فهرست مطالب

 • پیاپی 18 (پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/11/09
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سید داود حاجی میررحیمی*، هرمز اسدی، علیرضا قاسمی آریان، حسین روحانی صفحات 1-7
  مقدمه و هدف

  کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای جدید و نوپا به منزله ی یک راهبرد اساسی در رشد و شکوفایی جوامع و مناطق و محرکه ی توسعه اقتصادی و اجتماعی در فرآیند توسعه کشورها به شمار می رود. امروزه هرگونه برنامه ریزی و سیاست گذاری در ایجاد کسب و کارهای کشاورزی نیازمند توجیه مالی و اقتصادی برای کارآفرینان می باشد. این پژوهش در همین راستا تدوین شده و اهداف آن، ارزیابی مالی ایجاد کسب و کار تولید گیاه دارویی آنغوزه در شرایط دیم بوده است. داده های این پژوهش مربوط به سال 1396 و به روزرسانی آن به سال 1400 در شرایط دیم کشور بوده که به روش اسنادی جمع آوری شد.   

  مواد و روش ها

  بررسی مالی این پژوهش با استفاده از شاخص های سودآوری ارزش حال خالص، نسبت فایده به هزینه، نرخ بازده داخلی و درصد بازده فروش انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد هزینه های سرمایه ای و جاری فعالیت، طی دوره ی سرمایه گذاری در تولید گیاه دارویی آنغوزه به ترتیب 166/6 و 247/6 و جمعا 414/2 میلیون ریال برآورد شد. قیمت تمام شده هر کیلو صمغ گیاه 517756 ریال محاسبه شد. طی دوره ی سرمایه گذاری، میانگین بازده فروش نشان داد که یک ریال فروش صمغ آنغوزه در سال های پنجم و هفتم به ترتیب 92/1 و 91/1 درصد سود به همراه خواهد داشت. ارزش حال درآمد خالص فعالیت با نرخ تنزیل 18/5 درصد 906/7 میلیون ریال محاسبه شد. شاخص سودآوری نسبت فایده به هزینه 4/4 و نرخ بازده داخلی فعالیت 84/8 درصد برآورد گردید.

  نتیجه گیری

    در مجموع، با توجه به نتایج شاخص سودآوری، نسبت فایده به هزینه تولید گیاه دارویی آنغوزه بزرگتر از یک و درصد نرخ بازده داخلی فعالیت بزرگتر از نرخ تنزیل بانکی برآورد شد که موید اقتصادی بودن تولید گیاه دارویی مورد مطالعه در منطقه هدف است. بر این اساس ضمن پیشنهاد برنامه ریزی ترویجی برای آموزش مستمر کشاورزان این محصول راهبردی برای افزایش بهره وری مزارع آنغوزه، با توجه به سودآوری مضاعف برداشت صمغ، برنامه ریزی آموزشی برای توانمندسازی بهره برداران واحدهای تولیدی آنغوزه توصیه شده است.

  کلیدواژگان: ارزیابی مالی، شرایط دیم، کارآفرینی، گیاه دارویی آنغوزه
 • زهره معتمدی نیا*، حمید موحد محمدی، احمد رضوانفر، امیر علم بیگی، حسین مهدی زاده صفحات 8-21
  مقدمه و هدف

  اهمیت کسب و کارهای نوپا در بخش کشاورزی بیش از هر زمان دیگری مشخص است. برای رسیدن به این مهم فراهم ساختن اکوسیستم کارآفرینی مورد نیاز است. لذا، نظر به تجربه ی اندک بخش کشاورزی کشور برای ایجاد چنین اکوسیستمی باید عامل‎های اکوسیستم کارآفرینی را با استفاده از آموزه های بخش های پیشگام کارآفرینی شناسایی کرد. این پژوهش با هدف طراحی الگوی رشد اکوسیستم کارآفرینی در بستر نظام آموزش عالی کشاورزی کشور انجام شد.

  مواد و روش‎ها:

   پژوهش حاضر از منظر گردآوری داده ها از نوع میدانی، از منظر کنترل متغیرها از نوع غیرآزمایشی و از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش جزء تحقیقات آمیخته ی اکتشافی-متوالی (مصاحبه های عمیق به همراه پیمایش) می باشد و در بخش کیفی با مصاحبه ی نیمه‎ ساختاریافته با 15 نفر از فعالان استارت آپی کشور سازه های شش مولفه ی مدل اکوسیستم کارآفرینی آیزنبرگ شناسایی شدند و در بخش کمی سازه ها بررسی شدند. جامعه ی آماری در بخش کمی 1800 نفر از فعالان استارت آپی کشور بودند. به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که مطابق آن تعداد نمونه 286 نفر برآورد گردید. به‎منظور سنجش روایی ابزار تحقیق (پرسشنامه) از روش روایی تشخیصی استفاده شد که مقدار آن برای سازه های تحقیق بالاتر از 0/5≥  AVE و قابل قبول بود. برای تعیین پایایی از روش پایایی ترکیبی استفاده شد که مقدار آن برای سازه ها بالاتر از 0/6≥  CR و قابل قبول بود. برای پردازش داده ها از روش تحلیل مولفه های اصلی و تحلیل سلسله‎‎ مراتبی با استفاده از نرم‎افزار Smart-PLS استفاده شد.

  یافته ‏ها: 

  مطابق یافته‎ ها برای مولفه‎ ی سیاست پنج عامل تقویت بخش خصوصی، تعیین متولی برای اکوسیستم، حمایت از کارآفرینی مولد، توسعه‎ی متوازن کشور و سرمایه‎ گذاری دولت در اکوسیستم شناسایی شدند. برای مولفه‎ی فرهنگ عامل‎های توجه به الگوهای موفق کارآفرینی، توسعه‎ی فرهنگ کارآفرینی و ارتقاء تفکر کارآفرینانه، برای مولفه‎ی حمایت عامل‎های توجه به نقش مشاوران، تامین فضای فیزیکی، تامین زیرساخت‎های قانونی و نقش نهادهای حرفه‎ای حامی کارآفرینی، برای مولفه‎ی بازار عامل‎های شبکه‎سازی، تامین بستر رقابتی و توجه به وضعیت سیاسی بازار کشور، برای مولفه‎ ی سرمایه‎ ی انسانی عامل‎های اکوسیستم آموزش مهارت‎های کسب‎و‎کار، بازنگری در ساختار آموزش عالی، پرورش نیروی انسانی، ترغیب اساتید به کارآفرینی و هدفمند کردن بودجه‎ی دانشگاه ‎ها و برای مولفه‎ ی  سرمایه‎ی مالی عامل‎ های دسترسی به منابع مالی و تزریق مالی به‎‎ هنگام شناسایی شدند، همچنین رتبه بندی مولفه های مدل رشد اکوسیستم کارآفرینی در بستر نظام آموزش عالی کشاورزی کشور بدین شرح بود: مولفه‎ ی سرمایه ی‎ انسانی در رتبه ی اول و مولفه های فرهنگ، حمایت، بازار، سیاست و سرمایه ی مالی در رتبه‎ های بعدی از نظر اهمیت قرار داشتند.

  نتیجه‎ گیری:

   از دیدگاه فعالان استارت‎آپی کشور مولفه‎ی سرمایه ی انسانی بیشترین اهمیت را در رشد اکوسیستم کارآفرینی در بستر نظام آموزش عالی کشاورزی کشور داشت، لذا می‎توان با تشکیل شورای راهبردی نظام آموزش عالی کشاورزی جهت برنامه ریزی درسی، تغییر در برنامه های درسی و تغییر در شیوه های آموزشی و استفاده بیشتر از آموزش های تجربی در مراکز آموزش عالی کشاورزی کشور زمینه را جهت تقویت مولفه‎ی  سرمایه انسانی فراهم نمود.

  کلیدواژگان: اکوسیستم استارت آپ، آموزش عالی کشاورزی، فعالان استارت ‎آپی، کارآفرینی
 • فتانه بهاروند، مهدی حسین پور*، محمدجواد جمشیدی صفحات 22-32
  مقدمه و هدف

  کشاورزی سنتی دیگر قادر به تامین پایدار غذای ایمن و مغذی برای سیاره ای که تا سال 2050 جمعیت آن به بیش از 9 میلیارد نفر خواهد رسید، نیست. این موضوع سبب روی آوری پژوهشگران به پژوهش در زمینه کشاورزی مدرن و عوامل موثر و مرتبط با آن شده است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف ارایه مدل پذیرش فناوری اینترنت اشیاء در بخش کشاورزی انجام شده است.

  مواد و روش ها: 

  در پژوهش حاضر، طی دو مرحله شاخص ها و عوامل موثر بر به کارگیری فناوری اینترنت اشیاء در بخش کشاورزی استخراج گردید. در مرحله اول و با استفاده از تحلیل محتوا، تحقیقات صورت گرفته در حوزه فناوری اینترنت اشیاء در بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفتند. در مرحله بعد، با تکنیک دلفی و نظرسنجی از 15 نفر از خبرگان حوزه فناوری اینترنت اشیاء که به صورت هدفمند و به روش گلوله برفی انتخاب شدند، شاخص های موثر بر پذیرش فناوری اینترنت اشیاء در بخش کشاورزی استخراج شدند.

  یافته ها: 

  یافته های مرحله ی اول پژوهش نشان داد که، 25 شاخص بر پذیرش اینترنت اشیاء در بخش کشاورزی موثرند که در مرحله ی دوم با نظرسنجی از خبرگان 38 شاخص به شاخص های مرحله ی اول اضافه گردید. در مجموع یافته های پژوهش حاکی از آن بود که 63 شاخص در قالب 11مقوله و 4 بعد در پذیرش فناوری اینترنت اشیاء در بخش کشاورزی موثرند. مفاهیم اصلی شامل عوامل محیطی، فناوری، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی و مقوله های فرعی شامل عوامل هزینه ای، مشوق های مالی، عوامل درآمدی، عوامل سازمانی، قوانین و سیاست ها، عوامل زراعتی- بوم شناختی، زیرساخت فناوری، عوامل امنیتی، قابلیت ها و ویژگی های IoT، عوامل انسانی و فرهنگ سازی هستند.

  نتیجه گیری:

   با توجه به نتایج پژوهش، برای تسهیل ورود و راه اندازی فناوری اینترنت اشیا در بخش کشاورزی لازم است بسترسازی صورت گیرد. که این بسترسازی و انجام تغییرات و اصلاحات در هر چهار عامل اصلی محیطی، فناوری، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی ضروری به نظر می رسد. پیشنهاد می شود در این راستا دولت، به ایجاد قوانین حامی حریم خصوصی و مالکیت داده و اصلاح قانون بهره وری بخش کشاورزی با تاکید بر استفاده از فناوری اینترنت اشیاء اقدام نماید. علاوه بر این همکاری بین متخصصین آکادمیک کشاورزی و فناوری اطلاعات، توسعه شرکت های دانش بنیان در حوزه اینترنت اشیاء در بخش کشاورزی و ایجاد رشته دانشگاهی IoT پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: بکارگیری، الگو، عوامل موثر، اینترنت اشیاء، تکنیک دلفی
 • لیلا جباری*، حسن منطق صفحات 33-46
  مقدمه و هدف

  سازمان ها برای انجام پروژه های مدیریت دانش، نیازمند تدوین استراتژی مدیریت دانش هستند. با توجه به نقش و اهمیتی که صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور در توسعه و پیشرفت زنبورداری کشور دارد، این مطالعه به دنبال تدوین استراتژی دانش برای این سازمان است.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است که با استفاده از روش ترکیبی (کیفی و کمی) و ابزار پرسش نامه و مصاحبه در چارچوب الگوی مفهومی تحقیق انجام شد. همچنین، جامعه آماری تحقیق نیز شامل دو گروه بودند. گروه اول کارکنان صندوق حمایت از توسعه زنبورداری به تعداد 16 نفر و گروه دوم مدیران، کارشناسان و خبرگان و صاحب‎نظران حوزه زنبورداری به تعداد 8 بودند که با استفاده از تکنیک دلفی، مصاحبه و پرسش نامه‎ای در اختیار آنان قرار گرفت. 

  یافته‎ ها:

   در این مقاله با استفاده از شاخص های مدل سازمان بهره‎وری آسیایی ابعاد "رهبری، فرآیندها، افراد، فناوری، فرآیندهای دانشی، یادگیری و نوآوری و نتایج مدیریت دانش" در سازمان مذکور مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به نتایج پرسش نامه‎ها، امتیاز سازمان زنبورداری که حاصل نمرات ابعاد فوق بود برابر 113/6 به دست آمد. نمره به دست آمده نشان داد که میزان آمادگی صندوق زنبورداری در زمینه مدیریت دانش در سطح دوم یعنی «شروع» قرار دارد.

  نتیجه گیری: 

  نتایج ارزیابی صندوق از دیدگاه دانشی (K-SWOT) نشان داد صندوق از نظر عوامل داخلی (ضعف و قوت) دارای تا حدودی قوت است. ولیکن صندوق از لحاظ عوامل خارجی (فرصت و تهدید) تا حدودی از یک موقعیت متعادل (حد وسط) برخوردار است یعنی در استفاده از فرصت ها و پرهیز از تهدیدها تقریبا در حد وسط و شکننده قرار دارد؛ بنابراین ضروری است توسط مدیران صندوق تمهیداتی اندیشیده شود.

  کلیدواژگان: استراتژی دانش، استراتژی کسب وکار، تحلیل SWOT، زنبورداری، صندوق حمایت، مدیریت دانش
 • داود غلامرضائی*، مریم محمدی صفحات 47-56
  مقدمه و هدف

  توسعه تعاونی های روستایی و عملکرد کارآفرینانه ی آن ها، یکی از ضرورت های توسعه ی روستایی است که در برنامه های توسعه ی کشور مورد توجه قرار گرفته است. بررسی ها نشان می دهد، عملکرد این تعاونی ها تحت تاثیر سرمایه ی اجتماعی کارکنان قرار دارد. با این حال در سال های اخیر، کمتر به سرمایه اجتماعی به عنوان زمینه ساز ارتباط و مشارکت بهینه افراد و محرک عملکرد کارآفرینانه توجه شده است. از طرفی یکی از مبانی راهبردی افزایش عملکرد کارآفرینانه، تعهد سازمانی است، چراکه اثرگذاری گرایش کارآفرینانه منوط به وجود هویت قوی مبتنی بر ماموریت سازمان و تعهد به اهداف رسمی گزارش شده است. هدف این تحقیق بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی کارکنان بر عملکرد کارآفرینانه تعاونی های روستایی با در نظر گرفتن نقش میانجی تعهد سازمانی است.

  مواد و روش ها: 

  تحقیق حاضر، از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری این مطالعه کارکنان و مدیران تعاونی های روستایی شهر سنندج به تعداد 680 نفر بوده و حجم نمونه برابر با 246 نفر برآورد و به روش نمونه گیری تصادفی ساده، انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه های استاندارد سرمایه اجتماعی، گرایش کارآفرینانه و تعهد سازمانی جمع آوری و با آزمون مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شد.

  یافته ها: 

  تحلیل نتایج تحقیق، نشان داد سرمایه اجتماعی، تاثیر مستقیم مثبت و معنی دار بر عملکرد کار آفرینانه تعاونی های روستایی دارد؛ تعهد سازمانی تاثیر مثبت و معنی دار برعملکرد کار آفرینانه تعاونی ها دارد و در عین حال، در رابطه ی بین سرمایه اجتماعی و عملکرد کار آفرینانه تعاونی های روستایی، نقش میانجی دارد.

  نتیجه گیری

  سرمایه اجتماعی، حاصل روابط بین کارکنان است و می تواند اعتماد، درک متقابل، ارزش های مشترک و ارزش های رفتاری را توسعه دهد. بنابراین انتظار می رود با افزایش سرمایه اجتماعی در تعاونی ها، عملکرد کارآفرینانه آن ها افزایش پیدا کند. همچنین، کارکنانی که ارتباط اجتماعی مناسبی با همکاران خود دارند و با اهداف سازمان تعامل سازنده ای برقرار کرده اند، تعهد بیشتری به سازمان و میل به بقا در آن دارند؛ درنتیجه گرایش کارآفرینانه بیشتری را کسب می کنند. به این ترتیب، پیشنهاد می شود فرهنگ حاکم بر سازمان، مشوق و آموزنده چنین روابطی باشد تا از این رهگذر، زمینه ساز گسترش تعهد سازمانی و عملکرد کار آفرینانه در تعاونی های روستایی شود؛ امنیت شغلی کارکنان از طریق توجه به بیمه افراد آزاد شاغل در تعاونی ها افزایش یابد و سطح رضایت مندی شغلی کارکنان نیز  از طریق برنامه های انگیزشی بهبود داده شود.

  کلیدواژگان: تعاونی روستایی، تعهد سازمانی، سرمایه اجتماعی، عملکرد کارآفرینانه
 • ساناز شفیعی*، فروغ رهبریان صفحات 57-67
  مقدمه و هدف

  محیط امروزی، امواج تازه ای از تغییر را با خود به همراه آورده است. محیط پیرامون سازمان ها نسبت به قبل پویاتر شده و باعث شده است که سازمان ها در پی یافتن پاسخ هایی برای این پویایی باشند تا موفقیت و عملکرد بالاتر را برای خود رقم بزنند. بنابراین، امروزه کارآفرینی، نقش قابل ملاحظه ای در محیط سازمانی دارد. سازمان ها جهت انطباق با دنیای متغیر و متحول امروزی برای نهادینه کردن جو خلاقیت و نوآوری در سازمان، باید قادر باشند راهبردهایی را برای هدایت و کنترل این تغییرات به مدد سرمایه های سازمانی ایجاد کنند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و جهت گیری نگرش کارآفرینانه بر قصد کارآفرینی با نقش میانجی سرمایه روان شناختی است.

  مواد و روش ها:

   پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان شرکت خدمات بیمه کشاورزی دامون سبز چهار محال بختیاری بوده که طی بررسی های به عمل آمده تعداد این کارکنان 560  نفر گزارش گردید. در این پژوهش حجم نمونه با توجه به جدول گرجسی و مورگان 229 نفر برآورد شد که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در این مدل متغیرهای سرمایه اجتماعی و جهت گیری کارآفرینانه به عنوان متغیر مستقل، متغیر سرمایه روان شناختی به عنوان متغیر میانجی و متغیر قصد کارآفرینی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. برای تعیین روایی پژوهش از دو روش روایی محتوا و صوری استفاده شد. روایی محتوا توسط چند نفر از صاحب نظران و روایی صوری پرسش نامه ها توسط تعدادی از پاسخگویان مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسش نامه پژوهش حاضر با استفاده از روش آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار گرفت. داده های حاصله با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی  با استفاده از نرم افزار SPSS و PLS  تجزیه وتحلیل گردید.

  یافته ها

  نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که نگرش کارآفرینانه و سرمایه اجتماعی بر قصد کارآفرینی تاثیر مثبت معناداری دارند. همچنین سرمایه روان شناختی نقش میانجی در تاثیرگذاری نگرش کارآفرینانه بر قصد کارآفرینانه دارد.

  نتیجه گیری

  نگرش کارآفرینانه تاثیر مستقیمی بر روی توسعه اقتصادی و اجتماعی مردم دارد. هرچه یک جامعه بیشتر در فعالیت های کارآفرینی شرکت کند، سریع تر به توسعه اقتصادی و اجتماعی دست می یابد. استفاده از کارآفرینی، به منزله یک راهکار عملی، می توان گامی به سوی ایجاد عدالت اجتماعی، مبارزه با فقر و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برداشت. سرمایه ی اجتماعی نیز نقش مهمی در فعالیت های کارآفرینانه دارد. همچنین آگاهی از اهمیت سرمایه روان شناختی و تقویت فعالیت های تحقیق و توسعه برای توسعه کسب و کارها و ارتقاء عملکرد آن ها در بازار حایز اهمیت است. تقویت واحدهای کارآفرینی در شرکت و ارتباط با صنعت، افزایش مشارکت کارکنان در برنامه ریزی طرح ها و همچنین آگاهی از دستاوردها، جهت آگاهی کارکنان از اثربخشی طرح های نوآورانه حایز اهمیت است. پیشنهاد می شود سنجش و ارزیابی عملکرد سازمان براساس میزان مطرح کردن ایده و فکر جدید در سازمان از سوی افراد توانا، خلاق و مبتکر و ارایه راهکارهای نوین و حتی تالیف کتب و مقالات مورد توجه قرار گیرد. همچنین برگزاری جشنواره های کارآفرینان برتر، انتخاب کارآفرینان برتر ملی از میان کارآفرینان و معرفی آنان در رسانه های جمعی می تواند موجبات تقویت فرهنگ کارآفرینی اجتماعی را فراهم کرده و حس نوع دوستی در جامعه را القا کند.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، سرمایه روان شناختی، عملکرد سازمان، قصد کارآفرینی، کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی
 • مریم ضیاآبادی*، سلیمه قنبری صفحات 68-81
  مقدمه و هدف

  تغییر و تحولات سریع علم و فناوری در سال های اخیر، همه کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه را با چالش های جدی و جدیدی روبرو نموده که گذر از آن ها نیازمند به کار گرفتن رویکردها و روش های خلاق و کارآفرینانه است. بنابراین کارآفرینی یک عنصر کلیدی در جوامع می باشد که تاثیر بسزایی در بهره وری، نوآوری، اشتغال، رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی دارد. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل و موانع موثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی و برنامه ریزی استراتژیک در این زمینه است.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش ابتدا با مروری بر مطالعات پیشین و مصاحبه با خبرگان حوزه کارآفرینی، کشاورزی و صاحبان کسب و کارهای کشاورزی استان کرمان، مجموعه ای از مولفه های کارآفرینی کشاورزی استخراج شدند. سپس با استفاده از ابزار پرسشنامه داده های پژوهش جمع آوری گردید و با استفاده از نرم افزارهای آماری Excel،Spss  و Expert choice مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در نهایت بر اساس تحلیل سلسله مراتبی فازی و ماتریس مقایسات زوجی، عوامل درونی و بیرونی موثر بر کارآفرینی کشاورزی شناسایی و اولویت بندی شدند. برای بررسی وضعیت موجود و تدوین استراتژی های موثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی در استان کرمان از ماتریس سوات (SWOT) استفاده شده است.

  یافته ها

  نتایج مطالعه حاکی از آن است که توسعه کارآفرینی نیازمند آمادگی زمینه ها و بستر های فرهنگی و اجتماعی، همکاری نظام های آموزشی و پژوهشی، ساختار های اداری و مالی و سایر ساز و کارهای حمایتی است. بر اساس نتایج حاصل از مدل سوات، استراتژی های بازنگری، مناسب ترین استراتژی توسعه کارآفرینی کشاورزی و کسب و کارهای کشاورزی می باشند. همچنین استراتژی های توسعه دانش و مهارت های کارآفرینی، همکاری بخش های دولتی و خصوصی در تامین مالی کسب و کارهای نوپا، مشاوره با افراد متخصص و با تجربه، تجدیدنظر و بازنگری در ساختار آموزش عالی، تسهیل سرمایه گذاری در مراحل اولیه راه اندازی کسب و کار، برای بهبود و توسعه کارآفرینی کشاورزی دارای اولویت اول تا پنجم بوده اند.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت ایجاد کارآفرینی در بین کشاورزان به عنوان راهکاری جدید در نظریه توسعه جهت ظرفیت سازی کشاورزان مطرح گشته است که برای کنترل تغییرات در جهت اصلاح و بهبود نظام ترویج کشاورزی نیز امری ضروری است. همچنین، تقویت ظرفیت بخش تحقیق و توسعه برای دسترسی بهتر به اطلاعات بازار و تکنیکی برای بهبود فرآیند تصمیم گیری کشاورزان با هدف ایجاد روحیه و فرهنگ کارآفرینانه در میان جوامع روستایی و کشاورزی اجتناب ناپذیر می باشد. بنابراین پیشنهاد می شود آموزش و ترویج روحیه کارآفرینی در بخش کشاورزی و فراهم سازی بسترهای فرهنگی و اقتصادی کارآفرینی مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

  کلیدواژگان: استان کرمان، برنامه ریزی استراتژیک، سلسله مراتبی فازی، کارآفرینی، کشاورزی، مقایسات زوجی
 • علی فلاح دوست کچلامی، سید عباس ابراهیمی*، فاطمه نیکفر صفحات 82-92
  مقدمه و هدف

  هدف از این مقاله شناسایی، دسته بندی و مدل سازی عوامل موثر بر بازاریابی و توسعه بازارپذیری محصول برنج گیلان است. محصول برنج در استان گیلان به عنوان یک محصول استراتژیک شناخته می شود، اما ضعف بازارپذیری آن موجب افت اقتصاد کشاورزی این محصول شده است. تصور می شود دستاوردهای این پژوهش بتواند در سیاستگزاری و مدیریت بهتر این مساله مفید باشد.

  مواد و روش

  با توجه به گستردگی مسیله پژوهش و پنهان بودن بسیاری از متغیرهای اثرگذار در این پژوهش، از روش نظریه بنیانی به عنوان یکی از روش های پژوهش کیفی استفاده شد. بر همین اساس با تکیه بر روش نمونه گیری هدفمند، با خبرگان این حوزه، تا رسیدن به کفایت نظری مصاحبه صورت گرفت. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیرشرکت کننده در پژوهش استفاده گردید.

  یافته ها

  در مجموع از تعداد 26 مصاحبه، پس از کدگذاری اولیه، 395 کد اولیه شناسایی شد. پس از حذف تکرارها، 318 مفهوم و 61 مقوله اصلی بر اساس مدل پارادایمی نظریه بنیانی ساختاردهی گردیدند. نهایتا مقوله ها غربال و تعداد 30 مقوله نهایی بر اساس مدل پارادایمی مشتمل بر شرایط علی، زمینه ای، واسطه ای، راهبردها و پیامدها با محوریت مقوله اصلی شناسایی شدند. علاوه بر مدل پارادایمی، پیشنهاداتی بر مبنای پژوهش ارایه شد که برخی از آن ها عبارتند از: ایجاد صنایع فرآوری برنج، ارایه قیمت تضمینی برای برنج، حساسیت به نیازهای مشتریان، بهره گیری از تبلیغات مجازی، افزایش برنامه های آموزشی، ترویج و بازاریابی کشاورزی، تخصیص اعتبارات ارزان قیمت، تقویت بیمه های کشاورزی برای مدیریت ریسک، ایجاد منبع درآمد ثانویه برای کشاورزان در فصول بیکاری، عرضه به موقع و مدیریت شده محصول به بازار، پرداخت یارانه به تولیدکننده برنج داخلی جهت افزایش درآمد کشاورزان و کاهش مهاجرت به شهرها، واردات برنج سبوس دار بجای برنج سفید، تخصیص اعتبارات ویژه برای تحقیقات بنیادین، ایجاد تشکل قدرتمند با هدف مدیریت بازار و خدمات بازاریابی برنج، برگزاری جلسات هم اندیشی کشاورزان، بازاریان با کارخانه داران و مسیولین ذیربط، بهره مندی از بازاریابان پخش مواد غذایی در استان های دیگر، تبلیغات مشارکتی کارخانه داران و بازاریان، فراهم آوردن شرایط برای صادرات این محصول.

  نتیجه گیری

  مدل پارادایمی ارایه شده، حاصل مصاحبه با گروه هایی است که به طور ملموس با محصول برنج از ابعاد مختلف ارتباط دارند. مدیران و سیاستگزاران، افراد خبره و متخصص، تولیدکننده (کشاورز)، کارخانه دار، فروشندگان ادوات کشاورزی، بازاریان (فروشندگان) غیرکشاورز، بازاریان کشاورز. حضور این طیف متنوع و جامع در این پژوهش، نشان از جامع نگری در این پژوهش دارد. بنابراین مدل پارادایمی حاصل از پژوهش در کنار پیشنهاداتی که ارایه شد می تواند به عنوان مبنایی قابل اتکا برای سیاست گزاری حوزه مدیریت پیش تولید، تولید و پساتولید محصول استراتژیک برنج محسوب شود و در توسعه پذیرش بازار این محصول موثر باشد.

  کلیدواژگان: بازارپذیری، بازاریابی، برنج گیلان، نظریه بنیانی
 • خلیل میرزائی*، مرجان سپه پناه صفحات 93-102
  مقدمه و هدف

  امروزه، در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه کارآفرینی روستایی به عنوان راهبردی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاها مطرح می شود. طبق مطالعات انجام شده، خوداشتغالی سریع ترین رشد بخش کشاورزی در روستاها است. لذا هدف اصلی این پژوهش، تبیین عوامل موثر بر بهبود کسب وکارهای زنان روستایی کارآفرین در روستاهای شهرستان ملایر می باشد.

  مواد و روش ها

  بر اساس آمار و اطلاعات کسب شده از سازمان ها و مراکز ذیربط، 125 نفر به عنوان زنان روستایی کارآفرین در مناطق روستایی شهرستان ملایر شناسایی شد که از این تعداد  92 نفر از زنان روستایی کارآفرین فعال به صورت تمام شماری انتخاب گردیدند. ابزار اصلی پژوهش، پرسش نامه ‏ای شامل دو بخش بود. در بخش اول ویژگی ‏های جمعیت‏ شناختی زنان روستایی کارآفرین مورد مطالعه و در بخش دوم، به منظور تبیین مفهوم کارآفرینی زنان روستایی، فهرستی از مهم ترین متغیرهای مطرح در حوزه کارآفرینی زنان روستایی با بررسی مطالعات تخصصی پیشین تهیه شد و پس از اعمال نظر متخصصان حوزه های یادشده، پرسش نامه ای محقق ساخته جهت انجام پژوهش آماده و مبنای کار قرار گرفت. روایی پرسش نامه پژوهش توسط متخصصان کارآفرینی حوزه زنان، توسعه روستایی و اعضای هیات علمی گروه ترویج و توسعه روستایی دانشگاه بوعلی سینای همدان تایید شد و جهت تعیین پایایی پرسشنامه از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. میزان این ضریب برای مقیاس مذکور، 0/83 به‏ دست آمد. تجزیه و تحلیل داده‏ ها با استفاده از نرم ‏افزار SPSS/22 و با بهره گیری از روش تحلیل عاملی انجام گردید.

  یافته ها

  عامل های شناسایی شده به‎ ترتیب شامل؛ ویژگی های شخصیتی، فرهنگی-اجتماعی، شرایط خانوادگی، آموزشی-اطلاعاتی، شرایط اقتصادی، نهادی- سازمانی و عامل تامین اعتبار بود.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان داد در کشور ایران مشکلات و نارسایی های جهانی در زمینه اشتغال زنان مضاعف است و این در حالی است که حداقل به ظاهر، متون تاریخی، فرهنگی، قانونی و اجتماعی موجود در ادبیات تحقیق نشانی از هیچ گونه مانع در این رابطه در خود ندارند. این مشکلات در حدی است که درصد ناچیز اشتغال زنان در ایران، این کشور را در آخرین رده ها حتی در میان کشورهای در حال توسعه قرار داده است. بررسی موانع اشتغال و کارآفرینی زنان از دیدگاه های مختلف این فرضیه را به ذهن می آورد که شاید بر خلاف اکثریت آراء، عوامل درونی و به ویژه عدم وجود خلاقیت و خودباوری، مانع مهمی بر سر راه اشتغال و کارآفرینی بهینه زنان باشد. لذا، براساس نتایج حاصل پیشنهاد می شود برگزاری دوره های پرورش و بهبود مدیریت ریسک پذیری، تسهیل شرایط دریافت وام، عرضه محصول در غرفه جهت شرکت در نمایشگاه های محلی، همکاری همسر و سایر اعضای خانواده و آموزش مهارت های ارتباطی در اولویت فعالیت های سازمان های ذی ربط قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تامین اعتبار، فعالیت اقتصادی، کارآفرین، کارآفرینی زنان، کسب وکار
 • نوراله اسدی، مجید فتاحی*، مریم تقوایی صفحات 103-114
  مقدمه و هدف

  امروزه شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری با تغییرات روزافزون فناوری مواجه بوده و محیطی پویا را تجربه می کنند، به گونه ای که به طور مداوم نیازمند بازچینش و ترکیب مجدد دارایی های فناورانه خود برای پاسخگویی به شرایط متغیر بازار و فناوری خود هستند. برای پیمودن این مسیر، شرکت نیاز دارد در هر یک از مراحل تجاری سازی، توانمندی جدیدی کسب کرده و یا توانمندی های موجود خود را ارتقا دهد. ازاین رو، شرکت های کشاورزی مستقر در پارک علم و فناوری باید به طور فعالانه ای فناوری جدید را در محصولات به منظور دستیابی به توانمندی های برتر فناورانه در برابر رقبای خود و یافتن مشتریان بیشتر توسعه دهند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تجاری سازی ایده های دانش بنیان بر ارتقای توانمندی های فناورانه با میانجی گری توسعه و تعالی سازمانی در شرکت های کشاورزی مستقر در پارک علم و فناوری مازندران بوده است.

   مواد و روش ها: 

  این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات، توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران، معاونین و کارشناسان شرکت های فعال در حوزه کشاورزی مستقر در پارک علم و فناوری مازندران به تعداد 220 نفر بود که مطابق فرمول کوکران، از بین آن ها 140 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای با تخصیص متناسب انتخاب شدند. پرسشنامه ای محقق ساخته با مقیاس لیکرت برای آن ها ارسال شد و در نهایت اطلاعات مربوط با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی نرم افزار SmartPLs3 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. آلفای کرونباخ برای تمامی سازه ها بالاتر از 0/7 و مقدار میانگین واریانس استخراج شده بالاتر از 0/5 بوده و روایی و پایایی سازه ها تایید شد.

  یافته ها: 

  نتایج پژوهش نشان داد که تجاری سازی ایده های دانش بنیان 34/1 درصد و توسعه و تعالی سازمانی 47/6 درصد از واریانس ارتقای توانمندی های فناورانه شرکت های کشاورزی مستقر در پارک علم و فناوری را پیش بینی می کند. همچنین، 52/1 درصد از اثر تجاری سازی ایده های دانش بنیان بر ارتقای توانمندی های فناورانه این شرکت ها از طریق غیرمستقیم و توسط متغیر میانجی توسعه و تعالی سازمانی تبیین شده است. ضریب تعیین 0/597 نشان می دهد که متغیر مستقل پیش بینی متوسطی از متغیر ارتقای توانمندی های فناورانه دارد. شاخص های برازش مدل کلی پژوهش، برازندگی مطلوب این مدل را تایید کرد. ازاین رو، میانجی گری توسعه و تعالی سازمانی در رابطه تجاری سازی ایده های دانش بنیان و ارتقای توانمندی های فناورانه این شرکت ها تاثیر دارد.

  نتیجه گیری: 

  بر اساس یافته های پژوهش، می توان با افزایش میزان تجاری سازی ایده های دانش بنیان و به کارگیری شاخص های توسعه و تعالی سازمانی مانند: توسعه کسب وکارهای دانش بنیان کشاورزی، توسعه دانش فنی و نوآوری فناورانه کشاورزی، توسعه مهارت ها در حوزه کشاورزی، آینده پژوهی در حوزه کشاورزی، پایبندی به کار اصلی و استقلال و کارآفرینی، توسعه عمودی و توسعه مرحله ای سرمایه گذاری زمینه بروز ارتقای توانمندی های فناورانه شامل: توانمندی های مدیریتی، توانمندی ارتباطی، توانمندی بازاریابی، توانمندی های دانش و تجربه تجاری سازی، توانمندی های نیروی انسانی و قابلیت تحقیق و توسعه در شرکت های کشاورزی مستقر در پارک ها را مهیا کرد.

  کلیدواژگان: تجاری سازی ایده های دانش بنیان، توانمندی های فناورانه، توسعه و تعالی سازمانی، شرکت های کشاورزی
 • احمد حجاریان* صفحات 115-125
  مقدمه و هدف

  کارآفرینی سبز فرآیند ایجاد دگرگونی در تجارت و زیرساخت هاست به گونه ای که بر پایه حفظ محیط زیست و رعایت استانداردها، سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی رونق بهتری می یابد. هدف از مقاله حاضر بررسی موانع و چالش های توسعه کارآفرینی سبز از دیدگاه کارشناسان و ذینفعان با استفاده از رویکرد ترکیبی می باشد.

  مواد و روش ها

  تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی می باشد و رویکردی کیفی- کمی دارد. جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه است. گروه اول شامل اساتید دانشگاه و کارشناسان مرتبط با موضوع و گروه دوم ذینفعان می باشد. حجم نمونه برای گروه اول پژوهش با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی یا زنجیره ای 28 نفر انتخاب گردید و برای گروه دوم بر اساس آمار حاصل 1230 بهره بردار در نواحی روستایی منطقه مورد مطالعه انتخاب شدند که در نهایت به صورت روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر اساس فرمول کوکران 276 نفر تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS23 انجام گردید. در فاز کیفی تحقیق با استفاده از تکنیک دلفی به استخراج موانع و چالش های کارآفرینی سبز پرداخته شد. در فاز کمی تحقیق از روش تحلیل عاملی استفاده گردید تا با شناسایی متغیر های اساسی یا عامل ها تبیین الگوی همبستگی بین متغیر های مشاهده شده به دست آید.

  یافته ها

  نتایج در بخش کیفی تحقیق بیانگر آن بود که مهمترین چالش های موجود فراروی توسعه کارآفرینی سبز با استفاده از نظرات خبرگان و کارشناسان استخراج گردید. در بخش کمی با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی در قالب چهار عامل که به ترتیب شامل عوامل اقتصادی، زیرساختی، ترویجی- آموزشی و اجتماعی - فرهنگی بود که این عوامل 65/62 درصد از واریانس کل را تبیین می نمایند.

  نتیجه گیری

  می توان با برطرف شدن موانع و چالش های کارآفرینی محیط زیست از جمله موانع اقتصادی، زیر ساختی، ترویجی- آموزشی و اجتماعی- فرهنگی، شاهد برطرف شدن فقر روستایی، بازتوزیع فرصت های اشتغال و توسعه روستایی بود. پیشنهاد می شود به منظور ارتقاء شاخص های کارآفرینی سبز عامل ترویجی- آموزشی مورد توجه بیشتری قرار گیرد تا برایند نهایی بهبود یابد.

  کلیدواژگان: توسعه، جوامع روستایی، چالش ها و موانع، سواحل مکران، کارآفرینی سبز
 • محمدتقی خورند*، علی ثقه الاسلامی صفحات 126-135
  مقدمه و هدف

  امروزه اهمیت کارآفرینی و نقش کلیدی آن بر کسی پوشیده نیست. هدف از تحقیق، بررسی تاثیرگذاری مسیولیت پذیری اجتماعی و هوش عاطفی بر روحیه کارآفرینی دانشجویان بود.

  مواد و روش ها: 

  این پژوهش، توصیفی تحلیلی، مدل اجرا، میدانی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق را دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، در نیمسال اول تحصیلی 1400 -1399 را تشکیل می دادند که با توجه به حجم جامعه، تعداد نمونه آماری با استفاده از جدول کریسی مورگان، 86 نفر است. ابزار پژوهش، سه پرسشنامه: مسیولیت پذیری اجتماعی کارول (1991)، روحیه کارآفرینی هوشمندان مقدم (1390) و هوش عاطفی سیبریا شرینگ (1996)، بوده و برای تحلیل یافته ها از رگرسیون ساده و همزمان استفاده شد.

  یافته ها: 

  نتایج پژوهش بیانگر این امر بود که چهار مولفه مسیولیت پذیری اجتماعی، مسیولیت پذیری اقتصادی، مسیولیت پذیری قانونی و مسیولیت پذیری اخلاقی، واریانس مسیولیت پذیری را تبیین می کنند، که به ترتیب مولفه های مسیولیت پذیری اجتماعی و اقتصادی بیشترین مقدار واریانس مسیولیت پذیری اجتماعی را به خود اختصاص داده بودند و همچنین این 4 مولفه قادر به پیش بینی روحیه کارآفرینی دانشجویان بودند (p≤0.01). هوش عاطفی پیش بینی کننده مناسبی برای روحیه کارآفرینی دانشجویان در سطح p≤0.01 می باشد و از میان زیر مولفه های هوش عاطفی، همدلی، خودکارآمدی، خودآگاهی و مهارت های اجتماعی، قابلیت پیش بینی روحیه کارآفرینی را داشتند (p≤0.01).

  نتیجه گیری

  نتایج نشان می دهد که توجه به متغیرهای مسیولیت پذیری اجتماعی و هوش عاطفی می تواند به گرایش بیشتر کارآفرینی بیانجامد و تلاش برنامه ریزان برای ارتقاء مسیولیت پذیری اجتماعی و تقویت هوش عاطفی، از ضروریات امر به‎نظر می رسد. امروزه اهمیت کارآفرینی در رشد جوامع، آشکار و نقش دانشگاه ها و دانشجویان، تاثیرگذار است. لذا پیشنهاد می گردد که دستگاه ها و سازمان های مرتبط بایستی در جهت رشد و توسعه نظام آموزشی کارآفرین محور برنامه ریزی و تدوین اهداف نمایند.

  کلیدواژگان: دانشگاه، کارآفرینی، مسئولیت پذیری اجتماعی، مهارت اجتماعی، هوش هیجانی
|
 • Seyed Davood Hajimirrahimi*, Hormoz Asadi, AliReza Ghasemi Aryan, Hossein Rohani Pages 1-7
  Introduction and Objective

  Entrepreneurship and the creation of new and startup businesses are considered as a basic strategy in the growth and prosperity of communities and regions and a stimulus for economic and social development in the development process of countries. Today, any planning and policy-making in agricultural businesses, requires financial and economic justification of activities for entrepreneurs. This research has been prepared in this direction and its objectives have been the financial evaluation of Ferula assa-foetida medicinal plant production in dryland conditions. The data of this research was collected by documentary method in 2017 and its update to the year 2021 in the rain fed conditions of the country.

  Materials and Methods

  In order to financial evaluation of this research used profitability indicators of Net present value, Benefit-cost ratio, Internal rate of return and percentage of sales return.

  Results

  The results showed that capital and current operating costs during the period of investment in production were estimated at 166.6 and 247.6 Iranian million rials, respectively, and a total was 414.2 Iranian million rials. The cost price per kilogram of Ferula assa-foetida product was calculated to be 517756 Iranian Rials. During the investment period, the average sales return show that one rial of Ferula assa-foetida product sales in the fifth and seventh years brings 92.1 and 91.1 percent profit per hectare, respectively. The net present value of activity with a discount rate of 18.5% was estimated at 906.7 Iranian million Rials. Internal rate of return and the benefit-cost ratio were estimated at 84.8 percent and 4.4 units, respectively.

  Conclusion

  In general, according to the results of profitability index, the benefit-to-cost ratio of Ferula assa-foetida medicinal plant production was greater than one and the percentage of internal rate of return was higher than the bank discount rate, which confirms the economics of medicinal plant production in the target region. Based on this, while proposing extension planning for the continuous training of farmers of this strategic product to increase the productivity of Ferula assa-foetida farms due to the double profitability of gum harvest, educational planning has been recommended to empower the farmers of Ferula assa-foetida production units.

  Keywords: Dryland conditions, Entrepreneurship, Ferula assa-foetida medicinal plant, Financial evaluation
 • Zohreh Motamedi Nia*, Hamid Movahed Mohamadi, Ahmad Rezvanfar, Amir Alambeigi, Hossein Mahdizadeh Pages 8-21
  Introduction and Objective

  Nowadays, the significance of launching startups in the field of agriculture is more evident than ever. In order to achieve this important purpose, it is essential to provide an entrepreneurial ecosystem. Therefore, given the lack of experience in Iran’s agriculture sector of Iran for creating such ecosystems, it is necessary to build on the experiences of pioneering entrepreneurial sectors and identify the components of agricultural startup ecosystems. The present research was conducted with the purpose of designing a model for entrepreneurial ecosystem growth for Iran’s agricultural higher education system.

  Materials and Methods

  This study is considered a field research in terms of data collection, non-experimental research in terms of variable control, applied research in terms of purpose, and exploratory sequential mixed method research (in-depth interviews along with surveys) in terms of methodology. In the qualitative part of the study, we identified the constructs of the six components of Isenberg’s entrepreneurial ecosystem model, utilizing semi-structured interviews with 15 startup activists in Iran. In the quantitative part, these constructs were monitored. The statistical population of the quantitative part of the study consisted of 1800 startup experts in Iran. Using the Cochran formula, the sample size was determined to comprise 286 individuals. In order to assess the validity of the research tool (questionnaire), the divergent validity method was used, the value of which for the research constructs was above 0.5 ≤ AVE and acceptable. To determine reliability, the composite reliability method was utilized, the value of which for the research constructs was above 0.6 ≤ CR and acceptable. In order to process the data, we used the principal component analysis method and hierarchical component models, utilizing the Smart-PLS software.

  Findings

  According to the findings, five factors were identified for the policy component which are: strengthening the private sector, appointing a trustee for the ecosystem, supporting productive entrepreneurship, balanced development in the country, and government investment in the ecosystem. For the culture component, the factors of attention to entrepreneurial success stories, developing entrepreneurial culture and promoting entrepreneurial thinking were identified. For the component of support, the factors of attention to the role of advisors, providing the physical space, providing the legal infrastructure, and the role of professional organizations supporting entrepreneurship were identified. For the market component, the factors of networking, providing a competitive platform, and attention to the political status of the country’s market were identified. For the human capital component, the factors of business skills training ecosystem, reviewing the higher education structure, manpower training, encouraging the professors to become entrepreneurs, and target-based budgeting in universities were identified. For the financial capital component, the factors of access to financial resources and timely financial injections were identified. Moreover, the ranking of entrepreneurial ecosystem growth components in the context of agricultural higher education system in Iran were as follows: the component of human capital was in the first place, followed by the components of culture, support, market, policy, and financial capital.

  Conclusion

    From the perspective of startup activists in Iran, the human capital factor has the highest level of importance in entrepreneurial ecosystem growth in agricultural higher education system of the country; therefore, it is recommended that Iran’s agricultural higher education system should fulfill this essential role through development of a strategic planning committee responsible for creating and revising the syllabi for university courses and adopting practice-based learning techniques in higher education institutions to further promote the human capital factor.

  Keywords: Agricultural Higher Education, Entrepreneurial Ecosystem, Startup, Startup Activists
 • Fataneh Baharvand, Mahdi Hosseinpour*, MohammadJavad Jamshidi Pages 22-32
  Introduction and Objective

  Traditional agriculture is no longer able to provide sustainable, safe, and nutritious food for a planet with a population of more than 9 billion by 2050. This has led researchers to study about modern agriculture and its related factors. In this regard, the present study was conducted with the aim of presenting an adoption model of IoT in the agricultural sector.

  Material and Methods

  Indicators and factors affecting the implementation of IoT in the agricultural sector were extracted in two stages. Using content analysis, researches related to IoT in the agricultural sector was reviewed in the first stage. In the next stage, effective indicators on the adoption of IoT in the agricultural sector were extracted by Delphi technique and a survey of 15 experts whom were purposefully selected using snowball method.

  Results

  The research findings showed that 63 indicators in the form of 11 categories and 4 dimentions are effective in adoption of IoT in the agricultural sector. Key concepts include environmental, technological, economic, and socio-cultural factors; sub-categories include cost factors, financial incentives, revenue factors, organizational factors, laws and policies, agricultural and ecological factors, technology infrastructure, security factors, IoT capabilities and features, human factors, and cultur-building.

  Conclusion

  It can be said that in order to adopt IoT in the agricultural sector, changes and reforms in all four main concepts including environmental, technological, economic, and socio-cultural factors seem necessary. In this regard, it is suggested to government to create laws supporting privacy and data ownership as well as to modify and revise the agricultural sector productivity law emphazing on the implementation of IoT technology. Also, providing cooperation between academic agriculture and information technology experts, developing knowledge-based companies in the field of IoT in agricultural sector, and creating an academic field of IoT are recommended.

  Keywords: Delphi Technique, Effective Factors, Implementation, Internet of Things, Pattern
 • Leila Jabbari*, Hassan Mantegh Pages 33-46
  Introduction and Objective

  To carry out knowledge management projects, organizations need to develop a knowledge management strategy. Considering the important role of the Apiculture Industry Development and Advocacy Fund (AIDAF), this article seeks to develop a knowledge management strategy for this organization.

  Material and Methods

  The present paper is an applied study that was conducted using a mixed method (qualitative and quantitative), questionnaire, and interview within the conceptual model of the research. The statistical population of the study is comprised of two groups. The first group consisted of 16 employees of AIDAF and the second group consisted of eight managers and experts interviewed using the Delphi technique.

  Results

  AIDAF was assessed using the Asian Productivity Organization Framework categories (Leadership, processes, people, technology, knowledge processes, learning, innovation, and knowledge management outcomes). According to the results of the questionnaires, the score obtained for AIDAF was 113.6 indicating that AIDAF readiness for knowledge management is at the initiation level.

  Conclusion:

   Based on K-SWOT analysis, AIDAF is relatively strong in terms of internal factors (weakness and strength) while, it is in a moderate and almost fragile position in terms of external factors (opportunities and threats). Therefore, AIDAF managers need to take the necessary actions to improve knowledge management.

  Keywords: Beekeeping, Business Strategy, Knowledge Strategy, Knowledge Management, Support Fund, SWOT Analysis
 • Davood Gholamrezaei*, Maryam Mohammadi Pages 47-56
  Introduction and Objective

  according to Iran development plans, rural cooperatives development and entrepreneurial performance is a necessity for rural development. Studies show their performance is influenced by employee`s social capital. Nevertheless, there has been little investigation of the social capital as a basis for people participation and a driver of entrepreneurial performance. On the other hand, organizational commitment is one of the basic strategic factors of entrepreneurial performance on which the entrepreneurial orientation will success due to existence of organizational identity. The purpose of this study is to investigate the effect of employees' social capital on the entrepreneurial performance of Rural Cooperatives through organizational commitment.

  Material and Methods

  The type of research is descriptive-correlation. The statistical society of this study was composed of employees and managers of Rural Cooperatives of Sanandaj which was 680. The sample size was estimated to 246 people which their data was randomly gathered using standard questionnaires of social capital, entrepreneurial orientation, and organizational commitment. Finally, results are analyzed with structural equation modeling.

  Results

  The Findings indicated that social capital of employees has a positive and significant effect on the entrepreneurial performance of Rural Cooperatives. Also result showed that organizational commitment has a positive and significant effect on cooperatives entrepreneurial performance as well as a mediating role in the relationship between social capital and entrepreneurial performance.

  Conclusion

  social capital is rooted in the employee`s daily relationship on which trust and shared values would be developed. So it is expected that their entrepreneurial performance improve due to employees social capital increase. Also employees that have a good social relationship with their colleagues as well as organizational goals are expected to have more organizational commitment and entrepreneurial orientation. So it is suggested to have an enforcing organizational culture to foster such relationships on which the employee`s commitment and entrepreneurial performance of rural cooperatives developed, to advance job security of free workers through insurance options and to enhance employee job satisfaction through motivation plans.

  Keywords: Entrepreneurial performance, Organizational commitment, Rural Cooperatives Social capital
 • Sanaz Shafiee*, Forogh Rahbarian Pages 57-67
  Introduction and Objective

  Today's environment has brought new waves of changes. The environment around organizations has become more dynamic than before and has caused organizations to achieve higher success and performance by using this dynamism. To adapt to today's changing world and to create an atmosphere of creativity and innovation, organizations must be able to create strategies to guide and control these changes with the help of organizational capital. The purpose of this study was to investigate the effect of social capital and the orientation of entrepreneurial attitude on the entrepreneurial intention with the mediating role of psychological capital.

  Material and Methods

  The present research is descriptive-correlational and method and applied in terms of purpose. The statistical population of this study included all employees of Damon Sabz Chaharmahal Bakhtiari Agricultural Insurance Services Company, during which 560 employees were reported. In this study, the sample size was estimated to be 229 according to the Georgian and Morgan table, which were selected by the available sampling method. In this model, the variables of social capital and entrepreneurial orientation are independent variables, the psychological capital is a mediating variable and entrepreneurship intention is a dependent variable. In this study, two methods of content and face validity were used to determine the validity of the research. The validity of the content was confirmed by several experts and the face validity of the questionnaires was confirmed by several respondents. The reliability of the present research questionnaire was tested using Cronbach's alpha method. The obtained data were analyzed using descriptive and inferential statistical methods using SPSS and PLS software.

  Results

  The results of hypothesis testing showed that entrepreneurial attitude and social capital affect entrepreneurial intention. Psychological capital also plays a mediating role in influencing the entrepreneurial attitude on entrepreneurial intention.

  Conclusion

  Entrepreneurial attitude has a direct impact on the economic and social development of the people. The more a society participates in entrepreneurial activities, the faster it achieves economic and social development. Using entrepreneurship as a practical solution, we can take a step towards creating social justice, fighting poverty and economic, social and cultural development. Social capital also plays an important role in entrepreneurial activities. Also, awareness of the importance of psychological capital and strengthening research and development activities to develop businesses and improve their performance in the market is important. It is important to strengthen the entrepreneurial units in the company and to connect with the industry, to increase the participation of employees in the planning of projects, as well as to be aware of the achievements, and to make employees aware of the effectiveness of innovative projects. It is suggested to measure and evaluate the performance of the organization based on the number of new ideas and thoughts presented in the organization by capable, creative and innovative people and providing new solutions and even authoring books and articles. Also, holding festivals of top entrepreneurs, choosing the top national entrepreneurs from among entrepreneurs and introducing them in mass media can strengthen the culture of social entrepreneurship and instill a sense of altruism in society.

  Keywords: Entrepreneurial, Entrepreneurial Intention, Organizational Entrepreneurship, rganizational Performance, Psychological Capital, Social Capital
 • Maryam Ziaabadi*, Salimeh Ghanbari Pages 68-81
  Introduction and Objective

  The rapid changes and developments of science and technology in recent years have made all countries, especially developing countries, face serious and new challenges, which passing through them requires creative and entrepreneurial approaches and methods. Therefore, entrepreneurship is a key element in societies that has a significant impact on productivity, innovation, employment and economic and social growth and development. The aim of the current research is to identify factors and obstacles affecting the development of agricultural entrepreneurship and strategic planning in this field.

  Material and Methods

  In this research, first by reviewing previous studies and interviewing experts in the field of entrepreneurship, agriculture and agricultural business owners of Kerman province, a set of components of agricultural entrepreneurship were extracted. Then, research data was collected using the questionnaire tool and analyzed using Excel, SPSS and Expert choice statistical software. Finally, based on the matrix of paired comparisons and Fuzzy hierarchical analysis internal and external factors affecting agricultural entrepreneurship were identified and prioritized. SWOT matrix has been used to examine the current situation and formulate effective strategies for the development of agricultural entrepreneurship in Kerman province.

  Results

  The results of the study indicate that the development of entrepreneurship requires the preparation of cultural and social contexts, cooperation of educational and research systems, administrative and financial structures and other support mechanisms. Based on the results of the SWOT model, revision strategies are the most suitable strategy for the development of agricultural entrepreneurship and agricultural businesses. Also, strategies development of entrepreneurial knowledge and skills, cooperation between public and private sectors in financing start-up businesses, consulting with experts and experienced people, revising and revising the structure of higher education, facilitating investment in the initial stages of starting a business, for the improvement and development of agricultural entrepreneurship, have had the first to fifth priority.

  Conclusion

  According to the obtained results, it can be said that creating entrepreneurship among farmers has been proposed as a new solution in the theory of development to build the capacity of farmers, which is also necessary to control changes in the direction of reforming and improving the agricultural extension system. Also, strengthening the capacity of the research and development department for better access to market information and techniques to improve the decision-making process of farmers with the aim of creating an entrepreneurial spirit and culture among rural communities and agriculture is inevitable. Therefore, it is suggested that education and promotion of entrepreneurial spirit in the agricultural sector and provision of cultural and economic platforms for entrepreneurship should be paid attention to by policy-makers.

  Keywords: Entrepreneurship, Fuzzy hierarchy, Paired comparisons, Strategic planning, agriculture, Kerman province
 • Ali Fallah Doust Kachlami, Seyyed Abbas Ebrahimi*, Fatemeh Nikfar Pages 82-92
  Introduction and Objective

  The purpose of this article is to identify, categorize and model the factors affecting the marketing and development of Guilan rice acceptance. Rice is known as a strategic product in Guilan province, but its weak marketability has led to a decline in the agricultural economy of this product. It is thought that the findings of this study can be useful in better policy and management of this issue.

  Material and Methods

  Due to the scope of the problem and the hiding of many influential variables in this research, we used grounded theory method as one of the qualitative research methods. For this reason, according to purposive sampling, we interviewed experts to achieve theoretical adequacy. to obtain the validity and reliability of the data, we used two methods. non-participant experts’ reviews and participant’ reviews.

  Results

  A total of 395 initial codes were identified from 26 interviews after initial coding. After eliminating the iterations, 318 concepts and 61 main categories were structured based on strauss and corbin paradigm model. Finally, the categories were screened and the final 30 categories were identified consist of causal, contextual and intervening condition, strategies and results with the focus on the core category. In addition to the paradigm model, research-based suggestion were presented, which briefly include: developing rice alterant and processing industries, determination of guaranteed prices by the government for the purchase of rice from the farmer, sensitivity to customer needs, using e-marketing, developing agricultural marketing training programs, provide low interest loans, development of agricultural insurances for risk management, creation of a secondary source of income for farmers in unemployment seasons, timely supply and management of the product to the market, subsidies to domestic farmer to increase their incomes and reduce migration to cities, importing whole grain rice instead of white rice, allocating special funds for basic research, creating a strong organization with the aim of managing rice market and marketing services, holding farmers' meetings with relevant marketers, factory owners and managers, benefiting from food distribution marketers in other provinces, joint promotions of manufacturers and marketers, providing conditions for export.

  Conclusion

  The presented paradigm model is the result of interviews with groups that are tangibly related to rice crop from different views: Managers and policy makers, experts, farmer, factory owner, sellers of agricultural implements, non-farmer marketers (sellers), farmer marketers. The presence of these diverse groups shows the comprehensiveness of this research. The paradigm model obtained from the research along with the suggestions can be considered as a reliable basis for managing the pre-production, production and post-production of this strategic product and even other agricultural products and be effective in developing the market acceptance of this product.

  Keywords: Guilan Rice, Grounded Theory, Marketability, Marketing
 • Khalil Mirzaye*, Marjan Sepahpanah Pages 93-102
  Introduction and Objective

  Nowdays, rural entrepreneurshipis proposed as a strategy for the economic and social development of villages in many developed and developing countries. According to the studies, self-employment is the fastest growing agricultural sector in the villages, so the purpose of this study is explaination of the affecting factors to improve rural women’s business entrepreneurship in rural areas of Malayer.

  Material and methods

  The statistical community of the study included 92 active rural women entrepreneurs; the sample size is indicated by the census (N=125). Data study collect using questionnaire tool (two parts). The first part was about the demographic characteristics of rural women and the second part was explaining the concept of rural women's entrepreneurship. It was prepared a list of the most important variables in rural women's entrepreneurship fields. The validity of the questionnaire was proved by women's entrepreneurship experts and faculty members of rural development at Bu-Ali Sina University. Also, the reliability of the questionnaire was 0.83.SPSS/22 and factor analysis used for data analysis.

  Results

  The result showed that there were seven factors that they important to rural women’s business entrepreneurial, Such as socio-cultural, family circumstances, educational-information, economic conditions, institutional-organizational, and financing factors.

  Conclusion

  The review of the past research showed that the global problems and inadequacies in the field of women's employment are double in Iran. In addition to the existence of global problems and inadequacies in the field of women's employment, these problems are double in Iran and this is even though, at least apparently, the historical, cultural, legal, and social texts in the research literature they do not have any obstacles in this relationship. These problems are such that the small percentage of women's employment in Iran has placed this country in the last rank even among developing countries. Examining the obstacles to women's employment and entrepreneurship from different perspectives brings to mind the hypothesis that, contrary to the majority of opinions, internal factors, especially the lack of creativity and self-confidence, are an important obstacle to women's optimal employment and entrepreneurship. Therefore, based on the results of the study, the following are suggested; Conducting training courses and improving risk management, facilitating loan conditions, offering products in the booth to participate in local exhibitions, cooperation with spouse and other family members, and communication skills training.

  Keywords: Business, Credit, Economic activity, Entrepreneur, Female entrepreneurship
 • Nourollah Asadi, Majid Fattahi*, Maryam Taghvaie Pages 103-114
  Introduction and Objective

  Nowodays, companies located in science and technology parks face increasing technological changes and experience a dynamic environment, in such a way that they constantly need to rearrange and recombine their technological assets to respond to the changing conditions of their market and technology. In order to follow this path, the company needs to acquire a new capability or upgrade its existing capabilities in each of the stages of commercialization. Therefore, agricultural companies based in science and technology park should actively develop new technology in products in order to achieve superior technological capabilities against their competitors and find more customers. The purpose of this study was to investigate the effect of Commercialization of Knowledge-Based Ideas on Enhancement of Technological Capabilities in In the agricultural companies of Science and Technology Park with the mediating role of organizational development and excellence.

  Material and Methods

  This research regarding to the purpose, is applicable and descriptive-correlational in terms of data collection method. The statistical population consisted of all managers, assistants and senior experts of companies active in the field of agriculture based in Mazandaran Science and Technology Park, numbering 220 people. Based on the Cochran formula, 140 of them were selected through stratified random sampling method with proportional allocation. A researcher-made questionnaire with a Likert scale was used to collect data, and finally, the related information was analyzed using the structural equation modeling (SEM) technique using the Partial Least Squares (PLS) method by SmartPLS3 software. Cronbach's alpha for all constructs was higher than 0.7, and AVE was higher than 0.5, and the validity and reliability of the constructs were confirmed.

  Results

  The results of the research showed that the commercialization of knowledge-based ideas and organizational development and excellence predicts 34.1% and 47.6% of the enhancement of technological capabilities variance of agricultural companies located in Science and Technology Park, respectively. It was also shown that the indirect effect of commercialization of knowledge-based ideas on enhancement of technological capabilities of these companies was 52.1%, which was determined by the organizational development and excellence mediator variable. R2 equal 0.597 indicated that the independent variable has a moderate prediction of the variable of improving technological capabilities.The fitting indices of the overall research model confirmed the desirable fitness of this model. therefore, organizational development and excellence mediated the relationship between commercialization of knowledge-based ideas and enhancement of technological capabilities of these companies.

  Conclusion

  According to the research finding , by increasing the amount of commercialization of knowledge-based ideas and using indicators of organizational development and excellence, such as: development of agricultural knowledge-based businesses, development of technical knowledge and agricultural technological innovation, development of skills in the field of agriculture, future research in the field of agriculture, adherence to the main work and independence and entrepreneurship, vertical development and phased development of investment provided the basis for the development of technological capabilities, including: management capabilities, communication capabilities, marketing capabilities, knowledge capabilities and commercialization experience, human power capabilities, and research and development capabilities in agricultural companies based in parks.

  Keywords: Agricultural companies, Commercialization of knowledge-based Ideas, Entrepreneurial Ideas, Organizational Development, Excellence, Technological Capabilities
 • Ahmad Hajarian* Pages 115-125
  Introduction and Objective

  Green entrepreneurship is the process of creating a transformation in business and infrastructure in such a way that based on the preservation of the environment and compliance with standards, investment and economic development will be better. The purpose of this article is to investigate the obstacles and challenges of green entrepreneurship development from the point of view of experts and stakeholders using a combined approach.

  Material and Methods

  The current research is applied research in terms of purpose and descriptive-analytical research in terms of nature and has a qualitative-quantitative approach. The statistical population of the research includes two groups. The first group includes university professors and experts related to the subject, and the second group includes stakeholders. For the first group of research, 28 people were selected using snowball or chain sampling, and for the second group, 1230 users were selected based on the statistics obtained in the rural areas of the study area, which was finally determined based on Cochran's formula of 276 people. The research data was analyzed using SPSS 23 software. In the qualitative phase of the research, the obstacles and challenges of green entrepreneurship were extracted using the Delphi technique. In the quantitative phase of the research, the factor analysis method was used to identify the basic variables or factors to explain the correlation pattern between the observed variables.

  Results

  The results in the qualitative part of the research indicated that the most important challenges for the development of green entrepreneurship were extracted using the opinions of experts. In the quantitative part, using exploratory factor analysis in the form of 4 factors that included economic, infrastructural, promotional-educational and social-cultural factors, which explained 65.62% of the total variance.

  Conclusion

  With the elimination of environmental entrepreneurship obstacles and challenges, including economic, infrastructural, promotion-educational and social-cultural obstacles, we can witness the elimination of rural poverty, redistribution of employment opportunities and rural development. It is suggested that in order to improve the indicators of green entrepreneurship, the promotional-educational factor should be given more attention to improve the final result.

  Keywords: Challenges, obstacles, Development, Green entrepreneurship, Makran beaches, Rural communities
 • MohammadTaghi Khorand*, Ali Seghatoleslami Pages 126-135
  Introduction and Objective

  Nowadays, the importance of entrepreneurship and its key role are not hidden from anyone. The objective of this research was to investigate the impact of social responsibility and emotional intelligence on the entrepreneurial spirit of students.

  Material and Methods

  This research is descriptive, analytical, implementation model, field and practical in terms of purpose. The statistical population of this research consisted of the students of Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources in the first semester of 1399-1400, which according to the size of the population, the number of statistical sample using Chrissy Morgan's table is 86 people. The research tools were three questionnaires: Carroll's social responsibility (1991), the entrepreneurial spirit of Houshmandan-Moghadam (2013) and the emotional intelligence of Siberia Shirring (1996), and simple and simultaneous regression was used to analyze the findings.

  Results

  The results of the research indicated that the four components of social responsibility, Economic responsibility, legal responsibility and moral responsibility explain the variance of responsibility. Which accounted for the highest variance of social responsibility according to the components of social and economic responsibility, and also these 4 components were able to predict the entrepreneurial spirit of students (P≤.01). Emotional intelligence is a suitable predictor for students' entrepreneurial spirit at the level of P≤.01, and among the sub-components of emotional intelligence, empathy, self-efficacy, self-awareness and social skills, had the ability to predict entrepreneurial spirit (P≤.01).

  Conclusion

  The results show that paying attention to the variables of social responsibility and emotional intelligence can lead to more entrepreneurial tendencies and the efforts of planners to promote social responsibility and strengthen emotional intelligence seem to be essential. At the present time, the importance of entrepreneurship in the growth of societies is obvious and the role of universities and students is influential. Therefore, it is suggested that related institutions and organizations should plan and formulate goals for the growth and development of the entrepreneur-oriented educational system.

  Keywords: Emotional Intelligence, Entrepreneurs University, Social Responsibility, Social Skill