فهرست مطالب

 • پیاپی 83 (پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/11/02
 • تعداد عناوین: 9
|
 • جعفر ثمری صفا، اقبال زارعی*، سمانه نجارپوریان، کوروش محمدی صفحات 4-46
  هدف

  ازدواج مجدد شانس دوباره ای است که افرادی که همسرشان را از دست داده اند، جهت تجربه دوباره زندگی مشترک برای خود فراهم می نمایند. پژوهش حاضر با هدف ارایه الگوی بومی ازدواج مجدد رضایتمند انجام شد.

  روش

  این پژوهش به روش کیفی و با استفاده از رویکرد نظریه زمینه ای در سال 1399 انجام شد. بدین منظور 21 زوج ساکن شهر تهران که بیش از 3 سال از ازدواج مجدد آنهال می گذشت به شیوه هدفمند و با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده ها جمع آوری، پیاده سازی و سپس به شیوه سیستماتیک کدگذاری شد.

  یافته ها

  مفاهیم استخراج شده در 124 کد اولیه و 27 کدمحوری طبقه بندی شد که مقوله های شناخت و بینش بیشتر در زندگی مجدد، کفویت در همسرگزینی، برداشت منطقی در ازدواج مجدد، مدیریت چالش پذیرش همسرجدید توسط فرزند و بالعکس، توجه به اشتراکات و افتراقات معیارهای ازدواج، حمایت اجتماعی، حمایت خانواده و دوستان، نقش مشاوره و بزرگان پیش از ازدواج، کیفیت ارتباط با همسر و خانواده همسر سابق، مهارت ارتباط موثر، توجه به دغدغه و خواسته های همسر، خودافشایی مناسب در زمان انتخاب، تلاش  برای آگاهی عمیق از یکدیگر پیش از ازدواج، آگاهی از معیارهای همسرگزینی، خودآگاهی، راهبردهای مقابله ای کارآمد فردی، زوجی و خانوادگی از جمله کدخای مجوری بودند و درنهایت هم مقوله مرکزی باعنوان «شناخت وحمایت چندسطحی» انتخاب گردید.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن بود که ایجاد یک ازدواج مجددرضایتمند در گرو انتخاب آگاهانه وشناخت عمیق از یکدیگر و صداقت و شفاف سازی درمورد موضوعات زندگی سابق و رابطه زوجی فعلی و درنهایت تلاش دوسویه در جهت ایجاد زندگی پایدار است. متخصصان می توانند با بهره گیری از مقوله ها و مفاهیم مسنخرج از این الگو در افزایش رضایتمندی و دوام ازدواج های مجدد و پیشگیری از طلاق و آسیب های ناشی ازآن، به خانواده ها و جامعه کمک نمایند.

  کلیدواژگان: الگو، ازدواج مجدد، نظریه زمینه ای، ازدواج رضایتمند، فرهنگ ایرانی
 • الهام زمان شعار، حمید رضائیان*، سیمین حسینیان، عباس عبداللهی صفحات 47-84
  هدف

  اتمام روابط عاطفی موقعیتی است که تاثیرات موقت و پایداری بر سلامت روانشناختی افراد دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی چگونگی هویت روایتی افراد دچار شکست عاطفی انجام شد.

  روش

  با روش نمونه گیری هدفمند، 15 مشارکت کننده دچار شکست عاطفی که معیارهای ورود به پژوهش را داشتند انتخاب شدند. داستان های آنها با استفاده از فرم اصلاح شده «مصاحبه روایتی رابطه» جمع آوری شد. سپس داده ها، مورد تحلیل تماتیک قرار گرفت. پس از تعیین زیرتم ها و تم های اصلی، یک مدل مفهومی از روایت افراد ارایه شد.

  یافته ها:

   63 زیرتم و 13 تم از تحلیل بدست آمد. تم های نهایی در قالب یک مدل که بیانگر وضعیت هویت روایتی مشارکت کنندگان بود ارایه شد. این مدل حاکی از آن است که مشارکت کنندگان تمایل دارند گذشته را به مثابه شکست، حال را به مثابه وقفه و آینده را به مثابه ناامیدی روایت کنند. مفهوم خود مطلوب، در بخش های مختلف روایت آنها پنهان بود، خود مطلوبی که فرد در رابطه تمام شده تجربه کرده بود یا آن رابطه خاص در جستجوی آن بود.

  نتیجه گیری:

   بر اساس نتایج پژوهش حاضر به نظر می رسد افراد دچار شکست عاطفی که در دوره گذار، حالت وقفه را تجربه می کنند، دچار نوعی گسست در روایت-خود هستند که احساس می کنند توانایی ترمیم آن را ندارند. نتایج این مطالعه می تواند در درک بهتر هویت روایتی آنها و احتمالا ایجاد یک مداخله روانشناختی برای این دوره موثر واقع شود

  کلیدواژگان: تحلیل تماتیک، داستان زندگی، دوره های گذار، شکست عاطفی، هویت روایتی
 • طیبه عزیزی، حسن امیری*، کریم افشاری نیا صفحات 85-109
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف تعیین برازش مدل رابطه ساختاری تعارض والدین و نوجوان با بدتنظیمی هیجانی با نقش میانجی احساس تنهایی در نوجوانان شهر تهران انجام شد.

  روش

  جامعه آماری پژوهش شامل نوجوانان 13 تا 18 ساله شهر تهران در سال تحصیلی در سال 98-1397 بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 400 نفر(200 نوجوان دختر و 200 نوجوان پسر) به عنوان نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامه تعارض والد نوجوان اسدی و یونسی (1390)، احساس تنهایی تجدید نظر شده راسل (1996) و بدتنظیمی هیجانی گراتز و رومر (2004) پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بین تعارض والد-وجوان با بدتنظیمی هیجان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (05/0<p). همچنین، بین تعارض والدین و نوجوان با بدتنظیمی هیجانی با نقش میانجی احساس تنهایی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (05/0<p).

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های پژوهشی می توان نتیجه گرفت که احساس تنهایی با بروز احساساتی همچون افسردگی، اضطراب، خستگی می تواند نقش میانجی بین تعارضات والد-نوجوان و بدتنظظیمی هیجان ایفا کند.

  کلیدواژگان: تعارض والد-نوجوان، بدتنظیمی هیجانی، احساس تنهایی
 • فاطمه هاشمی، حسین کشاورز افشار*، مسعود غلامعلی لواسانی صفحات 110-138
  هدف

  پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش میانجی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین خشونت خانگی، سبک های دلبستگی و بهزیستی روان شناختی زنان انجام شد.

  روش

  تمامی زنان متاهل شهر تهران در سال 1399 جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل دادند که ازبین آنها 360 نفر به شیوه نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های تنظیم شناختی هیجان (گارنفسگی و کرایج، 2006)، بهزیستی روان شناختی (ریف 1995)، دل بستگی بزرگ سالان (کولینز و رید،1990) و خشونت خانگی (شرین، سینا کور، لی، زیتر و شاکیل 1998) استفاده شد. داده ها با تحلیل مسیر و نرم افزارهای SPSS نسخه 25 و PLS نسخه 3/3 تحلیل شدند.

  یافته

  یافته ها نشان داد که اثر مستقیم دلبستگی ایمن بر بهزیستی روان شناختی زنان معنادار است (05/0>p). اثرات مستقیم دلبستگی اجتنابی و خشونت خانگی بر راهبردهای سازش نیافته معنادار است (05/0>p). اثر مستقیم راهبردهای سازش نیافته بر بهزیستی روان شناختی زنان معنادار است (05/0>p). راهبردهای سازش نیافته در رابطه بین سبک دلبستگی اجتنابی و بهزیستی روان شناختی زنان نقش میانجی دارد (05/0>p). اثر مستقیم راهبردهای سازش یافته بر بهزیستی روان شناختی زنان معنادار نیست (05/0<p). اثرات مستقیم دلبستگی اجتنابی، دلبستگی ایمن و خشونت خانگی بر راهبردهای سازش یافته معنادار است (05/0>p). راهبردهای سازش یافته در رابطه بین سبک  دلبستگی، خشونت خانگی و بهزیستی روان شناختی زنان نقش میانجی ندارد (05/0<p).

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج پژوهش حاضر می توان با تقویت دلبستگی ایمن و آموزش راهبردهای تنظیم شناختی به زنان، بهزیستی روان شناختی آنها را افزایش داد.

  کلیدواژگان: تنظیم شناختی هیجان، خشونت خانگی، سبک های دل بستگی، بهزیستی روان شناختی
 • زهرا رستم آبادی، محمدسجاد صیدی*، محسن گلمحمدیان صفحات 139-161
  هدف

  هدف پژوهش حاضر واکاوی باورهای معلمان در مورد کلاس مطلوب است. باورهای معلمان درباره یک کلاس مطلوب و ایده آل از این حیث حایز اهمیت است که این باورها انتظارات، کنش ها و رفتارهای معلمان را در کلاس درس شکل می دهند و بر آموزش بهتر و متناسب با نیازهای دانش آموزان تاثیر می گذارند.

  روش

  روش مطالعه کیفی و از نوع پدیدارشناختی بوده و داده ها به روش کولایزی مورد تحلیل قرار گرفتند.جامعه این پژوهش را کلیه معلمان مقاطع متوسطه اول و دوم شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 98-97 تشکیل می دادند که از این بین تعداد 15 نفر به روش نمونه گیری هدفمند برای انجام مصاحبه عمیق انتخاب شدند. مصاحبه ها پس از ضبط صدا، مستند سازی شده و به روش اپوخه گذاری کدگذاری شدند.

  یافته ها

  پس از تحلیل داده ها 3 مقوله اصلی به دست آمد. مقوله باورهای معطوف به رفتار که شامل زیر مقوله های تربیت چند بعدی، کنترل، مرز، عدم تبعیض-عدالت و شخصیت می باشد. مقوله باورهای معطوف به رابطه شامل همدلی و پذیرش، شناخت دنیای روانشناختی، خودافشایی معلم، رابطه با همسالان، انگیزش و علاقه، حمایت، احترام و اعتماد، مشاوره و مشورت، ارتباط معلم با والدین، الگو سازی، تغییر و پرورش ویژگی های شخصیتی و خانواده بود. همچنین باورهای معطوف به تدریس زیر مقوله های دانش، توجه به تفاوت های فردی، شیوه آموزش(انتقال مفاهیم)، فن آوری آموزشی، ظاهر معلم، ساختار فیزیکی کلاس، زمان، یادگیری، سطح آموزشی، محدودیت ها، سن معلم، تجربه معلم، نقش آموزش و پرورش، آمادگی دانش آموزان و هوش را شامل می شود.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت باورهای معلمان درمورد کلاس مطلوب گستره وسیعی داردکه تنها به رفتار معلم و یا دانش آموز محدود نمی شود و عوامل دیگری چون خانواده، ارتباط معلم با والدین، ساختار فیزیکی کلاس و شیوه آموزش نیز در این مهم تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: باور، معلم، دانش آموز، کلاس مطلوب، تدریس
 • نیلوفر بهشتی، محمود نجفی* صفحات 162-192
  هدف

  هدف پژوهش مقایسه راهبرد های شناختی تنظیم هیجان، تکانشگری و افکارخودکشی در مبتلایان به اختلال وسواس، دوقطبی و افراد بهنجار بود.

  روش

  روش پژوهش توصیفی از نوع علی_مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل افرادی که در سال 1400 در شهر سمنان مطابق نظر روانپزشک تشخیص اختلال وسواس و دوقطبی گرفته بودند و نیز افراد عادی که براساس خوداظهاری و استفاده از چک لیست نشانه های اختلالات روانی مبتلا به اختلال نبودند بود. 50 بیمار مبتلا به وسواس و 50 بیمار دوقطبی و نیز 50 فرد عادی به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی، تکانشگری بارت و افکارخودکشی بک اجرا شد. جهت تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چندمتغیری استفاده شد.

  یافته ها: 

  تنظیم شناختی هیجان، تکانشگری و افکارخودکشی در سه گروه تفاوت معنادار دارد. میانگین نمرات گروه مبتلایان نسبت به گروه عادی در مولفه های منفی تنظیم هیجان، تکانشگری و افکارخودکشی بیشتر بود  p<0.05. در مولفه مثبت تنظیم هیجان میانگین نمرات گروه دوقطبی نسبت به وسواس بیشتر بود p<0.05. در تنظیم هیجان منفی میانگین نمرات مبتلایان به وسواس نسبت به مبتلایان به دوقطبی بیشتر بود((p<0.05. همچنین میانگین نمرات گروه وسواس نسبت به دوقطبی در تکانشگری شناختی بیشتر بود  p<0.05 اما در مولفه های حرکتی و عدم برنامه ریزی بین گروه مبتلایان تفاوتی مشاهده نشد (p>0.05).

  نتیجه گیری:

   با توجه به نتایج پژوهش برگزاری کارگاه های آموزشی جهت به حداقل رساندن آسیب های ناشی از نارسایی در تنظیم هیجان، تکانشگری و افکار خودکشی، طراحی برنامه های حمایتی در جمعیت عمومی و مبتلایان به وسواس و دوقطبی و نیز طرح درمان مناسب جهت پیشگیری از شدت یا عود علایم  بیماران می تواند موثر باشد.

  کلیدواژگان: وسواس، دوقطبی، راهبردهای شناختی تنظیم هیجان، تکانشگری، افکارخودکشی
 • سمیراالسادات بدخشیان، فاطمه سمیعی* صفحات 193-210
  هدف

  ضایعه نخاعی از جمله معضلات جوامع انسانی محسوب می شود که مسیر زندگی فرد را تغییر می دهد و مشکلات فراوانی در تمام ابعاد جسمانی، روانی، شغلی، اقتصادی و خانوادگی ایجاد می کند. هدف از انجام این پژوهش تعیین اثربخشی برنامه توانبخشی شغلی بر خودکارآمدی افراد دارای آسیب نخاعی بود.

  روش

  طرح مورد استفاده در این پژوهش مورد منفرد بود. بدین منظور با استفاده از نمونه گیری هدفمند 3 نفر از افراد دارای آسیب نخاعی انتخاب شدند و طی 8 جلسه مداخله انفرادی،آموزش برنامه توانبخشی شغلی مبتنی بر نظریه شناختی اجتماعی دریافت کردند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه سرمایه های روانشناختی لوتانز بود. نتایج با استفاده از تحلیل دیداری، شاخص پایایی تغییر (RCI) و درصد بهبودی (MPI) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  

  یافته ها

  یافته ها نشان داد برنامه توانبخشی مبتنی بر نظریه شناختی اجتماعی می تواند خودکارآمدی افراد دارای آسیب نخاعی را افزایش دهد (96/1).

  نتیجه گیری

  با استفاده از یک برنامه توانبخشی شغلی و با بهره گیری از نظریه شناختی اجتماعی که در آن از راهنمایی ها و آموزش مهارت هایی از جمله آموزش جانشینی یا الگو گیری، تشویق اجتماعی یا بازخورد مثبت و برانگیختگی سرمایه های روانشناختی همچنین ارایه اطلاعات در مورد اشتغال توانخوان و آموزش های شغلی به کار گرفته شد، می توان خودکارآمدی را در افراد دارای ضایعه نخاعی افزایش داد.

  کلیدواژگان: توانبخشی شغلی، خود کارآمدی، نظریه شناختی- اجتماعی، ضایعه نخاعی
 • منیره نسیمی*، فروغ جعفری، شکوه نوابی نژاد صفحات 211-233
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی گری مهرورزی به خود در والدین با رابطه بین شیوه های فرزندپروری والدین و شادکامی فرزندان دوره اول متوسطه  شهر تهران در سال تحصیلی 98-1397 انجام شده است.

  روش

  روش انجام پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر تهران به همراه والد مادران آنها بود. . به منظور انجام پژوهش، 384 دانش آموز به همراه والد مادر آنها به روش خوشه ای مرحله ای  انتخاب شدند و با استفاده از 3 پرسشنامه های شادکامی آکسفورد، سبک فرزندپروری بامریند و مهرورزی به خود نف، مورد اندازه گیری قرار گرفتند. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش تحلیل مسیر و نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  بررسی نتایج نشان داد که نقش میانجی سبک های فرزندپروری در رابطه بین مهرورزی به خود و شادکامی فرزندان تایید نشد (05/0<p) اما تاثیر مستقیم سه متغیر مهرورزی به خود، سبک فرزندپروری استبدادی و سبک فرزندپروری قاطع مورد تایید قرار گرفت (05/0>p). جهت تاثیر سبک استبدادی بر شادکامی منفی بود و جهت تاثیر مهرورزی به خود و سبک قاطع بر شادکامی مثبت بود. متغیرهای یادشده 49 درصد از واریانس نمرات در متغیر شادکامی را پیش بینی می کنند.

  نتیجه گیری

  وجود ویژگی مهرورزی به خود در والدین و استفاده از سبک فرزندپروری مقتدرانه می تواند موجب شکل گیری رفتارهای مثبت در والدین شود به نحوی که شرایط زندگی خانوادگی برای فرزندان را مطلوب سازد و شادکامی در فرزندان را افزایش دهد

  کلیدواژگان: مهرورزی، فرزندپروری، شادکامی
 • محمدحسن حیدری*، پرویز آزاد فلاح، احمد علی پور صفحات 234-260
  هدف

  هدف این پژوهش ارایه مدلی برای تبیین رابطه ابعاد شخصیتی با رضایت از زندگی با تاکید بر نقش میانجی سبک های رویارویی و منبع کنترل در بین دانشجویان ایرانی و ارمنی بود. جامعه پژوهش حاضر شامل تمامی دانشجویان ایرانی و ارمنی بود که در سال تحصیلی 2009-2010 در دانشگاه های ایران و ارمنستان در حال تحصیل بودند.

  روش

  به منظور نمونه گیری، با استفاده از روش خوشه ای تصادفی تعداد 768 دانشجوی ایرانی و 768 دانشجوی ارمنی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های پنج عاملی شخصیت NEO (1985)، راهبردهای رویارویی کارور و همکاران (1989)، منبع کنترل راتر (1996) و رضایت از زندگی داینر و همکاران (1985) گرد آوری شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که تمامی مسیرهای مستقیم موجود در مدل بجز تاثیر توافق پذیری بر منبع کنترل معنادار شدند. همچنین تمامی مسیرهای غیر مستقیم به جز مسیر تاثیر توافق پذیری بر رضایت از زندگی با واسطه ی منبع کنترل و مسیر تاثیر وظیفه شناسی بر رضایت از زندگی با نقش واسطه ای سبک هیجان مدار منفی معنادار شدند. در نهایت بین ویژگی های شخصیتی با منبع کنترل، سبک های رویارویی و رضایتمندی در دانشجویان ایرانی و ارمنی رابطه معنادار وجود داشت (05/0<p) و مدل مفروض از برازندگی مطلوب برخوردار بود.

  نتیجه گیری

  افراد با منبع کنترل درونی، ویژگی شخصیتی باوجدان بودن، انعطاف پذیری و سبک رویارویی مسیله مدار، رضایت از زندگی بیشتری دارند.

  کلیدواژگان: رضایت، سبک های رویارویی، منبع کنترل، ویژگی های شخصیتی
|
 • Jafar Samari Safa, Eghbal Zarei*, Samaneh Najarpourian, Kourush Mohamadi Pages 4-46
  Aim

  Remarriage is a chance for people who have lost a spouse to re-experience cohabitation. The aim of this study was to provide a local model of satisfied remarriage.

  Methods

  This research was conducted qualitatively using the grand theory approach in 2020. For this purpose, 21 couples living in Tehran who have had more than 3 years of remarriage were purposefully selected and surveyed using semi-structured interviews. Data were collected, recorded and then coded and classified into main categories.

  Methods

  This research was conducted qualitatively using the grand theory approach in 1399. For this purpose, 21 couples living in Tehran who have had more than 3 years of remarriage were purposefully selected and surveyed using semi-structured interviews. Data were collected, recorded and then coded and classified into main categories.

  Results

  The extracted concepts were classified into 107 sub-categories and 24 main categories. The main categories were divided into 6 general categories of causal factors, contextual, intervening, strategies, consequences and central category, and finally the central category was selected as "bilateral efforts to increase satisfaction and the continuation of remarriage.

  Conclusion

  The results of the present study showed that creating a satisfying marriage depends on conscious choice and deep knowledge of each other, honesty and transparency about the issues of the former life and the current marital relationship, and finally a two-way effort to create a lasting life. And this model provided for a stable and satisfied remarriage can be a model and a path for couples. Counselors and psychologists can also help the health of families and the community by designing and implementing appropriate programs based on this model in premarital counseling and couple therapy to increase the duration of remarriage and reduce the number of divorces and the resulting injuries

  Keywords: model, remarriage, grounded theory, Satisfying marriage, Iranian culture
 • Elham Zamanshoar, Hamid Rezaeian*, Simin Hosseinian, Abbas Abdollahi Pages 47-84
  Aim

  Romantic breakup has temporary and lasting effects on individual's psychological health. The aim of this study was to investigate the narrative identity of people with heartbreak.

  Methods

  Using purposive sampling method, 15 participants with heartbreak who met the inclusion criteria were selected. Their stories were collected using a modified form of "relationship narrative interview." Then, data were analyzed with thematic analysis method (Clark and Brown, 2015). After determining the sub-themes and main themes, a conceptual model of participant's narrative was presented.

  Results

  63 sub-themes and 13 themes were formed during the analysis. The results show that participants tend to narrate the past as failure, the present as suspension, and the future as despair. The concept of the desirable self was hidden in their narratives, the desirable self that the individual had experienced or was in search of in that particular relationship.

  Conclusion

  Based on the results, it seems that people with heartbreak who are experiencing a state of interruption in their transition, have a kind of rupture in their narrative identity that they feel they cannot repair. The results of this study can be effective in better understanding their narrative identity and possibly creating a psychological intervention for this situation.

  Keywords: Narrative Identity, Romantic Breakup, Transition, Life Story, Thematic Analysis
 • Tayebeh Azizi, Hasan Amiri*, Karim Afshrinia Pages 85-109
  Objective

  The aim of this study was to determine the fit of the model of structural relationship between parent-adolescent conflict with emotional dysregulation with the mediating role of loneliness in adolescents in Tehran.

  Method

  The statistical population of the study included adolescents aged 13 to 18 years in Tehran. Using available sampling method, 400 people (200 female adolescents and 200 male adolescents) were selected as a sample and used the Asadi and Younesi adolescent parent conflict questionnaire (1390), Russell (1996) revised feelings of loneliness, and Graz and Romer (2004) responded to emotional dysregulation. Structural equation model was used to analyze the data.

  Results

  The results showed that there was a positive and significant relationship between parent-adolescent conflict and emotion dysregulation (p <0.05). Also, there is a positive and significant relationship between parent-adolescent conflict with emotional dysregulation with the mediating role of loneliness (p <0.05).

  Conclusion

  Based on research findings, it can be concluded that feeling lonely with the occurrence of emotions such as depression, anxiety, fatigue can play a mediating role between parent-adolescent conflict and emotion disorder.

  Keywords: Parent-Adolescent Conflict, Emotional Disorder, Loneliness
 • Fatemeh Hashemi, Hossein Keshavarz Afshar*, Masoud GholamAli Lavasani Pages 110-138
  Aim

   The aim of this study was to investigate the role of cognitive emotion regulation mediators in the relationship between domestic violence, attachment styles and women's psychological well-being.

  Methods

  All married women in Tehran in 1400 formed the statistical population of the present study, from which 360 people were selected by available sampling method. To collect data from the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (Garnesgi and Craig, 2006), Psychological Well-Being (Reef 1995), Adult Attachment (Collins and Reed, 1990), and Domestic Violence (Sherin, Cena, Core, Lee, Zitter, & Shaquille, 1998). ) became. Data were analyzed by path analysis and SPSS software version 25 and PLS version 3.3.

  Findings

  The results showed that the direct effect of faith attachment on women's psychological well-being was significant (p <0.05). Direct protective attachment and domestic violence are not compromised strategies (p <0.05). The direct effect of uncompromising strategies on women's psychological well-being is significant (p <0.05). Uncompromised strategies play a mediating role in the relationship between caring attachment style and women's psychological well-being (p <0.05). The direct effect of adapted strategies on women's psychological well-being is not significant (p <0.05). The direct environment of attachment, secure attachment and domestic violence is significant on adapted strategies (p <0.05). Adapted strategies do not mediate the relationship between attachment style, domestic violence and women's psychological well-being (p <0.05).

  Conclusion

  Based on the results of the present study, their psychological well-being can be increased by strengthening secure attachment and teaching women cognitive regulation strategies.

  Keywords: Cognitive-emotional regulation, Domestic violence, Attachment styles, Psychological well-being
 • Zahra Rostamabadi, MohammadSajjad Seydi*, Mohsen Golmohamadian Pages 139-161

  Target: 

  The purpose of this study is to analyze teachers' beliefs about the desirable class. Teachers 'beliefs about a desired classroom are important in that they shape teachers' expectations, actions, and behaviors in the classroom.

  Research Methodology

  The population of the study consisted of all teachers in the first and second grade of Kermanshah of these, 15 individuals were selected through purposeful sampling for in-depth interviews. Interviews were documented after audio recording and coded by Epochs method. The method of study was qualitative and phenomenological and the data were analyzed using Culizzi method.

  Findings

  After analyzing the data, from 152 beliefs and teaching beliefs. open source codes extracted from interviews, 32 subcategories and 3 main categories were obtained Behavioral Beliefs, Relationship Beliefs, and Teaching Beliefs.

  Conclusions

  Therefore, it can be said that teachers' beliefs about the desirable class have a wide range that is not limited to the behavior of the teacher or student and other factors such as family, teacher relationship with parents, physical structure of the class and teaching style also affect this.

  Keywords: Belief, Teacher, Student, desired class
 • Niloofar Beheshti, Mahmoud Najafi* Pages 162-192
  Objective

  The aim was to compare cognitive strategies for emotion regulation, impulsivity and suicidal ideation in patients with obsessive-compulsive, bipolar disorder and normal individuals.

  Method

  was descriptive-causal-comparative. The statistical population was divided into two parts: people who had a psychiatric record in Semnan in 1400 and were diagnosed with obsessive-compulsive and bipolar disorder, and normal people in Semnan who based on self-reported He didn’t have a psychiatric record and was screened for symptoms of mental disorders using a checklist. 50 patients with obsessive-compulsive and 50 patients with bipolar were selected by psychiatrist after evaluation by a psychiatrist and 50 normal individuals were selected by available sampling method after controlling the list of symptoms of mental disorders to control the absence of mental disorder. Granfsky Emotion Cognitive Regulation Questionnaire, Barthes Impulsivity and Beck Suicidal Thought were administered. Multivariate analysis of variance was used to analyze the data.

  Results

  Cognitive regulation of emotion, impulsivity and suicidal ideation are significantly different in the three groups(p<0.05). 

  Conclusion

  holding educational workshops to minimize the damage caused by failure in emotion regulation, impulsivity and suicidal thoughts in obsessive-compulsive and bipolar disorder sufferers, designing support programs such as training impulse management skills, using adaptive emotion regulation strategies, planning skills and Decision-making in the general population as well as obsessive-compulsive and bipolar patients, as well as the appropriate treatment plan to prevent the exacerbation or recurrence of patients' symptoms can be effective.

  Keywords: Obsessive-Compulsive Disorder, Bipolar Disorder, Cognitive Emotion Regulation Strategies, Impulsivity, Suicidal Thoughts
 • Samirasadat Badakhshian, Fatemeh Samiee* Pages 193-210
  Introduction

  Spinal cord injury is one of the problems of human societies. The purpose of this study is to focus on the self-efficacy of people with spinal cord injury.

  Method

  The design used in this study was a single case of type A-B. For this purpose, using purposive sampling, 3 people with spinal cord injury were selected. And received 8 sessions of individual intervention, occupational rehabilitation program training based on social cognitive theory. Data collection tool was Lutans psychological capital questionnaire. The results were analyzed using visual analysis, change reliability index (RCI) and recovery percentage (MPI).

  Results

  The results showed that a rehabilitation program based on social cognitive theory can increase the self-efficacy of people with spinal cord injury.

  Conclusion

  Using a job rehabilitation program and utilizing social cognitive theory that provides guidance and skills training such as substitution or role modeling, social encouragement or positive feedback, and the mobilization of psychological capital as well as information. In the case of able-bodied employment and vocational training, self-efficacy can be increased in people with spinal cord injury.

  Keywords: Vocational Rehabilitation, Self-Efficacy, Cognitive-social theory, Spinal Cord
 • Monireh Nasimi*, Fourogh Jafari, Shokooh Navabinejad Pages 211-233

  The present research aimed at investigating the relationship between upbringing methods and children's happiness with the mediating role of parents' self-compassion among junior high school students in Tehran in the school year of 2018-2019. The study employed descriptive-correlational methodology. The population included junior high-school students with their mothers living in Tehran. 384 students along with their mothers were selected through multistage clustering method. Three questionnaires were used in this study: Oxford Happiness Questionnaire, Baumrind's Parenting Style questionnaire, and Neff's Self-compassion questionnaire. The collected data was analyzed through Path Analysis and Lisrel. The results showed that the mediating role of parenting style was not significant with respect to the relationship between self-compassion and children's happiness (p>0/05). However, the direct effects of three variables, self-compassion, dictatorial parenting, and strict parenting were found to be meaningful (p<0/05). The direction effect of dictatorial style on happiness was negative. The direction effect of self-compassion and strict style on happiness was positive. The aforementioned variables predict 49% of the score variance in happiness.

  Keywords: happiness, parenting styles, self-compassion
 • MohammadHassan Heidari*, Parviz Azadfalah, Ahmad Alipour Pages 234-260
  Aim

  This study aimed to explain the relationship between personality model and life satisfaction with the mediating role of coping styles and sources of control among Iranian and Armenian students.

  Methods

  The present study population included all Iranian and Armenian students who were studying in Iranian and Armenian universities in the 2009-2010 academic years. For sampling, 768 Iranian and 768 foreign students were selected using a random sampling method. Data were obtained using the NEO (1985) five-factor personality questionnaire, Carver's stress coping (1989), Rutter's control source (1996), and the life satisfaction of Diner et al. (1985). Correlation and structural equation modeling were used to analyze the data.

  Findings

  The results showed that all direct paths in the model except the effect of the agreement on the source of control were significant. Also, all indirect paths except the path of the effect of the agreement on life satisfaction through the source of control and the path of the effect of conscientiousness on life satisfaction were significant with the mediating role of the negative emotion-oriented style. Finally, there was a significant relationship between personality traits and control source, coping styles, and satisfaction in Iranian and Armenian students (P <0.05) and the assumed model had a good fit.

  Conclusion

  As a result, people should use the source of internal control, conscientiousness, flexible personality, and problem-oriented coping style to increase life satisfaction.

  Keywords: Coping Styles, Personality Traits, Satisfaction, Source of Control