فهرست مطالب

نظارت و بازرسی - پیاپی 61 (پاییز 1401)

مجله نظارت و بازرسی
پیاپی 61 (پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/09/22
 • تعداد عناوین: 7
|
 • طاها عشایری، طاهره جهان پرور، حمیدرضا تاملی، الهام عباسی صفحات 13-46
  زمینه و هدف

  فساد اداری همان سوءاستفاده از مقام، موقعیت و قدرت عمومی-دولتی واگذارشده به فرد برای منافع شخصی است. مطابق گزارش سازمان شفافیت بی نالملل (2021) و پژوهشها (بازه زمانی 1383 تا 1401)، فساد اداری در ایران روندی افزایشی داشته است. هدف اصلی پژوهش، مطالعه عوامل موثر بر ظهور فساد اداری و الگوهای پیشگیری از آن است.

  روش

  روش پژوهش از نوع استقرایی فراترکیب کیفی در بازه زمانی 1383 تا 1401 است که به روش نمون هگیری غیر احتمالی (تعمدی) از 80 سند تحقیقی طی هفت مرحله الگوی سانردوسکی و باروسو 43 نمونه پژوهشی با رعایت ملاک ورود (داشتن متغیرهای مستقل علمی، روایی و پایایی پژوهش، مجله معتبر علمی) انتخاب شد. این روش شامل هفت گام است که به ارزیابی و تحلیل نظام مند نتایج پژوهشهای پیشین درباره موضوعی خاص (فساد اداری) م یپردازد و این امکان را به محقق می دهد تا با روشی ساختارمند از نتایج مطالعات مرتبط با موضوع تحقیق برای طرح الگوی جامع و ترکیبی (با رعایت روایی علمی) استفاده کند.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان می دهد که عوامل سازمانی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، قانونی و عوامل جمعیتی در ظهور فساد اداری نقش مهمی دارد. هم چنین مهمترین و عمومی ترین الگوهای پیشگیری از فساد در ایران شامل عوامل سازمانی (چابک سازی سازمانی، اصلاح روش های قانونی، کنترل سازمانی)، فرهنگی (آموزشی، فرهنگ سازی، شفافیت رسانه ای، اخلاقی)، اقتصادی (شغلی و رفاهی) اجتماعی (سرمایه اجتماعی و حکمرانی متعالی)، سیاسی (حزبی و اجرایی) و روانی (فضای شغلی و هویتی- فردی)است.

  نتیجه گیری

  فساد اداری مطابق نتایج پژوهش، شکلی از بی سازمانی اجتماعی- محیطی (کاهش قواعد کنترلی و آنومی سازمانی(است که در اثر کاهش سرمایه اجتماعی (مشارکت، اعتماد، تعلق، تعهد، حساسیت، انسجام و باورهای دینی- ارزشی) رخ میدهد.

  کلیدواژگان: فساد اداری، سرمایه اجتماعی، فراترکیب، پیشگیری از فساد
 • حسین مومنی مهموئی، لیدا شش پری صفحات 47-88
  زمینه و هدف

  گزینش و انتصاب مدیران بر حسب صلاحیتها، عامل موفقیت و استمرار سازمانها در جوامع  است. در کشورهای اسلامی از جمله ایران، مدیران باید بر حسب صلاحیتهای مبتنی بر  فرهنگ، اصول و رهنمودهای متقن اسلامی انتخاب شوند. هدف پژوهش، واکاوی صلاحیتهای مدیران سازمانها منطبق با رویکرد اسلامی به روش سنتزپژوهی است.

  روش

  رویکرد پژوهش، کیفی و از نوع سنتزپژوهی است. جامعه آماری، تمام تحقیقات داخلی و خارجی در رابطه با موضوع شایستگی مدیران برگرفته از پایگاه های اطلاعاتی در بازه زمانی "2022-2010" به تعداد 170 مقاله بود که کل مقالات دریافت شده طی واکاوی محتوایی دسته بندی و غربالگری شده و 50 مقاله (8 منبع خارجی و 42 منبع داخلی) که واجد شرایط و معیارهای مدنظر پژوهش بود به صورت نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از چک لیست محقق ساخته و برای گزارش و ثبت اطلاعات پژوهشهای اولیه استفاده شد که از طریق جستجو با کلید واژه های مختلف و مرتبط با هدف پژوهش گردآوری شده بود. در تحلیل یافته ها از الگوی شش مرحله ای سنتزپژوهی روبرتس استفاده شد. به منظور بررسی اعتماد داده چارچوب ارایه شده از چهار معیار باورپذیری، انتقال پذیری، اطمینان پذیری و تاییدپذیری استفاده گردید.

  یافته ها

  حاصل تحلیل محتوای استقرایی و ترکیبی مقولات پژوهش، استخراج یک چارچوب مفهومی در حوزه صلاحیتهای مدیران حول چهار محور فردی و شخصیتی، ارزشی- اعتقادی، اخلاق حرفه ای و مدیریتی است.

  نتیجه گیری

  بیشترین مولفه استخراج شده در بعد صلاحیت اخلاق حرفه ای است به طوری که این مقوله اصلی 21 مقوله فرعی دارد که این امر بیانگر نقش بسیار موثر در ابعاد صلاحیت مدیران سازمانها است.

  کلیدواژگان: صلاحیت های فردی و شخصیتی، صلاحیت های ارزشی- اعتقادی، صلاحیت های اخلاق حرفه ای، صلاحیت های مدیریتی، سنتز پژوهی
 • روح الله سالار، مهدی علیزاده صفحات 89-116
  زمینه و هدف

  مدیریت استعداد مجموعه کاملی از فرایندها برای شناسایی، به کارگیری و مدیریت افراد به منظور اجرای موفقیت آمیز استراتژی کسب و کار مورد نیاز سازمان است پژوهش حاضر با هدف ارایه الگوی مدیریت استعداد در دانشگاه علوم  انتظامی امین می باشد.

  روش شناسی: 

  تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ رویکرد آمیخته است (کیفی و کمی) است. در این تحقیق از دو روش نمونه گیری استفاده شده است. در بخش اول خبرگان  حوزه منابع انسانی به صورت هدفمند17 نفر و در بخش کمی 247 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند.ابزار گردآوری داده ها از طریق مصاحبه و پرسشنامه بوده است. روایی ابزار پرسشنامه با استفاده از روش محتوایی و نظر خبرگان و اساتید خبره ، و  پایایی ابزار از طریق آلفای کرانباخ 93 درصد بوده است. به منظور تحلیل داده های کیفی از روش تحلیل محتوا و به منظور تحلیل داده های کمی با استفاده از آمار توصیفی  و استنباطی تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار آماری  spss و Lisrel و مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شده است.

  یافته ها

  بر اساس مصاحبه با خبرگان و بررسی متون و تحلیل داده ها، نتایج نشان داد که مدل نهایی الگوی استعداد دارای5  مولفه، شناسایی، جذب، انتخاب، نگهداشت، توسعه و بکارگیری و 37 شاخص است.

  نتایج

  الگوی مدیریت استعداد ارایه شده می تواند به مسیولین امر کمک کند تا به جای تکرار آنچه در مدیریت منابع انسانی انجام می شود، چارچوب منسجمی را برای کشف، توسعه، ارزیابی و نگهداشت سرمایه های انسانی ارزشمند پیش روی داشته باشند و بدین وسیله پاسخگوی چالش ها و نیازهای نوظهور باشند.

  کلیدواژگان: مدیریت استعداد، الگوی استعداد، اداره دانشگاه برتر، مدیریت در دانشگاه علوم انتظامی امین
 • داود دعاگویان، سید رضا حسنی، محمد سمیعیانی صفحات 117-138
  زمینه و هدف

  هدف این تحقیق، شناسایی نقش مدیران در پیشگیری از تنیدگی شغلی کارکنان فراجا با محوریت سبک رهبری، جلب رضایتمندی کارکنان، مهارتهای ارتباطی و توجه به نیازهای سازمانی کارکنان است.

  روش

  این تحقیق از نظر هدف کاربردی، و از نظر شیوه اجرا توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش تمام کارکنان ستاد فراجا هستند. حجم نمونه بر پایه جدول مورگان، 217 نفر محاسبه شد که با روش روش نمونه گیری احتمالی ساختارمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها نیز پرسشنامه محقق ساخته است که قبل از اجرا اعتبار (از طریق روش اعتیار سنجی محتوا و تایید 5 نفر روش شناس و نخبه) و پایایی آن (از طریق آلفای کرونباخ با ضریب پایایی (91%=α) تایید، و داده ها نیز با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج و یافته های تحقیق نشان می دهد که مهارتهای ارتباطی فردی سازمانی با بتای 147/0-=β، سبکهای مدیریتی با بتای 049/0-= β، رضایتمندی کارکنان از مدیران با بتای 157/0-= β، توجه مدیران به نیازهای سازمانی کارکنان با بتای 168/0-= β در تبیین تنیدگی شغلی کارکنان سهم معنی دار، اما منفی دارد.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های پژوهش، می توان این گونه نتیجه گرفت که تنیدگی شغلی کارکنان، ابعاد زیاد و پیچیده ای دارد و از علل و عوامل متعددی تاثیر می پذیرد و نقش فرماندهان و مدیران در سطح سازمان فراجا در این مسیله بسیار برجسته است که پیشنهادهای کاربردی نیز در پایان پژوهش در این زمینه ارایه شده است.

  کلیدواژگان: تنیدگی شغلی کارکنان فراجا، مدیران و تنیدگی شغلی، رضایتمندی و نقش مدیران، مهارتهای ارتباطی مدیران
 • سید محمدامیر گنجعلیخانی، یحیی کمالی، صدیقه شیخزاده جوشانی صفحات 139-166
  زمینه و هدف

  افشای فساد یکی از سازوکارهای مهم و تاثیرگذار در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد است که به صورت فردی، گروهی یا سازمانی انجام می شود. سازمانهای مردم نهاد یکی از نهادهای فعال در زمینه افشای فساد هستند که بتدریج فعالیت آنها رو به گسترش است. هدف پژوهش بررسی شباهتها و تفاوتهای نقش و چالشهای سازمانهای مردم نهاد در افشای فساد در ایران و سوید است.

  روش

  برای رسیدن به این هدف، دو سازمان از ایران و دو سازمان از سوید مورد بررسی قرار گرفته، و پژوهش با استفاده از روش مقایسه ای انجام شده است.

  یافته ها

  یافته های پژوهش تفاوت و شباهت نقش چهار سازمان مورد مطالعه را در ایران و سوید در چهار نقش 1) افشای فساد 2) سیاستگذاری و قانونگذاری 3)آموزشی و فرهنگی و 4) مشاوره و همکاری نشان می دهد. علاوه بر این چالشهای سازمانهای مردم نهاد دو کشور را در سه دسته 1) چالشهای سیاسی- اداری2) حقوقی- قضایی و 3) فرهنگی- اجتماعی دسته بندی و با یکدیگر مقایسه کرده است. خلا قانونی، نبود نگاه مثبت به افشای فساد توسط دولتمردان و تعدد مراکز تاثیرگذار بر تصمیمات و فعالیت سازمانهای مردم نهاد از جمله چالشهای این سازمانها در ایران است.

  نتیجه گیری

  سازمانهای مردم نهاد سوید در مقایسه با ایران نقشهای بیشتری در مبارزه با فساد ایفا کرده اند و با چالشهای حقوقی- قضایی کمتری رو به رو هستند.

  کلیدواژگان: سازمانهای مردم نهاد و افشای فساد، افشای فساد در ایران و سوئد، سوت زدن و افشای فساد، فساد در ایران و سوئد
 • شاهرخ افتخاری، زهرا پورزمانی صفحات 167-194
  زمینه و هدف

  حسابرسی داخلی مبنای حکمرانی صحیح و پاسخگویی فراهم کرده است. حسابرسی داخلی اثربخش می تواند به سازمان در دستیابی به اهداف خود حمایت کند. هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی و  نظارت در بخش عمومی ایران است.

  روش

  این پژوهش، کیفی، و از دید هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه، 16 نفر از خبرگان حوزه حسابداری و حسابرسی بخش عمومی به صورت  هدفمند و در مرحله دوم 165 نفر کارشناسان و خبرگان به روش در دسترس و هدفمند انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه بوده و برای تحلیل داده های کیفی از روش داده بنیاد استفاده شده است. برای رتبه بندی  ابعاد و مولفه ها از روش تجزیه و تحلیل سلسه مراتبی فازی (AHP) استفاده شد.

  یافته ها

  پس از بررسی و مطالعه متون و پایگاه های علمی معتبر و بر اساس مصاحبه با خبرگان و تحلیل داده ها نتایج پژوهش نشان داد که عوامل ساز و کارها و فرایندهای مشاوره ای با وزن 39 درصد، ارزیابی کنترلهای داخلی با وزن 27 درصد، حسابرسی داخلی و گزارشگری نتایج با وزن 20 درصد، مسیولیت پاسخگویی با وزن 9 درصد و گزارشگری مالی و اطمینان بخشی فرایندها و عملیات با وزن 5 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را بر اثربخشی حسابرسی داخلی و نظارت در بخش عمومی کشورمان داشته است.

  نتیجه گیری

  حسابرسی داخلی با ارایه مشاوره در بهبود فرایند مدیریت خطر، افزایش سامانه کنترل داخلی، رضایتمندی افراد و ارگانهای نظارتی در سازمانهای دولتی نقش با اهمیتی دارد.

  کلیدواژگان: اثربخشی حسابرسی داخلی، نظارت، بخش عمومی، رویکرد گراندد تئوری، روش AHP فازی
 • قدیر بخشی جغناب *، علی قنبری باغسیاه صفحات 195-244
  زمینه و هدف

  سبک زندگی اشرافی بر جامعه دینی در ابعاد فردی و اجتماعی آثار منفی فراوانی بر جای گذاشته و مانع پذیرش آموزه های الهی و تحقق عدالت اجتماعی است. لازمه ایجاد پلیس در تراز انقلاب اسلامی و فراهم کردن زمینه برای برپایی تمدن نوین اسلامی، مبارزه بی امان با فرهنگ اشرافیگری است. بر این اساس هدف پژوهش، تبیین جامعه شناختی مصداقهای سبک زندگی اشرافی و راهکارهای مقابله با آن در فراجا است.

  روش

  پژوهش بر اساس هدف، کاربردی، و از لحاظ روش، کیفی است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های مصاحبه های نیمه ساختار یافته و تحلیل متون از روش تحلیل مضمون استفاده شد. جامعه آماری تحقیق را مدیران، معاونان و کارشناسان شاغل در بازرسی کل فراجا تشکیل داده اند. انتخاب نمونه با روش نمون هگیری احتمالی هدفمند تا حصول کفایت و اشباع داده ها انجام گرفت که سرانجام با 30 مصاحبه، اشباع نظری به دست آمد.

  یافته ها

  در مراحل ابتدایی پژوهش حدود 78 کد اولیه برای مصداقهای سبک زندگی اشرافی مشخص شد که از این تعداد، 48 کد گزینشی به دست آمد. در مرحله بعد چهار مضمون پایه با عناوین "نگرشی، بینشی، اعتقادی، رفتاری، سازمانی و فراسازمانی" و در مرحله بعد نیز دو مضمون سازنده)فردی و اجتماعی(شناسایی شد. در زمینه راهکارهای مقابله با اشرافیگری نیز حدود 230 کد اولیه مشخص شد که از این تعداد، 198 کد گزینشی به دست آمد. در مرحله بعد نیز دو مضمون سازنده با عناوین "راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای مقابله ای" شناسایی شد.

  نتیجه گیری

  سبک زندگی سازمانی در فراجا تحت تاثیر نوع باورها)جهان بینی(و ارزشهای حاکم بر این سازمان است. دین مبین اسلام می تواند در گام نخست با ارایه جهان بینی و ایدیولوژی ویژه، زیربنای شکل دهی به زیست دیندارانه را بسازد و در مرحله بعد می توان با ارایه آداب و دستورالعمل های خاص برای همه ابعاد زندگی فردی و سازمانی)سازمان و کارکنان فراجا(به سبک زیست فردی و اجتماعی اسلامی رهنمون شد.

  کلیدواژگان: سبک زندگی اسلامی، اشرافیگری، سبک زندگی اشرافی
|
 • Taha Ashayeri, Tahereh Jahanparvar, hamidreza tamuli, elham abbasi Pages 13-46
  Background and purpose

  Administrative corruption is the misuse of public-government authority, position and power entrusted to a person for personal gain. According to the report of Transparency International Organization (2021) and researches (period 1383 to 1401), administrative corruption has been increasing in Iran. The main purpose of the research is to study the factors affecting the emergence of administrative corruption and its prevention patterns.

  Method

  The research method is qualitative meta-composite inductive in the period from 1383 to 1401, which is a non-probability (intentional) sampling method of 80 research documents during the seven stages of the Sanredowski and Barroso model, 43 research samples with the inclusion criteria (having independent scientific variables, validity and Reliability of Research, an authoritative scientific journal) was selected. This method consists of seven steps, which deals with the systematic evaluation and analysis of the results of previous researches on a specific topic (administrative corruption) and gives the researcher the possibility to use a structured method of the results of studies related to the topic of research to design a comprehensive and composite model (taking into account scientific validity).

  Findings

  The results of the research show that organizational, cultural, social, economic, political, legal and demographic factors play an important role in the emergence of administrative corruption. Also, the most important and common patterns of corruption prevention in Iran include organizational factors (organizational agility, reform of legal methods, organizational control), cultural (education, culturalization, media transparency, ethics), economic (occupational and welfare), social (social capital and governance) factors. sublime), political (party and executive) and psychological (occupational space and identity-individual).

  Conclusion

  According to the results of the research, administrative corruption is a form of social-environmental disorganization (reduction of control rules and organizational anomie) that occurs due to the reduction of social capital (participation, trust, belonging, commitment, sensitivity, cohesion and religious-value beliefs).

  Keywords: Administrative corruption, Social capital, Hybridization, Prevention of corruption
 • Hossein Momeni Mahmouei, Lida Sheshpari Pages 47-88
  Background and purpose

  Selection and appointment of managers according to their qualifications is a factor in the success and continuity of organizations in societies. In Islamic countries, including Iran, managers should be selected according to their qualifications based on Islamic culture, principles and guidelines. The purpose of the research is to analyze the competences of the managers of the organizations according to the Islamic approach using the method of synthesis.

  Method

  The research approach is qualitative and synthesis research. The statistical population was all internal and external researches related to the issue of managers' competence taken from databases in the period of "2010-2022" in the number of 170 articles, all the articles received were classified and screened during content analysis and 50 articles (8 external source and 42 internal sources) who met the conditions and criteria of the research were selected and studied as a statistical sample in the form of purposive sampling. In order to collect the required information, a researcher's checklist was made and used to report and record the information of primary researches, which was collected by searching with different keywords and related to the purpose of the research. In the analysis of the findings, Roberts' six-stage model of synthesis was used. In order to check the trustworthiness of the presented framework, four criteria of believability, transferability, reliability and confirmability were used.

  Findings

  The result of the analysis of the inductive and composite content of the research categories is the extraction of a conceptual framework in the field of managers' competencies around the four axes of personal and personality, value-belief, professional and managerial ethics.

  Conclusion

  The most extracted component in the dimension of competence is professional ethics, so that this main category has 21 subcategories, which indicates a very effective role in the dimensions of competence of managers of organizations.

  Keywords: personal, personality Qualifications, value-belief Qualifications, professional ethics Qualifications, management Qualifications, synthesis research
 • Salar Rohallah, Mehdi Alizadeh Pages 89-116
  Background and purpose

  talent management is a complete set of processes for identifying, employing and managing people in order to successfully implement the business strategy needed by the organization. The research was conducted with the aim of presenting a model of talent management in Amin University of Police Sciences.

  Method

  The research is applied in terms of purpose and in terms of mixed approach (qualitative and quantitative) and two sampling methods have been used. In the first part, 17 human resources experts were selected in a targeted manner and in the quantitative part 247 people were selected by simple random sampling method. The tools of data collection were interviews and questionnaires. The validity of the questionnaire tool using the content method and the opinion of experts and professors and the reliability of the tool through Cronbach's alpha was 93%. In order to analyze the qualitative data, the content analysis method was used, and in order to analyze the quantitative data using descriptive and inferential statistics, statistical analysis was used using SPSS and Lisrel statistical software and structural equation modeling.

  Findings

  Based on interviews with experts and literature review and data analysis, the results showed that the final model of the talent model has five components, identification, attraction, selection, maintenance, development and application, and 37 indicators.

  Conclusion

  The model of talent management can help officials to have a coherent framework for discovering, developing, evaluating and maintaining valuable human capital instead of repeating what is done in human resource management and thus respond to emerging challenges and needs.

  Keywords: Talent management, talent model, Top university administration, Management in Amin University of Police Sciences
 • Davood Doagooyan, Seyyed Reza Hasani, Mohammad Samieiani Pages 117-138
  Background and purpose

  The purpose of this research is to identify the role of managers in preventing job burnout of FARAJA employees with the focus on leadership style, obtaining employee satisfaction, communication skills and attention to the organizational needs of employees.

  Method

  This research is a descriptive survey in terms of practical purpose, and in terms of implementation method. The statistical population of the research is all employees of FARAJA headquarters. The sample size was calculated based on Morgan's table, 217 people were selected by structured probability sampling method. The tool of data collection is also a questionnaire made by the researcher, which before the implementation of validity (through the method of content evaluation and the approval of 5 elite methodologists) and its reliability (through Cronbach's alpha with a reliability coefficient (α = 91%)) and the data It was also analyzed using SPSS software.

  Findings

  The results and findings of the research show that personal organizational communication skills with β = -0.147, management styles with β = -0.049, employee satisfaction with managers with β = -0.157, managers' attention to needs the organization of employees with β = -0.168 has a significant but negative contribution in explaining the job stress of employees.

  Conclusion

  At the end of the research, based on the findings of the research, it can be concluded that the job stress of employees has many and complex dimensions and is affected by several causes and factors, and the role of commanders and managers at the FARAJA organization level is very prominent in this issue, and the suggestions application have been presented in this field.

  Keywords: Job tension of FARAJA employees, Managers, job stress, Satisfaction, the role of managers, Communication skills of managers
 • Seyed mohamadamir Ganjalikhani, Yahya Kamali, Sedigheh Sheikhzadeh jooshani Pages 139-166
  Background and purpose

  disclosure of corruption is one of the important and influential mechanisms in the field of prevention and fight against corruption, which is done individually, in groups or in organizations. Non-governmental organizations are one of the active institutions in the field of exposing corruption, and their activities are gradually expanding. The purpose of the research is to investigate the similarities and differences of the role and challenges of non-governmental organizations in exposing corruption in Iran and Sweden.

  Method

  To achieve this goal, two organizations from Iran and two organizations from Sweden were studied, and the research was done using the comparative method.

  Findings

  The research findings show the differences and similarities between the roles of the four studied organizations in Iran and Sweden in four roles: 1) exposing corruption, 2) policymaking and legislation, 3) educational and cultural, and 4) consultation and cooperation. In addition, he has classified the challenges of non-governmental organizations of the two countries into three categories: 1) political-administrative challenges, 2) legal-judicial challenges, and 3) cultural-social challenges and compared them with each other. The legal gap, the lack of a positive view on the disclosure of corruption by government officials and the multiplicity of centers influencing the decisions and activities of non-governmental organizations are among the challenges of these organizations in Iran.

  Keywords: Compared to Iran, Swedish NGOs have played more roles in the fight against corruption, are facing fewer legal-judicial challenges
 • Shahrokh Eftekhari, Zahra Poorzamani Pages 167-194
  Background and purpose

  Internal audit has provided the basis of correct governance and accountability. An effective internal audit can support the organization in achieving its goals. The purpose of this research is to identify and rank the factors affecting the effectiveness of internal audit and supervision in the public sector of Iran.

  Method

  This research is qualitative and has an applied purpose. The statistical population of the research includes two groups, 16 people from the accounting and auditing field of the public sector in a targeted manner and in the second stage, 165 experts were selected in an available and targeted way. The tools of data collection are interviews and questionnaires, and the foundational data method was used to analyze the qualitative data. Fuzzy Hierarchy Analysis (AHP) method was used to rank the dimensions and components.

  Findings

  After reviewing and studying authoritative scientific texts and databases and based on interviews with experts and data analysis, the research results showed that the factors of mechanisms and consulting processes with a weight of 39%, evaluation of internal controls with a weight of 27%, internal audit and Results reporting with a weight of 20%, responsibility for accountability with a weight of 9%, and financial reporting and assurance of processes and operations with a weight of 5% have had the greatest and least impact on the effectiveness of internal audit and supervision in the public sector of our country, respectively.

  Conclusion

  Internal auditing plays an important role in improving the risk management process, increasing the internal control system, and the satisfaction of people and regulatory bodies in government organizations by providing advice.

  Keywords: Internal audit effectiveness, Supervision, Public sector, Grounded theory approach, AHP method
 • Ghadir Bakhshi Jeghnab*, Ali ghanbari baghsiah Pages 195-244
  Background and purpose

   

  The aristocratic lifestyle has left a lot of negative effects on the religious society in individual and social dimensions and prevents the acceptance of divine teachings and the realization of social justice. It is necessary to create a police force at the level of the Islamic revolution and to provide a basis for the establishment of a new Islamic civilization, a relentless fight against the culture of aristocracy. Based on this, the aim of the research is to explain the sociological examples of the aristocratic lifestyle and the solutions to deal with it in FARAJA.

  Method

  The research is applied based on purpose, and qualitative in terms of method. In order to analyze the data of semi-structured interviews and analysis of texts, thematic analysis method was used. The statistical community of the research was formed by the managers, assistants and experts working in FARAJA General Inspection. The selection of the sample was done by non-probability purposeful judgmental sampling method until the adequacy and saturation of the data was achieved, and finally theoretical saturation was achieved with 20 interviews.

  Findings

  In the initial stages of the research, about 78 primary codes for examples of aristocratic lifestyles were determined, of which 48 optional codes were obtained. In the next stage, four basic themes with the titles "attitude, insight, belief, behavior, organizational and extra-organizational" were identified, and in the next stage, two constructive themes (individual and social) were identified. About 230 initial codes were identified in the field of solutions to deal with aristocracy, and 198 optional codes were obtained. In the next step, two constructive themes were identified with the titles "preventive solutions and countermeasures".

  Conclusion

  The organizational lifestyle in FARAJA is influenced by the type of beliefs (worldview) and the ruling values of this organization. In the first step, the religion of Islam can create the infrastructure for shaping a religious life by presenting a special worldview and ideology, and in the next step, it can provide specific customs and instructions for all aspects of individual and organizational life (organization and employees of FARAJA). He was guided to the personal and social lifestyle of Islam.

  Keywords: Islamic lifestyle, Aristocracy, Aristocratic lifestyle