فهرست مطالب

تحقیقات اقتصادی - پیاپی 138 (بهار 1401)
 • پیاپی 138 (بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/10/21
 • تعداد عناوین: 6
|
 • نرگس احمدوند*، محمد علیزاده، محمدحسن فطرس، محبوبه دلفان صفحات 1-23

  از اهداف دولت تحقق تعادل های اقتصادی با هدف حذف نوسانات و بهبود رفاه اجتماعی شهروندان است. هدف از پژوهش حاضر بررسی آثار مخارج دولت در امور اقتصادی و زیر فصول مربوط به آن در طی ادوار تجاری بر شاخص رفاه اجتماعی آمارتیاسن در ایران است. در مطالعه از مدل خود توضیح غیرخطی با وقفه های گسترده (NARDL) جهت برآورد داده های سری زمانی در طی دوره زمانی سال های 1398-1352 بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که در اقتصاد ایران شوک های مثبت مخارج دولت در امور اقتصادی، فصول کشاورزی، منابع آب، صنعت و معدن، بازرگانی و تعاون، انرژی، مسکن و عمران و محیط زیست و شوک های منفی مخارج دولت در امور اقتصادی، فصول منابع آب، فناوری اطلاعات، بازرگانی و تعاون، حمل و نقل و انرژی در طی ادوار تجاری موجب افزایش رفاه اجتماعی به طور معنادار شده اند. همچنین، شوک های مثبت مخارج دولت در فصل فناوری اطلاعات در طی دوره های رونق و فصل حمل و نقل در طی دوره های رکود به ترتیب موجب افزایش و کاهش رفاه اجتماعی به طور معنادار شده اند. شوک های منفی مخارج دولت در فصول مسکن و عمران و صنعت و معدن به ترتیب در دوره های رکود و رونق موجب افزایش رفاه اجتماعی شده و در فصل محیط زیست در دوره های رونق موجب کاهش رفاه اجتماعی به طور معنادار شده است.

  کلیدواژگان: امور اقتصادی، ادوار تجاری، شاخص رفاه اجتماعی آمارتیاسن، اقتصاد ایران، NARDL
 • میثم حداد، سید کمیل طیبی*، علیمراد شریفی، مهدی نیرومند صفحات 25-58

  باتوجه به رشد روزافزون تقاضای برق و مسایل مربوط به عرضه آن از قبیل افزایش هزینه های اجتماعی سوخت های فسیلی و همچنین عدم توانایی دولت ها در تامین منابع مالی لازم برای ایجاد و افزایش واحدهای تولیدی، مباحث مربوط به اقتصاد سیستم های قدرت بیش از پیش مورد توجه دولت ها و کارشناسان اقتصاد انرژی قرار گرفته است، تا تخصیص منابع کاراتری را اعمال نمایند. بنابراین در مقاله حاضر هدف این است که ادغام منطقه ای بازارهای برق در بین کشورهای منتخب عضو اکو (ایران، ترکیه، آذربایجان، پاکستان و افغانستان) با رویکرد پویایی شناسی سیستم و با استفاده از داده های سال های  2019-1980 به منظور بیشینه سازی پایایی عرضه برق، مدل سازی شود. برای این منظور دو سناریو شامل سناریوی بازار ملی برق (سناریو خودکفایی) و سناریوی بازار ادغام منطقه ای (سناریو آزاد) از طریق تصریح و برآورد یک الگوی سری های زمانی ساختاری تا سال 2030 شبیه سازی شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی دو سناریو حاکی از آن است که کشور ایران با ذخیره نهایی بیشتر از یک و کم ترین قیمت در بین کشورهای منطقه بیشترین صادرات برق را دارد، و در مقابل افغانستان با ذخیره نهایی کمتر از یک در بین کشورهای منطقه، بیشترین واردات برق را به خود اختصاص می دهد. از دیگر نتایج حاصل از این شبیه سازی می توان به کاهش قیمت برق به دلیل کاهش هزینه های تولید اشاره کرد. از مهم ترین یافته های این مقاله نیز می توان به ایجاد بازار منطقه ای برق میان کشورهای عضو اکو اشاره نمود که در آن نااطمینانی در تامین و پایایی عرضه برق مورد نیاز در بین کشورهای عضو اکو کاهش یابد. 

  کلیدواژگان: بازار برق، ادغام منطقه ای، کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی (اکو)، پویایی سیستم، الگوی سری های زمانی ساختاری
 • مریم رستمیان*، غلامحسین گل ارضی صفحات 59-84

  تعیین حق بیمه منصفانه یکی از مسایل اساسی شرکت های بیمه است. اکثر مدل های تعیین حق بیمه، مبتنی بر تحلیل ریسک یا مبتنی بر رفتار بازار هستند. مدل های مبتنی بر تحلیل ریسک به مدل های قیمت گذاری پیشین و قیمت گذاری پسین تقسیم بندی می شوند که از اطلاعات فراوانی و شدت خسارت برای تحلیل ریسک استفاده می کنند. مدل های مبتنی بر رفتار بازار موجود نیز تنها برخی از متغیرهای موثر بر تابع تقاضا را برای تعیین حق بیمه در مدل خود گنجانده اند، حال آن که شرکت های بیمه با ریسک غیربیمه پذیر مثل ریسک های اقتصادی در بیمه بدنه اتومبیل مواجه هستند و حق بیمه یک شرکت بیمه به علت رقابتی بودن بازار بیمه به قیمت رقبا نیز وابسته است. بنابراین در تعیین حق بیمه بهینه لازم است متغیرهای کلان اقتصادی در تابع تقاضا لحاظ گردد. این پژوهش برای اولین بار حق بیمه بهینه را با گنجاندن ضریب نفوذ بیمه در تابع تقاضا محاسبه کرد. به منظور تحقق هدف، محقق یک شرکت خصوصی فعال در صنعت بیمه را به عنوان بستر تحقیق انتخاب نموده است. روش مورد استفاده مبتنی بر برنامه ریزی پویای تصادفی بوده است. معادله سرمایه شرکت بیمه براساس فرآیند مارکوف مشخص شد و تابع هدف مدل به شکل درجه دوم تعریف گردید. تابع تقاضا تابعی از پارامترهای کلان اقتصادی مانند کشش درآمدی تقاضا، نرخ تورم، ضریب نفوذ بیمه تعریف شد. سپس برای سطوح مختلف حق بیمه بازار حق بیمه بهینه محاسبه شد. نتایج حاصله حاکی از آن است که هر چه متوسط حق بیمه بازار بیشتر می شود، حق بیمه بهینه کمتر می شود.

  کلیدواژگان: اختلال تصادفی، برنامه ریزی پویای تصادفی، حق بیمه بهینه، متغیرهای کلان اقتصادی، متوسط حق بیمه بازار
 • شهریار زروکی*، سحر نصرنژاد نشلی، علی توسلی نیا صفحات 85-123

  در سال های اخیر به دلیل افزایش تحریم های اقتصادی، دولت به تمرکززدایی از نظام وابسته به درآمدهای نفتی و جایگزینی آن با درآمدهای مالیاتی ترغیب شده است. با توجه به چنین ضرورتی هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات متغیرهای کلان اقتصادی بر اقتصاد زیرزمینی با تاکید بر ابزارهای سیاست مالی دولت در ایران طی دوره زمانی 1352 تا 1400 می باشد. بدین منظور ابتدا حجم اقتصاد زیرزمینی به روش میمیک برآورد شده و نتایج نشان داده است که طی 48 سال، میانگین اندازه نسبی حجم اقتصاد زیرزمینی 19/15 درصد است. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش در دو قالب بر مبنای رهیافت خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی حاکی از آن است که اندازه کل، جاری و عمرانی دولت با اثری معکوس و بار مالیاتی کل و بار مالیات غیرمستقیم با اثری مستقیم بر اقتصاد زیرزمینی همراه بوده و مالیات مستقیم اثر معناداری ندارد. با توجه به روند کاهشی در اندازه دولت و روند تقریبا افزایشی در بار مالیاتی، می توان اذعان داشت که کاهش در اندازه دولت و افزایش در بار مالیاتی، بر روند افزایشی اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی موثر بوده است. همچنین نرخ ارز غیررسمی و نرخ تورم نیز اثری مستقیم بر اقتصاد زیرزمینی دارند، ولی از نظر اندازه، نرخ تورم کم کشش است، لذا با توجه به کشش بالای اقتصاد زیرزمینی به بار مالیاتی، دولت می بایست ترکیب مناسبی از اجزای مالیاتی را با توجه به کشش آن ها درنظر بگیرد و با تعریف دقیق وظایف دولت و کاهش هزینه های جاری و اختصاص هزینه های بیشتر عمرانی بتواند اقتصاد زیرزمینی را، کنترل و تا حدودی کاهش دهد.

  کلیدواژگان: سیاست مالی، اقتصاد زیرزمینی، روش میمیک، ایران
 • علی اصغر سالم، معصومه عزیزخانی*، جواد عرب یارمحمدی صفحات 125-156

  در ابتدای سال 1397 با هدف حمایت از اقشار ضعیف جامعه، سیاست ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی به ویژه مواد غذایی اجرایی شد، پس از گذشت چهار سال، در 19 اردیبهشت ماه سال 1401، با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، دولت به منظور هدفمندی یارانه ها و اصلاح عوارض منفی ناشی از اعمال این سیاست و بهبود وضعیت اقتصادی؛ اقدام به حذف آن برای برخی اقلام از جمله گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن نباتی کرده است و به صورت نقد، مبلغ 400.000 تومان به دهک های اول تا سوم و 300.000 تومان به دهک های چهارم تا نهم جهت جبران میزان رفاه از دست رفته خانوار، پرداخت می کند. این مطالعه به بررسی آثار حذف ارز ترجیحی بر تقاضای گروه های خوراکی فوق و غیرخوراکی شامل پوشاک، مسکن، حمل و نقل و سایر گروه ها که ضریب اهمیت بالایی در سبد مصرفی خانوار دارند، با در نظر گرفتن برخی متغیرهای جمعیت شناختی شامل اندازه خانوار، جنسیت، سن، تحصیلات و شاغل بودن سرپرست خانوار؛ در هفته های نخست به کارگیری این سیاست پرداخته است. برای محاسبه درصد افزایش قیمت اقلام خوراکی مورد مطالعه در فاصله قبل و بعد از اجرای طرح مذکور، قیمت های رسمی اعلام شده وزارت صمت، مبنای کار قرار گرفته است، لذا با به کارگیری مدل سیستم تقاضای EASI و استخراج کشش های قیمتی و درآمدی و شبیه سازی اطلاعات هزینه ای تک تک خانوارها پس از اجرای سیاست مذکور با استفاده از معیار تغییرات جبرانی (CV) و محاسبه دوباره ضریب جینی، به بررسی تاثیر اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی بر رفاه خانوارهای شهری در ایران پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد، در صورت اجرای کامل سیاست مذکور توسط دولت و مفروض بر ثابت ماندن قیمت سایر گروه های کالایی، در کوتاه مدت، بهبود نسبی در شاخص ضریب جینی که بیانگر کاهش نابرابری است، حاصل می شود.

  کلیدواژگان: مدل سیستم تقاضای EASI، نرخ ارز ترجیحی، شبیه سازی داده های خرد، ضریب جینی
 • محمدرضا منجذب*، عباس خندان، حمید شاه بهرامی صفحات 157-188

  این مقاله به دنبال اندازه گیری درجه سفته بازی مسکن استان های منتخب ایران با رهیافت اقتصادسنجی فضایی است و در این راستا از داده های حقیقی شده قیمت زمین، قیمت مسکن، تولید ناخالص داخلی و اجاره بها در20 استان طی دوره زمانی (1396-1385) استفاده شده است. پس از بررسی اثرات این متغیرها بر قیمت مسکن استان ها، مدل خودرگرسیون فضایی با اثرات ثابت، برآورد و با استفاده از رویکرد شکاف بین میانگین های قیمت واقعی و قیمت برآوردی (ارزش ذاتی) درجه سفته بازی مسکن در استان ها محاسبه شده است. نتایج حاکی از آن است که اجاره بها و قیمت زمین اثر مثبت و تولید ناخالص داخلی اثر منفی بر قیمت مسکن دارند. شکاف قیمت مسکن برای تمامی استان ها معنادار بود و بر اساس آن درجه سفته بازی استان ها محاسبه شده است. همچنین، اثرات فضایی و مجاورتی استان ها بر همسایگان خود نمایان گردید.

  کلیدواژگان: کلیدواژه ها: بازار مسکن، قیمت مسکن، درجه سفته بازی، اقتصادسنجی فضایی
|
 • Narges Ahmadvand *, Mohammad Alizadeh, MohammadHassan Fotros, Mahbobe Delfan Pages 1-23

  One of the goals of the government is to achieve to economic balances for eliminate fluctuations and improve the social welfare of citizens.The purpose of this study is to examine the impact of government expenditures in economic affairs and related chapters on the Amartya Sen social welfare index during business cycles in Iran’s economy. In this regard, the nonlinear autoregressive model with distributed lag (NARDL) has been used during the time period of 1973-2019. The results show that the positive shocks of government expenditures in economic affairs and chapters of agricultural, water resources, industry and mining, trade and cooperation, energy, housing and development, environment, and the negative shocks of government expenditures in economic affairs, the chapters of water resources, information technology, trade and cooperation, transportation and energy during business cycles have caused increasing social welfare significantly. Also, in the positive shock of government expenditures in information technology chapter during periods of boom and transportation chapter during periods of boom have caused increasing and decreasing social welfare respectively, significantly. Also, in the negative shock of government expenditures in the housing, development and industry and mining chapters increase social welfare during periods of recession and boom, respectively. In the negative shock of government expenditures in the chapter of environmental during boom periods has reduced social welfare, significantly.

  Keywords: Economic Affairs, Business Cycles, Amartya Sen Social Welfare Index, Iran's economy, NARDL
 • Meysam Haddad, Seyed Komail Tayebi *, Alimorad Sharifi, Mehdi Niroomand Pages 25-58

  Due to the increasing growth rate of electricity demand as well as relevant supply challenges, the economic issues of power systems have been considered by governments and energy experts to achieve further efficient resources allocation. Based on an approach of a dynamic system, the aim of this study has been to modelling the regional integration of electricity markets among the selected ECO member countries (including Iran, Turkey, Azerbaijan, Pakistan and Afghanistan) in order to maximize the stability of electricity supply. Accordingly, the required data have been applied during the period of 1980-2019. In this respect, two scenarios, namely a scenario of self-sufficiency of electricity (implying national electricity market) and a scenario of free regional market (implying regional integration market) have been conducted respectively, by specifying and estimating a Structural time series model, to simulate the trade flows of electricity in the selected ECO country members by 2030. The simulated results have indicated that Iran has had the marginal storage of more than one and the lowest price among the countries, while it has the largest volumes of electricity exports. Afghanistan with the marginal storage of less than one among the regional countries has had the lowest volumes of electricity Imports. In addition, the empirical results have revealed the fact that the electricity price has been decreasing as a result of a decrease in the electricity production costs. Consequently, the paper findings imply that uncertainty in the electricity supply can be reduced through implementing an integrated regional electricity market among the ECO members.

  Keywords: Electricity Market, Regional Integration, ECO Country Members Countries, dynamic system, structural time series model
 • Maryam Rostamian *, Gholamhossien Golarzi Pages 59-84

  Determining a fair premium is an essential issue for insurance companies. Many premium models are based on risk analysis and market behavior. Risk analysis is divided into Priori pricing and Posteriori pricing. These models use claim frequency and claim severity. Market behavior models include some variables affecting the demand function to determine premium. In contrast, insurance companies involve with uninsurable risks such as economic risks in collision insurance, and the insurance premium depends on the price of competitors, because there are competitive insurance environments. Therefore, it is essential to consider macroeconomic variables in the demand function. This study, for the first time, includes the insurance penetration in the demand function. To achieve the goal, the researcher has selected a private company active in the insurance industry for sampling. The method used was based on stochastic dynamic programming. The wealth equation of the insurance company is determined based on the Markov process, and the objective function of the model is a quadratic form. The Demand function is described as a function of macroeconomic parameters such as elasticity of demand, inflation rate, and insurance penetration. The optimal premium is calculated for different levels of market premium. The results show the average premium of the market becomes bigger, the optimal premium becomes lower.

  Keywords: Stochastic disturbance, Stochastic dynamic programming, Optimal Premium, Macroeconomic variables, Average premium of the market
 • Shahryar Zaroki *, Sahar Nasrnejad Nesheli, Ali Tavassoly Nia Pages 85-123

  Due to the increase in economic sanctions in recent years, the government has been encouraged to decentralize the system dependent on oil revenues and replace it with tax revenues. The aim of the research is to investigate the effects of macroeconomic variables on the underground economy with an emphasis on the fiscal policy instruments in Iran in 1973-2021. For this purpose, at first, the value of the underground economy was estimated by the mimic method. The results showed that the average underground economy (proportion of production) is equal to 15.19 percent over 48 years. The results of estimating the model in two formats using the ARDL approach indicate that government size (based on total, current and capital expenditures) has an inverse effect and tax burden (based on total and indirect tax) has a direct effect on the underground economy, but direct tax has no significant effect. Considering the decreasing trend in the government size and the almost increasing trend in the tax burden, it can be said that the decrease in the government size and the increase in the tax burden have been effective on the increasing trend of the relative size of the underground economy. Also, the informal exchange rate and the inflation rate have a direct effect on the underground economy, but in terms of size, the inflation rate is inelastic. Therefore, according to the high elasticity of the underground economy respect to the tax burden, the government should consider a suitable combination of tax components according to their elasticity and be able to control and reduce the underground economy to some extent by defining the duties of the government, reducing the current expenditures and allocating more capital expenditures.

  Keywords: Fiscal policy instruments, Underground Economy, MIMIC, Iran
 • AliAsghar Salem, Masoumeh Azizkhani *, Javad Arab Yarmohamadi Pages 125-156

  The policy of providing foreign currency at preferential exchange rates for the import of basic goods, especially food, was implemented at the beginning of 2018 to support the more vulnerable segments of society. On 9, May, 2022, four years into the implementation of this policy, however, the government eliminated the preferential exchange rate for some commodities such as red meat, chicken meat, eggs, dairy products, and vegetable oils, given the country's economic conditions to target the subsidies, mitigate the negative effects of the policy, and help improve the economic situation. Furthermore the government has also started to pay a monthly sum of 400,000 Tomans to the first three income deciles, and 300,000 Tomans to the next income deciles of society in cash to compensate for the welfare loss to households. This study investigates the effects of removing the preferential exchange rate on the demand for the above-mentioned food and non-food commodities including clothing, housing, transportation, and other goods that are of great importance in the household consumption basket, taking into account some demographic variables including household size, gender, age, education level, and the employment status of the household head in the first weeks of implementing the policy. The percentage increase in the price of the studied food products in the time interval before and after the implementation of the policy is calculated based on the official prices presented by the Ministry of Industry, Mine and Trade. The effect of the implementation of eliminating the preferential exchange rate policy on the welfare of Iranian urban households is investigated by applying the EASI demand system model, extracting price and income elasticities of demand, and simulating the cost data of individual households after the implementation of the above policy using the compensating variation (CV) measure and recalculating the Gini coefficient. According to the results, the Gini coefficient indicating the reduction of inequality, will be relatively improved in the short term if the government implements the policy, assuming the price of other goods remains constant.

  Keywords: EASI demand system model, preferential exchange rate, microdata simulation, Gini coefficient
 • Mohammadreza Monjazeb *, Abbas Khandan, Hamid Shahbahrami Pages 157-188

  This study seeks to measure the degree of housing speculation in selected provinces of Iran with a spatial econometric approach, and for that porpuse, the real value time series data on land prices, housing prices, GDP and rents in 20 provinces during the period (1385-1396) is used. After examining the effects of these variables on the housing prices of the selected provinces, a fixed-effect spatial autoregression model was estimated and the degree of housing speculation in the provinces was calculated based on the gap between the average actual and the estimated prices (intrinsic value). The results indicate that housing rent and land prices have a positive effect while GDP has a negative effect on housing prices. The housing prices gap was significant for all provinces which based on that, then, the degree of speculation of the provinces was calculated. The spatial and contiguity effects of provinces on their neighbors were estimated as well, based on provinces' neighborhoods and their degree of speculation.

  Keywords: Housing prices, speculation, regional housing markets, Spatial econometrics