فهرست مطالب

پژوهشهای روستایی - سال سیزدهم شماره 3 (پیاپی 51، پاییز 1401)
 • سال سیزدهم شماره 3 (پیاپی 51، پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/09/30
 • تعداد عناوین: 11
|
 • محمدامین خراسانی* صفحات 370-371
 • حجت ورمزیاری*، محمد آصف شایق، محمدعلی امیری میجان، خلیل کلانتری صفحات 372-389

  اعطای اعتبارات خرد با هدف اشتغال و رونق تولید، روش مناسبی برای توانمند سازی فقرا، درآمدزایی، کاهش فقر و بهبود امنیت غذایی به شمار می‏رود. با وجود این، شواهد حاکی از آن است که بخشی از اعتبارات مذکور، دچار مخاطرات اخلاقی شده و گیرندگان وام تولیدی، آن را در مسیری غیر از تولید به مصرف می‏رسانند. پژوهش حاضر، در پی بررسی نحوه هزینه کرد وام های کسب‏وکار اعطایی توسط صندوق‏های خرد محلی شهرستان قلعه‏گنج استان کرمان و شناخت مهم‏ترین عوامل موثر بر هدایت صحیح آن ها بود. جامعه آماری این تحقیق 21 هزار نفر روستایی عضو صندوق های اعتباری خرد راه‏اندازی شده در شهرستان قلعه گنج بود. حجم نمونه، با استفاده از نرم‏افزار G*Power، 203 نفر تعیین و نمونه گیری، با روش چند مرحله ای انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد 8/46 درصد اعضا، وام تولیدی خود را در مسیر غیرتولیدی مصرف و آن را از کسبوکار خارج کرده بودند، 3/44 درصد وام خویش را در جهت حفظ کسب وکار قبلی و 9/8 درصد اعضا وام خویش را در جهت ایجاد شغل جدید استفاده کرده بودند. تحلیل رگرسیون لجستیک نشان داد که متغیرهای «تعداد دفعات نظارت»، «تعداد اعضای گروه»، «عدم رضایت از بالا بودن اقساط وام»، «ادراک از کنترل رفتار»، «ادراک از عملکرد شغلی»، «ادراک از زمینه پیشرفت شغلی» و «سطح تحصیلات» توانسته اند بین 46 تا 61 درصد از تغییرات متغیر وابسته «میزان هزینه کرد وام در توسعه کسب و کار» را تبیین نمایند.

  کلیدواژگان: وام های خرد، کسب‏ وکار روستایی، کارآفرینی، فقرزدایی، قلعه‏ گنج
 • جواد معدنی* صفحات 390-407

  از دیرباز، اشتغال پایدار در روستاها یکی از اصلی ترین اهداف کشورها است. گردشگری روستایی به عنوان یکی از مهم ترین انواع گردشگری، نقش مهمی را ایفا می نماید. شیوع ویروس کرونا چالش های بسیار بزرگی را برای صنعت گردشگری به وجود آورد که تاثیرات و پیامدهای منفی آن، موجب گردید که کشورها به دنبال اتخاذ اقداماتی باشند. یکی از مهم ترین آن ها، سناریوپردازی است که هدف اصلی تحقیق حاضر نیز بررسی نقش گردشگری روستایی در توسعه اشتغال پایدار ساکنان در دوران پساکرونا با رویکرد سناریونگاری است. روش تحقیق، آمیخته است که با استفاده از رویکرد متوالی اکتشافی در دو فاز کیفی - کمی انجام شد. روش های به کاررفته به ترتیب «تحلیل مضمون و برنامه ریزی سناریو» و جامعه آماری شامل خبرگان حوزه های مدیریت و برنامه ریزی روستایی، گردشگری روستایی، مدیریت دولتی، مددکاری اجتماعی، جامعه شناسی، جغرافیای روستایی است که با استفاده از نمونه گیری هدفمند، 13 نفر از آن ها مشارکت داشتند. مطابق با یافته ها در فاز اول که با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شده است، مضامین استخراج شده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته در قالب 48 مضمون پایه، 14 مضمون سازمان دهنده و 4 مضمون فراگیر هستند که برای شناسایی پیشران ها به مرحله بعدی راه می یابند. مطابق با یافته های فاز کمی، چهار سناریو شناسایی شدند که عبارت اند از: درهای باز اقتصادی؛ گردشگری خانه دوم؛ سپر دفاعی اقتصادی؛ انزوای اقتصادی و قفل اجباری. باتوجه به نتایج، گردشگری در مناطق روستایی، نه تنها باعث توسعه اشتغال پایدار می شود، بلکه تاثیر زیادی بر ساکنان، به ویژه بر ایجاد شغل و درآمد آن ها دارد. این مقوله منجر به تغییر عظیمی در تحرک نیروی کار در روستاها شده است و نه تنها انتخاب های شغلی را غنی و بزرگ کرده است، بلکه اشتغال روستایی را متنوع تر و پایدارتر کرده است.

  کلیدواژگان: گردشگری روستایی، اشتغال پایدار، مطالعه آمیخته، شهرستان سرعین
 • فاطمه نرماشیری، مهدی قربانی*، غلامرضا زهتابیان، حسین آذرنیوند، امیر علم بیگی، رولند ورنر شولز صفحات 408-419

  یکی از چالش های پایداری، شکاف بین دستورالعمل های پایداری و تصمیم گیری همراه با عمل از سوی جوامع هدف است. رفتار کشاورزان نیز به عنوان عامل تصمیم گیرنده از عوامل اثرگذار بر آینده پایداری است. دراین بین رویکردهای فرارشته ای همچون نظام های انسان- محیط زیست جهت مدیریت پایدار و رفع چالش های پایداری موثر هستند. بدین منظور این تحقیق با هدف اصلی بررسی رفتار پایدار بهره برداران کشاورزی و به قصد سنجش توانایی تفکیک رفتار کشاورزان بر اساس شاخص های پایداری در قالب پنج سرمایه و همچنین بر اساس خصوصیات فردی کشاورزان انجام پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش متشکل از 5024 بهره-بردار کشاورزی شهرستان قلعه گنج بوده که ازاین بین به روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب به شمار 389 نفر به عنوان نمونه انتخاب و دو پیشایند رفتاری سودمندی و سازگاری درک شده موردسنجش قرار گرفته اند. ابزار پژوهش پرسش نامه ای بود که روایی و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار Lisrel 8.80 موردبررسی قرار گرفت. روش آماری جهت تفکیک و پیش بینی وضعیت پیشایندهای رفتاری رگرسیون لجستیک دو جمله ای بر پایه نرم افزار SPSS 25 بوده است. نتیجه کلی تحقیق گویای آن است که شاخص های پایداری فیزیکی متغیری مهم در پیش بینی رفتار بهره برداران است. همچنین مشخص شد محل سکونت نیز در پیش بینی رفتار موثر است. در رابطه با مولفه سودمندی درک شده از سوی افراد شاخص های انسانی و نوع منبع آب نیز معنی دار هستند درحالی که برای مولفه سازگاری درک شده از سوی افراد شاخص های اجتماعی و نوع فعالیت کشاورزی تاثیر پیش بینی کننده معنی دارتری دارند.

  کلیدواژگان: شاخص های پایداری، پیشایندهای رفتاری، نظام های انسان- محیط زیست، پایداری کشاورزی، قلعه گنج
 • ژیلا وطنخواه کلورزی، محمدرضا رضوانی*، علیرضا دربان آستانه صفحات 420-433

  پسماند برنج ازجمله پسماندهای مهم کشاورزی است که در استان گیلان به وفور یافت می شود و یکی از منابع بالقوه برای تامین خوراک دام است. خوراک دام نیاز ضروری دامداران است و بخش عمده آن در حال حاضر از خارج کشور وارد می شود. پسماندهای فراوان برنج و نیاز دام ها به علوفه، فرصت مناسبی برای کارآفرینی در این بخش را فراهم آورده است. این پژوهش با رویکرد کمی و جهت گیری کاربردی با هدف شناسایی و تحلیل موانع توسعه کارآفرینی در زمینه استفاده از کلش برنج به عنوان خوراک دام انجام شده است. جامعه آماری تحقیق 180 هزار بهره بردار برنج است که ازطریق نمونه برداری تصادفی، 400 بهره بردار از 40 روستا و در هر روستا 10 بهره بردار به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته و برای تحلیل داده ها از تحلیل عاملی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد عامل امکانات و شرایط طبیعی شامل متغیرهای رطوبت بالا، بارندگی های موسمی، کمبود انبار و ماشین آلات با مقدار ویژه 5/2 و واریانس 9/30 درصد، عامل فرهنگی - اجتماعی شامل متغیرهای آگاهی، آموزش، ضعف مدیریت با مقدار ویژه 93/1 و واریانس 4/11 درصد، عامل مالی شامل متغیرهای هزینه و کمبود سرمایه با مقدار ویژه 36/1 و واریانس 7/8 درصد و میزان مالکیت شامل متغیرهای تعداد دام و میزان زمین با مقدار ویژه 26/1 و واریانس 5/6 درصد از مهم ترین عوامل بازدارنده توسعه کارآفرینی کلش به عنوان خوراک دام هستند. درنتیجه با رفع موانع فوق، کارآفرینی در این بخش قابل توسعه است و  علاوه بر حفظ محیط زیست، مشکل تامین خوراک دام استان تا حدودی نیز قابل رفع خواهد بود.

  کلیدواژگان: کلش برنج، پسماندهای کشاورزی، توسعه کارآفرینی، خوراک دام، استان گیلان
 • حسین دانش مهر*، ریزان شعبانی صفحات 434-451

  یکی از ابعاد مهم توسعه در میان جوامع روستایی، توجه به بعد اجتماعی است به طوری که، شکست یا موفقیت طرح های توسعه روستایی بستگی به درجه مشارکت و درگیری اجتماعات محلی در آن ها دارد. مطالعه حاضر به دنبال تحلیل سازه های اثرگذار بر مشارکت اجتماعی روستاییان در پروژه های عمرانی بنیاد برکت (وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)) در بازه زمانی 1397-1399 روستاهای شهرستان سروآباد استان کردستان است. روش شناسی پژوهش کمی و بر اساس روش پیمایش است و برای گردآوری داده ها از ابزار پرسش نامه استفاده شده است. جامعه آماری شامل تمامی افرادی ذی نفع در پروژه های بنیاد برکت در دهستان های اورامان، پایگلان، بیساران و ژریژه شهرستان سروآباد و روستاهای تحت پوشش هستند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران و نمونه گیری سهمیه ای متناسب، 385 نفر بالای 18 سال تعیین شد و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS23 انجام شد. نتایج نشان داد بین متغیرهای عدالت اجتماعی، اعتماد نهادی، رضایتمندی مردم از طرح های عمرانی، تعلق اجتماعی، پایگاه اجتماعی - اقتصادی و میزان آگاهی مردم از پروژه های بنیاد برکت با میزان مشارکت اجتماعی مردم در پروژه های بنیاد برکت رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. همچنین بین متغیرهای احساس امنیت، نوگرایی و وضعیت تاهل با مشارکت اجتماعی مردم در پروژه ها رابطه ای یافت نشد. درنهایت می توان گفت ظرفیت های بالای توسعه منطقه در بخش های توسعه انسانی، گردشگری و باغداری از یک سو و نرخ زیاد بیکاری، عدم سرمایه گذاری بخش دولتی و توسعه نیافتگی منطقه از سوی دیگر، زمینه پذیرش طرح ها و ایده های نو در میان مردم را فراهم ساخته و این امر گزاره های سنت کلاسیک توسعه (مقاومت روستاییان در برابر ایده های نو) را فروریخته است.

  کلیدواژگان: شهرستان سروآباد، بنیاد برکت، ستاد فرمان اجرایی حضرت امام (ره)، توسعه روستایی، مشارکت اجتماعی
 • میلاد بخارایی نیا، محمدصادق صبوری*، سید مهدی میردامادی صفحات 452-467

  هدف از انجام این پژوهش بررسی الزامات بکارگیری فناوری های نوین دیجیتال برای بهبود معیشت پایدار کشاورزان است. این پژوهش از نوع تحقیقات پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کشاورزان استان تهران بود که از فناوری های نوین دیجیتالی در مزارع خود استفاده نموده اند و تعداد آنان 112 نفر است. با توجه به محدود بودن تعداد کشاورزانی که از فناوری های نوین دیجیتالی استفاده نموده اند، همه آن ها به صورت سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش معادلات ساختاری (SEM) به کمک نرم افزار Smart PLS3 صورت گرفت. یافته های تحقیق نشان دهنده آن است که الزامات آموزشی بکارگیری فناوری های نوین دیجیتال با ضریب مسیر 236/0 تاثیر مثبت و معناداری بر بهبود معیشت پایدار کشاورزان دارد، همچنین الزامات اقتصادی با ضریب مسیر 234/0، الزامات ساختاری با ضریب مسیر 146/0، الزامات نهادی با ضریب مسیر 135/0، الزامات سیاست گذاری با ضریب مسیر 118/0، الزامات مدیریتی با ضریب مسیر 114/0 و الزمات مهارتی به کارگیری فناوری های دیجیتال با ضریب مسیر 104/0 بر معیشت پایدار تاثیر مثبت و معناداری دارند.

  کلیدواژگان: فناوری های نوین، دانش فنی کشاورزان، پایدار سازی معیشت، منابع معیشت، افزایش بهره وری
 • سوده فاضلی ثانی، مهدی رمضان زاده لسبویی*، محمود حسن پور صفحات 468-483

  گردشگری روستایی، یکی از انواع گردشگری است که نقش مهمی را در توسعه نواحی روستایی دارد. یکی از موضوعات مهم در گردشگری روستایی، رقابت پذیری مقاصد گردشگری است که برای افزایش توان بالقوه مقاصد بسیار مورد توجه قرار گرفته است. ازاین رو هدف مقاله حاضر ارزیابی عوامل موثر در رقابت پذیری گردشگری دهستان دوهزار و ارایه راهکار های مناسب برای آن است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و از ابزار پرسش نامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده که جامعه آماری پژوهش ساکنان دهستان دوهزار بودند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه آماری به شیوه نمونه گیری ساده در دسترس انتخاب شدند. برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و PLS استفاده شد. نتایج نشان داد که ضریب اثر مولفه هایی نظیر حمایت از رشد و توسعه گردشگری (154/3)، مهمان نوازی و پذیرش گردشگری (050/3)، تحلیل رقابتی (567/4)، توسعه (774/5)، جایگاه (626/3)، مدیریت بازدیدکنندگان (055/4) در رشد و توسعه گردشگری دهستان دوهزار تاثیر بیشتری دارند و از بین متغیرهای رقابت پذیری فقط منابع و جاذبه های محوری در رشد و توسعه گردشگری دهستان دوهزار تاثیر دارد و متغیرهای دیگر از جمله عوامل پشتیبانی، مدیریت مقصد، خطی مشی، برنامه ریزی و توسعه مقصد، عوامل تقویت کننده حتی با نقش تعدیلگر حمایت جوامع محلی در رشد و توسعه گردشگری تاثیر ندارند.

  کلیدواژگان: گردشگری روستایی، رقابت پذیری، شهرستان تنکابن، دهستان دوهزار
 • سعید صالحیان*، مصطفی کدخدایی، رحمت الله منشی زاده، محمدتقی رضویان صفحات 484-503

  خشکسالی یا ناپایداری منابع آب کشاورزی آثاری را در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی به ویژه در سکونتگاه های روستایی به همراه دارد. در این پژوهش ارتباط بین ناپایداری منابع آب در بخش کشاورزی و توسعه روستایی در قالب ابعاد محیطی، اقتصادی و اجتماعی در سکونتگاه های روستایی دشت رفسنجان موردبررسی قرار گرفته است. روش انجام پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر روش کمی است. بر اساس فرمول کوکران تعداد پرسش نامه ها از تعداد 53263 خانوار روستایی یا شهرهای کوچک با اقتصاد روستایی 380 نفر برآورد شده که در طی تحقیق و بر اساس محدودیت ها و حذف پرسش نامه های نادرست، تعداد نمونه ها به 313 مورد رسید. پرسش نامه ها در 16 طبقه دهستانی توزیع شده اند. در ادامه، در نرم افزار SPSS میانگین شاخص های اقتصادی، اجتماعی و محیطی، مهاجرت و کمیت و کیفیت آب مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج جهت سنجش معناداری در آزمون T مستقل تک نمونه ای، دوجمله ای یا باینومیال و کولموگوروف - اسمیرنوف بررسی شده و در تاثیر خشک سالی در دهستان های مختلف مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد شاخص های محیطی موردبررسی با میانگین 99/3، شاخص های اقتصادی با میانگین 88/3 و شاخص های اجتماعی با میانگین 004/4 در طیف 5 تایی لیکرت تحت تاثیر خشکسالی قرار گرفته است. بر این اساس، پس از وقوع کم آبی یا خشک سالی، محیط طبیعی و انسانی تحت تاثیر قرار گرفته و توسعه روستایی در ابعاد محیطی، اجتماعی و اقتصادی در دشت رفسنجان با اختلال مواجه شده و مسایلی چون کاهش سطح زیرکشت کشاورزی، کاهش درآمد، نشست زمین، فقر، بیکاری، مهاجرت و پیامدهای زیست محیطی را به دنبال داشته است.

  کلیدواژگان: ناپایداری منابع آب کشاورزی، توسعه روستایی، خشکسالی، پیامدهای خشکسالی، آزمون T مستقل تک نمونه ای
 • ساجده خراباتی*، آوا نیک مرد صفحات 504-525

  مفهوم پایداری از گذشته در معماری روستایی ایران وجود داشته است. اما امروزه تغییرات اجتماعی و اقتصادی، تحولاتی را در معماری روستایی ایجاد کرده و در روستاهای امروزی به مفهوم پایداری کمتر توجه شده است. در این میان معماری روستایی قدیم دارای شاخص های ارزشمندی در حوزه پایداری است که می تواند پس از شناسایی و تحلیل، در طراحی جدید مورد بهره برداری قرار گیرد. هدف این پژوهش، بررسی مولفه های موثر در ایجاد پایداری و نمود آن ها در معماری روستای ارمیان است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی - تحلیلی است. بدین منظور ابتدا با مطالعه منابع کتابخانه ای، ابعاد پایداری و مولفه های آن مشخص شده و پس از تحلیل محتوا، چهارچوب نظری ارایه گردیده است. سپس با مطالعه میدانی و با شیوه تحلیلی، در نمونه موردی روستای ارمیان میامی موردبررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و محیطی در پایداری معماری روستایی موثر هستند. در بعد پایداری اجتماعی مولفه هویت اجتماعی، حس تعلق، تعاملات اجتماعی، سرزندگی و امنیت اجتماعی و در بعد پایداری فرهنگی مولفه مشارکت و همبستگی، سرمایه و میراث فرهنگی، ارزش و هنجار فرهنگی و در بعد پایداری اقتصادی مولفه نوع مصالح، پرهیز از بیهودگی، وضعیت اشتغال و معیشت و در بعد پایداری محیطی مولفه هماهنگی با شرایط اقلیمی، پویایی و سازگاری، احترام و حفظ محیط تاثیرگذار است. همه این مولفه ها و شاخص های آن در بافت و مسکن روستای ارمیان نمود پیدا کرده و معماری روستای ارمیان مصداقی از معماری بومی پایدار است که با هویت، اقلیم، فرهنگ و سبک زندگی روستایی انطباق دارد.

  کلیدواژگان: ابعاد و مولفه های پایداری، معماری پایدار، معماری بومی، سکونتگاه های روستایی، روستای ارمیان
 • امیرهوشنگ احسانی*، زهرا حسین آبادی صفحات 526-541

  تغییر کاربری اراضی و توسعه تدریجی در حاشیه شهرها، از بین رفتن مناظر طبیعی، کشاورزی و مشکلات زیست محیطی در فضاهای پیراشهری را به دنبال داشته است. مطالعه، ترمیم و بهسازی این اثرها بر مبنای اصول و روش های طراحی محیطی امری ضروری و چالش برانگیز است. با توجه به وضعیت موجود در حاشیه شرقی شهر اراک و موضوع رشد و توسعه، توجه به محیط و منظر این بخش از شهر، به دلیل ارزشمندی خاک مرغوب، وجود نواحی روستایی، باغ ها و اراضی کشاورزی، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در راستای ارزیابی وضعیت این منطقه، شاخص اکولوژیک مبتنی بر سنجش از دور (Remote sensing-based ecological index)، با چهار زیر شاخص نواحی ساخته شده، پوشش گیاهی، دمای سطح زمین و رطوبت سطحی، به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که کیفیت اکولوژیک در پهنه های مختلف در اثر توسعه زیرساخت ها، سطوح نفوذناپذیر شهری، اراضی صنعتی و به طور کلی فضاهای حاصل از فشار فعالیت های انسانی، مقادیر پایین تر و در باغات، اراضی کشاورزی فعال روستایی و پارک ها و فضای سبز پراکنده مقادیر بالاتری را به خود اختصاص داده بود. سپس نتایج حاصل در چهارچوب فشار-وضعیت-پاسخ، تحلیل شد. در پایان بخشی از اراضی قنات ناصری، با توجه به باغات باقی مانده و فضاهای روستایی و کشاورزی آن در لبه شهر، بر اساس یافته ها و تحلیل های تحقیق، به منظور حفظ و گسترش ارزش های اکولوژیک موجود، با ایده ها و سیاست گذاری ها، مورد بازطراحی قرار گرفت.

  کلیدواژگان: حاشیه شهر، ارزیابی، روستا شهری، بهسازی، منظر، باز طراحی
|
 • Hojjat Varmazyari *, Muhammad Asef Shaiq, Mohammad Ali Amiri Mijan, Khalil Kalantari Pages 372-389

  Lending microloans for employment creation and prosperity of production is an appropriate way to empower the poor, generate income, reduce poverty and improve food security. Nevertheless, the evidence shows that part of these microloans is faced with moral hazards and spent on non-productive affairs. This study aimed to investigate the spending of business microloans granted by local microcredit funds in the county of Qaleh Ganj in Kerman province and to identify the most important factors affecting their efficient usage. The statistical population consisted of 21,000 rural members of the microcredit funds set up in Qaleh Ganj County. The sample size was calculated using the G*Power software (n = 203) and the sampling was carried out by multistage sampling. The results showed that 46.8% of the members used their production loans in a non-productive way and took it out of the business, 44.3% of the respondents used their loans to maintain their previous business and 8.9% of them used their loans to create new jobs. Logistic regression analysis showed that the variables, namely "times of supervision", "number of group members", "dissatisfaction with high monthly installments", "perceived behavioral control", "perception of job performance", "perceived career advancement prospects" and "level of education" have explained between 46 and 61 percent of the individual membership in both groups of the dependent variable "using business microloans for business development".

  Keywords: Microloans, Rural business, Entrepreneurship, poverty alleviation, Qaleh Ganj
 • Javad Madani * Pages 390-407

  Sustainable rural employment has always been one of the most substantial goals of countries. As an important type of tourism, rural tourism plays a vital role in this context. The COVID-19 pandemic led to many challenges for the tourism industry, and the subsequent negative consequences made countries take some effective measures for the period coming after the pandemic. Scenario writing is one of the measures taken in this case. Accordingly, the crucial purpose of the extant study was to examine the role of rural tourism in developing sustainable employment of residents during the post-corona era by using a scenario-planning approach. The mixed method was used in this research by employing an exploratory-sequential approach within two qualitative and quantitative phases. Thematic Analysis and Scenario Planning were used in the present paper. The statistical population of the study comprised of experts in rural management and planning, rural tourism, public administration, social work, sociology, and rural geography who were examined based on the purposive sampling method. According to findings of the first phase conducted using thematic analysis, the themes extracted from semi-structured interviews were classified into 48 basic, 14 organizing, and 4 global themes used to identify drivers in the next step. Following quantitative results, four scenarios were found, including Economic open doors, Second home tourism, Economic defense shield, Economic isolation and Lockdown. Therefore, rural tourism not only contributes to sustainable employment development but also affects residents, especially their job creation and income. Rural tourism has led to a considerable change in labor mobility in villages by enriching job choices and diversifying more sustainable rural employment.

  Keywords: Rural Tourism, Sustainable Employment, post-corona era, Scenario writing, Sarein
 • Fatemeh Narmashiri, Mehdi Ghorbani *, Gholamreza Zehtabian, Hosein Azarnivand, Amir Alambeigi, Roland W Scholz Pages 408-419

  One of the sustainability challenges is the gap between sustainability guidelines and action-based decision-making by the target communities. Farmers' behavior as a decision-maker is also a factor influencing the future of sustainability. Interdisciplinary approaches such as human-environmental systems are effective for sustainable management and solving the challenges of sustainability. For this purpose, this study was conducted to investigate the sustainable behavior of agricultural stakeholders and evaluate the separation of behavioral antecedent levels of capability based on sustainability indicators in the form of five capitals and individual characteristics of farmers. The statistical population of this study included 5024 agricultural stakeholders of Ghalehgang County, of which 389 people were selected as a sample by stratified sampling method with appropriate proportion, and two behavioral antecedents of perceived usefulness and perceived compatibility were measured. The research tool was a questionnaire and its validity and reliability were assessed by Cronbach's alpha coefficient and confirmatory factor analysis using Lisrel 8.80 software. The statistical method for distinguishing and predicting the status of behavioral antecedents was binary logistic regression using SPSS 25 software. The overall result of the research shows that physical stability indicators are an important variable in predicting the behavior of users. It also turned out that the residence location is effective in predicting behavior. Regarding the individuals' perceived usefulness component, human indicators and the type of water source are significant, while for the perceived compatibility component, social indicators and the type of agricultural activity have a more significant predictive effect.

  Keywords: sustainability, Antecedents, Human-Environmental Systems, sustainability of agriculture, Ghalehgang
 • Zhila Vatankhah Klurazi, MohammadReza Rezvani *, Alireaza Darban Astaneh Pages 420-433

  Rice waste is one of the agricultural wastes in Guilan province and a source of livestock feed. Most of it is imported from abroad. Therefore, abundant rice waste and livestock need for fodder provide a good opportunity for entrepreneurship. This research has a quantitative approach with an applied orientation. The purpose of this study is to identify barriers to entrepreneurship development from rice straw as animal feed. The statistical population of the research is 180000 rice farmers, out of which 400 farmers from 40 villages and 10 farmers in each village were randomly selected as a sample. Data collection was performed using a questionnaire and data analysis was performed using factor analysis model. The results show that the factor of facilities and natural conditions include variables of humidity, rainfall, lack of storage and machinery with a eigenvalues of 2.5 and a percentage of the variance of 30.9. Socio-cultural factors including variables of knowledge, education, and poor management with a eigenvalues of 1.93 and variance percentage of 11.4, financial factors including the cost and capital shortage variables with eigenvalues of 1.36 and variance percentage of 8.7 and ownership rate including variables of a number of livestock and land with a eigenvalues of 1.26 and percentage of the variance of 5.5 6, are the most important disincentive factors of the straw entrepreneurship development, is known as animal feed. We conclude that by removing this barrier, entrepreneurship can be developed and the problem of providing livestock feed in the province will be solved to some extent.

  Keywords: Agricultural waste, Animal feed, Entrepreneurship Development, Gilan province, rice straw
 • Hossein Daneshmehr *, Rizan Shaabani Pages 434-451

  The issue of the present study is the relationship between participation and development, especially social development. One of the most important issues in social development is rural development plans. The success or failure of rural development plans or projects depends on the degree of involvement of local communities in the plans and their evaluation of the projects. In order to find out the relationship between rural participation in general in the development projects of Barakat Foundation (affiliated to the Executive Headquarters of Imam Khomeini), this study has studied the villages of Sarvabad city of Kurdistan province in the years 97-99. The research methodology was quantitative and with survey technique and questionnaire tools. The statistical population of the study included all stakeholders in Barakat Foundation projects during the years 97-99 in Oraman, Payglan, Bisaran and Jerizheh districts. The sample size was determined based on Cochran's formula and the sampling method was done by stratified sampling. A questionnaire was used to collect data, which was designed based on the objectives of the research. Then simultaneous regression analysis and Pearson correlation coefficient were performed on the collected data using SPSS Ver23 software. The results showed that there is a significant relationship between social justice, institutional trust, people's satisfaction with development projects, social belonging, socio-economic status and public awareness of Barakat Foundation projects with the level of social participation in Barakat Foundation projects. In other words, these factors can be considered effective factors on people's participation in the projects of the Barakat Village Foundation in Sarvabad city.

  Keywords: Sarvabad city, Barakat Foundation, Executive staff of Imam Khomeini, Rural Development, social participation
 • Milad Bokharaeinia, MohammadSadegh Sabouri *, Seyed Mahdi Mirdamadi Pages 452-467

  The purpose of this research is to investigate the requirements of using new digital technologies in order to improve the sustainable livelihood of farmers. This research is a survey research. The statistical population of this research included all the farmers of Tehran province who have used modern digital technologies in their farms and their number is 112. Due to the limited number of farmers who have used new digital technologies, all of them were surveyed using a census. Data analysis was done using the structural equation method (SEM) with the help of Smart PLS3 software. The research findings show that the educational requirements of using new digital technologies with a path coefficient of 0.236 have a positive and significant effect on improving the sustainable livelihood of farmers, as well as economic requirements with a path coefficient of 0.234, structural requirements with a path coefficient of 0.146, institutional requirements with a path coefficient of 0.135, policy requirements with a path coefficient of 0.118, management requirements with a path coefficient of 0.114, and skill requirements for using digital technologies with a coefficient of 0.104 have a positive and significant effect on sustainable livelihood.

  Keywords: New Technologies, technical knowledge of farmers, livelihood stabilization, livelihood resources, Increasing Productivity
 • Sudeh Fazeli Sani, Mehdi Ramezanzadeh Lasboyee *, Mahmood Hasanpour Pages 468-483

  Rural tourism is one of the types of tourism that plays an important role in the development of the rural areas. One of the important issues in rural tourism is the competitiveness of tourism destinations, which has been given much attention to in order to increase the potential of the destinations. Therefore, the purpose of this article is to evaluate the effective factors in the competitiveness of tourism in Dohzar country and provide appropriate solutions for it. The research method is descriptive-analytical and a questionnaire was used to collect data. The statistical population of the study is the residents of Dohezar country who were randomly selected using the Cochran method as a statistical sample by simple sampling of 384 people. SPSS _ PLS software was used to analyze statistical and inferential data. The results show that the coefficient of effectiveness of components such as supporting the growth and development of tourism (3.154), hospitality and tourism reception (3.050), competitive analysis (4.566), development (5.774), location (3,626), and visitor management (4,055) have a greater impact on the growth and development of tourism in Dohezar country and among the variables of competitiveness, only Core resources & Attractors have an impact on the growth and development of tourism. And other variables such as Supporting factors, Destination management, Destination policy, Planning and Development, Amplifying determinants, even with the moderating role of supporting local communities, do not affect the growth and development of tourism.

  Keywords: Rural Tourism, Development of rural areas, The competitiveness of rural areas, Dohezar country
 • Saeid Salehian *, Mostafa Kadkhodaei, Rahmatolla Monshi Zadeh, MohammadTaghi Razvian Pages 484-503

  Drought or instability of agricultural water resources has effects in various economic, social, political, environmental, etc. dimensions, especially in rural settlements. In this research, the relationship between the instability of water resources in the agricultural sector and rural development in the form of environmental, economic and social dimensions in the rural settlements of Rafsanjan plain has been investigated. The research method is descriptive-analytical and based on a quantitative method. Based on Cochran's formula, the number of questionnaires from 53263 rural households or small towns with the rural economies is estimated to be 380, and during the research and based on the limitations and removal of incorrect questionnaires, the number of samples reached 313. Questionnaires have been distributed in 16 rural districts. Then, the average of economic, social and environmental indicators, migration and quantity and quality of water were analyzed in SPSS software and the results were analyzed to measure significance in independent one-sample, binomial or binomial and Kolmogorov-Smirnov tests. The results of the research show that the investigated environmental indicators with an average of 3.99, economic indicators with an average of 3.88 and social indicators with an average of 4.004 on the five-point Likert scale are affected by drought. Based on this, after the occurrence of water scarcity or drought, the natural and human environment is affected and the rural development in the environmental, social and economic dimensions in the Rafsanjan Plain is disrupted and issues such as the reduction of the area under agricultural cultivation, income reduction, and land subsidence have led to poverty, unemployment, immigration and environmental consequences.

  Keywords: Water resources instability, drought consequences, Rafsanjan Plain, Rural settlement, T Test
 • Sajede Kharabati *, Ava Nikmard Pages 504-525

  The concept of sustainability has long characterized the rural architecture of Iran. However, today, social and economic changes have brought about developments in rural architecture, as modern villages have focused less on the concept of sustainability. Old rural architecture has valuable sustainability indicators which can be utilized in new designs. This research investigates the component affecting sustainability creation and its representation in the architecture of Armian village. This research was applied in terms of goal and descriptive-analytical in terms of methods. First, library sources were reviewed to determine the effective components. Then, a theoretical framework was presented after the content analysis, as the village of Armian was examined following field studies and analytical methods. Results indicated that social, cultural, economic and environmental dimensions contributed to rural architecture sustainability. As regards the social sustainability dimension, such components as social identity, sense of attachment, social interactions, vitality and social security; as regards cultural sustainability dimension, such components as participation and solidarity, cultural heritage and capital, value and cultural value; as regards economic sustainability dimension, such components as the type of material, effectiveness and avoiding nullity, employment and subsistence; and as regards environmental sustainability dimension, such components as an adaptation with the climatic conditions, dynamism and adaptability, respect and preservation of the environment were effective. These components and indicators have been noted in the Armian village fabric and housing. The Armian village architecture is an example of local, sustainable architecture in conformity with the rural life's identity, climate, culture and lifestyle.

  Keywords: Sustainability dimensions, components, Sustainable architecture, Local Architecture, rural settlements, Armian village
 • Amirhoushang Ehsani *, Zahra Hosseinabadi Pages 526-541

  Expansion of cities on the fringes has caused the loss of natural landscapes, agricultural lands and environmental problems. Restoring and improving these effects based on the principles of environmental design is a necessary matter. Considering the current state of development of Arak city on the eastern edge, it is very important to pay attention to this part due to the value of high-quality soil, the existence of rural areas, gardens and agricultural lands. In this paper, a part of the eastern fringe of Arak was studied by satellite data and remote sensing-based ecological Index (RSEI) that includes four sub-indices: built-up area, vegetation cover, land surface temperature and land surface moisture. Integrating them was done by principal component analysis. The results showed that the lower ecological quality in different areas was caused by the development of infrastructures, impervious urban surfaces, industrial lands and in general the spaces resulting from the pressure of human activities and the ecological quality was higher in gardens, active rural agricultural lands and scattered parks and green spaces. Then, the results were analyzed in the pressure-state-response framework, and a part of the land named "Qanat Naseri" was redesigned in order to maintain and expand the existing ecological values based on the results and analysis.

  Keywords: urban fringe, assessment, Urban-Rural, improvement, Landscape, Redesign