فهرست مطالب

ترویج علم - سال سیزدهم شماره 22 (بهار و تابستان 1401)
 • سال سیزدهم شماره 22 (بهار و تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/06/31
 • تعداد عناوین: 12
|
 • قاسم آزادی احمدآبادی* صفحات 1-9
  هدف

  ترویج علم ازجمله مباحث نوینی است که در سال های اخیر توجه زیادی به آن معطوف شده است. ترویج علم تلاش برای انعکاس اندیشه های علمی به روشی است که عموم افراد بتوانند مفاهیم اساسی یک علم را درک کنند. نظر به اهمیت و جایگاه موضوع همگانی سازی علم، این پژوهش به منظور پیگیری و نقد سیاست های حوزه ترویج علم کشور بر مبنای اسناد بالادستی کشور شکل گرفته است.

  روش

  این پژوهش از نظر ماهیت تحقیق، از نوع توصیفی-تحلیلی است و در آن از روش تحلیل محتوا و بررسی اسنادی استفاده شده است. با بررسی محتوایی اسناد بالادستی و سیاست های کشور در این مطالعه، درمجموع 11 سند و سیاست که به موضوع ترویج علم پرداخته اند مورد تحلیل قرار گرفت. تلاش شد که مشخص شود هرکدام از این موارد به چه جنبه ای از موضوع ترویج علم توجه داشته اند.

  یافته ها: 

  بر مبنای این مطالعه مشخص شد که به طور واضح سیاست و برنامه عملیاتی به منظور ترویج علم در کشور تدوین نشده است. با این حال، سند «نقشه جامع علمی سلامت کشور»، موضوع همگانی سازی علوم را در ارزش ها و راهبردها گنجانده، نهادهای مرتبط را تا حد زیادی معرفی کرده و به برخی ابزارها به منظور تحقق این امر اشاره کرده و شاخص هایی را نیز به منظور ارزیابی میزان تحقق آنها پیشنهاد داده است. به این ترتیب مشخص می شود که این سند در مقایسه با سایر اسناد و سیاست ها در این زمینه بهتر عمل کرده است. «نقشه جامع علمی کشور» نیز به جز شاخص های ارزیابی، تلاش کرده سایر وجوه و ابعاد موضوع ترویج را مدنظر قرار دهد. سایر اسناد مورد مطالعه نیز کم و بیش به جنبه های مختلف موضوع ترویج علم پرداخته اند.

  کلیدواژگان: ترویج علم، سندکاوی، سیاست پژوهی، نقد سیاست های ترویج علم، اسناد بالادستی کشور
 • علی غلامی پل بصره، مژگان محمدی نائینی*، فائزه ناطقی صفحات 10-29
  هدف از این تحقیق طراحی مدل برنامه درسی رسمی و تجربه شده درس ریاضیات پایه ششم دوره ابتدایی است در این پژوهش از طریق بررسی ادبیات و مصاحبه اکتشافی نسبت به شناسایی مولفه های برنامه درسی رسمی و تجربه شده درس ریاضیات پایه ششم دوره ابتدایی از روش تحلیل تم و به شیوه تحلیل محتوا (کدگذاری واحد تحلیل، مقوله ها و واحد ثبت) پرداخته شد. برای انجام مصاحبه میدانی، مشارکت کنندگان پژوهش در خصوص برنامه درسی رسمی شامل اعضای هییت علمی رشته برنامه درسی و اعضاء هییت علمی رشته ریاضی، مدرسان ریاضی برتر، برنامه ریزان درسی ریاضیات و پژوهشگران حوزه آموزش برنامه ریزی درسی و آشنا با آموزش ریاضی و برنامه درسی بودند و در خصوص برنامه درسی تجربه شده، جامعه شامل معلمان باتجربه و متخصص در پایه ششم ابتدایی می باشند. برای تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی با استفاده از نرم افزار مکس کیودی ای نسخه پرو انجام گردید. تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که مولفه های برنامه درسی رسمی در دو بعد عملی و تعقلی شامل حل مسیله، خلاقیت، فعالیت ها، مهارت های فکری و درک و استدلال؛ و مولفه های برنامه درسی تجربه شده در دو بعد نظری و عملی شامل رویکرد حل مسیله، تدریس هدفمند، اصول تدریس، تدریس عملی، روش تدریس مبتنی بر پژوهش، روش تدریس اکتشافی، تدریس در گروه های آموزشی، روش تدریس نوین و روش تدریس انگیزاننده می باشد. نتایج پژوهش حاضر می تواند راهنمای مناسبی برای برنامه ریزان برنامه درسی درس ریاضیات پایه ششم ابتدایی برای تعیین سرفصل های آموزشی باشد.
  کلیدواژگان: حل مسئله، خلاقیت، درک و استدلال، تدریس
 • ازاده درخشانفر، فاطمه احمدی کلاته احمد*، اشرف السادات شکرباغانی صفحات 39-49

  هدف از این پژوهش، تحلیل مسایل آموزشی در کتاب های درسی فیزیک ایران و روسیه در مبحث الکترومغناطیس با استفاده از سطوح شناختی بلوم است. برای انجام پژوهش از شیوه تحلیل محتوا استفاده شده است و جامعه آماری، کتاب درسی فیزیک ایران چاپ 1395 و کتاب درسی فیزیک روسیه چاپ 2014 پایه یازدهم در مبحث الکترومغناطیس است. همچنین روش پژوهش از نوع ترکیبی(کیفی و کمی) است. در ضمن، یکی از نویسندگان مقاله به زبان روسی نیز مسلط است که این مهارت برای تحلیل متن کتاب روسی ضروری بود. مسایل و پرسش های این مبحث از دو کتاب در شش سطح از سطوح شناختی بلوم (دانش، درک و فهم، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب و ارزشیابی) بطور کیفی مشخص و از نظر کمی مورد ارزیابی و تحلیل آماری قرار گرفتند. طبق تحلیل داده ها، نمودار فراوانی سطوح شناختی بلوم برای پرسش های کتاب درسی فیزیک روسیه در مقایسه با کتاب درسی فیزیک ایران در مبحث الکترومغناطیس بهنجارتر و مناسب تر تنظیم شده است، این موضوع می تواند بر یادگیری معنادار فراگیر تاثیر داشته باشد. به این منظور به مولفان کتابهای علمی (اعم از درسی و غیر درسی) پیشنهاد می شود که در تدوین و تنظیم اهداف کتاب ها به سطوح شناختی بلوم توجه داشته باشند.

  کلیدواژگان: کتاب درسی فیزیک ایران، کتاب درسی فیزیک روسیه، سطوح شناختی بلوم، مبحث الکترومغناطیس
 • ویدا رحیمی نژاد* صفحات 50-61
  برای بهبود پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ارتقاء صلاحیت های معلمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. معلمان توانمند از دانش، مهارت و تخصص خود در فرآیند آموزش دانش آموزان استفاده کرده و زمینه مساعدی را برای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به وجود خواهند آورد. هدف این پژوهش 1) شناخت مولفه های مختلف صلاحیت های معلمی و 2) شناسایی عوامل ایجاد انگیزه در معلمان جهت ارتقا صلاحیت های معلمی توسط خود است. روش پژوهش کیفی است و جهت تبیین از نظریه انگیزش شغلی هرزبرگ استفاده شد. ابزار مورداستفاده مصاحبه نیمه ساختارمند بود. جامعه آماری شامل پژوهش های انجام شده مرتبط، معلمان و کارشناسان آموزشی در شهر تهران بود. حجم نمونه شامل 12 نفر از معلمان و کارشناسان آموزشی در دسترس در مناطق مختلف آموزش وپرورش شهر تهران بود. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد. یافته ها حاکی از آن است که صلاحیت های معلمی شامل 6 مولفه که شامل «مسیولیت های حرفه ای معلمان»، « مدیریت و سازماندهی کلاس درس»، «آموزش با تدریس»، «پیش نیازهای تدریس موثر»، «برنامه ریزی و آمادگی» و « ویژگی های شخصی معلم» است. هرکدام از این مولفه ها دارای زیر مولفه هایی نیز هستند. مقوله های حاصل از مصاحبه بر اساس عوامل ایجاد انگیزه در نظریه هرزبرگ به دودسته انگیزش شغلی و نگهدارنده (بهداشتی) تقسیم شدند که متناسب با هرکدام می توان مداخلاتی را جهت ایجاد انگیزه انجام داد تا معلمان خودشان نسبت به ارتقاء صلاحیت های معلمی خود با شرکت فعالانه در «دوره های دانش افزایی مصوب آموزش وپرورش»، «دوره های مجازی» و «غیرمجازی» اقدام نموده و به صورت خودجوش به جستجوی مطالب موردنیاز خود پرداخته و صلاحیت های معلمی خود را ارتقاء دهند.
  کلیدواژگان: پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، صلاحیت های معلمان، انگیزه
 • قاسم عرب شیراز، نادر سلیمانی*، حمید شفیع زاده صفحات 62-75
  تحقیق حاضر باهدف تجربه زیستی دانش آموزان مهاجر از تنوع فرهنگی در مدارس کشور ایران طراحی و اجرا گردید. تحقیق حاضر ازجمله تحقیقات کیفی بود که به صورت میدانی اجرایی گردید. روش کیفی مورداستفاده در تحقیق حاضر از نوع پدیدارشناسی بود. مشارکت کنندگان در تحقیق حاضر شامل آموزان مهاجر در شهر قرچک بود. مشارکت کنندگان در این پژوهش با استفاده از نمونه گیری هدفمند و با رویکرد انتخاب نمونه گیری همگون و درعین حال با رعایت حداکثر تنوع نمونه گیری شدند. این مسیله تا رسیدن به اشباع نظری شکل گرفت. درنهایت تعداد 14 مصاحبه در این خصوص انجام گردید. ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از تحلیل موضوعی استفاده گردید. نتایج نشان داد که 4 مضمون اصلی و 26 مضمون فرعی وجود دارد. با توجه به نتایج تحقیق حاضر آسیب های ناشی از عدم مدیریت تنوع فرهنگی در مدارس شامل آسیب های تحصیلی، اجتماعی، فردی و محیطی می باشد.ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از تحلیل موضوعی استفاده گردید. نتایج نشان داد که 4 مضمون اصلی و 26 مضمون فرعی وجود دارد. با توجه به نتایج تحقیق حاضر آسیب های ناشی از عدم مدیریت تنوع فرهنگی در مدارس شامل آسیب های تحصیلی، اجتماعی، فردی و محیطی می باشد.
  کلیدواژگان: تنوع فرهنگی، آسیب، دانش آموزان، مهاجر
 • هوشنگ خسروی* صفحات 76-91
  توجه به موضوع امنیت غذایی و سلامت جامعه و اهمیت دادن به مصرف محصولات ارگانیک باعث افزایش استفاده از کودهای زیستی در دهه های اخیر شده است. کود زیستی فرآورده ای حاوی ریزجانداران مفیدی است که از طریق سازوکارهای مختلف، موجب افزایش رشد و تامین عناصر موردنیاز گیاهان می شود. باکتری های محرک رشد گیاه مانند سودوموناس و تثبیت کنندگان نیتروژن مولکولی مانند ریزوبیوم، ازتوباکتر و آزوسپیریلوم از مهم ترین ریزجانداران مورداستفاده در تولید کودهای زیستی هستند. تولیدکنندگان عمده کودهای زیستی شامل اروپا، استرالیا، برزیل، کانادا، چین، هندوستان، روسیه و آمریکا هستند. در ایران نیز تولید و مصرف کودهای زیستی در دو دهه اخیر رونق یافته و درحال توسعه است. تاکنون یک استاندارد واحد جهانی برای کنترل کیفی و مصرف کودهای زیستی تدوین نشده است با این حال در برخی کشورها ازجمله ایران استانداردها و دستورالعمل هایی در این زمینه تدوین شده است. کودهای زیستی عمدتا به شکل های پودری، مایع و گرانول تولید می شوند. روش عمده مصرف کودهای زیستی برای اکثر محصولات کشاورزی به صورت بذرمال بوده با این حال غوطه ورسازی بذر، نشاء، قلمه یا نهال نیز کاربرد دارد. کودآبیاری در سیستم های آبیاری سطحی، قطره ا ی، بارانی و زیرزمینی نیز برای برخی از کودهای زیستی قابل استفاده است. برای استفاده در باغات، مصرف در خاک به صورت چال کود و یا کانال-کود توصیه می شود. محلول پاشی نیز برای بعضی از کودهای زیستی در محصولات زراعی و باغی قابل استفاده است.
  کلیدواژگان: مایه تلقیح، محرک رشد، بذرمال
 • علی اصغر سعدآبادی*، فرنوش اعلامی، سارا پناهی، زهره رحیمی راد صفحات 92-113

  هدف:

   امروزه استقرار و توسعه زیست بوم کارآفرینی دانشجویی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل زمینه ای، در تبدیل دانشجویان به کارآفرینان آینده، در راس توجه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی قرارگرفته است. علیرغم اهمیت این مفهوم در سپهر کارآفرینی کشور، کمتر پژوهشی در کشورمان به این موضوع پرداخته است.

  روش پژوهش: 

  نخست از طریق مصاحبه با افراد صاحب نظر و به کارگیری روش تحلیل مضمون، اجزا و ابعاد زیست بوم کارآفرینی دانشجویی شناسایی شده، سپس با استفاده از راهبرد آزمایشگاه زنده به رشد و پرورش ایده های خلاقانه در این حوزه پرداخته می شود.

  یافته ها

  ابتدا اجزا و ابعاد اصلی یک زیست بوم کارآفرینی دانشجویی استخراج شد و سپس به عنوان یک مطالعه موردی، رویداد نوآ در دانشگاه شهید بهشتی به عنوان رویداد استارتاپی و در قالب آزمایشگاه زنده که شامل چهار فاز چشم انداز، طراحی اولیه، ارزیابی، انتشار و تصویب می باشد، موردبررسی قرار گرفت.

  نتیجه گیری

  در این رویداد ایده های دانشجویان و اعضای هییت علمی دانشگاه جنبه عملیاتی- کاربردی پیدا کرد، ایده ها از حالت ذهنی به صورت عملیاتی درآمدند. در این رویداد تلاش شد تا بستری برای رقابت در یک فضای سالم بین شرکت کنندگان ایجاد شود و همچنین فرصت عملیاتی سازی طرح و ورود به بازار این حوزه را برای آن ها فراهم شود. همچنین شبکه سازی و ایجاد ارتباط میان شرکت کنندگان و فعالین حوزه های فرهنگی و اجتماعی، رشد و پرورش خلاقیت و نوآوری دانشسینجویان در این حوزه ها، تبدیل ایده های فرهنگی - اجتماعی به یک محصول، حمایت مالی و معنوی ایده ها، دستیابی به راه حل های موثر برای مشکلات فرهنگی و اجتماعی در حوزه کارآفرینی دانشجویی از اهداف اساسی برگزاری این رویداد محسوب می شود. همچنین تلاش شد تا وضعیت کارآفرینی دانشجویی در دانشگاه بهشتی از طریق تقویت زیست بوم کارآفرینی دانشجویی بهبود یابد.

  کلیدواژگان: زیست بوم کارآفرینی، کارآفرینی دانشجویی، استارتاپ، رویداد نوآوری، آزمایشگاه زنده
 • الهه جوادی*، محمدباقر علیزاده اقدم، محمد عباس زاده صفحات 114-139

  هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر پارک های علم و فناوری بر کارآفرینی دا نشجو یا ن دانشگاه تبریز با تاکید بر نقش استارتاپ ها می باشد. این مطا لعه از لحاظ ماهیت، از نوع توصیفی بوده واز لحاظ هدف از نوع مطا لعا ت کاربردی می باشد و از لحاظ گرد آوری داده ها از نو ع مطا لعات پیما یشی است و از پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری مورد مطا لعه، تمامی دانشجویان دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 1399- 1400 می باشد . نمونه ی آماری بر اساس جدول مورگان با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی 385 نفر تعیین شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش برای گردآوری داده ها، پرسشنامه ی کار آفرینی هاگس و مورگان بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آزمون کولموگروف اسمیرنوف و همبستگی پیرسون و تی دو نمونه ی مستقل و آنوا استفاده می شود . نتایج نشان داد که بین توسعه ی پارک های علم و فناوری و توسعه ی استارت آپ ها با کار آفرینی دانشجویان دانشگاه تبریز رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد. یعنی با افزایش پارک های علم و فناوری و استارت آپ ها ، کارآفرینی دانشجویان نیز افزایش می یابد .همچنین میزان کارآفرینی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز براساس جنسیت و رشته ی تحصیلی متفاوت بود .یعنی میزان کارآفرینی پسران از دختران بیشتر بود. و همچنین میزان کارآفرینی در رشته های علوم کامپیوتر و IT و رشته های مکانیک ، رشته ی فیزیک ، شیمی ، رشته ی برق و الکترونیک نسبت به سایر رشته ها بیشتر بود.

  کلیدواژگان: پارک های علم وفناوری، کارآفرینی، استارتاپ ها، دانشگاه تبریز
 • فاطمه طباطبایی یزدی*، امیرعلی برومند صفحات 140-165
  پس از انقلاب صنعتی، تخریب گسترده محیط زیست دغدغه ای را در میان نخبگان محیط زیستی به وجود آورد تا به ارایه راهکارهایی برای بازگرداندن بوم سازگان هایی تخریب شده به وضعیت مطلوب و یا پیش از تخریب بپردازند. هدف پژوهش حاضر، تبیین مفهوم بازسازی بوم شناختی (احیای اکوسیستمی) در سطح بوم سازگان (اکوسیستم) و تشریح پیوند آن با توسعه پایدار شهری است. در پژوهش حاضر از روش مرور و تحلیل اسنادی بهره گرفته شد. یافته ها حاکی از آن بود که با نگرش بوم سازگانی به تاثیرات بازسازی بوم سازگانی بر شهر ها، می توان آن ها را در دو مقیاس "سیمای سرزمین در مقیاس شهر" و "شهر به عنوان بخشی از یک بوم سازگان یکپارچه" بررسی نمود. در هر دو مقیاس، بازسازی بوم شناختی موجب بازسازی و توسعه پایداری شهری می گردد؛ اما به طور کلی می توان گفت خصوصا در شرایطی که شهر به عنوان بخشی از بوم سازگانی کلان مدنظر قرار گیرد و بازسازی در مناطقی که پتانسیل و تنوع بالای حیات دارند مثل مناطق حفاظت شده اتفاق بی افتد، شهر شاهد اثرات مثبت بیشتری خواهد بود. در برنامه های مدیریتی و همچنین اسناد فرادست کلان شهر مشهد دیدگاه بوم سازگانی به تازگی مورد توجه قرارگرفته است. در این مطالعه به مواردی از برنامه های بازسازی بوم شناختی در راستای اسناد فرادست و در جهت دستیابی به توسعه پایدار در این کلانشهر اشاره و پیشنهاداتی کاربردی در این مسیر ارایه شده است. نتایج پژوهش حاضر در قالب مدل مفهومی "بازسازی بوم سازگانی و پایداری شهری" ارایه شد تا نشان دهد چگونه بازسازی بوم سازگانی پیش بایست و لازمه تحقق پایداری شهری است.
  کلیدواژگان: احیا اکوسیستمی، تاب آوری بوم سازگانی، پایداری شهری، توسعه پایدار، مدل مفهومی
 • امیر عسگری*، رضا عسگری صفحات 166-189
  اقتصاد چرخشی در قالب یکی از موضوعات حیاتی و در حال توسعه در حوزه نوآوری اجتماعی و توسعه پایدار و در پاسخ به تحولات جاری بین المللی در خصوص گرمایش زمین، کمبود منابع، توجه به محیط زیست و همچنین ارایه مدلی اقتصادی باهدف حذف ارتباط مستقیم مابین توسعه اقتصادی و استفاده از منابع، به عنوان یکی از روندهای روز دنیا توجه خیل عظیمی از پژوهشگران، متخصصان و اهالی سیاست گذاری را به خود جلب نموده است. بااین وجود، مفهوم اقتصاد چرخشی به عنوان یک کلان مفهوم هنوز در حال توسعه است. علاوه براین، بسیاری از متخصصان، تشریح مفهوم اقتصاد چرخشی را به بستر ظهور آن وابسته دانسته اند، ولی پژوهشی مدون که این مفهوم را در بستر بوم سازگان نوآوری بصورت جامع و از دید اکوسیستمی بررسی کرده باشد، در دسترس نمی باشد. در این میان، پژوهش حاضر سعی دارد تا باهدف مفهومینه سازی اقتصاد چرخشی در بوم سازگان نوآوری، به تشریح استقرار بوم سازگان نوآوری چرخشی با استفاده از منابع پیشین و نظر متخصصان بپردازد. ازاین رو، این پژوهش در تلاش است تا با استفاده از رویکردی ترکیبی و از طریق روش های (1) مطالعه نظام مند باهدف استخراج داده های پیشین، (2) تحلیل مضمون باهدف بررسی نظر متخصصان، به ارایه تصویری از زیرساخت ها، راهبردها، برنامه ها و موارد موردنیاز جهت استقرار بوم سازگان نوآوری چرخشی بپردازد. این پژوهش در قالب سوال اصلی خود با عنوان « چیستی راهبردهای اساسی استقرار نظام اقتصاد چرخشی در ایجاد بوم سازگان» به تشریح آنان و سپس بیان گزاره های سیاستی برای تسهیل فرایند استقرار بوم سازگان نوآوری چرخشی می پردازد. نتایج حاصل از این پژوهش، برای طیف گسترده ای از پژوهشگران، سیاست ورزان در حوزه های مختلف، فعالان اقتصادی و همچنین نهادهای متولی توسعه پایدار، دستاوردهایی به همراه خواهد داشت.
  کلیدواژگان: اقتصاد چرخشی، توسعه پایدار، سیاست گذاری فناوری، محیط زیست
 • رویا وصال آزاد، احمدرضا احمدی میرقائد* صفحات 190-227
  سیبرنتیک، در واقع علمی است که به نظام های ارتباطی و کنترل در موجودات زنده، ماشین ها و سازمان ها می پردازد. پس از پیدایش سیبرنتیک، اکثر علوم، به گونه ای آشکار یا تلویحی از اصول آن بهره مند شده اند و در این راستا، هر یک به فراخور حوزه خود و به زعم صاحب نظران آن علم، توصیفی مناسب از آن را ارایه داده اند. انسان یا هر موجود متحرک، یک سیستم پویا و پیچیده ی سایبرنتیکی است. بنابراین، سیستم متحرک از قوانین و اصول سایبرنتیک، پیروی می کند. سیستم های سیبرنتیکی به دنبال کنترل، پیش بینی، مشاهده و سنجش پذیری حرکات مختلف در سیستمهای گوناگون و چگونگی ارتباط این سیستم ها با زیرسیستم ها و حتی دیگر سیستم ها می باشند. تا از این طریق به درک، پیش بینی و یا حتی خلق حرکات جدید نیز دست یابند. باتوجه به قابلیت مشاهده و اندازه گیری بودن حرکات، و به دلیل اینکه حرکات نشان دهنده ارتباط میان سیستم ها و زیرسیستم های درگیر در حرکت هستند، و با عنایت به تعریف حرکت سیبرنتیکی، تحلیل سایبرنتیکی حرکت، روشی برای یادگیری چگونگی تصمیم گیری اجزای سیستم های کنترل کننده ی حرکت، و نیز سبب کسب دانش عمیق تری نسبت به اهداف فوری و درک حرکات می شود. در این مقاله که به روش کتابخانه ای و مرور منابع انجام گرفته است، محققین به بررسی، معرفی و شناخت انواع حرکت در سیبرنتیک، عوامل موثر بر آن، حرکت سیبرنتیکی، پویایی و بازخورد در سیستم های سیبرنتیکی، پویایی (حرکت) در نظام کتابخانه - به عنوان یک سیستم سایبرنتیکی - و همچنین مهم ترین اصول سایبرنتیک، کاربست و تعامل آنها با حرکت، خواهند پرداخت.
  کلیدواژگان: حرکت در سایبرنتیک، سیبرنتیک، پویایی سیستم، حرکت سیبرنتیکی
 • محمدامیر کریمی* صفحات 228-249
  شهروندان هر جامعه ای از حقوق و اختیاراتی بهره مند و برخوردار می باشند که بسیاری از آنها جز نیاز های اولیه و اساسی محسوب می شود که می بایست محترم شمرده شده و تضمین گردد. یکی از مهم ترین حقوق هر شهروند جامعه، حق دسترسی عادلانه و بدون تبعیض آمیز به کلیه ی امتیازات و خدمات قابل ارایه توسط نهادها و ارگان ها می باشد.اما امروزه شاهد آن هستیم که برخی افراد با ادعای نفوذ و اعتبار نزد مقامات ، کارکنان و به طور کلی نهاد های ارایه دهنده خدمات، به صورت خلاف واقع و خارج از تشریفات و روال عادی در قبال اخذ مال اقدام نموده که در عرف ما به کارچاق کنی مشهور می باشد.در مقاله حاضر سعی بر این شده است که؛ با عنایت به اینکه صرف لفظ کارچاق کنی به تنهایی در قوانین ما فاقد وجود خارجی بوده، با تامل در متون حقوقی، واعمال مشابه، برای عمل مذکور درحالات و فروض مختلف مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است. از واکاوی و مداقه در اعمال کارچاق کن ها و گسترش روز افزون آنها و همچنین رویکرد قانونی در قبال این رفتار های ناقض نظام سلامت اداری نتیجه می گیریم که: قوانینی که بیشترین تطابق با عمل کارچاق کنی را دارا می باشند مدت زمان بسیار زیادی از تصویب آنها گذشته است و دیگر باتوجه با شرایط فعلی جامعه که شاهد پیشرفت و گسترش بزهکاری در تمامی حوزه ها می باشیم ، پاسخگو نخواهد بود و در این باره از نظر قانونی کاملا منفعلانه عمل شده است.همچنین عواملی چون گسترش بدون ضابطه دفاتر و موسسات حقوقی در سالیان گذشته و عدم نظارت کافی بر آنها، وجود کاغذ بازی اداری در نهاد ها و سازمان ها، مجازات های بازدارنده و... مجموعه عواملی هستند که در وقوع و گسترش کارچاق کنی دخیل هستند.
  کلیدواژگان: کارچاق کنی، دلالی، اعمال نفوذ، کلاهبرداری، فساد اداری
|
 • Ghasem Azadi * Pages 1-9
  Objective

  The promotion of science is one of the new topics that has received much attention in recent years. Promoting science is trying to reflect scientific ideas in a way that the general public can understand the science's basic concepts. Considering the importance and position of science popularization, this research has been formed in order to follow and review the policies in the field of science promotion based on the country's upstream documents and to fill the research gap in this field.

  Method

  This research is descriptive-analytical and it uses the method of content analysis and documentary review. By examining the content of upstream documents and the policies of the country in this study, 11 documents and policies that have dealt with the promotion of science were analyzed. This study determines what aspect of the promotion of science each of these cases addressed.

  Findings

  Based on this study, it was found that the "Comprehensive Scientific Map of Health" includes the issue of science generalization in values and strategies, introduced the relevant institutions and pointed to some tools to achieve this and some indicators in order to evaluate the extent of their accomplishments has been proposed. This document has performed better than other documents and policies in this area. The "Comprehensive Scientific Map of the country", in addition to the evaluation criteria, has tried to consider other aspects and dimensions of the subject of promotion. Other studied documents have more or less addressed various aspects of the subject of science promotion.

  Keywords: Science Promotion, Document Mining, Research Policy, Science Promotion Policies, Iran Upstream Documents
 • Ali Gholami Pol Basreh, Moighan Mohammadi Naeeni *, Faezeh Nateghi Pages 10-29
  The purpose of this study is to design a formal and experienced curriculum model for sixth grade elementary mathematics course. In this study, through literature review and exploratory interview, to identify the components of formal and experienced curriculum for sixth grade elementary mathematics course through analysis The theme and content analysis method (analysis unit coding, categories and registration unit) were discussed. For field interviews, formal curriculum research participants include curriculum faculty members and math faculty members, top math instructors, math curriculum planners, and researchers in the field of curriculum planning education familiar with math and curriculum education. They were curricula, and in terms of the curriculum experienced, the community includes experienced and specialized teachers in the sixth grade of elementary school. To analyze the data, continuous comparison method was performed during three stages of open, axial and selective coding using MaxiCode software of Pro version. Data analysis showed that the components of the formal curriculum in both practical and rational dimensions include problem solving, creativity, activities, intellectual skills and comprehension and reasoning; And the components of the curriculum experienced in both theoretical and practical dimensions including problem solving approach, purposeful teaching, teaching principles, practical teaching, research-based teaching method, exploratory teaching method, teaching in departments, modern teaching method and method Teaching is motivating. The results of the present study can be a good guide for the planners of the sixth grade elementary mathematics curriculum to determine the educational topics.
  Keywords: problem solving, creativity, comprehension, reasoning, Teaching
 • Azadeh Derakhshanfar, Fatemeh Ahmadi Kalateh Ahmad *, Ashraf Shekarbaghani Pages 39-49

  The aim of research is to analyze and compare the educational contents Iran and Russia textbooks, in the topic of electromagnetic physics. In that research, are used Bloom taxonomy of cognitive domains for the issues and questions. The statistical Society in this research are Iranian physics textbook, published in 1395, and Russia physics textbook, published in 2014 in the topic of the electromagnetic. The research method is also a combination (qualitative and quantitative). In addition, one of the authors of the article is fluent in Russian, which was essential for analyzing the text of a Russian book. All of the issues and questions of this topic from two books in six levels of Bloom's cognitive levels (knowledge, understanding, understanding, application, analysis, composition and evaluation) were qualitatively and quantitatively evaluated and analyzed. According to the data analysis, the frequency diagram shows that Bloom's cognitive levels for the questions of Russian physics textbook is more normal and more appropriate than the textbook of physics in Iran. This topic can affect on student's meaningful learning. For this purpose, the authors of scientific books (both academic and non-academic) are suggested to pay attention to Bloom's cognitive levels in compiling and setting the goals of the books.

  Keywords: Iran physics textbooks, Russia physics textbooks, Bloom taxonomy of cognitive domains, Electromagnetic topic
 • Vida Rahiminezhad * Pages 50-61
  Improving teachers' competencies are of particular importance for improving students' academic achievement. Teachers with sufficient skills and knowledge can create a favorable environment for students' academic progress. The purpose of this study is 1) to identify different components of teacher competencies, and 2) to identify the factors that motivate teachers to improve their own competencies. To achieve these two goals, the qualitative method was used. The instrument was a semi-structured interview. Questions of the interview were provided based on Herzberg's motivational theory. The statistical population includes teachers and educational experts who can have access to them in Tehran. The sample size includes theoretical foundations and related research available, as well as 12 teachers and educational experts in different areas of education in Tehran. Purposeful sampling was performed. After reviewing, it was found that teacher competencies include 6 components include "teacher professional responsibilities", "classroom management and organization", "teaching", "effective teaching prerequisites", "planning and preparation" and "teacher personal characteristics". Each of these components has some sub-components. After coding and categorizing the interviews, it was found that motivating factors are divided into two categories, motivators and hygiene. In accordance with each of them, interventions can be made to motivate their teachers to upgrade their teacher competencies by actively participating in approved education courses, virtual and non-virtual courses, and searching for relevant materials.
  Keywords: Students 'academic achievement, teachers' competencies, motivation
 • Ghasem Arabshiraz, Nader Solimani *, Hamid Shafizadeh Pages 62-75
  The present study was designed and conducted with the aim of biological experience of immigrant students of cultural diversity in Iranian schools. The present study was one of the qualitative researches that was conducted in the field. The qualitative method used in the present study was phenomenological. Participants in the present study included immigrant students in Qarchak. Participants in this study were sampled using purposive sampling and homogeneous sampling selection approach and at the same time with maximum diversity. This issue was formed until the theoretical saturation was reached. Finally, 14 interviews were conducted in this regard. The data collection tool in the present study was a semi-structured interview. In order to analyze the data, thematic analysis was used. The results showed that there are 4 main themes and 26 sub-themes. According to the results of the present study, the harms caused by not managing cultural diversity in schools include educational, social, personal and environmental harms.he data collection tool in the present study was a semi-structured interview. In order to analyze the data, thematic analysis was used. The results showed that there are 4 main themes and 26 sub-themes. According to the results of the present study, the harms caused by not managing cultural diversity in schools include educational, social, personal and environmental harms.
  Keywords: Cultural diversity, harm, Students, Immigrants
 • Houshang Khosravi * Pages 76-91
  Paying attention to the issue of food security and community health and the importance of organic products consumption has increased the use of biofertilizers in recent decades. Biofertilizer is a product containing beneficial microorganisms that increases growth and supply of required elements for plants through various mechanisms. Plant growth promoting rhizobacteria such as Pseudomonas and molecular nitrogen fixersers such as Rhizobium, Azotobacter and Azospirillum are the most important microorganisms used in biofertilizers production. The most important producers of biofertilizers include Europe, Australia, Brazil, Canada, China, India, Russia and the United States. In Iran, the production and consumption of biofertilizers has flourished and is developing in the last two decades. So far, a single global standard for quality control and application of biofertilizers has not been developed, however, in some countries, including Iran, standards and guidelines have been developed in this field. Biofertilizers are mainly produced in powder, liquid and granule forms. The main method of using biofertilizers for most agricultural crops is seed inoculation, however, seed immersion, seedlings, cuttings or saplings is also used. Fertigation can also be used for some fertilizers in surface, drip, sprinkler and underground irrigation systems. Soil application is recommended for use in orchards. Foliar application can also be used for some biofertilizers in agricultural and horticultural crops.
  Keywords: Inoculum, Growth promoter, Seed inoculation
 • AliAsghar Sadabadi *, Farnoosh Aalami, Sara Panahi, Zohreh Rahimi Rad Pages 92-113
  Objective

  Today, the establishment and development of student entrepreneurship ecosystem as one of the most important underlying factors in turning students into future entrepreneurs, has been at the forefront of universities and higher education institutions. Despite the importance of this concept in the field of entrepreneurship in the country, less research in our country has addressed this issue.

  Method

  First, through interviews with experts and using the method of content analysis, components and dimensions of the student entrepreneurship ecosystem are identified, then using the living lab strategy to develop creative ideas in this area.

  Finding

  First, the main components and dimensions of a student entrepreneurship ecosystem were extracted and then, as a case study, the Nova event at Shahid Beheshti University as a startup event in the form of a living lab that includes four phases of vision, initial design, evaluation, publication and approval was examined.

  Conclusion

  In this event, the ideas of students and faculty members of the university became operational-applied, the ideas became operational from the mental state. In this event, an attempt was made to create a platform for competition in a healthy environment among the participants, as well as to provide them with the opportunity to implement the plan and enter the market in this field. Also, networking and communication between participants and activists in the cultural and social fields, growth and development of students' creativity and innovation in these fields, turning socio-cultural ideas into a product, financial and spiritual support of ideas, achieving effective solutions to cultural and social problems in the field of student entrepreneurship is one of the main goals of holding this event. Efforts were also made to improve the situation of student entrepreneurship at Beheshti University by strengthening the student entrepreneurship ecosystem.

  Keywords: Entrepreneurship ecosystem, Student Entrepreneurship, Startup, Innovation Event, Living Lab
 • Elaheh Javadi *, MohammadBagher Alizadeh Aghdam, Mohammad Abbaszadeh Pages 114-139

  The main purpose of this study is to investigate the impact of science and technology parks on entrepreneu rship of Tabriz University students with emphasis on the role of startups.Thi s study is descriptive in nature a nd describes society and in terms of purpose is a type of a pplied studies and in terms of d ata collection is S urvey studies.A questionnaire was used .The statistical population of the study is all students of Tabriz univ ersity in the academic year 1399-1400 . The stati stical sample was determined based on Morgan table usin g the relative stratified sampling method of 385 people.The tools used in this study to collect data were the H oggs and Morgan.Entrepreneurship Questionnai re. In order to analyze the data Kolmogorov-Smirnov test methods and pearson correlation and T-two independent samp les and ANOVA are used .The results sho wed that between th e development of science an d technology parks and the development of start-ups with entr epreneurship of Tabriz uni versity students There is a po sitive and significant relationship.That is with t he increase of science and technology parks and startups students entrepre neurship will also increase.Als o the rate of entreprene urship among Tabriz Universi ty students was different based on gender and field of study.That is the rate of entrepreneurship of boys was higher than that of girls.Also the rate of entrepreneur ship in the fields of computer science and IT and the fields of mechanics physics chemistry electricity and electronics was higher than other fields.

  Keywords: Science, Technology Parks, Entrepreneurship, Startups, University of Tabriz
 • Fatemeh Tabatabaei Yazdi *, Amirali Borouamand Pages 140-165
  After the Industrial Revolution, widespread environmental degradation raised concerns among environmental elites to provide solutions to restore degraded or pre-degraded ecosystems. The purpose of this study is to explain the concept of ecological reconstruction at the level of ecologists and to explain its connection with sustainable urban development. The present study used documentary review and analysis method. The findings indicated that with the attitude of ecosystems to the effects of ecosystem reconstruction on cities, they can be examined in two scales: "Landscape at the city level" and "City as part of an integrated ecosystem". At both scales, ecological restoration leads to the rehabitation and development of urban sustainability; But in general, it can be said that the city will see more positive effects, especially if the city is considered as part of large-scale ecosystems and reconstruction takes place in areas with high potential and diversity of life, such as protected areas. In management programs as well as documents above the metropolis of Mashhad, the view of eco-construction has recently been considered. In this study, some cases of ecological reconstruction programs in line with upstream documents and in order to achieve sustainable development in this metropolis have been pointed out and practical suggestions in this direction have been presented. The results of the present study were presented in the form of a conceptual model of "ecological reconstruction and urban sustainability" to show how ecological reconstruction is a prerequisite and necessary for the realization of urban sustainability.
  Keywords: Ecological Restoration, Ecosystem resilience, Urban sustainability, sustainable development, Conceptual model
 • Amir Asgari *, Reza Asgari Pages 166-189
  Circular economy as a challenging issue in social innovation area, more specifically with a focus on sustainable development, and in response to current global challenges regarding, warming, resource scarcity, attention to the environment as well as the presentation of an economic model aimed at eliminating the direct link between economic development and resource use, has been widely discussed by researchers, experts and policymakers as one of the world's trends. However, the concept of circular economy as a macro concept is still developing. In addition, many experts have considered the explanation of the circular economy concept to be dependent on the context of its emergence, but there is few documented research that has examined this concept in the context of innovation ecosystems.The present study tries to describe the implementation of circular innovation ecosystem with the aim of conceptualizing the circular economy in the innovation ecosystem using previous sources and experts' opinions. Therefore, this study, using a hybrid approach and through methods such as (1) systematic review aiming at extracting previous data, (2) content analysis aiming at examining the opinion of experts, presents the infrastructure, strategies, programs, and requirements for establishing a circular innovation ecosystem. This research stands out for a general question of what is the fundamental strategies of circular economy in implementation of circular innovation ecosystems. The results of this research will bring achievements for a wide range of researchers, policymakers in various fields, economic activists as well as institutions in charge of sustainable development.
  Keywords: Circular Economy, sustainable development, technological policy making, Environment
 • Roya Vesal Azad, Ahmadreza Ahmadi Mirghaed * Pages 190-227
  Cybernetics is the science that deals with communication and control systems in living things, machines, and organizations. Since the advent of cybernetics, most sciences have explicitly or implicitly benefited from its principles, and in this regard, each according to their own field and according to experts in that science, have provided an appropriate description of it. Humans or any moving thing is a dynamic and complex cybernetic system. Thus, the mobile system follows the rules and principles of cybernetics. Cybernetic systems seek to control, predict, observe, and measure various movements in different systems and how these systems relate to subsystems and even other systems. In this way, they can understand, predict or even create new movements. Given the ability to observe and measure motion, and because motion represents the relationship between systems and subsystems involved in motion, and given the definition of cybernetic motion, cybernetic motion analysis is a way of learning how to make decisions. Acquisition of components of motion control systems, as well as gain deeper knowledge of immediate goals and movement perception. In this article, which has been done by library and resource review method, researchers have studied, introduced and recognized the types of motion in cybernetics, the factors affecting it, cybernetic motion, dynamics and feedback in cybernetic systems, dynamics (motion) in The library system - as a cybernetic system - as well as the most important principles of cybernetics, their application and interaction with movement, will be discussed.
  Keywords: Move in cybernetics, Cybernetics, system dynamics, cybernetical move
 • MOHAMMADAMIR Karimi * Pages 228-249
  Citizens of any society enjoy rights and authorities Many of them are among the basic needs that must be respected and guaranteed. One of the most important rights of every citizen of society, The right to fair and non-discriminatory access to all privileges and services provided by institutions and bodies But today we see that some people claim influence and credibility with the authorities, employees and Generally service providers Acted against the acquisition of property in an unrealistic manner and outside the normal procedures and procedures Which in our custom is known as jobber. In the present article, it has been tried that, Given that the mere word of trafficking alone in our laws has no external existenceBeen. By reflecting on legal texts, and similar practices . For the mentioned action, it has been studied and analyzed in different situations and assumptions . From investigation and scrutiny in the actions of traffickers and their increasing expansion and also conclude that the legal approach to these behaviors violates the administrative health system The laws that are most in line with the practice of trafficking have long since passed. Given the current situation in society, we are witnessing the development and spread of crime in all areas will not be held accountable, and he has been completely passive in this regard legally. Also, factors such as the unregulated expansion of law firms and institutions in recent years and insufficient supervision over them. Existence of administrative paperwork in institutions and organizations, deterrent punishments and ... .There are a number of factors that are involved in the occurrence and spread of trafficking
  Keywords: jobber, Broker, claim unlawfully, Fraud, Corruption