فهرست مطالب

 • Volume:13 Issue: 27, Fall - Winter 2020
 • تاریخ انتشار: 1399/08/11
 • تعداد عناوین: 12
|
 • زهرا حسن زاده، نسرین حدیدی تمجید*، سعیده آهنگری صفحات 1-25
  پژوهش حاضر به بررسی تاثیر استفاده از راهکارهای آموزشی استنتاج لغوی بر درک مطلب خواندن زبان آموزان ایرانی پرداخته است. به همین منظور 45 زبان آموز از آموزشگاه زبان انگلیسی سیمین واقع در شهرستان رشت از بین 60 نفر براساس تست OQP  که نمراتشان بین 40 تا 47 بود به عنوان افراد شرکت کننده در تحقیق حاضر انتخاب شدند. زبان آموزان در دو کلاس یکی بعنوان گروه آزمایش (24 نفر) و دیگری گروه کنترل (21 نفر) بودند. در گروه آزمایش راهکار استنتاج لغوی جهت پیدا کردن معانی لغات جدید و ارتقاء سطح درک مطلب خواندن آنها تدریس و بکار گرفته شد. در گروه کنترل، آموزش درک مطلب خواندن بطور سنتی با تاکید بر ترجمه لغات جدید صورت میگرفت. نتایج پیش آزمون و پس آزمون درک مطلب خواندن حاکی از بهبود این توانایی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل بود. بر مبنای یافته ها چنین نتیجه گیری گردید که راهکار استنتاج لغوی میتواند موجب بهبود توانایی های شناختی زبان آموزان در استنتاج معانی لغات جدید باشد که این به نوبه خود درک مطلب خواندن را میتواند تسهیل کند.
  کلیدواژگان: استنتاج لغوی، درک مطلب خواندن
 • محسن محمودی دهاکی، عزیزه چالاک*، حسین حیدری تبریزی صفحات 26-52
  ایجاد نیولوژیسم ها به عنوان یک حوزه ی میان رشته ای از مطالعات زبان ، شاهد بی چون و چرای منحصر به فرد درباره ی چگونگی بازتاب جوامع بر زبان ها است. زبان ها به عنوان سیستمهای ساختاریافته ی زنده و پویا در همان لحظات ابتلا به بیماری همه گیر کوید 19 تحت تاثیر زبان پزشکی و استفاده از اصطلاحات مختلف فنی قرار گرفتند و در همین حال ، مردم سراسر جهان شروع به ساختن نیولوژیسم ها در ارتباط با این بیماری همه گیر به زبانهای مختلف کردند. این مطالعه تلاشی دقیق برای شناسایی نیولوژیسم های انگلیسی در مقابل فارسی در میان مجموعه های بزرگی از منابع گفتمان های الکترونیکی (وب سایت ها ، رسانه های اجتماعی، کانال های خبری و تالارهای گفتمان) بر اساس متد ترکیبی بود. برای ارایه ی بینشی جامع در مورد نوع، ساختار و معانی آنها و همچنین برای درک بهتر چگونگی دلیل ایجاد نیولوژیسم ها از نظر عوامل اجتماعی ، فرهنگی یا سیاسی، این لغات براساس بازتاب مجموعه ای از مصاحبه های گروهی متمرکز جامعه شناختی زبان با 184 داوطلب انگلیسی و فارسی زبان مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج منجر به تولید واژه نامه ی جامع نیولوژیسم های انگلیسی در مقابل فارسی شد که از نظر شکل گیری کلمات ، انواع نیولوژیسم ، معنا و عوامل اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی احتمالی بررسی شدند. این مطالعه میتواند فوایدی احتمالی برای زبان شناسی اجتماعی ، زبان بوم شناسی، فرهنگ لغت نویسان، ریشه شناسان و تحلیل گران گفتمان به زبان انگلیسی و فارسی فراهم کند.
  کلیدواژگان: واژه های کرونا، فرهنگ لغت کویید، انگلیسی، فارسی، نئولوژیسم
 • رضا واثقی*، زهرا بزرگی راد، علی اصغر یوسفی آذرفام صفحات 53-71
  مطالعه حاضرچگونگی استفاده از واژگان پیوسته چند کلمه ای درقسمت نتایج مقالات زبانشناسی کاربردی توسط نویسندگان ایرانی را بررسی میکند. در این پژوهش از ابزار وورد اسمیس تول و چهارچوپ های تحلیلی بایبر  (2004) و یانگ و الیسون (2003)  برای طبقه بندی از لحاظ ساختار و موو به ترتیب استفاده شده است و بعد از آن به کمک ابزار کان کوردنس کارکرد های ارتباطی  واژگان پیوسته چند کلمه ای تجزیه و تحلیل شده است. نتایج این مطالعه  نشان داده است که نویسنده گان ایرانی واژگان پیوسته چند کلمه ای خاصی برای کارکرد های ارتباطی نسبت به هر موو و استپ استفاده کرده اند. محققان همچنین دریافتند که طیف گسترده ای از واژگان پیوسته چند کلمه ای در موو 2 گزارش نتایج و کمترین مقدار در موو 4 خلاصه نتایج استفاده شده است، و همچنین هیچ واژگان پیوسته چند کلمه ای در موو 5 ارزیابی مطالعه،و  موو 6 استنتاج از پژوهش توسط نویسنده گان ایرانی استفاده نشده است.
  کلیدواژگان: واژگان پیوسته چند کلمه ای، تجزیه و تحلیل موو، قسمت نتایج مقالات٬ زبانشناسی کاربردی
 • فاطمه داورزنی، حسین طالب زاده* صفحات 72-99
  علی رغم این واقعیت که به نظر می رسد یادگیری در دنیای مجازی تآثیر قابل ملاحظه ای در تقویت توانایی های زبان آموزان در حوزه ی مهارت ها و تبحرها دارد، این پدیده توجه قابل ملاحظه ای در بهبود آموزش کاربرد زبان در محیط آموزشی ایرانی دریافت نکرده است. مطالعه ی حاضر مبادرت به پژوهش درباره ی تآثیر آموزش مجازی و واقعی تدریس کنش های گفتاری بر آگاهی زبان آموزان ایرانی از کاربردهای زبان نمود. بدین منظور 57 نفر زبان آموز مونث زبان انگلیسی از طریق یک تست هم سطح سازی، انتخاب شدند. شرکت کننده ها به دو گروه آزمایشی آموزش مجازی و واقعی در کلاس تقسیم شدند. ایشان از سه مرحله ی پیش آزمون، مداخله میانی و پس آزمون عبور کردند و اطلاعات برای مطالعه ی حاضر از طریق سه امتحان جمع آوری شد. یافته ها نشان داد که آموزش کنش های زبانی به هر دو طریق مجازی و واقعی کلاس درس برای تقویت آگاهی زبان آموزان ایرانی که انگلیسی را به عنوان یک زبان خارجی در محیط ایرانی یاد می گیرند،از کاربردهای زبان، کارآمد بود. درعین حال، تدریس کنش گفتارها از طریق آموزش کلاسی مفیدتر بود، و بهتر توانست آگاهی زبان آموزان ایرانی از کارکرد زبان را بهبود بخشد. یافته های این تحقیق می تواند، برای معلمان زبان انگلیسی،زبان آموزان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی و تهیه کنندگان مواد آموزشی در حوزه ی زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی در محیط ایرانی استفاده شود.
  کلیدواژگان: زبان آموزان ایرانی انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی، آگاهی از کارکردهای زبان، آموزش در کلاس واقعی، کنش گفتارها، کلاس مجازی
 • آیدا رحمانی فرهیخته، مژگان رشتچی*، مسعود یزدانی مقدم صفحات 100-128
  تحقیق حاضر با طرح پژوهشی  پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل غیرهمسان به بررسی تاثیر ارزشیابی پویا به دو صورت تعاملی و تداخلی بر توانایی نگارش استدلالی معلمان زبان انگلیسی پرداخت. همچنین پژوهشگران در صدد اندازه گیری   سه عامل پیچیدگی،  درستی و سلاست  در مهارت نوشتار معلمان زبان پس از آموزش های تعاملی و تداخلی ارزشیابی پویا بودند. به همین منظور سه گروه بیست و دو نفری از معلمان با سطح زبان یکسان بطور تصادفی به سه  گروه کنترل، ارزشیابی پویای تعاملی و  ارزشیابی پویای تداخلی تقسیم شدند. پس از نه جلسه آموزش، گروه ها در پس آزمون مهارت نوشتاری شرکت کردند. آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه نشانگر عملکرد بهتر دو گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در نگارش متون استدلالی بود اگر چه از لحاظ آماری تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش مشاهده نشد. همچنین بین دو گروه در زمینه پیچیدگی مهارت نوشتار استدلالی  تفاوت آماری معناداری دیده نشد. از نظر درستی، عملکرد گروه تعاملی بهتر از گروه کنترل بود. در حالیکه تفاوت معنادار بین دو گروه آزمایش مشاهده نشد.در سنجش سلاست گروه های ارزیابی پویا بر گروه کنترل برتری نشان دادند. این مقاله در بر گیرنده ی نتایج و پیشنهادهایی برای سایر محققین می باشد.
  کلیدواژگان: آموزش نگارش، بازخورد، توانایی نگارش، میانجی گری، معلمان
 • پژمان نورزاد، مهناز سعیدی*، سعیده آهنگری صفحات 129-149
  این تحقیق مطالعه تاثیر مقابله ای مدل  CSR و MRS بر درک مطلب زبان آموزان برونگرا و درونگرا میباشد. برای انجام این تحقیق از 325 زبان آموز آموزشگاه زبان معرفت یک آزمون آیلتس گرفته شد که طی آن 225 نفر انتخاب شده و به آنها آزمون شخصیت شناسی آیزنگ ارایه شد که در نهایت 150 نفر انتخاب شدند. این تعداد نهایی انتخاب شده متشکل از 75 نفز زبان آموز برونگرا و 75 نفر زبان آموز درونگرا بودند. بنابراین این تحقیق متشکل از چهار گروه تجربی و دو گروه کنترل بود: چهار گروه تجربی متشکل از 1) 25  زبان آموز برونگرا با مدل CSR ،  2) 25 زبان آموز برونگرا با مدلMRS  ، 3) 25    زبان آموز درونگرا با مدل CSR  و 4) 25 زبان آموز درونگرا با مدل MRS و همچنین دو گروه کنترل متشکل از 25 زبان آموز برونگرا و 25 زبان آموز درونگرا . از دو تست آنکووا جهت آنالیز داده های این تحقیق  استفاده شد که بر مبنای نتایج آنها زبان آموزان درونگرا با مدل (MRS) بهتر از زبان آموزان برونگرا با مدل (MRS) و درونگرا و برونگرا با مدل (CSR)بودند.
  کلیدواژگان: درک مطلب خواندن، خواندن استراتژیک جمعی (CSR)، استراتژی فراشناختی خواندن (MRS)، درونگرا، برونگرا
 • افروز سینکی راد، ثروت شیرخانی* صفحات 150-170
  این تحقیق به مقایسه تاثیر تدریس صریح و تدریس ضمنی استراتژی درخواست کردن بر نگارش ایمیل فراگیران دختر سطح فوق متوسط زبان انگلیسی پرداخته است. شصت و دو نفر فراگیر زبان انگلیسی از شعبه دخترانه زبانکده ملی ایران در این کار تحقیقی مشارکت کردند و آنها در چهار کلاس مجزا بصورت تصادفی در دو گروه تدریس صریح و تدریس ضمنی قرار گرفتند. با طراحی دو نوع مختلف آزمون، اطلاعات مورد نظر را قبل و پس از تدریس جمع آوری گردید. در مرحله اول یک هفته قبل از شروع ترم در دو جلسه مجزا ابتدا تست بررسی ایمیل و سپس آزمون نگارش ایمیل برگزار شد. بعد زبان آموزان دو گروه در ده جلسه 30 دقیقه ای تحت آموزش قرار گرفتند. در گروه تدریس صریح به طور صریح استراتژی درخواست کردن ازافراد در جایگاه های اجتماعی متفاوت به زبان آموزان آموزش داده شد و توضیحات درسی بصورت کتبی (بروشور) به آنها داده شد. زبان آموزان در گروه تدریس ضمنی هم بدون توضیحاتی صریح در مورد استراتژی درخواست کردن تحت تعلیم قرار گرفتند. بررسی داده ها نشان داد که هر دو روش تدریس تاثیرقابل توجهی بر بکارگیری صحیح استراتژی درخواست کردن در نگارش ایمیل داشتند اگرچه فراگیران در گروه تدریس صریح به طور معناداری بیشتر از گروه ضمنی پیشرفت کردند.
  کلیدواژگان: تدریس صریح، تدریس ضمنی، استراتژی درخواست کردن، آموزش منظورشناسی، نگارش ایمیل
 • کیمیا سلطانی، داوود کوهی*، نسرین حدیدی تمجید صفحات 171-191
  مطالعه حاضربا هدف بررسی اینکه آیا تکرار پذیری حرکتهای متنی-کارکردی گزارش نتایج و توضیح در مورد نتایج در بخشهای بحث مقالات تحت تاثیر تغییرات فرهنگی/رشته ای قرارمی گیرد یا خیر شکل گرفت. بدین منظور ، 600 مقاله پژوهشی در شش رشته علوم نرم، از جمله اقتصاد، جامعه شناسی، زبانشناسی کاربردی، زبانشناسی، مدیریت و روانشناسی، با تعداد مساوی در هر رشته و فرهنگ ، در بازه زمانی 2018-2006، انتخاب شد. از مدل تجزیه حرکتی (1990) Buker  و Weissberg برای تحلیل مقالات استفاده شد. ابتدا حرکتهای گزارش نتایج و توضیح در مورد نتایج در بخشهای نتایج مقالات مشخص شد. سپس با استفاده از آزمون خیدو، فراوانی تکرارآنها در بخشهای بحث در بین فرهنگها ورشته ها محاسبه و مقایسه شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که تغییردررشته یا محل فرهنگی اجتماعی منجر به تغییر درتکراردو حرکت مورد مطالعه نمی شود. با توجه به اینکه مطالعه حاضر چارچوب نسبتا جدیدی برای بررسی دقیق گفتمان علمی فراهم می کند ، ممکن است پیامدهای آموزشی خاصی برای دانشجویان بومی وغیربومی در رشته های علوم نرم، محققان، مدرسان و طراحا ن دوره انگلیسی برای اهداف دانشگاهی وانگلیسی برای اهداف خاص نوید دهد.
  کلیدواژگان: تفاوت فرهنگی، تفاوت رشته ای، بخش بحث، حرکت متنی-کارکردی، مقاله پژوهشی
 • مودت سعیدی*، زهره بیات شهبازی صفحات 192-209
  هدف مطالعه ی حاضر بررسی رابطه ی میان هوش بین فردی و میان فردی، اضطراب تدریس، و باورهای مدیریت کلاس در میان اساتید زبان تخصصی  با رویکرد تحقیقی همبستگی بود. بدین منظور، 98 استاد زبان تخصصی، بخشهای مربوط به این دو هوش از پرسشنامه ی مکنزی، پرسشنامه ی اضطراب تدریس، و ابزار سنجش باورهای مدیریت آموزشی و رفتاری را تکمیل کردند. نتایج آزمون همبستگی پیرسون، رابطه ی معنادار و منفی میان هوش بین فردی و باورهای مدیریت کلاس را آشکار ساخت در حالیکه درمیان هوش میان فردی و باورهای مدیریت کلاس ارتباطی یافت نشد. نتایج مشابهی در مورد رابطه ی این دو هوش و اضطراب تدریس در میان اساتید زبان تخصصی بدست آمد. علاوه بر این، رابطه ی معنادار و منفی میان اضطراب تدریس و باورهای مدیریت کلاس اساتید زبان تخصصی پیدا شد. نتایج تحلیل رگراسیون حاکی از نقش پیش بینی کننده ی هوش بین فردی برای باورهای مدیریت کلاس اساتید زبان تخصصی بود. علاوه بر این، آزمون تی مستقل نشان داد که اساتید زبان و رشته ی تخصصی که زبان تخصصی را ارایه می نمایند از نظر اضطراب تدریس و باورهای مدیریت کلاس، تفاوت معناداری دارند. نتایج در پرتو مطالعات پیشین مورد بحث قرار گرفته و برخی کاربردهای آن برای دوره های آموزشی مدرسان زبان تخصصی ارایه شده است.
  کلیدواژگان: باورهای مدیریت کلاس، انگلیسی با اهداف دانشگاهی، استاد زبان درس زبان تخصصی، استاد رشته ی تخصصی درس زبان تخصصی، هوش میان فردی، هوش بین فردی
 • هاجر مقدسی حاجی آباد، شعله کلاهی*، بهدخت مال امیری صفحات 210-236
  پژوهش حاضر متغیرهای فرهنگی اجتماعی چالش برانگیز و تاثیرگذار بر هویت زبان آموزان زبان انگلیسی در ایران را بررسی کرده است. برای دست یابی به متغیرها و حوزه های فرهنگی اجتماعی مشخص، مرور جامعی بر پیشینه ی تحقیق بر مبنای دیدگاه مدرسان زبان انگلیسی و تحلیل کتب آموزشی زبان انگلیسی صورت گرفته است. علاوه بر آن، یک پرسشنامه ی باز طراحی و بین پنجاه زبان آموز دختر و پسر ایرانی در گروه سنی سیزده تا بیست و یک سال (میانگین سنی 16) که بر اساس نظریه اریکسون در مرحله سردرگمی هویتی قرار دارند جهت بررسی متغیرهای جدید احتمالی توزیع گردید. در نتیجه، فهرستی از عوامل تاثیر گذار بدست آمد که متغیرهای فرهنگی اجتماعی تاثیرگذار بر زبان آموزان ایرانی را با جزییات مشخص می کند و زمینه را برای تحقیقات بعدی مهیا می سازد. فهرست جامعی از متغیرهای فرهنگی اجتماعی تاثیرگذار بدست آمد که می تواند در پژوهشهای بین رشته ای مربوط به آموزش زبان انگلیسی، جامه شناسی زبان، مطالعات فرهنگی و غیره کارایی داشته باشد. نتایج تحقیق همچنین ضرورت آگاهی از عوامل فرهنگی اجتماعی تاثیرگذار بر هویت زبان آموزان ایرانی را در کلاس های درس و دوره های تربیت معلم روشن می کند.
  کلیدواژگان: شکل گیری هویت، یادگیری زبان، برتری زبانی
 • الهام معصومی صوره، توران آهور* صفحات 237-255
  تحقیق حاضر تلاشی بود از دیدگاه معلمان که جهت ارزیابی مناسب بودن کتاب درسی «ویژن 2» برای دانش آموزان پایه یازدهم متوسطه دوم در ایران صورت گرفته است. شرکت کنندگان شامل 45 نفر از دبیران زبان انگلیسی (22نفر مذکر و 23 نفر مونث) بودند که بر اساس نمونه گیری دردسترس از دبیرستان های مختلف متوسطه دوم شهرستان تبریز در ایران انتخاب شدند. ارزیابی درونی این کتاب درسی از طریق چک لیست ارزیابی کتاب  با82 آیتم در مقیاس لیکرت 5 تایی انجام گرفت و آیتم ها جنبه های درونی کتاب (برای مثال، موضوع و محتوا ، تمرینات، بافت اجتماعی و فرهنگی، مهارتهای زبانی، لغت، گرامر و تلفظ) را مورد سنجش قرار دادند. نتایج آمار توصیفی نشان داد که «ویژن2» منطبق با برخی از نیازهای دانش اموزان بوده و با کمی تغییرات می تواند بعنوان یک کتاب درسی قابل قبول برای دانش آموزان پایه یازدهم مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال، با افزودن بعضی بخش ها و تمرینات جالب و معتبر به قسمت شنیداری و گفتاری ، این کتاب می تواند برای فراگیران مناسب بوده و آنها را برای یادگیری بیشتر تشویق کند. نتایج میتواند برای معلمان و طراحان برنامه های آموزشی مفید باشد. نتایج این تحقیق اشاره دارد که نویسندگان کتب درسی بهتراست قبل از نگارش کتب درسی جدید، نیازسنجی فراگیران را انجام دهند تا اطمینان یابند آنها نیاز فراگیران را برطرف می سازند.
  کلیدواژگان: دبیرستان، ارزیابی درونی، دیدگاه معلمان، کتاب درسی، ویژن 2
 • محمدرضا خدا رضا*، فلورا عفاف سلطانی، داود مشهدی حیدر صفحات 257-292

  رشد پیش بینی نشده تعداد "انگلیسی های جهانی " و نیاز محققان و کارشناسان سراسر جهان به ارتباط صحیح و سریع با یکدیگر ، برنامه های آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه های تخصصی را نیز تحت تاثیر قرارداده واین موضوع بی ارتباط با "مفهوم سازی انگلیسی های جهانی" دانشجویان و اساتید نیست. تحقیق کنونی به ارایه یک روش ارزیابی گروهی برای بررسی موقعیت "مفهوم سازی انگلیسی های جهانی" در بین اساتید و دانشجویان می پردازد و اینکه دانشجویان و اساتیدی که زبان انگلیسی را برای یک هدف خاص یاد می گیرند تا چه اندازه به مفهوم سازی انگلیسی های جهانی می رسند و این مفهوم سازیها در ارتباطات انها باسایر محققان و کارشناسان که انگلیسی زبان مکالمه آنها نیست تاثیر تا چه ندازه موثر است . در فاز اول ، محقق با بازنگری اطلاعات موجود مصاحبه ای با اساتید و دانشجویان انجام می دهدو از اطلاعات بدست آمده آیتمهای یک پرسشنامه را تهیه می کند . در فاز دوم پرسشنامه با 300 نمونه از جمعیت دانشجویان و اساتید مرتبط تست می شود که نتیجه تهیه پرسشنامه ای با 46 آیتم مناسب برای ارزیابی مفهوم سازی انگلیسی های جهانی می باشد .

  کلیدواژگان: واحد فشرده زبان انگلیسی برای اهداف خاص ELIC-SP، مفهوم سازی انگلیسی های جهانی WEs Con، آموزش زبان انگلیسی ELT، انگلیسی برای اهداف خاص ESP
|
 • Zahra Hassanzadeh, Nasrin Hadidi Tamjid *, Saeideh Ahanghari Pages 1-25
  Lexical inferencing has been recognized as an effective learning strategy in SLA. The present study investigated Iranian EFL learners’ development of reading comprehension as a result of exposure to lexical inferencing strategy instruction. To do so, 45 female participants studying in Simin Language Institute in Rasht, Iran were selected from among 60 students based on the results of a sample of Oxford quick Placement (OQP) test, who scored from 40 to 47. They were in two intact classes, assigned to one experimental (n=24) and one control group (n=21). The experimental group underwent the teaching of reading comprehension through lexical inferencing strategy to help learners infer the meaning of unknown words and promote their understanding of the text. However, the control group received the traditional instruction of reading comprehension concentrating on the translation of new words. The results of the pre- and post-tests of reading comprehension revealed the significant outperformance of the treatment group over the control group’s reading comprehension ability. It was concluded that lexical inferencing strategy teaching could develop the learners’ potential to improve their cognitive capacities in inferring the meaning of unknown words, which might be facilitative in their reading comprehension.
  Keywords: lexical inferencing strategy, reading comprehension
 • Mohsen Mahmoudi-Dehaki, Azizeh Chalak *, Hossein Heidari Tabrizi Pages 26-52
  Languages as living and dynamic structured systems were influenced at the very first moments of the COVID-19 pandemic as they became medicalized by the use and practice of various jargons and technical terms. Meanwhile, homebound individuals around the world started to create a COVID-19 pandemic-related lexical-overload of neologisms (Coroneologisms or Corona coinages) in different languages which started to spread across the globe by mass media, and some of them even entered the official databases of the well-known dictionaries and Wikipedia corpora. This study was a scrutinized attempt to explore the English vs. Persian (Farsi) Coroneologisms across various Extensible Markup Language (XML) corpora and a huge body of E-resource discourses (websites, social media, and news channels and forums) based on embedded mixed-method design to provide a comprehensive insight into their types, structures, and meanings. To provide a better understanding of how and why particular Coroneologisms were created in terms of social, cultural, or political contributing factors, they were investigated based on the reflections of a series of sociolinguistic focus-group E-interviews with 184 volunteer English and Persian native speakers. This study might provide implications for sociolinguistics, corpus-based language studies, lexicographers, designers of corpora, etymologists, and discourse analysts in English and Persian.
  Keywords: Corona coinages, Covidioglossia, English, Persian, Neologism
 • Reza Vaseghi *, Zahra Bozorgi Rad, Aliasghar Yousefi Azarfam Pages 53-71
  The current research examined the use of lexical bundles in the result sections of research papers by Iranian non-native writers in the field of applied linguistics. The WordSmith Software was applied to identify lexical bundles. In addition, the two analytical frameworks Biber et al. (2004) and Ruiying and Allison (2003) were used to categorize the bundles with regard to their structural features and their moves and steps. Moreover, with the aid of concordance, the identified clusters were analyzed and categorized according to their communicative functions. The results of the current research showed that Iranian writers relied heavily on the use of specific formulaic bundles to perform the communicative functions associated with the moves and steps. The findings also revealed that four moves out of six moves were mostly used by Iranian authors. Moreover, the researchers found that the extensive range of formulaic clusters used to demonstrate Move 2, Reporting results, the least bundles occurred in Move 4, Summarizing results, and also no clusters were used in Move 5, Evaluating the study along with Move 6, Deductions from the research by Iranian writers. The findings of this study boost the awareness of formulaic sequences usage for novice writers in particular discourse and communicative function.
  Keywords: formulaic clusters, move analysis, research article result section, Applied Linguistics
 • Fatemeh Davarzani, Hossein Talebzadeh * Pages 72-99
  Despite the fact that virtual learning seems to have considerable potential for enhancing language learners’ communicative abilities, it has received less attention for improving pragmatic competence of learners in EFL educational settings. The present study was an attempt to investigate the impact of virtual and real classroom instruction of speech acts on the pragmatic awareness and development of Iranian EFL learners. To do so, a quasi-experimental study was designed and, through a homogeneity test, 57 EFL female language learners at the intermediate level were chosen. The participants were randomly divided into the experimental groups of virtual and real classroom learning and went through the procedure of pretest, intervention, and posttest; the pertinent data were collected by means of a PET test, a speech-act pre-test and comparable post-tests of speech acts. Both measures of independent and paired-samples t-test were used to analyze the data. The findings revealed that instruction of speech acts through both virtual and real classroom techniques can be conducive to the promotion of pragmatic awareness among the EFL learners in the Iranian context; meanwhile, real classroom instruction of speech acts proved to be more fruitful and more significantly elevated the pragmatic awareness of Iranian EFL learners. We conclude the study drawing on the implications of our findings for ELT and EFL policy makers, language educators and teachers, material developers, and learners.
  Keywords: Iranian EFL learners, Pragmatic awareness, real classroom instruction, speech acts, virtual classroom
 • Ayda Rahmani, Mojgan Rashtchi *, Masood Yazdanimoghadam Pages 100-128
  Complexity, accuracy, and fluency (CAF) are measures of language proficiency in productive skills. This study with a non-equivalent control group pretest-post-test design explored whether Dynamic Assessment (DA) procedures enhances EFL teachers' writing CAF. Three 22-member groups of homogeneous teachers were randomly assigned to one control group (Non-DA), an interactionist DA group (IA-DAG), and an interventionist DA group (IV-DAG). After the nine-session treatment, the study groups took a writing post-test. A one-way ANOVA test showed that the experimental groups outperformed the control group, although no significant differences were found between DA groups. Besides, no statistically significant differences were found between the groups' writing complexity. Considering accuracy, IA-DAG outperformed Non-DAG whereas no significant differences were observed between the experimental groups and between IV-DAG and Non-DAG. Fluency measures showed the superiority of DA groups to the control group. The first conclusion was that DA processes have a decisive role in improving writing skills and the CAF triad. Second, CAF components do not develop in a linear process, and employing DA procedures can be useful for its improvement. The paper has implications for language teachers and SLA researchers.
  Keywords: Feedback, mediation, teaching writing, writing proficiency, EFL teachers
 • Pezhman Nourzad Haradasht, Mahnaz Saeidi *, Saeideh Ahangari Pages 129-149
  This study investigated the comparative effect of collaborative strategic reading (CSR) and metacognitive reading strategy (MRS) on the reading comprehension of Iranian extrovert and introvert EFL learners. To achieve the purpose of this study, a sample IELTS was administered to 325 students studying at Marefat Language Academy in Tehran from whom 225 were selected based on their performance on that test. Next, the above students sat for Eysenck Personality Inventory questionnaire to determine their level of extroversion and introversion. As a result, a total of 150 learners (75 extroverts and 75 introverts) were selected as four experimental groups and two control groups. The four experimental groups, comprised of 1) 25 extroverts undergoing CSR, 2) 25 extroverts receiving MRS, 3) 25 introverts undergoing CSR, 4) 25 introverts undergoing MRS while the two control groups, with 25 extroverts and 25 introverts, the learners experienced the conventional procedure of teaching reading comprehension in the language school. Ancova and two-way Ancova were conducted which revealed introvert learners with MRS outperformed the extrovert with MRS, introvert and extrovert with CSR, and control groups, suggesting a decisive role for personality traits in reading comprehension classes with different reading strategies instruction.
  Keywords: reading comprehension, collaborative strategic reading, Extroverts, Introverts, Metacognitive Reading Strategy
 • Afrouz Sinakirad, Servat Shirkhani * Pages 150-170
  This study compared the efficacy of explicit and implicit instruction of requestive strategies on upper-intermediate female English as a foreign language (EFL) learners’ email writing development. Sixty-two participants in four intact classes were randomly assigned to two explicit and implicit groups. In this quasi-experimental pretest-posttest design study two email evaluation tests and two written discourse completion tests (WDCT) were used to collect the data. In the pretest phase, an email evaluation test and a WDCT were administered to the participants in two sessions. Next, the two groups were provided with ten treatment sessions. The explicit group received direct instruction and metapragmatic explanation on the use of appropriate requestive strategies in writing emails. The implicit group, however, received instruction on writing requestive emails without any explicit explanation about the requestive strategies in emailing. Then, the participants took the posttest of email evaluation test and WDCT in two successive sessions. The results indicated that both modes of instruction exerted significant effects on the learners’ production of requestive strategies in English. The comparison of the two modes of instruction, nonetheless, indicated that the participants who underwent explicit instruction significantly surpassed those in the implicit group. The findings have implications for materials developers and instructors.
  Keywords: email writing, explicit instruction, implicit instruction, pragmatics instruction, requestive strategies
 • Kimia Soltani, Davud Kuhi *, Nasrin Hadidi Tamjid Pages 171-191
  The present study aimed to investigate whether Reports on the results and Comments on the results moves’ recycling in the Research Article (RA) Discussion sections is affected by cultural/disciplinary variations. To this end, 600 empirical RAs in six Soft Science disciplines, including Economics, Sociology, Applied Linguistics, Linguistics, Management, and Psychology, with an equal number in each discipline and culture, published in the period from 2006 to 2018 were selected. Weissberg and Buker’s (1990) move model was used as a starting point to analyze the RAs. First, the Reports on the results and Comments on the results moves were identified in the Results sections. The Chi-Square test was then used to calculate and compare the frequency of their recycling in the Discussion sections across cultures and disciplines. The data analysis results revealed that changes in the disciplines or sociocultural settings do not result in variations in recycling the two moves under study. Given that the current study provides a relatively new framework for scrutinizing scientific discourse, it may promise certain pedagogical implications for native and non-native students in Soft Science disciplines, researchers, English for Academic Purposes (EAP) and English for Specific Purposes (ESP) instructors, and course designers.
  Keywords: cultural variation, disciplinary variation, discussion section, move recycling, Research Article
 • Mavadat Saidi *, Zohreh Bayatshahbazi Pages 192-209
  The current study aimed to investigate the relationship among English for academic purposes instructors’ interpersonal and intrapersonal intelligence types, language teaching anxiety, and classroom management beliefs taking a correlational research design. To this end, a convenient sample of 98 EAP instructors were asked to complete the excerpted sections of McKenzie’s Multiple Intelligences Questionnaire, Teacher Anxiety Scale, and Behavior and Instructional Management Scale. The results of Pearson product-moment tests revealed a significant negative relationship between interpersonal intelligence and classroom management beliefs while no significant link was observed between intrapersonal intelligence and classroom management beliefs. The same results were obtained for the possible relationship between these two intelligence types and language teaching anxiety. Furthermore, a significant negative relationship was found between EAP instructors’ language teaching anxiety and classroom management beliefs. The multiple regression analysis also showed that interpersonal intelligence could strongly predict EAP instructors’ classroom management beliefs. Furthermore, the two independent samples t-tests demonstrated that language and content instructors differed with regard to their language teaching anxiety and classroom management beliefs in EAP classes. The results were discussed in light of previously existing literature and some pedagogical implications were presented for EAP teacher training courses.
  Keywords: classroom management beliefs, English for Academic Purposes, EAP language instructor, EAP content instructor, Interpersonal intelligence, Intrapersonal Intelligence, language teaching anxiety
 • Hajar Moghaddasi-Hajiabad, Sholeh Kolahi *, Behdokht Mall-Amiri Pages 210-236
  The present research probed the sociocultural challenging variables which may affect EFL learners’ identity formation during their language studies in an Iranian context. A thorough analysis of the literature encompassing EFL teachers’ opinions and EFL coursebook analyses was performed to develop a comprehensive view of the recognized sociocultural domains and variables. Furthermore, an open-ended questionnaire was designed and distributed among 50 adolescent male and female EFL learners at the age range of 13-21 years (M=16) as Erickson’s identity confusion stage to identify the newest sociocultural challenging variables in the present Iranian context. The result of the research led to compilation of a Sociocultural Variables Inventory presenting an extended range of variables operating in the context of Iranian EFL learners’ identity formation. The inventory could act as a basis for research in the fields of TEFL, sociolinguistics, cultural studies, and further interdisciplinary research.
  Keywords: identity formation, sociocultural variables, language learning, language hegemony, identity diffusion
 • Elhameh Masoumi Sooreh, Touran Ahour * Pages 237-255
  The present study was an attempt to evaluate the suitability of English textbook "Vision2" for the Iranian senior high-school students in grade 11 from the teachers' perception. The participants included 45 English teachers (22 males & 23 females) selected based on convenience sampling from various secondary high-schools in Tabriz, Iran. The internal evaluation of the textbook was accomplished through a materials evaluation checklist with 82 items in the form of 5-point Likert scale and the items examined internal aspects (e.g., subject and content, exercises, social and cultural contexts, language skills, vocabulary, grammar, and pronunciation) of the textbook. The results of descriptive statistics revealed that Vision2 matches with some of the students’ needs and with a few changes it can be used as an acceptable textbook for the 11th -grade students. For example, by adding some authentic and interesting sections and exercises for listening and speaking, this textbook can be appropriate for the students and encourage them for further learning. The results can be useful for both the English teachers and curriculum designers. The results point out that textbook writers should perform learner needs analysis before writing new textbooks to make sure they meet learners' needs.
  Keywords: high school, internal evaluation, teachers’ perspectives, Textbook, Vision 2
 • Mohamadreza Khodareza *, Flora Efaf Soltani, Davood Mashhadi Heidar Pages 257-292

  The unprecedented growth of the number of World Englishes and needs of communication among experts calls for English language teaching programs to take into consideration the place and relevance of teachers' and learners' conceptualization of paradigm of WEs. The present research studies the global status of WEs and its conceptualization among Iranian English teachers and learners. It is presenting a thematic instrument to examine the extent to which Iranian EFL and ELIC-SP teachers' and learners' conceptualization of WEs can be effective in the fields of global communication, research, development and science. In the first phase of the present study a theoretical framework and its components were developed through reviewing the literature and conducting interviews with ELT experts and EFL and ESP learners. In the second phase, a questionnaire was developed and piloted with 300 participants who were available and willing to participate in the study. The 46 items of the newly-developed ‘WEs Con.' scale were subjected to principal component analysis which revealed the presence of four components, relevance of WEs Con. To EFL, ESP, Culture, Ownership of English and Standard English. These phases led to the development of a questionnaire with four components and 46 items.

  Keywords: ELIC-SP, English language intensive course for specific purposes, WEs con, world Englishes conceptualization, WEs questionnaire, English ownership, Standard English