فهرست مطالب

 • پیاپی 59 (پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/09/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمود مختاری* صفحات 7-31
  پرسش اصلی مقاله حاضر این است که آیا این ادعای طبیعت گرایان موجه است که بحث از «امکان معناداربودن زندگی» وابسته به دستاورد های علمی، به ویژه فیزیک مدرن است. در این راستا ابتدا دو مفهوم از یکدیگر متمایز می شوند: یکی «معنای زندگی نوع (یا گونه) انسان» در جهان (به اختصار «معنای زندگی») و دیگری «معنا در زندگی یک انسان مشخص». (به اختصار «معنا در زندگی). سپس بر اساس دو مفهوم مزبور، دو چالش متناظر، که طبیعت گرایان برای هدفمندی جهان و نیز معناداری حیات و زندگی انسان مطرح کرده اند، مورد شرح و بررسی قرار می گیرد: مسیله اول مرتبط با یافته ها و مدل های کیهان شناسی مدرن در خصوص سرگذشت و سرنوشت جهان و نیز تصویر آن از جایگاه فضا زمانی انسان در جهان فیزیکی و مسیله دوم مرتبط با مناقشه موجبیت گرایی/ ناموجبیت گرایی در فیزیک، به ویژه مکانیک کوانتمی است. در این مقاله، ادعای طبیعت گرایان مبنی بر نفی معنای زندگی (مفهوم اول)، به تفصیل مورد بررسی و نقد قرار می گیرد سپس نشان داده می شود که برخلاف ادعای طبیعت گرایان، دفاع از امکان پذیری معنا در زندگی (مفهوم دوم) به هیچ وجه مستلزم پیروی از تعبیر ناموجبیت گرایانه مکانیک کوانتمی و تعمیم آن به جهان ماکروسکپی نیست. در ادامه نیز ضمن نقد و طرد رهیافت های سلبی به مسیله معنا در زندگی در جهان موجبیتی، رهیافت های ایجابی برای دفاع از امکان معنا در زندگی در جهان موجبیتی مورد شرح و بررسی قرار می گیرند.
  کلیدواژگان: معنای زندگی، معنا در زندگی، معناداری زندگی، کیهان شناسی، موجبیت گرایی
 • ریحانه نادری نژاد*، قاسم زائری، فرشاد مومنی، نوروز هاشم زهی صفحات 33-58
  این مقاله به تشریح چگونگی شکل گیری، تحول و تبادلات صورت گفتمانی موثر بر قانون مدارس غیرانتفاعی، مصوب سال 1367 اختصاص دارد. در بررسی تاریخی این رخداد از شیوه تاریخ نگاری دیرینه شناسانه فوکو استفاده شده است. هدف اصلی در این روش کشف نظم درون ماندگار و ارتباط اسنادی در سطح تحلیل گزاره هایی است که مبنای عمل قرار گرفته و توانسته است گفتمانی را تصدیق یا طرد کند. در طی این پژوهش مشاهده شد که ادامه فعالیت مدارس خصوصی اسلامی بعد از انقلاب، ادامه فرایندی بوده است که پیش از آن در دهه 1320 با انگیزه ایجاد فضای سالم آموزشی و ایجاد امید برای امکان داشتن زندگی دینی و امکان همزیستی دین و علم شکل گرفته بود. پیامد های عینی آن تاسیس مجموعه مدارس اسلامی به صورت متشکل و فراگیر بود. این مدارس برای رژیم شاهنشاهی و در دوره بعد از انقلاب دو نوع سوژگی متفاوت داشت. این جریان طی برخورد با روند های دیگری از میانه دهه 1360 دوباره از حاشیه به متن آمده و به تصویب قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی در سال 1367 منتهی شد. روندهایی چون اختلافات فقهی و سیاسی نیرو های انقلابی، جنگ و شرایط اقتصادی حاصل از آن، مسیله اسلام سیاسی، جایگاه فراگفتمانی امام خمینی و تغییرات فرهنگی جامعه در میانه این دهه، روندهایی بودند که حادث شدند و با برخورد به یکدیگر گفتمان ملی کردن و برنامه ریزی را در حوزه آموزش و پرورش به نظارت دولت و مشارکت اقتصادی مردم تغییر دادند و زمینه ساز تصویب این قانون شدند.
  کلیدواژگان: آموزش و پرورش ایران، تبار شناسی فوکو، مدارس غیر انتفاعی، ملی گرایی، دولت جنگ
 • شناسایی و اولویت بندی اثر ظرفیت های صنایع خلاق رسانه ای بر پیشرفت تولید ملی در ایران
  مجتبی جعفرزاده، روح الله رازینی*، غلامرضا گودرزی صفحات 59-84

  صنایع رسانه ای خلاق این ظرفیت را دارند تا نقش هایی فراگیرتر از صرف تولید محصولات برای کسب سود، در پیشرفت تولید ملی ایفا کنند. از این رو مسیله اصلی پژوهش حاضر شناسایی ظرفیت ها و تعیین اولویت بهره برداری از این ظرفیت ها در پیشرفت تولید ملی، برای هریک از بازیگران شاخص تولید ملی در ایران است. برای این منظور ابتدا 9 بازیگر اصلی تقویت کننده تولید ملی و وظایف آنها به وسیله منابع کتابخانه ای و مصاحبه با 11 نفر از خبرگان مربوط شناسایی شدند. سپس ظرفیت های صنایع خلاق رسانه ای در ایران نیز به روش تحلیل مضمون در 3 مضمون فراگیر، 12 مضمون سازمان دهنده و 138 مضمون پایه از میان منابع کتابخانه ای و 10 مصاحبه با خبرگان استخراج شدند. برای ارزیابی تاثیر این ظرفیت ها بر پیشرفت تولید ملی، نخست وزن هر بازیگر از طریق پرسشنامه مقایسات زوجی مشخص شد و پس از آن تاثیر هریک از ظرفیت ها بر هر بازیگر در قالب پرسشنامه و مبتنی بر نظر 16 نفر خبرگان و با استفاده از تکنیک تاپسیس شناسایی و اولویت هر ظرفیت مشخص گردید. در نهایت مشخص شد که 5 اولویت برتر ظرفیت های صنایع خلاق رسانه ای برای پیشرفت در تولید ملی ایران به ترتیب عبارت اند از: ارتباطی تعاملی، الگوسازی، نظارتی، انسجام بخشی و تبلیغی ترویجی که در صورت بهره برداری از آنها می توان موجبات پیشرفت تولید ملی در جمهوری اسلامی ایران را در بعد نرم افزاری بیش از پیش فراهم کرد.

  کلیدواژگان: صنایع خلاق رسانه ای، تولید ملی، پیشرفت، تحلیل مضمون، تکنیک تاپسیس
 • محمد اسدبگی*، هادی یوسفی، صالح رشید حاجی خواجه لو صفحات 85-114
  این مقاله به اکتشاف و تبیین اصول آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هییت علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی ایران به عنوان یک ابزار در عرصه خط مشی گذاری نظام آموزش عالی پرداخته و جایگاه آن را در میان انواع ابزارهای خط مشی مورد بحث قرار داده است. بدین منظور پژوهش حاضر از طرح پژوهش کیفی بهره برده است. جامعه مورد بررسی را اسناد بالادستی آیین نامه مذکور و همچنین اعضای هییت ممیزه و هییت علمی دانشگاه ها در سال 1394 تشکیل می دهند که از این میان کلیه اسناد به روش گردآوری کامل (شامل 7 سند) و تعداد 19 عضو هییت علمی و هییت ممیزه با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و بررسی شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل فیش برداری الکترونیک و مصاحبه نیمه ساخت یافته بوده است. تحلیل محتوای داده های پژوهش نشان دهنده 11 اصل متشکل از 38 مقوله است. این اصول که عبارت اند از اصل شناخت وضعیت دانشگاه ها و واقع نگری، اصل تقدم منافع ملی و مصالح عمومی بر منافع فردی و گروهی، اصل توجه به ماهیت نهادهای علمی، اصل توجه به نیازها و اولویت های علم و فناوری کشور، اصل برقراری تعادل و توازن، اصل تنوع بخشی، اصل ایجاد قابلیت پویایی و بهبود مستمر، اصل جامعیت و کل نگری، اصل عدم گرانباری فعالیت ها، اصل عدالت محوری، شایسته سالاری و تعالی بخشی و اصل ملازمه پرورش با آموزش و پژوهش، دلالت های خاصی برای هر یک از مراحل تدوین، اجرا و ارزیابی آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هییت علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی دارند.
  کلیدواژگان: آیین نامه ارتقاء، اعضای هیئت علمی، خط مشی گذاری آموزش عالی، ابزار خط مشی گذاری، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی
 • نجمه نجیب زاده، عبدالمجید جلائی*، محسن زاینده رودی صفحات 115-141
  هدف اصلی این مقاله برآورد کشش تقاضای محصولات فرهنگی و بررسی رفتار مصرفی خانوار های شهری و روستایی در این گروه کالاهاست. برای این منظور از سیستم تقاضای تقریبا ایده آل پویا (DAIDS) و از روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط برای دوره 1396-1360 استفاده شده است. نتایج آزمون نشان می دهد که فرضیه همگنی برای گروه کالایی محصولات فرهنگی در بین خانوار های شهری تایید نمی شود. به عبارت دیگر، مصرف کنندگان شهری در مصرف خود در گروه کالا های منتخب دچار توهم پولی اند، یعنی به جای توجه به درآمد واقعی و قیمت های واقعی در تصمیمات مصرفی خود، درآمد اسمی و قیمت های اسمی را در نظر می گیرند. این فرضیه در خصوص خانوار های روستایی نیز پذیرفته می شود. کشش قیمتی محصولات فرهنگی برای مناطق شهری و روستایی پایین است که به منزله عدم امکان جایگزینی و ضروری بودن این کالاهاست. به علاوه نتایج نشان می دهد تغییرات قیمتی سایر گروه های هزینه ای تاثیر چندانی بر تقاضای محصولات فرهنگی ندارد. همچنین کشش درآمدی محصولات فرهنگی هم برای مناطق شهری و هم روستایی بزرگتر از یک است و کالاهای مذکور لوکس تلقی می شود. نتایج برآورد کشش های زیرگروه محصولات فرهنگی نیز نشان می دهد برای مناطق شهری، تحصیل و آموزش کم کشش و ضروری است اما برای مناطق روستایی این کالا با کشش واحد است. از این رو حمایت، هدایت و برنامه ریزی مفید و موثر از محصولات فرهنگی از سوی دولت و خانوار ها نیازی ضروری و دایمی است.
  کلیدواژگان: محصولات فرهنگی، سیستم تقاضای تقریبا ایده آل پویا، کشش قیمتی، کشش جانشینی، کشش درآمدی.
 • مجید فولادیان*، حسن رضایی بحرآباد، منصوره گلی صفحات 143-176

  امروزه بسیاری از کشور های در حال توسعه به منظور رسیدن به توسعه پایدار بر ظرفیت و منابع درونی تکیه کرده اند که مهم ترین این منابع درآمد های مالیاتی است. چگونگی مشارکت مردم در تامین درآمد های مالیاتی، حاصل فرهنگ مالیاتی یک جامعه می باشد که عوامل مهمی در شکل گیری آن دخیل می باشند. این تحقیق در پی پاسخگویی به این سوالات است که چه عواملی بر فرهنگ مالیاتی مردم موثر هستند و راهکار ها و استراتژی های ارتقای این فرهنگ کدام اند. به منظور پاسخگویی به سوال اول، از روش اسنادی بهره گرفته شده و از میان 140 عنوان پژوهش مرتبط با موضوع 48 عنوان مورد بررسی دقیق قرار گرفته اند، در نتیجه عوامل موثر بر فرهنگ مالیاتی در 4 دسته عوامل فردی، اجتماعی، سازمانی و قانونی استخراج گردیده اند. بررسی ها نشان می دهند نقشی که قوانین و سازمان های مالیاتی در ایجاد فرهنگ مالیات بازی می کنند بسیار پررنگ تر از از نقش مردم به عنوان عاملان فردی است. پاسخگویی به سوال دوم نیز به روش مصاحبه با متخصصان انجام شده است که طی آن با 13 نفر از متخصصان حوزه ارتباطات و کارشناسان اقتصادی و مالیاتی و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفته و استراتژی ها و راهبرد ها نیز در قالب سه دسته راهبرد های اجتماعی، سازمانی و قانونی ارایه گردیده اند. تامین مالی کارمندان، استفاده از نیرو های متخصص، شفاف سازی و ارایه اطلاعات درباره هزینه کرد مالیات و ایجاد نظام جامع مالیاتی از جمله راهکار های سازمانی می باشد. در بخش اجتماعی، می توان به تقویت ارزش های دینی و اخلاقی و توجه به جامعه پذیری نسل جدید به عنوان راهکار فرهنگی و استفاده از رسانه ها به عنوان راهکار تبلیغاتی اشاره نمود. وضع قوانین شفاف، ایجاد مکانیزم نظارتی دقیق و تعیین مجازات های موثر نیز از اهم راهکار های بخش قانونی می باشد.

  کلیدواژگان: مالیات، فرهنگ مالیاتی، ارتقای فرهنگ مالیاتی
 • خلیل نوروزی*، محسن مفتاح، سید مهدی مرتضوی نژاد صفحات 179-204

  تعامل با کشور های جهان همواره یکی از دغدغه های نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده است. دستگاه دیپلماسی کشور در راستای صیانت از کلیت نظام از یک سو و بهره مند کردن کشور از مزایای حضور در میادین بین المللی از سوی دیگر گام برداشته است. نگاه های سیاسیون ایرانی در عرصه های بین المللی بر روابط صرفا دیپلماتیک تمرکز داشته است. در عین حال، ظرفیت هایی که علم و فناوری در این مراودات بین المللی می تواند داشته باشد، در مذاکرات هسته ای خود را به وضوح نشان داد. امروزه مشخص شده است که قابلیت های فراوانی در علم و فناوری برای توسعه سیاسی و برعکس وجود دارد و حتی می تواند به عنوان موضوع مستقلی در تعاملات بین المللی با سایر کشور ها مورد توجه قرار گیرد. با شروع به کار دولت یازدهم، از همان بدو مذاکرات، نحوه تعامل با 5+1 یا 3+3 مهم ترین موضوع مورد توجه سیاسیون مختلف کشور بوده است. خروج آمریکا از برجام در سال 1397، ضرورت توجه عمیق تر به این مهم را بیش از پیش مشخص نمود. این پژوهش کوشیده است با تکیه بر دلالت های قرآن کریم با روش دلالت پژوهی، چارچوب و راهبرد های تعامل با کشور های مختلف را در توسعه دیپلماسی علم و فناوری ارایه نماید. طبقه بندی انواع کشور ها بر مبنای ایمان آن کشور در سطوح 9گانه و در سه دسته کشور های مستضعف، هم سطح و ابرقدرت، چارچوب توسعه روابط را نشان داده است.

  کلیدواژگان: دیپلماسی علمی، دعف، دیپلماسی، قرآن، فهم قرآن، چارچوب دیپلماسی، دلالت پژوهی
|
 • Mahmoud Mokhtari * Pages 7-31
  I formulate my research question as "Is the claim of naturalists justified that the discussion of the "possibility of meaningful life" is dependent on scientific achievements, especially modern physics?". In this regard, two concepts are distinguished from each other: one is "the meaning of the life of Humans (homo sapiens)" in the universe (in short, "the meaning of life") and the other is "meaning in the life of any specific human" (in short, "meaning in life"). Then, based on the two mentioned concepts, the two corresponding challenges, which the naturalists have raised for the purposefulness of the world and the meaning of human life, are described and investigated: the first issue is related to the findings and models of modern cosmology regarding the history and destiny of the universe, and the second issue is related to the determinism/indeterminism controversy in physics, especially quantum mechanics. In this article, the claim of naturalists to deny the possiility of meaning of life (the first concept) is examined and criticized in detail, then it is shown that, contrary to the claim of naturalists, the defense of the possibility of meaning in life (the second concept) in no way requires the indeterministic interpretation of quantum mechanics and its extension to the macroscopic world. While criticizing and rejecting negative approaches to the issue of meaning in life in the deterministic world, positive approaches in this regard are described and examined.
  Keywords: Meaning of life, Meaning in Life, meaningful life, Modern Cosmology, determinism
 • Reyhane Naderinejad *, Qasem Zaeri, Farshad Momeni, Nouruz Hashemzehi Pages 33-58
  This article examines the formation, development and discoursal exchanges affecting Non-Profit School Law enacted in 1988. For carrying out a historical investigation into this event, Foucault's genealogy-based historiography has been used. The main objective of this method is the discovery of immanent order and attribution relationship at the level of predicates' analysis which has been used as the basis for practice and been able to confirm or reject a discourse.the activity of Islamic non-profit schools after the revolution had been a continuation of a process which was formed in 1940s as motivated by creating a healthy environment for education and boosting hopes for the possibilities of having a religious life and of the co-existence of religion and science. A concrete result of which was the organized and pervasive founding of Islamic schools. These schools had two different kinds of subjectivity for Shah's regime and the one after the revolution. Coincided with other trends, this course was brought back into focus from mid 1980s and thus led to the enactment of Non-Profit School Law in 1988. Islamic juridical and political differences among revolutionary forces, war and the resultant economic conditions, the issue of political Islam, the position of Imam Khomeini's meta-discourse and cultural changes of the society were some trends which occurred in the middle of this decade. As a result of their coincidence, the nationalization and planning discourse of education was replaced by governmental supervision and economic participation of people, which paved the way for the enactment of this law.
  Keywords: education in Iran, Foucault's genealogy, non-profit schools, nationalism, government of war
 • Identifying and Assessing the Potentials of Creative Media Industries for Progress National Production of the Islamic Republic of Iran
  Mojtaba Jafarzadeh, Ruhollah Razini *, Gholamreza Goodarzi Pages 59-84

  Creative media industries can be considered as one of the most influential categories of creative industries that can have tremendous effects on the mind and psyche of the audience; Therefore, the main issue of the present study is to identify and evaluate the capacities of these industries in the development of national production of the Islamic Republic of Iran; For this purpose, first 9 main actors enhancing national production and their duties were identified through library resources and interviews with 11 relevant experts; Then, the capacities of creative media industries in Iran were extracted from library resources and 10 interviews with experts through content analysis in 3 comprehensive themes, 12 organizing themes and 138 basic themes. Then, to evaluate the effect of these capacities on the development of national production, first the weight of each actor was determined through a pairwise comparison questionnaire and then the effect of each capacity on each actor in the form of a questionnaire based on the opinion of 16 experts and using TOPSIS technique. And the priority of each capacity was determined. Finally, it was found that the top 5 priorities of the capacities of creative media industries for the development of national production are: communication-interactive, modeling, monitoring, integration and propaganda-promotion, respectively, which if used can lead to the development of national production in the Islamic Republic of Iran.

  Keywords: Creative Media Industries, national production, Progress, Theme analysis, TOPSIS
 • Mohammad Asadbegi *, Hadi Yousofi, Saleh Rashid Haji Khajeh Loo Pages 85-114
  This article explores and explain the principles of the promotion faculty members of universities and research centers in Iran, while also clarifying these regulations as a tool in policy-making in the higher education system, and has positioned it among various typologies of policy. the present study utilized qualitative research design. The study population consists of the upstream documents of the regulation and the faculty members and promotion audit boards of the universities of the country in 2016. among which all the documents are compiled in full (including 7 documents) and 19 members of the faculty and promotion audit boards have been selected through purposeful sampling. The data gathering tool included electronic note taking and semi-structured interviews. The content analysis of the research data shows11 principles consist of 38 categories. These principles are: recognizing the condition of universities and attention to reality, the principle of the priority of national interests and public interests on individual and collective interests, attention to the nature of scientific institutions, paying attention to the needs and priorities of science and technology of the country balancing and the principle of Diversity, creating a dynamic and continuous improvement, comprehensiveness and Having holistic thinking, non-gravity of activities, justice, meritocracy and excellence, and education along with teaching and research. These principles have their own specific implications for each stage of the codification, enforcement and evaluation of the faculty promotion regulation of universities and research centers in Iran.
  Keywords: faculty promotion regulation, faculty member. higher education policy. policy tool, principle
 • Najmeh Najibzadeh, Abdolmajid Jalaee *, Mohsen Mohsen Pages 115-141
  The main purpose of this paper is to estimate the demand elasticity of cultural Products and to examine the consumption behavior of urban and rural households in this commodity group. For this purpose, the Dynamic Almost Ideal Demanding System (DAIDS) and the seemingly unrelated regression method for the period 1981-2017 were used. The results show that the homogeneity hypothesis for the group of cultural Products in urban households is not confirmed, In other words, urban consumers have a monetary illusion in their consumption of selected goods, That is, rather than considering real income and real prices in their consumption decisions, they consider nominal income and nominal prices. This assumption also applies to rural households. The price elasticity of cultural Products for urban and rural areas is inelastic, which means that these goods cannot be replaced and are essential. In addition, the results show that price changes of other groups have little effect on demand for cultural Products. In addition, the income elasticity of cultural Products for both urban and rural areas is greater than one, and so these are luxury goods; The results of estimating the elasticity of the subgroups of cultural Products also show that education is necessary for the urban areas, but for the rural areas, the elasticity of the commodity is unit. Income elasticity is positive for all groups in urban and rural areas, which is an increase in cultural costs if income is increased.
  Keywords: Cultural Products, Dynamic Almost Ideal Demand System, Price Elasticity, Substitution Elasticity, Income Elasticity
 • Majid Fouladiyan *, Hasan Rezaeebahrabad, Mansureh Goli Pages 143-176

  How people contribute to tax revenues is the result of a society's tax culture, in which important factors are involved. This research seeks to answer the questions of what factors affect the tax culture of the people and what are the strategies and strategies to promote this culture. In order to answer the first question, the documentary method has been used and among 140 research topics related to the subject, 48 titles have been carefully examined. As a result, the factors affecting tax culture in 4 categories of individual, social, organizational and legal factors have been extracted. اند. Studies show that the role that tax laws and organizations play in creating a tax culture is far greater than the role of individuals as individual agents. The second question was answered through interviews with experts, during which 13 experts in the field of communications and economic and tax experts were interviewed using semi-structured interviews, and strategies and strategies in the form of three categories of social strategies. Organizational and legal are provided. Employee financing, the use of specialized personnel, transparency and information on tax spending and the creation of a comprehensive tax system are among the organizational solutions. In the social sector, we can point to the strengthening of religious and moral values ​​and attention to the socialization of the new generation as a cultural strategy and the use of media as a propaganda strategy.

  Keywords: tax, tax culture, promotion of tax culture
 • Khalil Noruzi *, Mohsen Meftah, Seyed Mahdi Mortazavi Nejad Pages 179-204

  Interaction with the countries of the world has always been one of the concerns of Islamic Republic of Iran. The diplomacy system of the country has taken steps to protect the whole system from the one side and to benefit from the advantages of being in international squares on the other. Iranian politicians' perspectives in international affairs have overcome purely diplomatic relations. At the same time, the capacities that science and technology could have in this international relationship was clearly demonstrated in its nuclear talks. Today it is known that there are many abilities in science and technology for political development and vice versa, and can even be considered as an independent issue in international engagements with other countries. With the start of the eleventh government, from the very beginning of the negotiations, the way to engage with 5 + 1 or 3 + 3 is the most important issue that has been considered by various national politicians. The departure of the United States in 2018 marked the need for a deeper attention to this important issue, no matter how individual directions were made. This research has tried to present the implications of Quranic through the method of signification, the framework and strategies for interacting with different countries. The classification of the various countries based on its faith in the nine levels and in the three categories of the weak, suppressive, and superpower countries has shown the framework for the development of prosperity.

  Keywords: Scientific Diplomacy, STD, Diplomacy, Quran