فهرست مطالب

 • سال بیست و چهارم شماره 4 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/10/24
 • تعداد عناوین: 27
|
 • رحمت عباسی*، میثم نامداری صفحات 1019-1033
  به منظور مطالعه رقابت گیاه سویا و کنجد در نسبت های مختلف کشت مخلوط به روش جایگزینی، آزمایشی به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال زراعی 98-1397 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل نسبت های کاشت 0:100، 25:75، 50:50، 75:25 و 100:0 (به ترتیب کنجد- سویا) بودند. نتایج نشان داد نسبت های مختلف کاشت اثر معنی داری بر درصد نیتروژن حاصل از تثبیت بیولوژیکی و کارایی مصرف نور دارد. در بین نسبت های مختلف کاشت بیش ترین مقدار تثبیت بیولوژیکی نیتروژن مربوط به مرحله 90 روز پس از کاشت بود و نسبت کاشت 75:25 و 25:75 به ترتیب با میانگین 59/75 و 67/42 درصد دارای بیش ترین و کم ترین میزان فعالیت بودند. علاوه بر مطالب مذکور بیش ترین برآیند کارایی مصرف نور در کشت مخلوط مربوط به مرحله 120 روز پس از کاشت بود. در این مرحله برآیند کارایی مصرف نور در نسبت های کشت 75:25 و 50:50 به ترتیب 03/2 و 92/1 گرم بر مگاژول در روز بود. بیش ترین نسبت برابری زمین نیز متعلق به نسبت کاشت 50:50 (کنجد- سویا) با میانگین 12/1 بود. در نهایت افزایش کارایی مصرف نور در نسبت کاشت 75:25 و 50:50 نقش مهمی در افزایش قابلیت تثبیت بیولوژیکی گیاه سویا و بهبود کارایی کشت مخلوط داشت.
  کلیدواژگان: روش جایگزینی، سویا، مرحله رشد، نسبت برابری زمین، نسبت کاشت
 • فاطمه دلاورنیا، فائزه زعفریان*، رقیه حسن پور، همت الله پیردشتی صفحات 1035-1049

  به منظور ارزیابی توانایی گیاه سورگوم علوفه‏ای (Sorghum bicolor L.) در حذف فلز سنگین کادمیم به کمک بیوچار (زغال زیستی) و باکتری سودوموناس پوتیدا (Pseudomonas putida) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در تابستان سال 1398 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، در شرایط گلخانه انجام شد. نتایج نشان داد که حضور کادمیم در بستر کشت گیاه سورگوم موجب کاهش وزن خشک ریشه و شاخساره شد. اما افزودن بیوچار و تلقیح سودوموناس پوتیدا به طور معنی‏داری موجب افزایش صفات مذکور شد. فاکتور تجمع زیستی ریشه و شاخساره از غلظت 25 تا 100 میلی‏گرم کادمیم در کیلوگرم خاک روند افزایشی داشت، به طوری که بیش ترین فاکتور تجمع زیستی شاخساره (31/2) در غلظت 100 میلی‏گرم کادمیم در کیلوگرم خاک و در تیمار کاربرد هم‏زمان بیوچار و سودوموناس پوتیدا مشاهده شد که نسبت به شاهد 33/28 درصد افزایش معنی‏داری داشته است. هم چنین، کمینه فاکتور انتقال گیاه سورگوم (000/1) مربوط به تیمار عدم مصرف بیوچار، عدم تلقیح سودوموناس پوتیدا و بدون آلودگی کادمیم بود که نسبت به شاهد 20 درصد کاهش یافت؛ حال آن که بیشینه فاکتور انتقال (94/1) در غلظت 25 میلی‏گرم کادمیم در کیلوگرم خاک و تیمار عدم مصرف بیوچار و عدم تلقیح سودوموناس پوتیدا مشاهده شد. شاخص تحمل گیاه با افزایش غلظت کادمیم کاهش یافت، درحالی‏که استفاده از بیوچار و تلقیح باکتری سودوموناس پوتیدا موجب افزایش این شاخص شد، به طوری‏که بیش ترین شاخص تحمل (22/1) مربوط به تیمار کاربرد تلفیقی بیوچار و باکتری بدون استفاده از کادمیم بود که نسبت به عدم مصرف بیوچار و عدم تلقیح باکتری 22 درصد افزایش یافت. از آنجاکه شاخص تحمل گیاه سورگوم علوفه‏ای در همه غلظت‏های کادمیم بیش تر از 60/0 بود، لذا می‏توان این گیاه را در گروه تحمل بالا نسبت به تنش فلز سنگین کادمیم دسته بندی کرد و از سورگوم جهت گیاه پالایی کادمیم بهره جست.

  کلیدواژگان: شاخص تحمل، فاکتور انتقال، فلز سنگین، گیاه پالایی، وزن خشک
 • نعمت الله صداقت*، عباس بیابانی، مرتضی نصیری، الهیار فلاح، ناهید فتحی صفحات 1051-1067

  آب نقش بسیار مهمی در گیاه  برنج دارد و به‎منظور بررسی اثر روش های آبیاری و محلول پاشی عناصر غذایی بر عملکرد برنج، آزمایشی به صورت کرت های خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و دو عامل شامل روش های آبیاری در سه سطح (غرقابی، تناوبی خشکی و رطوبت و اشباع) در کرت های اصلی و محلول پاشی با عناصر غذایی در شش سطح (شاهد، نیتروژن، نیتروژن+ پتاسیم، نیتروژن+ پتاسیم+ روی، نیتروژن+ پتاسیم+ روی+ بور و نیتروژن+ پتاسیم+ روی+ بور+ مولیبدن) در کرت های فرعی در سال 1397 در موسسه تحقیقات برنج کشور، معاونت مازندران (آمل) روی رقم برنج کشوری اجرا شد. نتایج نشان داد که از نظر روش آبیاری، کود و برهم کنش آن ها، عملکرد شلتوک و درصد آمیلوز در سطح احتمال یک درصد و سایر صفات کیفی در سطح احتمال پنج درصد معنی دار شد. بیش ترین تعداد گلچه در خوشه (73/198)، دانه پر (15/167)، درصد آمیلوز (67/21 درصد) برای آبیاری اشباع حاصل شد. بالاترین عملکرد شلتوک با میانگین 07/6643 کیلوگرم در هکتار در آبیاری اشباع در شرایط محلول پاشی با نیتروژن+ پتاسیم و آبیاری تناوبی خشکی و رطوبت در شرایط محلول پاشی با نیتروژن+ پتاسیم+ روی با میانگین 13/6163 کیلوگرم در هکتار نسبت به شاهد به دست آمد که به عنوان تیمار برتر در شرایط مشابه این پژوهش انتخاب شدند.

  کلیدواژگان: برنج، روش آبیاری، صفات کیفی، عملکرد شلتوک، محلول پاشی عناصر غذایی
 • دنیا بهروزی، مرجان دیانت*، اسلام مجیدی هروان، محمدجواد میرهادی، علی شیرخانی صفحات 1069-1084

  خشکی یکی از مهم ترین فاکتورهای محدودکننده تولید ذرت در جهان است. از طرفی کاربرد منابع و نهاده های تجدیدپذیر مثل ورمی کمپوست یکی از اصول کشاورزی پایدار است. بنابراین به منظور بررسی اثر کم آبیاری، کودهای شیمیایی و ورمی کمپوست آزمایشی به صورت کرت های دو بار خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و به مدت دو سال در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه در دو سال 1396 و 1397 انجام شد. تیمار آبیاری در سه سطح شامل آبیاری کامل، 80 درصد نیاز آبی و 60 درصد نیاز آبی به عنوان فاکتور اصلی و کود شیمیایی در دو سطح شامل مصرف 100 درصد مقدار توصیه شده براساس آزمون خاک و 50 درصد این میزان در کرت های فرعی و سطوح مختلف کود ورمی کمپوست در سه سطح شامل صفر، سه و شش تن در هکتار در کرت های فرعی فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که شاخص سطح برگ از آبیاری کامل تا 60 درصد نیاز آبی از 51/4 به 6/1 کاهش یافت. بیش ترین میزان عملکرد علوفه تر (5/82 تن در هکتار) در تیمار آبیاری کامل و مصرف هم زمان 100 درصد کود شیمیایی و شش تن در هکتار ورمی کمپوست به دست آمد و کم ترین میزان آن (1/30 تن در هکتار) مربوط به تیمار 60 درصد نیاز آبی، 50 درصد کودهای شیمیایی و عدم مصرف ورمی کمپوست بود. در همه سطوح آبیاری درصد پروتیین علوفه با استفاده از کود شیمیایی و ورمی کمپوست افزایش یافت و بیش ترین درصد پروتیین علوفه (2/10 درصد) در تیمار آبیاری کامل و 100 درصد کود و شش تن هکتار ورمی کمپوست به دست آمد. براساس نتایج در تیمار آبیاری به میزان 60 درصد نیاز آبی و مصرف50 درصد کود شیمیایی، استفاده از ورمی کمپوست به میزان شش تن در هکتار نسبت به عدم مصرف، علوفه تر را 26/19 درصد و پروتیین را 9/6 درصد افزایش داد.

  کلیدواژگان: درصد پروتئین، شاخص سطح برگ، عملکرد علوفه تر، فیبر نامحلول در حلال اسیدی، محتوای نسبی آب
 • شهرام نظری*، مریم حسینی، سجاد رحیمی مقدم، محمد محمدی صفحات 1085-1100
  به منظور تعیین تفاوت های فنولوژی برخی ارقام اصلاح شده برنج برای کاربرد در مدل های شبیه سازی گیاه زراعی، آزمایشی در مزرعه پژوهشی موسسه تحقیقات برنج کشور (رشت) در سال 1399 به صورت بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمار آزمایش شامل شش رقم برنج (رش، آنام، گوهر، SA1، SA6 و M7) بود. نتایج نشان داد که بالاترین سرعت نمو در مرحله رشد رویشی و مرحله پرشدن دانه در رقم آنام مشاهده شد. کم ترین و بیش ترین زمان لازم جهت شروع سبزشدن با سه و شش روز به ترتیب در ارقام آنام و گوهر بود. بیش ترین مدت زمان لازم جهت دست یابی به حداکثر گل دهی و رسیدگی فیزیولوژیکی با 71 و 103 روز در رقم گوهر به دست آمد. بالاترین طول دوره گل دهی با 19 و 20 روز به ترتیب در ارقام دیررس رش و گوهر به دست آمد. بیش ترین درجه روز رشد از شروع پرشدن دانه تا رسیدگی فیزیولوژیکی با 401 درجه روز رشد مربوط به رقم M7 مشاهده شد. بیش ترین زمان دمایی تجمعی پیش از گل دهی با 1208 درجه روز رشد به ترتیب متعلق به رقم گوهر بود. بالاترین شاخص برداشت با 91/50 درصد در رقم گوهر به دست آمد. هم چنین نتایج نشان داد که بیش ترین وزن تک دانه تحت شرایط ایده آل با 030/0 گرم در ارقام گوهر و M7 مشاهده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که بالاترین ارتفاع بوته مربوط به رقم M7  با 150 سانتی متر بود. نتایج نشان داد بالاترین نیتروژن کل جذب شده در بوته در زمان رسیدگی مربوط به رقم آنام مشاهده شد. به طورکلی نتایج نشان داد که ضرایب ژنتیکی محاسبه شده در مدل های مختلف در بین ارقام متفاوت است و ضرایب در دامنه ای که در مدل برای گروه های مختلف رسیدگی تعریف شده است، تغییر می کنند. هم چنین برای محاسبه دقیق ضرایب ژنتیکی پیشنهاد می شود این آزمایش در تعداد سال بیش تر و اکوسیستم های مختلف تحت کشت برنج نیز تکرار شود.
  کلیدواژگان: ارتفاع بوته، درجه روز رشد، شاخص برداشت، گلدهی، وزن تک دانه
 • معصومه شنوایی زارع، محمد آرمین*، حمید مروی صفحات 1101-1116
  امروزه استفاده از تعدیل کننده های تنش به عنوان یک راه کار مفید و کم هزینه برای کاهش اثرات تنش های محیطی مورد توجه پژوهش گران قرار گرفته است. به منظور بررسی اثر نوع تعدیل کننده مصرفی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در شرایط شور در دو تاریخ کشت متفاوت، آزمایشی به صورت کرت های یک بار خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار در دو سال 1397 و 1398 انجام شد. فاکتورهای موردبررسی تاریخ کاشت (کشت رایج و تاخیری) به عنوان کرت اصلی و نوع تعدیل کننده تنش (شاهد، سالیسیلیک‏ اسید mM4 و 2، گلایسین بتایین mM 100 و 50 و سدیم نیتروپروساید μM 200 و 100) به عنوان کرت فرعی بودند. بالاترین تعداد غوزه در بوته در سال اول با محلول پاشی سالیسیلیک‏ اسید mM2 (1/10) و در سال دوم با محلول پاشی سالیسیلیک‏ اسید mM4 (58/7) به دست آمد. درحالی که در کشت رایج محلول پاشی با سالیسیلیک‏ اسید mM4 سبب افزایش عملکرد وش (6/45 درصد) شد، اما در کشت تاخیری عملکرد وش واکنشی به نوع تعدیل کننده نشان نداد. در سال اول محلول پاشی با سدیم نیتروپروساید μM100 هم در کشت رایج و هم در کشت تاخیری بالاترین عملکرد الیاف را داشت، اما در سال دوم محلول پاشی با سالیسیلیک‏ اسید mM2 عملکرد الیاف بیش تری را تولید کرد. در مجموع نتایج این آزمایش نشان داد بیش ترین عملکرد وش در پنبه در شرایط شور در کشت رایج و محلول پاشی سالیسیلیک‏ اسید mM4 به دست می آید.
  کلیدواژگان: تاریخ کاشت، تنش شوری، عملکرد وش، محافظ های گیاهی، محلول پاشی
 • محمدسعید حسنوندی*، مصطفی حسین پور، اباذر رجبی، سید باقر محمودی، داریوش طالقانی، سعید صادق زاده حمایتی، قاسم پرمون صفحات 1117-1132

  پژوهش حاضر به‏منظور مقایسه ارقام جدید چغندرقند از نظر عملکرد کمی و کیفی در شرایط کشت پاییزه به‏صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد دزفول در سال زراعی 97-1396 به اجرا در آمد. این مطالعه شامل 22 رقم جدید داخلی و خارجی چغندرقند بوده که در سه تکرار موردبررسی قرار گرفتند. صفات اندازه گیری شده شامل تعداد برگ در بوته، عملکرد ریشه، عیار قند، درصد شکر سفید، عملکرد شکر سفید، ضریب استحصال، میزان سدیم، پتاسیم و نیترات مضره، میزان قند ملاس و نسبت آلکالوییدی بود. نتایج نشان داد، تمام صفات اندازه گیری شده در ارقام موردبررسی دارای تفاوت معنی دار بودند. بالاترین عملکرد ریشه و عملکرد شکر تولیدی در ارقام کالاس و هانی با متوسط تولید 125 و 113 تن در هکتار ریشه و 5/13 و 6/13 تن در هکتار شکر سفید مشاهده شد. بالاترین عیار قند و درصد شکر سفید از رقم اسپارتا با میانگین های 75/15 و 63/13 درصد به دست آمد. بالاترین و پایین ترین ضریب استحصال شکر نیز مربوط به رقم اسپارتا (5/86 درصد) و رقم شریف (6/72 درصد) بود. دامنه تغییرات میزان سدیم از 54/1 تا 26/4، پتاسیم از 25/2 تا 95/3 و نیترات مضر نیز از 78/1 تا 22/3  میلی اکی والان بود. در مجموع پیشنهاد می‏شود جهت حصول حداکثر عملکرد ریشه و شکر از ارقامی مانند کالاس و هانی و یا سایر ارقامی که با این ارقام در یک گروه قرار می‏گیرند استفاده شود تا حداکثر درآمد برای کشاورز حاصل شود.

  کلیدواژگان: تجزیه خوشه ای، شکر سفید، ضریب استحصال، عملکرد ریشه، عیار قند، قند ملاس
 • مهدی کیخا ژاله، محمود رمرودی*، محمد گلوی، احمد قنبری، حمیدرضا فنایی صفحات 1133-1145

  به منظور ارزیابی تاثیر تنش خشکی و کاربرد پتاسیم بر عملکرد و ویژگی های مرفوفیزیولوژیک گلرنگ (گلدشت) تحت شرایط آبیاری با آب شور (6 دسی زیمنس بر متر)، آزمایشی به صورت کرت های خردشده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان زهک در سال زراعی 98-1397 اجرا شد. تنش خشکی به عنوان کرت اصلی در سه سطح 45 (شاهد)، 65 و 85 درصد تخلیه مجاز رطوبتی و مصرف پتاسیم به عنوان کرت فرعی در چهار سطح صفر، 75، 150 و 225 کیلوگرم در هکتار بودند. نتایج نشان داد که تنش خشکی سبب کاهش معنی دار ارتفاع بوته، تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق، عملکرد دانه و بیولوژیک و محتوای نسبی آب برگ شد، اما با کاربرد پتاسیم ویژگی های فوق روند افزایشی معنی داری داشتند. عملکرد دانه در تیمار آبیاری پس از 45 درصد تخلیه رطوبتی (شاهد) نسبت به آبیاری پس از 85 درصد تخلیه رطوبتی 32/42 درصد افزایش داشت. تاثیر برهم کنش تنش خشکی و کود پتاسیم بر تعداد شاخه در بوته، وزن هزاردانه، شاخص کلروفیل برگ (SPAD)، محتوای کربوهیدرات های محلول و درصد روغن دانه معنی دار شد و بیش ترین میزان آن ها از تیمار آبیاری پس از 45 درصد تخلیه رطوبتی با کاربرد 225 کیلوگرم پتاسیم در هکتار حاصل شد.

  کلیدواژگان: تنش کم آبی، درصد روغن، شاخص کلروفیل برگ، عملکرد دانه، کربوهیدرات های محلول
 • عباس سلیمانی فرد، مانی مجدم*، شهرام لک، مجتبی علوی فاضل صفحات 1147-1160
  کاربرد ازتوباکتر به عنوان جایگزین یا همراه مناسب کود شیمیایی نیتروژن با کارایی بالاتر نهاده ها در گیاه گلرنگ به عنوان یک گیاه سازگار به اقلیم های گوناگون از جمله راه کارهای کشاورزی پایدار است. بر این اساس به منظور بررسی تاثیر ازتوباکتر و کود شیمیایی نیتروژن بر میزان جذب نیتروژن، نیتروژن دانه وکاه و کلش، شاخص های کارایی نیتروژن و عملکرد دانه شش ژنوتیپ گلرنگ تحت شرایط دیم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو سال زراعی 95-1394 و 96-1395 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی سرابله در استان ایلام اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل ترکیبی از تلقیح بذر با ازتوباکتر همراه با مصرف کود شیمیایی اوره در چهار سطح (بدون مصرف هیچ منبع کودی (شاهد)، تلقیح بذر با ازتوباکتر، تلقیح بذر با ازتوباکتر+ 50 درصد نیتروژن از منبع اوره  و 100 درصد نیتروژن از منبع کود شیمیایی اوره) و شش ژنوتیپ گلرنگ بود. نتایج تجزیه واریانس مرکب برای دو سال نشان داد که اثرات اصلی منبع کود نیتروژن و ژنوتیپ و هم چنین اثر برهم کنش سال× منبع نیتروژن بر کلیه صفات اندازه گیری شده و شاخص های کارایی نیتروژن معنی دار بودند. نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد که تیمار تلقیح با ازتوباکتر+ 50 درصد کود شیمیایی نیتروژن نسبت به تیمار 100 درصد مصرف کود شیمیایی نیتروژن کارایی مصرف نیتروژن بالاتری داشت و نیز تفاوت معنی داری در عملکرد دانه بین این دو تیمار وجود نداشت، ژنوتیپ سینا با داشتن بیش ترین عملکرد دانه و بالاترین کارایی مصرف نیتروژن در مقایسه با سایر ژنوتیپ ها برای کشت در شرایط دیم منطقه مطلوب تر است.
  کلیدواژگان: ازتوباکتر، جذب نیتروژن، عملکرد دانه، کارایی مصرف نیتروژن، نیتروژن کاه و کلش
 • امیر میزانی، جعفر مسعود سینکی*، شهرام رضوان، محمد عابدینی اسفهلانی، علی دماوندی صفحات 1161-1178
  پژوهش حاضر با هدف مطالعه پاسخ های فیزیولوژیک، رشدی و عملکرد کنجد به کاربرد نانوکود پتاسیم، کیتوزان و فولویک اسید تحت تنش خشکی، در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سمنان به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1398 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل، خشکی به عنوان عامل اصلی (آبیاری کامل، قطع آبیاری در BBCH70 و 60 به ترتیب تنش متوسط و شدید) و نانوکود پتاسیم (صفر، 5/1 و 5/2 در هزار) و محلول پاشی (شاهد، کیتوزان، فولویک اسید و 50 درصد کیتوزان+ فولویک اسید) به عنوان عامل فرعی بودند. استفاده از نانوکود پتاسیم تحت شرایط نرمال و تنش، افزایش معنی دار کلروفیل b و کل، شاخص سطح برگ، تعداد کپسول، وزن هزاردانه و درصد روغن را در پی داشت. بیش ترین عملکرد دانه در کاربرد 5/1 و 5/2 در هزار نانوکود به همراه فولویک اسید به تنهایی یا در ترکیب با کیتوزان (به ترتیب 2516، 5/2277، 6/2506 و 2/2313 کیلوگرم در هکتار) بود. بالاترین محتوای روغن در کاربرد 5/1 و 5/2 در هزار نانوکود تحت شرایط آبیاری نرمال بود که افزایش 2/13 و 4/15 درصدی داشتند. محلول پاشی فولویک اسید به همراه نانوکود پتاسیم (5/1 در هزار) تحت تنش شدید خشکی بیش ترین فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت کاتالاز، پراکسیداز، آسکوربات پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز را نشان داد. به طورکلی، نتایج نشان داد که کاربرد 5/1 در هزار نانوپتاسیم و محلول پاشی تلفیقی کیتوزان و فولویک اسید تحت خشکی شدید، با بهبود صفات فیزیولوژیک منجر به تعدیل اثرات منفی ناشی از خشکی و افزایش شاخص های رشدی، عملکردی و کیفی کنجد شد.
  کلیدواژگان: رنگیزه های فتوسنتزی، روغن دانه، شاخص سطح برگ، فعالیت آنتی اکسیدانی، قطع آبیاری
 • سید احمد کلانتراحمدی*، جهانفر دانشیان، حبیب مبینی راد صفحات 1179-1197

  به منظور توسعه کشت زمستانه و بهبود برنامه تناوبی منطقه، آزمایشی در خصوص تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه ارقام آفتابگردان به صورت کرت های خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار به مدت دو سال (95-1393) در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد دزفول اجرا شد. تاریخ کاشت در چهار سطح (4 و 18 بهمن ماه، 2 و 16 اسفندماه) در کرت های اصلی و ارقام شامل نه رقم (آذرگل، آرماویرسکی، برزگر، پروگرس، رکورد، شمس، فرخ، قاسم و گابور) در کرت های فرعی قرار گرفتند. تاخیر در تاریخ کاشت سبب کاهش طول دوره رشد و ارتفاع بوته ارقام مورد آزمایش شد. در سال اول آزمایش، رقم رکورد بیش ترین تعداد دانه در طبق (17/684) در تاریخ کاشت اول را داشت و در سال دوم آزمایش نیز حداکثر تعداد دانه در طبق (47/767) به رقم رکورد در تاریخ کاشت سوم اختصاص یافت. بیش ترین عملکرد دانه در سال اول (3850 کیلوگرم در هکتار) و دوم (4088 کیلوگرم در هکتار) به تاریخ کاشت اول (4 بهمن) و رقم آذرگل اختصاص یافت. با توجه به این که رقم آذرگل در تجزیه پایداری عملکرد دانه، کم ترین میانگین رتبه را داشت، به عنوان رقمی با بالاترین عملکرد دانه در تمام تاریخ های کاشت، شناخته شد و پس از آن به ترتیب ارقام رکورد و آرماویرسکی قرار گرفتند. هم چنین با توجه به این که رقم فرخ کم ترین انحراف معیار را داشت، به عنوان پایدارترین رقم انتخاب شد.

  کلیدواژگان: تاریخ کاشت، دما، روغن، عملکرد دانه، گلدهی
 • ژیلا نظری*، رئوف سید شریفی، حامد نریمانی، سارا محمدی کله سرلو صفحات 1199-1215
  به منظور بررسی تاثیر محدودیت آبی، کودهای زیستی و نانوسیلیکون بر محتوای اسمولیت های سازگار و صفات بیوشیمیایی تریتیکاله، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در گلخانه پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 99-1398 اجرا شد. فاکتورهای موردبررسی شامل آبیاری (آبیاری کامل به عنوان شاهد، محدودیت ملایم آبی با قطع آبیاری در 50 درصد مرحله آبستنی، محدودیت شدید آبی یا قطع آبیاری در 50 درصد مرحله سنبله دهی)، کاربرد کودهای زیستی (عدم کاربرد به عنوان شاهد، کاربرد ورمی کمپوست، میکوریزا، کاربرد هم زمان ورمی کمپوست و میکوریزا) و محلول پاشی نانوسیلیکون (محلول پاشی با آب به عنوان شاهد و محلول پاشی دو گرم در لیتر نانوسیلیکون) بود. نتایج نشان داد که کاربرد هم زمان ورمی کمپوست، میکوریزا و محلول پاشی نانوسیلیکون تحت شرایط قطع آبیاری در مرحله آبستنی، فعالیت آنزیم های کاتالاز، پلی فنل اکسیداز، محتوای پرولین و قندهای محلول را به ترتیب 17/49، 64/50، 92/44 و 22/52 درصد نسبت به عدم کاربرد ورمی کمپوست، میکوریزا و نانوسیلیکون در شرایط آبیاری کامل افزایش داد. هم چنین کاربرد هم زمان ورمی کمپوست، میکوریزا و محلول پاشی نانوسیلیکون در شرایط آبیاری کامل محتوای پراکسیدهیدروژن و مالون دی آلدهید را به ترتیب 34/55 و 64/53 درصد کاهش و عملکرد دانه را 52/59 درصد نسبت به شرایط عدم کاربرد کودهای زیستی و نانوسیلیکون تحت شرایط قطع آبیاری در مرحله آبستنی افزایش داد. به نظر می رسد کاربرد کودهای زیستی و نانوسیلیکون می تواند با بهبود صفات بیوشیمیایی، عملکرد دانه را در شرایط محدودیت آبی افزایش دهد.
  کلیدواژگان: آنتوسیانین، آنزیم های آنتی اکسیدانی، تنش خشکی، میکوریزا، ورمی کمپوست
 • قربان خدابین*، زین العابدین طهماسبی، امیرحسین شیرانی راد، اسماعیل بخشنده، مژده سادات خیاط مقدم، شهریار کاظمی، مهسا رفعتی آلاشتی، علی حیدرزاده صفحات 1217-1232
  به منظور بررسی اثرات تنش خشکی آخر فصل و محلول‎پاشی سولفات‎روی و منگنز بر صفات فیزیولوژیکی و عملکرد ژنوتیپ‏های کلزا، آزمایشی به صورت فاکتوریل کرت خردشده در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی طی دو سال (97-1396 و 98-1397) در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل آبیاری در دو سطح (آبیاری کامل (شاهد) و قطع آبیاری از مرحله گلدهی) و چهار سطح محلول پاشی (شاهد، سولفات‎روی، سولفات‎منگنز و کاربرد ترکیبی آن ها با غلظت چهار گرم در لیتر) به صورت فاکتوریل در کرت های اصلی و ژنوتیپ‎های کلزا (نیما، KS7 و نیلوفر) در کرت‏های فرعی قرار گرفتند. محلول پاشی ترکیبی سولفات روی و منگنز در شرایط آبیاری کامل به ترتیب موجب افزایش سه و 11 درصدی محتوای روغن دانه و کربوهیدرات محلول برگ نسبت به شاهد شد. از طرف دیگر در شرایط قطع آبیاری، محتوای روغن دانه و میزان پرولین برگ را نسبت به شاهد به ترتیب 9 و 2/5 درصد افزایش داد. ژنوتیپ نیلوفر در شرایط آبیاری کامل بیش ترین میزان عملکرد دانه (5261 کیلوگرم در هکتار) را دارا بود که نسبت به ژنوتیپ KS7 و نیما، به ترتیب،  به میزان 9 و 8/11 درصد بالاتر بود. ژنوتیپ نیما با 3371 کیلوگرم در هکتار در شرایط قطع آبیاری بیش ترین عملکرد را داشت. به طورکلی، در هر دو تیمار آبیاری، کاربرد محلول پاشی هم زمان سولفات روی و منگنز بر صفات فیزیولوژیک ژنوتیپ‎های موردبررسی بیش ترین تاثیر را داشت، به طوری که در آبیاری کامل ژنوتیپ نیلوفر و در شرایط قطع آبیاری ژنوتیپ نیما قابل توصیه است.
  کلیدواژگان: پرولین، خشکی آخر فصل، درصد روغن، کلروفیل، محتوای نسبی آب برگ، مقاومت روزنه ای
 • مهرداد رنجبر*، فردین صادق زاده، مصطفی عمادی، مهدی قاجار سپانلو، عبدالغفور احمدپور داشلی برون صفحات 1233-1246

  به منظور بررسی تاثیر کاربرد انواع بیوچار و کود شیمیایی بر رشد، غلظت سیلیسیم و برخی عناصر غذایی ضروری نیشکر، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) خوزستان در سال زراعی 1399 انجام شد. عوامل آزمایشی شامل انواع بیوچار (باگاس نیشکر، پوسته برنج، کاه برنج، کاه گندم و چوب نراد) و کودهای شیمیایی ((شاهد)، (نیتروژن، فسفر و پتاسیم)، (نیتروژن و فسفر)، (نیتروژن و پتاسیم)، (فسفر و پتاسیم)، (نیتروژن)، (فسفر)، (پتاسیم)) بود. نتایج نشان داد که اثر برهم کنش تیمارهای بیوچار و کود شیمیایی بر غلظت سیلیسیم، فسفر و پتاسیم گیاه در سطح یک درصد و بر نیتروژن گیاه در سطح پنج درصد معنی دار بود. هم چنین اثر برهم کنش تیمارهای بیوچار و کود شیمیایی بر وزن تر و خشک گیاه در سطح یک درصد و بر ارتفاع گیاه در سطح پنج درصد معنی دار شد. بیش ترین غلظت سیلیسیم گیاه مربوط به تیمارهای بیوچار کاه برنج به همراه نیتروژن، فسفر و پتاسیم و بیوچار کاه برنج به همراه نیتروژن و فسفر بود. تیمار بیوچار کاه برنج به همراه نیتروژن، فسفر و پتاسیم بیش ترین غلظت نیتروژن و فسفر گیاه را به خود اختصاص داد که نسبت به شاهد غلظت نیتروژن را 49 و غلظت فسفر را 36 درصد افزایش داد. بیش ترین ارتفاع و وزن تر گیاه مربوط به تیمار بیوچار کاه برنج به همراه نیتروژن، فسفر و پتاسیم بود. با توجه به نتایج به دست آمده، استفاده از بیوچار به همراه کودهای شیمیایی برای افزایش رشد و غلظت برخی عناصر غذایی نیشکر توصیه می شود.

  کلیدواژگان: باگاس نیشکر، پوسته برنج، کاه برنج، نیتروژن، وزن خشک
 • حسنا فیاضی، ابراهیم زینلی*، افشین سلطانی، بنیامین ترابی صفحات 1247-1263

  یکی از چالش‏های مهم مرتبط با کشاورزی و امنیت غذایی، تغییر اقلیم جهانی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تغییر اقلیم در آینده بر عملکرد و بهره‏وری آب ذرت علوفه‏ای (Zea mays L.) در ایران انجام شد. برای پیش‏بینی تغییر اقلیم در آینده (2050 میلادی) از دو سناریوی RCP4.5 و RCP8.5 و از داده‏های هواشناسی در سال‏های 1394-1380 به‏عنوان دوره مبنا استفاده شد. پتانسیل عملکرد با استفاده از مدل شبیه‏سازی گیاهی SSM-iCrop2 و براساس شیوه نامه گیگا برآورد شد و تغییرات اقلیمی برای هر سناریو در مدل شبیه‏سازی اعمال شد. نتایج نشان داد که تغییر اقلیم براساس هر دو سناریوی یادشده تاثیر قابل اعتنایی بر پتانسیل عملکرد ذرت علوفه‏ای نسبت به شرایط فعلی نداشت و فقط موجب افزایشی معادل 9/0 و 4/1 درصد در دو سناریوی یادشده نسبت به شرایط فعلی (6/85 تن در هکتار) خواهد شد. این نتیجه را می‏توان به چهارکربنه بودن این گیاه و در نتیجه عدم تاثیر افزایش CO2 بر رشد و عملکرد آن و هم چنین باقی‏ماندن دما در دامنه دماهای بهینه در بیش تر مناطق اقلیمی اصلی تولید ذرت علوفه‏ای در ایران نسبت داد. میزان بهره‏وری آب نیز در هر دو سناریو به میزان 4/0 و 6/1 درصد نسبت به شرایط فعلی (4/10 کیلوگرم بر مترمکعب) افزایش می‏یابد که دلیل احتمالی آن افزایش غلظت CO2 و بسته‏ترشدن روزنه‏ها می‏باشد. هم چنین، به دلیل آن که تغییر چندانی در میزان آب مصرفی و تبخیر و تعرق مشاهده نشد می‏توان افزایش بهره‏وری آب در ذرت علوفه‏ای را به افزایش پتانسیل عملکرد نسبت داد.

  کلیدواژگان: پروتکل گیگا، دما، شبیه سازی عملکرد، مدل SSM-icrop2، مناطق اقلیمی
 • محمد سعیدی ابواسحقی، محمد رفیعی الحسینی* صفحات 1265-1277

  به منظور مطالعه تاثیر تیمار ساییدگی (پولیش) بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام مختلف چغندرقند، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 1400-1399 در آزمایشگاه و گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد انجام شد. فاکتور اول شامل پنج رقم مونوژرم چغندرقند (شکوفا، آرتا، آریا، سینا و اکباتان) و فاکتور دوم سه سطح پولیش بذر (شاهد، ساییدگی 10 درصد وزنی پوسته بذر و ساییدگی 30 درصد وزنی پوسته بذر) بود. در این مطالعه نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تاثیر رقم و اثر متقابل رقم و ساییدگی بر کلیه صفات معنی دار بود. مقایسه میانگین اثرات متقابل نشان داد که رقم آریا و تیمار 30 درصد ساییدگی بیشترین درصد جوانه زنی (5/83 درصد)، سرعت جوانه زنی (6/7 بذر بر روز)، را تولید نمود. این در حالیست که بیشترین شاخص بنیه طولی (18/10) مربوط به رقم اکباتان و تیمار 30 درصد ساییدگی بود. بیشترین وزن تر ساقه چه (25/0 گرم) و ریشه چه (053/0 گرم) مربوط به رقم شکوفا و بدون ساییدگی، بیشترین مقدار کلروفیل b (77/2 میلی گرم بر گرم وزن تر) مربوط به رقم آرتا و 30 درصد ساییدگی و بیشترین مقدار کلروفیل a (19/4 میلی گرم بر گرم وزن تر) در رقم شکوفا با 30 درصد ساییدگی مشاهده شد. به طور کلی با توجه به نتایج این پژوهش پولیش 30 درصد وزنی موجب بهبود خصوصیات جوانه زنی و رشدی بذر گیاه چغندرقند می گردد و در بین ارقام مورد آزمایش هم آریا بیش از سایر ارقام تحت تاثیر ساییدگی قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: ارقام مونوژرم، پولیش، چغندر قند، کلروفیل، گیاهچه
 • مه لقا کیخا، مهدی دهمرده*، عیسی خمری، زیبا سوری نظامی صفحات 1279-1291
  به منظور ارزیابی تاثیر زمان محلول پاشی و کود نانوذره کبالت بر شاخص های زراعی و کیفی لوبیا چشم بلبلی این پژوهش در سال زراعی 96-97 به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل انجام شد. تیمارهای آزمایش در چهار سطح، شامل عدم کاربرد نانوذره کبالت، نانو ذره با منشا گیاهی، نانو ذره با منشا شیمیایی و ترکیب نانوذره گیاهی و شیمیایی، به عنوان فاکتور اول و زمان محلول پاشی در دو سطح چهار و شش برگی) به عنوان فاکتور دوم بودند. تراکم کاشت لوبیا چشم بلبلی 20 بوته در متر مربع بود و آبیاری دو بار در هفته انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که زمان محلول پاشی و کاربرد کود نانوذره با منشا شیمیایی و گیاهی، اثر معنی داری بر تمامی صفات موردبررسی داشتند. براساس نتایج مقایسه میانگین، بیش ترین میزان کلروفیل a (25/13 میکروگرم در گرم برگ)، کلروفیل b (50/7 میکروگرم در گرم برگ)، کاروتنویید (63/3 میکروگرم در گرم برگ)، هم چنین ارتفاع بوته (84/34 درصد)، تعداد نیام در بوته (26/28 درصد)، عملکرد بیولوژیک (64/45 درصد)، عملکرد اقتصادی (10/59) نسبت به تیمار شاهد، آهن (26/0 پی پی ام) و پروتیین برگ (46/14 پی پی ام)، از مرحله شش برگی و از کاربرد توام کود نانو ذره کبالت با منشا شیمیایی و گیاهی به دست آمد. از نظر تمام صفات مورد اندازه گیری، به نظر می رسد کاربرد هم زمان نانوذره کبالت به صورت شیمیایی و گیاهی، از طریق بهبود سیستم فتوسنتزی، افزایش دوام برگ و میزان فتوسنتز، منجر به افزایش عملکرد بیولوژیک و اقتصادی خواهد شد.
  کلیدواژگان: ارتفاع بوته، تغذیه برگی، آهن برگ، حبوبات، شیمی سبز
 • مهرداد رسولی*، علیرضا نوروزی شرف صفحات 1293-1310
  کاربرد ترکیب هایی که بتواند تحمل گیاهان را به تنش های محیطی از جمله شوری افزایش دهد دارای اهمیت است. برای ارزیابی تعدیل تنش شوری با استفاده از هیومیک اسید آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار روی گیاه دارویی گل راعی بومی ایران توده همدان (Hypericum perforatum L.) در آزمایشگاه کشت بافت دانشکده کشاورزی دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی در سال 1398 اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل سه سطح شوری (صفر، 50  و 100 میلی مول بر لیتر) نمک کلریدسدیمکلریدسدیم و چهار سطح هیومیک اسید (صفر، 25، 50، 100 میلی گرم بر لیتر) بود. بیش ترین درصد (65/98 درصد) و سرعت جوانه زنی (94/38) و طول ریشه (21/34 میلی متر) در تیمار 50 میلی مول بر لیتر هیومیک اسید و بدون شوری به دست آمد. بیش ترین ارتفاع گیاه، وزن تر و خشک اندام هوایی، وزن تر و خشک ریشه و کلروفیل کل مربوط به شرایط بدون تنش و هیومیک اسید با غلظت 100 میلی مول بر لیتر بود. بیش ترین مقدار فنل در تیمار شوری 50 میلی مولار و هیومیک اسید با غلظت 50 میلی گرم بر لیتر بود. بیش ترین میزان آنتی اکسیدان (77/99 میلی گرم بر گرم) و فلاونویید کل (39/2 میلی گرم بر گرم) و کم ترین میزان پراکسیدهیدروژن (12/9 میکروگرم بر گرم) در تیمار شوری 100 میلی مولار و هیومیک اسید با غلظت 50 میلی گرم بر لیتر به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد اثر تعدیل کننده به ویژه کاربرد سطوح 50 میلی گرم بر لیتر هیومیک اسید می تواند بر فرایندهای فیزیولوژیک و صفات رویشی گیاه گل راعی تحت تنش شوری اثرگذار باشد.
  کلیدواژگان: پراکسیداز، درصد جوانه زنی، فلاونوئید، کشت بافت، مواد آلی
 • جلال قنبری*، مرضیه بشارتی فر، غلامرضا خواجویی نژاد صفحات 1311-1324
  زیستگاه های طبیعی شیرین بیان به طور چشم گیری کاهش یافته در حالی که تقاضا برای آن در حال افزایش است. بذرهای شیرین بیان به دلیل خواب ثانویه تحمیل شده توسط پوسته سخت دانه سرعت جوانه زنی پایینی را نشان می دهند. در این مطالعه که در بهار 1400 در دانشگاه شهید باهنر کرمان انجام شد، اثر متقابل خراش دهی با سولفوریک اسید (97-95 درصد به مدت 60 دقیقه) با غلظت های جیبرلیک اسید (صفر، 100، 250، 500 و 1000 میلی گرم در لیتر) به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد با وجود این که در بذور خراش دهی شده تفاوتی در جوانه زنی بین سطوح جیبرلیک اسید ملاحظه نشد، تیمار با غلظت 250 میلی گرم در لیتر جیبرلیک اسید در شرایط عدم خراش دهی جوانه زنی را 36 درصد نسبت به شاهد بهبود داد. در مقابل، با افزایش غلظت جیبرلیک اسید طول گیاهچه، ارتفاع ساقه، تعداد برگ، تعداد برگ مرکب، سطح برگ، وزن تر و خشک ساقه و ریشه افزایش و شاخص کلروفیل (SPAD) کاهش یافت. در نتیجه، خراش دهی شیمیایی و تیمار با جیبرلیک اسید 1000 میلی گرم در لیتر می تواند به طور موثری سرعت و یکنواختی جوانه زنی و هم چنین رشد اولیه گیاه شیرین بیان را افزایش دهد.
  کلیدواژگان: بقولات، خواب فیزیکی و فیزیولوژیکی، روند جوانه زنی، سولفوریک اسید، شکست خواب هورمونی
 • سعیده سادات کرمانی پوربقایی*، مجید پوریوسف، علیرضا یوسفی، مسعود رفیعی صفحات 1325-1339
  به منظور ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و صفات کیفی توده های بالنگوی شهری (Lallemantia iberica L.) با کاربرد برخی مواد ضدتعرق در شرایط دیم در سال زراعی 1398-1397 آزمایشی در دو منطقه کرج و خرم آباد اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور در سه تکرار اجرا شد. فاکتور اول شامل چهار توده بالنگوی شهری (کردستان، تکاب، نظرکهریزی و کلیبر) و فاکتور دوم شامل سه ماده ضدتعرق (کایولین با غلظت پنج درصد، کیتوزان با غلظت یک درصد و ایستا با غلظت 2 درصد) و عدم کاربرد ماده ضدتعرق (شاهد) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، اثر متقابل سه گانه توده، ماده ضدتعرق و مکان بر بیش تر صفات مورد بررسی معنی دار شد. در بین مواد ضدتعرق، کیتوزان بیش ترین تاثیر را بر توده های کشت شده داشت و به ترتیب موجب افزایش 20، 4، 11، 18 درصدی عملکرد دانه، زیست توده، روغن و موسیلاژ نسبت به شاهد شد. هم چنین توده های نظرکهریزی، کلیبر، کردستان وتکاب کشت شده در کرج به ترتیب بیش ترین مقدار را در صفات موردمطالعه تحت محلول پاشی با مواد ضدتعرق به خود اختصاص دادند. طبق بررسی های صورت گرفته در این پژوهش انتخاب توده مناسب با منطقه و استفاده از مواد ضدتعرق موجب افزایش عملکرد و اجزای عملکرد، صفات کیفی دانه بالنگوی شهری در شرایط کشت دیم شد.
  کلیدواژگان: توده، روغن، زیست توده، عملکرد، موسیلاژ
 • فریناز انگوتی، حسن نورافکن*، سکینه سعیدی سار، اسد اسدی، راهله ابراهیمی صفحات 1341-1358
  آزمایشی به منظور ارزیابی اثر سطوح مختلف کیتوزان و ‏سالیسیلیک اسید بر صفات مورفولوژیکی گیاه دارویی گالگا در شرایط مزرعه‏ای در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه در طی سال زراعی 1398 انجام شد. تیمارها شامل محلول‏پاشی ‏سالیسیلیک اسید (5/0، 1، 2 و 3 میلی‏مولار در لیتر)، سطح کیتوزان (2/0، 4/0، 6/0 و 8/0 ‏گرم در لیتر) و آب مقطر (به‏عنوان شاهد) بود. نتایج نشان داد که محلول‏پاشی محرک زیستی (کیتوزان) و غیرزیستی (اسیدسالیسیلیک) اثر معنی‏داری بر تمام صفات مورد ارزیابی، به جز ارتفاع بوته و وزن خشک برگ دارد. با افزایش غلظت کیتوزان و ‏سالیسیلیک اسید، میزان وزن تر و خشک ساقه کاهش یافت که بیش ترین مقادیر در دو صفت مذکور در تیمارهای کیتوزان 4/0 و 2/0 گرم در لیتر و 1 و 5/0 میلی‏مولار در لیتر ‏سالیسیلیک اسید دیده شد. بیش ترین تعداد میانگره (میانگین عددی 80/4 عدد) و طول ریشه در تیمار کیتوزان 4/0 گرم در لیتر؛ بیش ترین تعداد برگ در غلظت 6/0 گرم در لیتر کیتوزان مشاهده شد در مطالعه ویژگی های برگ و ریشه، کیتوزان با غلظت 2/0 و 4/0 گرم بر لیتر و در ویژگی های گل‏آذین، سالیسیلیک اسید با غلظت 2 و 3 میلی‏مولار در لیتر موثرتر عمل نمودند. استفاده از غلظت‏های 4/0 و 2/0 گرم در لیتر کیتوزان نسبت به شرایط شاهد (عدم محلول‏پاشی) و استفاده از آب مقطر؛ اثر بهینه بیش تری بر صفات مورفولوژیکی گیاه دارویی گالگا داشت؛ که به خاطر داشتن اثر مثبت بر بیش تر ویژگی های رشدی گیاه به دلیل جذب سریع و دستیابی به عملکرد مطلوب در مسیر کشاورزی پایدار، افزایش عملکرد و در نهایت افزایش تولید متابولیت ثانویه گیاهان دارویی، توصیه می شود.
  کلیدواژگان: الیسیتور، شاخص کلروفیل، گل آذین، گالگا، کیتوزان
 • محمد نصری*، زهرا کریمی، میثم اویسی، پورنگ کسرایی، حمیدرضا لاریجانی صفحات 1359-1372
  جهت بررسی اثر محلول پاشی سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید بر ویژگی های بیوشیمیایی آویشن، آزمایشی مزرعه ای به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 99-1398 در منطقه ورامین اجرا شد. عامل اصلی، سطوح آبیاری [60 (نرمال) و 110 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر (تنش خشکی)] و فاکتورهای فرعی نیز محلول پاشی سطوح مختلف سالیسیلیک اسید [سه سطح شاهد (صفر)، 25 و 50 میلی گرم بر لیتر) و جاسمونیک اسید [سه سطح شاهد (صفر)، 1 و 2 میلی گرم بر لیتر] بود. برهم کنش سه گانه تنش خشکی× محلول پاشی سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید در تمام صفات موردمطالعه در این پژوهش در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. بیش ترین ارتفاع بوته (2/38 سانتی متر)، وزن های تر و خشک شاخساره (3/7112 و 7/1778 کیلوگرم در هکتار)، درصد متابولیت های ثانویه (اسانس 28/0 و تیمول 9/60 درصد) و غلظت سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید برگ و کم ترین فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی آویشن باغی در تیمار آبیاری معمول همراه با محلول پاشی 50 و 2 میلی گرم در لیتر سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید مشاهده شد. محلول پاشی هم زمان سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید در شرایط تنش خشکی، به ترتیب با کاهش 70، 85 و 72 درصدی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی سوپراکسیداز دیسموتاز، کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز نسبت به شاهد باعث شد که آسیمیلاسیون تولیدی صرف تولید ماده خشک شود. بنابراین استفاده خارجی 50 و 2 میلی گرم در لیتر سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید در شرایط تنش خشکی، در بهبود صفات مرتبط با عملکرد و افزایش تولید گیاه آویشن می تواند مدنظر باشد.
  کلیدواژگان: اسانس، تیمول، سوپراکسیداز دیسموتاز (SOD)، کاتالاز (CAT)، گلوتاتیون پراکسیداز (GPX)
 • مونا آروند، یوسف سهرابی* صفحات 1373-1390
  به منظور بررسی تاثیر مدیریت تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی تحت سطوح مختلف آبیاری بر صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه سیاهدانه، آزمایشی به صورت کرت های دوبار خردشده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در بهار سال 1395 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کردستان اجرا شد. سطوح آبیاری شامل آبیاری به میزان 100 درصد نیاز آبی گیاه و 70 درصد نیاز آبی گیاه به عنوان فاکتور اصلی و سطوح کودی شامل100 درصد کودهای شیمیایی، 80 درصد کودهای شیمیایی+ کودهای زیستی، 60 درصد کودهای شیمیایی+ کودهای زیستی، 40 درصد کودهای شیمیایی+ کودهای زیستی و عدم استفاده از کود به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که تحت شرایط آبیاری به میزان 70 درصد نیاز آبی گیاه غلظت پرولین، کربوهیدرات های محلول در آب و الکل و پراکسیداسیون لیپیدی افزایش یافت، اما مقادیر سایر پارامترهای فیزیولوژیک موردبررسی و عملکرد دانه کاهش پیدا کرد. تلفیق کودهای زیستی و شیمیایی اثرات مثبتی بر صفات فیزیولوژیک موردبررسی و عملکرد دانه داشت، به طوری که بیش ترین عملکرد دانه از تیمار تلفیق 60 درصد کودهای شیمیایی+ کودهای زیستی (18/798 کیلوگرم در هکتار) حاصل شد که نسبت به تیمار شاهد (بدون کود) 22/37 درصد افزایش نشان داد. با توجه به اثرات مثبت تلفیق کودهای زیستی و شیمیایی بر پارامترهای فیزیولوژیک و عملکرد دانه، جایگزین کردن تلفیق کودهای زیستی و شیمیایی به جای مصرف صرف کودهای شیمیایی پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: ازتوباکتر، پرولین، کربوهیدرات های محلول، کلروفیل، مالون دی آلدئید
 • حامد حسن زاده خانکهدانی*، مشهید هناره اشکه سو، سیده سمیه شفیعی ماسوله، محمدجواد زمانی صفحات 1391-1405
  با توجه به اهمیت غذایی بذر کدو آجیلی و ارزش تجاری آن، به منظور مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد بذر ژنوتیپ های مختلف کدو آجیلی در کشت پاییزه استان هرمزگان، آزمایشی در قالب بلوک های کامل تصادفی با 30 ژنوتیپ کدو جمع آوری شده از شهرستان های مختلف استان آذربایجان غربی، گلستان و اصفهان در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی میناب، طی دو سال زراعی 99-1398 و 98-1397 اجرا شد. آماده سازی زمین در مردادماه و کشت بذور در اواخر شهریورماه انجام شد. صفات موردبررسی عبارت بودند از طول بوته، تعداد میوه در بوته، وزن میوه، طول و عرض میوه، عملکرد میوه، عملکرد دانه، وزن صددانه، درصد بذرهای پوک، درصد مغز دانه نسبت به خود بذر و درصد تلخی مغز. براساس نتایج صفات مهمی نظیر عملکرد بذر، اندازه بذر، درصد پوکی و نیز نسبت مغز به کل بذر، ژنوتیپ های Kh6، Kh5، CP7-A، Kh2، انتخابی CP3، سلف CP4-B، سلف CP7-B، کدو تنبل اصفهان، CP4-E، O6، CP2-B و N2 از وضعیت مناسب تری نسبت به بقیه برخوردار بودند. با ارزیابی کلیه صفات موردبررسی و هم چنین براساس هزینه های تولید و سود خالص برداشتی، امکان کشت کدو آجیلی در منطقه میناب با استفاده از ژنوتیپ های جمع آوری شده از منطقه خوی شامل Kh6 و Kh5؛ ژنوتیپ های استان گلستان شامل CP7-A، سلف CP7-B، CP4-E و CP2-B و کدو تنبل اصفهان وجود دارد.
  کلیدواژگان: تغییر الگوی کشت، تولید بذر، درصد پوکی، کدوییان، میناب
 • محسن زعفرانیه*، آرمان آذری صفحات 1407-1420

  این پژوهش به منظور کمی سازی واکنش سرعت جوانه زنی گیاه گوار (Cyamopsis tetragonoloba) نسبت به دما و پتانسیل آب انجام گرفت. بدین منظور، مطالعه ای در آزمایشگاه دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان در سال 1399، آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار به منظور کمی سازی واکنش سرعت جوانه زنی گیاه گوار نسبت دما (تیمارهای دمایی پنج، 10، 15، 20، 25، 30 و 35 درجه سانتی گراد) و تنش خشکی (پتانسیل آب صفر، 2/0-، 4/0-، 6/0-، 8/0-، 1- مگاپاسگال) انجام شد. نتایج این آزمایش نشان داد که مدل بتا بهترین مدل برای توصیف تاثیر دما و پتانسیل آب بر سرعت جوانه زنی بود. با توجه به پتانسیل های آب مختلف، محدوده دمای پایه، مطلوب و حداکثر برای جوانه زنی بذر گوار به ترتیب از 3/7 تا 12، 1/22 تا 8/25 و 2/32 تا 36 درجه سانتی گراد برآورد شد. ساعت بیولوژیکی موردنیاز در غلظت های مختلف پتانسیل آب از 24/43 تا 3/136 ساعت متفاوت بود. در مدل زمان دما رطوبتی، ثابت دما رطوبتی، پتانسیل آب پایه و دمای پایه به ترتیب 3/268 مگاپاسگال درجه سانتی گراد در ساعت، 103/1- مگاپاسگال و 36/8 درجه سانتی گراد تخمین زده شد. از داده های به دست آمده از این مدل ها می توان برای پیش بینی و مقدار مقاومت این گیاه در برابر تنش خشکی در مرحله جوانه زنی در استقرار و مدیریت بهتر گیاه گوار برای کشت در مناطق مختلف استفاده نمود.

  کلیدواژگان: پتانسیل آب، جوانه زنی، دما، دمای کاردینال، مدل هیدروترمال تایم
 • الهه حسینی ثانوی، بهرام عابدی*، طاهره پروانه صفحات 1421-1433

  مطالعات زیادی در مورد تاثیر پایه و رقم بر صفات فیزیکوشیمیایی سیب صورت گرفته و نتایج تاثیرگذاری متفاوت این دو عامل را نشان داده اند. به منظور ارزیابی اثر سه پایه رویشی M9، M7 و MM106 بر برخی صفات کمی و کیفی میوه سیب ارقام "گلدن دلیشز" و "رددلیشز"، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی مشهد در اواخر تابستان 1400 اجرا شد. صفات کمی و کیفی میوه شامل وزن، حجم، چگالی، طول، قطر، سفتی، اسیدیته، مواد جامد محلول، محتوای فنلی، فعالیت آنتی اکسیدانی و آنتوسیانین میوه در این آزمایش اندازه گیری شد. براساس نتایج بیش ترین مقدار فنل کل (9/652 میلی گرم بر گرم وزن تر) و آنتوسیانین (9/35 میلی گرم بر گرم وزن تر) در ترکیب رقم "رددلیشز" روی پایه M9 مشاهده شد. رقم "رددلیشز"  بیش ترین قطر (64/78 میلی متر) و وزن میوه (9/166 گرم) را به خود اختصاص داد. بیش ترین سفتی نیز در پایه M9 (64/5 کیلوگرم بر سانتی متر مکعب) مشاهده شد. به طورکلی، نتایج این پژوهش حاکی از تاثیر متفاوت برهم کنش پایه و رقم بر ویژگی های موردمطالعه بود و بسته به هدف باغدار می توان ترکیبات پیوندی گوناگونی را توصیه نمود. ارقام بر روی پایه  M9و MM106 با داشتن ترکیبات فنلی و آنتوسیانین زیاد از نظر فواید سلامتی به عنوان ترکیب پیوندی ارزشمند در شرایط آب و هوایی مشهد پیشنهاد شد.

  کلیدواژگان: آنتوسیانین، سفتی، فعالیت آنتی اکسیدانی، محتوای فنلی، مواد جامد محلول
 • بابک عدولی، بیژن مرادی، محمدعلی شیری*، معصومه کیااشکوریان صفحات 1435-1450

  ترکیدگی قبل از برداشت میوه مرکبات نابسامانی فیزیولوژی می باشد که با کاهش مقدار محصول قابل عرضه به بازار، خسارت قابل توجهی را به تولیدکنندگان ارقام حساس وارد می کند. مدیریت درست تغذیه درختان و توجه ویژه به سه عنصر کلیدی پتاسیم، کلسیم و بور که در استحکام دیواره های سلولی و یکپارچگی پوست میوه نقش دارند، می تواند در کاهش شدت ترکیدگی موثر باشد. بر این اساس، آزمایشی به منظور بررسی اثرات محلول پاشی برگی نیترات پتاسیم یک درصد، نیترات کلسیم یک درصد و بوریک اسید نیم درصد در زمان پایان ریزش جودرو بر کاهش شدت ترکیدگی و برخی صفات میوه نارنگی ʼپیجʻ در رامسر (پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری) طی دو سال 1397 و 1398 انجام گرفت. این پژوهش به صورت تجزیه مرکب در زمان شامل دو فاکتور سال های انجام آزمایش و تیمارهای مختلف محلول پاشی عناصر غذایی بود که در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که تیمارها به ویژه نیترات پتاسیم یک درصد شدت ترکیدگی قبل از برداشت میوه را کاهش داده و موجب افزایش محصول و بهبود صفات کمی و کیفی میوه شدند، اما در عین حال بر فعالیت آنزیم پلی گالاکتوروناز، تراکم سلولی گلگاه و قطر ناف بی اثر بوده اند. در نهایت، می توان محلول پاشی برگی عناصر غذایی به ویژه نیترات پتاسیم یک درصد را به عنوان روشی موثر برای کنترل ترک خوردگی قبل از برداشت و افزایش کمیت و کیفیت میوه نارنگی ’پیج‘ پیشنهاد کرد.

  کلیدواژگان: پلی گالاکتوروناز، تراکم سلولی گلگاه، عملکرد، کیفیت میوه، وزن میوه
|
 • Rahmat Abasi *, Meisam Namdari Pages 1019-1033
  A field experiment has been carried out to study the competition between soybean and sesame in different planting ratios of intercropping based on replacement method. It is based on a randomized complete block design with four replications at Sari Agricultural Science and Natural Resources University during 2019. The planting ratios are 0:100, 25:75, 50:50, 75:25, and 100:0 (Soybean: Sesame respectively), using replacement method. Results show that intercropping has had a significant effect on the percentage of N derived from the atmosphere and light use efficiency. Among the different planting ratios, the maximum amount of biological nitrogen fixation is related to the 90-days after planting, and the 75:25 and 25:75 planting ratios have had the highest (75.95%) and lowest activity rates (42.67%), respectively. In addition, the highest light use efficiency in intercropping is related to the 120-days after planting. At this stage, the light use efficiency in 75:25 and 50:50 ratios are 2.03 and 1.92 g.MJ.-1, respectively. The highest land equivalent ratio is 50:50, with an average of 1.12. Finally, increasing the light use efficiency in planting ratios of 75:25 and 50:50 prove to be essential in increasing soybean's biological nitrogen fixation and increasing the efficiency of intercropping cultivation.
  Keywords: growth stage, Land equivalent ratio, planting ratio, Replacement method
 • Fatemeh Delavarnia, Faezeh Zaefarian *, Roghayeh Hasanpour, Hemmatollah Pirdashti Pages 1035-1049

  In order to evaluate the ability of forage sorghum (Sorghum bicolor L.) to remediate the heavy metal cadmium with biochar and Pseudomonas putida, a factorial experiment has been conducted based on completely randomized design accomplished in greenhouse conditions with four replications at Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, in the summer of 2019. Results show that the presence of cadmium in the medium of sorghum reduce the dry weight of root and shoot. However, adding biochar and bacterial inoculation significantly increase the mentioned traits. Bioconcentration factor and bioaccumulation factor have increased from 25 to 100 mg of cadmium, when the highest shoot bioaccumulation factor (2.31) is observed at a concentration of 100 mg Cd per kg soil and in the simultaneous application of Biochar and Pseudomonas putida, which is a significant increase of 28.33% compared to the control. The lowest translocation factor of sorghum (1.000) is related to non-application of biochar, non-inoculation of Pseudomonas putida and without cadmium contamination, itslef reduced by 20% compared to the control, while the highest translocation factor (1.94) is observed at a concentration of 25 mg of cadmium per kg of soil and treatment of non-application of biochar and non-inoculation of Pseudomonas putida. Plant tolerance index has decreased by increasing cadmium concentration, while the use of biochar and inoculation of Pseudomonas putida has increased this index when the highest tolerance index (1.22) is related to the treatment of combined use of biochar and bacteria with no cadmium, increased by 22% compared to non-application of biochar and non-inoculation bacteria. As the tolerance index of forage sorghum in all concentrations of cadmium is more than 0.60, this plant can be classified in the highly-tolerant group to the heavy metal cadmium stress and sorghum could be used for cadmium phytoremediation.

  Keywords: dry weight, Heavy metal, Phytoremediation, Tolerance Index, Translocation factor
 • Nematollah Sedaghat *, Abbas Biabani, Morteza Nasiri, Allahyar Fallah, Nahid Fathi Pages 1051-1067

  Water plays a very important role in the rice plant. In order to investigate the effects of irrigation methods and foliar application of nutrients on growth, yield, yield components, and quality of rice, an experiment has been conducted as split plots layouts based on a randomized complete block design with three replications and two factors including three irrigation methods (flooding, alternate wetting, drying, and Saturating) in the main plots as well as foliar spray in six levels (normal water, nitrogen, nitrogen+ potassium, nitrogen+ potassium+ zinc, nitrogen+ potassium+ zinc+ boron and nitrogen+ potassium+ zinc+ boron+ molybdenum) in the sub plots during 2018, in rice research institute, the deputy of Mazandaran (Amol), executed on a national cultivar. Results show that among irrigation method, fertilizer, and their interaction, paddy yield and percentage of amylose have been significantly at (p<0.01) percent with other qualitative traits being significant at (p<0.01) percent. The highest number of floret per panicle (198.73) and full grain (167.15), and percentage of amylose (21.67%) are obtained in saturated irrigation. The highest yield of paddy with an average of 6643.07 kg.ha-1 occurs in saturated irrigation under normal water foliar application and drought and moisture. Irrigation under nitrogen + potassium + zinc foliar irrigation with an average of 6163.13 kg.ha-1 compared to the control is obtained as the superior treatment in similar conditions were selected for this study.

  Keywords: Irrigation methods, ط Nutrient foliar, Paddy yield, Quality characteristics, Rice
 • Donya Behruzi, Marjan Diyanat *, Eslam Majidi, MohammadJavad Mirhadi, Ali Shirkhani Pages 1069-1084

  Drought is one of the most important factors limiting corn production in the world. On the other hand, the use of renewable resources and inputs such as vermicompost is one of the principles of sustainable agriculture. Therefore, in order to investigate the effect of deficit irrigation, chemical fertilizers and vermicompost an experiment has been performed in the form of split split plots in a randomized complete block design with 3 replications for two years (2017 and 2018) in Kermanshah Agricultural Research and Training Center. Irrigation treatment include optimum, 80% and 60% of water requirement. Chemical fertilizer include 100% and 50% recommended and vermicompost include 0, 2, 4,and 6 ton ha-1 arranged as main plots, sub plots, and sub sub plots, respectively. Results show that leaf area index is decreased from 4.51 to 1.6 from normal irrigation to intense drought stress. The highest yield of fresh forage (82.5 ton ha-1) is obtained in optimal irrigation treatment and combined use of 100% chemical fertilizer and 6 ton ha-1 of vermicompost and the lowest rate (30.1 ton ha-1) is related to 60% water requirement and no use of vermicompost chemical fertilizers. At all irrigation tratments, the percentages of forage protein increase with the use of fertilizers and vermicompost, and the highest percentage of forage protein (10.2%) is obtained in complete irrigation treatment and 100% fertilizer application and 6 ton ha-1 vermicompost. Based on the results in irrigation treatment by 60% of water requirement and application of 50% of chemical fertilizer, application of vermicompost at the rate of six tons per hectare, compared to no application, increases fresh forage by 26.26% and protein by 6.9%.

  Keywords: Acid detergent fiber, fresh forage yield, leaf area index, percentage of protein, relative water content
 • Shahram Nazari *, Maryam Hossieni, Sajjad Rahimi-Moghaddam, Mohammad Mohammadi Pages 1085-1100
  In order to determine the phenological differences of some improved rice cultivars in Iran for applying in crop simulation models, an experiment has been conducted in the research farm of the Rice Research Institute of Iran (Rasht) in 2020 as a randomized complete block with three replications. The experimental treatment consist of six rice cultivars (Rash, Anam, Gohar, SA1, SA6 and M7). Results show that the highest development rate can be observed in development rate in juvenile phase and grain filling phase in Anam cultivar. The minimum and maximum time required to start emergence with 3 and 6 days are in Anam and Gohar cultivars, respectively. The maximum time required to achieve maximum flowering and physiological maturity is obtained with 71 and 103 days in Gohar cultivar. The highest flowering period with 19 and 20 days is obtained in late maturing Rash and Gohar cultivars, respectively. The highest growth degree days (GDD) in beginning of grain filling to maturity stage is observed with 401 GDD for M7 cultivar. The highest growth-day for pre-flowering with 1208 GDD belongs to Gohar cultivar. The highest harvest index is obtained with 50.91% in Gohar cultivar. The results also show that the single grain weight under ideal growing conditions with 0.030 g is observed in Gohar and M7 cultivars. The highest plant height belongs to cultivar M7 with 150 cm and the highest total nitrogen uptake is observed in the plant at maturity of Anam cultivar. Overall, the estimated genetic coefficients in different models differ between cultivars and the coefficients vary in the range defined in the model for different groups of maturity. To accurately calculate the genetic coefficients, it is suggested that this experiment should be repeated over several years and in different ecosystems under rice cultivation.
  Keywords: Flowering, Growth Degree Days, Harvest index, Plant height, Single grain weight
 • Masome Shenavaei Zare, Mohammad Armin *, Hamid Marvi Pages 1101-1116
  Nowadays, the use of stress modulators as a useful and low-cost solution to reduce the effects of environmental stress has been considered by researchers. In order to investigate the effects of stress modulator’s foliar application in different planting dates on yield and yield components of cotton, an experiment has been conducted as split-plot factorial in a randomized complete block design with three replications in Sabzevar Islamic Azad University in 2017 and 2018. Factors include planting date (early and late) as the main plot and type of stress modulator (control, salicylic acid (SA) 2 and 4 mM, glycine betaine (GB) 50 and 100 mM and sodium nitroprusside (SNP) 100 and 200 μM) as the sub-plots. Foliar application of 2 mM SA in the first year and 4mM SA in the second year produce the highest number of bolls per plant (10.1 and 7.58, respectively). In contrast, 4 mM SA spraying in early planting date increases seed cotton yield (45.6%), but in late planting date, seed cotton yield does not respond to the stress modulator application. In the first year, 100 μM SNP foliar application has the highest lint yield in both early and late planting dates, but in the second year, 2 mM SA foliar application produce higher lint yields. Overall, the results of this experiment show that the highest yield of cotton in saline conditions are obtained in sowing at the appropriate date and foliar application of 4 mM salicylic acid.
  Keywords: Foliar Application, Phytoprotectants, planting date, Salinity stress, Seed cotton yield
 • MohammadSaeed Hasanvandi *, Mostafa Hosseinpour, Abazar Rajabi, Seyed Bagher Mahmoudi, Dariush Taleghani, Saeed Sadeghzadeh Hemayati, Ghasem Parmoon Pages 1117-1132

  The present study has been conducted to compare new sugar beet cultivars for quantitative and qualitative traits in autumn sown condition as randomized complete block design at Safiabad agricultural and natural resources research and education center in 2017-2018. It has included 22 new sugar beet cultivar, investigated in three replications. Measured traits included number of leaf in plant, root yield, sugar content, white sugar content, white sugar yield, extraction coefficient of sugar, sodium, potassium, α-amino nitrogen, molasses sugar, and alkaloid ratio. The results show that all the measured traits in the cultivars have differed significantly. Highest root yield and white sugar yield are obtained from Callas and Honey cultivars with 125 and 113 ton/ha root yield and 13.5 and 13.6 ton/ha white sugar yield, respectively. Highest sugar and white sugar content with 15.75% and 13.63% are obtained from Sporta. Highest and lowest extraction coefficient of sugar are related to Sporta (86.5%) and Sharif (72.6%), respectively. The range of sodium, potassium, and α-amino nitrogen content has been from 1.54 to 4.26, 2.25 to 3.95, and 1.78 to 3.22 mEq, respectively. In total, to achieve maximum income for the farmer it is recommended that Callas and Honey cultivars or other cultivars that are in the same group with these cultivars should be used to obtain maximum root and sugar yield.

  Keywords: Cluster Analysis, Extraction coefficient, Molasses sugar, Root yield, Sugar content, white sugar
 • Mahdi Kaykhazaleh, Mahmood Ramroudi *, Mohammad Galavi, Ahmad Ghanbari, HamidReza Fanay Pages 1133-1145

  An experiment has been conducted in the form of split plots in a randomized complete block design with three replications at the Agricultural and Natural Resources Research Institute in Zahak to evaluate the effect of drought stress and potassium application on yield and morphophysiological traits of safflower (Goldasht cultivar) under saline irrigation conditions (EC 6 dS.m-1) in 2018-2019. Drought stress irrigation regimes have been tested at three levels (irrigation after 45% (control), 65%, and 85% of admissible moisture depletion) as the main factor, and potassium fertilizer at four levels (0, 75, 150, and 225 kg.ha-1) as the sub factor. According to the findings, drought stress has reduced plant height, number of heads per plant, number of seeds per head, seed and biological yield, and relative water content. The use of potassium, on the other hand, has increased the above traits greatly. Irrigation after 45% moisture depletion increases seed yield by 42.32%, compared to irrigation after 85% moisture depletion. Interaction of drought stress and potassium has had a significant effect on number of branches per plant, 1000-seed weight, leaf chlorophyll index, soluble carbohydrate content, and seed oil percentage, with the highest amount observed after 45% water drainage and application of 225 kg K ha-1.

  Keywords: Leaf chlorophyll index, percentage oil, Seed yield, Soluble carbohydrate, water stress
 • Abas Soleymanifard, Mani Mojaddam *, Shahram Lack, Mojtaba Alavi Fazel Pages 1147-1160
  Application of Azotobacter as a substitute or suitable companion of nitrogen chemical fertilizer with higher efficiency of inputs in safflower plant as a plant adapted to different climates is one of the sustainable agricultural strategies. Therefore, in order to study the effects of Azotobacter chroococcum and nitrogen fertilizer on nitrogen uptake, grain nitrogen and straw, nitrogen efficiency indices and grain yield of six safflower genotypes under rainfed conditions, a factorial experiment has been conducted based on a randomized complete block design with three replications in during growing season of 2015-2016 and 2016-2017 at the Agricultural Research Station Sarableh in Ilam Province. Experimental factors inoculate a combination of seed inoculation with Azotobacter chroococcum with urea chemical fertilizer application at four levels (non-inoculated with Azotobacter chroococcum and urea as control, seed inoculation with Azotobacter, inoculation with Azotobacter chroococcum + 50 Percent N from urea, and inoculation with Azotobacter chroococcum + 100% N from Urea) and six genotypes of safflower. The combined analysis of variance for two years show that the main effects of nitrogen source and genotype and also year× nitrogen source have had significant effect on all of the measured traits and nitrogen efficiency indices. The results from comparison of means show that inoculation treatment with Azotobacter chroococcum + 50% nitrogen fertilizer had higher Nitrogen use efficiencythan 100% nitrogen fertilizer use, with no significant difference in grain yield between the two treatments. Sina genotype with the highest grain yield and nitrogen use efficiency, compared to other genotypes, is more desirable for cultivation in rainfed conditions of the region.
  Keywords: Azotobacter, Grain yield, nitrogen uptake, Nitrogen use efficiency, straw nitrogen
 • Amir Mizani, Jafar Masoud Sinaki *, Shahram Rezvan, Mohammad Abedini-Esfahlani, Ali Damavandi Pages 1161-1178
  This experiment works on the physiological, growth, and yield responses of sesame to the application of potassium nano-fertilizers, chitosan, and fulvic acid under drought stress in Semnan Agricultural and Natural Resources Research Center as a factorial split-plot based on randomized complete block design with three replications in 2019. The experimental treatments include drought as the main plot (normal irrigation, irrigation cut offin 70 and 60 BBCH as moderate, and severe stress, respectively) and potassium nano-fertilizer (0, 1.5, and 2.5 per thousand) and foliar application (control, chitosan, fulvic acid, and 50% of chitosan+ fulvic acid) as sub-plots.Application of potassium nano-fertilizer under normal and stress conditions significantly cuts chlorophyll b and total, leaf area index, number of capsules, 1000-seed weight, and oil percentage.The highest grain yield belongs to the application of 1.5 and 2.5 per thousand nano fertilizers, using fulvic acid alone or in combination with 50% chitosan (2516, 2277.5, 2506.6, and 2313.2 kg/ha, respectively). The highest oil content has been in 1.5 and 2.5 per thousand nano fertilizer application under normal irrigation, which has increased 13.2% and 15.4%, respectively. Foliar application of fulvic acid with nano potassium fertilizer (1.5 per thousand) under severe drought stress show the highest activity of antioxidant enzymes catalase, peroxidase, ascorbate peroxidase, and superoxide dismutase. In general, the results show that the application of 1.5 per thousand nano potassium fertilizer and combined foliar application of chitosan and fulvic acid under severe drought by improving physiological traits, manage to modify the adverse effects of drought, increasing growth, yield, and quality indices of sesame.
  Keywords: Antioxidant activity, Irrigation cut off, leaf area index, photosynthetic pigments, seed oil
 • Seyed ahmad Kalantarahmadi *, Jahanfar Daneshian, Habib Mobinirad Pages 1179-1197

  In order to develop winter cultivation and improve crop rotation in the region, an experiment has been conducted to evaluate the effects of sowing date on sunflower cultivars seed yield. It is a split-plot based on completed randomized blocks design with four replications in Safiabad Agricultural and Natural Resources Research and Education Center of Dezful and has taken place during two years (2015-2016). The main plots are consisted of four sowing date levels (23rd Jan, 6th Feb, 20th Feb, and 6th Mar), while the sub plots include nine levels of cultivars (Azargol, Armavirski, Barzegar, Progress, Record, Shams, Farokh, Ghasem, and Gabor). Delay in the sowing date has decreased growth period length and plant height, with the greatest number of seeds per capitulum (684.17) belonging to record cultivar on the first sowing date in the first year and the maximum one (767.47) occurring again to this cultivar on the third sowing date in the second year. The maximum seed yield in the first (3850 kg.ha-1) and second (4088 kg.ha-1) year belong to the first sowing date (23rd Jan) and Azargol cultivar. Based on the results, Azargol cultivar have had the lowest rank, being considered as the cultivar with the highest seed yield on all sowing dates, followed by Record and Armavirski, in the second and third placed, respectively. In terms of stability, considering that Farrokh cultivar also has had the lowest standard deviation, it has been selected as the most stable cultivar.

  Keywords: Flowering, Oil, Seed yield, Sowing date, temperature
 • Zhila Nazari *, Raouf Seyed Sharif, Hamed Narimani, Sara Mohammadi Kale Sarlou Pages 1199-1215
  In order to study the effects of water limitation, biofertilizers and nanosilicon on compatible osmolytes and biochemical traits of triticale, an experiment as factorial was conducted based on randomized complete block design with three replications in research greenhouse faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabil during 2020. The experimental factors were included irrigation at three levels (full irrigation as control; irrigation withholding at 50% of heading as moderate water limitation and irrigation withholding at 50% of booting stages as severe water imitation), application of bio fertilizers (no application of bio fertilizers as control, application of vermicompost, Mycorrhiza, both application vermicompost and Mycorrhiza), foliar application of nano silicon (foliar application with water as control and foliar application of 2 g.L-1 nano silicon). The results showed that both application of vermicompost, Mycorrhiza and foliar application nano silicon under irrigation withholding in booting stage, increased the activity of catalase, polyphenol oxidase enzymes, proline and soluble sugar content (49.17, 50.64, 44.92 and 52.22% respectively) compared to no application of bio fertilizers and nano silicon under normal irrigation condition. Also, both application of vermicompost, Mycorrhiza and foliar application of nano silicon in normal irrigation condition decreased hydrogen peroxide and malondialdehyde content (55.34 and 53.64% respectively) and grain yield increased 59.52% compared to no application of bio fertilizers and nano silicon under irrigation withholding in booting stage condition. It seems that the application of biofertilizers and nano silicon can increase grain yield triticale under water limitation due to improving the biochemical traits.
  Keywords: Anthocyanins, Antioxidant Enzymes, Drought stress, Mycorrhiza, vermicompost
 • Ghorban Khodabin *, Zeinolabedin Tahmasebi-Sarvestani, Amir Hossein Shirani Rad, Esmaeil Bakhshandeh, Mojdeh Sadat Khayat Moghadam, Shahryar Kazemi, Mahsa Rafati Alashti, Ali Heidarzadeh Pages 1217-1232
  In order to study the effects of late-season drought stress and foliar application of zinc sulfate (ZnSO4) and manganese sulfate (MnSO4) on physiological characteristics and yield of rapeseed cultivars, a factorial split-plot test has been conducted in a randomized complete blocks design for two cultivation years (2017-2019) in Karaj, Iran. The experimental treatments include two levels of irrigation (full irrigation (control) and withholding irrigation from flowering stage) and four levels of foliar application (control, ZnSO4, and MnSO4, separately, as well as their combined application) as factorial in the main plots, with rapeseed genotypes (Nima, Niloofar, and KS7) considered as subplots. Combined foliar application of zinc and manganese sulfate under full irrigation conditions increase the content of seed oil and soluble carbohydrates by 3% and 11%, respectively, compared to the control. On the other hand, withholding irrigation from flowering stage increases the percentage of seed oil and leaf proline content, compared to the control by 9% and 5.2%, respectively. Niloofar genotype has had the highest seed yield (5261 kg/ha) under full irrigation conditions, i.e. 9% and 11.8% higher than KS7 and Nima genotypes, respectively. Nima genotype with 3371 kg/ha has had the highest yield in the conditions of withholding irrigation. In general, in both irrigation treatments, simultaneous foliar application of zinc sulfate and manganese has had the greatest impact on the physiological traits of the studied genotypes, thus Niloofar genotype is recommended for full irrigation and Nima genotype for interrupted irrigation.
  Keywords: Chlorophyll, late-season drought, oil percentage, proline, relative water content, stomatal resistance
 • Mehrdad Ranjbar *, Fardin Sadegh-Zadeh, Mostafa Emadi, Mehdi Ghajar Sepanlou, Abdolghafour Ahmadpour Dashliboroun Pages 1233-1246

  In order to investigate the effect of different biochar and chemical fertilizers on growth and nutrient concentrations of sugarcane, a factorial layout has been conducted based on a randomized complete block design with three replications in the greenhouse of Imam Khomeini Agro-Industrial Company in Khuzestan during 2020. The experimental factors include biochar types (sugarcane bagasse, rice husk, rice straw, wheat straw and wood chips) and Chemical fertilizers ((control), (Nitrogen, Phosphorus and Potassium), (Nitrogen and Phosphorus), (Nitrogen and Potassium), (Phosphorus and Potassium), (Nitrogen), (Phosphorus), (Potassium)). The effect of interaction between biochar and chemical fertilizer treatments on the concentration of silicon, phosphorus and potassium of the plant has been significant at one percent and on the concentration of plant nitrogen at five percent. Also, the effect of interaction between biochar and chemical fertilizer treatments on fresh and dry weight of the plant has been significant at one percent and on plant height at five percent. The highest concentration of Si has been gained from the treatments of mixture of rice straw biochar and nitrogen, phosphorus and potassium fertilizer, mixture of rice straw biochar and nitrogen and phosphorus fertilizer. Compared to the control, the treatments of mixture of rice straw biochar and nitrogen, phosphorus, and potassium fertilizer have had the highest concentration of nitrogen and phosphorus in the plant, increasing the concentration of nitrogen and phosphorus by 49% and 36%, respectively. The highest height and fresh weight of the plant are related to the treatments of mixture of rice straw biochar and nitrogen, phosphorus and potassium fertilizer. According to the results, the application of biochar and chemical fertilizers mixture is recommended to increase the growth and nutrient concentrations of sugarcane.

  Keywords: dry weight, nitrogen, Rice Husk, rice straw, Sugarcane Bagasse
 • Hosna Fayazi, Ebrahim Zeinali *, Afshin Soltani, Benyamin Torabi Pages 1247-1263

  Global climate change is among the most important agricultural and food security challenges. This study tries to investigate the effect of climate change on potential yield and water productivity of forage maize (Zea mays L.) in Iran. Two scenarios of RCP4.5 and RCP8.5 are used to predict the future climate (2050s) and climate data of 2001-2015 have been used as the base period. Potential yield is estimated using SSM-iCrop2 model according to the GYGA protocol and the climate changes for both scenarios are applied in the model. The results show that the climate change will not have a considerable effect on forage maize yield compared to the current conditions (85.6 ton ha-1) and will only lead to an increase of 0.9% and 1.6% in on both scenarios, respectively. This may be attributed to maize being a C4 plant and thus non-effectiveness of CO2 increase on its growth. Also, the temperature will remain in optimum range for maize in most of the main regions for forage maize cultivation areas in Iran. Water productivity in both scenarios will increase by 0.4% and 1.6%, compared to current conditions (10.4 kg m-3), respectively, which may be due to increased CO2 concentration and more closure of stomata. Also, improved water productivity in forage maize may be attributed to increase yield potential due to the fact that no considerable changes are observed in terms of the required water, evapotranspiration and irrigation times.

  Keywords: climate zones, GYGA protocol, SSM-icrop2 model, temperature, Yield simulation
 • Mohammad Saeidi Abuesghaghi, Mohammad Rafieiolhossaini * Pages 1265-1277

  seed polishing treatment on germination and seedling growth of different sugar beet cultivars, a experiment was conducted in a completely randomized design with three replications in the laboratory and greenhouse of the Faculty of Agriculture, Shahrekord University in 2020-2021. The first factor consisted of five monogerm cultivars of sugar beet (Shokofa, Arta, Aria, Sina and Octaban) and the second factor consisted of three levels of seed polishing (control, abrasion of 10% of seed husk weight and , abrasion of 30% of seed husk weight). The results of analysis of variance showed that the effect of cultivar and the interaction of cultivar and abrasion on all traits were significant. Comparison of mean interactions showed that Aria cultivar and 30% abrasion treatment had the highest germination percentage (83.5 percentage), germination rate (7.6 seed/day), and mean daily germination (5.96 seed/day) Meanwhile, the highest coefficient of seed length vigor index (10.18) were related to Ekbatan cultivar and 30% abrasion treatment. The highest fresh weight of plumule (0.25 g) and radicle (0.053 g) belonged to Shokofa cultivar without abrasion, the highest amount of chlorophyll b (2.77 mg/g fresh weight) and related to Arta cultivar and 30% abrasion, the highest amount of chlorophyll a (4.19 mg/g fresh weight ) was observed in Shokofa cultivar with 30% abrasion In general, it can be concluded from this study that polishing of 30% weight improves the germination and growth characteristics of sugar beet seeds and among the cultivars tested, Aria is more affected by abrasion than other cultivars

  Keywords: Chlorophyll, monogram cultivars, Polishing, seedling, Sugar beet
 • Mahlagha Kaikha, Mahdi Dahmardeh *, Issa Khammari, Ziba Soorinezami Pages 1279-1291
  In order to evaluation of the spraying time and cobult nanoparticle fertilizer using chemical and green chemistry methods on morphophysiological indices of cowpea, this research was conducted in a factorial experiment in a the experiment was conducted Randomized Complete Block Design (RCBD) with three replications in Agricultural Research Institute University of Zabol in 2017.The experimental included 4 levels of treatments: (Cobult  nanoparticles of plant origin, chemical origin, plant and chemical composition and control), as the first factor and time of spraying in 2 levels (Step 4 leaf and Step 6 leaf as the second factor). The plant density of cowpea was 20 plants/m2 and irrigation was performed twice a week. The results of analysis of variance showed that the time of foliar application and application of nano particles of chemical and plant origin had a significant effect on all studied traits.  Based on the results of average comparison, the highest amount of chlorophyll a (13.25 μg/g leaf), chlorophyll b (7.50 μg/g leaf), carotenoids (3.63 μg/g leaf), as well as plant height (34.84 %), number of pods per plant (28.26%), biological yield (45.64%), economic yield (59.10) compared to control treatment, iron (0.26 ppm) and leaf protein ( (46/14 ppm) was obtained from the six-leaf stage and from the combined application of cobalt nanoparticles with chemical and plant origin. In terms of all the measured traits, it seems that the simultaneous application of cobalt nanoparticles chemically and vegetative, through improving the photosynthetic system, increasing leaf duration and photosynthesis, will lead to increased biological and economic yield.
  Keywords: Green chemistry, Leaf feeding, Leaf Iron, Legume, Plant height
 • Mehrdad Rasouli *, Alireza Noroozisharaf Pages 1293-1310
  The use of compounds that can improve plant tolerance to abiotic environmental stress, including salinity, is important. To evaluate the adjustment of salinity stress using humic acid (HA), a factorial layout is conducted based on a complete randomized design with three replications on the Hypericum perforatum L. as an Iranian medicinal plant are collected from Hamadan province in the tissue culture laboratory of the Faculty of Agriculture, Sayyed Jamaleddin Asadabadi University during 2019. Experimental treatments include NaCl as salinity at three levels (such as 0, 50, and 100 mmol.L-1) and HA at four levels (control, 25, 50, and 100 mg.L-1). Results indicate that the plants treated with 50 mg.L-1 HA without salinity have had the highest germination percentage (98.65), germination rate (38.94) and root length (34.21 mm). The highest plant height, fresh and dry weight of both shoots and roots and total chlorophyll are obtained under control conditions and HA with a concentration of 100 mg.L-1. On the contrary, the highest amount of phenol in the treatment is 50 mmol.L-1 salinity and HA with a concentration of 50 mg.L-1. In the treatment of 100 mmol.L-1 salinity and HA with a concentration of 50 mg.L-1, the highest amount of total antioxidants (99.77 mg/g FW) and total flavonoids (2.39 mg/Qe g FW) and the lowest amount of hydrogen peroxide (9.12 µg/g FW) are obtained. Results show that the mitigating effect, especially the application of HA of 50 mg.L-1 levels, can affect the physiological processes and morphological traits of the Hypericum perforatum L. under salinity stress.
  Keywords: flavonoids, Germination percentage, organic matter, Peroxidase, Tissue culture
 • Jalal Ghanbari *, Marzieh Besharati-Far, Gholamreza Khajoei-Nejad Pages 1311-1324
  Natural habitats of licorice have decreased dramatically while the demand for this plant rises. Licorice seeds exhibit a low germination rate due to secondary dormancy imposed by the hard seed coat. In this study, conducted in the spring of 2021 at Shahid Bahonar University of Kerman, Iran, the interaction effect of sulfuric acid (95-97%, 60 min) scarification with gibberellic acid (GA) concentrations (0, 100, 250, 500, and 1000 mgL-1) has been studied in a factorial experiment based on a completely randomized design with four replications. Results show that although there has been no difference in germination between GA levels for scarified seeds, GA at 250 mg L-1 improves germination by 36%, compared to the control in non-chemically scarified ones. In contrast, increasing in GA concentrations increased seedling length, plant height, number of leaves and compound leaves, leaf area, fresh and dry weight of shoot and root, while decreased chlorophyll index (SPAD). As a result, chemical scarification, application of GA at 1000 mg L-1, and germination at room temperature can effectively increase the germination rate and uniformity as well as early growth of licorice plant.
  Keywords: Germination trend, hormonal dormancy-breaking, Legumes, physical, physiological dormancy, Sulfuric acid
 • Saeedeh Kermani Poorbaghaei *, Majid Pouryousef, Alireza Yousefi, Masoud Rafie Pages 1325-1339
  This study was carried out to assess yield, yield components and quality traits of dragon’s head (Lallemantia iberica L.) ecotypes’ seeds grown using some anti-transpirant agents in rainfed system in two regions of Iran including Karaj & Khorramabad in 2018. The experiment was performed based on a randomized complete block design (RCBD) with a 4×3 factorial arrangement consisting of three replications. The first factor consists of four different ecotypes of dragon’s head (Kurdistan, Takab, Nazarkahrizi and Kalibar) and the second factor including three anti-transpirant compounds (kaolin with a concentration of 5 Percent, chitosan with a concentration of 1 Percent and Ista with a concentration of 2 Percent) and no anti-transpirant (control). The results indicated that the triple interaction of ecotypes, anti-transpirant and location on most of the studied traits was significant. Among anti-transpirant, chitosan had the greatest effect on cultivated ecotype & increased grain, biomass, oil and mucilage yields by 20, 4, 11, and 18 Percent, respectively. Also, Nazarkahrizi, Kalibar, Kurdistan and Takab ecotypes cultivated in Karaj had the highest values in the studied traits under foliar application with anti-transpirant, respectively. According to the studies conducted in this study, the selection of a suitable ecotypes with the region and the use of antiperspirants improve the yield & yield components, quality traits of dragon’s head in rainfed cultivation conditions.
  Keywords: Biomass, Ecotype, Mucilage, Oil, yield
 • Farinaz Angouti, Hasan Nourafcan *, Sakineh Saeidi Sar, Asad Asadi, Raheleh Ebrahimi Pages 1341-1358
  An experiment was conducted to evaluate the effect of different levels of chitosan and salicylic acid on morphological traits of the medicinal plant Galega officinalis L. in field conditions in a completely randomized design with three replications in 2017 in the research farm of Islamic Azad University, Miyaneh Branch. The treatments included foliar application with four levels of salicylic acid (0.5, 1, 2, and 3 mM/l), foliar application with four levels of chitosan (0.2, 0.4, 0.6, and 0.8 g/l) and foliar application with distilled water (the control). The results showed that foliar application of biological stimulants had a significant impact on all evaluated traits, except plant height and leaf dry weight. By increasing the concentration of chitosan and salicylic acid, the fresh and dry weight of the stem have decreased so that the highest values in the two traits have belonged to the treatments of chitosan 0.4 and 0.2 g/l and 1 and 0.5 mM/l salicylic acid. Maximum number of internodes (with a numerical mean of 4.80), root length in chitosan treatment (0.4 g/l), and the highest number of leaf (at a concentration of 0.6 g/l chitosan) has been observed. In the study of leaf and root characteristics, chitosan with concentrations of 0.2 and 0.4 g/l and in inflorescence characteristics, salicylic acid with concentrations of 2 and 3 mM/l have been more effective. In general, the use of concentrations of 0.4 and 0.2 g/l chitosan have had a more optimal effect on the morphological traits of the medicinal plant Galega officinalis L., making it ultimately recommended thanks to its positive effect on most of the plant's growth characteristics due to its rapid absorption to achieve the desired yield in a sustainable agricultural path.
  Keywords: Chitosan, Chlorophyll index, Elicitor, Galga, inflorescence
 • Mohammad Nasri *, Zahra Karimi, Meysam Oveisi, Pourang Kasraie, Hamidreza Larijani Pages 1359-1372
  To investigate the effect of different levels of foliar applications of salicylic acid and jasmonic acid on biochemical characteristics and yield of Thymus vulgaris under drought stress conditions, a split factorial experiment has been performed based on randomized complete design with three replications during cropping seasons of 2019-2020 in Varamin region. The main factor include irrigation levels (60 (normal) and 110 mm of evaporation from the evaporation pan (drought stress)), with the sub factors being different levels of foliar application of salicylic acid (three level: control (zero), 25, and 50 mg l-1) and jasmonic acid (three level: control (zero), one, and two mg l-1). The effect of irrigation× foliar application treatments has been significant for all studied traits at 1%. The highest plant height (38.2 cm), wet and dry weights (7112.3 and 1778.7 kg h-1), percentage of secondary metabolites (essential oil 0.28 and thymol 60.9%), and concentrations of salicylic and jasmonic acid of leaves and the lowest activity of antioxidant enzymes (SOD, CAT and GPX) of thyme are observed in normal irrigation with 50 and 2 mg -1 salicylic and jasmonic acid treatment. Thus, external use of salicylic and jasmonic acid (50 and 2 mg -1) in drought stress conditions can be considered in improving related traits of yield and increasing the production of thyme.
  Keywords: Catalase (CAT), Essential oil, glutathione peroxidase (GPX), Superoxide Dismutase (SOD), Thymol
 • Mona Arvand, Yousef Sohrabi * Pages 1373-1390
  In order to investigate the effects of integrated management of chemical and biological fertilizers on physiological traits, and grain yield of black cumin (Nigella sativa L.) under different irrigation levels, a split-plot experiment has been conducted based on a randomized complete block design with four replications at research farm University of Kurdistan in the spring of 2016. Two irrigation levels (irrigation at 100% and 70% of the plant water requirement) are randomized on the main plot. Five fertilizer levels (including 100% chemical fertilizers, 80% chemical fertilizers + biofertilizers, 60% chemical fertilizers + biofertilizers, 40% chemical fertilizers + biofertilizers, and non-fertilizer application) are randomized on a sub-plot. The results reveal that under irrigation at 70% of the plant water requirement conditions, proline concentration, soluble carbohydrates concentration, and lipid peroxidation have increased, while the values of other studied physiological parameters as well the grain yield have dropped. The combination of biological and chemical fertilizers positively affect the studied physiological traits and grain yield, such that the highest grain yield belongs to the combined treatment of 60% chemical fertilizers + biofertilizers (798.18 kg ha-1), showing an increase of 37.22% compared to the control (without fertilizer). Due to the positive effects of combining bio-chemical fertilizers on physiological parameters and grain yield, it is recommended to replace the combination of bio-chemical fertilizers instead of employing only chemical fertilizers.
  Keywords: Azotobacter, Chlorophyll, Malondialdehyde, proline, soluble carbohydrates
 • Hamed Hassanzadeh Khankahdani *, Mashhid Henareh Ashkesoo, Seyedeh Somayyeh Shafiei-Masouleh, Mohammad Javad Zamani Pages 1391-1405
  Based on the nutrition importance of nut squash seed and its commercial value, an experiment has been conducted in randomized complete block design with 30 squash landraces collected from West Azerbaiejan, Golestan, and Isfahan Provinces with three replications at Minab Agricultural Research Station during 2018-2019 and 2019-2020. It tried to compare seed yield and yield components of different nut squash genotypes in autumn planting time of Hormozgan Province. The field was prepared in August and the seeds were sown in late September. The evaluated characteristics included plant length, the number of fruit in the plant, average fruit weight, fruit length and width, fruit yield, seed yield, the weight of 100 seeds, hollow seed percent, kernel percent (kernel/seed ratio), and seed bitterness percent. According to the results of the important traits such as seed yield, seed size, hollow seed percent as well as kernel percent, the genotypes Kh6, Kh5, CP7-A, Kh2 selected CP3, CP4-B self, CP7-B self, Isfahan Pumpkin, CP4-E, O6, CP2-B, and N2 have had more suitable status than others. By evaluating all examined parameters and based on the production costs and net profit, there is the possibility of nut squash planting in Minab region with some genotypes including the collected genotypes from Khoi region including Kh6, Kh5; the genotypes in Golestan province including CP7-A, CP7-B-Self, CP4-E, and CP2-B; Isfahan Pumpkin.
  Keywords: Changing the cultivation pattern, Cucurbitaceae, Hollow percentage, Minab, seed production
 • Mohsen Zafaranieh *, Arman Azari Pages 1407-1420

  The present study tries to quantify germination response of Guar (Cyamopsis tetragonoloba) to temperature and water potential. Performed in Vali-e-Asr University laboratory in 2020, it is a completely randomized design in a factorial arrangement with four replications. It aims at quantifying the rate of Guar germination in response to temperature, and water potential. The seeds have been germinated at seven temperatures (5, 10, 15, 20, 25, 30, and 35°C) and six water potentials (0, -0.2, -0.4, -0.6, -0.8, and -1 MPa). The results reveal that the Beta function is suitable for describing the response of seed germination temperature, and water potential. Under different water potentials, base, optimum, and maximum temperatures have been 7.3-12°C, 22.1-25.8°C, and 32.2-36°C, respectively. The hydrothermal time parameters are 268.3 bar °C h, -1.103 MPa and, 8.36°C for ɵHT (hydrothermal time constant). The data obtained from these models can be used to establish and manage guar for cultivation in different areas.

  Keywords: cardinal temperature, germination, Hydrothermal time model, temperature, Water potential
 • Elaheh Hosseini Sanavi, Bahram Abedy *, Tahereh Parvaneh Pages 1421-1433

  Numerous studies have been performed on the effect of rootstock and cultivar on physicochemical traits of apple fruit with their results showing different effects of these two factors. In order to study three vegetative rootstocks on some quantitative and qualitative characteristics of apple cultivars "Golden Delicious" and "Red Delicious", an experiment was carried out in factorial design based on randomized complete blocks with four replications in orchard of Mashhad Agricultural Research Center in 2021. Fruit quantitative and qualitative characteristics, including weight, volume, density, length, diameter, firmness, pH, total soluble solids, phenol content, antioxidant properties and anthocyanin have been measured. The highest amount of total phenol (652.9 μg.g-1FW) and anthocyanin (35.9 mg.g-1FW) has been measured in "Red delicious" on M9 rootstock. The results of this study show that "Red delicious" has had the highest amount of diameter (78/64 mm) and weight (166/9 g). The highest amount of fruit firmness has been observed in M9 rootstock (5/64 kgcm-3). In general, the results of this study indicate a different effect of rootstock and cultivar interaction on the studied characteristics. Depending on the purpose of gardener, different grafting compounds can be recommended "Red delicious" on M9 and MM106  rootstock with highest amount of total phenol and anthocyanin is suggested as a valuable grafting compounds in terms of health benefits under Mashhad Climatic Conditions.

  Keywords: Anthocyanin, antioxidant properties, firmness, Phenol content, total soluble solids
 • Babak Adouli, Bijan Moradi, MohammadAli Shiri *, Masoumeh Kiaeshkevarian Pages 1435-1450

  Pre-harvest citrus fruit splitting is a physiological disorder that causes significant damage to producers of susceptible cultivars by reducing the amount of crop available on the market. Proper management of tree nutrition and paying special attention to the three key elements of potassium, calcium, and boron, which are involved in the strength of cell walls and fruit peel flexibility, can be effective in reducing the fruit splitting severity. Therefore, an experiment has been carried out in the Ramsar (Citrus and Subtropical Fruits Research Center) during 2018 and 2019 to investigate the effects of foliar application of 1.0% potassium nitrate, 1.0% calcium nitrate, and 0.5% boric acid at the end of June drop on reducing the severity of splitting and some fruit traits of Page mandarin. This study is performed according to a combined analysis in time with two factors including years of experimentation and different treatments of foliar application of nutrients, based on randomized complete block design with three replications. The results show that the treatments especially 1.0% potassium nitrate have reduced pre-harvest fruit splitting, increased the yield, and improved the quantitative and qualitative fruit traits. However, they have had no significant effect on the activity of polygalacturonase enzyme, cell density of blossom-end, and navel diameter. Overall, foliar application of nutrients, especially 1.0% potassium nitrate, could be suggested as an effective approach to control pre-harvest fruit splitting and boost the quantity and quality of page mandarin fruit.

  Keywords: cell density of blossom-end, fruit quality, fruit weight, polygalacturonase, yield