فهرست مطالب

علوم و فناوری بذر ایران - سال یازدهم شماره 3 (پیاپی 27، پاییز 1401)
 • سال یازدهم شماره 3 (پیاپی 27، پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/09/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی مرادی*، رویا بهبود صفحات 1-17
  با وجود صفات مطلوب کیفی ذرت شیرین، کشت این گیاه به جهت ضعف برخی ویژگی های جوانه زنی، بنیه ضعیف، چروکیده گی بذر و استقرار ضعیف گیاهچه در خاک محدود می باشد، استفاده از ترکیبات معدنی در پوشش دهی بذر می تواند شاخص های جوانه زنی، ویژگی های گیاهچه ای و فیزیکی بذر ذرت شیرین را بهبود دهد. برای بهبود کارایی بذر ذرت شیرین با استفاده از پوشش دهی بذر، پژوهشی در آزمایشگاه فناوری بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج در سال 1397 به صورت فاکتوریل سه عاملی در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار 25 بذری اجرا شد. عامل اول شامل غلظت محلول های کیتوزان (صفر -اسید استیک 3/0 درصد، 5/0 و 75/0 درصد) ، عامل دوم صمغ عربی (صفر -آب مقطر و 4/0 درصد) و عامل سوم ترکیب پوششیV10K2.5P5 (ورمی کولیت (V) با نسبت وزنی 10 برابر وزن بذر، کایولن (K) با نسبت وزنی 5/2 برابر وزن بذر و پرلیت (P) با نسبت وزنی 5 برابر وزن بذر) و عدم وجود ترکیب پوششی بود. نتایج اثر برهمکنش صمغ عربی و ترکیب پوششی در سطح کیتوزان 5/0 درصد نشان داد که بیشترین شاخص طولی بنیه گیاهچه (24/183) مربوط به تیمار پوششی صمغ عربی 4/0 درصد و ترکیب پوششی V10K2.5P5 بود که با کمترین شاخص طولی بنیه گیاهچه (70/85) از تیمار پوششی صمغ عربی 4/0 درصد و عدم وجود ترکیب پوششی اختلاف معنی داری نشان داد. نتایج کلی آزمایش نشان داد که تیمار پوششی کیتوزان 5/0 درصد+ ترکیب پوششی V10K2.5P5+ صمغ عربی 4/0 درصد در مقایسه با دیگر تیمارهای آزمایش اثر بخشی بیشتری بر روی شاخص های جوانه زنی و ویژگی های بذر ذرت شیرین داشت.
  کلیدواژگان: بنیه بذر، پرلیت، صمغ عربی، کیتوزان، ورمی کولیت
 • ماهرخ بلندی، پریسا شیخ زاده*، سعید خماری، ناصر زارع، جابر شریفی صفحات 19-39
  به منظور بررسی اثر محیط رشد پایه مادری بر جوانه زنی بذور و رشد گیاهچه های گاوزبان اروپایی پس از انبارداری، آزمایشی به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دانشگاه محقق اردبیلی اجرا شد. تیمار ها شامل بذرهای حاصل از بوته های مادری محلول پاشی شده با اسید هیومیک (5/0 گرم در لیتر)، کیتوزان (1 گرم در لیتر)، اسید هیومیک + کیتوزان (5/0 گرم در لیتر + 1 گرم در لیتر)، اسید سالیسیلیک (4 میلی مولار)، اسید آسکوربیک (85/0 میلی مولار)، نیترات پتاسیم (20 میلی مولار) و شاهد بود. آزمون های جوانه زنی و رشد گیاهچه روی این بذرها طی دو دوره (بعد از برداشت و پس از پنج سال انبارداری) انجام گرفت. نتایج نشان داد در شرایط بدون انبارداری، بذرهای حاصل از بوته های مادری تیمار شده با محرک های زیستی و تنظیم کننده های رشدی، باعث افزایش جوانه زنی و رشد گیاهچه ها نسبت به بذرهای حاصل از تیمار شاهد گردید. در این شرایط، محلول پاشی بوته های مادری با اسید هیومیک+کیتوزان، با افزایش درصد و سرعت جوانه زنی، شاخص قدرت، طول و وزن خشک گیاهچه ها، بیشترین تاثیر را در بهبود خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه ها داشت. اگرچه انبارداری بذرها به مدت پنج سال، باعث کاهش قوه نامیه و قدرت بذرها گردید، اما محلول پاشی بوته های مادری، از طریق افزایش درصد قوه نامیه و شاخص قدرت بذر، از اثرات منفی انبارداری بر جوانه زنی کاسته و موجب افزایش درصد جوانه زنی، طول و وزن خشک گیاهچه ها شد. به طور کلی در بین تیمارهای بوته های مادری، محلول پاشی توام اسید هیومیک و کیتوزان را می توان به دلیل اثرات هم افزایی، بهترین تیمار برای بهبود زنده مانی بذر، خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه های گاوزبان دانست.
  کلیدواژگان: انبارداری، تیمار بوته مادری، رشد گیاهچه، قدرت بذر، گیاه دارویی
 • خدیجه سیاحی، امیرحسین ساری، آیدین حمیدی*، بهاره نوروزی، فرشید حسنی صفحات 41-54

  بهمنظور بررسی تاثیر پلاسمای سرد بر خصوصیات جوانهزنی بذر و رشد گیاهچه سویا، آزمایشی در قالب طرح آشیانه ای - فاکتوریل در چهار تکرار در مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران و موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در سال 1400 اجرا گردید. بذرها بهمدت 30، 60، 180، 300 و 420 ثانیه تحت تیمار پلاسمای سرد قرار گرفتند. به طور کلی، درصد جوانه زنی صفر تا 97/66 درصد، سرعت جوانه زنی صفر تا 17/32 درصد، شاخص جوانه زنی 61/3 تا 09/60 درصد، متوسط زمان جوانه زنی62/4 تا 66/66 درصد، طول ریشه-چه 87/2 تا 13/56 درصد، طول گیاهچه 70/2 13/78 درصد، تعدادگیاهچه عادی صفر تا 26/30 درصد و وزن خشک گیاهچه 36/1 تا 63/36 درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت. نتایج مطالعه ما نشان داد که تیمار 60 ثانیه بیشترین اثر مثبت بر روی خصوصیات جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه سویا داشت.

  کلیدواژگان: پلاسما سرد، جوانه زنی بذر، رشد گیاهچه، سویا
 • الهام بحرآبادی، رضا توکل افشاری*، مهدی نصیری محلاتی صفحات 55-71
  به منظور ارزیابی تاثیر دما، خشکی و پرایمینگ بر شاخص های درصد و سرعت جوانه زنی بذر ذرت، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح آماری کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. تیمارها شامل سطوح دمایی (5، 10، 15، 20، 25، 30، 35 و 45 درجه سلسیوس)، پتانسیل خشکی (0/0، 4/0-، 8/0- و 2/1- مگاپاسکال) و اعمال پرایمینگ (شاهد، هیدروپرایمینگ، آبسیزیک اسید، جیبرلیک اسید و سالیسیلیک اسید) بودند. بنا بر نتایج این پژوهش، افزایش دما و خشکی سبب کاهش پارامترهای درصد و سرعت جوانه زنی شد؛ به طوری که در پتانسیل های کمتر از 8/0- مگاپاسکال در تمامی سطوح دما و خشکی، کاهش معناداری در شاخص های ذکر شده مشاهده گردید. در دمای 35 درجه سلسیوس، درصد جوانه زنی در شرایط بدون اعمال پرایمینگ از 94 به 36 درصد (خشکی2/1- مگاپاسکال) کاهش یافت. تحت این شرایط، تیمار جیبرلیک اسید سبب بهبود جوانه زنی شد. برای تعیین دماهای کاردینال ذرت از مدل های رگرسیونی (دندان- مانند، دوتکه ای و بتا) استفاده شد. طبق نتایج آزمایش، مدل دندان- مانند، به عنوان بهترین مدل ارزیابی شد و بر اساس آن، دمای پایه، مطلوب 1، مطلوب2 و حداکثر به ترتیب 51/9، 12/24، 35 و 6/44 درجه سلسیوس برآورد گردید. به منظور بررسی تاثیر دما و پتانسیل آب بر جوانه زنی بذر تحت شرایط خشکی از مدل رگرسیونی غیر خطی هیدروترمال تایم استفاده شد. با توجه به آن که افزایش مقدار انحراف معیار از دمای پایه نشان دهنده توانایی جوانه زنی بذر در پتانسیل های متفاوت اسمزی است، هیدروپرایمینگ، جیبرلیک اسید و سالیسیلیک اسید سبب افزایش این مقدار نسبت به تیمار بدون پرایمینگ شدند.
  کلیدواژگان: پرایمینگ، تنش خشکی، جوانه زنی، دماهای کاردینال، مدل هیدروترمال تایم
 • محمدرضا میرزایی*، بابک بابائی صفحات 73-88

  در این تحقیق، صفات فیزیکی و شیمیایی بذر چغندرقند و ارتباطش با صفات جوانه زنی مطالعه شد. این صفات بر روی ده سینگل-کراس که از سه منطقه اردبیل فیروزکوه و کرج به دست آمده بود، مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که چگالی حجمی، چگالی واقعی و هدایت الکتریکی بذر چغندرقند تحت تاثیر متقابل محیط و ژنوتیپ می باشد. درصد مواد جامد محلول روی پریکارپ بذر چغندرقند (مواد بازدارنده جوانه زنی) فقط تحت تاثیر محیط تولید بذر بود. هم ژنتیک و هم شرایط محیطی حاکم بر طول مدت رشد و نمو بذر چغندرقند بر روی گیاه مادر، بر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و میانگین زمان جوانه زنی موثر بودند. لیکن یکنواختی جوانه زنی بذر چغندرقند فقط تحت تاثیر ژنوتیب بود. از طرفی همبستگی بین چگالی واقعی، چگالی حجمی، تخلخل، میزان درصد مواد جامد محلول پریکارپ و هدایت الکتریکی بذر چغندرقند با برخی صفات جوانه زنی، معنی داری بود. لیکن صفت یکنواختی جوانه زنی هیچ همبستگی با صفات فیزیکی و شیمیای بذر نداشت. با افزایش چگالی پریکارپ بذر موجب کاهش عوامل کاهنده کیفیت بذر از جمله هدایت الکتریکی بذر و درصد مواد جامد محلول بر روی پریکارپ می شود. بنابراین یکنواختی جوانه زنی که کمتر تحت تاثیر محیط است، می تواند در بر نامه های اصلاحی به عنوان یک شاخص انتخاب کیفیت بذر، استفاده شود. صفات فیزیکی و شیمیایی که همبستگی معنی داری با صفات جوانه زنی دارند، در مدیریت تولید بذر چغندرقند با هدف افزایش ضریب استحصال و کیفیت بذر چغندرقند، قابل توصیه می باشند.

  کلیدواژگان: پریکارپ، چگالی حجمی، چگالی واقعی، هدایت الکتریکی، یکنواختی جوانه زنی
 • فاطمه جمالی*، وحید اعتماد صفحات 89-102
  تحقیق در مورد تاثیر تنش شوری و خشکی بر جوانه زنی و الگوی رشد در بین جمعیت علف های مرتعی برای تعیین پتانسیل گونه های مناسب جهت ترمیم و حفاظت و همچنین تولید علوفه بسیار مهم است. به این منظور پژوهشی جهت ارزیابی تنش شوری و خشکی گیاه ریش پری دو شاخ در مرحله جوانه زنی و رشد گیاهچه سال 1399در آزمایشگاه بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران- کرج در قالب طرح کاملا تصادفی و در 3 تکرار انجام گردید. تیمارهای این آزمایش شامل 4 سطح شوری (100،150،200 و 300 میلی مولار سدیم کلرید)، 4 سطح خشکی (2-، 4-، 6- و 8- بار پلی اتیلن گلیکول) و آب مقطر (شاهد) بود. صفات مورد ارزیابی شامل درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه و طول ریشه چه بود. نتایج نشان داد درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و طول ساقه چه با افزایش شدت تنش شوری تا 200 میلی مولار افزایش و پس از آن کاهش یافت به طوری که عملا هیچ بذری جوانه نزد. در تنش خشکی صفات مورد مطالعه تا 6- بار افزایش یافته و پس از آن شروع به کاهش کردند. نتایج نشان داد گیاه ریش پری دو شاخ گیاهی نسبتا مقاوم به تنش شوری و خشکی می باشد.
  کلیدواژگان: : ریش پری دو شاخ، جوانه زنی، تنش شوری، تنش خشکی، احیای مراتع
|
 • Roya Behboud Pages 1-17
  In spite of optimal qualitative traits of sweet corn plant, its cultivation is limited due to some problems in germination, poor vigor, seed wrinkling and seedling weak establishment in the soil, using mineral compounds in seed coating could improve germination and seedling growth indices, and physical characteristics of sweet corn seeds. In order to improve efficacy of sweet corn seed using seed coating, this experiment was conducted based on three-factor factorial in a completely randomized design with four replications of 25 seeds at the laboratory at the Department of Agronomy and Plant Breeding, Yasouj University, Iran, in 2018. The first factor included the concentrations of chitosan solutions (zero- 0.3% acetic acid, 0.5 and 0.75%), the second factor was gum arabic (zero- distilled water and 0.4%) and the third factor was V10K2.5P5 coating composition (10, 2.5 and 5 fold to seed weight respectively in Vermiculite (V), kaolin (K) and perlite (P)) and no coating treatment. The interaction effect showed that that the highest seedling length vigor index (183.24) was related to the coating treatment of gum arabic 0.4% and coating composition of V10K2.5P5 that had a significant difference with a treatment that had the lowest seedling length vigor index (85.70) from the coating treatment gum arabic 0.4% and no coating composition. The overall results showed that the coating treatment of chitosan 0.5% + coating composition of V10K2.5P5 + gum arabic 0.4% was more effective treatment on germination indices and seedling and physical characteristics of sweet corn seeds compared to other treatments.
  Keywords: Seed vigor, Perlite, Gum arabic, chitosan, Vermiculite
 • Mahrokh Bolandi, Parisa Sheikhzadeh *, Saeed Khomari, Nasser Zare, Jaber Sharifi Pages 19-39
  To investigate the effect of the maternal plant's growth environment on qualitative characteristics and germination of borage seeds after storage, an experiment was carried out in a randomized complete block design with three replications at the University of Mohaghegh Ardabili. The treatments included seeds resulting from maternal plants sprayed with humic acid (0.5 g L-1), chitosan (1 g L-1), and the combination of humic acid and chitosan (0.5 g L-1 + 1 g L-1), salicylic acid. (4 mM), ascorbic acid (0.85 mM), potassium nitrate (20 mM) and control.The results showed that under non-storage conditions, the seeds that resulted from the maternal plants treated with bio-stimulants and growth regulators exhibited higher seed germination and seedling growth than those from the control plants. In this condition, foliar application of the maternal plants with humic acid+chitosan had the highest effect on the seed germination and seedling growth characteristics by increasing the germination percentage and rate, vigor index, seedlings dry weight and length. Although five years of dry seed storage reduced the seed viability and vigor, foliar application of maternal plants reduced the negative effects of storage on germination and enhanced the seed germination percentage and seedlings length, and dry weight by increasing the seed viability and seed vigor index. In general, among the foliar spraying treatments of the maternal plants, the combined foliar application of humic acid+chitosan, maybe due to the synergistic effects, can be considered the best treatment to improve the borage seed longevity, germination characteristics, and seedling growth.
  Keywords: Maternal plants treatment, medicinal plant, Seed vigor, seedling growth, Storage
 • Khadijeh Sayahi, AmirHossein Sari, A. Hamidi *, Bahareh Nowruzi, Farshid Hassani Pages 41-54

  In order to investigate the effect of cold plasma on seed germination characteristics and seedling growth of soybean commercial cultivars, an experiment in the form of a nest-factorial design with four replications was performed at the Plasma Physics Research Center of Islamic Azad University, Tehran Research Sciences Branch and Seed and Plant Certification and Registration Institute (SPCRI) in 2021. Seeds were exposed to cold plasma for 30, 60, 180, 300 and 420 seconds. In general, germination percentage from 0 to 66.97%, germination rate from 0 to 32.17%, germination index from 3.61 to 60.09%, mean germination time from 4.62 to 66.66%, root length 2.87 to 56.13%, seedling length 2.70 to 78.13%, normal seedling number 0 to 30.26% and seedling dry weight 1.36 to 36.63% increased compared to control treatment. The results of our study showed that 60 seconds treatment had the most positive effect on seed germination characteristics and seedling growth of soybean.

  Keywords: Cold plasma, soybean, Seed germination, seedling growth
 • Elham Bahrabadi, R. Tavakkol Afshari *, Mehdi Nassiri Mahallati Pages 55-71
  In order to evaluate the effect of temperature, drought and priming on the percentage and rate germination of corn seeds, a factorial experiment based on a completely randomized design with four replicates was conducted. Treatments included eight temperature (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 and 45 ºC), four drought potential (0, -0.4, -0.8 and -1.2 MPa), and five priming (control, hydroprimin, GA priming, ABA priming and, SA ptiming). Both percentage and rate of germination were inhibited at osmotic potentials ≤−0.8 MPa PEG. At 35 ºC temperature. Germination percentage of unprimed seeds was reduced from 94 to 36% in −1.2 MPa. Under these conditions, gibberellic acid hormone treatment improved seed germination. The effect of temperature on germination can be defined in terms of cardinal temperatures. We compared three non-linear regression models (Dent-like, segmented and beta). The outcome revealed that the Dent-like function was suitable for use in describing seed germination response to temperature. The base, optimum 1, optimum 2 and ceiling temperature were estimated to be 9.51, 24.12, 35 and 44.62 °C, respectively. The response of germination rate to both temperature and water potential can be described as a non-linear function of the hydrothermal model. According to the results of this study, hydropriming, gibberellic acid, and salicylic acid increased the mean deviation of the base temperature compared to non-priming treatment, increasing the standard deviation of the base temperature indicates the ability of seed germination in different osmotic potentials.
  Keywords: priming, Drought Stress, germination, cardinal temperatures, Hydrotermal time models
 • MohammadReza Mirzaei *, Babak Babaee Pages 73-88

  In this experiment, physical and chemical characteristics of sugar beet seed and its relationship with germination traits was studied. This traits were evaluated on 10 sugar beet singles crosses that obtained from three locations including Ardabil, Firuzkuh, and Karaj. Results showed that bulk density, true density and electrical conductivity are influenced by environment and genotype. Percentage of solids soluble in sugar beet pericarp (germination inhibitors) it was only affected by the seed production environment. Both genetics and environmental conditions on the maternal plant during seed development and maturing were effective on germination percentage, germination velocity and mean germination time. But the germination uniformity of sugar beet seeds was only affected by genotype. On the other, the correlation between bulk density, true density, electrical conductivity, porosity and percentage of solids in pericarp solution of sugar beet seeds with some germination traits was significant. But, the germination uniformity had no correlation with the physical and chemical properties of seed. Increased density of the seed pericarp caused decrease of seed quality factors including electrical conductivity and percentage of solids solution on pericarp. Therefore, germination uniformity, which is less affected by the environment, can be used in breeding programs as indicator of seed quality selection. Physical and chemical traits that was a significant correlation with germination traits, in the management of sugar beet seed production with the aim of increasing the extraction coefficient and quality of sugar beet seeds are recommended.

  Keywords: Bulk density, Electrical conductivity, Germination uniformity, pericarp, true density
 • Fatemeh Jamali *, Vahid Etemad Pages 89-102
  Research on the effect of salinity and drought stress on germination and growth pattern among pasture grass populations is very important to determine the potential of suitable species for restoration and protection as well as fodder production. For this purpose, a research was carried out to evaluate the salinity and drought stress of the Pennisetum divisum plant in the germination and seedling growth stage of 2019 in the seed laboratory of the Faculty of Agriculture of Tehran-Karaj University in the form of a completely randomized design and in 3 replications. The treatments of this experiment included 4 levels of salinity (100-150-200 and 300 mM sodium chloride), 4 levels of dryness (2-, 4-, 6- and 8-bar polyethylene glycol) and distilled water (control). The evaluated traits included germination percentage, germination speed, stem length and root length. The results showed that the germination percentage, germination speed, root length and shoot length increased with the increase of salinity stress up to 200 mM and then decreased so that practically no seeds germinated. In drought stress, the studied traits increased up to -6 times and then started to decrease. The results showed that the Pennisetum divisum plant is relatively resistant to salt and drought stress.
  Keywords: Pennisetum divisum. germination, salt stress, Drought Stress, pasture regeneration