فهرست مطالب

پژوهش های فقه و حقوق اسلامی - سال هجدهم شماره 4 (پیاپی 69، پاییز 1401)

فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
سال هجدهم شماره 4 (پیاپی 69، پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/11/02
 • تعداد عناوین: 11
|
 • صادق امین دهقان، نجادعلی الماسی، ابراهیم یاقوتی صفحات 11-28

  با توجه به اینکه قوانین موجود ما دارای سابقه فقهی در فقه امامیه و در برخی موارد اقتباس و ترجمه شده از حقوق و قوانین برخی کشورهای اروپایی است، گاهی بین مواد قانونی در قوانین داخلی ناسازگاری و تعارضی دیده می شود و یا در فهم معانی آن ها حتی بین حقوقدانان اختلاف نظر پیش می آید. برای تفسیر و تاویل برخی مواد قانونی و رفع ابهام از آن ها باید به وسایل و روش های موجود در سیستم حقوقی ایران، یعنی اصول لفظی و در حقوق اروپایی به نام هرمنوتیک حقوقی متوسل شد. با توجه به وجود موارد متعدد ابهام و یا تعارض در برخی مواد قانونی در قانون مدنی ضروری است با شناخت و استفاده از وسایل موجود به تفسیری صحیح از قوانین بپردازیم و هدف از این تحقیق شناخت وسایل و طرقی است که در هر دو نظام حقوقی ایران و اروپا وجود دارند. در تدوین این تحقیق با روش کتابخانه ای از کتب و مقالات موجود فیش برداری شده و از نوع توصیفی تحلیلی بوده است. از یافته های این تحقیق به فهم صحیح و رفع تعارض ظاهری برخی مواد قانون مدنی در حواله، ضمان و برات با به کارگیری اصول پذیرفته شده در تفسیر و هرمنوتیک حقوقی می توان اشاره نمود. در تعریف قانونی حواله، از کلمه طلب استفاده شده است، ولی با توجه به ریشه های موجود و بقیه مواد قانونی، باید گفت منظور از آن دین بوده است. شخص ثالث به کاررفته در قانون مدنی در عقد حواله جزء اطراف عقد است و بدون قبول او حواله منعقد نمی شود. برات نیز با وجود شباهت های زیاد به حواله از لحاظ تشریفاتی بودن صدور اثر قبولی در آن و مفهوم شخص ثالث، با حواله تفاوت های اساسی دارد.

  کلیدواژگان: اصول لفظی، برات، عقد حواله، هرمنوتیک حقوقی
 • محمدصادق ایران عقیده، علیرضا صابریان، سید علی جبار گلباغی ماسوله صفحات 29-51

  براندازی نرم نظام اسلامی که در شمار انقلاب های مخملی و رنگی قرار دارد، از مباحث مستحدثه و نوظهور در ادبیات فقه سیاسی و جزایی اسلام و برخی از دیگر رشته های علوم انسانی است که امروزه، نظر صاحبان اندیشه در این رشته ها را به خود جلب کرده است. شیوه و نوع اقدامات براندازان نرم، نوعا، بهره گیری از فن آوری های نوینی مانند: شبکه های ماهواره ای و فضای مجازی، در کنار استفاده از سمن ها و اعتراضات مدنی گسترده، جهت مقابله با نظام های مستقل و مشروع است که نظام اسلامی هم از این تهدید جدی، مستثنی نیست. تفاوت اقدامات براندازی نرم نظام اسلامی با براندازی سخت و سنتی آن، مانند بغی، در شکل و شیوه های اجراء است؛ هر چند که هدف و نتیجه ی هر دوی آن ها مقابله با نظام اسلامی و سقوط آن است. این واقعیت، ضرورت سخن از جرم انگاری براندازی نرم نظام اسلامی را نمایان می سازد. توجه به وسعت مفهومی و شرایط بغی و وحدت هدف و نتیجه بین بغی و براندازی نرم نظام اسلامی، بغی را یکی از عناوین مجرمانه ای در فقه جزایی قرار می دهد که می توان از امکان جرم انگاری براندازی نرم نظام اسلامی، در قالب آن، سخن راند. مقاله ی حاضر، در پی تبیین مفهوم براندازی نرم نظام اسلامی و تطبیق آن با مفهوم و شرایط جرم بغی، امکان جرم انگاری براندازی نرم نظام اسلامی را تحت عنوان مجرمانه ی بغی می سنجد و مستند به تحلیل فقهی جرم بغی، براندازی نرم نظام اسلامی را پدیده ی مجرمانه ی نوظهوری تحت عنوان جرم بغی و از مصادیق نوین و امروزین آن، نتیجه می گیرد.

  کلیدواژگان: براندازی نرم، جرم انگاری براندازی نرم نظام اسلامی، بغی و برندازی نرم
 • پرویز باقری صفحات 52-70

  اصل نسبی بودن قرارداد حاکی از آن است که عقد فقط نسبت به طرفین قرارداد و قایم مقام قانونی آنان موثر است. لذا اشخاصی غیر از طرفین و قایم مقام آنها حق دخالت در دعاوی راجع به آن قرارداد و توافق را ندارند. در مقابل استثنایاتی بر این اصل وارد است که حدود آن را بعضا قانون و یا قرارداد با معیار ذی نفعی مشخص می نماید. اهلیت مدعی جزء شرایط اساسی می باشد که قانونگذار ما در تبیین آن با چالش مواجه گردیده است. از جمله چالش های نوین ذینفعی ثالث در عقد حوزه حقوق مالکیت فکری و مساله توافق ایتلافی حق اختراع و قرارداد لیسانس و فرند فن آوری است. سوال این است که چگونه می توان ذی نفعی ثالث در چنین قرادادهایی را تبیین نمود؟ در عین حال اداره فضولی مال غیر و فروش آن  از جمله موضوعات دیگری است که  در مساله ذی نفعی ثالث نیازمند تبیین و  شرح و بسط است. سوال قابل طرح دیگر آن است که آیا ذی نفعی ثالث در عقودی همچون نفع ثالث در تعهد به نفع ثالث از اصل نسبی بودن قراردادها فاصله گرفته اند؟ این اصل اقتضای آن را دارد که اثر عقد به طرفین و قایم مقام آنان برسد و برای ثالث نمی توان چنین حقی متصور بود. مقاله حاضر تلاش می نماید تا با نگاهی نو و به مدد روش تحلیل انتقادی و تحلیلی-توصیفی ضمن بررسی استثناهای وارده بر ذی نفعی ثالث در عقد، چالش های حقوقی آن را مورد مداقه قرار داده و پاسخی در خور به پرسشهای فوق ارایه نماید.

  کلیدواژگان: ذی نفعی ثالث، اصل نسبی بودن قرارداد، توافق ائتلافی، اداره فضولی مال غیر
 • اسماعیل جعفری، حسن حاجی تبار فیروزجایی، مهدی اسماعیلی صفحات 71-96

  به دنبال عدم موفقیت نظام عدالت کیفری رسمی در امر مبارزه با بزهکاری، در اواخر قرن بیستم میلادی، جنبش جدیدی تحت عنوان «حداقل سازی حقوق کیفری» در قالب سازوکارهای جرم زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی به ویژه در برابر جرایم کم اهمیت و مجرمین غیر خطرناک در افکار اندیشمندان و قانونگذاران شکل گرفت که به عنوان یک راه حل مناسبی جهت مدیریت جرم از طریق به مشارکت طلبیدن مردم و نهادهای غیررسمی به منظور حذف و یا کاهش آثار نامطلوب ناشی از تورم جزایی، افزایش مقبولیت اجتماعی دستگاه عدالت کیفری و تسهیل فرایند بازپروری مجرم و ایجاد عدالت اجتماعی محسوب می شود. یافته ها حاکی از این است که سیاست کاهش توسل به نظام عدالت کیفری مورد توجه آموزه های فقه اسلام از جمله آیات قرآن کریم، روایات و دیدگاه فقهای امامیه در قالب تکیه حاکم دادگاه به اصول و قواعد فقهی گوناگون در فرایند رسیدگی و صدور حکم و نیز اجرای مجازات، بوده است. همچنین، قانونگذار ایران با تصویب قوانین مجازات اسلامی مصوب 1392 و آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون کاهش مجازات حبس مصوب 1399 از طریق پیش بینی تدابیر گوناگون کیفرزدایی و قضازدایی نیز اراده واقعی خود را جهت پیوستن به این جنبش در قالب نهادهایی به ویژه کیفرزدایی و قضازدایی عملی نموده است.

  کلیدواژگان: حداقل سازی، سیاست کیفری، جرم زدایی، کیفرزدایی، قضازدایی
 • سید محمد صدری، عابدین مومنی، محمدمهدی کریمی سلیمی صفحات 97-114

  جهل در معنای ناآگاهی و بی خبری، از مفاهیم کم تکرار اما بسیار مهم در حقوق جزای ایران است. قانون گذار تعریف دقیقی از جهل ارایه نکرده و در ماده 155 قانون مجازات اسلامی معنای جهل به نحوی نامعین به کار رفته، چنان که جهل به حکم را عذر شرعی شمرده است. در ماده 217 نیز یکی از شرایط اجرای حد، آگاهی مجرم از حرمت رفتار ارتکابی خود است. بنابراین باید معنای جهل را در فقه به دست آورد، چراکه مفاهیم بنیادین حقوق اسلامی ایران از فقه و اصول فقه شیعه دوازده امامی سرچشمه می گیرند. این پژوهش با بررسی تاریخچه بحث از جهل به حکم در دو علم اصول فقه و فقه، درصدد یافتن پاسخی برای تعریف جهل در حقوق جزای اسلامی ایران، به ویژه ماده 155 قانون مجازات اسلامی در موضوع جهل به حکم به لحاظ شرعی است. خلاصه پژوهش این است که از نظر شرع در صورتی که جاهل قاصر یا مقصر غیرملتفت باشد، جهل او عذر شرعی محسوب می شود و رافع مجازات است. در غیر این صورت ادعای ناآگاهی وی پذیرفته نخواهد شد.

  کلیدواژگان: قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری، جهل
 • سمیه ظهوری، حمید ابهری، فخر الدین اصغری آقامشهدی صفحات 115-135

  از میان عقود رایگان تملیکی متعددی که در قانون مدنی از آن‎ها یاد شده تنها در عقد هبه از امکان قرار دادن شرط عوض ضمن آن بحث گردیده و در سایر عقود مجانی چیزی بیان نشده است. ولی نویسندگان حقوقی با توجه به ماده 801 امکان درج شرط عوض را در همه عقود رایگان تملیکی پذیرفته‎اند. مطابق قواعد عمومی اصولا شرط ضمن عقد تاثیری بر عقد ندارد و تنها شرط است که از عقد اثر می پذیرد و با انحلال آن از بین می‎رود. اما این اصل کلی در عقود رایگانی که ضمن آن‎ها شرط عوض می‎شود با تردید روبرو است، زیرا با دقت در برخی مواد قانون مدنی می‎توان دریافت که شرط عوض در برخی موارد بر عقد رایگان تاثیر می گذارد و حتی موجب تغییر ماهیت عقد می گردد. لذا این پژوهش با رویکرد بررسی آثاری که از درج شرط عوض بر عقود رایگان تملیکی ایجاد می‎شود با مطالعه کتب فقهی و حقوقی و همچنین قانون مدنی به بیان این آثار می پردازد.

  کلیدواژگان: اثر، شرط عوض، عقد رایگان، هبه معوض
 • عباس محمدخانی، مجید صادق نژاد نائینی صفحات 136-180

  توهین به مقدسات در حقوق کیفری ایران مشمول دو گونه مجازات حدی و یا تعزیری است، بدین شرح که اگر مرتکب؛ پیامبران، ایمه، یا حضرت فاطمه (ع) را دشنام دهد و یا قذف کند، جرم سب النبی (ماده 262 قانون مجازات اسلامی) محقق می شود و هنگامی که مرتکب به پیامبر، ایمه و یا حضرت فاطمه توهین کند بدون آنکه توهین به حد دشنام یا قذف برسد و نیز توهین به دیگر مقدسات اسلامی، توهین به مقدسات تعزیری موضوع ماده 513 قانون تعزیرات 1375خواهد بود. در این نوشتار با روش تحلیلی- تفسیری به بررسی ارکان تشکیل دهنده توهین به مقدسات حدی و تعزیری از منظر فقهی و حقوقی می پردازیم. نتایج تحقیق حاکی از این است که عامل تفکیک توهین به مقدسات حدی و تعزیری از یکدیگر، هم به اعتبار نوع توهین و هم اشخاصی است که به آنها توهین می گردد؛ لذا، اگر توهین به پیامبران، ایمه و حضرت فاطمه (ع) مشمول دشنام و یا قذف شود، جرم حدی توهین به مقدسات (سب النبی) محقق خواهد شد، در غیر این صورت بزه، توهین به مقدسات تعزیری به شمار می آید.

  کلیدواژگان: توهین، سب، مقدسات اسلام، ساب النبی، اعدام
 • علی محمدیان کبریا، محمد نوذری فردوسیه، اکبر نجم صفحات 181-203

  اسلام به منظور تحقق و گسترش صلح و جلوگیری از روابط خصمانه، نه تنها برای معاهدات بین المللی ارزش حقوقی فوق العاده قایل شده، بلکه ملت های دیگر را نیز برای انعقاد این گونه پیمان ها دعوت کرده و به جامعه اسلامی توصیه نموده است که در این زمینه همواره پیش قدم باشند. از امکانات خود برای تحقق بخشیدن به این آرمان اسلامی و انسانی استفاده نمایند و در بسیاری از موارد، این توصیه به حد تکلیف و وظیفه الزامی رسیده و عقد قراردادهای صلح از وظایف دولت های اسلامی به شمار رفته است. این وظیفه در مواردی که تمایلی از طرف دول و گروه های غیر مسلمان نسبت به عقد قراردادهای صلح احساس می شود، تاکید بیشتری می یابد. این پژوهش که به روش تحلیلی- توصیفی به نگارش در آمده است، مباحث خود را بر اساس این فرضیه سامان داده است که؛ از نظر فقه اسلامی معاهده با کفار به حکم اولی جایز است و در برخی مواردبه اقتضای مصلحت واجب می شود. رهاورد این پژوهش این است که از دیدگاه برخی از علمای اسلام، از جمله مقام معظم رهبری، شرط لازم برای اصل انعقاد معاهده در اسلام، مقید نمودن آن به مصلحت و زمان است. و شرط دوام پایبندی به معاهده، رعایت مصالح جامعه اسلامی و هوشمندی و هوشیاری در برابر غیرمسلمانان و نظارت مستمر بر بقای شروط معاهده و عدم نقض آن از سوی طرف مقابل است.

  کلیدواژگان: معاهده، مهادنه، شرط نقض عهد، مصلحت جامعه
 • هاجر مشیدی، محمدباقر عامری نیا، علی پورجواهری صفحات 182-204

  انفساخ به عنوان یکی از علل انحلال عقد نکاح به این معنا است که عقد نکاحی که ابتدا به طور صحیح منعقد شده، بدون قصد و اراده ی طرفین و به موجب حکم قانون از بین برود. لذا انفساخ عقد نکاح، انحلال قهری است، بدین معنا که عقد نکاح بدون نیاز به عمل حقوقی دیگر و خود به خود از بین می رود و حق انتخاب برای دادگاه و طرفین عقد باقی نمی گذارد. نکاح به واسطه فوت یکی از زوجین منفسخ می گردد که در فرض بحث، صدور حکم موت فرضی همانند سایر موارد انفساخ عقد نکاح، موجب انحلال قهری عقد از تاریخ صدور حکم شده و چنانچه عدم اعتبار حکم موت فرضی مشخص گردد، آثار صدور حکم تا جایی که ممکن باشد بلااثر می گردد. بنا بر این، در بحث نکاح، درصورت اثبات حیات غایب و مراجعت وی اگر زن شوهر نکرده باشد؛ در زوجیت مرد باقی مانده و مرد حق رجوع دارد؛ اما اگر زن غایب، شوهر کرده باشد عقد زناشویی دوم صحیح خواهد بود، زیرا به موجب قانون صورت گرفته است. اصل تسری حکم موت فرضی به رابطه زوجیت که در حقوق مصر صراحتا پذیرفته شده در حقوق ایران نیز با اصول حقوقی و فقهی موافق است و با صدور حکم، آثار و احکام آن بر روابط زوجین از جمله نفقه، ارث، مهریه، عده و حضانت و سرپرستی طفل مشترک اعمال خواهد شد.

  کلیدواژگان: انفساخ، عقد نکاح، غایب مفقود الاثر، موت فرضی
 • میثم موسی زاده، کیومرث کلانتری، اصغر عباسی، علی قربانی صفحات 205-247

  یکی از جرایمی که مورد اتفاق فقهای اسلام قرار دارد، شرب خمر است و نص صریح قرآن به این حکم دلالت دارد، اما مسیله ای که همواره در بین فقهای عامه و خاصه مطرح است آن است که مصادیق شرب خمر و آنچه موجب اجرای حد بر مرتکب می شود چیست؟ در میان اقسام مسکرات کدام موارد موجب حد شرب خمر می گردند؟ با توجه به مواد جدید زایل کننده عقل، ملاک و معیار برای تشخیص مسکر از دیدگاه عرف چیست؟ آیا شیوه استعمال هم در اجرا یا عدم اجرای حد تاثیر دارد؟ آیا از دید عرف، این جرم فقط از طریق نوشیدن صورت می گیرد یا استعمال از راه های دیگر نیز موجب ثبوت این حد است؟ با توجه به اینکه قانون مجازات جدید اسلامی مصوب 1392 در ماده 264 مصادیق جدیدی از شیوه استعمال همچون تدخین و تزریق را مطرح نموده و از سوی دیگر درباره مصادیق مسکرات ساکت است، بررسی فقهی و حقوقی نقش عرف در تشخیص مصادیق و شیوه استعمال مسکرات ضروری به نظر می رسد. نتیجه اینکه اولا در مصرف مسکرات بین جامد و مایع فرقی نیست، ثانیا صرف مصرف مسکرات </strong>مصنوعی موجب حد می گردد چه سبب مستی شود یا نشود، ثالثا در شیوه های غیرمتعارف مصرف مسکرات، عرف به عنوان مبناست.

  کلیدواژگان: مسکر، عرف، مواد مخدر، تزریق، تدخین
 • اسماعیل هادی تبار، سید مسعود حیدری، پژمان پارسا صفحات 248-276

  توجه به رشد جزایی علاوه بر بلوغ جنسی برای نخستین بار در ماده91 قانون مجازات اسلامی1392 و لزوم احراز آن در جرایم حد و قصاص و نیز توسعه اختیارات قضایی برای اسقاط مجازاتهای حد و قصاص که نه تنها برای مرتکبین کمتر از18 سال بلکه برای بالاتر از18 سال هم امکان اثبات آن وجود دارد از یک سو و از سوی دیگر از بین بردن تفاوت حداقل سن مسیولیت کیفری بین دختران و پسران در جرایم تعزیری و پیروی از نظام مسیولیت تدریجی که نشان از پذیرش مسیولیت کیفری نسبی و واکنش جزایی متفاوت و تخفیف یافته نسبت به اطفال و نوجوانان در مقابل بزرگسالان، ازجمله گامهایی هستند که این قانون در راستای رسیدن به یک نظام مطلوب مسیولیت کیفری اطفال و نوجوانان برداشته است. با این وجود به کار بردن لفظ «مجازات» به طور مطلق در ماده91 ق.م.ا با توجه به قید «تصمیمات» در ماده88 ق.م.ا صحیح بنظر نمی رسد.

  کلیدواژگان: رشد جزائی، مسئولیت تدریجی، کمال عقل، اطفال و نوجوانان، مجازات
|
 • Sadegh Amindehghan, Nadi ali Diamond, eBRAHIM yAGHOTI Pages 11-28

  Our regulations and legal articles such as those in civil law and trade law, which were approved more than 90 years ago, were adopted from jurisprudential resources and some European countries' laws. A faithful interpretation and accurate comprehension of some of these require a minute examination of the interpretation of the texts and laws of those countries. Hermeneutics is the art of a perfect understanding of verbal and written phrases. This understanding requires not only understanding the language of the text, but also a historical knowledge. One of the incontrovertible principles of hermeneutic interpretation is that a legal text must be understood and interpreted in line with its objectives. What a lesson hermeneutics teaches us is that why we prefer one particular solution to another. Also, conformity is a part of hermeneutic argument. A judge must adapt the original meaning of a legal text with the current actual reality. From this point of view, understanding is not a reconstruction of the past affairs type but it plays some productive roles. Legal hermeneutics is productive and active provided that the rule of law is an incontrovertible principle and is given a practical effect to it. It is not practical in a society with a system of extralegal type. Even, where the law itself cedes its interpretation to one sole person, the society is derailed from a hermeneutic rail. Hermeneutics considers understanding as a joint process contributed by people. Legal interpretation outcomes through the contributions of lawyers. Hermeneutics in general and legal hermeneutics in particular is provided a breathing room to comment only where free exchange of ideas is allowed and there is guarantee for free information flow. The hermeneutics' role is to link the past to the present without giving a superior position to the original objective or the old common sense. By descriptive-analytical methods and through studying books and written resources and library research, the present dissertation studied civil and trade laws and interpreted some of their articles by legal hermeneutics.

  Keywords: Hermeneutic Effect, Legal Hermeneutics, Interpretation of Laws, Civil, Trade Laws
 • MohammadSadeq IranAghideh, Alireza Saberian, Sayyad Ali Jabbar GHolbaghi Masoleh Pages 29-51

  Soft annihilation of the Islamic government is considered like the velvet revolutions which is discussed in the political literature of fight as a newly emerging phenomenon and new issue in Islamic criminal law. It has attracted the attention of thinkers and the field of humanities. The method and type of actions of law breakers of soft annihilation is utilizing modern technology like satellites and virtual environment plus civil protests that threats Islamic governments. The method of action is different soft and hard annihilation but the goal and the result are the same. Both methods work for downfall of the Islamic government. With respect to this fact the necessity of investigating and analyzing the subject is really felt need. The vast attention to the conceptual scope of the world rebellion (revolt) shows the fact that rebellion with this characteristic should be considered as possibility of criminalization of Islamic government.

  Keywords: Soft annihilation, criminalization soft annihilation of the Islamic government, Rebellion (revolt) soft annihilation
 • Parviz Bagheri Pages 52-70

  Reciting of the Third Party Beneficiary Exceptions in the Contract  The privity of contract principle, ascertains that the effect of the agreement only puts on the parties of that contract. In the other word, the effectiveness of the contract only goes to the parties and their legal representatives. However, there exist some exceptions to this principle which the scope will be determined by the contract itself or by the law on the ground of third party beneficiary. Beneficiary is among the conditions of the dispute submitted to the court. This condition and the capacity of the plaintiff are the fundamental conditions in which the Iranian legislator encounters with challenges. Among the new challenges of the third party beneficiary in contract, is the era of intellectual property of patent law pooland licence contract. The question here is that how can be possible to apply the third party beneficiary in such contracts? The fuduli</em> (unauthorized) arrangement of the others’ property and its sale is the other issues that need to be more scrutinized in the matter of beneficiary. Another question is that is beneficiary in third party beneficiary distanced from the privity of contract principle? Such as; the beneficent of the third party in the case of third party obligation, because according to this principle this is a right for the parties and the third person does not have such a right. The present paper tries to open a new horizon to the beneficiary in the contract and discuss the existed challenges and find suitable answers to the mentioned questions

  Keywords: third party beneficent, privity of contract principle, pooland contracs, fuduli (unauthorized) arrangement of the others’ property
 • esmael jafari, hasan hajitabar firozjaee, Mehdi Esmaeli Pages 71-96

  Following the failure of the official criminal justice system in the fight against crime, in the late 20th century, a new movement called "minimization of criminal law" in the form of decriminalization, decriminalization and decriminalization mechanisms, especially against minor crimes and criminals Non-dangerous was formed in the minds of thinkers and legislators as a suitable solution for crime management through the participation of people and informal institutions in order to eliminate or reduce the adverse effects caused by criminal inflation, increase the social acceptability of the criminal justice system and facilitate the process of criminal rehabilitation and creation of social justice. The findings indicate that the policy of reducing recourse to the criminal justice system is concerned with the teachings of Islamic jurisprudence, including the verses of the Holy Qur'an, traditions and views of Imamiye jurists in the form of the court ruler relying on various jurisprudential principles and the rules in the process of hearing and issuing judgments, and also the execution of the punishment. Also, by approving the laws of Islamic punishment approved in 1392 and the code of criminal procedure approved in 1392 with subsequent amendments and additions and the law on reducing the prison sentence approved in 1399 through the provision of various measures of decriminalization and decriminalization, the Iranian legislature has shown its true will to join this movement and has implemented the form of institutions, especially decriminalization and decriminalization.

  Keywords: minimization, criminal policy, decriminalization
 • seyed mohammad sadri, Abedin Momeni, MohammadMehdi Karimi Salimi Pages 97-114

  Ignorance is one of the less frequent but very important concepts in Iranian criminal law. The legislator did not provide a precise definition of ignorance, and in Article 155 of the Islamic Penal Code, the meaning of ignorance is used in an indefinite manner, as it considered ignorance of the ruling as a legitimate excuse. In Article 217, one of the conditions for the implementation of the limit is the awareness of the criminal about the sanctity of his behavior. Therefore, the meaning of ignorance should be obtained in jurisprudence, because the fundamental concepts of Iranian Islamic law originate from jurisprudence and the principles of Twelver Imam Shia jurisprudence. By examining the history of the debate from ignorance to judgment in the two sciences of jurisprudence and jurisprudence, this research seeks to find an answer to the definition of ignorance in the Islamic penal law of Iran, especially Article 155 of the Islamic Penal Code on the issue of ignorance to judgment from a Sharia point of view. The summary of the research is that according to Sharia, if the ignorant person is incapable or the guilty party is not complicit, his ignorance is considered as an excuse in Sharia and is punishable. Otherwise, his claim of ignorance will not be accepted.

  Keywords: Islamic Penal Code, criminal liability, ignorance
 • Somayeh Zohori, hamid abhary, Fakhoddin Asghari Aghamasghadi Pages 115-135

  Among various kinds of free possessive contracts mentioned in Civil Law, Hebe </em>contract is claimed to be the only one that can include condition of consideration. According to article 801, however, legal authors believe that this condition can be stated in all free possessive contracts. Generally speaking, condition terms of contract exert no effects on contracts, rather it is only influenced by contract. Nevertheless, this general rule is doubted in those contracts with the term of consideration, since some articles of the Civil Law imply that the condition of consideration influences free contracts in some cases and even can affect some changes in the identity of contracts. Therefore, the current research seeks to investigate the effects of condition of consideration on free possessive contracts via examining the Civil Law and Jurisprudence and Law literature.

  Keywords: effect, condition of consideration, free contract, considered Hebe
 • abbas mohammadkhani, Majid Sadeghnezhad Naeni Pages 136-180

  There are two kinds of blasphermy in Iranian penal law which can be included the Hadd and Tazir. When the offender insult or relates the illegal intercourse to Holy Prophet, Imams and Saint Zahra, it will be the Hadd blasphermy (Article 262 of Islamic Penal Act), While insulting them which would not be Qazf or swearing or insulting other sacred will be Tazir blasphermy which is declared in 513 Tazirat Act. In this research with analytical- interpretative method, we will evaluate the elements of Hadd and Tazir blasphermy. Since the origion of this subject is rooted in Feghh, we will analyse the Feghh and Fatwas resources. The findings show that the differences between Hadd and Tazir blasphermy are related to the kinds of insult and subject of it. Hence, insulting Holy Prophet, Imams and Saint Zahra which consist of Qazf or swearing will be Hadd blasphermy, but insulting other sacred will be Tazir blasphermy.

  Keywords: insult, swearing, Islamic sacred, insult Holy Prophet, capital punishment
 • Ali Mohammadian Kebria, Mohammad Nozari Ferdowsiye, akbar najm Pages 181-203

  A treaty is an agreement that Muslims make when they stop fighting the infidels. This research, which has been written by descriptive analytical method, has organized its discussions based on this hypothesis by stating the nature of the treaty. Based on Islamic jurisprudence, a treaty with infidels is permissible in the first sentence and in some cases it becomes obligatory due to expediency. The conclusion of this research is that from the point of view of some Islamic scholars, including the Supreme Leader, the necessary condition for the principle of concluding a treaty in Islam is to bind it to expediency and time. And the condition for continuing to adhere to it is to observe the interests of the Islamic society and to be intelligent and vigilant against non-Muslims and to continuously monitor the survival of the terms of the treaty and not to violate it by other parties.

  Keywords: treaty, consensus, condition of breach of covenant, interest of society
 • Hajar Moshayyadi, Mohammadbagher Amerinia, Ali Porjavaheri Pages 182-204

  Annulment as one of the reasons for the dissolution of the marriage contract means that the marriage contract which was first correctly concluded, is destroyed without the intention and will of the spouses. Therefore; based on the law, the annulment of the marriage contract is a forced dissolution which means that the marriage contract is automatically dissolved without the need for any other legal action, and leaving no choice for the court or the parties to the contract. Marriage is annulled by the death of one of the spouses; that in the case of discussion, the issuance of a presumptive death sentence, like other cases of annulment of a marriage contract, causes the forced dissolution of the marriage from the date of the issuance of the sentence, and if the invalidity of the presumptive death sentence is determined, the effects of the issuance of the sentence will be nullified as much as possible. Therefore, in the matter of marriage, in the case of proof of the absentee's life and her return, if the absentee woman has not married; the woman remains married to the man and the man has the right to appeal; however, if the absent woman has married a husband, the second marriage will be valid because it was done under the law. The principle of applicability of the presumptive death sentence to the marital relationship, which is explicitly accepted in Egyptian law, is also in accordance with legal and jurisprudential principles, and with the issuance of a verdict, its effects and rulings on the relationships of spouses, such as alimony, inheritance, dowry, eddeh, and custody, and joint custody of the child will be applied.

  Keywords: Infasakh, marriage contract, missing person, presumed death
 • meysam mosazadeh, Kiyomars Kalantari, Asghar Abbasi, Ali ghorbani Pages 205-247

  One of the crimes that is common among Islamic jurists is drinking alcohol, and the explicit text of the Qur'an indicates this ruling, but the issue that is always disputed among general and special jurists is what the examples of drinking alcohol are and what causes the Hadd is committed? Among the types of intoxicants, which cases cause drinking alcohol? According to the new materials that destroy the wisdom, what is the criterion for distinguishing intoxicants from the point of view of customs? Does the method of use also have an effect on the implementation or non-implementation of the Hadd? Is it customary to commit this crime only through drinking, or does the use of other means also prove this extent? Considering that the new Islamic Penal Code adopted in 1392 in Article 264 introduces new examples of the method of use such as smoking and injection; and being silent on the other hand, about the examples of intoxication, jurisprudential and legal study of the role of custom in identifying examples and methods of intoxication is essential. The conclusion of the research is that; firstly, there is no difference between solid and liquid intoxicants, and secondly, the use of artificial intoxicants causes a limit whether it causes intoxication or not. And third, in unconventional ways of consuming intoxicants, custom is the basis

  Keywords: intoxicating, custom, drugs, injection, smoking
 • Esmael Haditabar, sayyed masoud heydari, Pezhman Parsa Pages 248-276

  Paying attention to the criminal development in addition to sexual maturity for the first time in Article 91 of the Islamic Penal Code 1392 and the necessity of obtaining it in punitive and retributive crimes, as well as the development of judicial powers for the abolition of punishment and retaliation is not only possible for perpetrators under 18 years of age, but also for those aged over 18. It is also possible to prove it on one hand, and on the other, eliminate the difference in the minimum age for criminality between girls and boys in crimes of inferiority and follow a system of gradual liability indicating the acceptance of relative criminal responsibility and a different and discriminatory criminal response. Children and adolescents versus adults are considered to take the steps in making the law in favor of their desires to achieve a favorable system of criminal responsibility for them. However, the use of the term "punishment" is not entirely possible in Article 91 of Criminal Code, and it does not seem correct based on the "decisions" in Article 88 of the Criminal Code.

  Keywords: Criminal development, Gradual Responsibility, Perfection, Children, teens, Punishment