فهرست مطالب

 • سال بیست و ششم شماره 3 (پیاپی 117، پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/08/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فاطمه جهانی شکیب*، ملیحه عرفانی صفحات 1-22

  استان خراسان جنوبی تحت فشار فرایندهای صنعتی و شهرنشینی سریع دهه ‏های گذشته در معرض چالش های محیط‏ زیستی مختلف قرار گرفته است. ازاین‏رو هدف از انجام این پژوهش تدوین سناریوهای وضعیت آینده محیط‏ زیست استان خراسان جنوبی با استفاده از مکتب فرانسوی سناریونویسی LIPSOR  و به کارگیری مدل های ماتریس اثرات ساده و متقابل و تحلیل ریخت ‏شناسی به ‏صورت سیستماتیک است تا به جهت گیری های مدیریت محیط‏ زیست کمک کند. ابتدا پیش ران‏های کلیدی به ‏عنوان عوامل اصلی شکل‏ دهنده آینده معرفی شدند. برای تبیین سناریوهای اولیه وضعیت آینده محیط‏ زیست استان از مدل SMIC PROB-EXPERT استفاده شد. در تحلیل کمی ماتریس‏های مستقل و شرطی موجود در این مدل، از نظرات پانل پانزده نفره متخصصان و کارشناسان حوزه محیط‏ زیست از طریق پرسش نامه تخصصی استفاده شد. سپس مجموعه ای از سناریوها شامل محتمل ترین سناریوها به‏ کمک مدل MORPHOL شناسایی شدند. نتایج حاصل از بررسی پنج پیش ران اصلی در مدل SMIC، موجب استخراج ده سناریوی اولیه شد. سپس تحلیل ریخت‏ شناسی با مدل MORPHOL با سه دامنه سیاسی، نهادی اجرایی و فرهنگی، 3125 سناریو ممکن و محتمل تولید کرد که هریک، احتمال وقوع پیش ران‏های D5/D6/D1/D33/D29 را به ‏ترتیب نشان می‏دهد. درنهایت تحلیل پنجاه سناریوی محتمل نشان داد سناریوی 11111 به ‏عنوان محتمل‏ ترین سناریو (41/276 درصد)، و سناریوهای 11112، 11113 و 21111 به‏ ترتیب با احتمال 28/184، 85/122 و 17/115 هستند که پنج پیش ران‏ متشکل آن، عمدتا حاکی از احتمال وقوع کم (1) تا متوسط (2 و 3) در سناریوها بودند. به طور کل وضعیت آینده محیط‏ زیست استان خراسان جنوبی در وضعیت ربع سوم موسوم به بی‏ تدبیری در محیط‏ زیست است. برای تغییر آینده و حرکت به ‏سمت آینده بهتر، توجه به هریک از پیش ران‏های تاثیرگذار راهگشا خواهد بود و می‏تواند به ‏سمت یک ربع از چارچوب، حداقل دارای یک محور شکوفایی سوق داده شود که با توجه به احتمال وقوع بالاتر پیش ران نهادی اجرایی، تغییر مسیر به ربع‏ چهارم ممکن خواهد بود. از این رو تمرکز بیشتر بر این پیش ران جهت بهبود وضعیت محیط‏ زیست استان خراسان جنوبی پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: سناریو نویسی، پیش ران، محیط زیست، تحلیل اثرات متقابل، تحلیل ریخت شناسی
 • احمد طاهری*، زهرا احمدی پور، محمدرضا حافظ نیا صفحات 23-46

  برنامه ‏های توسعه، راهبرد، چارچوب و الگوی حکم رانی و مدیریت سیاسی فضا را مشخص می‏کند و این برنامه‏ ها به ابعاد و وجوه مختلف حکم رانی می‏پردازند که یکی از مهم ترین وجوه آن ابعاد زیست‏ محیطی است. این پژوهش با به کارگیری روش تحقیق داده‏ بنیاد در قالب مدلی از عوامل محوری، علی، زمینه‏ ساز، مداخله‏ گر، راهبردها و پیامدها، به دنبال پاسخ به این سوال است که ابعاد زیست‏ محیطی برنامه‏ های توسعه در نظام جمهوری اسلامی چگونه است؟ با بررسی اسناد تحقیق (برنامه ‏های توسعه) با روش نمونه‏ گیری نظری، 328 گزاره انتخاب و با کدگذاری آن‏ها 587 مفهوم اولیه (کد باز) شناسایی شده است. سپس، با درنظر گرفتن اشتراکات محتوایی کدهای باز، 77 مقوله فرعی و 16 مقوله اصلی براساس نظریه‏ های تحقیق، محیط‏ شناسی، نظر نخبگان و تشخیص پژوهشگران تولید شده است. نتایج نشان می‏دهد مقوله ‏های اصلی شامل مقوله‏ های محوری (حفاظت و احیای محیط زیست و مدیریت اقلیمی)، مقوله ‏های علی (تمرکززدایی، تناسب نهادی منطبق با مسایل زیست‏ محیطی)، مقوله ‏های زمینه ‏ای (تحقیق و پژوهش در حوزه محیط زیست، دیپلماسی زیست‏ محیطی، امنیت زیست‏ محیطی و تنظیم خانواده)، مقوله‏ های مداخله ‏گر (رفاه و توسعه اجتماعی و حکم رانی خوب)، مقوله ‏های راهبردی (سازگاری با زیست‏ بوم، اصلاح الگوی مصرف و آمایش سرزمین) و مقوله ‏های پیامدی (اقتصاد سبز، حمل ‏ونقل سبز و حقوق زیست ‏محیطی) در یک چارچو‏ب پارادایمی، هم‏ پیوند شده ‏اند.

  کلیدواژگان: نظام جمهوری اسلامی ایران، برنامه های توسعه، ابعاد زیست محیطی، رویکرد داده بنیاد
 • سید مهدی موسی کاظمی*، رضا مختاری ملک آبادی، سید صادق نوروزپور مهریان صفحات 47-73

  برای تامین مسکن در ایران در برنامه های توسعه بعد از انقلاب اسلامی، سیاست های متفاوتی اتخاذ شده است که هر کدام دارای بازتاب های اقتصادی فضایی در توسعه شهرها بوده اند. شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد هم تحت تاثیر سیاست های تامین مسکن بازتاب های اقتصادی فضایی داشته اند. این مقاله با هدف شناسایی بازتاب های اقتصادی فضایی سیاست های توسعه مسکن در شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد، با استفاده از روش پیمایشی سیاست های اجرایی دولت (شامل سیاست های پاک، مسکن تعاونی، شهرهای جدید، آماده سازی زمین، اجاره به شرط تملیک، بلندمرتبه سازی، مسکن مهر و مسکن اجتماعی) را مورد ارزیابی قرار داده است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه و مصاحبه با خبرگان دارای تجربه و فعال در زمینه مسکن در شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد است که تحت تاثیر سیاست های مسکن بوده اند. با توجه به این که تعداد خبرگان دارای تجربه و فعال در زمینه مسکن و سیاست های مسکن در استان و به خصوص شهر یاسوج محدود بوده، کل بیست نفر (14 مرد و 6 نفر زن) خبره در حوزه مسکن شامل مدیر (3 نفر)، کارشناس (6 نفر)، استاد دانشگاه (6 نفر) و دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری (5 نفر) انتخاب شدند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که مسکن مهر از نظر توجه به ویژگی های اقتصادی فقرا، هدفمندسازی و فراگیری وام های مسکن، اعطای وام و اعتبارات ویژه بلندمدت و کم بهره متناسب با توان درآمدی خانوارها بهترین عملکرد و بیشترین اثرگذاری را از بعد اقتصادی فضایی در پهنه شهرهای استان داشته است. همچنین مسکن تعاونی و اجاره به شرط تملیک بیشترین میزان همخوانی با شرایط اقتصاد شهری و منطقه ای در شهرهای کهگیلویه و بویراحمد را دارا هستند. از نظر کارشناسان، سیاست مسکن مهر، بلندمرتبه سازی، سیاست پاک و احداث شهرهای جدید از نظر مولفه های اقتصادی فضایی تاثیرات یکسانی داشته اند، اما با سایر سیاست ها اختلاف معنی داری از نظر آماری دارند. به علاوه، مسکن مهر و مسکن اجتماعی تاثیرات یکسانی را نشان می دهند.

  کلیدواژگان: بازتاب های اقتصادی فضایی، سیاست های مسکن، استان کهگیلویه و بویراحم
 • مجید رمضانی، ایوب منوچهری میاندوآب* صفحات 74-104

  نارضایتی از شرایط زندگی و بسیاری از مسایل مرتبط با آن را می توان در ناتوانی شهر در تامین نیازهای اولیه ساکنانش جست وجو کرد. یکی از مولفه های اساسی رفاه مردم، امکان پذیری دسترسی شهروندان به خدمات شهری در مقیاس محله است. در این پژوهش تلاش شده است که میزان دسترسی گروه های اجتماعی اقتصادی مختلف نسبت به خدمات شهری شناسایی شود. مسیله تحقیق بر این موضوع تاکید دارد که آیا منابع خدمات شهری به طور عادلانه در میان گروه های اجتماعی اقتصادی مختلف توزیع شده است؟ این موضوع به ویژه برای کشورهای در حال توسعه با شهرنشینی سریع مانند ایران که در آن نابرابری دسترسی به خدمات شهری در حال رشد است، مرتبط است. این پژوهش بررسی می کند که آیا و تا چه حد توزیع خدمات شهری عادلانه است؟  در این راستا، روش های مختلفی برای تحلیل هم بستگی دسترسی به  خدمات و  فقر شهری و تهیه اطلاعات مکانی مورد نیاز برای تصمیم گیری بهتر آمیخته شده است.  برای ترسیم فقر شهری از 24 شاخص اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در سطح بلوک های آماری استفاده شده است. همچنین برای ترسیم دسترسی به خدمات شهری از ظرفیت خدمات شهری (فضاهای سبز، آموزشی، مذهبی، درمانی و ورزشی)، تراکم جمعیت، فاصله از خدمات و هم پوشانی نواحی خدمات شهری استفاده شده است. نتایج نشان دهنده هم بستگی منفی بین دسترسی به خدمات و فقر شهری در شهر ارومیه است. بیشترین هم بستگی مربوط به خدمات آموزشی با مقدار 231/0- است که با افزایش فقر مناطق از میزان دسترسی به خدمات آموزشی کاسته می شود.  این وضعیت با اهداف توسعه پایدار و دسترسی عادلانه به خدمات شهری سازگار نیست. در این مقاله مناطقی از شهر که نیاز به توجه دارند بر روی نقشه مشخص شده است که در برنامه ریزی و توسعه آتی شهر مفید خواهد بود.

  کلیدواژگان: فضا، دسترسی، فقر، خدمات شهری، ارومیه
 • عباس شهنوازی*، وحیدرضا میرابی، فریده حق شناس کاشانی، کامبیز شاهرودی صفحات 105-129

  امروزه فروشگاه های زنجیره ای نقشی کلیدی در نظام توزیع کالا و مزایای بسیاری در مقایسه با سایر واحدهای توزیعی دارند و همچنین از طرفی تداوم حیات اقتصادی این فروشگاه ها به توسعه شعب آن ها بستگی دارد. یکی از معیارهای موفقیت در این زمینه مکان یابی فروشگاه است که اهمیت بسیاری در جلب مشتریان و رضایت آنان و افزایش سود دارد. لذا هدف از انجام این پژوهش شناسایی شاخص های موثر بر مکان یابی فروشگاه های زنجیره ای و تحلیل ارتباط بین این عوامل است. در این پژوهش ابتدا با مرور ادبیات و پیشینه تحقیق و نظرسنجی از خبرگان حوزه بازاریابی و جغرافیای شهری، 58 عامل موثر بر مکان یابی فروشگاه های زنجیره ای شناسایی و در قالب ده معیار سهولت دسترسی به فروشگاه، ویژگی های مکانی فروشگاه، مولفه های اقتصادی، جذابیت مکانی فروشگاه، معیارهای عملکردی، ویژگی های جمعیتی منطقه، عوامل اقتصادی مشتریان، شرایط رقابت، سطح اشباع و جذابیت بازار طبقه بندی شدند. در گام بعد و با استفاده از تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری سطوح مقوله های کلیدی و روابط بین آن ها تعیین شد. نتایج این مرحله نشان دهنده آن بود که معیارهای ویژگی های جمعیتی منطقه، عوامل اقتصادی مشتریان و جذابیت بازار از اهمیت زیادی برای تحقق دیگر شاخص ها برخوردارند.

  کلیدواژگان: مکان یابی، فروشگاه های زنجیره ای، آمیخته توزیع، مدل سازی ساختاری تفسیری
 • الهام اپرا جونقانی، پگاه طالبی*، میترا شاطری صفحات 130-151

  ضرورت آگاهی از ارزش اقتصادی مکان های تاریخی و گردشگری و عوامل موثر بر آن از نظر ایجاد اشتغال، تولید، درآمد منطقه و همچنین سرمایه گذاری عمومی و سیاستگذاری مناسب برای بهبود کیفی آن بر کسی پوشیده نیست و از اهمیت بسیاری برخوردار است. قلعه چالشتر به عنوان یکی از شناخته شده ترین آثار تاریخی استان چهارمحال و بختیاری، هر ساله مقصدی مهم برای گردشگران این خطه به شمار می آید. هدف از پژوهش حاضر پاسخ گویی به این سوال است که ارزش اقتصادی سالانه قلعه چالشتر چقدر است؟ بنابراین برای پاسخ گویی به این سوال از روش هزینه فردی استفاده شده است. جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش شامل تمام بازدیدکنندگان قلعه چالشتر است که از میان آن ها با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه ای معادل 130 نفر از طریق تکمیل پرسش نامه در تابستان سال 1401 مورد سوال قرار گرفتند و داده ها توصیف و تجزیه و تحلیل شدند. در این پژوهش تابع تولید هزینه سفر براساس فرم خطی و با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS) برآورد شد. براساس نتایج، متغیرهای هزینه سفر و نوع وسیله نقلیه برای رسیدن به مقصد از عوامل موثر بر تعداد بازدیدهای سالانه هستند. به گونه ای که هرکدام از این متغیرها به ترتیب با ضریب 0002/0- و 287/0- به کاهش تعداد بازدیدها منجر خواهند شد. با توجه به نتایج، میانگین ارزش تفریحی خانوار برای بازدید از قلعه چالشتر با استفاده از روش هزینه سفر در سال  295 هزار 260 ریال و میزان کل مازاد مصرف کننده در سال 230 میلیون و 252 هزار و 925 ریال برآورد شده است. یافته های پژوهش می تواند راهنمایی برای برنامه ریزان سازمان میراث فرهنگی جهت تعیین بهای مناسب بلیت، تامین مالی هزینه ها و ارایه خدمات در قلعه باشد. ازاین رو پیشنهاد می شود با ایجاد مراکز فرهنگی مانند کتابخانه ها، مراکز صنایع دستی، احداث مکان های استراحتی ازجمله رستوران، کافه، مراکز بازی برای کودکان و... گامی در راستای افزایش جذابیت و جذب گردشگر به این منطقه برداشته شود.

  کلیدواژگان: ارزش گذاری اقتصادی، اقتصاد گردشگری، روش هزینه سفر، قلعه چالشتر
 • سمیره قربانی، مهران شایگان*، جلال کرمی، سید محمود قاسم پوری صفحات 152-183

  گسترش جمعیت انسان ها، ایجاد شهرها و روستاها، ساختن پل، جاده و سدها از عوامل تخریب و تهدید زیستگاه گونه های جانوری و گیاهی هستند. حفاظت زیستگاه گونه ها یکی از راه های نگه داری آن ها در برابر عوامل تهدیدکننده و جلوگیری از انقراض آن هاست. مناطق تحت حفاظت شامل چهار بخش اثر طبیعی ملی، مناطق حفاظت شده، پناهگاه حیات وحش و پارک ملی است. هدف از این پژوهش، انتخاب مناطق تحت حفاظت جدید جهت حفاظت شش گونه پستاندار استان مازندران با استفاده از الگوریتم شبیه سازی تبرید است. جهت تهیه لایه پراکنش گونه ها از روش حداکثر آنتروپی(maxent) استفاده شد. در این پژوهش تاثیر پارامترهای مختلف ازجمله BLM، SPF، اهداف حفاظتی متفاوت (30 درصد، 40 درصد ، 50 درصد و 60 درصد حداقل مساحت در نظر گرفته شده برای حفاظت هرگونه)، در فرایند انتخاب مناطق تحت حفاظت، موردمطالعه و بررسی قرار گرفت. با بررسی چهار سناریوی مختلف، جهت حفاظت شش گونه پستاندار، نتایج به دست آمده نشان داد که مناطق تحت حفاظت موجود (منطقه حفاظت شده شش رودبار، منطقه حفاظت شده اساس، منطقه حفاظت شده هزارجریب، پناهگاه حیات وحش دودانگه، پارک ملی پابند و پارک ملی کیاسر)، ازنظر دستیابی به اهداف حفاظتی کارایی خوبی ندارند. همچنین مناطق تحت حفاظت موجود هم پوشانی کم تر از 50 درصد با مناطق تحت حفاظت جدید را نشان داد. طبق نتایج حاصل شده در این پژوهش، می توان خلاهای حفاظتی موجود را شناسایی و جهت تکمیل کردن این خلاها، مناطق حفاظتی جدید را معرفی کرد.

  کلیدواژگان: الگوریتم شبیه سازی تبریدی، مناطق تحت حفاظت، استان مازندران، اولویت بندی مکانی
|
 • Fatemeh Jahanishakib*, Malihe Erfani Pages 1-22

  South Khorasan Province has gone through rapid industrialization and urbanization processes in the last decades and is under increasing pressure from various environmental challenges such as water scarcity and intensification of pollution and ecosystem degradation. Therefore, the purpose of this study is to develop scenarios for the future state of the environment of South Khorasan province using LIPSOR, the French school of scenario building, and by the application of simple interaction matrix models and morphological analysis to systematically help the environmental management orientations. For this purpose, key variables were first introduced as the main drivers or actors shaping the future. SMIC PROB-EXPERT software package was used to explain the initial scenarios of the future environmental situation of the province. Then a set of scenarios including the most probable scenarios were identified using MORPHOL software. Also, due to a large number of scenarios, the framework of general scenarios was used to describe different axes and conditions. The results of the study of the five main drivers in the SMIC model led to the extraction of 10 initial scenarios. Then, morphological analysis with the MORPHOL model with three political, institutional-executive, and cultural domains produced 3125 possible and probable scenarios, each of which shows the probability of D5/D6/D1/D33/D29 propulsion, respectively. Finally, the analysis of 50 possible scenarios showed that scenario 11111 is the most probable scenario (276.41%), and scenarios 11112, 11113, and 21111 are with probabilities of 184.28, 122.85, and 115.17, respectively, which are five of its constituent variables mainly indicating the probability of occurrence of low (1) to moderate (2 and 3) in the scenarios. In general, the future environmental situation of South Khorasan province is in the situation of the third quarter called lack of discretion in the environment. To change the future and move towards a better future, paying attention to each of the influential variables will be the way forward and can be directed towards a quarter of the framework with at least one flourishing axis.

  Keywords: Scenario Building, Driver, Environment, Interaction Matrix Analysis, Morphological Analysis
 • Ahmad Taheri*, Zahra Ahmady Poor, MohammadReza Hafeznia Pages 23-46

  Development plans define the strategy, framework, and pattern of governance and political management of space. These plans address various dimensions and aspects of governance, one of the most important aspects of which is the environmental dimension. This study, by using grounded theory in the form of a model of core categories, causal categories, context categories, interventionist categories, strategic categories, and consequences, answers the following question: what are the environmental dimensions of development plans in the Islamic Republic of Iran? After studying all development plans, 328 statements have been extracted separately for each plan. In accordance with the statements extracted in the development plans, 404 basic concepts (open coding) were identified. Then, considering content subscriptions of the open coding, 77 sub-categories and 16 main categories were generated. Also, using theoretical foundations, ecology, experts’ opinions, and researcher’s judgment axial coding was done. The results show that the main categories include axial categories ("Environmental Protection and Rehabilitation" and "Climate Change Management"), causal categories ("decentralization" and "institutional fit in accordance with environmental issues"), context categories (“environmental research,” Environmental diplomacy, environmental security, and family planning), interventionist categories (“welfare and social development” and “good governance”), strategic categories (“ecology adaptation,” “consumption pattern improvement,” and “spatial planning”), and consequences (“Green Economy” and “Green Transport”) interconnected in a paradigmatic framework.

  Keywords: The Islamic Republic of Iran, Environmental Dimensions, Grounded Theory, Development Plans
 • Seyyed Mehdi Moussakazemi*, Reza Mokhtary Malek Abadi, Seyyed Sadeg Nourozpor Mehraban Pages 47-73

  To provide housing in Iran, in the Five-Year Development Plans after the Islamic Revolution, different policies have been made, each of which has had economic-spatial reflections on the development of cities and towns. The cities of Kohgiluyeh and Boyer Ahmed province have also experienced economic-spatial reflections under the influence of housing supply policies. This article aims to identify the economic-spatial reflections of the housing development policies on the cities of Kohgiluyeh and Boyer Ahmad province. The executive policies of the government (including policies of PAK, Cooperative Housing, New Towns, Land Preparation, Lease on Condition of Ownership, Tall Building, Mehr Housing, and Social Housing) have been evaluated using the survey method. The tools of data collection are questionnaires and interviews with experienced and active experts in the field of housing in 18 cities of Kohgiluyeh and Boyar Ahmad province, which have been affected by housing policies. Due to the fact that the number of experts who have experience and are active in the field of housing and housing policies in the province and especially in the city of Yasouj is limited, a total of 20 experts (14 men and 6 women) in the field of housing, including 3 managers, 6 experts, 6 university professors, and 5 urban planning Ph.D. students were selected. The results of the research show that Mehr housing, in terms of paying attention to the economic characteristics of the poor, targeting and expanding mortgages, granting long-term and low-interest special loans and credits in accordance with the income of households, has the best performance and the most impact from the economic-spatial perspective in the cities of the province. Also, cooperative housing and Lease on Condition of Ownership are the most compatible with urban and regional economic conditions in the cities of Kohgiluyeh and Boyer Ahmad province. According to the experts, the Mehr housing policy, Tall Building, PAK policy and the construction of new cities have had the same effects in terms of economic-spatial components, but they have statistically significant differences with other policies. Also, Mehr housing and social housing show the same effects.

  Keywords: Economic-Spatial Reflections, Housing Policies, Kohgiluyeh, Boyer Ahmad Province
 • Majid Ramezani Mehrian, Ayoub Manouchehri* Pages 74-104

  The city's livability largely depends on its capacity to meet the residents’ basic needs. One of the essential components of public welfare is the ability of residents to access urban services on a neighborhood scale. This research aims at evaluating the accessibility of different socio-economic groups to urban services. Fair distribution of urban resources and services among socio-economic groups is an issue that needs attention, especially for developing countries with rapid urbanization like Iran. In this research, various methods have been used to analyze the correlation between accessibility to services and urban poverty and to provide the information needed for better decision-making. 21 social, economic, and physical indicators of statistical blocks have been used to map urban poverty. In order to map the accessibility of urban services, criteria such as the capacity of urban services (park, educational, religious, therapeutic, and sports), population density, and distance to services are considered. The results show a negative correlation between accessibility to services and urban poverty in Urmia city. The highest intensity of negative correlation between accessibility to services and urban poverty belongs to educational services (r=-0.231). This situation is not compatible with the goals of sustainable development and equal access to urban services. In this article, the areas of the city that need attention are identified on the map, which will be useful in the future planning and development of the city.

  Keywords: space, accessibility, poverty, urban services, Urmia
 • Abbas Shahnavazi*, VAHIDREZA MIRABI, FARIDEH HAGHSHENAS KASHANI, Kambiz Shahroodi Pages 105-129

  In recent years, the lack of a standard framework and the lack of a proper planning for the location of chain stores have caused most of these commercial locations not to be located according to defined standards; instead of scientific and knowledge-based work, it is mostly arbitrary. On the other hand, in most cases, the method of replacing stores in decision-making institutions is done with traditional methods and without scientific justification, and it is rather experimental and subjective. As a result, difficult access for customers and low sales and profitability have been among its consequences. Therefore, today, one of the reasons of the failure of chain stores is the lack of proper location in this area. This research is descriptive in terms of purpose and applied in terms of results. In this study, the factors affecting the optimal location of chain stores were graded using interpretive structural modeling. The geographical territory of this research is Guilan province. Considering the importance of recognizing the effective factors in the optimal location of chain stores, in this study, first, by reviewing the literature and research background, important factors were identified based on the use of experts in the field of marketing and urban geography; out of about 45 effective factors,17 main ones were identified. In the next step, using a new analytical methodology called “interpretive structural modeling,” the relationships between the dimensions and indicators of the process are determined and analyzed in an integrated manner. The results of interpretive structural modeling showed that the indicators of demographic characteristics of the region, economic factors of customers, and market attractiveness are in the sphere of influence. These indicators have high influential power with minimal dependency which broadens an understanding of the other indicators. This study presents a model for determining the causal relationships among the variables affecting the location of chain stores. The results of this study help investors and decision-makers in urban geography to choose the most appropriate path for the development of chain stores.

  Keywords: location, chain stores, distribution mix, interpretive structural modeling
 • Elham Opera Jouneghani, Pegah Talebi*, Mitra Shateri Pages 130-151

  The need to be aware of the economic value of places of historical and touristic importance and the factors affecting creating employment, production, regional income, and public investment and appropriate policies for improving qualities, are not hidden from anyone and of course, have great importance. As one of the most important and well-known historical monuments of Chaharmahal and Bakhtiari province, Chaleshtor Castle is an important destination for tourists every year. The aim of the current research is to answer:  How much is the annual economic value of Chaleshtor Castle? So, to respond to the same, the individual cost method has been used. The statistical population includes all the visitors to Chaleshtor Castle. The data were gathered and analyzed using Cochran's formula and random sampling where 130 people were questioned by a prepared questionnaire in the summer of 2022. In this research, the travel cost generation was estimated based on the linear form and using the ordinary least square (OLS) regression method. Based on the results, the travel cost variables and the type of vehicle to reach the destination were found to be the important factors affecting the number of annual visits. In this way, each of these variables will lead to a decrease in the number of visits with a coefficient of -0.0002 and -0.287 respectively.  The average value of household entertainment for visiting Chaleshtor Castle using the travel cost method is estimated at 295,260 Rials per year and the total amount of consumer surplus per year is estimated at 230,252,925 Rials. The findings of the research can be a guide for the planners of the cultural heritage organization to determine the appropriate ticket price and provide services. Therefore, suggestions have been made to increase the attractiveness to this area by creating cultural centers such as libraries, handicraft centers, resting places such as restaurants, cafes, play centers for children, etc.

  Keywords: economic valuation, tourism economy, travel cost method, Cheleshtor Castle
 • Samira Qorbani, Mehran Shaygan*, Jalal J Karami, Seyed Mahmoud Ghasempouri Pages 152-183

  The expansion of human population, the creation of cities and villages, the construction of bridges, roads and dams are the salient factors destroying and threatening the habitat of a variety animal and plant species. Preserving the habitat of species is one of the ways to protect them from threatening factors and prevent their extinction. Protected areas include four parts such as the national natural heritage, the protected areas, the wildlife sanctuary, and the national park. The purpose of this research is to opt for the new preserved areas for the protection of 6 mammal species in Mazandaran province using the Simulated Annealing Algorithm. The maximum entropy method was used to prepare the species distribution layer. This research studied and investigated the effect of different parameters such as BLM, SPF, different protection goals (30%, 40%, 50% and 60% of the minimum area considered for any kind of protection) in the process of selecting protected areas. By examining 4 different scenarios for the protection of 6 species of mammals, the results showed that the existing protected areas (Shesh Rudbar, Asas, Hazar Jerib, Dodange Wildlife Sanctuary, Bind National Park, and Kiasar National Park) are not effective for protection purposes.

  Keywords: Simulation Annealing algorithm, protected areas, Mazandaran Province, Spatial prioritization