فهرست مطالب

پژوهش های کاربردی روانشناختی - سال سیزدهم شماره 3 (پاییز 1401)

مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی
سال سیزدهم شماره 3 (پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/11/03
 • تعداد عناوین: 22
|
 • عارف کشتگر، میترا راستگومقدم*، محمدحسین سالاری فر صفحات 1-17

  هدف پژوهش حاضر، مقایسه سطح بازداری پاسخ در دانش آموزان ابتدایی نارساخوان تحولی ادراکی، زبان شناختی و عادی در خواندن بود. پژوهش از نظر هدف بنیادی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها توصیفی از نوع علی-مقایسه ای بود. این پژوهش شامل سه جامعه آماری دانش آموزان پسر ابتدایی پایه سوم و چهارم نارساخوان ادراکی، نارساخوان زبان شناختی و عادی در خواندن در شهر مشهد در سال تحصیلی 1399-1398 بود که از هر جامعه، 15 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نمونه برای جامعه اول و دوم به صورت هدفمند و برای جامعه سوم به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. افراد نارساخوان به لحاظ هوش بهنجار بودند. ابزارهای پژوهش آزمون های ماتریس های پیش رونده ریون (RPM)، ارزیابی توانایی خواندن فارسی (APRA)، رنگ و واژه استروپ (SCWT) و برو-نرو (GNG) بودند. داده های به دست آمده با نرم افزار SPSS 22 و با آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری تحلیل شدند. نتایج نشان داد سطح بازداری پاسخ در سه گروه مورد مطالعه تفاوت معناداری دارد (001/0>P). سطح عملکرد دو گروه نارساخوان، هم در بازداری شناختی و هم در بازداری رفتاری به طور معناداری پایین تر از گروه عادی بود؛ درحالی که بین دو گروه نارساخوان در هیچ کدام از متغیرهای پژوهش تفاوتی مشاهده نشد؛ بنابراین براساس یافته ها، اگرچه در بازداری شناختی و بازداری رفتاری بین دو گروه نارساخوان تفاوتی وجود ندارد، ولی پایین بودن سطح بازداری ها در این دو گروه نسبت به کودکان عادی این ضرورت را ایجاب می کند که برای طراحی مداخلات توان بخشی، بازداری پاسخ ارزیابی شود.

  کلیدواژگان: بازداری پاسخ، خواندن، نارساخوان ادراکی، نارساخوان زبان شناختی
 • سپیده کیانزاد، حمید طاهر نشاط دوست*، حسینعلی مهرابی، سید غفور موسوی صفحات 19-38

  مطالعه حاضر با هدف واکاوی تجارب زیسته زنان اقدام کننده به خودکشی در خصوص عوامل خطر و عوامل محافظ انجام شده است. روش مطالعه کیفی و رویکرد پدیدارشناختی بود. نمونه گیری هدفمند بوده است و پس از مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 زن اقدام کننده به خودکشی، اشباع نظری داده ها بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل از روش هفت مرحله ای کلایزی استفاده شد. قابلیت اعتماد یافته ها بر پایه ملاک های لینکلن و گوبا مورد تایید قرار گرفت. چهار مضمون و نه زیرمضمون در خصوص عوامل خطر شناسایی گردید: تنش در روابط خانوادگی (مشاجره و درگیری، بی تفاوتی عاطفی، عدم وفاداری زناشویی)، روابط نافرجام (خود سرزنشگری،از دست دادن)، رنج روانی (زندگی در اندوه و ناامیدی، ادراک ناخودکاامدی، احساس سربار بودن) و مضمون مشکلات اقتصادی (ضعف مالی و بیکاری). همچنین چهار مضمون اصلی در خصوص عوامل محافظت کننده استخراج شد: تعلق عاطفی به عضوی از خانواده، احساس مسیولیت در مقابل فرزندان، اعتقادات مذهبی و حمایت اجتماعی ادراک شده. نتایج این مطالعه حاکی از اهمیت روابط خانوادگی و عاطفی و همچنین افسردگی درمان نشده بعنوان اصلی ترین عوامل شناسایی شده موثر بوده است.

  کلیدواژگان: عوامل خطر، عوامل محافظ، زنان، اقدام به خودکشی، پدیدارشناسی
 • سید سعید پورنقاش تهرانی*، سمیه عزیزی صفحات 39-52
  هدف بررسی اثربخشی مداخله شمارش پیش رونده بر نشانه های PTSD شامل اجتناب، افکار مزاحم و برانگیختگی، که طبق تحقیقات در بیماران CABG وجود دارد، بوده است. این مطالعه به لحاظ هدف کاربردی و با روش شبه آزمایشی (پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری) انجام گرفت. جامعه آماری بیمارانی بودند که در سال 1399 و 1400،  4 الی 6 هفته بعد از عمل جراحی بای پس عروق کرونر به کلینیک بازتوانی مرکز قلب تهران ارجاع شده بودند. از کسانی که در مقیاس تاثیر حوادث تجدید نظر شده (IES-R) نمره 24 و بالاتر به دست آوردند، 24 نفر (10 زن و 14 مرد) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده مقیاس تاثیر حوادث تجدید نظر شده (IES-R) بود. برای بررسی اثر مداخله از آزمون واریانس دو طرفه مختلط در نرم افزار SPSS-26 استفاده شد. مداخله شمارش پیش رونده به لحاظ آماری باعث کاهش معنادار میزان نشانه های اجتنابی در گروه مداخله شد. این روش تفاوت معنادار در میزان افکار مزاحم و برانگیختگی ایجاد نکرد (α=0/05). مداخله شمارش پیش رونده در کاهش نشانه های اجتنابی در بیماران CABG موثر است و انجام این مداخله توصیه می شود. میزان افکار مزاحم و برانگیختگی در دوره پیگیری به میزان زیادی توسط این مقادیر در مقطع پیش آزمون تعیین می شود. در نتیجه غربالگری بیماران از این حیث پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: جراحی بای پس عروق کرونر، استرس پس آسیبی، مقیاس تاثیر حوادث تجدید نظر شده، درمان شمارش پیش رونده
 • فرزین باقری شیخانگفشه، علی فتحی آشتیانی* صفحات 53-72

  پژوهش مروری حاضر با هدف بررسی پیامدهای روانی-اجتماعی دوران پساکروناویروس 2019 انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری داده ها مروری نظام مند بود. در پژوهش حاضر، با استفاده از جست وجوی کلیدواژه های تخصصی کروناویروس 2019، کووید-19، افسردگی، اضطراب، استرس، انگ اجتماعی، خشونت خانگی، ترس، استرس پس از سانحه، پساکرونا، پریشانی روانی-اجتماعی در پایگاه های اطلاعاتی انگلیسی مانند Google Scholar، PubMed، ScienceDirect، Scopus و پایگاه اطلاعاتی علمی جهاد دانشگاهی (SID)، بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran) و بانک اطلاعات مقالات علوم پزشکی ایران جست وجو شدند. پس از جست وجوی کلیدواژه ها، جامعه آماری این مطالعه 894 مقاله فارسی و انگلیسی بود که در بازه زمانی 2020 (از ماه فوریه) تا 2021 (تا ماه جولای) منتشر شدند. پس از حذف مقالاتی که ارتباطی با اهداف پژوهش نداشتند، با توجه به الگوی پریزما درنهایت 40 مقاله وارد پژوهش و به طور کامل بررسی شدند. بررسی ها حاکی از وجود مشکلات روان شناختی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و فرهنگی طی شیوع کووید-19 در جهان بود. این بیماری گروه های سنی و شغلی مختلفی مانند بزرگسالان، سالمندان، پرستاران، پزشکان، دانشجویان و افراد دارای بیماری های مزمن را مبتلا کرد. با توجه به شیوع بالای مشکلات روانی-اجتماعی مانند افسردگی، اضطراب، ترس، انگ اجتماعی، فرسودگی شغلی، افکار خودکشی، خشونت خانگی و استرس پس از سانحه در طول همه گیری کووید-19، بسیاری از مقالات بررسی شده پیش بینی کردند در دوران پساکرونا شاهد حجم بالایی از آسیب های روانی و اجتماعی در جهان هستیم و به همین دلیل لازم است دولت ها از قبل گروه های آسیب پذیر را از نظر روان شناختی غربالگری کنند.

  کلیدواژگان: کرونا ویروس، روان شناختی، اجتماعی، پساکرونا، مطالعه مروری نظام مند
 • خدیجه قندیانی آرانی، سعید حسن زاده*، مسعود غلامعلی لواسانی، محمدپارسا عزیزی صفحات 73-93
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه ارتقای دانش، نگرش و عملکرد (KAP)، مبتنی بر توانمندی اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی (ADHD) بر روابط والد-کودک، استرس فرزندپروری و خودکارآمدی انجام شد. مطالعه حاضر شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری با گروه گواه و از جهت هدف کاربردی است. جامعه مورد مطالعه شامل مادران کودکان 10-6 سال با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی در شهر کاشان در سال 1399 بودند که از میان آنان 30 نفر به صورت دردسترس انتخاب و در دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه قرار داده شدند. برنامه ارتقای آگاهی، نگرش و عملکرد (KAP) که با رویکردی مثبت نگر به ADHD و با مرور نظام دار پژوهش های مرتبط با توانمندی های روان شناختی این افراد تدوین شده بود، به مادران گروه آزمایشی به صورت انفرادی (3 جلسه) و گروهی (7 جلسه) آموزش داده شد، اما به گروه گواه، آموزشی ارایه نشد. ابزار استفاده شده فرم والدین مقیاس درجه بندی رفتاری (CBRS) و مصاحبه تشخیصی مبتنی بر ویراست پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی (DSM5)، مقیاس رابطه والد-کودک (P-CRS)، پرسشنامه خودکارآمدی کودکان (SEQ-C) و مقیاس استرس فرزندپروری (PSS) بود و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد و با نرم افزار SPSS (نسخه 26) انجام گرفت. نتایج تحقیق، تاثیر معنادار اجرای برنامه را بر کاهش استرس فرزندپروری مادران، ارتقای تعامل والد-کودک و خودکارآمدی کودک نشان داد.
  کلیدواژگان: مثبت نگری، نارسایی توجه و بیش فعالی، تعامل، خودکارآمدی
 • بیتا آگاهی اصفهانی، محسن گل پرور*، هادی فرهادی صفحات 95-114
  هدف این پژوهش تعیین اثربخشی بسته آموزشی توان بخشی روان شناختی بر میل به طلاق و صمیمیت زناشویی در زوجین در حال طلاق بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. از میان 300 زوج در آستانه طلاق شهر اصفهان در پاییز سال 1398، تعداد 40 زوج به شیوه دردسترس انتخاب شدند و به طور مساوی در دو گروه آزمایش و گروه گواه قرار گرفتند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه میل به طلاق (DTS) و صمیمیت زناشویی (IS) استفاده شد. گروه آزمایش طی ده جلسه به کمک بسته آموزشی تدوین شده تحت آموزش قرار گرفتند. داده ها نیز از طریق تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و با استفاده از نرم افزار SPSS 24 تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد سطح میل به طلاق (01/0>p) و صمیمیت زناشویی (01/0>p) زوج های گروه آزمایش در مرحله پس آزمون و پیگیری در مقایسه با گروه گواه به صورت معناداری به ترتیب پایین و بالاتر است. یافته های پژوهش اثربخشی بسته آموزشی توان بخشی روان شناختی بر کاهش میل به طلاق و ارتقای صمیمیت زناشویی زوج های در آستانه طلاق را تایید کرد. پیشنهاد می شود آموزش بسته توان بخشی روان شناختی در مراکز مشاوره برای زوج های در معرض طلاق استفاده شود.
  کلیدواژگان: توان بخشی روان شناختی، طلاق، میل به طلاق، صمیمیت زناشویی
 • زهرا شریفی، عذرا زبردست*، سجاد رضائی صفحات 115-137
  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی مکانیسم های دفاعی در رابطه بین ترومای دوران کودکی و سرمایه روان شناختی در دانشجویان با نشانه های روان تنی بود. این مطالعه با هدفی بنیادی، به روش توصیفی-مقطعی از نوع همبستگی انجام گرفت. جامعه آماری را تمام دانشجویان با نشانه های روان تنی در سال 1400 در سراسر کشور تشکیل دادند. 507 دانشجو به روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند انتخاب شدند که از میان آنان 123 نفر دارای نشانه های روان تنی بودند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش، پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ)، آسیب ها و ترومای دوران کودکی (CTQ)، سرمایه روان شناختی (PCQ) و پرسشنامه سنجش نشانه های روان تنی موهر (MPSNCQ) به صورت برخط تنظیم شد و از طریق شبکه های پیام رسان مجازی برای شرکت کنندگان ارسال شد. در تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری، با نرم افزارهای SPSS-22 و Smart PLS-3 استفاده شد. ضرایب همبستگی آشکار ساخت بین ترومای دوران کودکی با سرمایه روان شناختی (556/0-=r) و مکانیسم دفاعی رشدیافته (602/0-=r) رابطه منفی و با مکانیسم های دفاعی رشدنایافته (561/0=r) و روان آزرده (757/0=r) رابطه مثبت دارد (01/0>P). بین مکانیسم دفاعی رشدیافته و سرمایه روان شناختی (775/0=r) رابطه مثبت وجود دارد و مکانیسم های دفاعی رشدنایافته (772/0-=r) و روان آزرده (604/0-=r) با سرمایه روان شناختی دارای رابطه منفی است (01/0>P). تحلیل مسیر نشان داد اثر غیرمستقیم ترومای دوران کودکی بر سرمایه روان شناختی با میانجی گری مکانیسم دفاعی رشدنایافته با میزان 263/0- و مکانیسم دفاعی رشدیافته با میزان 298/0- معنادار است (05/0> P). درنتیجه ضروری است متخصصان بهداشت روانی و والدین به منظور حفظ سرمایه های روان شناختی فرزندان در دوران بزرگسالی به پرورش مکانیسم های دفاعی در برابر تروماهای دوران کودکی بپردازند.
  کلیدواژگان: مکانیسم های دفاعی، ترومای دوران کودکی، سرمایه روان شناختی، نشانه های روان تنی
 • عباس جواهری محمدی، ثمین بهارشانجانی، مطهره وکیلی* صفحات 139-160
  هدف پژوهش حاضر شناسایی تجارب شناختی و احساسی نوجوانان در استفاده از اینستاگرام بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری یافته ها کیفی و از نوع پدیدارشناسی بود. جامعه آماری شامل نوجوانان 14-12 سال شهر تهران بود که 12 نفر از آن ها (7 دختر و 5 پسر) در بازه زمانی دی تا بهمن 1400 به روش دردسترس انتخاب شدند. در ابتدا شرکت کنندگان به پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ پاسخ دادند که اگر نمره آن ها در طیف متوسط تا شدید قرار داشت، وارد پژوهش می شدند. سپس مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با افراد انجام گرفت و سپس مکتوب شد. داده ها نیز به روش هفت مرحله ای کلایزی تجزیه و تحلیل شدند. در این مطالعه کیفی، 3 مضمون اصلی شامل دلایل استفاده از اینستاگرام (با مضامین فرعی سرگرمی و فراغت، قابلیت اکسپلورر و اضطراب)، محتوای جذب کننده برای نوجوانان (با مضامین فرعی آموزشی و تفریح و سرگرمی) و تجربه های شناختی و احساسی (با مضامین فرعی تجربه های خوشایند و ناخوشایند) شناسایی شد. با توجه به یافته ها می توان گفت نوجوانان ساعات زیادی در اینستاگرام هستند و زندگی آن ها تحت تاثیر این شبکه اجتماعی است؛ بنابراین لازم است به تناسب شرایط آنان، برنامه ها و طرح های آموزشی تدوین شود.
  کلیدواژگان: اینستاگرام، تجارب شناختی، تجارب احساسی، نوجوانان
 • زهرا لواسانی، خدیجه ابوالمعالی الحسینی*، سوزان امامی پور صفحات 161-179
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت های شناختی- اجتماعی بر ساختار انگیزشی دانش آموزان با گرایش به رفتارهای پرخطر بود. روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و طرح پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل دختران دانش آموز دوره دوم متوسطه در آموزش و پرورش منطقه 7 شهر تهران در سال تحصیلی 1398-1397 بود که از میان آن ها 24 دختر دانش آموز براساس خط برش مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی (IARTS) انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل جای گرفتند. هر دو گروه به منظور پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری به پرسشنامه اهداف فردی (PCI) پاسخ دادند. بعد از 12 جلسه آموزش مهارت های شناختی- اجتماعی، تحلیل داده های حاضر با استفاده از روش تحلیل واریانس با طرح آمیخته و نرم افزار SPSS 24 انجام شد. در پژوهش حاضر اثر تعاملی گروه × زمان برای مولفه های تمایل (001/0=P، 03/11=F)، کنترل (006/0=P، 70/5=F)، اطلاعات (008/0=P، 41/5=F)، تلاش (002/0=P، 55/7=F)، خشنودی (001/0=P، 03/11=F) و تعهد (002/0=P، 91/6=F) در سطح 05/0 معنادار بود. آموزش مهارت های شناختی- اجتماعی موجب بهبود ساختار انگیزشی دانش آموزان با رفتار پرخطر شد؛ بنابراین پیشنهاد می شود مهارت های شناختی- اجتماعی به دانش آموزان و معلمان با هدف کمک به افزایش ساختار انگیزشی انطباقی دانش آموزان آموزش داده شود.
  کلیدواژگان: رفتار پرخطر، ساختار انگیزشی، مهارت های شناختی- اجتماعی
 • اسماعیل صدری*، زهرا مرادی، حسین کشاورز افشار، سید رضا پورسید صفحات 181-204

  هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان هیجان مدار و درمان مثبت نگر بر رضایت زناشویی و احساس تنهایی زنان ازدواج کرده بدون رضایت والدین بود. در این پژوهش کاربردی از نوع طرح آزمایشی تک موردی از نوع خط پایه چندگانه ناهم زمان استفاده شد. جامعه آماری شامل زنانی بود که بدون رضایت والدین ازدواج کرده بودند. حجم نمونه شامل 6 نفر بود که به صورت دردسترس از میان زنان ازدواج کرده بدون رضایت والدین در سال 1400 در شهر خرم آباد انتخاب شدند. پروتکل درمان هیجان مدار و مثبت نگر در سه مرحله خط پایه و 10 جلسه مداخله 90 دقیقه ای و پیگیری در سه مرحله در سال 1400 اجرا شد. آزمودنی ها نیز در دو دسته 3 نفره (درمان هیجان مدار و مثبت نگر) به مقیاس های رضایت زناشویی (ENRICH) و احساس تنهایی (UCLA) پاسخ دادند. داده ها به روش ترسیم دیداری، شاخص تغییر پایا و فرمول درصد بهبودی تحلیل شدند. براساس یافته های پژوهش، میانگین میزان بهبودی در متغیر رضایت زناشویی به شرح زیر است: برای درمان هیجان مدار در مرحله پس از درمان سه نفر 41/61 درصد و پیگیری 91/60 درصد، درمان مثبت نگر در مرحله پس از درمان سه نفر 21/53 درصد و پیگیری 46/51 درصد، در متغیر احساس تنهایی برای درمان هیجان مدار در مرحله پس از درمان سه نفر 36/58 درصد و پیگیری 9/58 درصد، درمان مثبت نگر در مرحله پس از درمان سه نفر 56/59 درصد و پیگیری 76/59 درصد بود. با توجه به یافته های پژوهش، هردو درمان هیجان مدار و مثبت نگر بر رضایت زن اثرگذار بوده، اما درمان هیجان مدار تاثیر بیشتری داشته است. همچنین بر احساس تنهایی هردو درمان اثرگذار بوده است و تفاوت معناداری با یکدیگر نداشته اند.

  کلیدواژگان: درمان هیجان مدار، درمان مثبت نگر، رضایت زناشویی، احساس تنهایی، ازدواج بدون رضایت والدین
 • زهرا محمدنیا، مهدی شاه نظری*، بیتا نصراللهی صفحات 205-224
  هدف این پژوهش، بررسی میزان اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر خودکارآمدی تحصیلی دختران تیزهوش بود.روش پژوهش حاضر از نظر روش شناسی، جزء طرح های نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل و به لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش، دانش آموزان دختر مدارس تیزهوشان شهر تهران (متوسطه دوره دوم) در سال تحصیلی 99-98 بود که از این میان دانش آموزان پایه دهم دبیرستان فرزانگان تهران (170 نفر) به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و پرسشنامه باورهای خودکارآمدی تحصیلی (ASEBQ) را تکمیل کردند. از میان آن ها 32 نفر از دانش آموزانی که نمره های پایینی داشتند، به عنوان گروه نمونه مشخص شدند و به صورت تصادفی در دو گروه 16 نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند. به گروه آزمایش 12 جلسه 70 دقیقه ای آموزش های مربوط به مدیریت استرس و مقابله با اضطراب و افسردگی داده شد. پس از اتمام جلسات آموزش، پس آزمون و پس از گذشت یک ماه و نیم، پیگیری برای هر دو گروه آزمایش و کنترل اجرا شد. برای آزمون اثربخشی از روش تحلیل واریانس آمیخته و تحلیل داده ها با استفاده از نسخه 25 نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج حاکی از تاثیر آموزش مهارت های زندگی به صورت معنادار بر تمام مولفه های خودکارآمدی تحصیلی، یعنی توانایی انجام تکالیف در کلاس (003/0)، توانایی انجام تکالیف بیرون کلاس (001/0)، تعامل با دیگران در محیط تحصیلی (048/0) و مدیریت امور (022/0) بود؛ بنابراین، آموزش مهارت های زندگی، در بهبود خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر تیزهوش اثربخش بوده است.
  کلیدواژگان: تیزهوش، مهارت های زندگی، خودکارآمدی تحصیلی
 • زهرا علوی، سوگند قاسم زاده*، علی اکبر ارجمندنیا، مسعود لواسانی، سمیرا وکیلی صفحات 225-241

  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثربخشی پروتکل یکپارچه درمان فراتشخیصی بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان مضطرب و خودکارآمدی مادران آن ها بود. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه به همراه پیگیری یک ماهه و سه ماهه و از لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دختر 8 تا 11 ساله در سال تحصیلی 1400-1399 شهر تهران و مادران آن ها بود. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 30 نفر از دانش آموزان دختر مضطرب شناسایی شدند و به صورت تصادفی در دو گروه (15 نفر گروه گواه و 15 نفر گروه آزمایش) قرار گرفتند. ابزار استفاده شده در این پژوهش شامل پرسشنامه مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت (SSRS)، پرسشنامه اضطراب کودکان اسپنس (SCAS)، فرم گزارش معلم (TRF) و پرسشنامه خودکارآمدی والدین دومکا (PSAM) بود که دانش آموزان و مادرانشان قبل و بعد از مداخله و بعد از جلسه های پیگیری تکمیل کردند. گروه آزمایش در 15 جلسه 60 دقیقه ای مداخله شرکت کردند. درنهایت نیز داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 24) و روش تحلیل واریانس عاملی با اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان می دهد پروتکل یکپارچه درمان فراتشخیصی بر افزایش مهارت های اجتماعی و کاهش مشکلات رفتاری کودکان و همچنین بر افزایش خودکارآمدی مادران اثر معنادار دارد (05/0P<). به نظر می رسد می توان پروتکل یکپارچه درمان فراتشخیصی را روشی برای بهبود مهارت های اجتماعی دانش آموزان مضطرب و خودکارآمدی مادران آن ها دانست.

  کلیدواژگان: پروتکل یکپارچه درمان فراتشخیصی، مهارت های اجتماعی، خودکارآمدی، اختلالات اضطرابی
 • عنایت الله فلاحت، ناصر امینی*، شهدخت آزادی صفحات 243-260
  پژوهش حاضر به منظور تعیین اثربخشی آموزش خودنظم دهی هیجانی بر شایستگی اجتماعی و ابرازگری هیجانی دانش آموزان پسر با نشانه های قلدری انجام شد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی، از نوع آزمایشی و با طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان پسر با نشانه های قلدری دوره متوسطه اول شهر یاسوج در سال تحصیلی 1398-1397 بود. نمونه پژوهش 40 نفر از دانش آموزان دارای علایم و نشانه های قلدری بودند که به روش تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند و به صورت تصادفی، در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند (هر گروه 20 نفر). ابزارهای پژوهش شامل سه پرسشنامه قلدری ایلینویز (IBS)، شایستگی اجتماعی (SCQ) و ابرازگری هیجانی (EEQ) بود. پیش از شروع مداخله، پیش آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. سپس گروه آزمایشی به مدت 9 هفته تحت آموزش خودنظم دهی هیجانی قرار گرفت، اما گروه گواه، مداخله ای دریافت نکرد. پس از شروع مداخله 4 دانش آموز در گروه آزمایش و 3 دانش آموز در گروه گواه ریزش داشتند. در پایان مداخله، از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد و بعد از گذشت 2 ماه از اجرای پس آزمون، از هر دو گروه آزمون پیگیری بهعمل آمد. داده های پژوهش با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر با استفاده از نرم افزار آماری SPSS23 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد آموزش خودنظم دهی هیجانی بر شایستگی اجتماعی و ابرازگری هیجانی دانش آموزان پسر با نشانه های قلدری به طور معنا داری اثر دارد (001/0>p). بدینصورت که این مداخله توانسته به افزایش شایستگی اجتماعی و ابرازگری هیجانی دانش آموزان پسر با نشانه های قلدری منجر شود. براساس یافته های پژوهش حاضر، آموزش خودنظم دهی هیجانی با بهرهگیری از فنونی مانند مهارت های کنترل خشم، آموزش آگاهی هیجانی، افزایش احساسات مثبت و بازشناسی هیجان ها میتواند روشی کارآمد برای بهبود شایستگی اجتماعی و ابرازگری هیجانی دانش آموزان پسر با نشانه های قلدری باشد.
  کلیدواژگان: ابرازگری هیجانی، خودنظم دهی هیجانی، شایستگی اجتماعی، قلدری
 • حمزه محمدی*، جواد حاتمی، جمیل منصوری، داود مفاخری، سروش رنجبر صفحات 261-274
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه حافظه معنایی کودکان دارای ناتوانی ویژه یادگیری یک زبانه و دوزبانه انجام شد. طرح پژوهش از نظر هدف بنیادی و از نوع پس رویدادی (علی-مقایسه ای) بود. جامعه آماری پژوهش را کودکان مقطع ابتدایی سال تحصیلی 1399-1398 شهر تهران و شهرستان جوانرود تشکیل دادند که تشخیص ناتوانی یادگیری گرفته اند. به منظور جمع آوری داده های پژوهش، 60 نفر شامل 30 کودک یک زبانه (15 پسر و 15 دختر فارس) از تهران و 30 کودک دوزبانه از شهرستان جوانرود (15 پسر و 15 دختر کرد-فارس) به صورت نمونه گیری دردسترس از مراکز ناتوانی های ویژه یادگیری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از آزمون های نسخه چهارم (WISC-IV) هوش وکسلر و حافظه معنایی (SMT) جمع آوری شد. به منظور تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی میانگین، انحراف استاندارد، آزمون t مستقل و آزمون فریدمن با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد کودکان با ناتوانی های ویژه یادگیری یک زبانه از عملکرد حافظه معنایی بهتری در مقایسه با کودکان دوزبانه برخوردار بودند (41/5=t، 05/0>P). همچنین بین بسامد حروف در زبان فارسی و عملکرد افراد در آزمون سیالی حروف رابطه معناداری وجود دارد (50/86=c2، 01/0P<). براساس نتایج پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت برخلاف کودکان یک زبانه و دوزبانه بدون ناتوانی های ویژه یادگیری، کودکان با ناتوانی های ویژه یادگیری یک زبانه در مقایسه با کودکان دوزبانه عملکرد بهتری در حافظه معنایی دارند.
  کلیدواژگان: دوزبانگی، حافظه معنایی، کارکردهای شناختی، ناتوانی ویژه یادگیری
 • فاطمه عطار خامنه ای، پروین کدیور*، سوزان امامی پور، مژگان سپاه منصور صفحات 275-292
  هدف پژوهش حاضر تدوین الگوی ساختاری رابطه شخصیت با شایستگی تحصیلی با میانجی گری خودکارآمدی تحصیلی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش را تمام دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم در سال تحصیلی 1400-1399 در شهر تهران تشکیل دادند که از میان آن ها 610 دانش آموز به روش نمونه گیری چندمرحله ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش حاضر شامل پرسشنامه پنج عاملی نیو کاستا و مک ری (NEO-F)، مقیاس ارزیابی شایستگی تحصیلی (ACES) و پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی ادراک شده (PASE) بود. داده ها با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری و به کارگیری نسخه 24 نرم افزار AMOS تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد، مدل ساختاری با داده های گردآوری شده برازش قابل قبول دارد. در این پژوهش ضریب مسیر غیرمستقیم بین وظیفه شناسی و برونگرایی با شایستگی تحصیلی مثبت و در سطح 01/0 معنادار بود. همچنین ضریب مسیر غیرمستقیم بین روان رنجورخویی و شایستگی تحصیلی منفی و در سطح 01/0 معنادار بود. به نظر می رسد خودکارآمدی تحصیلی از جمله تظاهرات ویژگی های شخصیتی است که بر ادراک شایستگی در دانش آموزان تاثیر می گذارد. براساس نتایج پژوهش حاضر، به مشاوران مدارس، بالینی گران و درمانگران حوزه کودک و نوجوانان، سنجش و ارزیابی میزان خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان برای شناسایی و درنظرگرفتن تظاهرات آن بر شایستگی تحصیلی دانش آموزان پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: الگوی ساختاری، ویژگی های شخصیتی، شایستگی تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی
 • دیمن سواره*، آسیه شریعتمدار، جواد خدادادی سنگده صفحات 293-309
  هدف این پژوهش مطالعه تجارب زیسته معلمان زن دارای رضایت شغلی در حل موفقیت آمیز تعارض کار-خانواده بود. در این پژوهش از رویکرد کیفی با هدف بنیادی استفاده شد. جامعه مورد مطالعه، معلمان زن شاغل دارای رضایت شغلی مدارس دولتی و غیردولتی تهران، مهاباد و پیرانشهر در سال 1400-1399 بودند که 10 نفر به روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی از میان آن ها انتخاب شدند. نمونه گیری تا رسیدن به اشباع داده ها ادامه یافت. برای غربالکردن معلمان زن دارای رضایت شغلی، از پرسشنامه رضایت شغلی (JSQ) استفاده شد. ابزار مطالعه حل موفقیتآمیز تعارض کار-خانواده مصاحبه نیمهساختاریافته بود. داده های مصاحبه ها به کمک روش هفتمرحله ای کلایزی به صورت دستی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج مشخص کرد عوامل زیر در پیش روی زنان شاغل دارای رضایت شغلی به سوی حل موفقیت آمیز تعارض کار-خانواده تاثیرگذار هستند: هویت شغلی مستحکم و پویا، مهارت های انطباقی و سازگاری، مرزبندی روشن، مهارت های مذاکره، بسترسازی و مهارت های جلب رضایت همسر، بهره مندی از حمایت و مسیولیت پذیری همسر، جست وجو و پذیرش حمایت خانواده و خارج از خانواده و آرامش محیط کار. نتیجه اینکه ادراک از هویت مستحکم و پویا و همچنین انعطاف پذیری روان شناختی دو تجربه مهم زنان دارای رضایت شغلی در حل موفقیت آمیز تعارض کار-خانواده است. براساس یافته های پژوهش می توان گفت در آموزش های ضمن خدمت برای افزایش رضایت شغلی زنان شاغل می توان دوره هایی با هدف توانمندسازی و ارتقای انعطاف پذیری روان شناختی آنان برگزار کرد.
  کلیدواژگان: اشتغال زنان، تعارض کار-خانواده، حل موفقیت آمیز تعارض، رضایت شغلی
 • محمدعلی رضایی، زهرا طاهری فر*، حجت الله فراهانی صفحات 311-325

  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک های فرزندپروری و نشانه های اضطراب اجتماعی با نقش واسطه ای حساسیت بین فردی و نقش تعدیل کنندگی فرونشانی در میان دانشجویان دانشگاه تهران بود. پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی و از لحاظ گردآوری داده ها، همبستگی و مطالعه ای مقطعی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه تهران بود که در سال تحصیلی 1400 مشغول تحصیل بودند. نمونه مورد بررسی نیز 226 دانشجو (137 زن و 89 مرد) بودند که با نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه های مقیاس اضطراب اجتماعی لیبوویتز (LSAS)، مقیاس سبک های فرزندپروری بوری (PAQ)، مقیاس حساسیت بین فردی بایس و پارکر (IPSM) و مقیاس تنظیم هیجان گراس (ERQ) استفاده شد. تحلیل آماری با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل آماری تحلیل اثر میانجی - تعدیلکننده صورت گرفت. تمامی مراحل آماری نیز به کمک نرمافزارهای SPSS نسخه 21 و R.4.1.1 انجام شد. نتایج نشان می دهد بین سبک های فرزندپروری و نشانه های اضطراب اجتماعی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد (21/0=r،  01/0>P). همچنین حساسیت بین فردی سبب می شود سبک های فرزندپروری بر نشانه های اضطراب اجتماعی تاثیرگذار باشد (05/0 < P)؛ بنابراین حساسیت بین فردی نقش واسطه ای ایفا می کند، اما نقش فرونشانی بهعنوان تعدیلکننده در رابطه بین سبک های فرزندپروری و نشانه های اضطراب اجتماعی در مدل حاضر تایید نشده است (05/0 >P، 022/0- =β). با توجه به نتایج بهدستآمده پیشنهاد می شود کارگاه های آموزشی مناسب برای آموزش سبک های فرزندپروری به والدین برگزار شود تا از بروز مشکلات اضطرابی مانند اضطراب اجتماعی پیشگیری شود.

  کلیدواژگان: سبک های فرزندپروری، نشانه های اضطراب اجتماعی، حساسیت بین فردی، فرونشانی
 • سارا زادافشار، محدثه خردمند، حسام کاظمیان، ناهید اکرمی* صفحات 327-341
  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی استرس تروماتیک کرونا و رشد پس از آسیب در پرستاران بخش مراقبت بیماران کرونایی براساس حمایت اجتماعی ادراک شده صورت گرفت و برای این منظور نقش میانجی شفقت خود و تنظیم شناختی هیجان را درنظر گرفته است. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی با مدل معادلات ساختاری و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل پرستاران شهر اصفهان بود که در بیمارستان های مراقبت از بیماران کرونایی در سال 1400 مشغول به کار بودند. از میان آن ها 230 نفر (143 زن و 87 مرد) به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل حمایت اجتماعی ادراک شده چندبعدی (MSPSS)، شفقت خود (SCS)، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ)، رشد و تکامل پس از آسیب (PGI) و استرس تروماتیک کرونا (CTSS) بود. برای تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی، مدلیابی معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS نسخه 23 و ایموس نسخه 23 استفاده شد. نتایج نشان می دهد حمایت اجتماعی ادراک شده به صورت مستقیم و غیرمستقیم به کمک راهبردهای سازش یافته تنظیم شناختی هیجان و شفقت به خود بر رشد پس از سانحه (228/0=β، 01/0>P) تاثیر مثبت و بر استرس تروماتیک کرونا (316/0-=β، 01/0>P) تاثیر منفی دارد؛ درحالی که ضریب مسیر مربوط به رابطه بین راهبرد سازش نایافته تنظیم هیجان با رشد پس از سانحه معنا دار نیست (05/0<P). یافته های این پژوهش علاوه بر تلویحات کاربردی و نظری می تواند الگویی مفید برای ارایه خدماتی موثر به پرستاران باشد تا زمینه رشد و تکامل پس از آسیب و جلوگیری از ایجاد استرس تروماتیک کرونا به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی، تنظیم شناختی هیجان، شفقت به خود، رشد پس از آسیب، استرس تروماتیک، کرونا
 • رضوانه اسدی اسدآباد، سعید ایمانی*، جلیل فتح آبادی، علیرضا نوروزی صفحات 343-359
  هدف از این مطالعه، مقایسه اثربخشی گروه درمانی پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن آگاهی (MBRP) و درمان های رایج بر کمال گرایی مثبت و منفی در مردان مبتلا به اختلال مصرف مواد افیونی بود. روش مطالعه حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون بود. جامعه آماری را مردان مبتلا به اختلال مصرف مواد افیونی تشکیل دادند که در سال 1398 به مرکز ملی مطالعات اعتیاد در شهر تهران مراجعه کرده بودند. 36 بیمار به عنوان نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن آگاهی به همراه درمان های رایج و درمان های رایج به تنهایی قرار گرفتند. آزمودنی ها پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی (PANPS) را در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری تکمیل کردند. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس آمیخته و نرم افزار SPSS (نسخه 22) تحلیل شدند. یافته ها نشان می دهد تفاوت مراحل آزمون، عضویت گروهی و تعامل مراحل آزمون و گروه برای کمال گرایی مثبت معنادار نیست. برای کمال گرایی منفی تفاوت درون گروهی مراحل آزمون (69/7=F و 005/0=P) معنادار است. به منظور بررسی نقطه های تفاوت در مراحل آزمون از مقایسه زوجی بن فرونی استفاده شد که نشان می دهد نتایج در مرحله پس آزمون و پیگیری در مقایسه با پیش آزمون کاهش معناداری داشته است (05/0=p)؛ بنابراین MBRP در کاهش کمال گرایی منفی اثربخش بوده است، اما در مقایسه با درمان های رایج اثربخشی بیشتری نداشته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن آگاهی می تواند رویکردی موثر در کاهش کمال گرایی منفی در افراد مبتلا به اختلال مصرف مواد باشد.
  کلیدواژگان: اعتیاد، کمال گرایی مثبت، کمال گرایی منفی، ذهن آگاهی، اختلال مصرف مواد افیونی
 • مصطفی پیمبری، محسن منصوبی فر، ناهید هواسی سومار، آرزو تاری مرادی، محمدرضا بلیاد صفحات 361-376

  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان خودشفقت ورزی بر نشخوار فکری، خودانتقادگری و افکار خودآیند منفی دانشجویان دارای تجربه شکست عشقی بود. روش مطالعه حاضر به لحاظ هدف کاربردی و طرح پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمام دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در سال تحصیلی 1399-1398 بود که از میان آن ها 30 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در 2 گروه آزمایش و گواه (7 زن و 8 مرد در هر گروه) قرار گرفتند. شرکت کنندگان برای پیش آزمون و پس آزمون به مقیاس پاسخ های نشخواری (RRS)، پرسشنامه سطوح خودانتقادی (SSAS) و پرسشنامه افکار خودآیند (ATQ) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس و نرم افزار SPSS نسخه 24 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد درمان مبتنی بر شفقت بر مولفه های نشخوار فکری (001/0=P)، مولفه های خودانتقادگری (001/0=P) و افکار خودآیند منفی (001/0=P) دانشجویان دارای تجربه شکست عشقی اثربخش است. آموزش خودشفقت ورزی به این افراد کمک می کند در هر شرایطی خودپذیری داشته باشند که موجب کاهش خودانتقادگری، تجربه نشخوار فکری و افکار خودآیند در این افراد در شرایط بحرانی می شود. براساس نتایج حاصل از پژوهش حاضر، پیشنهاد می شود کارگاه های آموزشی با عنوان خودشفقت ورزی برای دانشجویان مواجه شده با ضربه شکست عشقی برگزار شود.

  کلیدواژگان: افکار خودآیند، خودانتقادگری، شفقت، شکست عشقی، نشخوار فکری
 • فاطمه عزیزخان، زهرا نقش*، سیده زهرا عمادی صفحات 377-393
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی مدل سیستم خودهای انگیزشی زبان دوم در یادگیری زبان انگلیسی و نقش واسطه ای خودنظم بخشی و اضطراب زبان دوم در مدارس است. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی و برحسب گردآوری اطلاعات همبستگی بود. جامعه پژوهش حاضر دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر یزد بود که از جامعه، 300 نفر نمونه به روش خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. سپس دانش آموزان به پرسشنامه سیستم خودهای انگیزشی زبان دوم (SLMSQ)، پرسشنامه خودنظم بخشی بوفارد (BSRQ) و اضطراب زبان خارجی (FLCAS) پاسخ دادند. داده های به دست آمده به روش همبستگی و تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزار SPSS 24 و Lisrel 8.7 تجزیه و تحلیل شدند. یافته های حاصل از تحلیل مسیر با برازش مناسب، رابطه مستقیم خود آرمانی را در یادگیری زبان انگلیسی و رابطه غیرمستقیم تجربه یادگیری زبان دوم به واسطه خودنظم بخشی را معنادار نشان داد. همچنین رابطه مستقیم اضطراب یادگیری زبان انگلیسی منفی و معنادار و رابطه غیرمستقیم خود آرمانی به واسطه اضطراب در یادگیری زبان انگلیسی مثبت و معنادار شد. در این پژوهش، رابطه مستقیم خود اجباری (بایسته) و تجربه زبان دوم در یادگیری زبان انگلیسی و رابطه غیرمستقیم خود اجباری به واسطه اضطراب زبان دوم در یادگیری زبان انگلیسی معنادار نبود؛ بنابراین توصیه می شود والدین نوجوانان را مجبور به یادگیری زبان انگلیسی نکنند و سعی کنند انگیزه یادگیری زبان انگلیسی را در آن ها درونی کنند.
  کلیدواژگان: سیستم خودهای انگیزشی یادگیری زبان دوم، تجربه یادگیری زبان دوم، اضطراب زبان دوم، خودنظم بخشی، یادگیری زبان انگلیسی
 • مریم رضایی*، مهرداد کلانتری، محمدرضا عابدی صفحات 395-412
  این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش (بسته درمانی مبتنی بر تجربه ها) با درمان شناختی-رفتاری بر کاهش اضطراب، افسردگی و افزایش سطح کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر انجام شد. روش پژوهش براساس هدف از نوع کاربردی و براساس روش گردآوری اطلاعات از نوع نیمه آزمایشی بود و در قالب طرح پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری دوماهه با گروه کنترل اجرا شد. جامعه آماری از میان بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر بود که در سال 1398-1397 به کلینیک های متخصصان گوارش در سطح اصفهان مراجعه کرده بودند. نمونه آماری شامل 39 نفر از بیماران زن بود که به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار سنجش پرسشنامه اضطراب (BAI)، افسردگی بک (BDI) و کیفیت زندگی (QOL-IBS) ویژه بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 21 و به روش تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر انجام شد. نتایج نشان می دهد هر دو درمان به کاهش اضطراب، افسردگی و افزایش سطح کیفیت زندگی بیماران منجر می شود و پایداری این اثر تا مرحله پیگیری نیز ادامه دارد (01/0 <p)، اما بین گروه های درمانی تفاوت معناداری وجود ندارد؛ بنابراین استفاده از هریک از این درمان ها با توجه به شرایط و پذیرش بیمار به عنوان درمان همراه توصیه می شود.
  کلیدواژگان: سندرم روده تحریک پذیر، کیفیت زندگی، درمان شناختی-رفتاری، درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش
|
 • Aref Keshtgar, Mitra Rastgoumoghadam *, MohammadHossein Salarifar Pages 1-17

  The aim of this study was to compare the level of response inhibition in elementary students with developmental dyslexia in the areas of perception, linguistics, and normal reading. It was basic research that used the causal-comparative design for data collection. This study included three statistical populations of third and fourth grade male elementary school students with perceptual, linguistic, and normal reading dyslexia in Mashhad during the 2019-2020 academic year, with 15 subjects selected from each statistical population. The samples for the first and second populations were selected purposively and the samples for the third population were selected by cluster sampling. The samples were matched for intelligence. The research instruments were Raven’s Progressive Matrices (RPM), Persian Reading Ability Assessment Test (APRA), Stroop Color and Word Test (SCWT) and Go-No go test (GNG). The data were analyzed using multivariate analysis of variance in SPSS 22. The results showed that the level of response inhibition was significantly different among the three groups. The performance level of the two dyslexic groups was significantly lower than that of the normal group in both cognitive and behavioral inhibition. In contrast, there was no difference between the two groups of dyslexics on any of the research variables. According to the findings, although there is no difference in cognitive inhibition and behavioral inhibition between the two groups of dyslexics, the low level of inhibition in these two groups compared to normal children indicates the need to assess response inhibition in order to develop rehabilitation interventions.

  Keywords: Response inhibition, read, Perceptual dyslexic, Linguistic dyslexic
 • Sepideh Kiyanzad, Hamid Taher Neshat Doost *, Hosseinali Mehrabi, Sayyed Ghafoor Mousavi Pages 19-38

  The aim of this study was to investigate the lived experiences of women attempting suicide regarding risk factors and protective factors. The study method was qualitative and the phenomenological approach. Sampling was purposeful and after semi-structured interviews with 15 women who attempted suicide, saturation was achieved. Seven-step Colaizzi method was used for analysis. The reliability of the findings was confirmed based on Lincoln and Guba criteria. Identified four themes and eight subthemes for risk factors: Tensions in family relationships (subthemes: Argument and conflict, emotional indifference, Lack of marital loyalty), Failed relationships (self-blame, loss), Mental suffering (Living in sorrow and despair, Sense of being a burden, Perception of inefficiency) and theme of poverty and unemployment. Four themes were also extracted regarding protective factors: emotional attachment to a family member, sense of responsibility towards children, religious beliefs, and perceived social support. The results of this study indicate the importance of family and emotional relationships as well as untreated depression as the main factors identified as effective. Outcomes and key implications of this study were mainly related to improving the treatment experiences of women surviving suicide and other high-risk populations through the development of preventive interventions commensurate with the findings.

  Keywords: risk factors, protective factors, Attempted suicide, Women, phenomenology
 • Seyed Said Pournaghash Tehrani *, Somayeh Azizi Pages 39-52
  The aim of the study was to investigate the effectiveness of the progressive counting method on PTSD symptoms (including avoidance, intrusion, and hyperarousal) that occur in CABG patients according to research literature. It was an applied research conducted in a quasi-experimental design (pretest-posttest with a control group and follow-up). The statistical population was the patients referred to the rehabilitation clinic of Tehran Heart Center in 2021-four to six weeks after coronary artery bypass graft surgery. Twenty-four patients (10 women and 14 men) were randomly selected from those who scored 24 or higher on the Impact of Event Scale-Revised (IES-R). The Impact of Event Scale-Revised (IES-R) was used for measurement. Mixed two-way analysis of variance in SPSS-26 was used to examine the effectiveness of the intervention. The progressive counting method statistically significantly reduced the magnitude of avoidance symptoms in the intervention group. This method made no significant difference in the amount of intrusion and hyperarousal (α=0.05). The progressive counting method is effective in reducing avoidance symptoms in CABG patients and this intervention is recommended. The level of hyperarousal and intrusion in the follow-up phase is largely determined by these levels in the pretest phase. As a result, screening of patients in this regard is recommended.
  Keywords: Coronary Artery Bypass Surgery (CABG), Post Traumatic Stress Disorder (PTSD), Impact of Event Scale-Revised (IES-R), Progressive Counting Method (PC)
 • Farzin Bagheri Sheykhangafshe, Ali Fathi-Ashtiani * Pages 53-72

  The present review was conducted to investigate the psychological and social consequences of post-coronavirus 2019. This research was applied in terms of purpose and systematic review in terms of data collection. In the present study, specialized keyword search was used to search for Coronavirus 2019, COVID -19, depression, anxiety, stress, social stigma, domestic violence, anxiety, post traumatic stress, post corona, psychological and social distress in the database English databases such as Google Scholar, PubMed, Scopus, ScienceDirect and Jahad Daneshgahi Scientific Database (SID), Iranian Journal of Databases (Magiran) and Iranian Medical Sciences Database. After searching for keywords, the statistical population of this study included 894 Persian and English articles published during the period from 2020 (February) to 2021 (July). After removing the articles that were not related to the objectives of the study, 40 articles were finally included in the study according to the prism model, which were fully reviewed. Studies have shown that psychological, social, economic, educational, and cultural problems during the outbreak of COVID-19 in the world. COVID-19 was able to include a variety of age and occupational groups, including adults, the elderly, nurses, physicians, students, and people with chronic illnesses. Given the high prevalence of psychological and social problems such as depression, anxiety, fear, social stigma, burnout, suicidal ideation, domestic violence, and posttraumatic stress during the COVID-19 pandemic, many of the articles studied were written in the post-Corona era. We are witnessing a high volume of psychological and social harms in the world, for this purpose, it is necessary for governments to pre-screen psychologically vulnerable groups

  Keywords: coronavirus, Psychological, social, post-corona, Systematic review
 • Khadije Ghandiani Arani, Saeed Hasanzadeh *, Masoud Gholamali Lavasani, Mohammadparsa Azizi Pages 73-93
  The present study was conducted to investigate the effectiveness of the Knowledge, Attitude, and Practice (KAP) support program with a positive approach to attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) on parent-child interaction, parental stress, and self-efficacy. The current study is a quasi-experiment with a pre-test-post-test design and a follow-up with a control group, which is practical in terms of the purpose of the study. The study population included mothers of children aged 6-10 years with attention deficit/hyperactivity disorder in Kashan city in 2020, of which 30 subjects were randomly selected and divided into two groups of 15 subjects for test and control. The Awareness, Attitude and Practice (KAP) program, developed with a positive approach to ADHD and with a systematic review of research related to the psychological skills of these people, was taught to the mothers of the experimental group individually (3 sessions) and in groups (7 sessions); but the control group was not given training. The instruments used were the parental form of the Behavioral Rating Scale (CBRS) and the diagnostic interview based on the fifth edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM5, the Parent-Child Relationship Scale (P-CRS), Children's Self-Efficacy Questionnaire SEQ-C), (Parenting Stress Scale PSS) and to analyze the data, the method of repeated measures analysis of variance was used, using SPSS 26. The results of the research show that the implementation of the program has a significant impact on the reduction of mothers’ parenting stress and the improvement of parent-child interaction and child self-efficacy.
  Keywords: Positivizes, Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), interaction, Self-Efficacy
 • Bita Agahi Esfahani, Mohsen Golparvar *, Hadi Farhadi Pages 95-114
  The aim of this study was to determine the effectiveness of psychological rehabilitation on divorce propensity and marital intimacy in couples who divorce. It was a practical and semi-experimental study with a pretest, a posttest, and a follow-up with a control group. Out of 300 couples divorcing in Isfahan in the autumn of 2019, 40 couples were randomly selected and then randomly assigned to an experimental group and a control group. The Divorce Tendency Scale (DTS) and Intimacy Scale (IS) were used to collect data. The experimental group was trained through a validated curriculum package during the ten sessions. Data were analyzed by repeated measures analysis of variance using SPSS 24 software. The results of the repeated measures analysis of variance showed that the propensity to divorce (p<0.01) and marital intimacy (p <0.01) of the couples in the experimental group were significantly lower and higher, respectively, than those in the control group in the posttest and follow-up phases. The results of the study confirm the effect of psychological rehabilitation training on reducing the propensity to divorce and improving marital intimacy. It is suggested that psychological rehabilitation training should be used in counseling centers for couples who are divorcing.
  Keywords: Rehabilitation Psychological, divorce, Tendency to Divorce, Marital Intimacy
 • Zahra Sharifi, Azra Zebardast *, Sajjad Rezaei Pages 115-137
  The purpose of the present study was to examine the mediating role of defense mechanisms in the relationship between childhood trauma and psychological capital in college students with psychosomatic symptoms in 2021. This study was conducted using a basic purpose, descriptive cross-sectional correlational method. The instruments used in the study were the Defense Styles Questionnaire (DSQ), Childhood Injuries and Trauma (CTQ), Psychological Capital (PCQ), and Mohr Psychosocial Symptoms Questionnaire (MPSNCQ), which were created online and sent to participants via virtual messenger networks. Pearson correlation coefficient and structural equation modeling using SPSS-22 and Smart PLS-3 software were used for data analysis. The correlation coefficients revealed that there was a negative relationship between childhood trauma and psychological capital (r= -0.556) and developed defense mechanism (r= -0.602) and a positive relationship with underdeveloped defense mechanisms (r = 0.561) and impaired defense (r= 0/757) (P<0.01). There is a positive relationship between developed defense mechanisms and psychological capital (r= 0.775) and a negative relationship between underdeveloped defense mechanisms (r= -0.772) and disturbed defense (r= -0.604) with psychological capital (P<0.01). Path analysis showed that the indirect effect of childhood trauma on psychological capital mediated by an underdeveloped defense mechanism of -0.263, a developed defense mechanism of -0.298 was significant (p<0.05). Consequently, it is important that mental health professionals and parents develop well-developed defense mechanisms against childhood trauma to preserve their children's psychological capital in adulthood.
  Keywords: defense mechanisms, childhood trauma, Psychological capital, psychosomatic symptom
 • Abbas Javaheri Mohammadi, Samin Baharshanjani, Motahareh Vakili * Pages 139-160
  The purpose of this study was to assess and identify the cognitive and emotional experiences of adolescents’ use of Instagram using a phenomenological method. The sample consisted of twelve adolescents (seven females and five males) in Tehran. Recruitment was conducted from December to January 2022 using random selection. First, the Internet Addiction Test (Young, 1998) was administered. Those who scored from “moderate” to “severe on” this test were recruited for the study (Semi-structured interviews were conducted, and data were analyzed using Colaizzi’s method. Three main themes emerged from the analyzes: 1) reasons for using Instagram (including subthemes such as entertainment and leisure, exploration, and anxiety), 2) interesting content for adolescents (including subthemes such as education, recreation, and entertainment), and 3) cognitive and emotional experiences (including subthemes such as pleasant experiences and unpleasant experiences). The results suggest that adolescents’ mental health is greatly affected by Instagram social media use. The findings warrant the formulation of educational programs to prepare and protect this population from the negative effects of Instagram use.
  Keywords: Instagram, Cognitive Experiences, emotional experiences, Adolescents
 • Zahra Lavasani, Khadijeh Abolmaali Alhoseini *, Soozan Emamipour Pages 161-179
  The purpose of this study was to determine the effectiveness of social cognitive skills on the motivational structure of students with a tendency toward risky behavior. The research method was applied in terms of purpose and the design of the present research was quasi-experimental with pretest-posttest and follow-up with a control group. The statistical population consisted of female second-year secondary school students in the 7th district of Tehran in the academic year 2017-2018, of which 24 female students were selected based on the cut-off of Iranian Adolescents Risk-Taking Scale (IARTS) and randomly assigned to the control and experimental groups. Both groups answered the Personal Concerns Inventory (PCI) before the test, after the test, and at follow-up. After 12 sessions of social cognitive skills training, the present data were analyzed using analysis of variance with mixed design and SPSS-24 software. In the present study, the interaction effect of time*group for the components of inclination (P=0.001, F=11.03), control (P=0.006, F=5.70), information (P=0.008, F=5.41), effort (P=0.002, F=7.55), satisfaction (P =0.001, F=11.03), and engagement (P=0.002, F=6.91) was significant at the 0.05 level. Cognitive-social skills training improved the motivational structure of students with risky behaviors. Therefore, it is suggested that students and teachers should be taught cognitive-social skills to improve students’ adaptive motivational structure.
  Keywords: High risk behavior, motivational structure, cognitive-social skills
 • Esmaeil Sadri Damirchi *, Zahra Moradi, Hosein Keshavarz Afshar, Seyed Reza Poorseyed Pages 181-204

  The aim of the present study was to compare the effectiveness of emotion-focused therapy and positive psychotherapy on marital satisfaction and feelings of loneliness in married women without parental consent. The present practical study used a single-case experimental design with multiple asynchronous baselines. The statistical population included women who were married without parental consent. The sample consisted of 6 individuals selected from among women married without parental consent in Khorramabad. Emotion-focused therapy and positive psychotherapy protocol were conducted during three baseline phases and 10 sessions of 90-minute intervention and follow-up in three phases in 2021, and subjects answered the Marital Satisfaction and Feelings of Loneliness scales in two groups of three. Data were analyzed using the visual drawing, reliable change index (RCI), and percent recovery formula. The results of the study indicated that the average rate of improvement in the marital satisfaction variable of emotion-oriented treatment at post-treatment for three individuals was 61.41% and at follow-up 60.91%, positive treatment, in the post-treatment for three people was 53.21 percent and for the follow-up 51.46%, in the variable of the feeling of loneliness, emotion-oriented treatment in the post-treatment for three people was 58.36% and for the follow-up 58.9%, positive treatment, in the post-treatment for three people was 59.56% and for the follow-up it was 59.76%. The results of the study show that both the emotion-focused and positive treatments had an effect on marital satisfaction, with the emotion-focused treatments having a stronger effect. In addition, both treatments had an effect on feelings of loneliness and there was no significant difference.

  Keywords: emotion-focused therapy, positive treatment, Marital Satisfaction, Feeling of Loneliness, marriage without parental consent
 • Zahra Mohammadnia, Mahdi Shahnazari *, Bita Nasrolahi Pages 205-224
  The aim of this study was to investigate the effectiveness of life skills training on academic self-efficacy of gifted girls. The research method was applied objectively and was methodologically part of a quasi-experimental design with pre-test-post-test and follow-up with the control group. The statistical population of the study was the female students of gifted schools in Tehran (second year of high school) in the academic year 2019-2020. (ASEBQ) filled. Among them, 32 low-scoring female students were selected as the sample group and randomly divided into two groups of 16 experimental and control groups. The experimental group received 12 sessions of 70 minutes of training on stress management and coping with anxiety and depression. A posttest was conducted after all training sessions, and follow-up sessions were conducted after one and a half months for both the experimental and control groups. A mixed analysis of variance was performed to test efficacy. Data analysis was performed using SPSS-25 software, and results indicate that life skills training significantly affected all components of academic self-efficacy, i.e., ability to complete homework in class (0.003), ability to complete homework outside of class (0.001), interaction with others in the school environment (0.048), and general management (0.022). Life skills training were effective in improving gifted students’ academic self-efficacy.
  Keywords: Talent, life skills, academic self-efficacy
 • Zahra Alavi, Sogand Ghasemzadeh *, AliAkbar Arjmandnia, Masoud Lavasani, Samira Vakili Pages 225-241

  The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of the unified protocol for transdiagnostic treatment on the social skills of students with anxiety disorders and the self-efficacy of their mothers. This study was a quasi-experimental study with a pretest-posttest design and a control group with one-month and three-month follow-up, which was practical in purpose. The statistical population included all female students aged 8 to 10 years in the academic year 2020-2021 in Tehran and their mothers. Using the available sampling method, 30 anxious schoolgirls were identified and randomly divided into two groups (15 in the control group and 15 in the experimental group). The instrument used in this study was Gresham and Elliott’s Social Skills Questionnaire (SSRS), Spence Children’s Anxiety Questionnaire (SCAS), Teacher Report Form (TRF), and Dumka Patents Self-Efficacy Questionnaire (PSAM), which were completed by the students and mothers before and after the intervention, and after the follow-ups. Then, the experimental group participated in the intervention for 15 sessions of 60 minutes each. Finally, data were analyzed using SPSS software (version 24) and ANOVA with repeated measures. The results showed that the unified protocol for transdiagnostic treatment had a significant effect on improving social skills, reducing children's behavior problems, and increasing mothers’ self-efficacy. It appears that the unified protocol for transdiagnostic treatment can be used as a means to improve students’ social skills and their mothers’ self-efficacy.

  Keywords: Unified Protocol for Transdiagnostic Treatment, Social Skills, Self-Efficacy, Anxiety Disorders
 • Enayatallah Falahat, Naser Amini *, Shahdokht Azadi Pages 243-260
  The present study was conducted to determine the effectiveness of emotional self-regulation training on social competence and emotional expressiveness in male students with signs of bullying. It was an experimental study with pretest, posttest, control group, and two-month follow-up period. The statistical population of the study included male students with signs of bullying in the first secondary school of Yasouj during the academic year 2018-2019. The research sample included 40 students with signs of bullying, who were selected through multistage random sampling and randomly divided into an experimental group and a control group (each group consisted of 20 students). The research instruments included questionnaires on Illinois Bullying Scale (IBS), Social Competence (SCQ), and Emotional Expressiveness (EEQ). The pretest was administered to both groups before the intervention began. Then, the experimental group received emotional self-regulation training for nine weeks, while the control group received no intervention. After the intervention, 4 students in the experimental group and 3 students in the control group fell. At the end of the intervention, a posttest was administered in both groups, and two months after the posttest, the follow-up test was also administered. The data of the study were analyzed by repeated measures ANOVA using SPSS23 software. The results showed that the emotional self-regulation training had a significant effect on social skills and emotional expressiveness in male students with signs of bullying. Thus, this intervention was able to increase the social competence and emotional expression of male students with signs of bullying. The findings of the present study suggest that emotional self-regulation training can be used as an efficient method to improve social competence and emotional expression in male students with signs of bullying by using techniques such as anger control skills, emotional awareness training, increasing positive emotions, and recognizing emotions.
  Keywords: Emotional expressiveness, Emotional self-Regulation, Social Competence, bullying
 • Hamzeh Mohammadi *, Javad Hatami, Jamil Mansouri, Davood Mafakheri, Soroush Ranjbar Pages 261-274
  The purpose of the present study was to compare semantic memory in monolingual and bilingual children with specific learning disabilities. The research design was fundamental and causal-comparative. A number of 60 children including 30 monolingual (Persian, 15 boys and 15 girls) children from Tehran and 30 bilingual children (Kurdish-Persian, 15 boys and 15 girls) from Javanrood city in 2019-2020 were recruited from special learning disabilities rehabilitation centers using accessible sampling. Data were collected using 4-versions of the Wechsler Intelligence Test (WISC-IV) and the Semantic Memory Test (SMT). Descriptive and inferential statistical methods such as mean, standard deviation, independent t-test, and Friedman test were performed using SPSS-21. The results showed that the semantic memory performance of the monolingual children was better than that of the bilingual children (t=5.40, P<0/05). Moreover, a significant relationship was found between the frequency of letters in Persian and performance in the letter fluency test (2=86.50, P<0.01). The results of the study show that despite the children without specific learning disabilities, monolingual children have better semantic memory function than bilingual children with SLD
  Keywords: bilingualism, semantic memory, Cognitive Functions, Special Learning Disability
 • Fatemeh Attar Khamanehei, Parvin Kadivar *, Suzan Emamipour, Mojgan Sepah Mansour Pages 275-292
  The purpose of this study was to develop a structural model of the relationship between personality and academic competence mediated by academic self-efficacy. The research method was descriptive-correlational and the purpose of the research was applied. It is practical in terms of purpose. The statistical population of this study included all female high school students in the academic year 2020-2021 in Tehran, of which 610 students were selected by multistage random sampling. The instruments used in the present study included the NEO Five-Factor Inventory by Costa & McCrae (NEO-FFI), Academic Competence Evaluation Scale (ACES), and Perceived Academic Self-Efficacy Scale (PASE). The data were analyzed by structural equation modeling using version 24 of AMOS software. The results showed that the structural model had acceptable agreement with the collected data. In this study, the indirect path coefficients between conscientiousness and extraversion and academic competence were positive and significant at the 0.01 level, and the indirect path coefficient between neuroticism and academic competence was negative and significant at the 0.01 level. Academic self-efficacy seems to be one of the expressions of personality traits that influence students’ perception of competence. Based on the results of this study, school counselors, therapists, and child and adolescent therapists are recommended to measure and assess students’ level of academic self-efficacy in order to identify and consider its manifestations on students’ academic competence.
  Keywords: Structural model, Personality Traits, Academic Competence, academic self-efficacy
 • Diman Savareh *, Asieh Shariatmadar, Javad Khodadadi Sangdeh Pages 293-309
  The purpose of this study was to examine the life experiences of female teachers with high job satisfaction in relation to their successful resolution of work-family conflict. A qualitative approach with basic research purposes was used in this study. The study population consisted of employed female teachers with high job satisfaction in public and private schools in Tehran, Mahabad and Piranshahr (in 2020-2021), of which 10 individuals were selected through purposive sampling and snowballing methods. Sampling continued until data saturation. The Job Satisfaction Questionnaire (JSQ) was used to investigate the job satisfaction of female teachers. The instrument used to examine the successful resolution of work-family conflict was a semi-structured interview. Interview data were analyzed using Colizzi’s seven-step method. The results showed that “strong and dynamic professional identity,” “adaptability and adjustability,” “clear demarcation,” “negotiation skills,” “embeddedness and the ability to satisfy the husband,” “support and responsibility of the spouse,” “seeking and accepting support within/outside the family,” and “tranquility at work” were effective in helping professional women to be satisfied with their work and successfully resolve work-family conflict. The results indicate that perceptions of a strong and dynamic identity and psychological resilience are two important experiences of job-satisfied women in successfully resolving work-family conflict. In order to increase the job satisfaction of professional women, in-service trainings can be conducted to strengthen and promote their psychological resilience.
  Keywords: women employment, Work-family conflict, Successful Conflict Resolution, Job satisfaction
 • MohamadAli Rezaei, Zahra Taherifar *, Hojjatollah Farahani Pages 311-325

  The aim of the present study was to examine the relationship between parenting styles and social anxiety signs in Tehran College students, with the mediating role of interpersonal sensitivity and the moderating role of suppression. As for the fundamental goal and data collection, the present study was a correlational and cross-sectional study. The participants of this study were the students of university of Tehran who were studying in the academic year 2021. The participants were 226 college students (137 females and 89 males) selected through an available sample. Due to the outbreak of Covid-19, questionnaires were distributed on online platforms. In this study, we used the questionnaires of Liebowitz social anxiety scale (LSAS), Buri parenting styles scale (PAQ), Boyce and Parker interpersonal sensitivity scale (IPSM), and Gross emotional regulation scale (ERQ). Pearson’s correlation coefficient and mediator-moderator effect analytical statistical model were used and all statistical procedures were performed using SPSS 21 and R.4.1.1. The results showed that there is a significant relationship between parenting styles and signs of social anxiety (P >0/01, r=0/21). This study also showed that parenting style influences social anxiety through interpersonal sensitivity (P>0/05). Therefore, interpersonal sensitivity plays a mediating role, but the suppression role as a moderator in the relationship of parenting styles and social anxiety symptoms was not confirmed (β =0/022, P < 0/05). In view of the results of this study, the implementation of appropriate parenting workshops to teach parenting styles to parents is highly recommended to prevent anxiety problems such as social anxiety

  Keywords: parenting styles, Social Anxiety signs, Interpersonal Sensitivity, Suppression
 • Sara Zadafshar, Mohadese Kheradmand, Hessam Kazemian, Nahid Akrami * Pages 327-341
  The aim of the present study was to predict COVID-19 traumatic stress and posttraumatic growth in nurses of coronavirus patient care unit based on perceived social support considering the mediating role of self-compassion and cognitive emotion regulation. The present study is a descriptive correlation with the structural equation model and in terms of purpose is applied. The statistical population includes all nurses who worked in hospitals in Isfahan in 2021, of which 230 (143 female and 87 male) were selected through an available sample. Research instruments included the multidimensional perceived social support (MSPSS), self-compassion (SCS), cognitive emotion regulation questionnaire (CERQ), posttraumatic growth inventory (PGI), and COVID-19 traumatic stress scale (CTSS). Descriptive statistics and structural equation modeling as well as SPSS-23 and Amos-23 were used to analyze the data. Results showed that perceived social support directly and indirectly through matched cognitive emotion regulation strategies and self-compassion had a positive effect on posttraumatic growth (β = 0.228, P < 0.01) and a negative effect on COVID-19 traumatic stress (β = -0.316, P < 0.01), whereas the relationship between non-matched cognitive emotion regulation strategies and posttraumatic growth was not significant (P < 0.05). The research findings not only have practical and theoretical implications, but also can be used as a useful model to provide nurses with adequate services to pave the way for growth and development after trauma and prevent covid-19 traumatic stress.
  Keywords: Perceived Social Support, cognitive emotion regulation, Self-compassion, post-traumatic growth, Traumatic Stress, Covid-19
 • Rezvaneh Asadi Asadabad, Saeed Imani *, Jalil Fathabadi, Alireza Noroozi Pages 343-359
  The purpose of this study was to compare mindfulness-based relapse prevention (MBRP) group therapy and treatment as usual (TAU) in terms of their effectiveness on positive and negative perfectionism in men with opioid use disorder (OUD). The method of this study, due to its purpose, is an applied research and its method, in terms of the way of data collection, is an experiment with a pre-test-post-test. The population included men with opioid use disorder who were referred to Iranian National Center for Addiction Studies in Tehran in 2018. 36 patients were selected as the sample and randomly assigned to two groups: one group received a combination of MBRP group therapy and TAU and the other was treated with TAU only. Participants completed the Positive and Negative Perfectionism Scale (PANPS) at pretest, posttest, and follow-up. Data were statistically analyzed using a mixed-design ANOVA model. SPSS software (version 22) was used for data analysis. The results showed that none of the intergroup, intragroup, and interactive sources of variation in positive perfectionism were statistically significant. For negative perfectionism, the differences between the study phase groups were significant. The Bonferroni method was applied to examine the difference scores in the test phases and showed that the mean score decreased significantly in the posttest and follow-up phases compared with the pretest. According to these results, MBRP was effective in reducing negative perfectionism, but we cannot find any differences in the effectiveness of the therapies. These results indicate that MBRP can be considered an effective therapeutic approach for reducing negative perfectionism in individuals with OUD.
  Keywords: Addiction, positive perfectionism, negative perfectionism, Mindfulness, Opioid use disorder
 • Mostafa Peyambari, Mohsen Mansobifar, Nahid Hovassi Soomar, Arezo Tari Moradi, Mohammadreza Belyad Pages 361-376

  The purpose of this study was to examine the effectiveness of self-compassion therapy on rumination, self-criticism, and negative automatic thoughts of university students experiencing heartbreak. The research method was applied in relation to the objective and the design of the present study was quasi-experimental with a pre-test, post-test, and a control group design. The statistical population included all students of Islamic Azad University of Hamadan in the academic year 2019-2020, of which 30 subjects were selected through purposive sampling and randomly divided into two groups, an experimental group and a control group (7 females and 8 males in each group). Participants were tested before and after the study using the Ruminative Response Scale (RRS), the Levels of Self Criticism Scale (SSAS), and the Automatic Thoughts Questionnaire (ATTQ). Data were analyzed using analysis of covariance and SPSS-24 software. The results of the present study showed that compassion-based therapy was effective on the components of rumination (P=0.001), the components of self-criticism (P=0.001), and the negative automatic thoughts (P=0.001) of students with experiences of love failure. Self-compassion training helps these individuals to accept themselves in any situation, which reduces self-criticism and the experience of rumination and automatic thoughts in these individuals in critical situations. Based on the results of the present study, it is suggested that workshops titled “Self-Compassion” be held for students with heartbreak.

  Keywords: automatic thoughts, self-criticism, Compassion, love failure, Rumination
 • Fateme Azizkhan, Zahra Naghsh *, Seyedeh Zahra Emadi Pages 377-393
  The purpose of this study was to investigate the motivational self-system in English language learning and the mediating role of self-regulation and second language anxiety in schools. The research method was applied according to the purpose and data collection was done by correlation. The current research population was second year female high school students in Yazd. A sample size of 300 was selected by multistage cluster sampling method and students answered Second Language Motivational Self-System Questionnaire (SLMSQ), Bufard Self-Regulation Questionnaire (BSRQ). Foreign Language Anxiety Survey (FLCAS). The obtained data were analyzed by correlation and path analysis using SPSS24 and Lisrel 8.7 software. The results of path analysis with appropriate adjustment showed a direct relationship between ideal l2 self in learning English and an indirect relationship between experience in learning a second language through self-regulation. Moreover, the direct relationship between anxiety in English was negative and significant, and the indirect relationship between ideal l2 self due to anxiety in English learning became positive and significant. In this study, the direct relationship between l2 self and second language experience in English learning and the indirect relationship between l2 self and second language anxiety in English learning were not significant. Therefore, it is recommended that parents do not force adolescents to learn English and try to internalize their motivation to learn English.
  Keywords: second language motivational self system, Second Language Learning Experience, Second Language Anxiety, Self-Regulation, English Language Learning
 • Maryam Rezaei *, Mehrdad Kalantary, Mohhamadreza Abedi Pages 395-412
  The purpose of this study was to compare the effectiveness of commitment and acceptance therapy (experience-based therapy package) with cognitive behavioral therapy in reducing anxiety and depression and increasing quality of life in female patients with irritable bowel syndrome. The research method was applied in terms of purpose and semi-experimental in terms of data collection, and was conducted in the form of a pre-test-post-test and a two-month follow-up with the control group. The statistical population includes all patients with irritable bowel syndrome who presented to the clinics of gastroenterologists in Isfahan in 2018-19. The statistical sample consisted of 39 female patients with IBS who were randomly selected and then randomly assigned to the experimental and control groups. The Beck Anxiety Inventory (BAI), Beck Depression Inventory (BDI), and Patients with Irritable Bowel Syndrome-Quality of Life (QOL-IBS) were used. Data analysis was performed using SPSS-21 software and analysis of variance with repeated measures. The results showed that both treatments had a significant effect on reducing anxiety, depression, and improving patients’ quality of life, and that this effect was stable until follow-up. Further (p < 0.01), but there was no significant difference between the treatment groups, so the use of either of these treatments is recommended as adjunctive therapy depending on the patient's condition and acceptability.
  Keywords: irritable bowel syndrome, quality of life, Cognitive-Behavioral Therapy, Acceptance, Commitment Therapy