فهرست مطالب

زن در توسعه و سیاست - سال بیستم شماره 4 (زمستان 1401)
 • سال بیستم شماره 4 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/10/05
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی فیض اللهی* صفحات 529-556

  خشونت خانگی در تمامی جوامع، در تمامی گروه ها و طبقات اجتماعی مشاهده می شود و گزارش های متعددی بر مسیله بودن آن در ایران صحه گذاشته اند. هدف این پژوهش، شناخت نحوه درک زنان از شرایط، زمینه ها و پیامدهای خشونت خانگی در زندگی آنان است. این پژوهش کیفی و مبتنی بر روش نظریه زمینه ای است. پاسخگویان از طریق روش نمونه گیری هدفمند با معیار اشباع نظری از بین زنان مراجعه کننده به مراکز مثبت زندگی سازمان بهزیستی شهر ایلام انتخاب شده اند. از معیار مقبولیت برای اعتباریابی و برای اطمینان پذیری از روش ممیزی استفاده شد. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 30 زن متاهل خشونت دیده، گردآوری شده و کدگذاری داده ها با استفاده از نرم افزار Nvivo12 انجام شده است. یافته ها حاکی از نقش عوامل خانوادگی همچون برهم کنش تنش آلود و ناهمترازی پایگاهی، عوامل اجتماعی نظیر مواجهه شبه کارناوالی با ازدواج و عوامل فرهنگی مانند تصورات مردسالارانه است. واکنش های زنان عمدتا انفعالی است و عادی انگاری نقش قربانی منفعل برای زنان، پیامد آن است. از برآیند مقوله ها، مقوله هسته «خشونت خانگی علیه زنان محصول هم آیندی درماندگی تجربه شده زنان و تصورات مردسالارانه» حاصل شد که حاصل مدیریت خانواده در بستر حفظ کارکردهای سنت مردسالارانه در کنار انتقال ساختاری خشونت در سازوکاری فرهنگی و مبتنی بر جامعه پذیری جنسیتی است.

  کلیدواژگان: ایلام، خشونت خانگی، زنان خشونت دیده، سنت مردسالاری، عادی انگاری، خشونت
 • عباس لطفی زاده*، محمدجواد زاهدی مازندرانی صفحات 557-586

  در سال های اخیر، دگرگونی های گسترده ای در روابط اجتماعی و صمیمی جامعه ایرانی به ویژه در میان زنان رخ داده است و امروزه زنان جوان دیدگاه و رویکرد متفاوتی در مقایسه با زنان نسل های قبلی نسبت به روابط صمیمی از خود نشان می دهند.مقاله حاضر، تجربه های صمیمی سه نسل از زنان تبریزی را در ارتباط با شرایط اجتماعی دوران جوانی شان بررسی می کند و ابعاد جدیدی از صمیمیت زناشویی را برجسته و تحلیل می کند.روش تحقیق از نوع کیفی است. برای جمع آوری اطلاعات، از مصاحبه های روایتی و برای تحلیل داده ها از رویکرد نظریه پردازی زمینه ای استفاده شده است.در این مقاله مدعی هستیم که در طول سه نسل مورد بررسی، نوعی دگرگونی در شیوه های صمیمیت رخ داده است. تحلیل یافته ها نشان می دهد در نسل اول و تا حدی نسل دوم، نظارت اجتماعی شدید روی برهم کنش های اجتماعی منجر به تنظیم شده بودن زندگی صمیمی شده بود، اما در نسل سوم با اشاعه نیروهای مدرن، به تدریج صمیمیت های ناب ظهور می یابند. همچنین در نسل های اول و دوم، برهم کنش های صمیمی در پشت صحنه زندگی های اجتماعی انجام می گرفت، ولی با اشاعه نیروهای مدرن و کاهش آستانه شرم، پرده های اجتماعی حوزه صمیمیت نازک تر شده است؛ به طوری که در نسل سوم، ابراز علنی صمیمیت، نشانه ای از مدرن بودن تلقی می شود. می توان الگوی رایج در نسل های اول و دوم را با اصطلاح «صمیمیت سنتی» و الگوی رایج در نسل سوم را با اصطلاح «صمیمیت مدرن» توصیف کرد.

  کلیدواژگان: جامعه شناسی صمیمیت، شیوه های صمیمیت، صمیمیت، صمیمیت زناشویی، نسل
 • زهرا زمانی، حسن ملائکه*، منصور حقیقتیان صفحات 587-607
  با توجه به پیچیده شدن روابط اجتماعی و سیاسی، منابع اطلاعاتی و آگاهی افراد جامعه که زنان نیمی از جمعیت آن را تشکیل می دهند، نقش مهمی در توسعه انسانی و مشارکت های سیاسی-اجتماعی جامعه ایفا می کند.پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه ابزارهای نوین ارتباطی و آگاهی سیاسی زنان تهرانی، به بررسی رابطه سواد رسانه ای بر مولفه های آگاهی سیاسی زنان تهرانی شامل رویدادها، الگوها، سازمان ها و احزاب، شخصیت ها، خواسته ها، نیازها و حقوق زنان، کارکردهای نظام و تحلیل های سیاسی می پردازد.روش پژوهش، پیمایشی و اسنادی و جامعه آماری شامل کلیه زنان تهرانی بالای 20 سال به تعداد 4,369,551 نفر و حجم نمونه 384 نفر بود. پرسشنامه ها به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی، توزیع و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شدند.آنچه این پژوهش را از سایر تحقیقات انجام شده متمایز می سازد، برگزیدن سه نوع رسانه دیجیتال (وب سایت ها، وب پورتال ها و شبکه های اجتماعی) و نیز نمونه گیری از میان جامعه شهری، بدون توجه به پایگاه های اقتصادی و اجتماعی زنان است.نتایج نشان می دهد رابطه آماری معنادار (مستقیم) میان سواد رسانه ای دیجیتال و آگاهی سیاسی زنان تهرانی به ویژه در شاخص شناخت و درک آنان از مفاهیم سیاسی، الگوها و مکاتب سیاسی روز وجود دارد. این در حالی است که افزایش آگاهی سیاسی زنان می تواند تعاملات سیاسی آن ها را تسهیل کند و در صورت استمرار مشارکت، بستر شکل گیری گفتمان های متعدد و جدیدی را در جامعه فراهم سازد.
  کلیدواژگان: آگاهی سیاسی، رسانه های دیجیتال، زنان تهرانی، سواد رسانه ای
 • جواد معصومی*، محسن آذین جم صفحات 609-631
  عملکرد محیط زیستی نه تنها در راستای تقویت مشروعیت اجتماعی عمل می کند، بلکه به مزیت رقابتی نیز منجر می شود؛ زیرا سبب افزایش بهره وری و تحریک نوآوری در فعالیت های عملکرد محیط زیستی می شود.هدف پژوهش حاضر بررسی نقش حضور زنان در هییت مدیره بر عملکرد محیط زیستی شرکت ها است.برای رسیدن به این هدف، داده های 160 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1398 جمع آوری و تحلیل شد. روش پژوهش از نوع رگرسیون لاجیت و داده های تابلویی است.یافته های پژوهش نشان می دهد وجود زنان در هییت مدیره شرکت های بورسی موجب افزایش عملکرد محیط زیستی آن ها شده است.وجود زنان در هییت مدیره می تواند توانایی شرکت را در ایجاد و جذب منابع مختلف (مانند دانش، ارتباطات، شهرت، و اطلاعات) برای انجام مسیولیت های مدیران به نمایندگی از منافع سهام داران افزایش دهد. ترکیبی از مهارت های ناشی از حضور زنان در هییت مدیره با ایجاد تخصص لازم برای توجه و تمرکز در زمینه های مشاوره، مشروعیت و کانال هایی برای ارتباط فراهم می سازد. همچنین علاوه بر موارد اشاره شده، میزان توجه شرکت را به مسایل پیچیده محیط زیستی افزایش می دهد و به بهبود عملکرد محیط زیستی شرکت ها می انجامد؛ بنابراین، این پژوهش جهت گیری ارزشمندی را برای شرکت هایی فراهم می کند که برای بهبود حضور زنان در هییت مدیره و عملکرد محیط زیستی خود تلاش می کنند.
  کلیدواژگان: پاسخگویی، راهبری شرکتی، زنان در هیئت مدیره، عملکرد محیط زیستی، مسئولیت پذیری اجتماعی
 • مرجان رشوند سرخکوله*، فاطمه وجدانی صفحات 633-662
  مدیریت دقیق رسانه های ارتباطی نوین به عنوان یکی از عوامل موثر بر ارزش ها و نگرش های جوانان نیازمند بررسی علمی و دقیق است.هدف از این تحقیق، بررسی رابطه میان مصرف فرهنگی (مطالعه کتاب، استفاده از ماهواره و استفاده از شبکه های مجازی) و نگرش جوانان به روابط دوستی دختر و پسر است. همچنین شناسایی متغیرهایی که می توانند بر شدت و ضعف تاثیرپذیری جوانان از این کالاهای فرهنگی موثر باشند، مدنظر بوده است.تحقیق حاضر یک پیمایش مقطعی است و جامعه آماری آن شامل دختران هرگز ازدواج نکرده 20-34 ساله شهر تهران است.براساس یافته ها، بیشترین نگرش مثبت به این نوع روابط در میان رده سنی 20-24 ساله مشاهده شد. نتایج تحلیل دومتغیره نشان داد سن افراد، تحصیلات، ابعاد مختلف دینداری و میزان مطالعه کتاب با نگرش دختران به روابط دوستی دختر و پسر رابطه عکس دارد؛ درحالی که بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی، استفاده از ماهواره و ساکن مناطق بالابودن و نگرش دختران به روابط دوستی دختر و پسر رابطه مستقیم وجود دارد. نتایج تحلیل چندمتغیره یافته ها نشان داد با حضور متغیر دینداری، متغیرهای سن، تحصیلات و منطقه محل سکونت معناداری خود را از دست می دهند.با توجه به یافته ها، مهم ترین راهبردهای تقویت وضعیت فرهنگی جوانان مربوط به دو حوزه مدیریت مصرف شبکه های اجتماعی و تقویت دینداری است.
  کلیدواژگان: دوستی دختر و پسر، رسانه، شبکه های اجتماعی، ماهواره، مصرف فرهنگی
 • سیده آمنه میرخوشخو*، سهیلا صادقی فسائی صفحات 663-695

  یکی از مهم ترین مولفه ها در افزایش مشارکت زنان در تصمیم گیری و سیاست گذاری، بررسی موانع و محدودیت های حضور آن ها در مدیریت سطوح کلان کشور است. پرسش اصلی این است که چه عوامل و ویژگی هایی موجب وضعیت کنونی عدم اقبال به حضور زنان در سیاست گذاری و تصمیم گیری های کلان کشور می شود. در پاسخ به این پرسش، پژوهش های متعددی به بررسی وضعیت موجود حضور زنان در دستگاه های حکومتی و قوای سه گانه به ویژه هییت دولت و مجلس شورای اسلامی پرداخته اند، اما عموم این مطالعات با تمرکز بیش ازحد بر شناسایی موانع لحظه ورود زنان به مناصب سیاسی کلان، نتوانسته اند تاثیر روندهای سیاسی را با توجه به ساختار سیاسی کشور و پیچیدگی ابعاد سیاسی و فرهنگی آن آشکار سازند. پژوهش حاضر به بررسی علل و عوامل موثر در محدودیت های کنشگری زنان پس از ورود و تصدی مدیریت سیاسی سطوح کلان، در دو طیف سیاسی اصلاح طلب و اصول گرا می پردازد. برای ایضاح مطلب، از دیدگاه و نظرات بانوانی که تجربه مستقیم حضور در پست های کلان مدیریت سیاسی از جمله هییت دولت و مجلس شورای اسلامی داشته اند، استفاده شد. با اتخاذ روش مصاحبه نیمه ساختاریافته و تحلیل کیفی داده ها از طریق تحلیل تماتیک، عوامل و محدودیت های کنشگری سیاسی-مدیریتی شناسایی و تبیین شدند.

  کلیدواژگان: اصول گرا و اصلاح طلب، تحلیل کیفی، زنان، مجلس و هیئت دولت، مدیریت سیاسی
 • مهتاب ولی زاده، فرحناز رستمی*، نعمت الله شیری، مژگان خوش مرام صفحات 697-721

  پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی و فعالیت های کارآفرینانه زنان روستایی، تلاش در راستای ترویج کسب وکارهای کارآفرینانه در میان آن ها را ضروری ساخته است. نقطه آغازین راه اندازی یک کسب وکار، تشخیص فرصت است و فرایند تشخیص فرصت های کارآفرینی در بین زنان متفاوت با مردان است.مطالعه حاضر با هدف واکاوی عوامل موثر بر تشخیص فرصت های کارآفرینی در بین زنان روستایی عضو صندوق های اعتبارات خرد شهرستان کرمانشاه انجام شد.جامعه مورد مطالعه، کلیه زنان عضو صندوق های اعتبارات خرد شهرستان کرمانشاه (626 نفر) بودند که براساس جدول بارتلت و همکاران، 201 نفر از آن ها به عنوان نمونه تحقیق تعیین شدند و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار اصلی گردآوری داده ها پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و روایی همگرا و پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ به تایید رسید. به منظور تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS بهره گرفته شد. یافته های مطالعه نشان داد آموزش های کارآفرینانه، سرمایه اجتماعی و مهارت های کارآفرینی از عوامل تاثیرگذار بر فرصت های کارآفرینی در بین زنان روستایی عضو صندوق های اعتبارات خرد شهرستان کرمانشاه هستند.با برنامه ریزی مناسب در زمینه بهبود وضعیت آموزش های کارآفرینانه، سرمایه اجتماعی و مهارت های کارآفرینی زنان روستایی عضو صندوق های اعتبارات خرد شهرستان کرمانشاه می توان به افزایش نرخ مشارکت اقتصادی آنان درنتیجه ارتقای قابلیت تشخیص فرصت های کارآفرینی امیدوار بود.

  کلیدواژگان: اعتبارات خرد، تشخیص فرصت، زنان روستایی، کارآفرینی، معادلات ساختاری
|
 • Ali Feizolahi * Pages 529-556
  Introduction

    Domestic violence is observed in all societies, in all social groups and classes, and numerous reports have confirmed that it is a problem in Iran. Some sociologists have tried to explain such a situation from the perspective of gender socialization, and some have considered it as a product of the patriarchal system and oppression against women. Some people consider problematizing of this problem to be more due to the perception and understanding of the society and important social groups. Therefore, knowing the quality and quantity of the problem, requires conducting research from the perspective of the people involved in that problematized situation.However, the necessity of conducting this research consists of the following: First, the social researches of the last few decades in Iran regarding the phenomenon of domestic violence have mainly been conducted with quantitative approaches, and this research has been conducted with a qualitative approach based on the grounded theory method, which is an appropriate method. Second, presenting a local analysis of the phenomenon of domestic violence from the perspective of the women themselves who have experienced violence. Meanwhile, the purpose of this research is to know how women understand the conditions, contexts, and consequences of domestic violence in their lives.

  Method

  The research is qualitative and based on the method of grounded theory. Respondents were selected using purposive sampling method with the criterion of theoretical saturation among violent married women who referred to positive life centers of the Behzisti Organization in Ilam. The Acceptance criteria were used for accreditation and reliability was achieved through auditing method. Data were collected through semi-structured interviews with 30 of the battered married women and coding were performed using Nvivo12 software.

  Findings

  In the data analysis and in the process of open coding, 288 meaningful statements and 160 primary concepts were obtained, by combining the concepts, 48 subcategories and 21 main categories were extracted, and by using the categories derived from the research, and by discovering lied meanings. In the interviews, the results have been analyzed and presented based on the paradigm model.Findings indicate the role of family factors such as stressful interaction, status imbalance; Social factors such as carnival-like encounters with marriage; Cultural factors such as patriarchal perceptions. Women's reactions have been largely passive, and the consequences have been the normalization of the role of passive victim for women.

  Discussion

  Comparing the research findings with the theories of thinkers containing similarities and convergences, including in areas such as: "violence as a learned thing" and "learned helplessness of women causing women's passive reactions" (social learning theory), "violence against women is a product of long traditions The domain of male domination and patriarchy" (feminist perspective), "violence as a consequence of ignoring and justifying violence against women" (theory of condescending attitudes) and also the theory of the integrated ecological model are in theoretical comparison. In the selective coding of this research, it has led to the selection of two core research categories, which means that in the first degree.Domestic violence against women is the product of women's experienced helplessness, which, in conjunction with the second core category, which is patriarchal ideas, and the combination and convergence of these two, leads to the establishment, stabilization, reproduction and continuation of a subculture of domestic violence against women, and passive reactions. Against this, women help the normalization process of this particular kind of abnormality.In other words, this special type of "learned helplessness" as well as normalizing the role of "passive victim" for women, is pregnant with the mechanisms that foster semantic justifications and prepare cultural bases for the acceptance of domestic violence against women, and it deepens ideological justifications charged with the components of patriarchal culture. It helps in the studied society.The final result of this process can be analyzed under the core category of the research entitled "Domestic violence against women is a product of the combination of women's experienced helplessness and patriarchal ideas", which is the result of family management in the context of preserving the functions of patriarchal tradition along with the structural transmission of violence in It is a cultural mechanism based on gender socialization. In other words, domestic violence is the result of family management in the context of preserving the functions of the patriarchal tradition, along with the structural transmission of violence in the cultural mechanism and based on gender socialization, which fosters forms of subculture of violence that have extensive negative consequences for women, their children and society.

  Keywords: battered women, Domestic Violence, Ilam, normalization of violence, patriarchal tradition
 • Abbas Lotfizadeh *, MohammadJavad Zahedi Mazandarani Pages 557-586

  Recently, extensive changes have occurred in the social and intimate relationships of the Iranian society, especially among women, and today young women show a different approach compared to the women of previous generations on intimate relationships. The area of family relationships in Tabriz, like the entire society of Iran, has undergone transformation in the last century. Among others, we can mention the increase in the divorce rate, the increase in the age of marriage, and the ongoing tensions in married life. On the other hand, the individual and social identity of women has also undergone changes subjected to social and political changes in the society. In the past decades, influenced by modernization and modernism, Tabriz women have experienced extensive structural and attitudinal changes in their role and status. The change in the role and status of women, more than anything else, can affect their attitudes to married life. The question that can be raised is whether the recent pervasive entrance of women into the public sphere has changed their attitudes to intimacy and intimate relationships?The present research deals with the sociological study of intimate relationships between spouses, focusing on the experience and attitude of women, and their transformation in the city of Tabriz during the last three generations. The purpose of this research is to understand the transformation of Tabriz women's experiences and attitudes on intimacy and married life. Therefore, this article examines the intimate experiences of three generations of Tabriz women regarding to the social conditions of their adolescence and intends to highlight and analyze new dimensions of marital intimacy.The research method used in this research is qualitative. Narrative interviews were used to collect information and grounded theory was used for analyzing data. Therefore, in this research, an attempt was made to clarify different dimensions of married life by using in-depth narrative interviews with women. For a more systematic investigation, three groups of women were separated: Young women, their mothers and grandmothers. The adolescence of these three age groups can be related to the social and political developments of the last century in Iran. In the first period, the forced modernization of the Pahlavi government, which started from the time of Reza Khan and reached its peak in the 1960s and 1970s, pushed at least some social groups of women into the public domain. In the second period, with the occurrence of the Islamic revolution, the emotional and traditional role of women as housewives was promoted and strengthened. And in the third period, which starts from the late 1990s and the beginning of the 21st century, with the spread of new communication technologies, the relationship of women with the public sphere changed once again and the presence of women in the public sphere of society was facilitated.This article claims that there has been a transformation in the intimacy practices during the three generations under the study. The analysis of the findings shows that in the first generation and to some extent in the second generation, intense social control over social interactions led to adjusting intimate life, but in the third generation, pure intimacy gradually emerged, with the spread of modern forces. Also, in the first and second generations, intimate interactions took place behind the scenes of social life, but with the spread of modern forces and the reduction of the threshold of shame, the social veils of intimacy have become thinner, so that in the third generation, public expression of intimacy is considered a sign of being modern.Finally, according to the findings of the research, it can be said that during the three generations under investigation, there has been an obvious transformation in the practices and patterns of intimacy, and the dominant pattern of intimate life in the third generation has obvious differences with the previous generations. Nowadays, marriages are mainly of an individual and romantic nature; Marital lives has a dynamic character and is based on negotiation; The nature of marital relationships tends to “pure relationship” and mutual interest; Women have an opposing approach to the patriarchal normative system; And expressing intimate actions in the presence of others is not much avoided, unlike the previous generations. The modernization of women has played an important role in this change. Therefore, this article describes the common pattern in the first and second generation with the term “traditional intimacy” and the common pattern in the third generation with the term “modern intimacy”.

  Keywords: Generation, intimacy, Intimacy Practices, Marital Intimacy, sociology of intimacy
 • Zahra Zamani, Hasan Malaekeh *, Mansour Haghighatian Pages 587-607
  Comprehensive development has required increasing human capital and the maximum participation of different layers of society, especially women, who are about half of the population. To achieve this development model, we must know the process, nature, structure, and performance of the political-social system and be aware of the conditions and situation of the global communication networks and intelligent management of development programs. Since digital media provides the necessary conditions for the active presence of women in both private and public realms, it is a suitable tool for gaining awareness, provided that people know the skills to use it. These skills are called media literacy which is the ability to understand, evaluate and use media. This study examines the relationship between media literacy and political awareness components of Tehran women. The questionnaire of this research to investigate political awareness includes these indicators: important political events and developments of today, political literature (political terms and concepts), familiarity with national and transnational political groups, organizations, and factions, their rules, principles, and goals, recognition of prominent personalities, opinionated, influential, or having significant political and administrative positions), political patterns (set of principles, concepts, ideologies, and overt or hidden political tendencies in policies and their implementation), and political analyzes. Moreover, to better achieve the objectives and independent variable of this research, the media literacy component, including digital competence, digital usage, and digital transfer, has been considered.The research method was the survey and documentary. The statistical population included all Tehran women over 20 years old. The sample community was selected from the urban community, regardless of women's economic and social status. The number of women in Tehran was 4369551, and the sample size was 384. Questionnaires were distributed by random cluster sampling. Data were analyzed using SPSS by the Correlation coefficient, standard regression model, t-test, variance analysis of variables, and demographic statistics (marital, age, education, employment). The websites, web portals, and social networks were samples of digital media in this study. The study of the relationship between media and political awareness in previous research is mainly based on measuring people's practical behaviors and participation. Internal research focuses on studying the dimensions of political awareness based on individual or social characteristics of different layers of society, and research in other countries focuses on the use of political awareness in the field of public services. This research aims to identify the relationship between media literacy and political awareness of Tehrani women to expand women's activities in the public and developmental sphere of the country. The main question is, what effects media literacy skills of Tehrani women have on increasing their political awareness? The results show a significant (direct) relationship between digital media literacy and political awareness of Tehran women, especially in their knowledge and understanding of political concepts, patterns, and political schools of the day. At the same time, increasing women's political awareness can facilitate their political interactions and, if participation continues, provide a platform for the information of numerous new discourses in society. The demographic findings of this research based on the level of education, age, marriage, and employment show that Tehrani women, despite being more present in the community compared to previous years, do not have the development of skills appropriate for communication and information technologies. Furthermore, having media literacy skills regardless of age, employment and marital status of Tehrani women has a positive effect on achieving their political awareness of the duties and functions of agents and officials of the political system.The results indicate that there is a direct relationship between the level of education of women and the acquisition of media literacy skills, so the higher the level of education of people, the greater their familiarity and mastery of media literacy skills. Of course, it should be noted that women’s mental beliefs about the existence of male socio-political structures, legal inequalities, and even providing for the family's livelihood needs and activities in businesses outside the public domain of society, reduce the sufficient opportunity for the necessary motivation for the development of these skills. Considering the direct relationship between media literacy and political awareness, it can be said that women's political awareness has not significantly increased compared to the time and advanced information tools. It appears that spreading education on media literacy as a means of preventing the occurrence of irrational behavior in digital media, and improvements in political-social interactions among women through the education system of the country, are among solutions that should be considered for implementation in Iran.
  Keywords: Digital media, media literacy, political awareness, Tehran Women
 • Javad Masomi *, Mohsen Azinjam Pages 609-631
  Background
  Environmental performance not only strengthens social legitimacy, but it also leads to a positive, competitive context, since it increases the productivity, and stimulates innovation in environmental performance it is highly important to adopt effective strategies to reduce the environmental consequences of industrial activities. Today, to protect the environment, the eventual goal is to achieve sustainable development in the form of economic programs harmonious with the principles of environmental protection and preventing the destruction and depletion of renewable and non-renewable resources. Environmental performance not only acts in the direction of strengthening social legitimacy, but it can also lead to a competitive force, because it increases productivity, stimulates innovation and attracts the organization for high potentiality in environmental performance. The existence of the educational programs on environmental assets can change the common mental assumptions about the importance of the environment, which subsequently changes the environmental culture. Researchers in this field showed that environmental education has a positive relationship with environmental culture. Management support for environmental projects is one of the most important factors in expanding and strengthening the environmental culture in any organization.
  Purpose
  The purpose of this study is to investigate the role of women in the board of directors on the environmental performance of companies.
  Methodology
  In terms of the practical purpose and in terms of the type of study, the current research is a library field, using past information in a retrospective approach. In addition, it is a type of quasi-experimental research in the field of descriptive research. Based on the research method, correlation is that in this type of research, the relationship between variables is analyzed based on the purpose of the research. In this research, the required information was collected by an extensive study of research articles and research background in this field. To collect the required data, it was also used through viewing the financial statements and notes attached to the financial statements, other reports of companies and the stock exchange organization. To achieve this goal, the data of 160 companies listed on Tehran Stock Exchange during the years 2016 to 2020 were collected and analyzed. The research method is logit regression and panel data.
  Findings
  The Findings show that the women’s participation on the board of directors of companies has increased the environmental performance.
  Conclusion
  This research indicates that the presence of women in the board of directors has a positive effect on the environmental performance of companies. Even in the European Commission, a plan has been presented to introduce a mandatory quota of women on company boards, based on the fact that companies with more female directors on the board are better managed than men on various issues (European Commission, b 2012). Akbari (2012) concluded in his research that women in most countries take more practical actions to protect the environment and optimal use of resources than men. The results of some studies display that the presence of women in the board of directors positively affects the environmental performance of companies. Women’s participation on the board can increase the company's ability to create and absorb various resources (such as; knowledge, communication, reputation, and information) to perform the responsibilities of managers on behalf of shareholders. The combination of skills resulting from gender diversity on the board leads to the creation of the necessary expertise to focus on consulting, legitimacy, and communication channels, in addition to the above, increases the company's attention to complex environmental issues and leads to improvements in the environmental performance of companies. Therefore, our research provides valuable direction for those firms working to improve both their boards’ gender diversity and their environmental performance. According to the obtained results, it is suggested that Tehran Stock Exchange Organization and the subject managers pay more attention to the environmental performance of the companies in the capital market and impose requirements to increase attention to the environmental issues of the companies admitted to the stock exchange. Also, due to the wide range of problems and dilemmas related to the environment, environmental education is necessary in the society. Therefore, more measures should be to complete and executive planning, to raise the public awareness and general environmental education for all sections of society, especially women.
  Keywords: Accountability, Corporate governance, environmental performance, Social Responsibility, Women on the board of directors
 • Marjan Rashvand Sorkhkouleh *, Fatemeh Vojdani Pages 633-662
  The need for intimacy with the opposite sex is a natural and innate need in all human beings, and marriage is a suitable way to meet this need. The recent decrease in the age of awareness and sexual maturity, on the one hand, and also the emergence of economic problems, on the other, have put many young people in a difficult situation. The changes in the value system have gradually provided the basis for the emergence of new patterns of sexual behavior among some Iranian youth. Meanwhile, one of the important factors that influence the youth values and attitudes towards family, marriage, and communication patterns with the opposite sex is modern communication media. To manage the process of this influence more accurately by the cultural managers, it is necessary to clarify its details carefully.Target: The purpose of this study is to study the relationship between cultural consumption (reading books, using satellites and using of virtual networks) and youth attitudes toward girl-boy friendships. In particular, it is considered to investigate and accurately identify the dimensions of this impact. Another important aim of research is to identify the variables that can affect the strength and weakness of girls' susceptibility to cultural consumption.
  Method
  The research is a cross-sectional survey whose data was collected using a structured questionnaire tool and was carried out in 1397. The statistical population includes girls who have never been married, aged 20-34 years in Tehran. The sampling method was a combination of multi-stage and systematic random classification methods. To measure the bivariate relationship between the dependent variable which is an interval (girls' attitude towards girl-boy friendship) and the independent variables which are on an interval scale (age, education level, level of religiosity, reading books, satellite usage and social networks usage) Pearson correlation coefficient was used. Moreover, to measure the bivariate relationship between the dependent variable and the residence area variable, which is on an ordinal scale, the F test was used. Considering that the dependent variable is an interval, to measure the multivariate analysis between the dependent variable and the independent variables, the multivariate linear regression test was used.
  Findings
  The distribution of girls according to age groups indicates that 40.5% are in the age group of 20-24, 34.3% are in the age group of 25-29, and 25.2% are in the age group of 30-34. The findings indicated a high prevalence of positive attitude towards girl-boy friendship among girls. The findings showed that only 19.8% of the participants - less than one fifth - of the studied girls had a negative attitude towards such relationships. Considering the negative consequences of these friendships for personal, familial and social life, this is an alarm that emphasizes the need to educate and inform young. The next noteworthy finding is the low rate of book reading among the young people. According to the findings, the average book reading among more than 60% of girls aged 20-24 was zero to less than one hour during the day. Considering the role of book reading in transferring the cultural heritage, strengthening awareness and wisdom, modeling correct and low-risk thinking and behavior in the life, the low reading per capita, especially among the young generation, is a serious warning and requires a detailed pathological study. Especially, it should be seen what other activities replace this useful time and what.
  Conclusion
  Emphasize two important principles about how to manage friendship relationships among young people: teaching media literacy and religious education; especially the consolidation of religious beliefs, which in turn will lead to adherence to religious requirements and a strong and effective inner, emotional connection with God. Therefore, another proposal of the research is planning of more efficient and effective religious education of the young generation from childhood and adolescence. Religious teachings are full of moral teachings, including teachings about preserving the privacy of communication with the opposite sex, in such a way that religious beliefs create a strong motivation for self-restraint and practical commitment in people, and this self-control is the basis for more correct management of risky behaviors, even in the absence of an external observer. According to the findings, and considering the huge amount of time young people spend in cyberspace, one of the most important strategies for cultural intervention and management can be the production of valuable content that suits the needs and tastes of the young generation in cyberspace.
  Keywords: Cultural consumption, girl-boy friendship, Media, Satellite, social networks
 • Amene Mirkhoshkhou *, Soheila Sadeghi Fasaei Pages 663-695

  Investigating the obstacles and limitations of women's activity in the management at the macro-level of the country is one of the most important components in increasing women's participation in decision-making and policy-making. The main question is "What factors and characteristics cause the current exclusion of women in policy making?" In response to this question, several researches investigated the current situation of women's presence in government institutions and the three powers, especially the cabinet (council of ministers) and the Islamic Parliament). But the generality of these studies have not been able to reveal the impact of political trends with regard to the political structure of the country and the complexity of its political and cultural aspects due to focusing too much on identifying the obstacles of "the moment of women's entry" into major political positions. The present study examines the causes and factors affecting the limitations of women's activism after entering and assuming the political management of macro levels, in two political spectrums, reformist and fundamentalist. To clarify the matter, this study used the views and opinions of women who had direct experience of being in political management positions, including Cabinet (the council of ministers) and Islamic Parliament of Iran. The factors and limitations of political-managerial activism were identified and explained by adopting the semi-structured interview method and qualitative data analysis through thematic analysis.The limitations and obstacles of political management, according to the direct experience of political elite women, include a wide range of structural, cultural, political, social, and religious limitations, which refer to Intra-sex, extra-sex, and trans-sex restrictions. As explained in this article, these limitations are: Multiplicity of roles, women's social passivity, not welcoming women's capabilities, lack of education or professional political experience, lack of holistic attitude, psychological weaknesses, formal appointment of women, weakness in culturalization in the family, lack of access to support networks, glass ceiling, high cost of paying to women's issues, the masculinity of the power structure, limited communication with other male colleagues, the influence of ideological and combative dimensions, the connection of women's issues with religion, security and data information, intra-gender conflicts, lack of staffing and finally political factional competitions.The different reception of women in two political spectrums is one of the most important points of difference among the participants in identifying the limitations and facing the obstacles of political activism during tenure. Fundamentalist participants believe that generally the limitations and obstacles to women's political management are an intra-gender issue, and women are fully responsible for it. There is no need to condemn the society or political-cultural structures, what is important is the lack of necessary will, the lack of professional training in politics, the inability to manage the conflict of roles and a set of psychological-functional characteristics in women. Therefore, women themselves should be able to overcome these obstacles and limitations that are sometimes self-imposed limitations.While, according to the reformist participants, identifying the limitations and obstacles of women's activism remains incomplete without emphasizing the role of the cultural and social structures of the society and the hidden patriarchy in it. From this point of view, extra-sex factors and male structures play a stronger role in creating restrictions on women's political management compared to intra-sex issues. As seen, these factors include a wide range of issues, such as masculinity as the basis of valuations, lack of an informal power network, glass ceiling, refusal to accept positions, severe withholding of information and imbalance in women's issues.According to the results of the qualitative analysis extracted from the semi-structured interview data of 6 women politicians at the macro levels of political management, despite the difference in political attitudes, it is possible to find commonalities between women politicians on both sides of reformism and fundamentalism. The most important thing in common, from the point of view of the participants of the two political spectrums, is the small number of women in the major positions of political management, who seem to have mostly a symbolic presence. It often happens that the main stream of politics is interested in these women with the aim of their theatrical or instrumental presence. At this level of political management, the minimal presence of women can be a tool for political spectrums to advance political goals. Also, the symbolic presence of women at macro levels may end up in a way that ultimately prevents the realization of women's requests and demands. Perhaps it is a form of removing the responsibility from men of the political spectrum so that they don't spend time and money to respond to women's demands, and consider these demands mainly as demands within the women's group or gender demands specific to women, and not as demands arising from the society that They need planning, decision-making and policy making. In such a situation, the lack of familiarity of female managers with the obstacles and limitations in macro-political management reduces the possibility of conscious action and independent action from the political values of the two ruling factions. Therefore, intensifying the political differences of women, the political elite spends time and energy on political goals, which will not bring useful results for correct identification, reforming the relevant affairs, follow-up and resolution of women's issues.

  Keywords: Political Management, fundamentalist, reformist, Women, Parliament, government cabinet, Qualitative data analysis
 • Mahtab Valizadeh, Farahnaz Rostami *, Nematollah Shiri, Mojgan Khoshmaram Pages 697-721

  Context: 

  The low participation rate of women in economic activities has caused the entrepreneurship rate of women to be lower than that of men. Without the economic participation of women in starting SMEs, it will be challenging for developing countries to achieve the 2030 sustainable development goals and reach their full economic and social potential. Recent studies show that the gender difference in the rate of economic participation and entrepreneurship is not only due to the low success rate of female entrepreneurs, but the main reason is that few women are able to start a business. Therefore, try to promote entrepreneurial businesses among rural women is very important. The starting point for launching a business is opportunity recognition, and the process of identifying entrepreneurial opportunities is different for women than for men. Therefore, it is very important to carry out researches with the aim of identifying factors that influence the recognition of entrepreneurial opportunities among women. Considering that in many developing countries, women have less access to financial resources than men, so this is one of the reasons for the low level of economic participation of women. In this regard, the project of microcredit funds for financial support of women in order to start entrepreneurial businesses has been implemented in different countries, including Iran.Object: Now, after many years have passed since the establishment of these funds in Kermanshah province with the aim of financing the rural women of this region to start entrepreneurial businesses, the present study was conducted with the main aim of analyzing factors influencing the recognition of entrepreneurial opportunities among rural women members of microcredit funds in Kermanshah.

  Research Method

  This paper in terms of the paradigm, purpose and method of data collection is quantitative research, applied research and field research study. The study population in this study were all women members of microcredit funds in Kermanshah (N = 626) that according to the table of Bartlett et al., 201 of them using stratified random sampling method with proportional assignment Were selected as research samples. The main data collection tool was a questionnaire whose validity and reliability were confirmed using content validity and convergent validity and combined reliability and Cronbach's alpha. SPSS and Smart PLS software were used to analyze the collected data.

  Findings

  Findings of the study showed that entrepreneurship education, social capital and entrepreneurial skills were the effective factors on entrepreneurial opportunities among rural women members of microcredit funds in Kermanshah. According the results About the trainings provided by the microcredit fund, most of the respondents (34.3%) stated that they participated in these trainings once or twice. Also, 35.3% of them stated that they have participated in the training provided by the agricultural extension between 1 and 2 times. In relation to receiving informal entrepreneurial training, as the results of the distribution of respondents in terms of the index of standard deviation distance from the mean show, the majority of respondents (91%) were in the lower and weak middle class. The average opportunity recognition ability of the respondents is 3.41 with a standard deviation of 0.60. Among the dimensions of the ability to recognize the opportunity, creating innovative solutions from the opportunity had a higher average (3.51) than other dimensions. Also, the findings of the study indicated that the average entrepreneurial skills of rural women members of the fund are 3.15 with a standard deviation of 0.63. As the findings, more than half of the respondents (56.7 percent) were in the lower middle class in terms of entrepreneurial skills. Overall the results of the study showed that rural women members of microcredit funds in Kermanshah are at an average level in terms of the ability to recognize entrepreneurial opportunities. Also findings of the study showed that entrepreneurship education, social capital and entrepreneurial skills were the effective factors on entrepreneurial opportunities among rural women members of microcredit funds in Kermanshah.

  Conclusion

  The results of the present study indicated that, in addition to the direct effect, entrepreneurial education has an indirect effect through social capital on the recognition of entrepreneurial opportunities by rural women who are members of microcredit funds in Kermanshah. The results of the present study indicated that entrepreneurial skills have a positive and significant effect on recognizing entrepreneurial opportunities among rural women members of microcredit funds in Kermanshah. Therefore, it can be concluded that by improving entrepreneurial skills, the ability to recognize opportunities among rural women members of microcredit funds can be improved. In fact, entrepreneurial skills such as planning and setting work goals, designing and developing a business plan, financial and accounting issues, analyzing problems and providing solutions help rural women to better address the gaps in the society and in fact to identify entrepreneurial opportunities.

  Keywords: Entrepreneurship, Microcredit, rural women, Structural equations