فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 3 (پیاپی 9، پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/09/30
 • تعداد عناوین: 11
|
 • رقیه بدیعی قراقیه*، آزاده اربابی صفحات 1-23
  زمینه و هدف

  اسلامشهر یکی از مقاصد اصلی مهاجرین به تهران در دهه های اخیر بوده است ، این مهاجرین که از روستا ها و شهر های دور و نزدیک به اسلامشهر مهاجرت کرده اند. در بسیاری از موارد بدون هر بررسی یا هماهنگی یا سازگاری با محیط جدید به ساخت و ساز غیر مجاز در محدوده شهری و نیز روستا های نزدیک به شهر اقدام نموده و سکونتگاه های غیررسمی را شکل داده اند. شرایط نامناسب بهداشتی، فقدان زیرساخت های مناسب، فقدان خدمات شهری، تراکم بالای جمعیت، اجتماع گروه های کم درآمد، وجود مشاغل غیررسمی و از همه مهم تر بالا بودن ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی مجموعه ویژگی ها و شرایطی هستند که ساکنان محلات اسکان غیررسمی شهر اسلامشهر با آن روبه رو هستند. هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیلی بر توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی با تاکید بر رویکرد سرمایه اجتماعی در شهر اسلامشهر می باشد.

  روش بررسی

  این تحقیق به لحاظ هدف جز تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش شناسی در رسته تحقیقات توصیفی -تحلیلی قرار می گیرد. جمعیت جامعه آماری که 548620 نفر می باشد و حجم نمونه برابر با 384 نفر می باشد. در تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از آمار توصیفی همچون میانگین، میانه، فراوانی، درصد فراوانی و... استفاده خواهد شد و در جهت اثبات فرضیات پژوهش نیز از روش های آمار استنباطی همچون ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی تک نمونه ای و... استفاده شده است.

  یافته ها و نتیجه گیری:

   نتایج نشان می دهد براساس نمرات میانگین مستخرج از پرسشنامه ها و آزمون تی تک نمونه ای، 33 شاخص مورد مطالعه در دو سطح (انطباق نسبی، انطباق پایین) از لحاظ انطباق با الگوی استاندارد یعنی عدد سه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که 12 شاخص در سطح انطباق نسبی و 21شاخص در سطح انطباق پایین قرار دارند. همچنین بین متغیر سرمایه اجتماعی و توانمندسازی سکونتگاه غیررسمی اسلامشهر رابطه معناداری وجود دارد. جهت رابطه بین سرمایه اجتماعی و توانمندسازی مثبت و معنادار است با توجه به عدد همبستگی (0.672)، شدت همبستگی در حد متوسط است. نتایج بیانگر این بوده است که افزایش سرمایه اجتماعی موجب توانمندسازی سکونتگاه غیررسمی شهر اسلامشهر می شود.

  کلیدواژگان: توانمندسازی، سکونتگاه های غیررسمی، اسکان غیررسمی، سرمایه اجتماعی، اسلامشهر
 • مجید حسن پور*، سید مجید نادری صفحات 24-33
  زمینه و هدف

  بهسازی بافت های فرسوده شهری امروزه از جمله راهکارهایی هست که در راستای بهبود وضعیت زندگی و به ویژه مبحث ایمنی در این بافت ها مطرح شده است.  براین اساس در پژوهش حاضر در پی بررسی بهسازی بافت فرسوده شهری با رویکرد افزایش ایمنی محیطی فضاهای عمومی (نمونه موردی؛ محله بریانک منطقه 10 تهران) می باشیم.

  روش بررسی

  روش تحقیق حاضر توصیفی و تحلیلی - پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر ساکنان محله بریانک واقع در منطقه ده شهر تهران می باشند. اطلاعات مورد نیاز آن نیز از دو طریق کتابخانه ایی و میدانی با استفاده از کتابها، مقالات، پایان نامه ها، اسناد و مصاحبه و پرسشنامه و GIS جمع آوری خواهد شد. قلمرو پژوهش محله بریانک منطقه ده تهران می باشد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و از طریق نمونه گیری تصادفی 384 نفر به عنوان جامعه آماری انتخاب شده و پرسش نامه بین آنان توزیع شده است. داده ها با استفاده از آزمون های آماری در نرم افزار spss  و آزمون ضرایب، همبستگی رگرسیون و تی تک نمونه ای مورد تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها و نتیجه گیری:

   بهسازی و نوسازی بافت فرسوده محله موجبات بهبود اسکلت بندی ساختمان ها، بهبود جنس مصالح آنها، اصلاح تعداد طبقات و درنتیجه افزایش دوام بناها و ایمنی در برابر بحران را در پی خواهد داشت. از این رو بهسازی و نوسازی بافت های مسیله دار محلات به ویژه در محله ی بریانک که بافت فرسوده بسیار زیادی دارد و موجب تنزل کیفیت زندگی برای ساکنانش شده، می تواند موجبات رونق کالبدی، اقتصادی و محیطی در این محله را فراهم نموده و افزایش کیفیت زندگی و رفاه را برای ساکنان آن به ارمغان بیاورد.

  کلیدواژگان: بهسازی، بافت فرسوده، ایمنی محیطی، فضای عمومی، منطقه ده تهران، محله بریانک
 • داود حبیبی* صفحات 34-47
  زمینه و هدف

  انسان همواره به دنبال تامین امنیت به عنوان یکی از نیازهای اساسی خود است و احساس امنیت به عنوان یکی از شاخص های مهم کیفیت زندگی شهری، همواره مورد توجه برنامه ریزان و مدیران شهری بوده است، همچنین احساس امنیت اجتماعی در فضاهای شهری یکی از مهمترین شاخص های کیفیت زندگی مطلوب برای شهروندان محسوب می گردد. با افزایش ضرورت ایجاد امنیت در جوامع، ابزار، شیوه ها و رویکردهای ایجاد و حفظ آن دستخوش تحول شده است. از اینرو مدیریت شهری، از جنبه های مهم برنامه ریزی شهری بوده که با جوامع انسانی به ویژه جامعه شهری و ایجاد امنیت اجتماعی ارتباط مستقیم دارد؛ لذا هدف این تحقیق، مروری بر نقش و جایگاه عملکرد مدیریت شهری در ارتقاء بخشی امنیت اجتماعی شهرها می باشد.

  روش بررسی

  نگرش حاکم براین تحقیق به صورت کتابخانه ای-تحلیلی است. در این تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای اقدام به جمع آوری تعاریف و نظریات و تیوری ها شده است. در مرحله پس از تحلیل داده ها، بررسی مبانی نظری و تحقیقات صورت گرفته در این حوزه به برشمردن مولفه های امنیت اجتماعی و تاثیر عملکرد و نقش مدیریت شهری بر هریک از آنها پرداخته شده است.

  یافته ها و نتیجه گیری: 

  بررسی ها نشان می دهد که بر اساس ضریب تعیین، 28 درصد از واریانس متغیر وابسته، توسط متغیر مستقل تبیین می شود. ضریب بتا (BTA) نیز نشان دهنده ارتباط مستقیم بین دو متغیر مستقل و وابسته است. در نتیجه، از طریق تحلیل رگرسیون دو متغیره می توان نتیجه گرفت که با بهبود عملکرد مدیریت شهری سطح امنیت اجتماعی و پیشگیری از جرم نیز افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: عملکرد، مدیریت شهری، امنیت اجتماعی، امنیت شهری
 • محمد اکبری ریابی*، حسین امیرعضدی صفحات 48-70
  زمینه و هدف

  مسیولیت پذیری شهروندی بستر وقوع مشارکت مدنی و از آن طریق ارتقای ابعاد اجتماعی مسایل توسعه شهری را فراهم می سازد. اگرچه مشارکت شهروندان توسط پژوهشهای علمی متعددی مورد کنکاش قرار گرفته، اما مسیولیت پذیری شهروندی بعنوان انگیزه درونی شهروندان برای مشارکت، هنوز بخوبی شناخته شده نیست. این تحقیق سعی دارد شاخص های مرتبط با مسیولیت پذیر شدن شهروندان را کشف و آنها را وابسته به دو بافت قدیم و جدید شهری مورد آزمون قرار دهد.

  روش بررسی

  این پژوهش با روش تحقیق آمیخته، از پژوهش کیفی در بخش شناسایی شاخص ها و از روش کمی با ابزار پرسشنامه جهت تحلیل داده ها و استخراج یافته ها بهره می برد. نوشتار به شیوه توصیفی- تحلیلی سعی در کنکاش پاسخ به اینکه چه متغیرهایی بیشترین تاثیر را روی پاسخگو بودن شهروندان داشته و اینکه آیا ساکنین بافت فرسوده و جدید شهری میزان متفاوتی از مسیولیت پذیری را نشان می دهند، دارد. معیارهای موثر برپایه مطالعات نظری و به شیوه دلفی توسط تعدادی از اساتید دانشگاهی استخراج شده و در قالب پرسشنامه ای شامل 24 سوال مابین 300 نفر از حاضرین در بافت فرسوده و جدید شهر تکمیل گردید.

  یافته ها و نتیجه گیری

  یافته ها نشان می دهد ساکنین بافت جدید کازرون با 55/0 نسبت به ساکنین بافت قدیم با 09/0 میزان معنی داری از تفاوت در مسیولیت پذیری را نشان می دهند و متغیرهایی همچون وظیفه شناس بودن شهروندان، مشارکت مدنی ایشان و آموزنده بودن محیط زندگی، تاثیر قابل توجهی در متغیر موردتحقیق خواهد داشت. همانطور که مشخص است تعدادی از این متغیرها وابسته به محیط و برخی مربوط به ویژگی های روانی و شخصی هر یک از شهروندان است. بنابراین با الگوگیری از شرایط متفاوت بافت جدید می توان حداقل بلحاظ کالبدی شرایط مسیولیت پذیری بیشتر شهروندان در بافت های مختلف شهری را فراهم آورد.

  کلیدواژگان: مسئولیت پذیری شهروندی، مشارکت مدنی، بافت شهری، تحلیل آماری، شهر کازرون
 • سیده مریم مجتبوی*، فاطمه سادات رضوی سطوتی، فاطمه قاسمی صفحات 71-83
  زمینه و هدف

  تجربه انسان در فضاهای مختلف شهر از طریق کانال های حسی گوناگون صورت می گیرد. در ادراک یک فضا هر چه اندام های حسی بیشتری برانگیخته شوند، تاثیرگذاری فضا بیشتر و درک از فضا عمیق تر صورت خواهد گرفت و وسعت تجارب حاصله با مفهوم غنای حسی قابل بررسی است. پیاده راه ها یکی از جلوه های سرزندگی و حیات شهری هستند و یکی از راه های ارتقای کیفیت این گونه فضاها، افزایش غنای حسی به منظور بکارگیری تمامی حواس مخاطب می باشد. هدف از انجام این پژوهش، سنجش غنای حسی و میزان اثرگذاری هر حس در نقاط مختلف این پیاده بازار است.

  روش بررسی

   این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت آمیخته و با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. برای جمع آوری اطلاعات مرتبط با پیشینه و مبانی نظری از روش مطالعات کتابخانه ای و برای جمع آوری و تحلیل در مطالعات میدانی از روش های مشاهده، حس گردی و یادداشت برداری حسی برای برداشت منظر حسی شش نقطه از پیاده بازار جنت به عنوان نمونه موردی استفاده شده است.

  یافته ها و نتیجه گیری

   یافته ها بیانگر آن است که پیاده بازار جنت، به ترتیب در نقطه شاخص شش (خانه تاریخی مستوفی)، نقطه شاخص یک (پلازای ورودی)، نقطه شاخص چهار (بین جنت  4 و 6)، نقطه شاخص سه (نبش جنت 4)، نقطه شاخص 5 (بین جنت 8 و 10) و نقطه شاخص 2 (جنت 2)  بیشترین غنای حسی را در مخاطبین ایجاد نموده است و اولویت درگیری حواس در خانه تاریخی مستوفی به ترتیب از بیشتر به کمتر مربوط به حس بینایی، لامسه، شنوایی، بویایی و چشایی است.

  کلیدواژگان: غنای حسی، پیاده بازار، حواس، ادراک، پیاده بازار جنت، مشهد
 • سعید کاردار، فائزه سعیدی* صفحات 84-97
  زمینه و هدف

  هر مکانی روح و ویژگی های خاص خود را دارد که بر مبنای آن خصلت ویژه خود را بروز می دهد. انسان نیازمند آن است تا حس مکان را درک کند . در نتیجه حس مکان نوعی تعامل صمیمی و هم ذات پنداری با مکانی است که انسان در آن سکونت دارد. با توجه به اینکه میدان ولیعصر از میادین قدیمی و پرتردد تهران بوده و دارای اهمیت زیادی است. از این رو در پژوهش حاضر به بررسی باز طراحی پیاده رو این میدان در جهت ارتقا حس مکان با حدفاصل میدان ولیعصر تا خیابان فاطمی پرداخته شده است.

  روش تحقیق:

   پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر روش آمیخته ترکیب روش های تحلیل کمی و کیفی می باشد. این پژوهش با  استفاده از روش کتابخانه ای - اسنادی صورت گرفته است. جامعه آماری شهروندان منطقه 6 تهران و محدوده مورد مطالعه بوده که با فرمول کوکران و به طور تصادفی تعداد 384 نفر انتخاب شده اند. و تجزیه و تحلیل داده ها با spss و آزمون هایی همچون همبستگی، رگرسیون، جدول ضرایب و غیره انجام شده است.

  یافته ها و نتیجه گیری

  نتایج تحقیق نشان میدهد که با طراحی پیاده رو در این محدوده، می توان موجبات ارتقای حس تعلق مکان را در میان شهروندان فراهم نمود. زیرا پیاده رو با توجه به ماهیت خود به عنوان یک فضای عمومی از کالبد و فعالیت محیط پیرامون خود تاثیر پذیرفته و متناسب با نیازهای هر مکان شکل می گیرد. طراحی پیاده رو در این منطقه فرایند پیچیده ای داشته که مبتنی بر شناسایی مشکلات و مسایل بالقوه و تحلیل جامع از شرایط کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و... در آن بوده است و براساس انتخاب زمان مناسب برای تبدیل مسیر به پیاده رو، مدیریت بهره برداری و نگهداری، هماهنگی با تمامی ارگان های متولی مسایل شهری، نداشتن نقش عمده در ساختار شبکه سواره اصلی شهر، دارا بودن ارزش های تاریخی، معماری و شهری بوده است.

  کلیدواژگان: بازطراحی، حس تعلق به مکان، پیاده رو، میدان فاطمی، هویت شهری، تهران
 • مریم ایلانلو*، احسان سهرابی صفحات 98-119
  زمینه و هدف

  در پی تغییرات سریع شهرها بخشی از بافت های شهری به علت فرسودگی نتوانسته اند با محیط خود و خدمات دهی به ساکنین ارتباط برقرار می نماید. امروز آسیب پذیری بافت های فرسوده در برابر سوانح طبیعی به عنوان مسیله ای جهانی پیش روی مدیران شهری قرارگرفته است. با توجه به شرایط و موقعیت بافت فرسوده محله جوادیه واقع در منطقه 16 تهران و توجه نکردن و رسیدگی نامناسب شرایط  تاب آوری در برابر مخاطرات طبیعی در وضعیت نابسامانی قرار دارد. این پژوهش به ارزیابی میزان تاب آوری بافت فرسوده محله جوادیه در برابر حوادث طبیعی با تاکید بر زلزله می پردازد.

  روش بررسی

  پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی - تحلیلی و به دوصورت اسنادی و پیمایشی می باشد.  چگونگی و میزان تاب آوری محدوده ی بافت فرسوده ی جوادیه در برابر زلزله با هشت معیار شامل؛ نفوذپذیری محله، قدمت ساختمان، تعداد طبقات، تراکم ساختمان، تراکم جمعیت، دسترسی به فضای باز، کیفیت ابنیه و مساحت قطعات، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.  هر یک از زیرمعیارها دارای میزان اهمیت متفاوتی نسبت به دیگری می باشد. با توجه به نظر متخصصان شهر، وزن هر کدام از زیرمعیارها تعیین گردید و میزان اهمیت هرکدام از زیرمعیارها در  Arc Gis در مرحله یReclassify لحاظ گردید. در نهایت، برای تهیه ی پهنه های تاب آور شهر در برابر زلزله از روش تحلیل شبکه فازی  برای وزن دهی معیارها استفاده شد. برای وزن دهی از نظرات 25 کارشناس و خبره (کارمند شهرداری منطقه 10 شهرداری تهران) در این زمینه استفاده شده است.

  یافته ها و نتیجه گیری

  نتایج حاصل از تحلیل یافته ها، بیانگر آن است که میزان تاب آوری بافت فرسوده محله جوادیه در برابر زلزله، نامناسب است. بطوریکه با توجه به شاخص کیفیت ابنیه و  اهمیت آن در برابر زلزله، بالاترین ضریب امتیاز را این شاخص به خود اختصاص داده و برابر با  256/0می باشد. در اولویت دوم، نفوذپذیری محله قراردارد که امتیاز این معیار در این پژوهش معادل  248/0 بوده و بالاخره کمترین امتیاز را مساحت قطعات (045/0) به خود اختصاص داده است.  در جهت بهبود تاب آوری محله توسعه و به روزرسانی شبکه های زیرساختی محلات بافت و گسترش فضای سبز و باز در بافت فرسوده برای استفاده درزمان بحران پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: بافت فرسوده، تاب آوری، مخاطرات، تهران
 • علی توکلان*، سمیرا ارجمندی فر صفحات 120-134
  زمینه و هدف

  مبلمان شهری از جاذبه ها و تسهیلات رفاهی هستند که اساسا برای خدمت به شهروندان توسعه یافته اند و استفاده ی گردشگران از این تسهیلات می تواند به تداوم آنها کمک نموده و موجبات توسعه گردشگری را در آن شهرها فراهم نماید. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش مبلمان شهری در انتخاب مقصد گردشگری با نمونه موردی شهرستان طالقان می باشد.

  روش بررسی

  پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و به شیوه ی کتابخانه ای و میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری گردشگران ورودی به منطقه بوده و برحسب فرمول کوکران به طور تصادفی 384 نفر انتخاب شده اند. روایی و پایایی پرسشنامه تایید شده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آزمون های آماری تی تک نمونه ای و نرم افزار spss استفاده شده است.

  یافته ها و نتیجه گیری

  نتایج تحقیق نشان می دهد مبلمان شهری و ارایه خدمات شهری مناسب و با کیفیت نقش بسیار مهمی در انتخاب مقصد گردشگری، و ایجاد رضایت در گردشگران ورودی به شهرهای مقصد گردشگری دارد. در ارتباط با شهرستان طالقان، این شهرستان می تواند با بازنگری در ساماندهی مبلمان شهری و هدفمند نمودن جانمایی مبلمان شهری در راستای افزایش جذب گردشگر بر جذابیت های خود افزوده و در جهت ایجاد محیطی جذاب ، جایگاه گردشگری خود را در سطح منطقه ارتقا بخشد.

  کلیدواژگان: مبلمان شهری، مقصد گردشگری، رضایتمندی، کیفیت محیط، شهرستان طالقان
 • غلامرضا جهان محمدی*، مهدی قرخلو، زهرا احمدی صفحات 135-156
  زمینه و هدف

  یک دهه بعد از انقلاب برای ساماندهی نظام شهری کشور، احداث شهرهای جدید در اطراف مادرشهرها و مراکز شهری پرجمعیت در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت. اما نتایج مورد انتظار یعنی نظامند کردن شهرنشینی و توسعه شهرسازی کشور حاصل نشده است. این مقاله با هدف بررسی عوامل  ناکامی  اهداف شهرهای جدید در ایران تدوین شده است.

  روش بررسی

  جامعه هدف شهرهای جدید در ایران  و جامعه نمونه تحقیق را 50 نفر از اساتید جغرافیا با تخصص برنامه ریزی  شهری تشکیل می دهند. در این راستا 6 شاخص در  27 گویه مورد استفاده قرار گرفته اند.

  یافته ها و نتیجه گیری

  نتایج تحقیق حاصل از تکنیک دلفی نشان داد که، فقدان طرح آمایش سرزمین  با 94/3  به عنوان تاثیر گذارترین و بعد از آن مشکلات مربوط به  ساختار اشتغال و عدم دستیابی به خودکفایی شغلی با 78/3، بی توجهی به مطالعات محیطی- جغرافیایی با32/3و  بی ثباتی سیاست های شهرسازی و تغییر مستمر رویکردها در حوزه مسکن  و شهرسازی با 92/2 از عوامل دیگر ناکامی شهرهای جدید به حساب می آیند. همچنین  نتایج آزمون فریدمن نیز نشان دهنده آن است که شاخص های فنی -  مهندسی و اقتصادی به ترتیب با میانگین 58/5 و 12/5، نسبت به دیگر شاخص ها، ارجحیت دارند. نتایج تحلیل عاملی نشان می دهد که  فقدان طرح آمایش سرزمین و کم توجهی به مطالعات جغرافیایی؛ عدم توجه به فاصله، مشکلات مرتبط با اصول نامه ریزی شهرهای جدید و افزایش هزینه خدمات شهری به عنوان مهم ترین عوامل ناکامی شهرهای جدید شناخته شدند.

  کلیدواژگان: شهرهای جدید، آمایش سرزمین، ایران
 • پیمان جوادی*، علی جوان فروزنده، رضا جوادی صفحات 157-169
  زمینه و هدف

  بر اساس مطالعات انجام شده در دهه های اخیر، تغییر الگوی شهرسازی سنتی به مدرن با چالش هایی همراه بوده است. در مطالعه ای که در شهر اردبیل صورت گرفته است، از مهمترین چالش های حال حاضر می توان به مواردی همچون رشد و توسعه بی رویه شهر، ناموزون و نامتعادل بودن، گسست و بی نظمی در فضای شهری، عدم تناسب سرانه ها، زمین های بایر و رها شده در داخل و اطراف شهر، عدم تناسب طراحی شهری با اوضاع جغرافیایی، تحمیل هزینه های سنگین حمل و نقل شهری و ترافیکی و همچنین عدم توجه کافی به مسایل زیربنایی را اشاره داشت. هدف اصلی این پژوهش تحلیل و بررسی الگوی شهرسازی معاصر در شهر اردبیل و احیاء و بازآفرینی الگوی شهرسازی سنتی به منظور حفظ بافت اصیل ایرانی در شهرسازی مدرن و همچنین نمایش پیامدهای بی توجهی به داشته های غنی شهرسازی ایرانی است.

  روش بررسی

    ماهیت روش انجام این پژوهش توصیفی-تحلیلی با رویکرد کاربردی می باشد که با استفاده از روش کتابخانه ای و میدانی پیش رفته است. جامعه آماری تحقیق شهر اردبیل است که رشد و توسعه شهری و جمعیتی طی سال های 1335 الی 1400 مورد بررسی قرار گرفته است. برای نظارت و بررسی رشد افقی شهر از تصاویر ماهواره لندست استفاده شده و آنالیزهای آماری با روش توزیع چارکی انجام گرفته است. 

  یافته ها و نتیجه گیری

  طبق نتایج بدست آمده از این مطالعه مشخص می گردد که ساختار منسجم و منظم شهری از بین رفته است و شاهد رشد افقی شهر و عدم تناسب مساحت و جمعیت شهری و توزیع ناموزون جمعیت در سطح شهر است. همچنین براساس بررسی ها و تحقیقات صورت گرفته، الگوی شهرسازی منسجم با ساختار محله ای و منظم با محیط طبیعی و فرهنگی، موثرترین الگو برای حل مسایل و مشکلات شهری است و این الگو به شهرسازی بومی گرایش دارد. احیای الگوهای سنتی در شهرسازی مدرن می تواند مثمر ثمر باشد و نقش مکمل را ایفا کند.

  کلیدواژگان: شهرسازی معاصر، الگوی شهری سنتی، بازآفرینی، اردبیل، ایران
 • ابراهیم براتی، حمید صابری* صفحات 170-190
  زمینه و هدف

  رویکردهای مختلفی برای رسیدن به تعادل و پایداری شهری ارایه شده است، یکی از این رویکردها شهر اکولوژیک است. هدف این پژوهش تبیین ضرورت توجه به ایجاد رویکرد شهراکولوژیک در نظام برنامه ریزی شهری کشور در راستای دستیابی به توسعه پایدار است.

  روش بررسی

  این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و از لحاظ ماهیت توصیفی، تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی و تحلیل محتوا  بوده است.

  یافته ها و نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان می دهد؛ امروزه به رویکرد شهراکولوژیک در بسیاری از مناطق دنیا توجه خاصی شده است. در ایران در بسیاری از شهرها تحت تاثیر تحولات جهانی و اجرای طرح های مختلف شهری، عامل اقتصادی به عنوان عامل اصلی تعیین کننده می باشد و تحولات قرن جاری و اقتصاد متکی بر نفت، تراکم بیش از حد جمعیت، تمرکز فعالیت ها و فراوانی ساخت و سازها، رشد و گسترش فیزیکی کانون های شهری و تخریب اکوسیستم طبیعی شهرهای کشور را در پی داشته است؛ هر چند در برخی از شهرهای کشور اقداماتی در جهت دستیابی به شهراکولوژیک انجام شده است ولی نمی توان ادعا کرد که ساخت شهر اکولوژیک به طور کامل در ایران انجام شده است و ضرورت ایجاد و برنامه ریزی برای ساخت شهر اکولوژیک با توجه به مشکلات پدید آمده برای شهرهای کشور هر روز بیشتراحساس می شود.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار، شهراکولوژیک، چالش، برنامه ریزی
|
 • Roqie Beidi Gharaghyeh *, Azadeh Arbabi Pages 1-23
  Background and Aim

  Islamshahr has been one of the main destinations of immigrants to Tehran in recent decades, these immigrants who migrated from villages and cities near and far to Islamshahr. In many cases, without any investigation or coordination or adaptation to the new environment, unauthorized construction has been carried out in urban areas and villages close to the city and informal settlements have been formed. Improper health conditions, lack of proper infrastructure, lack of urban services, high population density, low-income groups, the existence of informal jobs, and most importantly, the high level of anomalies and social harms are the set of characteristics and conditions that the residents of the informal settlements of Islamshahr are facing. The main goal of this research is to analyze the empowerment of informal settlements with an emphasis on the social capital approach in Islamshahr city.

  Methods

  In terms of purpose, this research is applied research, and in terms of methodology, it is classified as descriptive-analytical research. The population of the statistical community is 548,620 people and the sample size is equal to 384 people. In analyzing the data obtained from the questionnaire, descriptive statistics such as mean, median, frequency, frequency percentage, etc. will be used, and in order to prove the research hypotheses, inferential statistics methods such as Pearson's correlation coefficient, sample t-test, etc. will be used. The city of Islamshahr is located in the geographical position of 51 degrees and 14 minutes east longitude and 35 degrees and 33 minutes north latitude.

  Findings and Conclusion

  The results show that based on the average scores extracted from the questionnaires and the results of the sample T-Tech test, 33 studied indicators were placed in two levels (relative compliance, low compliance) in terms of compliance with the standard model, i.e. number three. The results showed that 12 indicators are at the level of relative compliance and 21 indicators are at the level of low compliance. Also, the results show that there is a significant relationship between the social capital variable and the empowerment of the informal settlement of Islamshahr. The direction of the relationship between social capital and empowerment is positive and significant, according to the correlation number (0.672), the intensity of the correlation is moderate.The results have shown that increasing social capital empowers the informal settlement of Islamshahr.

  Keywords: Empowerment, Informal Settlements, Informal Settlement, Social Capital, Islamshahr
 • Majid Hassanpour *, Sayed Majid Naderi Pages 24-33
  Background and Aim

  Rehabilitation of decayed urban fabrics is one of the solutions that have been aimed in order to improve the living conditions, especially the issue of safety, in these textures. Therefore, in this paper, following the investigation of the rehabilitation of the decayed urban fabrics with the approach of increasing the environmental safety of public spaces in Beryanak neighborhood is intended to achieve.

  Methods

  The method is descriptive and analytical-survey. The statistical population is the residents of Beryanak neighborhood located in region 10 of Tehran. The required data is collected through both library and field methods using books, articles, theses, documents, interviews, questionnaires and GIS. The scope of this research is the region 10 of Tehran, especially Beryanak neighborhood. Cochran's formula was used to determine the sample size which equals384, equivalent questionnaires were filled out among through random sampling approach. The collected data was analyzed using statistical tests in spss software; tests were included coefficients test, regression correlation and one-sample t-test.

  Findings and Conclusion

  Rehabilitation and renovating the decayed urban fabrics of the neighborhood will be pointed to improve the skeleton of buildings, quality of their construction materials, adjust the floors, which can lead to increasing the durability of buildings and safety especially in term of crisis management. Therefore, rehabilitation and renovating of problematic fabrics of the neighborhoods, especially in the Beryanak neighborhood, which has plenty of decayed area and caused the deterioration of the quality of life for its residents, can provide physical, economic and environmental prosperity in this neighborhood and increase the quality of  life and prosperity to its residents.

  Keywords: Rehabilitation, Decayed fabric, Environmental Safety, Public space, Region 10, Beryanak Neighborhood
 • Davood Habibi * Pages 34-47
  Background and Aim

  People always seek to provide security as one of their basic needs, also it has been considered as one of the important indicators of the quality of urban life from urban planners and managers point of view. Precisely, feeling of social security in urban spaces is one of the most important indicators of quality of life for citizens. With the increasing necessity of creating security in societies, the tools, methods and approaches to create and maintain it have undergone transformation. Therefore, urban management is one of the important aspects of urban planning, which is directly related to human societies, especially urban society, and creating social security; therefore, the aim of this research is to review the role and position of urban management in improving the social security of cities.

  Methods

  Methodology of this paper is library-analytical. First, definitions and theories have been collected through library studies. Second, for the data analysis, the review of the theoretical foundations and the research conducted in this field, the components of social security and the impact of the performance and role of urban management on each of them have been discussed.

  Findings and Conclusion

  Studies show that based on the coefficient of determination, 28% of the variance of the dependent variable is explained by the independent variable. Beta coefficient (BTA) also indicates a direct relationship between two independent and dependent variables. As a result, through the regression analysis of two variables, it can be concluded that the level of social security and crime prevention increases with the improvement of urban management performance..

  Keywords: performance, urban management, Social security, urban security
 • Mohammad Akbari Riyabi *, Hossein Amir-Azodi Pages 48-70
  Context and purpose

  Citizen Responsibility provides a platform for civic participation and through that, improving the social dimensions of urban development issues. Although citizen participation has been explored by many scientific researches, citizenship responsibility as the internal motivation of citizens to participate is still not well known. This research tries to discover the indicators related to the responsibility of citizens and examine them depending on the two old and new urban contexts.

  Research method

  This research chose a quantitative research method with a questionnaire in response to what variables have the greatest impact on the responsiveness of citizens and whether the residents of the old and new urban fabric show different levels of responsibility. Effective criteria were extracted based on theoretical studies and Delphi method by a number of university professors and completed in the form of a questionnaire including 24 questions among 300 people present in the old and new context of the city.

  Findings and conclusions

  The findings show that the residents of the new context of Kazeroon show a significant difference in responsibility with 0.55 compared to the residents of the old context with 0.09 and variables such as the conscientiousness of citizens, their civic participation and the informativeness of the living environment have a significant effect. It will have an effect on the researched variable. As it is known, some of these variables are related to the environment and some are related to the psychological and personal characteristics of each citizen. Therefore, by modeling the different conditions of the new context, it is possible to provide the conditions for more responsibility of citizens in different urban contexts, at least physically.

  Keywords: Responsibility, Citizenship Responsibility, urban fabric, Environment, Kazerun city
 • Seyedeh, Maryam Mojtabavi *, Fatemeh Sadat Razavi Satvati, Fatemeh Ghasemi Pages 71-83
  Context and purpose

  Human experience takes place in different spaces of the city through different sensory channels. In the perception of a space, the more sensory organs are stimulated, the more the impact of the space and the understanding of the space will be more complete and deeper, and the extent of the resulting experiences can be examined with the concept of sensory richness. Sidewalks are one of the manifestations of vitality and urban life, and one of the ways to improve the quality of such spaces is to increase sensory richness in order to use all the senses of the audience. The purpose of this research is to measure the sensory richness and the effect of each sense in different parts of this pedestrian Bazar. What seems to be the case is that the markets, especially Jannat Bazaar, do not have the necessary potential to attract the audience and have lost their place among the people. Therefore, it is necessary to measure the sensory richness and the effectiveness of each sense in different parts of this market.

  Research method

  This research has been conducted in terms of applied purpose, in terms of mixed nature and descriptive-analytical method. In order to collect background information and theoretical foundations, the method of library studies was used, and in order to collect and analyze information in the field study, the method of sensory walking and taking sensory notes was used.

  Findings and conclusions

  do In order to measure the sensory richness in each of the main points of Mashhad Jannat Bazaar, the stimulating factors and the level of involvement of each of the five senses were investigated. In order, the largest painted area is related to point number 6, 1, 4, 3, 5 and 2. At point number 1 (entrance plaza), the richness of the visual sense is high due to vegetation, visual proportions, sky line and colored paving stones. Also, the sense of touch is well stimulated at this point due to the texture of materials, plants and water. In point number 2 (coffee shop), the sense of smell with the highest score has the first priority and the main sensory stimulus is the smell of coffee from the coffee shop located in Jannat 2. In point number 3 (Khatam al-Anbia Mosque), two senses of hearing (due to hearing the unique sound of the call to prayer and other religious prayers on different occasions) and sight (due to the use of traditional materials such as bricks and tiles with various textures and colors), They have created the most sensory richness. At point number 4 (juice shop), the sense of smell and taste are stimulated (because of the smell and taste of juice, corn and sweets). In point number 5 (elements of passing through history), the sense of sight has a high priority due to the observation of celebrity introduction boards and vegetation. At point number 6 (Moustofi's historical house), the sense of sight (due to rereading the body of the historical identity of the region, vegetation, pond and waterway) creates the most sensory richness.

  Keywords: Sensory richness, pedestrian Bazar, senses, Perception, Jannat pedestrian Bazar, Mashad
 • Saeid Kardar, Faezeh Saeidi * Pages 84-97
  Background and Aim

  Every place has its own soul and characteristics, based on which it expresses its special character. In fact, Human beings need to understand the sense of place in order to have an intimate interaction and identification with the place where a person lives. Due to the fact that Valiasr square is one of the oldest and crowded squares of Tehran, it has a great importance among urban public spaces of the city. Therefore, in this paper, the redesign of the sidewalk of this square has been investigated in order to improve the sense of place between Valiasr Square and Fatemi Street.

  Methods

  The current research is practical in terms of its purpose and in terms of mixed methods, it is a combination of quantitative and qualitative analysis methods. This research has been done using the library-document method. The statistical population is the citizens of region 10 of Tehran and sample size is 384 people who were randomly attained using the Cochran formula. Data analysis has been done with SPSS and tests such as correlation, regression, table of coefficients, etc.

  Findings and conclusion

  The results of the research show that the design of the sidewalk in this area, as the results of the research have also shown, can provide the means to improve the sense of belonging to the place among its citizens, because the sidewalk, due to its nature as a space Public is influenced by the body and activity of its surrounding environment and is formed according to the needs of each place.

  Keywords: redesign, sense of belonging to place, Sidewalk, Fatemi Square, Valiasr Street, Tehran
 • Maraym Ilanloo *, EHSAN Sohrabi Pages 98-119
  Background and purpose

  due to the rapid changes of cities, some of the urban tissues have not been able to communicate with their surroundings and provide services to the residents due to wear and tear. Today, the vulnerability of worn-out tissues to natural disasters is a global issue facing city managers. Due to the conditions and the situation of the worn-out fabric of Javadieh neighborhood located in the 16th district of Tehran and the lack of attention and handling of the conditions of resilience against natural hazards, it is in a state of disarray. This research evaluates the resilience of the worn-out fabric of Javadieh neighborhood against natural disasters with an emphasis on earthquakes.

  Research method

  The research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of both documentary and survey methods. How and the degree of resilience of the worn-out tissue area of ​​Javadiyeh against earthquake with eight criteria including; The permeability of the neighborhood, the age of the building, the number of floors, the density of the building, the density of the population, access to open space, the quality of the building and the area of ​​the parts have been studied and analyzed.

  Findings and conclusions

  The results of the analysis of the findings indicate that the resilience of the tissue Worn out against earthquakes, it is unsuitable. So, according to the building quality index and its importance against earthquakes, this index has the highest score and is equal to 0.256. The second priority is the permeability of the neighborhood, the score of this criterion in this research is equal to 0.248, and finally, the area of ​​plots (0.045) has the lowest score.

  Keywords: old tissue, earthquake, Resilience, hazards, Javadiye Neighborhood, Tehran
 • Ali Tavakolan *, Samira Arjmandi Far Pages 120-134
  Background and purpose

  Urban furniture is one of the attractions and welfare facilities that are basically developed to serve the citizens, and the use of these facilities by tourists can help their continuation and provide reasons for the development of tourism in those cities. The purpose of this research is to investigate the role of urban furniture in choosing a tourist destination with the case study of Taleghan Township.

  Research method

  The research is of descriptive and analytical type and was done in library and field method. The statistical population is tourists entering the region and according to Cochran's formula,384 people were randomly selected. Validity and reliability of the questionnaire have been confirmed and statistical tests of T-Tech and SPSS software have been used to analyze the data.

  Findings and conclusions

  The results of the research show that urban furniture and the provision of appropriate and high-quality urban services play a very important role in choosing a tourist destination and creating satisfaction among tourists entering tourist destination cities. In connection with Taleghan Township, this city can increase its attractiveness by reviewing the organization of urban furniture and targeting the placement of urban furniture in order to increase the attraction of tourists, and in order to create an attractive environment, it can improve its tourism status in the region.

  Keywords: Urban Furniture, Tourism Destination, Satisfaction, Environment Quality, Taleghan Township
 • Gholamreza Jahanmohammadi *, Mehdi Garakhlo, Zahra Ahmadi Pages 135-156
  Context and purpose

  A decade after the revolution, in order to organize the country's urban system, the construction of new cities around the mother cities and densely populated urban centers was put on the agenda of the Ministry of Housing and Urban Development. But the expected results, i.e. systematization of urbanization and development of the country's urbanization, have not been achieved.

  Research method

   This article was compiled with the aim of investigating the factors of failure of new cities in Iran. The target population of new cities in Iran and the sample population of the research are 50 geography professors specializing in urban planning. In this regard, 6 indicators have been used in 27 items.

  Findings and conclusions

   The results of the Delphi technique showed that the lack of land use plan with 3.94 as the most influential, followed by problems related to the employment structure and failure to achieve job self-sufficiency with 3.78, neglecting environmental-geographical studies with 32. 3/3 and the instability of urban planning policies and the continuous change of approaches in the field of housing and urban development with 2.92 are considered as other factors of the failure of new cities. Also, the results of Friedman's test also show that the technical-engineering and economic indicators are preferable to other indicators with an average of 5.58 and 5.12, respectively.The results of the factor analysis show that the lack of land survey plan and little attention to geographical studies; Failure to pay attention to the distance, problems related to the planning principles of new cities and the increase in the cost of urban services were recognized as the most important factors for the failure of new cities.

  Keywords: New towns, Land Management, Iran
 • Peyman Javadi *, Ali Javan Forouzande, Reza Javadi Pages 157-169
  Background and Aim

  According to studies conducted in recent decades, changing the pattern of traditional to modern urban planning has been associated with challenges. In a study conducted in the city of Ardabil, the most important current challenges are irregular growth and development of the city, unbalanced and inharmonic, disruption and disorder in urban space, the disproportion of per capita, barren lands Abandoned in and around the city, the incompatibility of urban design with geographical conditions, the imposition of heavy urban transportation and traffic costs, as well as insufficient attention to infrastructure issues. The main purpose of this study is to analyze and investigate the contemporary urban planning pattern in Ardabil city and revive and recreate the traditional urban planning pattern in order to preserve the authentic Iranian texture in modern urban planning and also demonstrate of the consequences of neglecting the rich assets of Iranian urban development.

  Methods

  The nature of this research is descriptive-analytical with an applied approach, which has been carried out using library and field methods. The statistical population of the research is Ardabil city, the urban and population growth and development during the years 1976 to 2021 have been investigated. To monitor and investigate the horizontal growth of the city, Landsat satellite images were used and statistical analyses have been performed by a quartile distribution method.

  Findings and Conclusions

  According to the results obtained from this study, it is clear that the coherent and regular structure of the city has been defunct, and we are witnessing the horizontal growth of the city and the mismatch between urban area and population, and the uneven distribution of the population in the city. Also, based on investigations, the pattern of urban planning with a regular neighborhood structure with the natural and cultural environment is the most effective pattern for solving urban problems, and this model tends to local urban development. Revival of traditional patterns in modern urban planning can be fruitful and play a complementary role.

  Keywords: Modern Urban Planning, Traditional Urban Model, Regeneration, Ardabil-Iran
 • Ebrahim Barati, Hamid Saberi * Pages 170-190
  Background and Aim

  Various approaches have been presented to achieve urban balance and sustainability, one of these approaches is the ecologic city. The aim of this research is to clarify the need to pay attention to the creation of the urban ecological approach in Iran urban planning system in order to achieve sustainable development.

  Methods

  This research is practical in terms of purpose, and descriptive and analytical in terms of nature. The method of collecting data documents and content analysis.

  Findings and Conclusion

  The research results show that urban ecological approach in many regions of the world has been taken. In Iran, in many cities under the influence of global developments and the implementation of various urban plans, the economic factor has become the main determining factor, and the developments of the current century. In fact, the oil-based economy, excessive population density, the concentration of activities and the frequency of construction and Instruments have resulted in the physical growth and expansion of urban centers and the destruction of the natural ecosystem of the country's cities; Although measures have been taken in some cities of the country to achieve an ecological city, it cannot be claimed that the construction of an ecological city has been completed in Iranian cities; however the necessity and need for creating and planning an ecological city is arisen every day for the cities.

  Keywords: sustainable development, Ecologic City, challenge, planning