فهرست مطالب

 • پیاپی 46 (زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/10/13
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علیرضا صابرمنش، حسن احمدی، ناصر براتی صفحات 1-16

  شهر اسلامی، واژه مناقشه آمیزی است که منشا مباحث گسترده و دنباله داری است که مفهوم آن از آغاز تاکنون، تحولات و تطورات گوناگونی را تجربه نموده است.علی‌رغم تردیدها و اختلاف‌نظرها بر سر تعریف و تعیین گستره موضوعی، اما مسیله این است که تاکنون به اندازه کافی به این تحولات و تطورات مفهوم شهر اسلامی به صورت منسجم پرداخته نشده است. علاوه بر این آموزش شهرسازی نیز تحت تاثیر شرایط اجتماعی تغییر کرده است. با شناسایی مولفه‌های آموزش شهرسازی به ویژه شهر اسلامی و سنجش ارتباط این آموزش‌ها با واقعیت حرفه برای اتصال دانشجویان و دانش‌آموختگان این رشته با دنیای بیرون و بازار کار می‌توان به این هدف دست ‌یافت. بنابراین ضرورت پژوهش، منتج به کالبدشکافی مولفه‌های آموزش شهر اسلامی می‌شودکه می‌تواند به‌عنوان یکی از راه کارهای ارتقای دانش، مهارت و نگرش اساتید و دانشجویان درباره مسایل کمی و کیفی رشته شهرسازی باشد. با توجه به جایگاه آموزش شهرسازی و لزوم تبیین شاخص‌های شهر اسلامی، این پژوهش به دنبال تبیین مولفه های آموزش شهرسازی با تاکید بر شاخص های شهر اسلامی و سنجش میزان تاثیر آنها بر شاخص های شهر اسلامی که نقش کلیدی در تصمیم سازی و تصمیم‌گیری درباره مسایل شهری دارد و می‌تواند به اجرایی شدن اهداف و درگیر نمودن اساتید و دانشجویان رشته شهرسازی در فرایند یادگیری اشاره داشته باشد. لذا سوال اصلی، شناسایی نقش و جایگاه شاخص های شهر اسلامی در محتوای آموزش رشته شهرسازی یا فرایند تهیه طرح‌های شهری است. تحقیق حاضر بر اساس هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، تحقیق پیمایشی به شمار می‌آید و از شیوه مدل‌سازی معادلات ساختاری بهره گرفته است.یافته-های پژوهش نشان می دهد که کیفیت، روش‌ها و ابزار آموزش با میزان ضریب مسیر 5.22، مربیان و مدرسان با میزان ضریب مسیر 3.26، عوامل اساسی آموزش با میزان ضریب مسیر 4.19، مهارت‌های آموزشی با میزان ضریب مسیر 5.08 و در نهایت ارزش‌های آموزشی با میزان ضریب مسیر 4.55 و همگی با احتمال 99 درصد بر شاخص های شهر اسلامی در بین دانشجویان شهرسازی، تاثیر معنادار دارد. از سوی دیگر ارزیابی یافته ها نشان داد که وجود مولفه‌های شهر اسلامی می‌تواند در افزایش دانش اساتید و برقراری ارتباط موثر با دنیای حرفه مثمر ثمر باشد و انگیزه دانشجویان را نیز افزایش دهد.

  کلیدواژگان: آموزش شهرسازی، شهر اسلامی، معادلات ساختاری و مدل لیزرل
 • فرزانه مدنی، مجتبی رفیعیان، افسون مهدوی، فاطمه محمد نیای قرایی صفحات 17-37

  توسعه شهری و فرایند تولید فضا همواره با تعارضات جدی توام بوده است. این امر منجر به تولید و بازتولید فضاهای سوداگرانه مبتنی بر منطق صرف انباشت سرمایه شده است. از جمله نمودهای این تقابل را می توان در مداخلات صورت گرفته در بافت‌های با هویت ویژه، چون مشهد دید، که در تعارض جدی با مباحث پایداری و ابعاد سه گانه آن است. در تقابل با این چالش‌ها، شهرسازی معنویت‌مبنا و لزوم شناسایی شاخص‌های آن در برنامه ریزی شهری معاصر در جهت تعادل بخشی، ضروری به نظر می‌رسد. روند افزایشی پژوهش‌ها در این زمینه از سوی مراکز علمی معتبر بیانگر لزوم هرچه بیشتر کاربست این مفهوم در مقیاس برنامه ریزی شهری معاصر است. این پژوهش با هدف ارایه خوانشی مکانی از شاخص‌های تولید فضای شهری معنویت مبنا در برنامه ریزی شهری معاصر در راستای تعدیل چرخه فعلی، با هدف تدوین اجزا و مولفه‌های مکانی موثر در تولید فضای شهری معنویت مبناست. این پژوهش به لحاظ هدف در زمره تحقیقات توسعه‌ای و از نوع کیفی است که با روش نظریه داده بنیاد انجام شده است. جامعهآماری شامل خبرگان و مطلعین کلیدی (21 مصاحبه فردی و 2 مصاحبه گروهی) که با استفاده از شیوه نمونه گیری هدفمند به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. یافته‌های تحقیق، شناسایی 23شاخص در قالب 8 بعد اصلی شامل چیدمان فضا، نقش انگیزی، نمادگرایی، پایداری، عدالت، امنیت، ساختار مدیریتی و معاصرسازی دانش نظری است. دستاورد این پژوهش، جای-گذاری مفهومی تعادل بخش به چرخه تولید فضاست که با ساختارسازی مولفه‌های مکانی موثر در تولید فضای معنویت مبنا، باعث ارتقای کیفی مداخلات؛خلق ارزش و نیل به پایداری توسعه خواهد شد.

  کلیدواژگان: تولید فضای شهری، شهرسازی معنویت مبنا، روش داده مبنا، کلان شهر و نمونه موردی مشهد
 • هادی کشمیری، علی اکبر حیدری، فاطمه عماد صفحات 39-51

  در دهه اخیر بیشتر از قبل نیاز به یافتن راه حلی برای افزایش علاقه به حضور در مساجد می باشد. با مدرن شدن زندگی انسان، نیاز روحی انسان به عبادت پیش از قبل، انسان را نیازمند به حضور در مساجد کرده است. با وجود این انسان ها، کمتر از قبل علاقه به استفاده و ماندن در این فضاها دارند. این پژوهش نخست به دنبال یافتن پاسخ این پرسش است که سلسله مراتب شکلی مساجد طی دوره قاجار در شیراز چیست؟ و دوم اینکه اصول طراحی عناصر کالبدی مسجد با تاکید بر سلسله مراتب شکلی به منظور افزایش حضور چیست؟ هدف این مقاله، یافتن اصولی برای طراحی مساجد با تاکید بر سلسله مراتب شکلی به منظور افزایش حضور است. به این منظور ابتدا با مطالعات میدانی و بررسی های کتابخانه ای به اصل سلسله مراتب در مساجد پرداخته شد. سپس پیشنهادهای طراحی با توجه به معیارهای بوم شناسی بصری که در مطالعات کتابخانه ای بدست آمده بود، تهیه شد. این پیشنهادها در قالب یک پرسشنامه در میان خبرگان به روش دلفی ارزیابی شد. سپس نتایج این پرسشنامه در نرم افزار SPSS v25 تحلیل شد تا رعایت یا عدم رعایت، میزان تاثیرگذاری و اهمیت راه کارهای پیشنهادشده در مساجد قاجار شیراز بررسی شود. با توجه به تجزیه و تحلیل های انجام شده در این پژوهش، تاثیرگذارترین راه کارهایی که می تواند سبب ایجاد سلسله مراتب شکلی، در نتیجه افزایش معنویت و علاقه به حضور در مساجد شود، راه حل هایی نظیر افزایش «عناصر الحاقی و تزیینی» و «شاخص تر کردن خطوط بام» در طراحی است.

  کلیدواژگان: سلسله مراتب شکلی، مساجد دوره قاجار شیراز، معنویت، حضور، عناصر کالبدی
 • لیلا فاضل، یعقوب محمدی فر، اسماعیل همتی آزندریانی، مسعود قمری صفحات 53-68

  متون جغرافیای تاریخی قرون اولیه و میانه اسلامی از دو شهر فهرج و اسپی یا سنیج(نصرت آباد کنونی)، در ردیف شهرهای آبادان حاشیه کویر و در شرح مسیر کرمان به سیستان نام برده اند. در مطالعات باستان شناسی ناحیه منظر فرهنگی بم در نیمه نخست دهه 90، مسیر باستانی فهرج به اسپی (نصرت آباد) بررسی شد. در ادامه مطالعات، بنای بیابان گرگ شناسایی شد. از پرسش های مطرح در این پژوهش، نخست شناخت اهمیت محور فهرج به اسپی (نصرت آباد) در اواخر دوره ساسانی تا پایان عصر سلجوقی و سپس مطالعه کارکرد بنای بیابان گرگ و تاریخ ساخت آن است. پژوهش حاضر از نوع بنیادی با رویکرد توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات به دو شیوه میدانی و کتابخانه ای است. در ابتدا معرفی بخشی از شاهراه باستانی فارس و کرمان به سیستان در ناحیه منظر فرهنگی بم، در راستای پاسخگویی به ابهامات تاریخی فراوان در حوزه تمدنی شرق و نیز فعالیت‌های اندک صورت گرفته جهت شناخت محورهای باستانی این ناحیه که از معیارهای ثبت منظر فرهنگی بم در فهرست آثار جهانی است، سپس معرفی، شناخت کاربری و دوره ساخت بنای بیابان گرگ به عنوان بنایی شاخص در میانه مسیر باستانی فهرج به اسپی، واقع در جنوب شرق ایران، که تا کنون هیچ گونه تحقیقی بر روی آن صورت نپذیرفته بود، از ضرورت ها و اهداف پژوهش بود. خط سیر مورد مطالعه از فهرج در حاشیه جنوبی دشت لوت(لوت زنگی احمد) آغاز شده و به موازات جاده ارتباطی کنونی به طول 150 کیلومتر و طی 4 تا 5 منزل به اسپی (نصرت آباد) می رسد. آثار شناسایی شده بر خط سیر شامل؛دوسکونتگاه وسیع، قسمت هایی از جاده سنگفرش باستانی، ده قلعه و کاروان سرا و دو مناره بود. تاریخ این آثار، بازه زمانی اواخر دوره ساسانی تا پایان عصر سلجوقی است. این خط سیر در بازه زمانی آغاز اسلام تا پایان عصر سلجوقی حیات داشته و دارای اهمیت زیادی بوده است. این مسیر بخشی از شاهراه باستانی کرمان به سیستان و در نگاهی وسیع تر، بخشی از خط سیر باستانی فارس به سیستان (زرنگ) است. بنای بیابان گرگ از آثار شاخص در میانه مسیر بود. این بنا با نقشه ای هشت-ضلعی، هشت برج در گوشه ها و چهل حجره پیرامون حیاط مرکزی، کاروان سرا یا رباطی در میانه مسیر است. معرفی، تبیین کاربری و تاریخ ساخت بنای بیابان گرگ، ضمن کمک به شناخت اهمیت مسیر مورد مطالعه، مکمل تعیین کننده ای بر مجموعه شواهد معماری کاروان سراها و قلاع در دوره سلجوقی و حلقه پرکننده خلا اطلاعات و اسناد فرهنگی- تاریخی در این دوره است.

  کلیدواژگان: فهرج، نصرت آباد (اسپی)، رباط (کاروان سرا) سلجوقی، بیابان گرگ، منظر فرهنگی بم
 • زهره تاجیک، سید موسوی موسوی، رحیم سرور صفحات 69-83

  اقتصاد شهری به عنوان شاخه‌ای از اقتصاد خرد، پس از شکل‌گیری رویکردهای مبتنی بر پایداری همچون توسعه پایدار، بیش از پیش با این رویکردها پیوندیافت و مقوله‌ای جامع با عنوان «اقتصاد پایدار شهری» را شکل داد. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی الگوهای اقتصاد پایدار شهری به منظور تحول و توسعه مجدد محله های ناکارآمد شهری می باشد که تاکنون کفایت آنها ارزیابی نگردیده است.بدین منظور با استفاده از یک روش کمی- کیفی مبتنی بر مصاحبه و پرسشگری از خبرگان شهر تهران، داده‌های تحقیق گردآوری شد. نتایج به‌دست‌آمده، حاکی از تاثیر مثبت و معنادار تمامی مدل‌های مورد بررسی بر متغیر وابسته یعنی توسعه محلی بود. با این حال برخی از الگوهای اقتصاد پایدار شهری همچون «کارآفرینی اجتماعی» و «الگوی LED»، تاثیر بیشتری بر توسعه محلی داشت. این بدان معنی است که دو الگوی یادشده می‌تواند بیش از سایر الگوها در انطباق با شرایط محله‌های ناکارآمد منطقه 10 شهر تهران به کار گرفته شود. در نهایت ایننتیجه به دست آمد که برای کاربست الگوهای اقتصاد پایدار شهری در توسعه محلی و تحول محله‌های ناکارآمد شهری منطقه 10 شهر تهران، باید دو پیش‌شرط اساسی مدنظر قرار گیرد. یکی اینکه اولویت انتخاب الگوهای توسعه مجدد، مبتنی بر تطابق آنها با «توسعه محلی درون‌زا» باشد و شرط دیگر شرایط و اقتضایات جامعه‌شناختی محله‌های ناکارآمد شهری در انتخاب الگوی توسعه لحاظ گردد. با پذیرش و به‌کارگیری این دو پیش‌شرط، می‌توان الگویی بومی از توسعه محلی مبتنی بر رویکرد اقتصاد پایدار شهری در شهر تهران را تحقق بخشید.

  کلیدواژگان: اقتصاد پایدار شهری، الگوی بومی، محله های ناکارآمد، توسعه محلی، تهران
 • نجما اسمعیل پور، فاطمه فروغی نسب صفحات 85-98

  ثبت بافت تاریخی شهر یزددر مجموعه شهرهای میراث جهانی یونسکو، مطابق معیار سوم و پنجم فرهنگی یونسکو، در سال 2017 صورت گرفت. یکی از استراتژی های تداوم سکونت در آن، استفاده مجدد از آن دسته از اراضی است که پیشتر تحت استفاده بوده و امروز به صورت زمین افتاده یا اراضی تحت ساختمان های مخروبه و متروکه به فضاهای ناکارآمد تبدیل شده است. هدف پژوهش، در مرحله اول، اولویت بندی محله های بافت تاریخی یزد از حیث میزان پتانسیل این اراضی برای توسعه مجدد و سپس ارایه برنامه ارتقای کارایی در استفاده از آنها را در پهنه (محله) دارای بیشترین قابلیت است. سنجش میزان پتانسیل اراضی با کاربست روش تصمیم گیری چندمعیاره ANP و برنامه ریزی استفاده مجدد اراضی در پهنه دارای بیشترین قابلیت به روش برنامه ریزی راهبردی انجام شده است. بنا بر یافته های پژوهش، تمام محله های بافت تاریخی شهر یزد، دارای سهم قابل ملاحظه ای از اراضی واجد ارزش توسعه مجدد در لبه و درون خود هستند. محله زرتشتی هابه واسطه «مطلوبیت اجتماعی، توان اقتصادی به ویژه در حوزه گردشگری و دسترسی مناسب تر» دارای پتانسیل بیشتری برای توسعه مجدد است. همچنین کاربری های مناسب پیشنهادی در اراضی دارای قابلیت توسعه و نیز راه کارهای رونق زندگی در محله زرتشتیان ارایه شده است. پژوهش، نمونه کاربست برنامه ریزی توسعه مجدد اراضیناکارآمد در بافت های تاریخی و قدیمی را نشان می دهد.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی توسعه مجدد زمین، اولویت بندی پتانسیل اراضی، محله زرتشتی ها، بافت تاریخی و شهر جهانی یزد
|
 • alireza sabermanesh, hasan ahmadi, naser barati Pages 1-16

  As a controversial term,Islamic city is the source of wide and continuous debates, which experienced the large changes and developments since its onset. Although, there is many doubts and disagreements on the definition and determination of the urban planning terms, such as Islamic city,it has been as an academic major for more than a century and experienced many changes, particularly under the influence of social circumstances. The connection between the students and graduates of this field with the sectors of academic world and the labor market can be achieved with identifying the components of teaching in urban planning, particularly the Islamic city, which also result in the strong influence of these components on the teaching of this field.One of the ways to improve the knowledge, skills and attitudes of professors and students about quantitative and qualitative debates in urban planning is the necessity of research withfocusingon the components of Islamic city teaching. Considering the position of urban planning teachingand the need to explain the indicators of the Islamic city, this research seeks to explain the teachingcomponents related to urban planning with an emphasis on the indicators of the Islamic city. The main purpose is to identify the role and place of Islamic city indicators in the context of teaching. This research is an applied and survey research based on the purpose, and data collection, respectively. It used the method of structural equation modeling, too. Using the library and documents methods besides by using the studying and reviewing the previous works, the main variables of the model and the indicators related to each one were extracted. The necessary corrections, additions and adjustments were made by helping the opinion of the experts. Then, a questionnaire was designed based on these variables and indicators. This questionnaire let us to determine the importance of each of the obtained indicators in the form of a question and through a five-point Likert scale. We confirmed the validity of this questionnaire by the relevant experts. This questionnaire was filled by the opinion of many students in the studied area. The results show that the quality, methods and teachingaidswith a path coefficient of 5.22, trainers and lecturers with a path coefficient of 3.26, the basic factors of teaching with a path coefficient of 4.19, teaching skills with a path coefficient of 5.08 and finally theteachingvalueswith a path coefficient of 4.55 and all with a probability of 99%havethe significant impacts on the indicators of the Islamic city for the urban planning students. However, the evaluation of the findings showed that the presence of the components of the Islamic city can be important to increase the knowledge of professors andthe motivation of students and to establish an effective connection with the world.

  Keywords: urban education, Islamic city, structural equations, LISREL model
 • farzaneh madani, mojtaba Rafieian, afsoon mahdavi, Fatemeh Mohammadniai Gharaei Pages 17-37

  Urban development and the process of space production have always been accompanied by serious conflicts. This has led to the production and reproduction of profit spaces based on the logic of capital accumulation. One of the manifestations of this confrontation can be seen in the interventions made in contexts of special identity, such as Mashhad, which is in serious conflict with the issues of sustainability and its three dimensions. Against these challenges, spiritual-led urbanism and the need to identification its indicators in contemporary urban planning in order to balance the current vicious cycle seem necessary. The increasing trend of researches in this field by reputable scientific centers shows the need to apply this concept more and more in the scale of contemporary urban planning. This research aims to provide a spatial reading of the indicators of the production of spiritual-led urban space in contemporary urban planning in line with the adjustment of the current cycle, with the aim of compiling effective spatial components in this process. In terms of the goal, this research is among developmental and qualitative research that was conducted with the grounded theory method. The statistical community includes experts and key informants (21 individual interviews and 2 group interviews) who were selected as the sample size using the purposeful sampling method. The findings of the research are the identification of 23 indicators in the form of 8 main dimensions, including space syntax, role-playing, symbolism, sustainability, and justice, security, and management structure and Contemporizationof theoretical knowledge. The achievement of this research is placing a balancing concept in the cycle of space production, which will reduce the ambiguities and shortcomings of the urban planning system, especially in cities with the support of spiritual identity, by structuring effective spatial components in the production of spiritual-led space.

  Keywords: production of urban space, spiritual-led urbanism, grounded-theory method, metropolis, Mashhad case study
 • Hadi Keshmiri, ali akbar heidari, fatemeh emad Pages 39-51

  In the last decade, more than before, there is a need to find a solution to increase interest in attending mosques. With the modernization of human life, human’s spiritual need for worship has made them need to attend mosques. However, human beings are less interested in using and staying in these spaces than before. This research first seeks to find the answer to the question, what is the formal hierarchy of mosques during the Qajar period in Shiraz? And secondly, what are the principles of designing the physical elements of the mosque with an emphasis on form hierarchies in order to increase attendance? The purpose of this article is to find principles for designing mosques with emphasis on shape hierarchy in order to increase attendance. For this purpose, the principle of hierarchy in mosques was first discussed with field studies and library surveys. Then the design proposals were prepared according to the criteria of visual ecology obtained in library studies. These suggestions were evaluated in the form of a questionnaire among experts using the Delphi method. Then, the results of this questionnaire were analyzed in SPSS v25 software to check compliance or non-compliance, the degree of influence and the importance of the proposed solutions in the Qajar mosques of Shiraz. According to the analysis carried out in this research, the most effective solutions that can create a formal hierarchy, as a result of increasing spirituality and interest in attending mosques, are solutions such as increasing "additional and decorative elements" and "Make the roof lines more visible" in the design.

  Keywords: Form hierarchy, mosques of the Qajar period of Shiraz, spirituality, presence, physical elements
 • Leyla Fazel, Yaqub Mohammadifar, Esmail Hemmati Azandariani, Massoud Ghamari Pages 53-68

  Historical geography sources of the early and middle Islamic centuries have named two cities of, Fahraj and Aspi or Senij (current Nosrat Abad), which fall under prosperous cities on the outskirts of the desert and the route from Kerman to Sistan. Archeological studies of the Cultural Landscape Region of Bam explored the ancient Fahraj-to-Aspi route in the first half of the 2010s. Later studies identified the Biyaban-e-Gorg building. The themes raised in this research concern understanding the significance of the Fahraj-to-Aspi axis in the late Sasanid era until the end of the Seljuk era and the study of the function of the Biyaban-e-Gorg building and its date of construction. The present study uses the descriptive-analytical approach and gathers data via field surveys and library sources. The research goals are as follows: first, part of the ancient main route of Fars and Kerman to Sistan in the cultural landscape region of Bam is introduced, which is aimed at answering numerous historical ambiguities in the eastern civilization, and few measures taken to understanding the ancient axes of this area are also discussed; second, the use and period of construction of the Biyaban-e-Gorg building as an impressive building in the middle of the Fahraj-to-Aspi route, located in southeastern Iran, is investigated. The studied axis starts from Fahraj in the southern outskirts of the Lut Plain (Zangi Ahmad Lut) and leads to Aspi (Nosrat Abad) on the road measuring 150 km involving 4-5 settlements. The works identified on the axis include two large settlements, parts of the ancient cobblestone roads, ten castles and caravanserais, and two minarets. These works date back to the late Sasanid era until the end of the Seljuk reign. This important axis was used from the beginning of Islam until the end of the Seljuk dynasty. It was also part of the ancient Kerman-to-Sistan main route that broadly constituted part of the ancient Fars-to-Sistsan (Zerang) axis. The Biyaban-e-Gorg building was an excellent site in the middle of this route. This building has an octagonal sketch with eight towers in the corners and forty chambers around the atrium, and a caravanserai in the middle of the route. An explanation of the use and date of construction of this site not only helps understand the importance of the route under study but also complements a set of architectural evidence of caravanserais as well as castles in the Seljuk era, finally compensating for the lack of data and cultural-historical documents from this era.

  Keywords: Fahraj, Nosrat Abad (Aspi), Ancient Way, Seljuk Karvansaray(Robat), Gorg Desert, Bam’s cultural Landscape
 • Zohreh Tajik, Seyed Mosa Mosavi, Farzaneh Salami Pages 69-83

  Urban economics, after the formation of sustainability-based approaches such as sustainable development, became more and more associated with these approaches and formed a comprehensive category called "sustainable urban economy".The aim of this research is researching the effectiveness of sustainable urban economy for the transformation and redevelopment of dysfunctional urban neighborhoods in which haven’t been evaluated until now. , using a quantitative-qualitative method based on interviews and questioning of experts in Tehran, research data were collected. The results showed a significant effect of all the studied models on the dependent variable, ie local development. However, some models of sustainable urban economy, such as "social entrepreneurship" and "LED model", had a greater impact on local development. This means that the two models can be used more than other models in accordance with the conditions of dysfunctional neighborhoods in the 10th district of Tehran. Finally, it was concluded that in order to apply the models of sustainable urban economy in local development and the transformation of dysfunctional urban neighborhoods in the 10th district of Tehran, two basic preconditions should be considered. One is that the priority of selecting redevelopment models should be based on their adaptation to "endogenous local development" and the other is that the sociological conditions and requirements of dysfunctional urban neighborhoods should be considered in choosing the development model. Thus, by accepting and applying these two preconditions, it is possible to create a local model of local development in Tehran.

  Keywords: Sustainable Urban Economy, Native pattern, dysfunctional neighborhoods, Local Development, Tehran
 • najma esmaeilpoor, Fatemeh Foroughinasab Pages 85-98

  The Inscription of the historical fabric of Yazd in the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization World Heritage Cities, according to the third and fifth UNESCO cultural criteria, was performed in 2017. One of the strategies for the preservationdaily life in the historical fabric is to reuse the previous lands that have been abandoned or the ones under dilapidated buildings that have become non-productive spaces. The researchpurpose is the first, prioritizing the neighborhoods of the historical fabric of Yazd in terms of the potential of these lands for redevelopment; and then presenting the program of improve the efficiency in their use in the area(neighborhood) with the most capability. The Analytic network process, is one of themulti-criteria decision-making methods that have been used to measure the potential of these lands, and the strategic planning process has been used to plan their reuse in the area with the most capabilities. All neighborhoods of the historical fabric of Yazd have a significant share of land worth redevelopment at their central core and outskirts. Zartoshtiha (followers of the religion of Zoroaster) neighborhood showed a greater potential for redevelopment due to its social desirability, economic potential, especially in the field of tourism, and proper access. The article alsooffersthe proposed suitable uses onpotentially redeveloping lands as well as solutions for the prosperity of life in the Zartoshtiha neighborhood. This article is also an example of the application of non-productive land redevelopment planning in historical and ancient fabrics.

  Keywords: land redevelopmentplanning, land potential prioritization, Zartoshtiha neighborhood, historical fabric, Global City of Yazd