فهرست مطالب

خشک بوم - سال یازدهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1400)

نشریه خشک بوم
سال یازدهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1401/11/24
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمدرضا احمدی رکن آبادی*، محمد جعفری، علی طویلی، حسین آذرنیوند صفحات 1-14

  پایداری ساختمان خاک توانایی خاک برای مقاومت در برابر نیروهای فرساینده و بازسازی پس از تخریب را نشان می دهد. با توجه به این که خاک یکی از اجزای مهم اکوسیستم مرتعی است، حفظ پایداری آن مهم است. هدف این مطالعه بررسی اثر فعالیت های احیایی مراتع روی پایداری خاک با استفاده از شاخص های هفت متغیره، امتیازدهی و امرسون در مراتع استان یزد بوده تا ضمن ارزیابی این شاخص ها، با توجه به شرایط موجود منطقه و نتایج حاصل بتوان روش متناسب و سازگار با مراتع مناطق خشک ارایه نمود. به این منظور ابتدا از بین پروژه های بیولوژیک و بیومکانیک اجرا شده در مراتع استان یزد، پروژه های هلالی آبگیر، فارو و بانکت، در سه سامان عرفی انتخاب گردید. نمونه برداری از خاک و پوشش گیاهی به روش سیستماتیک-تصادفی با استقرار ترانسکت و پلات انجام شد. به منظور مقایسه اثرات روش های مختلف احیایی بر شاخص های پایداری خاک با ورود داده ها به محیط SAS از روش تجزیه واریانس آشیانه ای استفاده گردید. سپس با استفاده از نرم افزار Statgraphics از روش تجزیه مولفه های اصلی رابطه فاکتورهای خاک با پوشش گیاهی بررسی و طبقه بندی پایداری خاک برای مراتع مورد مطالعه صورت گرفت. نتایج نشان داد که همه متغیرهای خاک بجز ماده آلی و آهک در مناطق مورد مطالعه دارای تفاوت معنی دار می باشد. مهم ترین متغیرهای خاک تاثیرپذیر از عملیات احیایی شامل SAR، ESP، pH ، میزان سدیم، کلسیم و منیزیم با مقادیر ویژه 30036/0،30035/0، 2928/0، 2907/0، 2898/0 و  2894/0 می باشد. با توجه به این که خاک مناطق مورد مطالعه بیشتر به صورت شنی، شنی-لومی و لومی-شنی بوده با بافت های اشاره شده در طبقات شاخص پایداری خاک هفت فاکتور، همخوانی نداشت، بنابراین، این شاخص برای تعیین پایداری خاک مناسب نبود. از طرف دیگر شاخص جمع جبری چهار فاکتور خاک و روش امرسون نیز تغییرات پایداری خاک در داخل هر منطقه (شاهد، داخل عملیات و بین عملیات) را به خوبی نشان نداد. در پایان روش طبقه بندی پایداری خاک در مراتع مناطق خشک پیشنهاد گردید.

  کلیدواژگان: خصوصیات شیمیایی خاک، بانکت، مرتع، مناطق خشک، یزد
 • محسن جوانمیری پور*، جبار ولی پور، علی حسن زاده صفحات 15-27
  آتش سوزی بخش جدایی ناپذیر از بسیاری از بیوم های زمینی و یکی از عوامل اصلی آسیب در طبیعت است. هدف از مطالعه حاضر بررسی عوامل و دلایل ایجاد آتش سوزی ها در دو سال متوالی در بخش میانی ناحیه رویشی زاگرس است. به منظور انجام این تحقیق داده های کلیه رویدادهای آتش سوزی در عرصه های طبیعی شهرستان گیلانغرب از اواخر اردیبهشت تا اوایل آذر در سالهای 1398 و 1399 ثبت گردید. داده ها شامل نام منطقه، نوع عرصه دچار حریق شده (جنگل، مرتع غیرمشجر، مرتع مشجر و جنگل مرتع آمیخته)، علت، تاریخ، ساعت آغاز و ساعت پایان (مدت)، مساحت عرصه دچار آتش سوزی شده و موقعیت منطقه به صورت UTM بودند. نتایج نشان داد از نظر فراوانی آتش سوزی، میزان حریق در جنگل 11درصد، در مراتع غیرمشجر 8/47 درصد، مراتع مشجر 5/26 درصد و جنگل و مرتع آمیخته 7/14 درصد در سال 98 و در سال 99 میزان حریق در جنگل 50 درصد، در مراتع غیرمشجر 38 درصد، مراتع مشجر 2 درصد و جنگل و مرتع آمیخته 10 درصد بوده است. کمترین و بیشترین میزان سطح سوخته در سال 1398به ترتیب مربوط به جنگل (4/9 درصد) و مرتع غیرمشجر (53 درصد) بود. همچنین، کمترین و بیشترین مقدار مساحت سوخته در سال 1399 به ترتیب مربوط به جنگل (7 درصد) و جنگل و مرتع آمیخته (6/42 درصد) بود. با توجه به شواهد موجود، به ترتیب 72% و 50% از علل آتش سوزی در سال های 1398 و 1399 تفرج و اختلاف و نزاع بوده است. مدت زمان کمتر از یک ساعت برای اطفای آتش سوزی ها دارای بیشترین فراوانی می باشد که مقدار آن در سال های 1398 و 1399 به ترتیب حدود 36% و 14% می باشد. در بین مناطق مشترک دچار آتش سوزی شده در هر دو سال منطقه چله به ترتیب با داشتن 12 و 11 مورد بیشترین فراوانی آتش سوزی را دارا بود. همچنین، بین عوامل مقایسه شده در سال های مطالعه، عوامل انسانی آتش سوزی، تحت تاثیر شرایط مختلف در سال های 1398 و 1399 دارای اختلاف معنی دار با همدیگر بودند. بنابراین به منظور کاهش تعداد آتش سوزی ها و خسارات ناشی از آن لازم است دلایل و انگیزه های عوامل ایجاد حریق برای کاهش و تا حد امکان جلوگیری از احتمال وقوع حریق مورد نظر قرار داده شود.
  کلیدواژگان: عوامل آتش سوزی، زمان آتش سوزی، سطح آتش سوزی، تعارض، جنگل، مراتع، گیلانغرب
 • سید علیرضا حسینی، حمید غلامی*، یحیی اسماعیل پور، ارتمی سردا صفحات 29-43

  تخریب سرزمین به دلیل تاثیر بر روی تولیدات کشاورزی، محیط زیست و تاثیر آن بر روی امنیت و کیفیت زندگی در قرن 21 به عنوان یک موضوع جهانی مطرح شده است و شواهدی مانند کاهش تنوع زیستی و آلودگی آب و هوا را پدید می آورد. هدف از این تحقیق بررسی اثرات عوامل اجتماعی-انسانی بر روند تخریب سرزمین در سواحل استان های بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان می باشد. بدین منظور، طی بازه زمانی 1398-1367 از داده های ماهواره ای لندست شامل سنجنده OLI، ETM+ و TM و اطلاعات سرشماری جمعیت، از سایت مرکز آمار ایران، استفاده شد. جهت تهیه نقشه کاربری اراضی، ابتدا تصحیح هندسی و رادیومتریک انجام گرفت. سپس از روش طبقه بندی نظارت شده و الگوریتم حداکثر احتمال استفاده شد. به منظور تعیین نقش متغیرهای اثرگذار، از روش تحلیل رگرسیونی چندمتغیره استفاده گردید. SAVI و SI1 به عنوان متغیر وابسته، کاربری مناطق انسان ساخت و تراکم جمعیت نیز به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شد. بر اساس نتایج آشکارسازی، طبقه کاربری اراضی مناطق انسان ساخت و متغیر جمعیت، به ترتیب با افزایش 7/2 ،3/2 برابری همراه می باشد. تراکم جمعیت در بازه زمانی مورد مطالعه از 96 به 194 نفر بر کیلومتر مربع رسیده است. همچنین طبق نتایج تحلیل رگرسیونی، کاربری مناطق انسان ساخت به عنوان متغیر اثرگذارتر بر شاخص SAVI و SI1 انتخاب شد. از سوی دیگر با توجه به یافته های تحلیل رگرسیونی که اثر گذاری عوامل اجتماعی-انسانی بر روند تخریب سرزمین را به مقدار 37 درصد بیان می نماید، می توان نتیجه گرفت که متغیر اجتماعی-انسانی عاملی مهم و بخشی از  فرایند تخریب سرزمین را سبب می گردد. بنابراین، یافته های حاصل از این تحقیق، امکان اخذ تصمیمات اساسی در تدوین سیاست‏ های مدیریتی برای برنامه ‏ریزان و مدیران در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست جهت پایداری و ارزیابی مناطق ساحلی را فراهم خواهد نمود.

  کلیدواژگان: تحلیل رگرسیونی، تراکم جمعیت، کاربری اراضی، SAVI، SI1
 • سید عباس میرجلیلی*، زهرا جابرالانصار، محمدعلی قوامپور صفحات 45-55

  گز پرشاخه به دلیل توان زیادی که در استقرار در نواحی خشک و نیمه خشک دارد، از گیاهان ارزشمند برای ایجاد پوشش گیاهی در این مناطق محسوب می شود. کاربرد این گونه خودروی گز در شرق اصفهان می تواند با مقاصد کنترل نواحی بیابانی، تکثیر و گسترش یابد؛ لیکن اطلاعات مربوط به نیازهای رویشگاهی و اکولوژیکی آن محدود است. این پژوهش با هدف شناخت عوامل تاثیرگذار در پراکنش این گونه و مدل سازی زیستگاه های بالقوه رویش این گونه در استان اصفهان تدوین و انجام شد. نقاط پراکنش گز پرشاخه، طبق فلور ایران مشخص شد و با مراجعه به منطقه، نمونه برداری انجام گرفت و مشخصات جغرافیایی و اکولوژیک آن ثبت گردید. در مجموع، تعداد 55 مکان پراکنش، در 14 شهرستان ثبت شد. با استفاده از مدل حداکثر آنتروپی، 19 متغیر بیواقلیمی و سه متغیر پستی و بلندی برای مدل سازی پراکنش گونه به کار گرفته شد و با آزمون جک نایف اهمیت هر یک از متغیرهای محیطی در مدل سازی ارزیابی شد. نتایج کیفیت مدل حداکثر آنتروپی برای گز پرشاخه برابر با 967/0 به دست آمد. ارزیابی صحت مدل با استفاده از ضریب آماری کاپا برابر با 80/0 انجام شد که نشان دهنده تطابق بسیار بالای مدل با واقعیت زمینی است. عامل محیطی مربوط به توپوگرافی شامل درصد شیب و عوامل اقلیمی میزان بارش در سردترین فصل، بارندگی سالانه، دامنه تغییرات سالانه دما و میانگین دمای سردترین فصل به ترتیب بیشترین تاثیر را در پراکنش گونه دارا بودند. بر اساس پیش بینی احتمال حضور گونه بر مبنای پتانسیل رویشگاهی، حدود 19 درصد از مساحت استان اصفهان مشروط به عدم وجود عوامل محدودکننده، قابلیت مطلوب برای حضور این گونه را دارد.

  کلیدواژگان: کنترل بیابان، پراکنش، متغیرهای محیطی، نیاز رویشگاهی، Tamarix ramosissima
 • باقر نظامی بلوچی، فرهاد حسینی طایفه*، مهدی زارع خورمیزی، امیر عبدوس، لیلا جولایی، منا ایزدیان، سید قاسم قربانزاده زعفرانی صفحات 57-73

  گور ایرانی تنها نماینده فردسمان، بزرگ ترین علفخوار وحشی ایران و ساکن دشت ها و تپه ماهورهای زیستگاه های بیابانی و استپی است. بررسی وضعیت، روند جمعیت و ارزیابی اقدامات مدیریتی صورت گرفته برای این گونه در طبیعت و مناطق تکثیر و رهاسازی هدف اصلی این مطالعه است. بر اساس داده های سرشماری سال 1400، در مجموع 1315 فرد شامل 1231 فرد در طبیعت ایران در دو مجموعه بهرام گور و توران و 84 فرد در مراکز تکثیر و رهاسازی شمارش شدند. در توران در سال 1400 حداقل جمعیت 170 فرد و میانگین 14 سال اخیر (1400-1387) 160 فرد بوده است که نسبت به جمعیت 471 فرد سال 1376 و 800 فرد سال 1355 کاهش شدیدی داشته است. روند تغییرات جمعیت گور در منطقه بهرام گور حاکی از افزایش بیش از ده برابری جمعیت از 93 فرد در سال 1376 به 1061 فرد در سال 1400 بوده است. از دست رفتن زیستگاه، شکار و خشکسالی ها، مهم ترین عوامل کاهش جمعیت بوده و تشدید حفاظت، تامین علوفه و منابع آب از مهم ترین عوامل افزایش جمعیت این گونه است. حدود دو دهه است که برنامه های تکثیر در اسارت و معرفی مجدد در اولویت قرار گرفته و تا حدود زیادی موفق نیز عمل کرده اند. اگرچه این گونه همچنان در گروه گونه های تهدید شده قرار دارد، با این حال به دلیل روند مثبت جمعیت و بهبود جایگاه حفاظتی، مدیریت از آن را باید یکی از موفق ترین برنامه های حفاظتی اجرا شده در ایران دانست.

  کلیدواژگان: روند جمعیت، تکثیر در اسارت، معرفی مجدد، از دست رفتن زیستگاه، شکار، خشک سالی، فردسمان
 • فاطمه علی نژاد، احمدرضا محرابیان*، اسدالله احمدی خواه، طیبه اکبری ازیرانی، داریوش مینایی طهرانی صفحات 75-86

  گیاهان شهدزا و گرده زا با تولید شهد و گرده فراوان جمعیت گرده افشان ها را تقویت نموده و سبب حفظ تنوع گیاهی، افزایش تولید فرآورده های زنبور عسل می گردند. گونه های .Teucrium polium L و Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen از جمله مهم ترین گیاهان شهدزای مهم ایران هستند که نقش عمده ای در تولید عسل و گرده گل در مراتع دارند. در این مطالعه پراکنش بالقوه دو گونه T. kotschyanus و T. polium  با استفاده از مدل MaxEnt مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مطالعه 19 متغیر زیست اقلیمی از مجموعه داده Chelsa برای ارزیابی شرایط آب وهوایی فعلی استخراج شد. و با نرم افزار MaxEnt مدل سازی شد. با توجه به نتایج، محتوای کربن آلی در پروفیل خاک (orc) مهم ترین متغیر تاثیرگذار بر پراکنش هر دو گونه است. در گونه T. kotschyanus علاوه بر کربن آلی خاک میزان تابش نور خورشید (solar)، بارش خشک ترین ماه (BIO14) و جهت شیب (asp) مهم ترین متغیرهای تاثیرگذار به شمار می روند. همچنین میزان شیب (slope)، بارش سالانه (BIO12) و درصد وزنی ذرات شن (sand) از جمله مهم ترین عوامل محیطی موثر بر پراکنش گونه T. polium پس از (orc) به شمار می آیند. نتایج به دست آمده از این پژوهش می تواند اطلاعات ارزشمندی را در جهت شناسایی مناطق اولویت دار و پناهگاه های احتمالی آینده برای حفاظت از دو گونه گیاهی T. kotschyanus و T. polium فراهم نماید.

  کلیدواژگان: عسل، مدل آنتروپی بیشینه، حفاظت، مدل سازی پراکنش گونه ای
 • مائده نصری، محمد رحیمی* صفحات 87-96
  تاثیر طوفان های گردوخاک بر منطقه سیستان و بلوچستان از جمله مهم ترین مسایل حال حاضر این منطقه است. پژوهش حاضر، تلاشی برای بررسی اثرات تغییر اقلیم بر روند تغییرات طوفان های گردوخاک استان سیستان و بلوچستان در چشم انداز آینده (تا پایان سال 2100) نسبت به دوره اقلیمی پایه (2020-2010) است. در گام نخست، با استفاده از روش رگرسیونی خطی چندگانه، همبستگی و ارتباط بین متغیر روزهای همراه با گردوخاک با سایر متغیرهای اقلیمی (دما، بارندگی، رطوبت نسبی و سرعت باد(طی دوره آماری (2020-2010) بدست آمد. سپس به منظور بررسی وضعیت آینده طوفان های گردوخاک، از داده های مدلسازی شده مدل جهانی CMIP6 در قالب سه سناریو و 8 دوره ده ساله به عنوان ورودی های روابط رگرسیونی معنی دار طی دوره زمانی 2020 تا 2100 استفاده شد. نتایج نشان داد که روند تغییرات گردوخاک بر اساس سه سناریوی اقلیمی خوش بینانه، حدمتوسط و بد بینانه در استان سیستان و بلوچستان به صورت افزایشی است. طبق انتظار کم ترین روزهای همراه با گردوخاک بر اساس سناریوی خوش بینانه (SSP1-2.6) دیده می شود. گردوخاک بر اساس سناریوهای حدمتوسط (SSP3-7.0) و بدبینانه (SSP5-8.5) تقریبا مشابه بوده و افزایشی هستند. بنابراین می توان انتظار داشت که با ادامه روند تغییرات اقلیمی، شاهد فراوانی بیش تر روزهای همراه با گرد و خاک در آینده بود. در نتیجه نیاز است سرمایه گذاری های لازم برای اقدامات مدیریتی سازگاری با رویکرد کاهش اثرات در برابر تاثیرات زیان بار طوفان های گردوخاک در منطقه سیستان و بلوچستان از هم اکنون در دستور کار قرار بگیرد.
  کلیدواژگان: تغییراقلیم، رگرسیون، سازگاری، ریزمقیاس نمایی
 • فهیمه بیات، بهمن کیانی*، محمد هدایتی آینده، مهران روح نیا صفحات 97-108
  طراحی مناسب فضای سبز در مراکز آموزشی باعث افزایش نشاط و تضمین امنیت جانی کاربران از یک طرف و کاهش هزینه ها از سوی دیگر می شود. هدف از این پژوهش برآورد میزان کمبود فضای رشد ریشه و تاج مهم ترین درختان فضای سبز دانشگاه یزد بوده است. ابتدا 124 اصله درخت کاج الدار و 102 اصله درخت نارون چتری به صورت تصادفی در قسمت های مختلف دانشگاه انتخاب و مشخصات ریخت شناسی آنها اندازه گیری شد. از ضریب قدکشیدگی، برای تعیین حساسیت درختان به بادافتادگی استفاده شد. برای تعیین کمبود فضای رشد تاج، مساحت تاج پنج درصد از بزرگ ترین درختان و برای محاسبه کمبود فضای رشد ریشه، از استاندارد بریتانیا استفاده و طبقه بندی فراوانی انجام شد. نتایج نشان داد میانگین ضریب قدکشیدگی کاج الدار و نارون چتری، به ترتیب 85/56 و 21/51 بوده و بر اساس طبقه بندی های موجود، 1/87 درصد درختان کاج الدار و 2/42 درصد درختان نارون چتری در وضعیت پایدار قرار دارند. همچنین 96 درصد درختان نارون و 40/94 درصد درختان کاج الدار فاصله کاشت ناکافی داشته و برای رسیدن به حداکثر ابعاد تاج، فضای کافی در اختیار ندارند. براساس نتایج، 77 درصد درختان کاج الدار و 54 درصد درختان نارون چتری نیز با کمبود فضای رشد ریشه مواجه بودند. بررسی توموگرافی بافت های تنه درختان با تکنولوژی مافوق صوت نشان داد که پوسیدگی فقط در برخی درختان بادشکسته وجود دارد. بر اساس نتایج، تعبیه فضای کافی برای رشد تاج و ریشه ها با هدف کاهش امکان ریشه کنی و همچنین صرفه جویی در هزینه ها، قبل از طراحی محوطه ها و ساخت جداول و پیاده روها توصیه می شود.
  کلیدواژگان: بادشکستگی، درختکاری، ضریب قدکشیدگی، فاصله کاشت، نسبت تاج
 • شیلا حجه فروش نیا*، مسعود برهانی صفحات 109-115

  فرسایش بادی به عنوان عامل اصلی فرسایش خاک در مناطق خشک و بیابانی با انتقال ذرات میکروسکوپی به داخل جو باعث آلودگی هوا و محیط زیست می شود. طوفان های حاصل از تندبادهای با سرعت بیش از آستانه فرسایش بادی، ذرات خاک با اندازه های مختلف را از بستر خود جدا کرده و به صورت جهش، خزش و یا تعلیق به حرکت درآورده و به نقاط دوردست حمل می کند. بروز این پدیده در مناطق برداشت، ایجاد فرسایش خاک و در نقاط دیگر متناسب با قدرت و سرعت باد سبب انباشت، یا ترسیب ذرات می گردد. نوع برنامه ریزی و شیوه های کنترل فرسایش بادی در هر یک از مراحل برداشت، حمل و رسوب با هم متفاوت است و در صورت عدم شناخت کافی از عرصه تحت فرسایش بادی نمی توان برنامه ریزی مناسبی ارایه داد. در این تحقیق، با استفاده از مطالعات میدانی، بررسی تصاویر ماهواره ای و تفسیر بصری، مناطق فرسایش که شامل حمل و رسوب و برداشت است شناسایی شد. همچنین با انتخاب دو منطقه (دشت سگزی و فساران) در نقاط برداشت و حمل، دوام و ماندگاری مالچ سنگریزه به مدت سه سال بررسی گردید. صرف وقت در پیداکردن بهترین محل در اجرای پروژه های بیابان زدایی مهم ترین مرحله در کاهش هزینه های انسانی و مالی و کنترل گرد و غبار است. برآورد میزان بادبردگی و نقاط برداشت با اندازه گیری شاخص های چوبی انجام گرفت. نتایج به دست آمده از داده های جمع آوری شده شاخص های چوبی در دشت سگزی بیانگر متوسط 1/9 کیلوگرم بر مترمربع سالانه بادکندگی از سطح خاک و در دشت فساران بیانگر متوسط سالانه 1/2 کیلوگرم بر مترمربع بادکندگی از سطح خاک می باشد که نشان می دهد محل اجرای پروژه در دشت سگزی، در منطقه برداشت واقع شده است و میزان بادبردگی بیش تر است. محل اجرای پروژه در دشت فساران که منطقه حمل و رسوب می باشد با میزان بادبردگی کم تری مواجهه است. همچنین با مطالعات خاکشناسی علت شکست پروژه های تاغ کاری در بعضی نقاط دشت سگزی را می توان فهمید که نشان دهنده عدم انتخاب درست محل اجرای طرح های بیولوژیک می باشد.

  کلیدواژگان: منطقه برداشت، دشت سگزی، کنترل فرسایش بادی، پروژه های اجرایی
 • سید جواد میری سلیمان*، حمیدرضا میرداوودی صفحات 117-131

  یکی از زمینه های مطرح در بوم شناسی پوشش گیاهی، درک روابط گونه های گیاهی و عوامل محیطی و تحلیل واکنش گونه ها در امتداد شیب عوامل محیطی است. با توجه به اهمیت گیاه Salsola arbusculiformis Drob در حفاظت خاک و تولید علوفه در منطقه شوقان استان خراسان شمالی، در این تحقیق به بررسی عکس العمل این گونه نسبت به متغیرهای محیطی با استفاده از مدل جمعی تعمیم یافته پرداخته شد. بدین منظور برای اندازه گیری مولفه های گیاهی و عوامل محیطی از روش تصادفی-سیستماتیک استفاده شد. برای بررسی ارتباط پوشش گیاهی با عوامل محیطی از روش آنالیز تطبیقی متعارفی استفاده شد. نتایج حاصل از آنالیز تطبیقی متعارفی نشان داد که عوامل محیطی مثل درصد شن، یون های سولفات و بیکربنات خاک، بارندگی سالانه و ارتفاع از سطح دریا، به ترتیب با بیان 8/5 ، 4/11، 7/5، 1/9 و 7 درصد از واریانس موجود در ترکیب گیاهی، نقش مهمی در تغییرات پوشش گیاهی در رویشگاه مورد مطالعه داشتند. مطالعه عکس العمل این گونه به عوامل محیطی نشان داد که از 25 متغیر محیطی مورد مطالعه، 14 متغیر تاثیر معنی داری (01/0p <) بر عملکرد گیاه داشتند. الگوی پاسخ گونه مورد مطالعه در امتداد شیب عواملی مثل اسیدیته، درصد شن و رس خاک، ارتفاع از سطح دریا و درصد شیب زمین به صورت تک نمایی بود، و حد بهینه رشد آن برای هر یک از این عوامل به ترتیب 4/8، 66%، 28%، 1452 متر و 5% بود. پاسخ این گونه به میزان سولفات و درصد آهک خاک از مدل کاهشی پیروی کرد. بدین ترتیب که با افزایش مقادیر این عوامل، عملکرد آن کاهش نشان داد. الگوی پاسخ گونه مورد نظر در امتداد شیب عواملی مثل کلر، سدیم، کربن آلی، ازت، شوری خاک و متوسط درجه حرارت سالانه حالت دو مد داشت. این مدل، نشان دهنده وجود یک محدودیت رقابتی در طول شیب محیطی است. نتایج نشان داد که این گونه در شیب های شمالی دارای بیشترین مقدار عملکرد است. مطالعه عکس العمل گونه مورد نظر در امتداد شیب عوامل توپوگرافی و خاک، اطلاعات ارزشمندی برای تعیین نیازهای اکولوژیکی این گونه ارایه داد که می تواند در عملیات اصلاح مراتع در مناطق مشابه، مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: رسته بندی، سالسولا، عوامل اکولوژیک، مدل جمعی تعمیم یافته، منحنی پاسخ
 • زهره ابراهیمی خوسفی*، محسن ابراهیمی، مریم میراکبری، مجتبی سلیمانی ساردو صفحات 133-151
  در سال های اخیر، فراوانی رخدادهای گرد و غبار و شدت خشکسالی در بسیاری از مناطق خشک ایران افزایش یافته است. بنابراین، کشف ارتباط این دو پدیده در این مناطق اهمیت زیادی دارد. در پژوهش حاضر، وضعیت خشکسالی استان کرمان با استفاده از شاخص بارش-تبخیرتعرق استانداردشده (SPEI) و فراوانی رخدادهای گرد و غبار با استفاده از کدهای 07، 08، 09، 35-30 و 98 ثبت شده در ایستگاه های سینوپتیک طی دوره آماری 1990-2018 مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این، از دو محصول ماهواره ای شاخص شدت خشکسالی پالمر (PDSI) و عمق اپتیکی آیروسل (AOD) نیز به منظور تایید نتایج به دست آمده از داده های هواشناسی در دوره آماری مشترک با داده های هواشناسی (2018-2000) استفاده شد. روند تغییرات شاخص های خشکسالی، فراوانی رخدادهای گرد و غبار و AOD با استفاده از آزمون من-کندال و میزان همبستگی آنها با یکدیگر با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون بررسی شد. نتایج نشان داد استان کرمان با شدیدترین رخدادهای خشکسالی در بازه زمانی 1998 تا 2010 مواجه بوده است. طولانی ترین خشکسالی با تداوم 21 سال و شدت 84/11 در شمال غربی استان اتفاق افتاده است. تحلیل زمانی رخدادهای گرد و غبار، تشدید فعالیت آن در فصول بهار و زمستان و به ویژه در ماه های مارس، آوریل و می را نشان داد. نتایج حاصل از تحلیل روند تغییرات شاخص SPEI نشان داد که خشکسالی در استان کرمان روندی افزایشی و معنی دار داشته در حالی که روند تغییرات فراوانی رخدادهای گرد و غبار، کاهشی و غیرمعنی دار بوده است. تحلیل روند تغییرات با استفاده از داده های ماهواره ای نیز روند افزایشی معنی دار PDSI و روند کاهشی غیرمعنی دار AOD را در فصول گرم به اثبات رساند. تحلیل همبستگی بین SPEI و فراوانی وقوع گرد و غبار نشان داد که تشدید شرایط خشکی در ماه نوامبر بر تشدید رویداد گرد و غبار در استان کرمان اثر معنی داری داشته است (; P-value<0.0546/0-=r)، این درحالی است که در سایر ماه ها اثر قابل توجهی بر تغییر فراوانی رخدادهای گرد و غبار نداشته است. نتایج بدست آمده از تحلیل  PDSI و AOD نیز همبستگی ضعیف بین این دو پدیده را در استان کرمان تایید کرد. نتایج پژوهش حاضر همچنین نشان داد که تاثیر تاخیرهای زمانی خشکسالی بر پدیده گرد و غبار در این استان، ضعیف و غیرمعنی دار بوده است.
  کلیدواژگان: فراوانی گرد و غبار، شاخص بارش-تبخیرتعرق استانداردشده، روند تغییرات، مناطق خشک، سنجش از دور
 • محمود نجفی زیلایی*، اصغر مصلح آرانی، حسن اعتصامی، مهری دیناروند صفحات 153-161
  شناسایی گونه های گیاهی مناسب برای ایجاد کمربند سبز در اطراف شهرهای مناطق خشک و بیابانی به منظور کاهش آلودگی هوا دارای اهمیت است. شاخص تحمل به آلودگی هوا یکی از شاخص های شناخته شده برای تعیین تحمل گونه های گیاهی به آلودگی است. این تحقیق با هدف بررسی گرد و غبار بر روی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو گونه شورپسند تاغ (Nitraria schoberi) و قره داغ (Haloxylon Aphyllum) و مقایسه اثر گرد و غبار بر روی شاخص تحمل به آلودگی هوا و تعیین گونه مناسب برای ایجاد کمربند سبز، به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی؛ با دو تیمار (بدون گرد و غبار و اعمال گرد و غبار) در سه تکرار به مدت 5 ماه و در شرایط گلخانه ای اجرا شد. به منظور بررسی اثر گرد و غبار، با استفاده از دستگاه شبیه ساز غبار بر روی نمونه ها با فاصله زمانی یک هفته ای (به میزان 5/1 g/m2/month) غباردهی انجام شد. پس از اتمام دوره آزمایش، پارامترهای آسکوربیک اسید، کلروفیل کل، محتوی نسبی آب و pH عصاره برگ اندازه گیری و در آخر شاخص تحمل به آلودگی هوای دو گونه محاسبه شد. نتایج نشان داد پارامتر کلروفیل کل در گونه قره داغ 19 درصد و محتوای نسبی کل 8 درصد نسبت به شاهد کاهش داشت در حالی که مقدار اسیدآسکوربیک در تاغ 11 درصد و در قره داغ به مقدار 14 درصد و pH عصاره برگ قره داغ 29 درصد نسبت به شاهد خود افزایش یافت. با توجه به مقدار APTI (15/8) گونه تاغ در مقایسه به قره داغ (41/7) و بدلیل اختلاف ارتفاع این دو گونه، تاغ گزینه مناسب تری برای کاشت در کمربند سبز به منظور کاهش آلودگی هوا باشد.
  کلیدواژگان: شاخص تحمل به آلودگی هوا، خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی، گرد و غبار، گونه های شورپسند
|
 • Mohammadreza Ahmadi Roknabadi *, Mohammad Jafari, Ali Tavili, Hossein Azarnivand Pages 1-14

  The stability of the soil structure shows the ability of the soil to resist erosive forces and rebuild after destruction. Considering that the soil is one of the important components of the rangland ecosystem, it is important to maintain its stability. The purpose of this study was to investigate the effect of range restoration activities on soil stability was using seven-factor, scoring and Emerson indices in ranglands of the Yazd province, evaluate these indices, and provide a suitable and compatible method for rangland. For this purpose, first among the biological and biomechanical projects implemented in the ranglands of the province, the Crescent water catchment, Furrow and Contour Trenching, were selected in three traditional systems. Sampling of soil and vegetation was done using systematic-random method with the establishment of transect and plot. In order to compare the effects of different reclamation methods on soil stability indicators by entering the data into the SAS environment, nested variance analysis was used. Then, by using Statgraphics software, the relationship between soil factors and vegetation was investigated and the classification of soil stability for the studied ranglands was done. The results showed that all soil parameters, except organic matter and lime, have significant differences in the studied areas. The most important soil parameters affected by remediation include SAR, ESP, pH, sodium, calcium and magnesium content with special values ​​of 0.30036, 0.30035, 0.2928, 0.2907, 0.2898 and 0.2894, respectively. Considering that the soil of the studied areas was mostly sandy, sandy-loamy and loamy-sandy, it did not agree with the textures mentioned in the classes of the seven-factor soil stability index. So this index was not suitable for determining soil stability. On the other hand, the algebraic sum index of four soil factors and Emerson's method can not show the changes of soil stability within each region (control, intra-operation and inter-operation) well. Finally, the classification method of soil stability in arid ranglands was proposed based on the results of this research.

  Keywords: soil chemical properties, Contour Trenching, Ranglands, Arid lands, Yazd
 • Mohsen Javanmiri Pour *, Jabbar Valipour, Ali Hasanzadeh Pages 15-27
  Fire is an integral part of many terrestrial biomes and one of the main causes of destruction in nature. This study investigates the cause and characteristics of wildfires in the middle Zagros ecosystem for two consecutive years. There have been recorded to conduct this research, whole fire events that occurred in the natural areas of Gilan-e Gharb in 2019 and 2020 during the fire season from late May to early December. The gathered data in this study include the region name, type of affected area by the fire (forest, non-wooden rangeland, wooden rangeland, and mixed forest-rangeland), the cause of the fire, date, duration, area, and its location. The results showed that the fire rate includes 11% in the forest, 47.8% in non-wooden pastures, 26.5% in wooden pastures, and 14.7% in mixed forests and pastures in 2019. The fire frequency was 50% in the forest, 38% in non-wooden pastures, 2% in wooden pastures, and 10% in mixed forest and pasture in 2020. The lowest and highest amount of burnt area in 2019 contains the forest (9.4%) and non-wooden pasture (53%), respectively. Furthermore, the lowest and highest portion of burned area in 2020 includes forest (7%) and mixed forest and pasture (42.6%). According to the available evidence, nearly 72% and 50% of the human causes of fire in 2019 and 2020, respectively. There are recreational factors, disputes, and conflicts. Duration of less than one hour for extinguishing fires has the highest frequency, the amount of which is about 36% and 14% in 2019 and 2020, respectively. The highest frequency with 12 and 11 events includes the Cheleh in 2019 and 2020, respectively, among the common burned areas. In addition, among the factors compared in the study years, human factors of fire under the influence of different conditions have significant differences from each other (p=0.05). Therefore, it is essential to consider the structural causes and motivations of fire-causing factors that affect fire to reduce and avoid fire as much as possible.
  Keywords: Causes of fire, time of the fire, area of the fire, Conflict, forest, rangelands, Gilan-e Gharb
 • Seyed AliReza Hosseini, Hamid Gholami *, Yahya Esmaeilpour, Artemi Cerda Pages 29-43

  Land degradation due to its impact on agricultural production, environment, security and quality of life in the 21st century has been raised as a global issue. It provides evidence such as biodiversity loss and climate pollution. The purpose of this study is to investigate the effects of socio-human factors on land degradation in the coasts of Bushehr, Hormozgan and Sistan and Baluchestan provinces. For this purpose, during the period 1988-2019, Landsat satellite data including OLI, ETM+ and TM sensors and population census information were used. To prepare the land use map, first geometric and radiometric corrections were made. Then, the supervised classification method and the maximum probability algorithm were used. In order to determine the role of effective variables, multivariate regression analysis method was used. SAVI and SI1 were considered as dependent variables, use of man-made areas and population density were also considered as independent variables. Based on the results of the change detection, the land use class of man-made areas and the population variable are associated with an increase of 2.7 and 2.3 times, respectively. Population density in the study period has increased from 96 to 194 people per square kilometer. According to the results of regression analysis, the use of man-made areas was selected as a more influential variable on the SAVI and SI1 indices. On the other hand, indicates the impact of socio-human factors on the process of land degradation by 37%, that the socio-human variables are an important factor and part of the process of land degradation. Therefore, the findings of this study will enable the adoption of fundamental decisions in the formulation of management policies for planners and managers in the field of natural resources and the environment for the sustainability and evaluation of coastal areas.

  Keywords: Regression analysis, population density, Land Use, SAVI, SI1
 • Seyed Abbas Mirjalili *, Zahra Jaberalansar, MohammadAli Ghavampour Pages 45-55

  Tamarix ramosissima, due to its high potential for settling in arid and semi-arid lands, considered as one of the valuable plants for creating vegetation in these areas. The use of the plant in the east of Isfahan can be reproduced and expanded for desertification purposes; however, information on its habitat and ecological requirements is limited. The aim of this study was to identify the factors affecting the distribution of this species and to model the potential habitats for the growth of this species in Isfahan province. The distribution points of the plant were determined according to the flora of Iran and by referring to the region, sampling was performed and its geographical and ecological characteristics were recorded. A total of 55 distribution locations were registered in 14 cities. Using the maximum entropy model, 19 bioclimatic and three topographic variables were used to model the distribution of the species and the importance of each of them in the modeling process was evaluated by Jack Knife test. The results showed the area under the receiving operator curve was equal to 0.967 by using Maxent model. The produced model had an acceptable accuracy as its Kappa coefficient index was 0.80. .Environmental factors related to topography including slope percentage and climatic factors precipitation of coldest quarter, annual precipitation, temperature annual range and mean temperature of coldest quarter had the greatest impact on species distribution, respectively. According to the prediction of the presence of the species based on habitat potential, about 19% of the area of ​​Isfahan province, provided the absence of limiting factors, has the desired potential for the presence of this species.

  Keywords: Desertification, distribution, Environmental variables, Habitat, Tamarix ramosissima
 • Bagher Nezami, Farhad Hosseini Tayefeh *, Mehdi Zare Khormizi, Amir Abdoos, Leyla Jolaee, Mona Izadian, Seyed Ghasem Ghorbanzadeh Zafarani Pages 57-73

  Persian Wild Ass, the only representative of the order Perissodactyla, is the largest wild herbivore in Iran and inhabits the plains and hills of desert and steppe habitats. Study the status, population growth, and evaluation of management measures taken for this species in nature, reproduction, and rewilding areas are the main purposes of this study. According to the census data in 2021, there were a total of 1315 individuals, including 1231 individuals in the nature of Iran in the two protected complexes of Bahram-e-Gur and Turan and 84 individuals in the rewilding centers. In 2021, the minimum population was 170 individuals and the average of the last 14 years (2021-2008) was 160 individuals in the Turan complex, which decreased sharply compared to the population of 471 individuals in 1997 and 800 individuals in 1976. Changes in the population of the wild Ass in Bahram-e-Gur complex indicate that the population increases from 93 individuals in 1997 to 1061 individuals in 2021. The most important factors of population decline have been habitat loss, hunting, and droughts, and the most important factors in increasing the population of this species have been the intensification of conservation, forage supply, and water resources. Captive breeding programs and reintroduction have been prioritized for nearly two decades and have been successful to a large extent. Although this species is still in the group of endangered species, one of the most successful conservation programs executed in Iran is its management due to the population growth positively and the improvement of the conservation status.

  Keywords: population trends, captive breeding, reintroduction, habitat loss, hunting, droughts, Perissodactyla
 • Fatemeh Alinejad, AhmadReza Mehrabian *, Asadollah Ahmadikhah, Tayebeh Akbari Azirani, Dariush Minai-Tehrani Pages 75-86

  Plants producing nectar and pollen, producing abundant nectar and pollen strengthen the pollinator population and increses biodiversity and honeybee products. Teucrium and Thymus kotschyanus are among the most important species to produce vegetable nectar in Iran. These plants play a major role in producing honey and pollen in rangelands. In the present study, the potential distribution for T. kotschyanus and T. polium was assessed by using the MaxEnt model.  Firstly, 19 bioclimatic variables were extracted from chelsa data collection for evaluating the current weather condition and was modeled by max software. According to the results, the organic carbon content in the soil profile (orc) is the most important variable affecting the distribution of both species. In. T. kotschyanus not only the soil organic carbon but also the amount of sunlight (solar), deriest month (BIO14) and aspect are the most influential variable. In addition to the amount of aspect, annual rainfall (Boio12) and the weight percentage of sand particle are also considered to be the most important environmental factors in the distribution of T. polium and Thymus kotschyanus species. The results of this study can provide valuable information to identify the priority of areas and possible future shelters for the protection of T. kotschyanus.  T. polium. Species.

  Keywords: Honey, Maximum entropy model, Conservation, Species distribution modeling
 • Maede Nasry, Mohammad Rahimi * Pages 87-96
  The impact of dust storms on the Sistan and Baluchistan region is one of the most important current issues in this region. The current research is an attempt to investigate the effects of climate change on the trend of changes in dust storms in Sistan and Baluchistan province in the future perspective (until the end of 2100) compared to the base climate period (2010-2020). The study method consists of two parts, namely, analyzing the trend of dust storm events changes from the past to the present and projection the future situation. In the first step, using the multiple linear regression method, the correlation and relationship between the variable of days with dust with other climatic parameters (temperature, rainfall, relative humidity, and wind speed (during the statistical period of 2010-2020 was obtained. Then, the modeled data of the CMIP6 global model in three scenarios and 8 decades from 2020 to 2100 were used as inputs of significant regression relationships during the period 2010 to 2100 to investigate the future status of dust storms. Analysis of the results showed that, the trend of dust event change based on three scenarios of optimistic, moderate, and pessimistic in Sistan and Baluchestan provinces is increasing. As expected, the least dusty days are seen based on the optimistic scenario (SSP1-2.6). The dust trends based on the middle (SSP3-7.0) and pessimistic (SSP5-8.5) scenarios have almost the same trend and are increasing. Therefore, we can expect to have more frequent dust events in the future as climate change continues. As a result, the necessary investments for adaptation measures and mitigation against the harmful effects of dust need to be put on the agenda from now on.
  Keywords: Climate Change, regression, Adaptation, Statistical Downscaling
 • Fahimeh Bayat, Bahman Kiani *, Mohammad Hedayati Ayandeh, Mehran Roohnia Pages 97-108
  Proper designing of green space in educational centers increases vitality and ensures the safety of users and reduces costs. The purpose of this study was to estimate the lack of root and canopy growth space of the most important green space trees of Yazd University. At first 124 pine and 102 elm trees were randomly selected in different parts of the University and their morphological characteristics were measured. The height/diameter coefficient was used to determine the susceptibility to wind-throw. To determine the shortage of canopy growth space, the canopy area of ​​5% of the largest trees and to calculate the shortage of root growth space, the British standard were used. Then, classification of frequencies was done. Results showed that the mean height coefficient of pine and elm were 56.85 and 51.21 respectively. About 87.1% of the pines and 42.2% of the elms were in a stable condition. About 96% of the elm trees and 94.4% of the pine trees had insufficient planting distance and therefore, do not have enough space to reach the maximum dimensions of the crown. According to the results, 77% of pines and 54% of elm trees lacked root growth space. Tomographic examination via ultrasonic technology showed decay only in some broken trees. Based on the results, it is recommended to assign enough space for the growth of canopies and roots in order to reduce the possibility of uprooting, before designing the planting areas and building curbs and sidewalks.
  Keywords: Arboriculture, crown ratio, planting distance, slenderness coefficient, wind breakage
 • Shila Hajehforoshnia *, Massod Borhani Pages 109-115

  Wind erosion, causes air and environment pollution by transferring microscopic particles into the atmosphere. Occurrence of this phenomenon in the source areas causes soil erosion and in other places proportional to the strength and speed of the wind causes the accumulation or deposition of particles. Knowing the areas for combat to desertification operations is one of the necessities for the success of corrective actions. The type of planning and control methods for wind erosion are different in each of the stages of deflation, transportation and sedimentation. The most principled and successful areas in this regard are deflation areas. In this study, using field studies, satellite imagery and visual interpretation, erosion areas including transportation, sediment and deflation were identified. Selecting two areas in the points of deflation and transportation, the durability and longevity of pebble mulch for three years was studied to show that spending time in finding the best place to implement combat to desertification projects is the most important step in reducing human and financial costs and dust control. Estimation of wind erosion rate in deflation points was done by measuring wooden indices. The results obtained from the collected data of wooden indices in Segzi plain indicate an average of 1.9 kg/m² y-1 from the soil surface, and in Fesaran plain indicate an average of 1.2 kg/m² y-1 from the soil surface, Which shows that the project site in Segzi plain is located in the source area and the amount of wind is higher than the project site in Fesaran plain, which is a transport and sediment area, is faced with less wind erosion. Also, by soil science studies, the reason for failure of Haloxilon ammodendron species planting projects in some parts of Segzi plain can be understood, which indicates the incorrect choice of the location of biological projects.

  Keywords: Deflation area, Segzi plain, Wind erosion control, Executive projects
 • Seyyed Javad Mirisoliman *, HamidReza Mirdavoudi Pages 117-131

  One of the fields in vegetation ecology is understanding the relationships between plant species and environmental factors and analyzing species reactions along the slope of environmental factors. Considering the importance of Salsola arbusculiformis Drob in soil conservation and forage production, the reaction of this species to environmental factors was investigated using the Generalized Additive Model in Shoghan region of North Khorasan province. For this purpose, a systematic random-method was used to measure plant parameters and environmental factors. Canonical Correspondence Analysis was used to examine the relationship between vegetation and environmental factors. The results showed that environmental factors such as percentage of sand, sulfate ions and soil bicarbonate, annual rainfall and altitude, respectively, expressed 5.8, 11.4, 5.7, 9.1 and 7% of the existing variance and have an important role in vegetation changes in the studied habitat. The study of the reaction of this species to environmental factors showed that out of 25 environmental variables studied, 14 variables had a significant effect on plant yield (p <0.01). The response pattern of the studied species along the slope of factors such as acidity, percentage of sand and clay, altitude and finally the percentage of slope was unimodal. The optimal growth limit for each of the above factors was 8.4, 66%, 28%, 1452 meters and 5%, respectively. The response of this species to the amount of sulfate and percentage of soil lime followed a decreasing model, so that with increasing the values of these factors, its yield decreased. The response pattern of the desired species was in two modes, along the slope of factors such as chlorine, sodium, organic carbon, nitrogen, soil salinity and average annual temperature. This model indicates a competitive constraint startsrecalong the peripheral slope. The results also showed that this species has the highest yield in the northern slopes. Studying the reaction of the desired species along the slope of topographic and soil factors provided valuable information for determining the ecological needs of this species, which can be considered in rangeland improvement operations in similar areas.

  Keywords: Classification, Salsola, Ecological factors, Generalized Additive Model, Response curve
 • Zohre Ebrahimi-Khusfi *, Mohsen Ebrahimi-Khusfi, Maryam Mirakbari, Mojtaba Soleimani-Sardoo Pages 133-151
  In recent years, the dust events frequency and the drought severity have increased in many arid regions of Iran, so it is very important to discover the relationship between these two phenomena in these regions. In the present study, the drought situation of Kerman province using the standardized precipitation-evaporation index (SPEI) and the frequency of dust events using codes 07, 08, 09, 35-30 and 98 recorded in synoptic stations during 1990-2018 has been investigated. In addition, Palmer Drought Severity Index (PDSI) and Aerosol Optical Depth (AOD) were also used to confirm the results obtained from meteorological data. The trends of changes in drought indices, dust occurrences and AOD were analyzed using the Mann-Kendall test and their correlation with each other was analyzed using the Pearson correlation coefficient. The results showed that Kerman faced the most severe drought events in the period from 1998 to 2010, and the longest drought with a duration of 21 years and an intensity of 11.84 occurred in the northwest of the province. The temporal analysis of dust events showed that intensification of their activity in the spring and winter seasons, especially in the months of March, April and May. The results of the analysis of SPEI changes showed that the drought in Kerman had an increasing and significant trend, while the trend of changes in the frequency of dust occurrences had a decreasing and insignificant trend. Analysis of changes using satellite data also proved the significant increasing trend of PDSI and non-significant decreasing trend of AOD, especially in hot seasons. Correlation analysis between SPEI and dust events showed that the intensification of dry conditions in November had a significant effect on the intensification of dust events in Kerman province (r = -0.46; P-value<0.05), while in other months, it has no significant effect on the dust events frequency. The results of PDSI and AOD confirmed the weak correlation between these two phenomena in Kerman province. The results also showed that the effect of drought time delays on the dust phenomenon in this province was weak and insignificant.
  Keywords: Dust frequency, standardized precipitation-evapotranspiration index, change trend, Arid regions, Remote Sensing
 • Mahmood Najafi Zilaie *, Asghar Mosleh Arani, Hassan Etesami, Mehri Dinarvand Pages 153-161
  Identifying suitable plant species to create green belts around cities in arid and desert areas, in order to reduce air pollution is very important. Air pollution tolerance index is one of the known indicators to determine the tolerance of plant species to air pollution. The aim of this study was to investigate the effect of dust on the physiological and biochemical characteristics of two halophyte species of Haloxylon aphyllum and Nitraria schoberi and to determine the appropriate species for green belt. The experiment was done in a factorial experiment in a completely randomized design, with two treatments (no dust and dust) in three replications for 5 months in greenhouse conditions. In order to investigate the effect of dust, dusting was performed on the samples with a time interval of one week (1.5 g/m2/month) using a dust simulator. Finally, the parameters of ascorbic acid, total chlorophyll, relative water content and pH of leaf extract and finally the air pollution tolerance index of the two species were measured. The results showed that the total chlorophyll parameter of H. aphyllum and N. schoberi decreased by 8 and 19%, respectively, compared to the control, while relative water content increased by 3 and 8%, respectively. The pH of N. schoberi leaf extract increased by 29% compared to the control. The highest APTI value of 8.15 was related to H. aphyllum and the lowest APTI value of 7.41 was related to N. schoberi species. According to the obtained results, despite the small differences between the air pollution tolerance index of the two species, H. aphyllum species can be a suitable option for planting a green belt to reduce air pollution due to its higher tolerance index and plant height than N. schoberi.
  Keywords: Air Pollution Tolerance Index, Physiological, biochemical properties, Dust, Halophytic species