فهرست مطالب

 • سال هفدهم شماره 4 (پیاپی 69، زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/10/28
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سمیرا سلطانیه، ماریه صلواتی زاده، حسین پوستچی، زهرا یاری، آسیه منصور، محمدابراهیم خمسه، مجتبی ملک، فریبا علائی شهمیری، آزیتا حکمت دوست* صفحات 1-10
  سابقه و هدف

  با توجه به شیوع بالای کبد چرب غیر الکلی در بیماران دیابتی نوع 2 و عوارض مخرب در کنار هم قرار گرفتن این دو بیماری، هدف این مطالعه ارزیابی ارتباط بین عوامل تغذیه ای مانند شاخص فیتوکمیکال رژیمی، عوامل تن سنجی مرتبط با چاقی شکمی و پیشرفت کبد چرب در بیماران دیابتی نوع 2 می باشد.

  مواد و روش ها:

   در این مطالعه بیماران مبتلا به دیابت نوع دو با  (Controlled Attenuation Parameter (CAP) score 270≤، اندازه گیری شده با روش الاستوگرافی گذرا (TE)) در گروه NAFLD و بیماران دیابت نوع دو با CAP score 270> در گروه کنترل قرار گرفتند. شاخص فیتوکمیکال رژیمی (DPI) بر اساس داده های بدست آمده از پرسشنامه بسامد خوراکی 147 آیتمی محاسبه گردیدند. هم چنین، اندازه گیری های تن سنجی و ترکیب بدن با استفاده از DEXA  (Dual-energy X-ray absorptiometry) انجام گردید. نسبت شانس و فاصله اطمینان (OR, 95% CI) پیشرفت کبد چرب در بیماران دیابتی برای شاخص های ذکر شده در گروه های مختلف آن ها با استفاده از رگرسیون لجستیک و مدل های تعدیل شده بدست آمد.

  یافته ها : 

  گروه NAFLD متشکل از 133 و گروه کنترل متشکل از 67 شرکت کننده می باشند. افرادی که مصرف بالاتر از میانه شاخص فیتوکمیکال رژیمی (DPI) داشتند، پس از تعدیل همه مخدوشگر ها به میزان 65% خطر کمتری برای پیشرفت کبد چرب نشان دادند (OR = 0.35, 95% CI: 0.12-0.98, P = 0.048). پس از تعدیل مخدوشگر ها و به طور مستقل از BMI، رابطه مستقیم معنی داری بین بالاترین سهک Trunk to Leg Ratio (TLR) (OR = 7.99, 95% CI: 2.43-126.26, P = 0.001) و Metabolic Score for Visceral Fat (METS-VF) (OR = 4.55, 95% CI: 1.46-14.2, P = 0.007) و پیشرفت کبد چرب یافت شد.

  نتیجه گیری

  عوامل فیتوکمیکالی رژیم غذایی دارای اثرات محافظتی بر پیشرفت NAFLD در بیماران دیابتی می باشد. هم چنین عوامل تن سنجی METS-VF و TLR به عنوان دو شاخص جدید اندازه گیری چاقی شکمی که عامل خطری برای پیشرفت NAFLD می باشد، معرفی شدند.

  کلیدواژگان: شاخص فیتوکمیکال رژیمی، دیابت نوع 2، کبد جرب غیرالکلی، عوامل تن سنجی
 • مهشید نقاش پور، وهاب الدین مصطفی نژاد اصل مرند، فاطمه مقصودی، سحر گلابی* صفحات 11-18
  سابقه و هدف

  محیط دور گردن و شاخص شکل بدنی A از شاخص های آنتروپومتریک و نشانگر چاقی احشایی هستند و می توانند شروع بیماری دیابت نوع 2 را پیش بینی نمایند. هدف این مطالعه، بررسی ارتباط بین شاخص های بیوشیمیایی عملکرد کبدی و فاکتورهای خطر متابولیک قلبی با شاخص های تن سنجی ذکر شده در مبتلایان به دیابت نوع 2 بود.

  مواد و روش ها:

   این مطالعه روی 297 زن و مرد بالای 19 سال مبتلا به دیابت نوع 2 در مراکز آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی آبادان انجام شد. محیط دور گردن با مترنواری و شاخص شکل بدنی A با فرمول ریاضی به دست آمدند. قبلا 5 سی سی نمونه خون بیماران برای سنجش فاکتورهای بیوشیمیایی شامل پروفایل قندی، لیپیدی و سطح سرمی آنزیم های کبدی با استفاده از روش آنزیمی گرفته شده بود و ما از نتایج تست های آزمایشگاهی بیماران استفاده کردیم.

  یافته ها : 

  ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که دور گردن ارتباط مستقیم و معنی داری با سطوح قند خون ناشتا (332/0=r و 001/0<p)، تری گلیسرید (159/0=r و 006/0=p)، و کلسترول تام (203/0=r و 001/0<p) دارد. در افراد با شاخص توده بدنی طبیعی، دور گردن ارتباط مستقیم و معنی داری تنها با قند خون ناشتا (45/0=r و 001/0<p) داشت. در کل مبتلایان به دیابت نوع 2، ارتباط مستقیم و معنی داری بین شاخص شکل بدنی A و سطح آسپارتات ترانس آمیناز سرم مشاهده شد (129/0=r و 026/0=p). در افراد چاق، شاخص شکل بدنی A ارتباط مستقیم و معنی داری تنها با هموگلوبین A1C (r=0.28 و P=0.009) داشت.

  نتیجه گیری

  یافته ها نشان داد که محیط دور گردن و شاخص شکل بدنی A پیش بینی کننده خطرات کاردیومتابولیک و کبدی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 هستند.

  کلیدواژگان: دیابت، محیط دور گردن، شاخص شکل بدنی A، کاردیو متابولیک، عملکرد کبد
 • سمانه جعفری پور، نسرین امیدوار، حسن عینی زیناب، مهشید رضائی، آرزو رضازاده* صفحات 19-29
  سابقه و هدف

  تاکنون مطالعه ای فنوتیپ فرتوتی سالمندان ساکن تهران و ارتباط آن با وضعیت غذایی را مورد بررسی قرار نداده است. هدف مطالعه حاضر بررسی شیوع فرتوتی و ارتباط آنها با سوء تغذیه در سالمندان ساکن شهر تهران  در سال 1400 می باشد.

  مواد و روش ها:

   در این مطالعه مقطعی، 508 سالمند بالای 60 سال ساکن شهر تهران به روش نمونه گیری سیستماتیک خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات عمومی با پرسشنامه عمومی، عملکرد بدنی با استفاده از پرسشنامه دو بخشی فعالیت روزمره زندگی ADL (Activities of daily living) و فعالیت روزمره زندگی باکمک ابزار IADL (Instrumental Activities of daily living) که برای سالمندان اعتبار سنجی شده، کیفیت زندگی با استفاده از پرسشنامه معتبر 12 سوالی SF12 اعتبارسنجی شده تعیین شد. فرتوتی با استفاده از شاخص های پنجگانه fried و همکاران که شامل: 1) سرعت کم راه رفتن 2) ضعف عضله 3) خستگی 4) فعالیت فیزیکی کم و 5) کاهش وزن غیر عمدی است، انجام شد. قدرت عضله با استفاده از دینامومتر قدرت چنگ زدن دست سنجیده شد. ارزیابی وضع سوءتغذیه با استفاده از پرسشنامه استاندارد دو بخشی ارزیابی تغذیه ای فرمت کوتاه MNA (mini nutritional assessment) ارزیابی شد. اندازه گیری های تن سنجی (قد و وزن، دور ساق پا و دور وسط بازو) با روش های استاندارد انجام و نمایه توده بدنی محاسبه شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21.0 تحلیل و از رگرسیون لجستیک چندگانه برای تعیین ارتباط فرتوتی با وضعیت تغذیه ای افراد استفاده شد.

  یافته ها :

   میانگین و انحراف معیار سن سالمندان 88/6 ± 09/71 سال بود. تعداد مردان و زنان شرکت کننده در مطالعه تقریبا برابر بود (6/50% مرد در برایر 4/49% زن). در مجموع، 4/51 درصد از شرکت کنندگان پیش فرتوت و 23 درصد فرتوت بودند. در بیش از نیمی از شرکت کنندگان قدرت عضلانی پایین  بود (3/54 درصد). پس از تعدیل اثر مخدوشگر ها، در مقایسه با افراد سالم، احتمال پیش فرتوتی در افراد در معرض خطر سوء تغذیه (67/5-63/1CI: 95%؛04/3=OR) و احتمال فرتوتی در هر دو گروه در معرض خطر سوء تغذیه (04/21-1/5CI: 95%؛37/10=OR) و مبتلا به سوءتغذیه (31/34-5/1CI: 95%؛18/7=OR) به طور قابل توجهی بالاتر  بود (05/0>P).

  نتیجه گیری

  در سالمندان مورد مطالعه، وضع تغذیه ای فرد با احتمال فرتوتی ارتباط قوی داشت. احتمال فرتوتی در افراد مبتلا به سوءتغذیه نسبت به افراد درمعرض خطر سوءتغذیه بالاتر بود. توجه به وضعیت تغذیه ای سالمندان می تواند در برنامه ریزی های مداخلات تغذیه ای با هدف پیشگیری از ضعف عضلانی و فرتوتی و ارتقای کیفیت زندگی آنان کاربرد داشته باشد.

  کلیدواژگان: فرتوتی، سوء تغذیه، سالمندان، تهران
 • فرحناز مرادی پور، عبدالمجید مهدوی دامغانی*، فاطمه آقامیر، مرضیه وحید دستجردی، حسین محمودی صفحات 31-43
  سابقه و هدف

  گزارش اخیر سازمان ملل متحد حاکی از این است که ایران شاهد کاهش نسبی درصد شیوع گرسنگی، و افزایش سوء تغذیه می باشد. غنی سازی خاک هم گام با مکمل یاری، از راهبردهای ساده، به دور از آلودگی، فراهم برای همه افراد، قابل دسترس و سودآور، توانایی پیش گیری و یا کنترل نارسایی های تغذیه ای را دارا می باشد. بررسی ارتباط سوء تغذیه و کمبود عناصر غذایی خاک در اقلیم های پرخطر ایران در راستای برنامه غنی سازی خاک ضروری است.

  مواد و روش ها:

   این پژوهش در شناسایی بهبود درک روابط بین کمبود عناصر غذایی خاک و سلامت گروه های جمعیتی شامل پیراسنج های خونی و نمایه های تن سنجی، در مقاطع مختلف سنی و فیزیولوژی (کودکان، نوجوانان، زنان باردار و میانسال)، به تفکیک جنس و منطقه (شهر و روستا) در اقلیم 11 گانه ایران و با پیشنهاد سامانه شاخص های ارزیابی و مقایسه تجزیه و تحلیل چندفاکتوری انجام شد.

  یافته ها :

   یافته های این پژوهش نشان داد که در تمامی گروه های هدف، بیشترین شاخص ترکیبی در کم خونی گروه های هدف جمعیت ایران با کمبود Fe در خاک، کمبود ویتامین D با کمبود عناصر غذایی P در خاک و کمبود Zn در گروه های جمعیت با کمبود Zn در خاک ارتباط داشته است. با مکمل یاری محدود هنوز بیشترین چالش های حاصلخیزی خاک و سوء تغذیه در استان های سیستان و بلوچستان، جنوب خراسان، شرق کرمان، بوشهر، هرمزگان و خوزستان وجود دارد.

  نتیجه گیری

  در این پژوهش، نقشه های مناطق پرخطر در توجه همزمان مکمل یاری و غنی سازی زراعی در راستای تعیین الویت برنامه های مداخله ای پیشنهاد شد.

  کلیدواژگان: سوء تغذیه، خاک، غنی سازی زراعی، عناصر غذایی، ریزمغذی
 • مریم سلطانی، محمد گلی*، مهشید جهادی صفحات 45-61
  سابقه و هدف

  شکلات صبحانه چربی و کالری  بالایی دارد، از این رو مصرف آن برای افراد مبتلا به چاقی و دیابت محدودیت دارد. با جایگزین کردن چربی و شیر خشک با ترکیبات بر پایه کربوهیدرات و پروتیین با قابلیت هضم پایین می توان ضمن کاهش کالری، این محصول را برای بیماران مبتلا به عدم تحمل لاکتوز نیز قابل مصرف نمود.

  مواد و روش ها:

   نمونه های شکلات صبحانه با کمک جایگزینی مالتودکسترین و صمغ گوار- زانتان با کره گیاهی در سطوح 100-0 درصد و جایگزینی کنجاله های کنجد و بادام شیرین با شیر خشک در سطوح 100-0 درصد تولید شدند، و ویژگی های فیزیکوشیمیایی، بافتی، ریولوژی و میکروبی آن با نمونه شاهد (حاوی کره گیاهی و شیر خشک) در طول 60 روز نگهداری توسط نرم افزار SPSSمورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت.

  یافته ها : 

  نتایج نشان داد جایگزینی مالتودکسترین و گوار- زانتان اثر معنی داری (05/0>P)، روی کاهش میزان کالری و چربی شکلات صبحانه رژیمی درمانی داشت. جایگزینی کامل کنجاله های کنجد و بادام زمینی با شیر خشک باعث افزایش معنی دار (05/0>P)، محتوی پروتیین محصول نهایی شد. تمامی نمونه های شکلات صبحانه رژیمی در روز تولید و 60 روز پس از نگهداری مدول الاستیک (G') بالاتری نسبت به مدول ویسکوز (G") در محدوده دمایی اعمال شده داشتند، که با نمونه شاهد اختلاف معنی داری نداشتند.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه اثربخشی استفاده از جایگزین های چربی مانند مالتودکسترین و صمغ گوار-زانتان و کنجاله های کنجد و بادام شیرین به عنوان جایگزین شیر خشک در تولید شکلات صبحانه رژیمی درمانی با کیفیت مشابه به نمونه های تجاری را اثبات کرد.

  کلیدواژگان: شکلات صبحانه، کم کالری، ویژگی های فیزیکوشیمیایی، سختی، رئولوژی
 • محسن مختاریان*، فاطمه کوشکی، بهروز جنت صفحات 63-71
  سابقه و هدف

  خیار گلخانه ای یکی از مهمترین صیفی جات پرمصرف کشور است. کیفیت این محصول پساز برداشت به دلیل تغییرات فیزیکوشیمیایی، افت می کند.لذا بکارگیری پیش فرآیندهای ویژه (به خصوص استفاده از پوشش های خوراکی فعال) برای تاخیر در رسیدگی و افزایش ماندگاری این فرآورده از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

  مواد و روش ها:

   با هدف کاهش افت وزن، حفظ ارزش تغذیه ای (محافظت از تخریب ویتامین C) و تردی بافت (متناظر با قابلیت پذیرش بالاتر مصرف کننده)، خیار گلخانه ای با پوشش های خوراکی گوناگون، کنترل (I)، صمغ شیرازی (II) و صمغ شیرازی حاوی ppm 1000 اسانس نعناع فلفلی (III)، پوشش دهی شد. سپس، خواص فیزیکوشیمیایی (pH، افت وزن، ویتامین C و سختی بافت) و پارامترهای رنگی (L*، a* و b*) نمونه ها در روزهای نگهداری 1، 8 و 16 روز در دمای oC4+ ارزیابی گردید.

  یافته ها : 

  با وجود اینکه، ویتامین C و سختی بافت خیار گلخانه ای فاقد پوشش (نمونه کنترل) به ترتیب 8/4 و 26/2 مرتبه طی 16 روز نگهداری کاهش یافت، پارامترهای یاد شده به ترتیب 85/3~ و 20/1~ مرتبه در نمونه تیمار شده با پوشش (III) و در شرایط یکسان کاهش یافتند. به علاوه، همبستگی قوی و مثبت بین صفات ویتامین C و سختی بافت (9654/0+=r و 932/0=2R)، تاثیر چشمگیری روی درک احساس دهانی مصرف کنندگان داشت.

  نتیجه گیری:

   با توجه به اینکه نمونه کنترل فقط 5/57 %از بیشینه امتیاز حسی-چشایی (طعم و مزه، رایحه، رنگ و بافت) را کسب نمود، خیار گلخانه ای تیمار شده با پوشش (III)، تا 94% از این ویژگی ها را به دست آورد و به عنوان بهترین نوع پوشش خوراکی برای افزایش ماندگاری خیار گلخانه ای پیشنهاد گردد.

  کلیدواژگان: خیار گلخانه ای (Cucumis sativus)، نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)، صمغ شیرازی، خواص فیزیکوشیمیایی، ارزیابی حسی
 • علیرضا برزگری اردکانی، صبیحه سلیمانیان زاد*، محمدحسین مصدق صفحات 73-80
  سابقه و هدف

  با وجود خواص سلامتی بخش کنجد و ارده تاکنون پژوهشی جهت تولید محصول زیست فناورانه بر این پایه  صورت نگرفته است. پژوهش حاضر با هدف تولید ارده فراسودمند از طریق افزودن باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم PTCC 1896 طراحی گردیده است.

  مواد و روش ها:

   با توجه به دو فاز شدن ارده در چند روز پس از تولید و زنده مانی کم پروبیوتیک ها در فاز چربی و فعالیت آبی پایین، تلاش شد از بین ترکیبات سوربیتان تری استیارات و گلیسرول، ترکیب مناسب و میزان موثر بر کاهش عدم سازگاری فازهای روغنی و غیر روغنی ارده شناسایی گردد. همچنین تلاش شد از طریق فرایند ریزپوشانی با سدیم آلژینات و نشاسته اصلاح شده و به کمک روش امولسیون سازی امکان زنده مانی پروبیوتیک ها را طی دوره نگهداری ارده (120روز) در محدوده CFU 106-107 باکتری زنده در گرم ارده حفظ نمود.

  یافته ها :

   افزودن 5/0 درصد گلیسرول به ارده تفاوت معنی دار بر روی میزان روغن جدا شونده از ارده ایجاد نمود در حالی که این میزان از گلیسرول، تفاوت معنی داری در ویسکوزیته ارده در مقایسه با سوربیتان تری استیارات ایجاد نکرد. در بین تیمارهای مختلف، بیشترین زنده مانی مربوط به گروه تیمارهای دارای گلیسرول و پروبیوتیک ریزپوشینه دار شده (107 × 2/1) بود و تفاوت معنی دار با تیمار فاقد گلیسرول و دارای پروبیوتیک آزاد داشت (05/0<p).

  نتیجه گیری

  فرایند ریزپوشانی باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم PTCC 1896 به روش امولسیون و افزودن آن به ارده حاوی 5/0 درصد گلیسرول سبب تولید ارده پروبیوتیک دارای CFU 107-106 باکتری زنده در گرم می گردد.

  کلیدواژگان: ارده، دوفاز شدن، پروبیوتیک، لاکتوباسیلوس پلانتاروم، ریزپوشانی
 • سارا عابدی زاده نیستانک، مریم میزانی*، مزدک علیمی صفحات 81-93
  سابقه و هدف

  اهداف اصلی از این پژوهش تولید چاشنی مغذی و پایدار با کیفیت یکنواخت برپایه عصاره لیموترش که  درجهت ارتقای کیفیت آبلیمو صنعتی قابل استفاده باشد و همچنین بررسی اثرات مستقل و برهمکنش ترکیبات هیدروکلوییدی بر ویژگی های محصول نهایی می باشد.

  مواد و روش ها: 

  فرمولاسیون های جدید با افزودن دو نوع صمغ ژلان (1/0 -0 درصد)  و زانتان (1/0 -0 درصد)  همراه با پکتین (2/0 -0 درصد) و ترکیبات فنولیک (مقدارثابت) استخراج شده از تفاله لیموترش به بخش امولسیونی محصول نهایی تولید شد. هفده تیمار تلفیقی به روش آماری مرکب مرکزی چرخش پذیر، طراحی و ویژگی های فیزیکوشیمیایی (میزان فلاوونوییدها، فعالیت ضد اکسایشی، گرانروی ظاهری، ناپایداری فیزیکی و ویژگی های حسی (ثبات و پذیرش کلی) نمونه ها ارزیابی گردید.

  یافته ها :

  اثرات مستقل هر سه نوع هیدروکلویید برمیزان فعالیت آنتی اکسیدانی محصول و تاثیر پکتین با مضرب بزرگتری در مدل نهایی مشاهده شد. هر سه نوع صمغ تاثیر مستقل معنی داری برکاهش میزان ناپایداری فیزیکی نشان دادند و اثر متقابلی مشاهده نگردید. در بررسی فاکتور ویسکوزیته مدل آماری 2Fl پیشنهاد شد و بدین ترتیب اثرات مستقل مثبت هر سه افزودنی و اثر متقابل منفی بین پکتین و ژلان بر این فاکتور معنی دار (05/0<p) بود. از سوی دیگر در نتایج ارزیابی حسی، با افزایش درصد ژلان، کاهش معنی داری درمیزان ثبات و پذیرش کلی محصول مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  به دلیل برهمکنش منفی ژلان با پکتین و تاثیرات نامطلوب آن بر ویژگی های حسی محصول نهایی، تیمار فاقد ژلان، حاوی زانتان و پکتین به عنوان تیمار بهینه با حداکثر میزان مطلوبیت انتخاب و پیشنهاد گردید.

  کلیدواژگان: چاشنی مغذی، پکتین، ژلان، زانتان، پسماند لیموترش
 • امیررضا شویک لو*، الهام تیمور نژاد، ناصر تیمورنژاد صفحات 95-103
  سابقه و هدف

  بازارپسندی فرآورده های شیر بز در ایران، ضرورت اصلاح نژاد این دام را با هدف افزایش تولید شیر و سازگاری با شرایط مختلف سرزمینی ایران آشکار می کند. در این پژوهش، از شیر بز آمیخته ی مهابادی و آلپاین (F1) ،  نوشیدنی کفیر ساخته شد؛ سپس ویژگی های کیفی و پایداری حسی آن هنگام تولید و پس از دو هفته نگهداری بررسی گردید.

  مواد و روش ها: 

  سه نمونه محصول کفیر از شیر بز آمیخته مهابادی و آلپاین با سطح تلقیح 1، 2 و 3 درصد وزنی/حجمی ساخته شد. فرآورده ها در یخچال (C°4) نگهداری و در روزهای 1، 7 و 14 پس از تولید، مورد آزمون های  شیمیایی، میکروبی وحسی قرارگرفتند. از روش های آنالیز تشریحی کمی  و آنالیز مولفه های اصلی، برای آنالیز داده ها استفاده شد.

  یافته ها :

   نوشیدنی های کفیر  از نظر میزان pH، اسیدیته، لاکتوز، اتانول، CO2، تعداد باکتری های اسید لاکتیک، بو  و طعم شیر، بوی ترشیدگی، ترشی، گسی و پذیرش، اختلاف معنی داری داشتند؛  ولی مقدار آنالیز تقریبی و دیگر ویژگی های حسی از جمله بو و طعم بز، بین نمونه ها یکسان بود. با افزایش درصد تلقیح و روزهای پس از تولید، میزان pH و قند لاکتوز بین نمونه های کفیر روندی کاهشی، اما میزان اسیدیته، اتانول، CO2، تعداد باکتری های اسید لاکتیک، بوی ترشیدگی، گسی، ترشی و پذیرش کلی نمونه ها روندی افزایشی نشان داد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد سه نمونه محصول کفیر ساخته شده از شیر بز آمیخته ی مهابادی و آلپاین با سطح تلقیح 1، 2 و 3 درصد وزنی/حجمی از کیفیت حسی مناسبی برخوردار بوده و هر 3 سطح تلقیح را می توان با توجه به مسایل اقتصادی و فنی، به عنوان سطح بهینه برای ساخت محصول نهایی در نظر گرفت.

  کلیدواژگان: فرآورده ی تخمیری، ویژگی های کیفی، پایداری حسی
 • سید ضیالدین امامی، لیلا گلستان*، خدیجه خوش طینت، سید احمد شهیدی، مهرداد محمدی صفحات 105-112
  سابقه و هدف

  به دلیل قابلیت انحلال مناسب ویتامین D در روغن، فرآورده های روغنی می تواند مناسب ترین حامل برای غنی سازی باشد. با این حال، پایداری و افت ویتامین D در مدت نگهداری مواد غذایی، همواره از اصلی ترین نگرانی های سیاست گزاران و تولیدکنندگان مواد غذایی است. بنابراین، هدف تحقیق حاضر غنی سازی و مقایسه پایداری ویتامین D3 روغن آفتابگردان و اولیوژل بر پایه موم سبوس برنج و سوربیتان مونو استیارات حین فرآیند حرارت دهی و انبارمانی بود.

  مواد و روش ها: 

  اولیوژل (بر پایه موم سبوس برنج/سوربیتان مونواستیارات/روغن آفتابگردان) و روغن آفتابگردان با ویتامین D3 غنی سازی و پایداری آنها در دو شرایط حرارت دهی در دمای 110 درجه سانتی گراد به مدت 60 دقیقه و انبارمانی به مدت 60 روز در دمای 25 درجه سانتی گراد مطالعه شد.

  یافته ها :

   ویتامین D3 در نمونه روغن آفتابگردان و نمونه اولیوژل به ترتیب  5/29 و 6/24 درصد کاهش یافت. بنابراین میزان افت ویتامین D3 در نمونه اولیوژل کمتر بود. همچنین نتایج مشخص کرد که شرایط انبارمانی در هیچ کدام از نمونه ها منجر به تخریب ویتامین D3 نشد.

  نتیجه گیری

  پایداری مطلوب ویتامین D3 درهر دو نمونه حین شرایط حرارت دهی و انبارمانی بود و در این میان نمونه اولیوژلی توانایی بیشتری در حفظ ویتامین D3 داشت.

  کلیدواژگان: ویتامین D3، غنی سازی، روغن آفتابگردان، اولئوژل، میزان افت، پایداری
 • حنانه بهمن پور، نارملا آصفی*، آیناز علیزاده صفحات 113-121
  سابقه و هدف

  پلاسمای سرد به عنوان راه حلی نوآورانه در تولید و توزیع مواد غذایی سالم و با کیفیت به کار می رود. این پژوهش با هدف استفاده از فناوری پلاسمای سرد به عنوان روشی در جهت اصلاح ساختاری نشاسته ذرت و بررسی عملکردی آن در مدل غذایی انجام شد.

  مواد و روش ها: 

  گرانول های نشاسته تحت تیمار پلاسما با دو گاز مختلف به شکل تیمار 1 (گاز آرگون 95% و گاز هیدروژن 5%) تیمار2 (گاز آرگون 90% و گاز اکسیژن 10%) به مدت 10 دقیقه انجام گرفت.

  یافته ها : 

  نتایج حاصل از آزمون  میکروسکوپ الکترونی روبشی و قدرت تورم نشاسته،  در تیمار2 تغییرات بیشتری نسبت به تیمار 1 و شاهد نشان داد. در نمونه های تیمارشده شکاف یا حفره های بیشتری نسبت به نمونه ی شاهد روی سطح مشاهده می شود. pH نمونه های تیمار شده کمتر از نمونه شاهد و رطوبت نمونه های تیمار شده بیشتر از نمونه شاهد بود با افزایش رطوبت میزان ویسکوزیته ظاهری نمونه های تیمار شده و زمان پخت کاهش یافت.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان می دهد که پلاسمای سد دی الکتریک را می توان برای تولید نشاسته اصلاح شده با ویسکوزیته ظاهری کم در سطح بالا استفاده کرد. توسعه حوزه مطالعات با فناوری پلاسما برای تولید محصولات طبیعی و عاری از افزودنی های شیمیایی امکان پذیر می باشد.

  کلیدواژگان: پلاسمای سرد، نشاسته ذرت، دسر شیری
 • نازنین الیاسی، محمدرضا پژوهی الموتی*، علی کلانتری حصاری صفحات 123-132
  سابقه و هدف

  فرآورده های گوشتی منابع غنی از پروتیین بوده و با توجه به قیمت بالای گوشت خام، احتمال وقوع تقلبات در این محصولات وجود دارد. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی برخی از ویژگی های شیمیایی و تخمین درصد گوشت در فرآورده های گوشتی با استفاده از آزمون بافت شناسی و آنالیز تصویری است.

  مواد و روش ها: 

  تعداد 50 نمونه سوسیس و کالباس (27 نمونه سوسیس، 23 نمونه کالباس) از دو واحد تولیدی فعال فرآورده های گوشتی شهر همدان جمع آوری و با استفاده از آزمون های شیمیایی و بافت شناسی مورد ارزیابی قرار گرفتند. در بررسی بافت شناسی از روش های رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ایوزین، تری کروم ماسون و گومری و نرم افزار آنالیز تصویری استفاده شد.

  یافته ها : 

  نتایج آزمون های شیمیایی نشان داد که در 56 درصد نمونه های کالباس و 66 درصد نمونه های سوسیس میزان رطوبت بیش از حد مجاز استاندارد و در 60 درصد نمونه های کالباس و 85 درصد نمونه های سوسیس میزان پروتیین کمتر از حد استاندارد بود. میزان نیتریت در 70 درصد نمونه های سوسیس و 35 درصد نمونه های کالباس بیش از حد استاندارد ملی بود. نتایج آنالیز تصویری نشان داد در 100 درصد نمونه ها میزان عضله اسکلتی کمتر از میزان درج شده بر روی بسته بندی محصول بود.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که برخی از پارامترهای شیمیایی با میزان استاندارد ملی آن مغایرت داشتند. همچنین رنگ آمیزی هیستوشیمی گومری جهت تفریق هرچه بهتر مقاطع عضلات اسکلتی در نمونه های سوسیس و کالباس از بافت های گیاهی کارایی بهتری را نشان داد.

  کلیدواژگان: فرآورده های گوشتی، هیستولوژی، هیستوشیمی، شیمیایی، آنالیز تصویری
|
 • S .Soltanieh, M .Salavatizadeh, H .Poustchi, Z .Yari, A .Mansour, M.E .Khamseh, M .Malek, F. Alaei-Shahmiri, A. Hekmatdoost* Pages 1-10
  Background and Objectives

  High prevalence of non-alcoholic fatty liver disease in patients with type 2 diabetes mellitus results in deleterious complications and morbidities. Therefore, the aim of this study was to assess nutritional and anthropometrical risk factors in progression of non-alcoholic fatty liver disease in diabetic patients.

   Materials & Methods

  Totally, 133 non-alcoholic fatty liver disease patients (CAP score > 270) and 67 controls (CAP score < 270) were selected from the patients with type 2 diabetes mellitus in a clinic. Dietary phytochemical index was calculated via data from a validated 147-item FFQ. Body composition were measured using dual-energy X-ray absorptiometry. Other anthropometric indices and laboratory assays were used as well. Logistic regression models were used to estimate multivariable ORs.

  Results

  After adjustment for potential confounders, risk of progression for non-alcoholic fatty liver disease in participants with higher dietary phytochemical indices significantly decreased (OR = 0.35, 95% CI: 0.12–0.98, p = 0.048). After fully adjustment of covariates and independently from body mass index, positive associations were seen between the highest tertile of TLR (OR = 7.99, 95% CI: 2.43–26.26, p = 0.001), METS-VF (OR = 4.55, 95% CI: 1.46–14.2,
   p = 0.009) and risk of non-alcoholic fatty liver disease.

  Conclusion

  Findings of this study have demonstrated that phytochemical components of diet play protective roles against non-alcoholic fatty liver disease.  Moreover, TLR and METS-VF are addressed as novel estimators of central obesity as a risk factor for non-alcoholic fatty liver disease in diabetes.

  Keywords: NAFLD, Diabetes, Dietary inflammatory index, Central obesity
 • M. Naghashpour, V. Mostafanejadaslemarand, F. Maghsudi, S .Golabi* Pages 11-18
  Background and Objectives

   Neck circumference and A body shape index are anthropometric indicators and the index of visceral obesity can predict initiation of type 2 diabetes mellitus. The aim of this study was to investigate associations between the biochemical indicators of liver function and cardiometabolic risk factors with the highlighted anthropometric indicators in patients with type 2 diabetes mellitus.

  Materials and Methods

   This study was carried out on 297 male and female patients over 19 years old with type 2 diabetes in educational and therapeutic centers of Abadan University of Medical Sciences, Abadan, Iran, 2021. Circumference of the neck was measured using tape measure and body shape index A was assessed using mathematical formula. First, 5 ml of blood were collected from the patients to assess biochemical factors, including sugar profile, lipid profile and serum level of liver enzymes using enzymatic methods.

  Results

   Pearson's correlation coefficient showed that neck circumference included direct significant associations with serum fasting blood sugar (r = 0.332 and p < 0.001), triglycerides (r = 0.159 and P = 0.006) and total cholesterol
  (r = 0.203 and p < 0.001) levels. Neck circumference included direct significant associations only with fasting blood sugar (r = 0.45 and p < 0.001) in people with normal body mass index. In all type 2 diabetes patients, natural significant associations were seen between A body shape index and serum aspartate transaminase levels (r = 0.129 and p = 0.026). In obese patients, A body shape index included direct significant associations only with HbA1C (r = 0.28 and p = 0.009).

  Conclusion

   These findings have shown that neck circumference and A body shape index are predictors of cardiometabolic and liver risks in patients with type 2 diabetes mellitus.

  Keywords: Neck circumference, A body shape index, Cardiometabolic, Liver function
 • S .Jafaripour, N .Omidvar, H .Eini-Zinab, M. Rezaei, A. Rezazadeh* Pages 19-29
  Background and objectives

  To-date, no studies have assessed phenotypes of frail in the elderly people living in Tehran and their relationships with nutritional status. The aim of this study was to investigate prevalence of frailty and its relationships with malnutrition in elderly people living in Tehran, 2021–2022.

  Materials and Methods

  In this cross-sectional study, 508 elderly people over 60 years old living in Tehran were selected using systematic random cluster sampling method. General information were collected using general questionnaires, physical function using two-part questionnaire of activities of daily living and daily activity with the help of instrumental activities of daily living tool validated for the elderly and quality of life using valid 12-item SF12 questionnaires. The 12-item questionnaires on quality of life; validity and reliability of which were verified in the Iranian society was applied. Frailty was carried out using Fried et al. 5-indices, including 1) slow walking, 2) muscle weakness, 3) fatigue, 4) low physical activity, and 5) unintentional weight loss. Muscle strength was assessed using hand grip dynamometer. Malnutrition assessment was carried out using standard 2-part MNA (mini nutritional assessment) questionnaire. Anthropometric measurements (height and weight) were carried out using standard methods and body mass index was calculated.

  Results

  The mean and standard deviation of the age of the elderly people were 71.09 y ±6.88 years. The number of men and women participating in the study was almost equal (50.6% men and 49.4% women). In total, 51.4% of the participants were pre-frail and 23% were frail. More than half of the participants had low muscle strength (54.3%). After adjusting effects of confounders in comparison with healthy individuals, the probability of frailty in people at risk of malnutrition (95% CI: 1.63–5.67; OR = 3.04) and the probability of pre-frailty in the two groups of at risk of malnutrition (95% CI: 5–11/21–04; OR = 10.37) and malnutrition (95% CI: 5.31–5.31; OR = 7.18) were significantly higher (p < 0.05).

  Conclusion

  In this study, nutritional status was strongly associated to frailty. Identifying nutritional problems associated with muscle weakness and malnutrition can be used in health and nutrition planning of this age group.

  Keywords: Frailty, Malnutrition, Elderly, Tehran
 • F. Moradipor, A .Mahdavi Damghani*, F. Aghamir, M. Vahid Dastjerdi, H. Mahmoudi Pages 31-43
  Background and Objectives

  A recent report from the United Nation indicates that Iran is witnessing a relative decrease in the prevalence of hunger and an increase in malnutrition. Soil enrichment along with supplementation is one of the simple strategies, away from pollution, available for all people, accessible and profitable, it has the ability to prevent or control nutritional deficiencies. Investigating the relationship between malnutrition and the lack of soil nutrients in Iran's high-risk climates is necessary in line with the soil enrichment program.

  Materials & Methods

  The aims of this study were to improve understanding of the relationships between the lack of soil nutrients and the health of population groups, including blood parameters and anthropometric profiles, in various ages and physiology stages (children, adolescents, pregnant and middle-aged women), separated by gender and region (cities and villages) in 11 climate zones of Iran by suggesting a system of assessment indicators and compare multi-factor analyses in heterogeneous variables of various natures.

  Results

  Findings have shown that the highest synthesis index of anemia in the target groups of the Iranian population was linked to the lack of Fe in soil in all the target groups, lack of vitamin D was linked to the lack of P in soil and lack of Zn was associated to the lack of Zn in the soil. With limited supplementary aids, there are still challenges of soil fertility and malnutrition in provinces of Sistan and Baluchistan, South Khorasan, East Kerman, Bushehr, Hormozgan and Khuzestan.

  Conclusion

  In conclusion, maps of high-risk regions as well as bioenrichment and supplementary aids are suggested.

  Keywords: Malnutrition, Soil, Agricultural enrichment, Essential elements, Micronutrients
 • M. Soltani, M.Goli*, M. Jahadi Pages 45-61
  Background and Objectives

  Breakfast-chocolate is high in fat and calorie; hence, its consumption is limited for people suffering from certain diseases such as obesity and diabetes. Therefore, replacement of fat and milk powder with compounds based on carbohydrate and protein with low digestibility can decrease calories of this product and made it consumable for patients with lactose intolerance.

  Materials and methods

  Therapeutic diet breakfast-chocolate was produced by replacing maltodextrin and guar-xanthan gum with cocoa butter at 0–100% levels and replacing sesame and sweet almond meals with milk powder at 0–100% levels. Then, physicochemical, textural, rheological and microbiological characteristics of this product were compared with those of the control sample (containing cocoa butter and milk powder) during 60 d of storage using SPSS Software.

  Results

  Results showed that maltodextrin and guar-xanthan replacement included significant effects (p < 0.05) on decreasing calories and fat content of diet breakfast-chocolate. Complete replacement of sesame and sweet almond meals with milk powder caused significant increases (p < 0.05) in the protein content of the final product. All samples of diet breakfast-chocolate on the Day 1 of production and Day 60 after storage included higher elastic modulus (G' ) values than the viscous modulus (G") within the temperature range with no significant differences, compared to the control sample.

  Conclusions

  Results of this study verified effectiveness of using fat substitutes such as maltodextrin and guar-xanthan gum and sesame and sweet almond meals as substitutes for milk powder in production of therapeutic diet breakfast-chocolate with similar qualities as commercial samples.

  Keywords: Breakfast-chocolate, Low-calorie, Physicochemical characteristics, Hardness, Rheology
 • M. Mokhtarian*, F .Koushki, B. Jannat Pages 63-71
  Background and Objectives

  Greenhouse cucumber is one of the most important summer crops of Iran. Quality of the product is immediately lost after harvest due to physicochemical changes. Thus, use of special pre-processes (especially use of edible coating) to delay their maturity and increase the shelf-life of the product is important.

  Materials and Methods

  To decrease weight loss, preserve nutritional value (protects against the breakdown of vitamin C) and texture brittleness (corresponding to the higher acceptability of consumers), greenhouse cucumbers were processed with various edible coatings; control (I), Shiraz gum (II) and Shiraz gum containing 1000 ppm peppermint essential oil (III). Then, physicochemical characteristics (pH, weight loss, vitamin C and hardness) and color parameters (L*, a* and b*) of the samples were assessed at storage days of 1, 8 and 16 at 4 oC.

  Results

  While the vitamin C and firmness of uncoated greenhouse cucumbers (control) respectively decreased to 4.8 and 2.26 times during 16 days of storage, the highlighted parameters decreased at rates of ~3.85 and ~1.20 times in samples treated with coating (III) at similar conditions, respectively. Moreover, strong positive correlations between vitamin C and firmness factors (r = +0.9654 and R2 = 0.932) included significant effects on the perception of consumer mouth feels.

  Conclusion

  Regarding that the control sample achieved only 57.5% of the maximum organoleptic score (flavor, aroma, color and texture), greenhouse samples treated with coating (III) achieved up to 94% of these characteristics and have been recommended as the best edible coating for the shelf-life extending of greenhouse cucumbers.

  Keywords: Greenhouse cucumber (Cucumis sativus), Peppermint (Mentha piperita L.), Shirazi gum, Physicochemical characteristics, Sensory assessment
 • A.R .Barzegariardekani, S .Soleimanian-Zad*, M.H. Mosadegh Pages 73-80
  Background and Objectives

  Despite unique characteristics of tahini, adequate biotechnical studies have not been carried out on tahini. In recent decades, functional food production such as probiotics has increased because of positive effects on the consumer health. Studies have verified that probiotics do not include appropriate survivability in fat ambiences. Hence, the present study was carried out for the first time with the objective of functional tahini production with appropriate survivability of its probiotics.

  Materials & Methods

  Probiotic tahini was produced using encapsulated and free Lactobacillus plantarum subspecies PTCC 1896. Additionally, effects of sorbitan three stearate and glycerol on the oil migration and rheology of tahini were assessed using rheometer and centrifuge. Water/oil emulsification method with sodium-alginate, modified starch and sesame oil was used for the probiotic encapsulation.

  Results

  In the equal quantity of sorbitan three stearate and glycerol, sorbitan three stearate has shown further effects on oil migration while increased the viscosity significantly. After comparison of 0.25, 0.5 and 0.75% additions of the highlighted compounds to tahini for their effects on oil migration and viscosity, 0.5% glycerol was selected to increase the bacterial survivability. At the end of storage time, the most probiotic survivability belonged to tahini, which contained glycerol and encapsulated probiotics (1.2 × 107).

  Conclusion

  Lactobacillus plantarum subspecies PTCC 1896 encapsulation via emulsion method and addition of it to tahini containing  0.5% glycerol produced functional tahini with 106–107 CFU/g alive bacteria.

  Keywords: Tahini, Phase separation, Probiotics, Lactobacillus plantarum, Encapsulation
 • S .Abedizadeh Neyestanak, M. Mizani*, M. Alimi Pages 81-93
  Background and Objectives

   The objectives of this study were to produce a nutritious stable condiment with uniform quality based on lime juice that could improve the quality of commercial lime juices in food products and investigate independent effects and interactions of hydrocolloids on the final product.

  Materials & Methods

  Novel formulations were developed by adding two types of gums, including gellan gum (0–0.1%), xanthan (0–0.1%) with pectin (0–0.2%) and phenolic compounds (constant) extracted from lime pulp wastes to the emulsion part of the final product. Seventeen combined treatments were reported by central composite rotatable design and physicochemical characteristics (flavonoids, antioxidant activity, viscosity, physical instability) and sensory characteristics (stability and general acceptability) have been analyzed. 

  Results

   Independent effects of the three hydrocolloids on the level of antioxidant activity were verified as the most significant coefficient in the final model belonged to pectin. All the three gums showed negative independent effects on the level of physical instability and no interactions were seen. The 2F1 statistical model was suggested for the viscosity parameter. Thus, each additive positively affected viscosity and negative interactions between pectin and gellan were verified. Moreover, sensory analysis data showed that by increasing the quantity of gellan, the degree of stability and overall acceptance of the product decreased, significantly.

  Conclusion

   Due to the negative interactions between gellan and pectin and its adverse effects on the sensory characteristics, the current statistically optimal formulation was developed and suggested without gellan, containing xanthan and pectin with maximum desirability.

  Keywords: Nutritious liquid seasoning, Pectin, Gellan, Xanthan, Lemon waste
 • A.R .Shaviklo*, E. Teymournezhad, N .Teymournezhad Pages 95-103
  Background and Objectives

  General acceptance of the goat milk products in Iran addresses needs of hybridization of this livestock with increasing characteristics of milk production and adaptation to various climates of Iran. The objectives of this study were to develop a kefir drink from Mahabadi and Alpine Hybrid (F1) and investigate its quality characteristics and sensory stability during production and two weeks of storage.

  Materials and Methods

  Three kefir prototypes were made from Mahabadi and Alpine Hybrid (F1) goat milk with inoculation levels of 1, 2 and 3% w/v. The prototypes were stored at 4 °C and subjected to chemical, microbiological and sensory assays on Days 1, 7 and 14 after production. Quantitative descriptive and principal component analyses were used for data.

  Results

  Kefir prototypes differed significantly in pH, acidity, lactose, ethanol, CO2, number of lactic acid bacteria, odor and flavor of milk, sour odor, sourness, astringency and acceptance; however, quantities of proximate analysis and other sensory characteristics such as goat odor and the flavor between the prototypes were similar. With increasing inoculation proportion and post-production days, pH and lactose decreased within kefir prototypes; however, quantity of acidity, ethanol, CO2, number of lactic acid bacteria, sourness odor, astringency and general acceptance of the prototypes increased.

  Conclusion

  Results showed that three kefir prototypes made from Mahabadi and Alpine Hybrid (F1) goat milk with inoculation levels of 1, 2 and 3% w/v included good sensory quality. Any of the three levels of inoculation could be addressed as the optimal level for producing the final product based on economic and technical characteristics.

  Keywords: Fermented product, Quality characteristics, Sensory stability
 • Z .Emami, L. Golestan*, Kh .Khoshtinat, A. Shahidi, M .Mohammadi Pages 105-112
  Background and Objectives

  Due to the good solubility of vitamin D in oils, oil products can be addressed as one of the most suitable fortification vehicle. However, sustainability and loss of vitamin D during food storage is one the major concerns for the food policymakers and producers. Therefore, the objectives of this study was to fortify and compare the stability of vitamin D3 in sunflower oil and oleogel based on rice bran wax and sorbitan monostearate, during heating and storage.

  Materials and methods

  Oleogels (based on rice bran wax/sorbitan monostearate/sunflower oil) and sunflower oil fortified by vitamin D3, then stabilities of  them was compaired, under two various conditions; including heating at 110 °C for 60 min and storage for 60 days at 25 °C.

  Results

  Vitamin D3 in sunflower oil and oleogel samples decreased 29.5 and 24.6%, respectively. Thus, the rate of vitamin D3 lost was less in oleogel sample. Moreover, results showed that storage conditions did not degrade vitamin D3 in the samples.

  Conclusion

  The optimal stability of vitamin D3 in the two samples during heating and storage conditions and oleogel samples showed greater abilities to preserve vitamin D3.

  Keywords: Vitamin D3, Enrichment, Sunflower oil, Oleogel, Stability
 • H B.ahmanpour, N .Asefi*, A .Alizadeh Pages 113-121
  Background and Objectives

  Cold plasma is used as an innovative solution in production and distribution of healthy and high-quality foods. Objectives of this study were to use cold plasma technology as a method for the structural modification of corn starch and its functional assessment in food models.

   Materials & Methods

  Starch granules were treated with plasma with two various gases in the form of Treatment 1 (argon gas of 90% and oxygen gas of 10%) and Treatment 2 (argon gas of 95% and hydrogen gas of 5%) for 10 min.

  Results

  Results of scanning electron microscopy and starch swelling power showed more changes in Treatment 1 than Treatment 2 and control. In treated samples, more cracks or cavities on the surfaces were seen, compared to the control sample. The pH of the treated samples was lower than the pH of the control sample and humidity of the treated samples was higher than that of the control sample. Viscosity of the treated samples and the cooking time decreased with increasing humidity.

  Conclusion

  Results showed that dielectric barrier plasma could be used to produce low modified viscosity starch. Further studies with plasma technology are necessary to produce natural products free of chemical additives.

  Keywords: Cold plasma, Corn starch, Milk dessert
 • N .Elyasi, M.R. Pajohi-Alamoti*, A .Kalantari-Hesari Pages 123-132
  Background and Objectives

  Meat products are rich sources of proteins. Due to the high prices of raw meats, there is a possibility of fraud in these products. The objectives of this study were to assess chemical characteristics and estimate proportion of skeletal muscle in meat products using histology and image analysis.

  Materials and Methods

   Totally, 50 sausage samples (27 sausages and 23 Bologna sausages) from two brands of meat products in Hamedan City, Iran, were collected and assessed using chemical and histological assays. Histological assessment of the samples used hematoxylin-eosin staining, Masson's trichrome staining and Gomori staining as well as image analysis software.

  Results

  Results of chemical assessments showed that quantity of moisture was more than standard in 56% of Bologna sausage samples and 66% of sausage samples. Furthermore, quantity of protein was less than standard in 60% of Bologna sausage samples and 85% of sausage samples. Quantity of nitrite in 70% of Bologna sausage samples and 35% of sausage samples exceeded the national standard. Results of the image analysis showed that in 100% of the samples, the quantity of skeletal muscle was lower than the quantity labeled on the product packages.

  Conclusion

  Results of this study showed that some of the chemical parameters were inconsistent with the national standard. Moreover, Gomori histochemical staining demonstrated a better efficiency for differentiating skeletal muscle sections in Bologna sausage and sausage samples from plant tissues.

  Keywords: Meat products, Histology, Histochemistry, Image analysis