فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 48، تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/06/31
 • تعداد عناوین: 6
|
 • بررسی وضعیت برون سپاری اماکن ورزشی شهرستان سمنان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS9)
  محمد سنایی، فرشاد امامی، بهادر شیرین چشمه صفحه 2

  برون سپاری به عنوان یکی از ابزارهای توسعه سازمان ها و ارتقاء بهره وری در قالب کوچک سازی، مورد توجه مدیران و مسیولان سازمان ها قرار گرفته و به صورت های مختلف به اجرا درآمده است.هدف از مطالعه حاضر بررسی وضعیت برون سپاری اماکن ورزشی شهرستان سمنان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی است.تحقیق حاضر از نوع آمیخته کیفی و کمی می باشد. از نظر نوع توصیفی- همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد که به شکل پیمایشی انجام گرفته است. در بخش کیفی از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای ترسیم پراکنش مکانهای ورزشی بهره گیری شد. جامعه آماری در بخش کیفی، 30 مجموعه ورزشی (سرپوشیده و رو باز) از اماکن ورزشی شهرستان سمنان است.همچنین برای بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق 224 نفر به پرسشنامه محقق ساخته که قبلا روایی و پایایی آن بررسی شده بود به صورت داوطلبانه پاسخ دادند. برای بررسی و تعیین میزان روابط بین متغیرها مدل یابی ساختاری و سنجش روابط چندگانه بین متغیرها (نرم افزار smart pls) استفاده شد.نتایج بررسی ها نشان داد که پراکنش فضاهای ورزشی در شمال و مرکز شهرستان سمنان بیش از سایر بخش ها است،سرانه فضای ورزشی شهرستان سمنان در استان سمنان دارای رتبه اول و مساحت فضاهای ورزشی دارای رتبه دوم بعد از شاهرود قرار دارد و رشته ورزشی تکواندو ، فوتبال و ژیمناستیک به ترتیب اولویت های ورزشی در شهرستان سمنان هستند و در مجموع روابط بین متغیر ها نشان داد که شرایط علی و شرایط زمینه ایی بر برون سپاری اماکن ورزشی موثر است .به متولیان سازمان های ورزشی پیشنهاد می شود که با یک تقسیم کار بین سازمانی از موازی کاری جلوگیری نمایند تا از این طریق سازمان های ورزشی در دنیای پویا، پیچیده و سریع به سمت برون سپاری اماکن ورزشی به افراد کارآزموده اقدام نمایندو از بروز نتایج منفی برون سپاری جلوگیری نمایند و از طرفی دیگر باعث عملکرد مالی بهتر برون سپاری شوند.

  کلیدواژگان: برون سپاری، اماکن ورزشی، .سیستم اطلاعات جغرافیایی، شهر سمنان
 • تبیین مدل تجزیه و تحلیل کاربری اراضی برای برنامه ریزی مناطق پیراشهری
  مهران رفیعی صفحه 3

  پیراشهری که گاهی به آن حاشیه شهری هم اطلاق می شود می تواند بر فرم شهری و چالش های برنامه ریزی فضایی قرن بیست ویک غالب شود. در کشورهای صنعتی یا پساصنعتی، پیراشهر قلمرو تغییرات اقتصادی، اجتماعی و دگرگونی ساختار فضایی است، درحالی که در کشورهای به تازگی صنعتی شده و بیش تر کشورهای درحال توسعه، غالبا منطقه شهری پر هرج ومرجی است که سبب ساز پراکندگی و توسعه ناهماهنگ شهری می شود. شناخت و تحلیل برنامه ریزی کاربری اراضی برای این مناطق می تواند به مدیریت بهتر این مناطق بیانجامد. ازاین رو، پژوهش حاضر باهدف شناخت و تحلیل این عوامل برای مناطق پیراشهری در شعاع 8 کیلومتری مابین کلان شهر تهران و شهر اسلامشهر بر اساس داده ها و نقشه های سال 1399 و بر مبنای 3 دسته بندی کلی کاربری اراضی یعنی شهری، کشاورزی و حفاظتی با لحاظ کردن ناسازگاری بین آن ها به انجام رسیده است. روش پژوهش مبتنی بر رویکرد کاربردی و توصیفی - تحلیلی است که با در نظر گرفتن الگوی تحلیل استراتژی تشخیص ناسازگاری کاربری اراضی (LUCIS) و پیاده سازی آن در محیط (GIS) توانست میزان مطلوبیت عوامل تاثیرگذار هر یک از کاربری های اراضی مذکور در جهت برنامه ریزی برای مناطق پیراشهری را برای محدوده موردمطالعه ارایه نماید. یافته های این تحقیق بیانگر این موضوع است که پراکندگی ناموزون شهری به هر دلیلی که به وجود آمده باشد می تواند تاثیری مستقیم و غیرمستقیم در شکل گیری و پایداری مناطق پیراشهری داشته باشد. بر این اساس ظرفیت سازی برنامه ریزی مطلوب، بهترین ایده برای پاسخگویی به مداخلات ایجادشده در روند توسعه بی برنامه این مناطق است. از طرفی به این دستاورد می توان اشاره کرد که فضاهای پیراشهری که عموما به شکلی خودجوش و بی برنامه در اطراف شهرها و کلان شهرها به وجود آمده و می آیند نیاز به برنامه ریزی و آینده نگری دارند تا ضمن از بین نرفتن اراضی کشاورزی در اطراف شهرها؛ اراضی با کاربری حفاظتی موجود نیز موردتوجه و حفاظت قرار گیرند تا درمجموع توسعه شهری برنامه ریزی شده ای را در این مناطق شاهد باشیم.

  کلیدواژگان: مدل سازی، پیراشهری، حومه شهر، کاربری اراضی، شهرسازی
 • سمانه کامیابی صفحات 7-21

  استفاده از فن آوری نوین و هوشمند جزء زندگی امروزه و آتی گردیده است. یکی از مهمترین کاربردهای، اینترنت و ارتباطات و اطلاعات فناوری در گردشگری بویژه گردشگری الکترونیک است ،ایجاد یک پایگاه گردشگری الکترونیکی قوی نیازمند یک بانک اطلاعاتی قوی, دقیق و به روز می باشد, یکی از این بانکها, سیستم اطلاعات جغرافیا (GIS) است از طرفی ابعاد حقوقی گردشگری الکترونیکی با توجه به قانون ایران ابهام دارد. توسعه تجارت الکترونیک به چارچوب مناسب قانونی نیاز دارد، تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی برپایه جمع آوری اطلاعات درپی شناسایی ،کشف این عوامل و تعیین میزان اثربخشی آنهاست. توجه به یافته‌های مطالعه، صنعت گردشگری الکترونیکی در ایران و جهان رو به رشد می‌باشد، اما چالش‌هایی در زمینه جنبه‌های حقوقی و قانونی گردشگری الکترونیکی شامل حیطه‌های دسترسی به خدمات و تجارت گردشگری، جرایم گردشگری الکترونیک ، اعتماد الکترونیکی، اعطای مجوز و تاییدیه‌های قانونی مراکز و تاسیسات گردشگری، وجود دارد. به منظور تعیین روابط و وابستگی های بین این معیارها از روش تحلیل سلسله مراتبی AHPاستفاده شده است.بعد از به دست آوردن روابط و وابستگی میان معیارها نوبت به وزندهی آنها می رسد. این ارزش گذاری به صورت مقایسه ی زوجی انجام گرفته است. برای این کار تعداد 15 پرسشنامه از سوی کارشناسان و خبرگان مرتبط با موضوع پاسخ داده شده و جمع آوری گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که از میان سه معیار اصلی پژوهش عوامل ساختاری مدیریتی، بیشترین تاثیر را بر نارسایی قوانین حقوقی گردشگری ایران بویزه در زمینه گردشگری الکترونیک دارند و بعد از آن عوامل اجرایی و محتوای قوانین موثرترین عوامل هستند. همچنین از میان زیرمعیارهای مورد بررسی، فرابخشی بودن گردشگری و تعدد مراکز تصمیم گیری و تداخل وظایف سازمان های مرتبط بیشترین نقش را در نارسایی قوانین حقوقی گردشگری دارد. چالش‌های حقوقی و قانونی گردشگری الکترونیکی بایستی از سوی سیاست‌گذاران و نهادهای متولی در صنعت گردشگری مورد توجه قرار گیرد، چرا که با توجه به جهانی بودن این چالش‌ها، تلاش در رفع آنها، ضرورتی است که با تبدیل تهدید به فرصت، باعث تسهیل فرایند جذب گردشگر خارجی و رضایت مندی گردشگر داخلی می‌گردد.

  کلیدواژگان: گردشگری الکترونیکی، حقوق تجارت، تعاملات الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، تحلیل سلسله مرانبیAHP
 • پویا امیری، محمدابراهیم عفیفی، مرضیه موغلی صفحات 22-39

  پژوهش ازنظر هدف کاربردی، ازنظر ماهیت تبیینی و ازنظر روش ترکیبی (کیفی- کمی) است. روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای- اسنادی است. جامعه ی آماری را 124 نفر از کارشناسان و خبرگان دستگاه های دولتی مدیریت شهر تهران تشکیل داده است. روش نمونه گیری احتمالی و از نوع طبقه ای است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه از نوع سوالات بسته است. برای آینده پژوهی مدیریت شهر تهران و بررسی پیشران های مورد نظر، معیارهای تاثیرگذار بر مدیریت توسعه شهر تهران با استفاده از مدل تاپسیس بر اساس امتیاز کارشناسان رتبه بندی شده است. با بررسی این معیارها سناریوهای ممکن، محتمل و مطلوب تدوین شده است. هدف پژوهش حاضر، سناریونگاری و تبیین توسعه مدیریت شهری با تاکید بر مدیریت آسیب پذیری زلزله با رویکرد آینده پژوهی با استفاده از GIS است. شاخص های مورد استفاده مراکزدرمانی و بیمارستان ها، تراکم جمعیت، فضاهای باز، فاصله از گسل، شبکه معابر بوده است. در نقشه های پهنه بندی استنتاج فازی عملگر AND، به ترتیب 1453.13، 499.17، 154.9، 35.11 هکتار در مناطق با خطر خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد قرار دارند. در مدل پهنه بندی OR، 7.02 هکتار در طبقه خطر خیلی کم، 35.11 هکتار در طبقه خطر کم، 358.19 هکتار در پهنه خطر متوسط، 1755.85 هکتار در پهنه خطر زیاد و 2156.18 در پهنه خطر خیلی زیاد قرار گرفته اند.نتایج یافته های پژوهش نشان می دهد از معیارهای مورد ارزیابی شده، تاکید بر ساختار غیر متمرکز و یکپارچه مدیریتی با کسب امتیاز (0.967) جایگاه اول را به خود اختصاص داده است. بر اساس روش آینده پژوهی در مدیریت توسعه شهر تهران، سه سناریو تدوین شد. سناریو اول: تغییر در معیارهای ساختاری مدیریت شهر تهران (رویکرد یکپارچه در برنامه ریزی و مدیریت شهری) است. سناریو دوم: تغییر در معیارهای کارکردی مدیریت شهر تهران است. سناریو سوم: حکمرانی به مثابه مردم سالاری دیجیتال است. در این پهنه بندی بیشترین مناطق آسیب پذیر، در قسمت شمال شهر واقع گردیده اند.

  کلیدواژگان: آینده پژوهی، مدیریت توسعه شهری، سناریونگاری، آسیب پذیری زلزله، منطق فازی
 • مبین افتخاری، سید احمد اسلامی نژاد، عباسعلی قزل سوفلو، ملیکا راستگو صفحات 40-53

  خلیج فارس بخش قابل توجهی از ذخایرنفتی جهان را شامل می شود و عموما آلودگی نفتی یکی از اصلی ترین آلودگی های این منطقه به شمار می رود. اولین گام جهت کنترل و پیشگیری از آلودگی های نفتی، تعیین میزان درجه حساسیت مناطق ساحلی به این نوع آلودگی است. پژوهش حاضر به منظور پیش بینی آسیب پذیری آلودگی نفتی در خلیج فارس می باشد. لذا در این تحقیق به منظور تعیین مناطق پر ریسک آسیب پذیر نفتی در محدوده خلیج فارس معیارهای موثر ازجمله لوله های انتقال نفت، سکوهای نفتی، مسیر عبور و مرور کشتی ها، بنادر، فلزات سنگین، نوسانات تراز سطح آب، بارندگی، جریانات دریایی، آلودگی هوا و بادهای موسمی مورد استفاده قرار گرفت. نوآوری تحقیق حاضر ارایه یک رویکرد ترکیبی جدید جهت تعیین معیارهای موثر آسیب پذیری خلیج فارس می باشد. در این راستا از ترکیب رگرسیون وزن دار جغرافیایی (هسته های گوسین و مکعبی سه گانه) و الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات گسسته استفاده گردید. روش ترکیبی با دو خواص منحصر به فرد داده های مکانی یعنی خودهمبستگی مکانی و ناایستایی مکانی سازگار است و برای مسایل رگرسیون مکانی مناسب است. مقادیر R2 و RMSE حاصل از روش GWR با هسته مکعبی سه گانه به ترتیب 9971/0 و 2142/0 به دست آمد که نشان دهنده سازگاری بالای هسته مکعبی سه گانه نسبت به هسته گوسین است. هم چنین نتایج بدست آمده نشان می دهد که لوله های انتقال نفت، سکوهای نفتی و مسیر عبور و مرور نفتکش ها بیشترین تاثیر را در آسیب پذیری خلیج فارس دارند.

  کلیدواژگان: آلودگی نفتی، خلیج فارس، رگرسیون وزن دار جغرافیایی
 • محمدرضا زردشت، مرضیه موغلی، محمدابراهیم عفیفی صفحات 54-70

   در میان حوادث طبیعی، زلزله یکی از جدیدترین چالش های اساسی جوامع است که همه ساله، علی رغم آنکه، خسارات عظیم اقتصادی را وارد می کند، باعث مرگ و میرهای بسیاری شده و مانع توسعه هماهنگ و مستمر جوامع می شود. هدف اصلی از انجام این پژوهش، سنجش میزان آسیب پذیری محلات شهر نی ریز در برابر زلزله می باشد. از نظر هدف، در حیطه پژوهش های کاربردی و از نظر روش تحقیق، از نوع توصیفی- تحلیلی است. روش جمع آوری داده ها، اسنادی و پیمایشی است. با توزیع پرسشنامه طبق نظر کارشناسان خبره تحقیق، معیارهای موثر شناسایی و اهمیت نسبی آنها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، مشخص شدند. اولویت بندی محلات شهر با استفاده از روش ویکورفازی (FVikor)، به عنوان یکی از روش های جدید تصمیم گیری چندمعیاره، در محیط نرم افزار Gis انجام گردید. نتایج به دست آمده از ویکور فازی در محلات شهر نی ریز نشان می دهد که محله قلعه بهشتی با مقدار وزن 908/0 در رتبه اول و محله بازار با مقدار وزن 089/0 در رتبه آخر قرار دارد. از نظر میزان آسیب پذیری محلات در برابر زلزله از نظر همه معیارها، محله های بهشتی، بهداشت، بیمارستان و سرداران میزان آسیب پذیری کم، محله های استادیوم، آبادزدشت جدید و گودآجر میزان آسیب پذیری متوسط، محله های آبادزدشت قدیم و محله میزان آسیب پذیری زیاد و محله های سادات، شادخانه، قلعه محمودخان و بازار میزان آسیب پذیری خیلی زیاد است.

  کلیدواژگان: آسیب پذیری، زلزله، شهر نی ریز، مخاطرات، مدل ویکورفازی
|
 • Investigating the outsourcing status of sports facilities in Semnan using geographic information system
  mohmmad sanaie, farshad emami, bahador shirincheshmeh Page 2

  Outsourcing, as one of the tools for developing organizations and improving productivity in the form of downsizing, has attracted the attention of managers and officials of organizations and has been implemented in different ways. Geographic information. The current research is a mixed qualitative and quantitative type. It is descriptive-correlation in terms of type and applied in terms of purpose, which was conducted in the form of a survey. In the qualitative part, geographic information system (GIS) software was used to map the distribution of sports places. In the qualitative part, the statistical population is 30 sports complexes (indoor and outdoor) from the sports places of Semnan city. Also, to check the relationships between the research variables, 224 people voluntarily answered the researcher-made questionnaire, whose validity and reliability had already been checked. Structural modeling and measurement of multiple relationships between variables (smart pls software) were used to investigate and determine the extent of relationships between variables. The results of the survey showed that the distribution of sports spaces in the north and center of Semnan city is more than other parts, the per capita sports space of Semnan city in Semnan province ranks first and the area of sports spaces ranks second after Shahroud. Taekwondo, football and gymnastics are the sports priorities in Semnan city, and in total, the relationships between the variables showed that causal conditions and background conditions are effective on the outsourcing of sports facilities. It is suggested to the trustees of sports organizations to prevent parallel work with an inter-organizational division of work, so that in this way, sports organizations in a dynamic, complex and fast world can outsource sports venues to experienced people. to prevent the negative results of outsourcing and on the other hand to cause better financial performance of outsourcing.

  Keywords: outsourcing, sports facilities, geographic information system, Semnan city
 • Explaining the land-use analysis model for Peri-Urban areas planning
  Mehran Rafiei Page 3

  Peri-urban area, which is sometimes referred to as an urban fringe, can overcome the urban form and spatial planning challenges of the 21st century. In industrial or post-industrial countries, peri-urban are the realm of economic, social and spatial structure changes, while in newly industrialized countries and most developing countries, it is often a chaotic urban area that causes dispersal and uncoordinated urban development. Knowing and analyzing land use planning for these areas can lead to better management of these areas. The present research aims to identify and analyze these factors for peri-urban areas within a radius of 8 km between Tehran metropolis and Islamshahr city based on the data and maps of 2020 and based on 3 general categories of land use i.e. urban, agricultural and conservation with Considering the incompatibility between them. The research method is based on the applied and descriptive-analytical approach, which by considering the pattern of analysis of Land-Use Conflict Identification Strategy (LUCIS) and its implementation in the environment (GIS) was able to measure the desirability of the influencing factors of each of the mentioned land uses in the direction of planning. The findings of this research show that the uneven urban dispersion for any reason can have a direct and indirect effect on the formation and stability of peri-urban areas.Based on this, building the capacity for optimal planning is the best idea to respond to the interventions created in the unplanned development process of these areas. We can point to this achievement that peri-urban spaces are generally created spontaneously and unplanned around cities and metropolises need planning and foresight, so as not to destroy the agricultural lands around the cities; Lands with existing protective use should also be taken into consideration and protected so that we can witness a planned urban development in these areas.

  Keywords: Modeling, Peri-Urban, Urban fringe, Land-use, Urban planning
 • samaneh kamyabi Pages 7-21

  The number of Internet users and communication styles is expanding and increasing day by day, the use of new and smart technology has become a part of today's and future life. One of the most important uses of the Internet and communication and information technology is in tourism, on the other hand, the legal dimensions of electronic tourism are ambiguous according to Iran's law. The development of e-commerce needs a proper legal framework, the current thesis in 5 chapters with a descriptive analytical method based on the collection of information is aimed at identifying, discovering these factors and determining their effectiveness. According to the findings of the study, the e-tourism industry is growing in Iran and the world, but there are challenges in the field of legal and legal aspects of e-tourism, including areas of access to tourism services and business, e-tourism crimes, e-trust, granting licenses and legal approvals of centers and There are tourist facilities. In order to determine the relationships and dependencies between these criteria, AHP hierarchical analysis method has been used. After obtaining the relationships and dependencies between the criteria, it is time to weigh them. This evaluation has been done as a pairwise comparison. For this purpose, 30 questionnaires were answered and collected by experts. The results of the research show that among the three main criteria of the research, structural-managerial factors have the greatest impact on the inadequacy of Iran's tourism legal laws and after Those executive factors and content of laws are the most effective factors. Also, among the investigated sub-criteria, tourism's cross-sector nature and multiplicity of decision-making centers and overlapping duties of related organizations play the biggest role in the inadequacy of tourism laws. The legal and legal challenges of e-tourism should be taken into consideration by the policy makers and institutions in charge of this industry, because due to the universal nature of these challenges, efforts to solve them are a necessity, which facilitates the process of attracting tourists by turning threats into opportunities. foreign and the satisfaction of the domestic tourist.

  Keywords: electronic tourism, commercial law, electronic interactions, electronic commerce, AHP hierarchy analysis Process
 • poya amiri, mohammadebrahim afifi, Marziyeh Mogholi Pages 22-39

  The research is applied in terms of purpose, explanatory in nature and combined method (qualitative-quantitative). The data collection method is library-documentary. The statistical population was formed by 124 experts and experts from the government agencies of the city of Tehran. Probability and stratified sampling method. The tool for collecting information is the questionnaire of the type of closed questions. For the future research of Tehran city management and to investigate the desired drivers, the criteria influencing the development management of Tehran city have been ranked using the TOPSIS model based on the experts' score. By examining these criteria, possible, probable and desirable scenarios have been developed. The aim of the current research is scenario planning and explanation of the development of urban management with an emphasis on earthquake vulnerability management with a future research approach using GIS. The indicators used for medical centers and hospitals were population density, open spaces, distance from the fault, road network. In the fuzzy inference zoning maps of AND operator, 1453.13, 499.17, 154.9, 35.11 hectares are located in very low, low, medium, high and very high risk areas, respectively. In the OR zoning model, 7.02 hectares are in the very low risk category, 35.11 hectares are in the low risk category, 358.19 hectares are in the medium risk zone, 1755.85 hectares are in the high risk zone, and 2156.18 are in the very high risk zone. The results of the research show that Among the evaluated criteria, the emphasis on the decentralized and integrated management structure with a score of (0.967) has taken the first place. Based on the future research method in Tehran city development management, three scenarios were formulated. The first scenario: change in the structural criteria of Tehran city management (integrated approach in urban planning and management). The second scenario: change in the functional criteria of Tehran city management. The third scenario: Governance is digital democracy. In this zoning, the most vulnerable areas are located in the northern part of the city.Therefore, in the zoning map resulting from the AND operator, more relief and relief centers will be needed in times of earthquakes. In the OR zoning model, 7.02 hectares are in the very low risk category, 35.11 hectares in the low risk category, 358.19 hectares in the medium risk zone, 1755.85 hectares in the high risk zone, and 2156.18 hectares in the very high risk zone. Therefore, the largest area in this zoning model is in the very low class, and this logic considers many areas without risk due to the convergence between criteria, and only a very small part of the center of the study area has been identified as having a high risk. And finally, the zoning model of the GAMA operator, respectively, 185.23, 557.92, 595.88, 643.62, 158.76 hectares were in the very low, low, medium, high, very high risk classes, and the medium risk class covered most of the study area. In this zoning, the most vulnerable areas are located in the northern part of the city.

  Keywords: future research, urban development management, scenario planning, earthquake vulnerability, fuzzy logic
 • Mobin Eftekhari, seyed ahmad eslamnezhad, Abbas Ali Ghezelsofloo, Melika Rastgoo Pages 40-53

  The Persian Gulf contains a significant part of the world's oil reserves. Generally, oil spill is one of the main pollutions in this region. Determining the degree of sensitivity of coastal areas to this type of pollution is the first step to control and prevent oil pollution. The aim of this research is to predict the vulnerability of oil spill in the Persian Gulf. Therefore, in this research the criteria of oil pipelines, oil platforms, shipping lanes, ports, heavy metals, water level fluctuations, rainfall, sea currents, air pollution and monsoons were used to determine the high-risk areas vulnerable to oil in the Persian Gulf. The innovation of the current research is to provide a new hybrid approach to determine the effective vulnerability criteria of the Persian Gulf. In this regard, the combination of geographic weighted regression (Gaussian and triple cubic kernels) and particle swarm optimization algorithm were used. The proposed hybrid method is suitable for spatial regression problems because it is compatible with two unique properties of spatial data, namely spatial autocorrelation and spatial non-stationary. The values of R2 and RMSE obtained from the GWR method with the triple cube kernel were 0.9971 and 0.2142, respectively, which indicates the high consistency of the triple cube kernel compared to the Gaussian kernel. Also, the obtained results showed that oil transfer pipes, oil platforms and the passage of oil tankers have a significant impact on the vulnerability of the Persian Gulf.

  Keywords: Geographically weighted regression (GWR), Oil spill, Persian Gulf
 • MohammadReza Zardosht, Marziyeh Mogholi, mohammadebrahim afifi Pages 54-70

   Among natural disasters, earthquakes are one of the newest fundamental challenges of societies, which every year, despite causing great economic damage, cause many deaths and hinder the coordinated and continuous development of societies. The main purpose of this study is to assess the vulnerability of Neyriz neighborhoods to earthquakes. In terms of purpose, in the field of applied research and in terms of research method, it is descriptive-analytical. The method of data collection is documentary and survey. By distributing the questionnaire according to the experts of the research, the effective criteria for identification and their relative importance were determined using the method of hierarchical analysis. Prioritization of urban neighborhoods was done using FVikor method (FVikor), as one of the new multi-criteria decision-making methods, in Gis software environment. The results obtained from fuzzy Victor in the neighborhoods of Neyriz show that Qala-e-Beheshti neighborhood with a weight of 0.908 is in the first place and Bazaar neighborhood with a weight of 0.089 is in the last place. In terms of earthquake vulnerability of neighborhoods in terms of all criteria, Beheshti neighborhoods, health, hospitals and commanders’ low vulnerability, stadium neighborhoods, Abadzdasht Jadid and Goodajar moderate vulnerability, Abadzdasht neighborhoods Old and the neighborhood are very vulnerable and the neighborhoods of Sadat, Shadkhaneh, Qala Mahmoud Khan and Bazaar are very vulnerable.

  Keywords: Vulnerability, Earthquake, Neyriz city, Hazards, Fuzzy Vikor model