فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 2 (پیاپی 4، تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/10/11
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عباس وریج کاظمی صفحات 1-33

  مقاله حاضر به دنبال مطالعه افراد پرنفوذ علمی در ایران، بدین پرسش می‌پردازد که چگونه در کنار سلیبریتی‌‌های سنتی، استاد- اینفلوینسر‌ها، جای خود را در فضای دانشگاهی بازکرده‌اند. برای انجام این مطالعه، ابتدا به کاوش در باب مفهوم فرهنگ شهرت و اینفلوینسری پرداخته‌ایم و سپس پای تحقیقات متاخر در باب نسبت دانشگاه و فرهنگ اینفلوینسری را به میان آورده‌ایم. در مرتبه بعدی از خلال مطالعات انجام شده و همچنین مطالعه موقعیت هفت استاد پرنفوذ دانشگاهی، صفحات اینستاگرامی و دیگر شبکه‌های ‌اجتماعی آنان وارسی شده، در نهایت گونه‌شناسی ای از اشکال مختلف استادان مشهور دانشگاهی ارایه می‌شود. سه گونه کلی از استادان مشهور شناسایی شد: در دسته اول، سلیبریتی‌‌های سنتی قرار دارند که عمدتا حضوری اندک در شبکه‌های ‌اجتماعی دارند. دسته دوم، استادان- اینفلوینسر هستند؛ یعنی کسانی که درون شبکه‌های ‌اجتماعی متولد شدند و حضور، فعالیت و شهرتشان در جهان مجازی، بیش از جهان بیرونی است. گروه سوم، هویت دورگه و هیبریدی دارند؛ به لحاظ سنی هرچند تجربه بالایی دارند، با گروه سنی دسته اول فاصله‌ دارند. به عبارتی در مرز میان گونه اول و دوم جای گرفته‌اند؛ هم کمی شهرت‌ پیشین در دنیایی خارج از فضای مجازی دارند و هم موقعیت جدیدی برای خود در شبکه‌های ‌اجتماعی ایجاد کرده‌اند. در مقایسه میان این سه گونه دانشگاهی، تمایزهای عمده سلبیریتی‌‌های دانشگاهی به عنوان چهره نوظهور تشریح خواهد شد. استاد- اینفلوینسرها، درون شبکه‌های‌ اجتماعی متولد می شوند و زندگی‌ می‌کنند؛ شهرتشان را مدیون همین شبکه‌‌ها هستند؛ رابطه ای افقی‌تر با مخاطبان خود برقرار می‌کنند؛ جمعیتی عمومی‌تر را مخاطب خود قرار می‌دهند؛ به‌خوبی از قدرت پیوند‌های سست آگاهند و در نهایت در نقش رهبران جدید فکری در جامعه ظاهر می‌شوند.

  کلیدواژگان: فرهنگ شهرت، سلیبریتی، اینفلوئنسر های دانشگاهی، شبکه های اجتماعی و قدرت پیوند های سست
 • تهمینه شاوردی، ریحانه سادات صحراگرد منفرد صفحات 35-61

  زنان به لحاظ نقشی که در خانواده دارند، به‌ویژه نقش مادری، در فرزندپروری و جامعه‌پذیری نسل آینده و از این طریق بر شکل‌گیری هویت این نسل تاثیرگذارند. از سوی دیگر تحولاتی که طی دهه‌های اخیر در جهان رخ داده است، فرصت‌هایی را برای افزایش این تاثیرگذاری فراهم کرده است. پژوهش حاضر با هدف کلی آگاهی از رابطه میان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و دین داری زنان و دختران انجام شده است. در این پژوهش از روش کمی (پیمایشی) استفاده شده است. ابزار تحقیق پرسشنامه همراه با مصاحبه است. جامعه آماری در این پژوهش، زنان و دختران 18 تا 65 ساله شهرهای همدان، شهرکرد، شیراز، اهواز، تهران و کرمان است که بر اساس ارزیابی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از سطح توسعه‌یافتگی استان‌ها و همچنین ضریب نفوذ اینترنت تعیین شده‌اند. حجم نمونه، 1418 نفر است و روش نمونه‌گیری، چند مرحله است. یافته‌ها نشان می‌دهد که هرچند شبکه‌های اجتماعی بر دین‌داری زنان و دختران جامعه هدف تاثیر دارد، ضرایب تاثیر به گونه‌ای است که این تاثیر بر ابعاد مناسکی بیش از ابعاد اعتقادی و ابعاد تجربی دین‌داری است. همچنین شبکه‌های اجتماعی بر رفتارهای شرعی تاحدی تاثیرگذار است.

  کلیدواژگان: دین داری، شبکه های اجتماعی، مناسک دینی، رفتاری دینی و اعتقادات دینی
 • احسان رحمانی خلیلی صفحات 63-93

  امروزه رسانه‌ها ضمن اطلاع‌رسانی، قادرند تا با طراحی پیام‌های برنامه‌ریزی شده، به تغییر باور، احساس، نگرش‌، رفتارهای اجتماعی و کاهش یا افزایش خشنودی و ارتقای مهارت‌های زندگی بپردازند. این امر بر اهمیت روزافزون نقش رسانه‌ها در حوزه نیازهای اساسی جامعه از جمله سلامت اجتماعی دامن زده و حوزه جدیدی مطالعاتی را ایجاد کرده است. حال مهم ترین پرسش مقاله حاضر این است که: میزان مصرف کانال‌های ماهواره شهروندان تهرانی در حضور متغیرهای مشارکت داوطلبانه و پیوند اجتماعی، چه تاثیری بر سلامت اجتماعی آنان گذاشته است؟ رویکرد تحقیق توصیفی- علی و روش پیمایشی در اردیبهشت سال 98 انجام شده است. پرسشنامه پس از بررسی روایی و پایایی در بین 810 شهروند تهرانی با روش نمونه گیری طبقه بندی و خوشه ای چندمرحله‌ای اجرا شد. سنجش متغیر سلامت اجتماعی با الهام از مدل «کییز»، پس از بومی سازی و متغیر میزان مصرف کانال‌های ماهواره از طریق میزان ساعت صرف شده به تماشای ماهواره صورت گرفته است. یافته‌های تحقیق حاضر بر اساس آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان می‌دهد که متغیرهای پیوند اجتماعی و مشارکت داوطلبانه با سلامت اجتماعی، رابطه مثبت و مستقیم دارند و مشارکت داوطلبانه نیز بر پیوند اجتماعی، تاثیر مثبت و معناداری دارد. در بررسی رابطه علی به ترتیب پیوند اجتماعی، مشارکت داوطلبانه و میزان مصرف کانال‌های خارجی بر سلامت اجتماعی تاثیر گذاشتند، به طوری که میزان مصرف کانال‌های خارجی به عنوان بیرونی ترین متغیر، تاثیر منفی بر سلامت اجتماعی و دو متغیر دیگر گذاشته است.

  کلیدواژگان: میزان مصرف ماهواره، مشارکت داوطلبانه، پیوند اجتماعی، سلامت اجتماعی و شهروندان تهرانی
 • شهلا کاظمی پور صفحات 95-126

  نهاد خانواده در ایران طی چند دهه اخیر، با تغییرات مهمی، مانند گذار از خانواده گسترده به هسته‌ای، افزایش سن ازدواج، کاهش میزان ازدواج، افزایش تجرد قطعی، تغییر در معیار‌‌های همسرگزینی و افزایش طلاق روبه رو بوده است. هدف این مطالعه، ارایه تصویری از تحول خانواده و معرفی رویکردهای نظری با تاکید بر وضعیت ازدواج و طلاق است. برای تبیین تحولات خانواده، از سه رویکرد نظری «تیوری نوسازی»، «نظریه گذار جمعیتی دوم» و نظریه «پست-مدرن» استفاده شده است. در این مطالعه از دو روش «اسنادی» و «تحلیل ثانوی» استفاده شده است. ابتدا برای مباحث مربوط به پیشینه، ادبیات و نظریه های تحقیق، از منابع موجود علمی استفاده شده است. سپس با مراجعه به داده‌های نتایج سرشماری ها، سازمان ثبت احوال و گزارش پیمایش، ملی خانواده، تحولات ازدواج و طلاق مورد تبیین قرار گرفته است. نتایج نشان داد که طی چهار دهه اخیر، سهم خانواده‌های گسترده و میزان خالص ازدواج، کاهش یافته، میانگین سن ازدواج و میزان‌‌های طلاق، افزایش داشته است و نیز معیار‌ها و شیوه‌های همسرگزینی و نگرش به طلاق از ابعاد سنتی به سمت مدرن تغییر کرده‌ است. برای سیاست گذاری جهت افزایش میزان ازدواج، کاهش سن ازدواج و کاهش میزان طلاق، چون علل اکثر تغییرات پدیدآمده، جنبه اجتماعی- فرهنگی دارند، پیشنهاد می‌گردد که به جای ارایه وام و تسهیلات برای ازدواج و یا صدور بخشنامه برای کاهش طلاق، در زمینه مسایل فرهنگی و تغییر مولفه‌های سبک زندگی در کشور، اقدامات ویژه به عمل آید.

  کلیدواژگان: مدرنیزاسیون، گذار جمعیتی دوم، تحولات خانواده، تحولات ازدواج و تحولات طلاق
 • صادق شریعتی‏ نسب صفحات 127-157

  نخستین‏بار در ماده ‏واحده قانون سقط درمانی مصوب 1384، سقط جنین به ‏دلیل «بیماری جنین که به علت عقب‏افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن، موجب حرج مادر است»، با شرایطی تجویز شد. با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال 1400 و نسخ آن ماده‏واحده، سقط حرجی، از انحصار بیماری یا نقص جنین خارج گشته و به ‏طور کلی «مشقت‏ شدید غیر قابل تحمل برای مادر»، جایگزین آن شده است. این دگرگونی، جهشی بزرگ در مسیر قانون‌گذاری ایران محسوب می‏شود و نیازمند تحلیل و بررسی است. هدف این مقاله، تجزیه و تبیین شرایط، معیارها، آثار و کارآمدی سقط حرجی در قانون جدید است و روش آن، توصیفی و تحلیلی است. به عنوان نتیجه، به ‏نظر می‏رسد که نخست، انحصار سقط حرجی در بیماری یا نقص جنین، در قانون پیشین، منطقا قابل توجیه نبود. دوم اینکه در برخی موارد، حرج‏های اجتماعی و روانی (نه جسمی) ناشی از بارداری، شدت و تاثیری به‏ مراتب بیش از بیماری‏ها و نواقص جنین دارند. سوم اینکه هر ناخرسندی و عذری را نباید مصداق حرج مادر پنداشت؛ بلکه تعریف و معیار و مصادیق حرج، باید به ‏دقت تبیین شود. چهارم اینکه آیین دادرسی ویژه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ضامن رسیدگی دقیق و همه‏ جانبه به موضوع است.

  کلیدواژگان: جنین، حرج، سقط، سقط درمانی، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
 • رضا صفری شالی صفحات 159-189

  مقاله حاضر به بررسی یکی از مهم ترین مسایل اجتماعی کشور با عنوان «قاچاق کالا در کشور» می‌پردازد. این پژوهش به لحاظ روش‌ دارای ماهیت پیمایشی و از نوع توصیفی و تحلیلی است. جامعه آماری شامل کلیه ساکنان بالای شانزده سال در استان‌های کردستان، آذربایجان غربی، هرمزگان و خراسان رضوی (به عنوان استان‌های مبادی و مرزی)، استان‌های تهران و اصفهان (به عنوان استان‌های پرمصرف)‌ و استان سمنان (به عنوان استان کم مصرف‌) است. حجم نمونه تحقیق، 7230 نفر است. اهم ‌یافته‌های پژوهش این است که اکثریت جامعه (69 درصد) معتقدند که کالاهای قاچاق در کشور زیاد است و مضرات و آثار تخریبی گوناگونی دارد. این در حالی است که بخش زیادی از جامعه تاکید کرده‌اند که انواع کالاهای خارجی که از طرق غیر قانونی به کشور وارد شده‌اند، به راحتی در بازار رسمی به فروش می‌رسند و دلیل اصلی آن به خاطر بدبینی و ضعف احساس تعلق به کالاهای تولید داخلی به علت نازل بودن کیفیت آنها و از طرف دیگر خوش‌بینی و ارزیابی مثبت از کالاهای خارجی و تمایل به مصرف آنها به مثابه نوعی «سبک زندگی مدرن» است. البته این موضوع در استان های پرمصرف در مقایسه با استان‌های مبادی و کم مصرف، بیشتر مشاهده می‌شود. بیش از دو سوم پاسخگویان این تحقیق تاکید کرده‌اند که قاچاق کالا، پدیده‌ای است که در فرایند آن، جریان ها، گروه‌ها و سازمان‌های متفاوت دخیل هستند و هم گرایی، هم‌افزایی و پیوند میان جریان‌ها و باندهای سازمان‌یافته و برخی از چهره‌ها و نیروهای متنفذ در دستگاه‌های رسمی کشور، روند قاچاق را تسهیل می‌نماید.

  کلیدواژگان: قاچاق، کالاهای غیر قانونی و قاچاق، ادراک عمومی، بازار و مسئله اجتماعی
|
 • Abbas varijkazemi Pages 1-33

  The present article studies, influential academic people in Iran and indicate that the position of influencers in the academic environment has also found its place.To conduct this study, we first investigate the concept of fame culture and then review the relationship between university and influencer culture. The next step is to study the typology of academic influencers in Iran through a literature review, as well as the study of seven professors’ Instagram pages. In general, three general types have been identified. The first category is traditional celebrities, who mostly have a small presence on social networks. The second category is professors-influencers, i.e. those who were born within social networks and whose presence, activity and reputation in the virtual world are greater than in the outside world. The third group has a hybrid identity and has an enriching experience in terms of age, but they are not related to the first group. In other words, they are on the border between the first and the second type, but they have a little bit of their former reputation in the world outside of cyberspace, and they have also created a new position for themselves in social networks.In the comparison between these three types of academics, the major distinctions of academic celebrities as emerging figures will be explained.The professors-influencers are born and live in social networks, they owe their fame to these networks, they establish a more horizontal relationship with their audience, they address a more general population, and they are well aware of the strength of weak ties. And finally, they appear in the role of new intellectual leaders in society.

  Keywords: Celebrity Culture, Influencers, Academic Influencers, Social Networks, Strength of weak ties
 • Tahmineh Shaverdi, ReyhanehSadat Sahragard Monfard Pages 35-61

  Women in relation to the role they play in the family, influence the formation of the identity of next generation;especially due to their role as a mother whom train the children and socializing the future generation. On the other hand, changes that occurred in the world in recent decades have provided opportunities to increase this influence. The main object of current research has been understanding the relationship between the use of virtual social networks and the religiosity of women and girls. A quantitative (survey) method has been applied in this research. The research tool is a questionnaire along with an interview. The statistical population of this research consists of women and girls aged 18 to 65 from the cities of Hamedan, Shar-e-Kurd, Shiraz, Ahvaz, Tehran and Kerman, which was conducted based on the evaluation of the developmental level of the provinces announced by the Management and Planning Organization, as well as, the Internet Penetration Rate. The sample size was 1418 people and themulti-stage sampling method were applied. Findings shows that although social networks have an effect on the religiosity of women and girls of the target community,but the effect coefficients are more on ritual dimensions than on belief dimensions and experiential dimensions of religiosity. Also, finding indicat social networks have some effect on Islamic behavior.

  Keywords: Women, Religiosity, Social Networks, Religious Rituals, Religious Behavior, Religious Beliefs
 • Ehsan Rahmani khalili Pages 63-93

  Today, the media, while informing, can change beliefs, feelings, attitudes, social behaviours, and reduce or increase satisfaction and improve life skills by designing programmed messages. This has increased the importance of the role of the media in meeting the basic needs of society, including social health, and has created a new field of study. Now, the most important question of the present article is: What effect has the consumption of satellite channels by Tehran citizens on their social health in the presence of the variables of voluntary participation and social bonding?The descriptive-causal research approach and survey method were conducted in May 2018. After examining the validity and reliability among 810 citizens of Tehran, the questionnaire was classified by multi-stage sampling method and clustering. The measurement of the social health variable was inspired by the Keys model after localization and the variable of consumption of satellite channels through the amount of time spent watching satellite.The findings of the present study based on the Pearson correlation coefficient test show that the variables of social bonding and voluntary participation have a positive and direct relationship with social health and voluntary participation has a positive and significant effect on social bonding. In examining the relationship between causality, social participation, voluntary participation and the rate of consumption of foreign channels affected social health, the rate of consumption of foreign channels as the most external variable has a negative impact on social health and two other variables.

  Keywords: Satellite Consumption, Voluntary Participation, social bonding, Social Health, Tehran Citizens
 • shahla kazemipuor Pages 95-126

  The institution of the family in Iran has faced important changes during the last few decades, such as a transition from extended family to a nuclear family, an increase in marriage age, a decrease in the marriage rate, an increase in absolute celibacy, a change in criteria for choosing a spouse and increase in divorce. The purpose of this study is to present a picture of the evolution of the family and introduce theoretical approaches with an emphasis on the state of marriage and divorce. To explain the evolution of the family, three theoretical approaches have been used, "modernization theory", "second demographic transition theory" and "postmodern theory". In this study, two methods of "documentary" and "secondary analysis" were used. First, the topics related to the background, literature and research theories have been used from available scientific sources. And then, by referring to the data of the results of the censuses, the civil registration organization and the national survey report, the developments of marriage and divorce have been explained. The results showed that during the last four decades, the share of extended families has decreased and the net marriage rate has decreased, the average age of marriage and divorce rates have increased, and the criteria and methods of choosing a spouse and the attitude towards divorce have changed from traditional dimensions to modern ones. To make policies to increase the marriage rate, reduce the age of marriage and reduce the divorce rate, because the causes of most of the changes that have emerged are socio-cultural, it is suggested that instead of providing loans and facilities for marriage or issuing a directive to reduce divorce,special measures should be takenin the field of cultural issues and to change the lifestyle components in the country.

  Keywords: Modernization, Second Demographic Transition, Family Changes, Marriage Changes, Divorce Changes
 • Sadegh Shariati Nasab Pages 127-157

  For the first time, by the single article (Act) of the "Therapeutic Abortion Act" approved in 2005, abortion was conditionally prescribed due to "fetal disease which causes Hardship to the mother, due to fetal retardation or deformation". With the approval of the "Family and Youth of the Population's Protection Act" in 2021 and the abrogation of that single article, Hardship-based abortion, has been released from merely fetal disease or defect, and generally has been expanded to "severe unbearable Hardship for the mother". This change is considered a big leap in Iran's legislation and needs to be analyzed and investigated. The purpose of this article is to analyze and explain the conditions, criteria, effects, and efficiency of Hardship-based abortion in the new law. Its method is Descriptive and Analytical. It seems that: 1. Limiting abortion to fetal disease or defects is not logically justified. 2. In some cases, the social and psychological (not physical) Hardship caused by pregnancy, is much more severe and impactful than the fetal diseases. 3. Every dissatisfaction and excuse cannot be considered as a case for a mother's Hardship; rather, the definition, criteria, and examples for Hardship, must be carefully explained. 4. The special procedure in the new Act, guarantees a thorough and comprehensive proceeding to each case.

  Keywords: Abortion, Embryo, Hardship, Family, Youth of the Population's Protection Act, Therapeutic Abortion
 • Reza Safari shali Pages 159-189

  This article explores one of the most important social issues that is "Smuggling of goods”.In terms of methodology, it has a survey nature and is a descriptive and analytical study. The sample population consists of all residents 16 years and over in seven provinces, including Kurdistan West Azarbaijan, Hormozgan and Khorasan (as frontier provinces), Tehran and Isfahan (provinces with highest consumption rate) and Semnan province (province with lowest consumption rate). The sample size was 7230 people. The main findings of this study indicate that the majority of the population (69 percent) believe that there are considerable Smuggling goods in the country, has various disadvantages and devastating effects. This is while, a large part of society has stressed that a variety of foreign goods - including televisions, mobile phones, home appliances and rare drugs that are entered the country through illicit means, due to low price are easily sold on the market, and this is more observed in the provinces with highest consumption rate compared to provinces with lowest consumption rate and frontier provinces. The majority of respondents of the survey (over two-thirds) have stressed that the smuggling of goods is a phenomenon in which different groups and organizations are involved, and convergence, synergy and linkage between flows and organized bands and some figures and influential forces in machines officially facilitate the smuggling process. The respondents also acknowledged that the fight against smuggling requires firm determination of the authorities, and especially the presence and participation of people with the authorities so that by relying on social capital we can fight cleverly against this phenomenon that has various functions and negative consequences.

  Keywords: Smuggling, Contraband, Illicit Goods, Public Perception, Market, Social Issues