perform anatomical and functional evaluation of the cardiovascular system and is one of the most accurate and sensitive non-invasive methods for examining heart diseases. Ventricular function indices could be assessed by cardiac imaging techniques. One of these important cardiac parameters is the ejection fraction, which has a valuable position along with other involved parameters. Ejection fraction is a measure of blood percentage that comes out of the heart with each contraction.

  Materials and Methods

  For this study, 100 six-month to one-year adult, standard and young Oryctolagus Cuniculus (in Iran) and in healthy   appearance of both sexes (50 female rabbits and 50 male rabbits) were studied without anesthesia and sedation.

  Results

  In this study, the mean ejection fraction in the studied Oryctolagus cuniculus was 58.753±6.889 in male animals and 61.397±6.530 in females which indicates that the ejection fraction in the assessed male population was significantly higher than the female population.

  Conclusion

  The measured ejection fraction values were comparable to those mentioned in the authoritative books and there is no significant difference in the average size of ejection fraction measured in this study with the previous research.

  Keywords: Echocardiography, Oryctolagus Cuniculus, Ejection fraction, Heart
 • Fatemeh Ramezani Nowrozani* Pages 448-458
  Background and aims

  producing chickens with high weigh in a short time is the main purpose of the broiler chickens’ producers. This rapid body weight gain can cause some disorders in some organs performs like cardiovascular system and it can make these chickens prone to some diseases like cardiovascular failures as well as the sudden death syndrome. So in this study, it was decided to investigate the growth of aorta and its coordination with body gain in broilers and layer chickens.

  Materials and Methods

  Study was performed on Cobb 500 and Ross 380 as broiler chickens and Leghorn as layer chickens and samples were separated from the descending aorta. after tissue processing and Hematoxylin and eosin (H&E) staining, lumen diameter and the thickness of tunica intima, media and adventitia were measured and compared.

  Results

  The results showed that in broiler and layer chickens, the tunica media was the thickest layer. This layer showed a decrease in thickness on day 40. On the other hand, on day 40, the broiler chickens revealed more weight compared to the layer chickens, and this weight gain happened very fast, while the growth of vessels, the thickness of the layers, and the aortic diameter in both breeds were almost equal.

  Discussion

  Thus it can be concluded that with the rapid growth in broiler chickens, birds with smaller cardiovascular and respiratory tracts are formed that it can make them prone to the cardiovascular diseases.

  Keywords: Broiler chickens, Layer chickens, Aorta, Heart disease
 • Alireza Golchin Manshadi*, Ameneh Rostami Pages 459-466
  Background and aim

  In order to diagnosis of composition, distribution and abundance of Macrobenthic invertebrates’ fauna of Hajati Spring at Kezerun, Fars south-west of Iran, benthic sampling was conducted from March, 2018 to February, 2019.

  Materials and Methods

  The samples were collected from five different stations along the river. Three phyla of macrobenthic invertebrates were encountered in the river.

  Results

  They were Arthropoda, represented by eight genera, Chironomus sp., Tipula sp. and Odontomiya sp. (Diptera), Epitheca sp.(Odonata), Centroptilum sp. (Ephemeroptera), Hydrobius sp. and Hydrochara sp. (Coleoptera); Annelida represented by one genera, Uncinais sp. (Haplotaxida) and Mollusca represented by one genera including Melanopsis sp.( Sorbeoconcha), Arthropoda dominated the macrobenthic invertebrates with a abundance of 65.6% while Annelida had the least abundance, 6.4% by number. The abundance of Mollusca was 28% by number. Also the abundance and diversity of Arthropoda was more than Mollusca and Annelida.

  Conclusion

  One-way ANOVA showed that there was a significant relationship between collected samples and seasons (P<0.05) while such a relationship was not established between collected samples and stations (P>0.05).

  Keywords: Macroinvertebrates, Benthic Composition, Hagati spring, Kazerun
 • AmirAshkan Mahjoor* Pages 467-472
  Background and aim

  Bone tumors can be benign or malignant and primary or secondary in dogs. Osteosarcoma (OS) is considered the most common primary bone neoplasm in dogs, which has high metastasis ability.

  Materials and methods

  A retrospective histopathological study was performed over cases submitted to veterinary hospitals and clinics in Shiraz, the capital city of Fars province, south of Iran. Surgery and necropsy files of dogs submitted to clinics between 2010 and 2021 were retrospectively studied and cases suspected to bone tumors by were separated.

  Results

  A total of 872 necropsy and surgical resection specimens from dogs referred to these clinics because of musculoskeletal defects were reviewed during this period, of which, nine dogs (six male and three female dogs) corresponded to bone tumors.

  Conclusion

  All of the tumors were diagnosed as osteosarcoma. The epidemiological and pathological findings of these tumors are reported.

  Keywords: Bone tumor, Osteosarcoma, Pathology, Dog
 • MohammadReza Yaryar, MohammadHossein Marhamatizadeh*, Arash Payehdar Pages 473-482
  Background and aim

  Today, cow's milk is one of the most important and widely consumed animal milks by humans and a unique source of food for all ages. The contamination of milk with heavy metals such as lead, mercury and cadmium is considered as a danger to humans. Heavy metal poisoning has adverse effects on humans that is much more common in childhood. This study was conducted to evaluate the levels of lead, mercury and cadmium in raw milk in Marvdasht.

  Materials and Methods

  In this study, 30 samples of raw cow milk were collected from milk collection centers in Marvdasht and tested for residual heavy metals such as lead, mercury and cadmium using Atomic Absorption Spectrophotometry.

  Results

  It was found that the average level of lead was equal to 0.01217 and for cadmium was 0.1340 and mercury was 0.0050 in the samples, which according to the standard level of lead, mercury and cadmium in milk in the codex, it indicates that the average accumulated concentration of lead metals in all samples was within the standard range, but the average concentration of cadmium and mercury indicates that the average concentration exceeds the standard limit.

  Conclusion

  Measurements of the samples showed that the level of lead was lower and the level of mercury and cadmium was higher than the global standard, so in order to increase the health and food safety for consumers, considering more monitoring, including the city’s livestock feed, water consumption, forage cultivation and controlling the pollutants emitted from industrial centers adjacent to livestock are recommended.

  Keywords: Lead, Cadmium, Mercury, Spectrophotometry, Marvdasht