فهرست مطالب

 • پیاپی 50 (تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/10/21
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد زریابی، حسین عابددوست* صفحات 1-16
  «طراحی بسته بندی» یکی از دروس اصلی تصویب شده وزارت عتف در برنامه درسی کارشناسی پیوسته رشته ارتباط تصویری است. هدف از این پژوهش، تحلیل فرایند ارتباط دوره طراحی بسته بندی بر اساس نظریه ارتباطی یاکوبسن و تبیین راهکارهایی برای ارتقای مقوله ارتباط و به تبع آن اثرگذاری مطلوب تر این دوره است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که به منظور بهبود کارکردهای شش گانه نظریه حاضر و به طورکلی فرایند ارتباط در کلاس های دوره طراحی بسته بندی در آموزش عالی ایران، چه تدابیری را می توان اتخاذ نمود. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات و مطالب ترکیبی از روش کتابخانه ای از طریق فیش برداری و مصاحبه های میدانی با جامعه مخاطب به شیوه پرسش نامه باز است. تجزیه وتحلیل داده ها کیفی است. گزینش مصاحبه شوندگان به شکل هدفمند و روش گلوله برف (ارجاع زنجیره ای) صورت پذیرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد در راستای رشد و اعتلای هر کدام از کارکردهای شش گانه نظریه یاکوبسن و به طورکلی پاسخگویی با اعم نیازهای دوره، تدابیری را می توان به کار بست که بدین شرح است: 1) پیاده سازی محیط بین رشته ای در کلاس و شبیه سازی همکاری های واقعی که در صنعت رایج است، 2) اتخاذ سبک های آموزشی، ارایه ها و منابع آموزشی متنوع برای نیل به اهداف دوره، 3) تدقیق در چهار اصل و قاعده عمومی طوفان فکری جمعی، درگیر کردن صنعت به عنوان حامی برنامه آموزشی، هدایت دانشجویان برای شرکت در مسابقات طراحی در پایان دوره و همچنین برجسته نمودن شیوه های گوناگون ارتباط دانشجو با اساتید، 4) توجه به اصول و دسته های تیوری بار شناختی، 5) عنایت به اقتضایات فرهنگی و بهره گیری از الگوهای هنر عامیانه، و 6) لحاظ یادگیری ترکیبی (فیزیکی/ فناوری (برخط) به عنوان استراتژی قدرتمند امر آموزش.
  کلیدواژگان: فرایند ارتباط، آموزش طراحی بسته بندی، نظریه یاکوبسن، رشته ارتباط تصویری
 • امید دلیری شمس ابادی* صفحات 17-27
  در پژوهش حاضر، خواص مکانیکی و حرارتی فیلم های تقویت شده نشاسته، پلی لاکتیک اسید با نانوالیاف سلولز برای استفاده در صنعت بسته بندی مواد غذایی، موردبررسی قرار گرفته است. درصد میزان تاثیر هرکدام به تنهایی و با هم و همچنین بررسی تاثیر میزان نشاسته، پلی لاکتیک اسید و نانوالیاف سلولز در ساخت فیلم ها و یافتن ارتباطی میان درصدهای مختلف از مواد استفاده شده در شرایطی که بهترین خواص را در برگیرد، از اهداف این پژوهش است. در این تحقیق، فیلم های نانو کامپوزیتی زیست تخریب پذیر بر پایه پلی لاکتیک اسید، نشاسته و نانوالیاف سلولز، به عنوان عامل تقویت کننده با استفاده از روش ریخته گری حلال، تهیه شدند. بررسی خواص فیزیکی شامل ضخامت، رنگ و ساختار به کمک XRD و میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM و خواص مکانیکی شامل مقاومت کششی، مدول یانگ و درصد کشش در نقطه پارگی، خواص حرارتی شامل دمای انتقال شیشه ای، دمای ذوب و درصد کریستالیزاسیون به کمک DSC و طیف سنجی مادون قرمز FTIR برای فیلم های نشاسته، نانوالیاف سلولز و پلی لاکتیک اسید تهیه شده، موردمطالعه قرار گرفت. نتایج عکس های میکروسکوپ الکترونی روبشی، پراکندگی یکنواخت و بهتر نشاسته، نانوالیاف سلولز همراه با پلی لاکتیک اسید مخصوصا در نشاسته و نانوالیاف سلولز در سطح (1)، پلی لاکتیک اسید همراه با نانوالیاف سلولز در سطح (1.5) را نشان می دهد. در بررسی خواص مکانیکی، با افزودن نانوالیاف سلولز به فیلم نشاسته مدول یانگ کاهش و درصد کشش در نقطه پارگی افزایش یافته است. مقاومت کششی از MPa 5/4 به MPa63/6 و MPa 89/6 برای فیلم های نشاسته و نانوالیاف سلولز افزایش یافته است؛ همچنین برای فیلم های پلی لاکتیک اسید و نانوالیاف سلولز از MPa 76/8 به MPa 56/18 و MPa 69/22 مقاومت کششی افزایش یافته؛ و برای فیلم های نشاسته و نانوالیاف سلولز همراه با پلی لاکتیک اسید، مقاومت کششی از 33/35 به 99/36 MPa افزایش یافته است. افزودن نانوالیاف سلولز، تاثیر زیادی در نفوذپذیری به بخار آب ایجاد نکرده است.
  کلیدواژگان: پلی لاکتیک اسید، نشاسته، نانوالیاف سلولز، خواص مکانیکی و حرارتی، بسته بندی مواد غذایی
 • رکسانه فرهادی، علیرضا مهرگان نیکو*، امیر پورفرزاد صفحات 29-34

  رسیدن و فساد پس از برداشت محصولات فرازگرا نظیر سیب، موز، کیوی و گوجه فرنگی، تحت تاثیر اتیلن، سرعت بیشتری پیدا می نماید و به منظور افزایش زمان ماندگاری این فرآورده ها، زدودن این گاز از فضای نگهداری آن ها، امری ضروری می باشد. برای دستیابی به این هدف، از زداینده های اتیلن، بسته به نوع، عملکرد و یا هدف خاص، در حالت آزاد و یا درون پوشانی شده بهره برداری می شود. زداینده های اتیلن بر مبنای مکانیسم های مختلف نظیر اکسیداسیون، بازدارندگی و جذب عمل می نمایند که به عنوان مثال، در هر مکانیسم می توان پرمنگنات پتاسیم، 1- متیل سیکلوپروپن و زیولیت را نام برد. به طورکلی هر نوع درون پوشانی، عملکرد و مزایای خاص خود را به همراه دارد؛ از میان این روش ها می توان به تثبیت ذرات دی اکسید تیتانیوم بر روی بسترهای غیرآلی و بی اثر نظیر شیشه بوروسیلیکات و کوارتز، آغشته سازی پرمنگنات پتاسیم درون ماتریسی خنثی، نظیر آلومینا، سیلیکاژل و زیولیت، پوشش های فوتوکاتالیستی دی اکسید تیتانیوم تثبیت شده در شبکه های فوم پلی اتیلن منبسط شده و استفاده از ژلاتین و هیدروکسی پروپیل متیل سلولز به عنوان ماتریس های آب گریز و آب دوست برای ادغام دی اکسید تیتانیوم اشاره نمود. در این مطالعه به بررسی روش های مختلف زدودن اتیلن و نحوه درون پوشانی آن ها پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: زدودن اتیلن، فرازگرا، درون پوشانی ترکیبات
 • مینا سیف زاده* صفحات 35-49
  پوشش های خوراکی به لایه نازکی از مواد خوراکی اطلاق می شود که روی محصول استفاده می گردند. ازآنجاکه فناوری های مرسوم بسته بندی نیاز به سرمایه گذاری داشته، در دهه گذشته، تحقیقات به سمت توسعه سیستم های بسته بندی نظیر پوشش های خوراکی هدایت شد. ازاین رو مقاله حاضر به تشریح پوشش های ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی، اثربخشی آن ها در برابر میکروارگانیسم ها و اثرات آن بر کیفیت شیمیایی محصول می پردازد. مطالعه حاضر از طریق بررسی داده های مقالات منتشرشده در پایگاه های Science Direct، Pub Med، Escopus Springer Link و Scopus انجام شد. جستجو با استفاده از کلمات کلیدی پوشش های خوراکی، غذاهای دریایی، اکسیداسیون، آلژینات سدیم، پروتیین آب پنیر، کیتوزان، ژلاتین، کاراگینان، آنتی اکسیدان های طبیعی، بسته بندی فعال، بسته بندی دوستدار طبیعت، کاهش آلودگی های محیطی، افزایش زمان ماندگاری، ترکیبات ضد باکتریایی، حفاظت غذا، افزایش ویژگی های کیفی، فیله تازه و فاقد نگهدارنده طی سال های 1400- 1388 انجام شد. بیشترین زمان ماندگاری از پوشش های حاوی آلژینات سدیم  5/0 درصد غنی شده با زنجبیل 5/0 درصد روی ماهی سیم (30 روز)، کیتوزان قارچی 2 درصد و غنی شده با عصاره پوست انار 2 درصد (30 روز) و به دنبال آن کیتوزان جانوری 2 درصد غنی شده با 25/0 کارواکرول روی تیلاپیای نیل (21 روز) در شرایط یخچال به دست آمد. کم ترین زمان ماندگاری به پوشش ژلاتین 3 درصد روی قزل آلا (3 روز) و کنسانتره پروتیین آب پنیر 8 درصد روی فیل ماهی (4 روز در یخچال) تعلق داشت. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که پوشش های بر پایه کربوهیدرات از جمله کیتوزان و آلژینات سدیم در مقایسه با پوشش های پروتیینی مانند پروتیین آب پنیر برای حفظ کیفیت و تازگی فیله توانایی بیشتری داشته و می توانند به عنوان عامل کاهش زیان اقتصادی برای عرضه کنندگان فیله تازه موثر باشند. همچنین پوشش های غنی شده در مقایسه با غنی نشده توانمندی بیشتری برای افزایش ویژگی های کیفی و زمان ماندگاری فیله تازه ماهی را ارایه می کنند.
  کلیدواژگان: پلاستیک سنتزی، زیست تخریب پذیر، پلیمر، ویژگی ها، روش تولید پلاستیک های زیستی
 • میثم رجبی، صابر امیری* صفحات 51-60
  بسته بندی ها در دستیابی به اهداف ایمنی و جلوگیری از ضایعات مواد غذایی نقش دارند. با توجه به افزایش هشدارهای زیست محیطی، امروزه توجه ها به سوی جستجوی فیلم های خوراکی زیست فعال تخریب پذیر و سازگار با محیط زیست تحت عنوان فیلم ها و پوشش های خوراکی معطوف شده است. پوشش ها و فیلم های خوراکی به عنوان محصولات طبیعی، سازگار با محیط زیست و قابل تجزیه می توانند جایگزین مناسبی برای بسته بندی های سنتزی باشند. به علاوه، مزیت اصلی این بسته بندی ها استفاده از آن ها به عنوان حامل افزودنی های غذایی همچون طعم دهنده ها، مواد ضدمیکروبی، آنتی اکسیدان ها، آنزیم ها و رنگ ها است؛ همچنین پوشش ها و فیلم های خوراکی به سبب داشتن ویژگی های ممانعتی و بازدارندگی و کاهش یا مهار رشد میکروارگانیسم ها می توانند سبب حفظ کیفیت مواد غذایی شده در نتیجه سبب افزایش مدت زمان ماندگاری محصول شوند. فرآوری مواد غذایی به دلیل ضعف در مدیریت پسماندهای حاصل از جریان های جانبی به دلیل عدم بهره گیری از ضایعات حاصل به یک خطر و چالش جدی برای محیط زیست تبدیل شده است. محصولات جانبی به دلیل غنی بودن از برخی ترکیبات باارزش هنوز به اندازه کافی موردتوجه قرار نگرفته اند. این مقاله مروری به بررسی فیلم ها و پوشش های خوراکی تولیدشده از برخی ضایعات پوست و گیاهان میوه ها و همچنین ویژگی های آن ها پرداخته است.
  کلیدواژگان: فیلم ها و پوشش های خوراکی، کامپوزیت ها، ضایعات فرآوری میوه ها، ترکیبات زیست فعال، پلیمرهای زیستی
 • آسیه قیافه شیرزادی، ناصر صداقت* صفحات 61-72

  سال ها است که پلاستیک های معمولی برای کاربردهای بسته بندی در بخش های مختلف تولید و استفاده می شوند. با افزایش صنایع غذایی، تقاضا برای بسته بندی مواد غذایی نیز افزایش یافته است. بااین حال، پلاستیک های ساخته شده از نفت تجزیه ناپذیر است و مشکلات زیست محیطی شدیدی را برای محیط زیست ایجاد کرده است. پلیمرهای زیستی یا زیست تخریب پذیر به عنوان یک رویکرد جایگزین برای بسیاری از کاربردهای صنعتی از جمله بسته بندی مواد غذایی و همچنین کنترل خطرات ناشی از پلاستیک غیرقابل تجزیه است. با توجه به نوع ماده ی اولیه، آن ها به عنوان پلیمرهای استخراج شده از ترکیبات زیست توده، سنتز شده از مونومرها و تولیدشده از میکروارگانیسم ها طبقه بندی می شوند. کیفیت بیوپلیمرها به خواص فیزیکی، مکانیکی، حرارتی بستگی دارد. بررسی حاضر مروری بر ویژگی های پلیمرهای زیستی مختلف و ترکیبات آن ها، مقایسه ی خواص بین پلیمرهای زیست تخریب پذیر و زیست پلیمری است و همچنین به پژوهش های اخیر و روش های نوآورانه برای استفاده از این نوع پلاستیک ها جهت بسته بندی مواد غذایی و مسمومیت پلاستیک های زیست توده اشاره شده است که در نتیجه می توان به این موارد اشاره کرد که پلیمرهای زیست تخریب پذیر به کاهش اثرات زیست محیطی پلاستیک ها کمک می کند و همچنین به دلیل استفاده از ضایعات کشاورزی به عنوان مواد اولیه برای ساخت این گونه بسته بندی، فرصت بسیار خوبی به جهت افزایش ارزش افزوده وجود دارد.

  کلیدواژگان: پلاستیک سنتزی، زیست تخریب پذیر، پلیمر، ویژگی ها، روش تولید پلاستیک های زیستی
|
 • Mohammad Zaryabi, Hossein Abeddoust * Pages 1-16
  "Packaging design" is one of the main courses in the Iranian MSRT-authorized curriculum for the BFA major in visual communication. The present study aims to analyze the communication process of the packaging design course based on Jacobson's theory of communication and elaborate on some strategies to enhance communications and subsequently, increase effectiveness of the course. In the present study, the key research question is as follows: what actions can be taken to improve the current theory's six functions, and in general, to enhance the communication process in Iranian higher education's packaging design courses? The descriptive-analytical research method is applied, and the data collection is conducted through a combination of library research methods by note-taking and open-ended survey field interviews with the target population. The qualitative data analysis is used. The interviewees were selected in a targeted way, and the snowball (chain referral) method is applied. The results indicate that the actions to be taken in order to develop each of the six functions in Jacobson's theory and to meet the general needs of the course are as follows: (1) Implementing an interdisciplinary environment in the class and imitating real-world common collaborations in the industry; (2) Adopting diverse educational styles, presentations, and sources to achieve the course goals; (3) Careful consideration of four general rules, namely, collective brainstorming, engaging the industry as the course sponsor, directing students to attend end-of-semester design competitions, and highlighting various methods of communication between students and instructors; (4) Considering the principles and categories of the cognitive load theory; (5) Observing cultural requirements and using folk art models; (6) Applying hybrid physical/technological (online) learning as a robust educational strategy.
  Keywords: Communication Process, Packaging Design Training, Jacobson's Theory, Visual Communication Major
 • Omid Daliri Shamsabadi * Pages 17-27
  In this research work, the mechanical and thermal properties of reinforced films of starch, polylactic acid and cellulose nanofibers for use in the food packaging industry are investigated. Finding the effectiveness of each material by itself and their cumulative effects, studying the effects of starch, polylactic acid and cellulose nanofibers in making films and finding the appropriate portions of materials leading to the best achievable properties have been the objectives of this investigation. In this study, biodegradable nanocomposite films based on polylactic acid, starch and cellulose nanofibers as reinforcing agents were prepared using the solvent casting method. For the produced starch, nanofiber and cell films, the physical properties of thickness, color and structure were studied using the XRD and electron microscopy SEM scanning, whilst the WVP water vapor permeability and mechanical properties including tensile strength, Young modulus and tensile strength at break point, thermal properties including Tg, Tm and the crystallization percentage were investigated by the DSC and FTIR infrared spectroscopy. Scanning electron microscopy results showed the desirable uniform dispersion of starch, cellulose nanofibers with polylactic acid especially in starch and cellulose nanofibers on level (1) and polylactic acid with cellulose nanofibers on level (1.5). In the study of mechanical properties, the addition of cellulose nanofibers to starch films reduced the Young's modulus and increased the tensile strength at the rupture point. The tensile strength increased from 4.5 MPa to 6.63 MPa and 6.89 MPa for starch and cellulose nanofibers films. For polylactic acid and cellulose nanofibers films, the tensile strength increased from 8.76 MPa to 18.56 MPa and 22.69 MPa. For starch and cellulose nanofibers with polylactic acid, the tensile strength increased from 35.33 MPa to 36.99 MPa. It was also observed that the addition of cellulose nanofibers does not have considerable effects on water vapor permeability.
  Keywords: Polylactic acid, Starch, Cellulose nanofibers, Mechanical, thermal properties, Food packaging
 • Roxaneh Farhadi, Alireza Mehregan Nikoo *, Amir Pourfarzad Pages 29-34

  After harvesting, the ripening and spoilage of climacteric crops such as apples, bananas, kiwifruits, and tomatoes accelerate in the presence of ethylene. To increase the shelf life of these products, removing ethylene from their atmosphere is crucial. To achieve this aim, ethylene scavengers are utilized in free or encapsulated form, depending on their type, function, or specific purpose. The functions of the ethylene scavengers are different depending on their mechanisms, including oxidation, inhibition, and adsorption, which can be exemplified as potassium permanganate, 1-methyl cyclopropane, and zeolite respectively. In general, each encapsulation mechanism has its own function and characteristics. These methods include the stabilization of titanium dioxide particles on an inorganic and inert matrix such as borosilicate glass and quartz, the impregnation of potassium permanganate in a neutral matrix such as alumina, silica gel, and zeolite, photocatalytic coatings stabilization of titanium oxide in expanded polyethylene foam networks, and the use of gelatin and hydroxypropyl methylcellulose as hydrophobic and hydrophilic matrixes for the integration of titanium dioxide. In this study, different methods of ethylene scavenging and impregnation have been investigated.

  Keywords: Ethylene scavenging, climacteric, Compounds Encapsulation
 • Mina Seifzadeh * Pages 35-49
  Edible coatings refer to a thin layer of edible materials used on a product. Because conventional storage and packaging technologies require investment, the research activities over the past decade have become focused on the development of novel packaging systems such as food coatings. Hence, the present article describes the antimicrobial and antioxidant coatings, their effectiveness against microorganisms and their effects on the chemical quality of the product. This study investigates the data from some articles published by Science Direct, Pub Med, Escopus Springer Link, and Scopus databases on the edible coatings in Iran and other countries. The search was performed on the 2010 to 2022 publications and the following keywords were used: food coatings, seafood, oxidation, sodium alginate, whey protein, chitosan, gelatin, carrageenan, natural antioxidants, active packaging,       eco-friendly packaging, environmental pollution reduction, increasing shelf life, antibacterial compounds, food preservation, boosting quality characteristics and fresh fillet with no preservatives. The longest fillet shelf life was obtained from coatings containing 0.5% sodium alginate enriched with 0.5% ginger on Abramis brama (30 days), 2% fungal chitosan and enriched with 2%pomegranate peel extract (30 days) followed by 2% animal chitosan enriched with 0.25 carvacrol on Nile tilapia (21 days) refrigerated. The 3% gelatin on rainbow trout (3 days) and the 8% whey protein concentrate on Huso huso (4 days in refrigerator) had the lowest shelf life. The results of the present study showed that the carbohydrate-based coatings, such as chitosan and sodium alginate, compared to protein coatings such as whey protein, have greater ability to maintain the quality and freshness of fillets, and can reduce economic losses to a greater extent for the suppliers of fresh fillets. Also, compared to non-enriched coatings, the enriched ones are more capable of increasing the quality characteristics and shelf life of fresh fish fillets.
  Keywords: Antimicrobial Packaging, Antioxidant, Edible coating, Seafood packaging
 • Meysam Rajabi, Saber Amiri * Pages 51-60
  Packaging is involved in achieving safety goals and preventing food waste. Due to the increasing bio environmental warnings, today the focus is on the search for biodegradable and environmentally friendly food films under the title of food films and coatings.  As edible coatings and films are natural, environmentally friendly and degradable products, they can be good alternative for the synthetic packaging. In addition, the main advantage of these packages is their use as carriers of food additives such as flavorings, antimicrobials, antioxidants, enzymes and dyes.  Also, due to their preventive and inhibitory properties, food coatings and films reduce or inhibit the growth of microorganisms and therefore can maintain the quality of food and thus increase the shelf life of the product. Food processing has become a serious risk and challenge for the environment due to the poor management of waste from lateral flows and due to the non-utilization of waste. The by-products have not yet received enough attention because of their richness in some valuable compounds. This review paper has investigated the edible films and coatings produced from some wastes of the fruits' peels and plants, and their characteristics.
  Keywords: Edible films, coatings, Composites, fruit processing wastes, bioactive compounds, biopolymers
 • Asiyeh Ghiafeh Shirzadi, N. Sedaghat * Pages 61-72

  Ordinary plastics have been produced and used for many years for packaging applications in various sectors. With the growth of the food industry, the demand for food packaging has also grown. However, the plastics made from petroleum are non-degradable, which has created severe bio environmental problems for the environment. Biodegradable polymers are an alternative approach to many industrial applications including food packaging, as well as risk control for non-biodegradable plastics. According to the type of the raw material, they are classified in one of the following categories: polymers extracted from biomass compounds, polymers synthesized from monomers and polymers produced from microorganisms. The quality of biopolymers depends on their physical, mechanical and thermal properties. The present study is an overview of the properties of different biopolymers and their compounds, comparing the properties of biodegradable polymers and biopolymers. The recent research works and innovative methods for the use of these plastics for food packaging and biomass plastic poisoning have also been studied and presented, concluding that biodegradable polymers help reduce the environmental impacts of plastics. It is worth mentioning that as the plastics from agricultural waste are used as raw materials for making this kind of packaging, there is a great opportunity to increase added value.

  Keywords: Synthesis, Biodegradable, polymer, Properties, Production method of bioplastics