فهرست مطالب

نشریه زبان و زبان شناسی
پیاپی 34 (پاییز و زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1401/10/26
 • تعداد عناوین: 13
|
 • سیروس نصرالله زاده صفحات 1-30

  هدف مقاله حاضر بررسی وا ژه هایی است که به سازه تدفین در سنت زردشتی اشاره دارند. در دین زردشتی، طهارت در همه وجوه از اصول اعتقادی به شمار می رود که در مبحث حاضر، یعنی دفن، مبتنی بر پرهیز از آلودن آب و زمین، با آلودگی هایی چون جسد مرده یا نساست، که اهریمنی و مرتبط است به دیو نسو؛ ازاین رو، به سبب حفظ قداست زمین و آب، تدفین نخست به صورت هواسپاری، یعنی نهادن جسد در فضای باز و خالی از سکنه و بعد انتقال استخوان ها به مدفن، صورت می گرفته است. در بررسی آثار کتیبه ای و متنی برای این نوع مدفن و سازه، وا ژه های مختلفی به کار رفته است، ازجمله دخمه، استودان، اشور و گور. در دو مورد دیگر، در برج رادکان غربی و لاجیم در مازندران، به دو زبان عربی و فارسی میانه، برابرنهاد صورت عربی به فارسی میانه واژه گنبد آمده است.

  کلیدواژگان: دفن زردشتی، واژه های تدفینی، ساسانیان، دخمه، استودان، اشور، گنبد، گورنوشته، کتیبه
 • حمیدرضا دالوند صفحات 31-60

  بخش چشمگیری از میراث فکری مزدیسنا متن های پازند هستند. پاره ای از متون پهلوی که از سده 12م به بعد به خط اوستایی نقل شده اند، پازند گفته می شوند. پازندها ازجمله نخستین متن هایی بودند که مورد توجه و اقبال ایران شناسان قرار گرفتند و در سده 19 م مطالعات ارزشمندی پیرامون آنها صورت پذیرفت. اما در سده 20م به دلایل مختلف رها شدند و مطالعه چندانی درباره آنها انجام نشد.پازند به عنوان فرایند تغییر خط پهلوی به خط اوستایی پدیده ای متاخر و جدید است ولیخود مفهوم پازند قدیم است و رد آن را در اوستا هم می توانیم بینیم. دگرگونی معنایی و مصداقی پازند و پازندنویسی از روزگار باستان تا سده 19م و چیستی و چگونگی این تحولات در بستر حیات کیش زردشتی در ایران و هند موضوع اصلی این مقاله است.

  کلیدواژگان: زبان های ایران باستان، پازندها، زردشتیان، تغییر خط، خطوط باستانی
 • مهرداد مشکین فام، مهرداد نغزگوی کهن* صفحات 61-86
  هدف این پژوهش، بررسی معناهای کاربردی «ساخت های نامعین» در زبان فارسی معاصر ازمنظر دستور ساختی است. در فارسی معاصر، ساخت نامعین [(če) (Ɂajab)... [X]NPi=i] معناهای کاربردی ’تاکیدی‘، ’تقدیری‘ و ’تحقیری‘ را رمزگذاری می کند. علاوه بر این ساخت، در این دوره از زبان فارسی ساخت های نامعین کاربردی [(ye) [X]seni]j با معنای ’تاکیدی‘، [(ye) [X]NPi] با معنای ’تحقیری‘،[ye/yak [X]NPi=i]  با معنای ’تقدیری‘ و[yak [X]APi]  با معنای ’'تاکیدی‘ وجود دارند. نشانه های نامعین (=ی (=i)، یه (ye) و یک (yak)) در نقش های کاربردی تکیه براند؛ به این معنا که در رمزگذاری معناهای کاربردی ’تاکیدی‘، ’تقدیری‘ و ’تحقیری‘ دارای دیرش بیشتری نسبت به همتای دستوری خود هستند و همچنین ذکر این نکته لازم است که این نشانه ها در نقش های ’تاکیدی‘ و ’تقدیری‘ نسبت به نقش ’تحقیری‘ دیرش کم تری دارند و در رمزگذاری دو نقش اول افزایش شدت انرژی تولیدی تدریجی و در نقش بعدی کاهش انرژی تدریجی قابل مشاهده است. به منظور بررسی فارسی معاصر، بخشی از پیکره گفتاری برخط هم بام (HAMBAM)، متشکل از یک سخنرانی رسمی به مدت 31 دقیقه و چند مصاحبه غیررسمی به مدت 40 دقیقه و علاوه بر آن دو کتاب انتری که لوطیش مرده بود (چوبک، 1395) و حاجی آقا (هدایت، 1330)، به عنوان پیکره این پژوهش برگزیده شدند. تحلیل های آوایی نشانه های «نامعین» موجود در ساخت های نامعین کاربردی را در پیکره گفتاری با بهره گیری از نرم افزار پرت (praat)  08/0/6 به دست داده ایم.
  کلیدواژگان: نامعین، تکیه، کاربردشناسی، دستور ساختی، نقش گرایی، فارسی
 • فریبا صبوری*، محمد راسخ مهند، الهام ایزدی صفحات 87-112
  زبان پدیده ای اجتماعی است. آنچه در جامعه می گذرد، در زبان منعکس می شود. به همین دلیل، مطالعه اجتماعی زبان می تواند واقعیت هایی را در مورد جامعه زبانی نشان دهد. اگر جامعه ای خشن، بی ادب یا غمگین باشد، در زبان جلوه گر می شود. با این فرض، مقاله حاضر به بررسی سیر سه ویژگی اجتماعی خشونت، ادب، و غم و شادی و بازتاب آن در زبان فارسی در پنج دهه گذشته می پردازد. دو پرسش اصلی پژوهش این است: آیا جامعه فارسی زبان در پنج دهه گذشته خشن تر، بی ادب تر و غمگین تر شده است؟ آیا بین رخدادهای مهم سیاسی و اجتماعی و سیر این تغییرات رابطه ای وجود دارد؟ برای یافتن پاسخ این پرسش ها پیکره ای زبانی از پنج دهه گذشته تحلیل شد که شامل فیلم های سینمایی، روزنامه ها، داستان ها، سخنرانی های سیاست مداران و ترانه ها بود. پیکره به پنج دهه تقسیم شد که در هر دهه یک یا چند رخداد مهم سیاسی و اجتماعی در کشور روی داده است: دهه پنجاه (انقلاب)، دهه شصت (جنگ)، دهه هفتاد (سازندگی و اصلاحات)، دهه هشتاد (مهرورزی و مسایل انتخابات) و دهه نود (اعتدال و تحریم). در این پیکره به دنبال یافتن، تحلیل و تعیین فراوانی ابزار زبانی بوده ایم که ویژگی های مد نظر را نشان می دهد؛ مانند استعاره ها، صفات، صورت های خطاب، و دشواژه ها. این مطالعه نشان می دهد که به صورت کلی جامعه فارسی زبان حداقل در دو دهه گذشته خشن تر، بی ادب تر و غمگین تر شده است. همچنین ارتباط مشخصی بین رخدادهای اصلی سیاسی-اجتماعی در هر دهه و میزان افزایش یا کاهش ویژگی های مذکور دیده می شود.
  کلیدواژگان: خشونت، ادب، غم و شادی، استعاره مفهومی، زبان شناسی شناختی
 • علی مالمیر، حیات عامری*، محمد دبیرمقدم، فردوس آقاگلزاده، سحر بهرامی خورشید صفحات 113-132
  در تاریخ 23 تیرماه سال 1394 ایران و شش قدرت جهانی پس از دو سال مذاکره به توافقی درزمینه برنامه هسته ای ایران دست یافتند. این توافق که به توافق برجام معروف شد، نقطه پایانی بر چندین سال تحریم های بین المللی علیه ایران بود. پژوهش حاضر به تحلیل بازنمایی های متفاوت روسای جمهوری ایران و آمریکا از توافق هسته ای برجام می پردازد. این پژوهش تلاشی در جهت کاربست نظریه نقش گرای نظام مند هلیدی در تبیین بازنمایی های ایدیولوژیک است. در بخش تحلیل گفتمان توصیفی ابتدا داده ها از منظر نظام گذرایی از دو جنبه مورد تحلیل قرار گرفته اند. در این بخش ابتدا نوع فرایند به کارگرفته شده و بسامد هریک از فرایندها در متن داده ها مورد محاسبه قرار گرفته است. سپس پس از شناسایی مشارکان اصلی در متن، نوع نقشی که به هریک از آن ها سپرده شده مورد تحلیل قرار گرفته است. داده ها در این بررسی برگرفته از نخستین موضع گیری روسای جمهوری ایران و آمریکا پس از حصول توافق برجام است. نتایج نشان می دهد اوباما بیشتر بر کنش ها و روحانی بر توصیف تمرکز دارد. هر دو رییس جمهور برخی مشارکان را در حاشیه قرار می دهند و برخی را برجسته می سازند. طرفین در توصیف های خود از قرارداد به دنبال بازنمایی مثبت گفتمان خودی و ساختارشکنی معنای موردنظر گفتمان رقیب هستند.
  کلیدواژگان: توافق هسته ای، تحلیل گفتمان انتقادی، بازنمایی ایدئولوژیک، برجسته سازی، حاشیه رانی
 • علی اصغر قهرمانی مقبل* صفحات 133-164

  یکی از مسایل پرچالش میان وزن شعر عربی و فارسی به ویژه در نزد عروض دانان معاصر فارسی، میزان شباهت و تفاوت دو نظام وزنی و در نتیجه میزان تاثیرپذیری وزن شعر فارسی از عربی بوده است. در این جستار به جای تکیه بر اصطلاحات مشترک میان علم عروض عربی و فارسی، از یک سو به ماهیت وزنی دو نظام وزنی توجه شده و از سوی دیگر میزان کاربرد وزن ها در عربی و فارسی (32 وزن نخست) مشخص شده است تا اهمیت و جایگاه هر وزن در دستگاه عروضی آن نظام معلوم شود و امکان مقایسه وزن ها براساس کاربرد آن ها در دو نظام وزنی مشخص شود. یافته های این مقاله که براساس روش تطبیقی انجام گرفته است، حاکی از آن است که در میان 10 وزن پرکاربرد عربی و فارسی، فقط وزن مبتنی بر تکرار فعولن، قرار دارد. همچنین 9 وزن پرکاربرد عربی، در میان 32 وزن نخست فارسی دیده نمی شوند. نتیجه دیگر اینکه در مقایسه وزن های شعر عربی و فارسی، استناد به نام های سنتی اوزان (مانند مضارع و مجتث) نتایج اشتباه در پی دارد. دستاورد دیگر این نوشته آن است که برای آموزش عروض عربی و فارسی در سطح مقدماتی و متوسط، 32 وزن نخست شعر عربی و فارسی و میزان کاربرد آن ها در اختیار عروض آموزان قرار گرفته است تا آموزش عروض در سطح مقدماتی و متوسط براساس میزان کاربرد این اوزان انجام شود.

  کلیدواژگان: عروض عربی، عروض فارسی، عروض تطبیقی، بررسی آماری وزن ها
 • حسین صافی صفحات 165-188

  متون فرهنگی همواره محل انتزاع محتوای اندیشه اند، همچنان که محل نزاع میان محتوای اندیشه و طرز بیان آن؛ حال آنکه تفکر دیالکتیک همچون محور مواصله این دو ساحت منفصل عمل می کند، تا با فراروی از حدفاصل موضوع و روش شناسی تحلیل، فاصله را از این میان بردارد. هرمنوتیک سیاسی، واکاوی روساخت متن فرهنگی است به شیوه ای دیالکتیکی، و به قصد بازسازی محتوای پنهان آن؛ و روش شناسی دیالکتیک، مربوط می شود به قرینه سازی متناقض نمای هر پدیده با عکس آن پدیده. این گونه وارون نمایی تناقض بنیاد را فردریک جیمسن (1971 و 1981) فراگشتی ماهیتا درزمانی تعریف می کند که همواره میان قطب های متضاد در جریان است. درک تمام وکمال چنین دگرگشتی، به باور جیمسن، نیازمند شست وشوی نگرش دیالکتیکی در بحر جزییات تاریخی است. هرمنوتیک سیاسی، که در اصل برای سامان بخشی به آشفته بازار تفسیر متون روایی صورت بندی شده است، پیش از آنکه بگوید متن فرهنگی چگونه کار می کند، قرار است بگوید اساسا چه کار می کند؛ پس مقتضی پاسخی است به بزرگی سیاست گذاری کلان در کار نقد متون فرهنگی، و در عین حال، به جزیی نگری روش شناسی دیالکتیک برای چنین نقدی. التزام به این گونه جزیی نگری دیالکتیکی را از شیوه نگارش خود جیمسن نیز می توان سراغ کرد، مشروط به اینکه روند تاریخی سازی متن را، پیرو روش شناسی هرمنوتیک سیاسی، از سطح تحلیل محتوا، معطوف کنیم به خودآگاهی از چندوچون تحلیل فرم. بنابراین، هدف از مقاله حاضر را می توان پاسخ جویی برای این پرسش دانست که منطق درونی فرم در چارچوب هرمنوتیک سیاسی چیست، و چگونه می توان از آن در روش شناسی خود هرمنوتیک سیاسی بهره گرفت.

  کلیدواژگان: فرانقد، ترارمزگذاری، هرمنوتیک سیاسی، فردریک جیمسن
 • حوریه احدی صفحات 189-218

  هدف این پژوهش تحلیل نوشتگان مربوط به آگاهی واج شناختی در کودکان نارساخوان به منظور جمع بندی نتایج درمانی و تعیین خلاهای پژوهشی است تا از یافته های موجود در تدوین کتب و از خلاهای پژوهشی برای هدایت پژوهش های آینده استفاده شود. برای انجام این مطالعه، ابتدا کلیدواژه های «نارساخوانی، اختلال خواندن، خوانش پریشی، خواندن پریشی و اختلال یادگیری» در پرتال جامع علوم انسانی، مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، نورمگز، مگیران و ایران‍داک» جستجو و تمام عناوین مرتبط با آگاهی واج شناختی جدا شد و در مرحله بعد با خواندن چکیده ها و درصورت نیاز کل مقاله، مقالات مرتبط با موضوع پژوهش گردآوری شدند. بررسی 42 مطالعه یافت شده نشان داد در بخش عمده مطالعات (62%) به بررسی تاثیر آموزش آگاهی واج شناختی در کودکان نارساخوان پرداخته شده است و تاثیر آگاهی واج شناختی بر بهبود خواندن و نوشتن این کودکان تایید شده است. بنابراین با توجه به عدم آموزش آگاهی واج شناختی در سیستم های آموزشی جدید خواندن و نوشتن (کلمه خوانی) در مدارس، لازم است علاوه بر تکمیل پژوهش های لازم در این حوزه، طراحی کتب و آموزش آنها آموزش اگاهی واج شناختی و آموزش خواندن به روش تطابق واج-نویسه (از مسیر واجی) مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: نارساخوانی، خواندن و نوشتن، آگاهی واج شناختی، فارسی زبان
 • نسیم محتشمی راد*، الهام ایزدی صفحات 219-246
  یکی از کلمات بحث برانگیز در فارسی امروز، واژه «هم» است. برخی دستورنویسان این واژه را جزء دسته قیدها می دانند؛ این در حالی است که حذف این واژه ازجمله، گرچه ساختار دستوری آن را برهم نمی زند، اما معنای جمله را تغییر می دهد. ازسوی دیگر، در مطالعات اخیر، این واژه نه به عنوان قید، بلکه به عنوان افزایشی مطرح شده است. افزایشی ها نشان دهنده کمیتی برای کانون جمله هستند و معنای آن ها با توجه به جایگاه کانون در جمله و حوزه آن ها متفاوت است. با این تفاسیر، «هم» به عنوان یک افزایشی، معنای کانونی جمله را تغییر می دهد و به این ترتیب، نقش بنیادین در معنای جمله ایفا می کند. علاوه بر افزایشی، «هم» حامل نقش های دیگری چون حرف ربط و حرف ربط علی و سایر نقش ها نیز است. هدف از این مقاله، بررسی نقش های «هم» در فارسی و ارایه نقشه معنایی این واژه است. به منظور بررسی دقیق تر نقش های کنونی، این مقاله نگاهی درزمانی به «هم» از فارسی باستان تا معاصر داشته است تا تغییرات این واژه به طور دقیق مشخص شود؛ به این ترتیب، «هم» از دیدگاه دستوری شدگی مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش در نهایت سیر تحول «هم» از باستان تا معاصر به همراه نقشه معنایی آن را ارایه می دهد.
  کلیدواژگان: هم، افزایشی، نقشه معنایی، دستوری شدگی
 • نرگس ملائی، الخاص ویسی، بهمن گرجیان صفحات 247-270

  تطبیق مقابله ای متون ادبی با بررسی عوامل انسجامی در متن مقصد پیوندی ناگسستنی دارد. یکی از اهداف زبان شناسی تطبیقی مقایسه متون مبدا و مقصد و کشف نقاط ضعف و قوت ترجمه است. هدف این پژوهش، بررسی عوامل انسجامی متن در داستان برف های کلیمانجارو در دو متن مبدا (انگلیسی)و مقصد (فارسی) است. بنابراین در بررسی مقابله ای این اثر، به برگردان واژگانی و ساختاری متن و سپس انتقال آن ازطریق فرایند ترجمه توجه شده ولی سایر جنبه های معنایی متن نیز بررسی شده است. از این‎رو، پژوهش حاضر در قالب نظریه انسجام متن هلیدی و حسن (1976) عناصر انسجام در کتاب داستان برف‎های کلیمانجارو (همینگوی، 2004) در دو متن با ترجمه (حسینی، 1396؛ دریابندری، 1378) را مورد بررسی قرار داده و نحوه انتقال عناصر طی فرآیند ترجمه متن انگلیسی و ترجمه آن با روش مقابله ای و تحلیلی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که نحوه معادل‎سازی واژگان و عناصر انسجام، در ترجمه و بازآفرینی متن اصلی نقش بسزایی دارند و بیشترین بسامد وقوع در متن اصلی به زیرمولفه ارجاع اشاری و ارجاع شخصی تعلق دارد و در ترجمه عناصر ارجاع شخصی و پس از آن، پیوند افزایشی از بسامد وقوع بالایی در متن برخوردار بوده‎اند. نویسنده و هر دو مترجم به یک اندازه توانسته‎اند با بهره‎مندی از این عناصر انسجام متنی میان الفاظ و معانی پیوند ایجاد کنند.

  کلیدواژگان: انسجام، زبان‎شناسی مقابله ای متن، ترجمه، داستان ادبی، ساختار، واژگان
 • روح الله یعقوبی*، محمد دبیرمقدم، فردوس آقاگلزاده صفحات 271-308

  پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل استعاره های گذرایی در بخش شنیداری کتاب های آموزش زبان تافل می پردازد. در این راستا سه کتاب رسمی آموزش تافل (مجموعا چهارده آزمون، هرکدام شامل شش متن مکالمه و سخنرانی) با رویکرد توصیفی و تحلیل محتوا بررسی شد. ابتدا بندهای این 84 متن استخراج و سپس استعاره های گذرایی در آنها شناسایی و به لحاظ نوع و بسامد مقایسه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد: 1) استعاره گذرایی در متن های سخنرانی (با 68% فراوانی) بسامد بالاتری از متن های مکالمه دارد؛ 2) دو فرایند مادی (با فراوانی 38%) و رابطه ای (با فراوانی 28%) به ترتیب دارای بیشترین بسامد نسبت به سایر فرایندها در معنای استعاری هستند. نتایج آزمون من-ویتنی نشان داد تعداد استعاره گذرایی در بخش سخنرانی از بخش مکالمه به طور معنادار فراوانی بیشتری دارد. لذا استفاده بیشتر از متن سخنرانی در بخش شنیداری تافل آن را در سنجش توانش ارتباطی و استعاری داوطلبان کارآمدتر می نماید.

  کلیدواژگان: دستور نقش گرای نظام مند، استعاره دستوری تجربی، نظام گذرایی، آموزش زبان تافل
 • امیر رضائی پناه، سمیه شوکتی مقرب* صفحات 309-340
  پژوهش پیش رو به دنبال تحلیل مبانی هویت پایه در دو صورت ایجابی و سلبی در بافت قطعنامه های پایانی مراسم 22بهمن ماه (به عنوان مهم ترین سند مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران) در دهه 90 خورشیدی است. درراستای هدف پژوهش، پرسش این است که «جمهوری اسلامی ایران در دهه 90، مرزهای هویتی خود را با دگرهای گفتمانی اش «آمریکا و اسراییل» در بافت قطعنامه های مراسم 22بهمن ماه چگونه بازنمایی نموده است؟». شیوه گردآوری داده ها کتابخانه ای- اسنادی (برگرفته از متون قطعنامه های منتشرشده در رسانه های گروهی کشور) و روش پژوهش تبیینی است. برای پاسخ به این پرسش از چارچوب نظری و روش شناسی مبتنی بر تحلیل گفتمان)انتقادی(و زبان شناسی شناختی استفاده شده است. در این ترکیب نظری با کاربست ابزارهای زبان شناسی شناختی، خاصه الگوهای نیرومحرکه تالمی (2000) در سطح خرد، و تحلیل های گفتمانی در سطح کلان کوشش می شود مسیله پژوهش تحلیل و تبیین شود. در سطح خرد این موضوع مورد توجه است که قطعنامه های مراسم 22بهمن در طول دهه 90 به لحاظ الگوهای نیرومحرکه در رویکرد تالمی چه ارتباطی میان موجودیت ایران در یک سو و موجودیت های آمریکا و اسراییل، که عموما در چارچوب استکبار و امپریالیسم جهانی فهم می شود، در سوی دیگر، برقرار می کنند، این موجودیت ها به لحاظ تمایل نیروی ذاتی شان چه حالتی دارند، توازن نیروی شان به چه صورتی است و این تعامل به چه برایندی می انجامد. تحلیل داده ها در سطح کلان با بهره بردن از نظریه گفتمان لاکلا و موف (2001) انجام می شود. یافته ها نشان داد که دگرسازی با دو موجودیت آمریکا و اسراییل در تاریخ جمهوری اسلامی ایران امری پیوسته، ثابت و صریح بوده است؛ به این ترتیب این دو موجودیت همواره در تقابل با ایران (به عنوان اگونیست) قرار می گیرند. ازسوی دیگر، موجودیت هایی همچون بیداری اسلامی، جنبش های عدالت خواه، فلسطین و... که در برابر آمریکا و اسراییل قرار دارند، در زنجیره هم ارزی جمهوری اسلامی قرار می گیرند و به عنوان موجودیت اصلی تلقی می شوند.
  کلیدواژگان: تحلیل گفتمان انتقادی- شناختی، الگوهای نیرومحرکه، موجودیت اصلی و موجودیت فرعی، درون گروه و برون گروه، مناسک و مراسم، قطعنامه های مراسم 22بهمن
 • امید طبیب زاده صفحات 333-340
|
 • Cyrus Nasrollahzadeh Pages 1-30

  The present article focuses on one of the private and monumental inscriptions in the Sasanian Pahlavi script and language in India. The Buddhist Kanheri Caves have been located at the suburbs of Mumbai. There exist six inscriptions in cursive Pahlavi script that date back to the 11th century A.D. (1009-1021 A.D.). These inscriptions have been written down by a number of Zoroastrian merchants who travelled to India and visited the caves. They are the earliest evidence proving the presence of Zoroastrian merchants in India. The earliest inscription belongs to 378 Yazdgirdi (1009 A.D.) and the second one belongs to the same year but has been written 45 days after the first one. Both inscriptions bear the same names. The third inscription dates back to 390 Yazdgirdi (1021 A.D.) bearing different names and the fourth one also belongs to 390 Yazdgirdi (1021 A.D.) and bear the name of a visitor. The fifth inscription is illegible and the last one bears the proper name “Ābān Āzargušnasb son of Farrox. It has been mentioned in the third inscription that the Zoroastrians

  Keywords: 'Private inscriptions, Sasanian, Zoroastrians, India, Kanheri Caves
 • Pages 31-60

  A large part of the Mazdayasnan's written heritage is the texts of Pazand. Some of the Pahlavi texts that have been transformed into the Avestan script since the 12th century are called Pazand. Pazands were among the first texts that were noticed by Europeans and in the 19th century, valuable studies were conducted around them. But in the 20th century, they were abandoned for various reasons and not much study was done about them.Pazand as the process of changing Pahlavi script to Avesta script is a late and new phenomenon, But the concept of Pazand itself is old and traces of it can be seen in Avesta. The main topic of this article is the transformation of meaning and reference of pazand and pazand writing from ancient times to the 19th century and what and how these developments are in the context of life of Zoroastrian religion in Iran and India.

  Keywords: Old Iranian languages, pazand, Zoroastrians, script change, ancient scripts
 • Mehrdad Meshkinfam, Mehrdad Naghzguy-Kohan * Pages 61-86
  This paper aims to investigate the pragmatic meanings of indefinite constructions in Modern Persian based on Construction Grammar. In Modern Persian, the pragmatic construction [(če) (Ɂajab)… [X]NPi=i] codifies three pragmatic meanings such as 'emphatic', 'appreciative', and 'diminutive'. Furthermore, the other indefinite constructions conveying pragmatic meanings in this era of Persian are as follows: [(ye) [X]seni]j encoding 'emphatic', [(ye) [X]NPi] conveying 'diminutive', [ye/yak[X]NPi=i] codifying 'appreciative', and [yak[X]APi] reflecting 'emphatic' meaning. Indefinite markers (=i, ye, and yak) in their pragmatic functions are stressed; In other words, in codifying the 'emphatic', 'appreciative', and 'diminutive' pragmatic meanings, they are more durative than their grammatical counterparts; in addition, it should be noted that in conveying 'emphatic' and 'appreciative' meanings, they are less durative than the 'diminutive' one and in the first two meanings a gradual increase in intensity and in the last meaning a gradual decrease in intensity can be observed. In order to investigate Modern Persian, a part of HAMBAM spoken Persian corpus, consisting of a 31-minute formal speech and several 40-minute informal interviews, and two books named Sir. Haji (Hedayat, 1951) and The Baboon whose Buffoon was Dead (Chubak, 2017) were selected as the corpus of the research. Phonetic analyzes of the "indefinite markers" existing in pragmatic indefinite constructions are provided using Praat 6.0.08 software.
  Keywords: indefinite, stress, Pragmatics, construction grammar, functionalism
 • Fariba Sabouri *, Mohammad Rasekhmahand, Elham Izadi Pages 87-112
  Language is a social phenomenon. What happens in society is reflected in language. For this reason, the social study of language can reveal facts about the language community. If a society is violent, rude or sad, it manifests itself in language. With this assumption, the present paper examines the rate of the three social characteristics of violence, politeness, and sadness and happiness and its reflection in the Persian language in the last five decades. The two main questions of the research are: Has the Persian-speaking community become more violent, rude and sad in the last five decades? Is there a connection between important political and social events and the rate of these changes? To answer these questions, a corpus from the past five decades were analysed, including movies, newspapers, stories, speeches by politicians, and songs. The corpus was divided into five decades, in each decade one or more important political and social events took place in the country: the fifties (revolution), the sixties (war), the seventies (construction and reformations), the eighties (kindness and election issues), and the nineties (moderation and sanctions). In this corpus, we have sought to find, analyse and determine the frequency of language tools that show the desired characteristics such as metaphors, adjectives, forms of address, and taboo words. This study shows that generally the Persian-speaking community has become more violent, rude, and sad at least in the last two decades. There is also a clear relationship between the main socio-political events in each decade and the rate of increase or decrease of these characteristics.
  Keywords: Violence, politeness, sadness, happiness, conceptual metaphor, cognitive linguistics
 • Ali Malmir, Hayat Ameri *, Mohammad Dabirmoghaddam, Ferdows Aghagolzadeh, Sahar Bahrami Khorshid Pages 113-132
  On 14 July 2015, Iran and six world powers (including the United States) after two years of negotiations, achieved a deal on Iran`s nuclear program. This deal which is famous as the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), was the end point of several years of international sanctions against Iran. The present study is an analysis of different representations of the nuclear deal by presidents of Iran and the United States. This paper is an attempt to apply Halliday`s functional model in explanation of ideological representations. The analysis compares and contrasts the transitivity structure in the first official statement of the presidents of Iran and the United States after agreement. The results of the analysis show that while Obama concentrates on doings, Rouhani focuses on attributing and identifying. Some participants are foregrounded and some are backgrounded. Speakers by using persuasive techniques, try to have a positive self-representation and negative other-representation.
  Keywords: nuclear deal, Critical Discourse Analysis, ideological representation, foregrounding, backgrounding
 • AliAsghar Ghahramani Moghbel * Pages 133-164

  One of the controversial issues regarding the similarities and differences in the meter of Arabic and Persian poetry is related to the influence of the meter of Persian poetry on Arabic. In this article, attention has been paid to the metrical nature of these two metrical systems. The frequency of common meters in Arabic and Persian has been investigated in order to determine the importance and position of each meter in the prosody of that system. In this way, the possibility of comparing meters based on their frequency in two metrical systems is also known. The findings of this article, which is based on the comparative method, indicate that among the 10 commonly used meters of Arabic and Persian, there is only one common meter, and that meter is based on the repetition of the foot fa'ulon. Also, none of the 9 commonly used Arabic meters are among the first 32 Persian meters. Another result is that in comparing the meters of Arabic and Persian poetry, referring to the traditional names of meters (such as muzara and mujtath) leads to wrong results. Another achievement of this paper is that for the teaching of Arabic and Persian verse at the elementary and intermediate level, the first 32 meters of Arabic and Persian poetry and the extent of their use have been made available to be used in teaching prosody at the elementary and intermediate level based on the frequency of these meters.

  Keywords: Arabic prosody, Persian prosody, comparative prosody, Statistical research of meters
 • Hossein Safi Pirloojeh Pages 165-188

  Cultural texts are always the mark of abstraction from the thought process, itself asunder between the expressions on the one hand, and their underlying assumptions on the other. Political hermeneutics meanwhile is a way of transcending this object/method split, with the aim of dialectically restoring the hidden content of the cultural text to its superstructure. The dialectic method is applied through a contrastive depiction of some phenomenon with its opposite. This dialectical mirror-image is essentially defined by Fredric Jameson (1971, 1981) as a kind of diachronic transformation always at work between the opposite sides. To come up with such a diachrony, Jameson believes, the dialectic vision should be soaked in historical details. Political hermeneutics, basically formulated to bring order to the chaotic interpretive marketplace, is in the first place to express not the nature of interpretation, but the need for it; so, what it requires is taking an overarching strategy, as well as a meticulous dialectical methodology, in its way to cultural text analysis. The precision requisite for the dialectic method may be evident of Jameson’s own style in essay writing, provided that the histicization of text transcends, following the methodology of political hermeneutics, from the level of content analysis, to a level of self-conscious know-how about form analysis. The main aim of present article is then to explain the internal logic of form, drawing -before applying it- on Jameson’s political hermeneutic.

  Keywords: metacommentary, transcoding, political hermeneutics, Fredric Jameson
 • Hourieh Ahadi Pages 189-218

  The purpose of this research is to analyze the literature related to phonological awareness in dyslexic children in order to summarize the treatment results and determine the research gaps in order to use the existing findings in the compilation of books and the research gaps to guide future research. To conduct this study, first, the related keywords were searched in the ensani.ir, sid.ir, Noor mags.ir, magiran.com and irandoc.ir, and all the titles related to phonological awareness were separated and in the next step, by reading the abstracts and, if necessary, the entire article, articles related to the research topic were collected. The review of 42 found studies showed that in the majority of studies (62%) the effect of phonological awareness training in dyslexic children was investigated and the effect of phonological awareness on the improvement of reading and writing of these children was confirmed. Therefore, due to the lack of phonological awareness training in the new educational systems of reading and writing (word reading) in schools, it is necessary, in addition to completing the necessary research in this field, in the design of books and teaching them, phonological awareness training and reading training in a new way (path Phonological path) should be taken into consideration.

  Keywords: dyslexia, reading, writing, Phonological awareness, Persian language
 • Nasim Mohtashamirad *, Elham Izadi Pages 219-246
  ‘‘ham’’ appears to be one of controversial words in modern Persian. Some grammarians categorized them as adverbs. Although omitting this word from sentences does not result in ungrammatical sentence, it just change the meaning. On the other hand, the word being mentioned not only as an adverb but an additive. Additives show addition and quantity for focus of sentence. Contribution of additives to meaning of sentence is depended on focus and scope of these particles. Based on these details, ‘‘ham’’ as an additive alternate the meaning of sentence according to the focus. In addition to additive, ‘ham’ plays role of conjuction, cause and etc. This article aims to study roles of ‘ham’ in persian and to provide this word’s semantic map. To be more detailed on current roles, the article has diachronic view on ‘ham’ from old persian to modern persian so as to determine this word changes more comprehensively. Therefore ‘ham’ has been studied from grammaticalization point of view. Finally, this research provides ‘ham’ evolution from old persian to modern persian beside its semantic map.
  Keywords: ‘ham’, semantic map, grammagticalization
 • Narges Mollaei, Elkhas Veysi, Bahman Gorjian Pages 247-270

  As an essential element of discourse, cohesion plays vital role in creating a text. Cohesion in a text brought forth by lexical linking within a text or sentences that hold a text together and gives it meaning. It is also important in reconstructing a text carrying different meanings. The nature of text translation has always been a controversial topic among scholars. The main issue in translation is to make a good translation from the source language to the target language that conveys the meaning and concept well. Therefore, our purpose in analyzing the text translation process is that the translator has paid attention to understanding the meaning of the text and then transmitting it through the translation process and has not focused on the closed linguistic system of the text; So that not only the meaning of words and structures is focused on the translation of the sentence, but also other semantic aspects of the text are not far from his view. To this end, the present study seeks to analyze the text linguistics as a translation process in the field of literary texts, within the framework of Halliday and Hassan's (1976) theory of text cohesion. It examines how the elements of cohesion are transferred during the translation process into two English texts and it’s translated one. The researcher selected ‘Snows of Kilimanjaro’ story (Hemingway, 2004) with translation (Hosseini, 1396; Daryabandari, 1999) and based on the theoretical framework of the research, it was studied by descriptive-analytical and statistical methods. The results indicated that cohesive elements have an important role in the process of translation, with the highest frequency occurring in the original text related to demonstrative reference and personal reference respectively. Text translation of personal reference elements was high occurrence in the text. The author of the text and translator set to link the words and meaning through cohesive elements.

  Keywords: text linguistics, Text, cohesion, Translation, Literary Story
 • Rouhollah Yaghoubi *, Mohammad Dabirmoghaddam, Ferdows Aghagolzadeh Pages 271-308

  The present study aims to analyze the Transitivity Metaphors in the listening module of the TOEFL books. In this regard, the present study with a qualitative content analysis method investigated three official iBT TOEFL books (including fourteen tests, and each test includes six texts in the form of conversation and lecture). First, we identified each clause of these 84 texts. Then, Transitivity Metaphors were extracted, analyzed and compared in terms of type and frequency. The results indicated that: 1. Transitivity metaphors entail a higher frequency in lecture texts (68%). 2. Two processes have the highest frequency in metaphorical and incongruent meaning: material processes (38%) and relational process (28%), respectively. The results of the Mann-Whitney U test showed Transitivity Grammatical Metaphors are significantly more frequent in the lecture section. So, applying more lecture texts in the listening parts makes TOEFL tests more efficient to measure communicative and metaphorical competence of volunteers

  Keywords: systemic functional grammar, Experiential Grammatical Metaphor, Transitivity System, TOEFL teaching
 • Amir Rezaeipanah, Somaye Shokati Moqarab * Pages 309-340
  This study aims to analyze the identity-based positive and negative foundations in the context of the resolutions of 22nd of Bahman ceremonies (as the most important document of the Islamic revolution anniversary) in the 2010s. Therefore, it questions, “how the Islamic republic of Iran has represented its identity borders with its discursive others “the USA and Israel” in the resolutions of 22nd of Bahman ceremonies”. Answering this question is done through a two-level approach, having (critical) discourse analysis and cognitive linguistics. In this approach, the cognitive linguistics (CL) tools, especially Leonard Talmy (2000) force-dynamic patterns are applied in the micro level and the discursive analyses make the macro level to describe the study’s issue. The micro level defines how the resolutions formulate the entities Talmy introduces in his approach, the relation between these entities, Iran on the one hand and the USA and Israel on the other, which is generally understood in the framework of the global imperialism and oppression. The force-dynamics patterns describe the intrinsic tendency of these entities, their impingement state, and the result of this impingement. The macro-level data analysis is achieved through Laclau and Mouffe’s (2001) discourse theory.
  Keywords: Critical-Cognitive Discourse Analysis, Force-dynamic Patterns, In-group, Out-group, Ceremonies, the Resolutions of 22nd of Bahman