فهرست مطالب

 • پیاپی 35 (بهار و تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/11/04
 • تعداد عناوین: 6
|
 • پگاه امیری*، روناک امامی، حمیدرضا شهبازیان، داود گوهری صفحات 7-32

  انسان مبتنی بر یک فطرت ارتباطی بوده و پایه های شبکه های اجتماعی نیز بر تقویت و احیای یک فضای ارتباطی استوار است. با توجه به فراگیر بودن فضای مجازی و گسترش روزافزون کاربران آن و عدم محدودیت مکانی و زمانی و با عنایت به این که «عصر ظهور»، دوران علم و اندیشه، پیشرفت و رشد، ارتباطات سریع و همگانی است؛ لذا باید از ظرفیت بی نظیر فضای مجازی به خصوص شبکه های اجتماعی در راستای تبلیغ و ترویج مفاهیم و آموزه های مهدویت برای ظهور تمدن جهانی مهدوی به نحو احسن استفاده کرد و این مهم، میسر نیست مگر با شناخت دقیق عملکرد مثبت و موثر فضای مجازی در ظهور تمدن جهانی مهدوی از قبیل؛ شناساندن و معرفی منجی حقیقی به بشریت، آینده پژوهی مهدوی و اشاعه فرهنگ انتظار، تبیین وظایف منتظران، تبلیغات دینی، پاسخگویی به شبهات مهدویت و... که در این پژوهش با روش توصیفی _ تحلیلی در پی آن خواهیم بود.

  کلیدواژگان: ظهور، موعود، تمدن جهانی مهدوی، فضای مجازی، شبکه های اجتماعی
 • زهرا سادات پورسیدآقایی صفحات 33-52

  هدف پژوهش حاضر بررسی امکان بازنمایی مولفه های سبک زندگی منتظرانه در هنر است. روش پژوهش، کیفی و ابزار گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و به روش فیش برداری است. تجزیه تحلیل اطلاعات نیز با استفاده از استدلال های قیاسی و استقرایی، عقل و منطق صورت می گیرد. براساس یافته های پژوهش ، شناخت مبانی هنر و نیز عناصر هنر دینی از منظر اصول حکمت اسلامی، این راهبرد را در اختیار فعالان این حوزه قرار می دهد که اساسا هنر دینی ممکن است و می تواند از بهترین روش های ارایه مبانی و اصول سبک زندگی اسلامی باشد. بازنمایی سبک زندگی دینی با شناخت مولفه های بازنمایی محتوا و نحوه ارایه آن در قالب دینی صورت می پذیرد. از آن جا که مهدویت و انتظار از مهم ترین آموزه های اسلام هستند و انتظار رویکرد عملی و سبک زندگی خاص شیعه در دوران غیبت است، پیوند اندیشه انتظار و هنر به جهت ظرفیت هایی که هنر دارد این امکان را مهیا می کند تا هویت منتظرانه در جامعه تقویت شود و همچنین بازتاب اندیشه های مهدویت با کیفیت بیشتر و در سطح بین الملل صورت پذیرد. بنابراین می توان برداشت کرد که امکان بازنمایی سبک زندگی منتظرانه در هنر وجود دارد؛ اما این شناخت منوط به درک صحیح از مولفه های بازنمایی محتوا یعنی همان مولفه های سبک زندگی منتظرانه و ایجاد نسبت صحیح و منطقی میان قالب و محتوای ارایه شده خواهد بود.

  کلیدواژگان: سبک زندگی، انتظار، بازنمایی، هنر
 • سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا) صفحات 53-76

  «زیبایی» از مسایلی است که در میان اندیشمندان مسلمان از دیرباز با رویکردهای گوناگون بررسی شده است. البته عمده آنان بیشتر به زیبایی معنوی پرداخته اند؛ اما گروهی از ایشان، به زیبایی صوری که بن مایه آفرینش هنری است، نیز بی توجه نبوده اند. با این حال، بیشترین تلاش ایشان با رهیافت های حکمی و فلسفی انجام پذیرفته و کمتر کوشیده اند تا از گزاره های درون متنی و نصی به این منظور بهره گیرند. شاید این، خود، در فاصله گرفتن فقیهان و کلامیان از مسیله هنر و زیبایی، بی تاثیر نبوده است. پرسش مقاله حاضر، این است که آیا این رهیافت ها را از درون قرآن کریم می توان جست وجو کرد تا جایی که نگره و منظومه ای از مبانی و راهکارهای بهره گیری از زیبایی، به دست داده شود. هدف این مقاله، جست وجوی این رهیافت ها در نص قرآنی و تفاسیر آن است. به این منظور، آیات سه گانه سوره اعراف (31-33) که بنابر فرضیه ما، نگره ای از رهیافت های زینت در قرآن کریم به دست می دهد، مورد مطالعه تفسیری قرار می گیرد. روش این مقاله، مراجعه به آرای مفسران کهن و معاصر است که با شیوه جمع آوری کتابخانه ای و بررسی تحلیلی پیش می رود. فشرده نتیجه این مقاله آن است که براساس این آیات، زیبایی خمیرمایه الهی دارد و در زمره نعمت های ذاتا مباح به شمار می رود، مگر آن که بعضی از مصادیق آن، به دلیل خاص، مورد نهی قرار گیرد. معیار اصلی بهره وری از زیبایی، اعتدال است و موارد خروج از این اعتدال، منحصرا در پنج قلمرو، ذیل عنوان حرام جای می گیرد.

  کلیدواژگان: زینت، هنر، نگره قرآنی زیبایی، آیات سه گانه سوره اعراف، اعتدال، اباحه ذاتی
 • فریبا مهری صفحات 77-98

  نماد یکی از پرکاربردترین کارکردهای مجازی زبان است که از رهگذر آن تصاویر زیبایی در شعر آفریده می شود. بیشترین کاربرد نماد و تصاویر نمادین در متونی است که محتوای ایده آل گرایی و کمال گرایی دارند. ادبیات انتظار یکی از گسترده ترین این حوزه هاست. هدف مقاله حاضر ضمن مرور بر چیستی تصویر و تصویر نمادین و نیز فرآیند شکل گیری آن ، بررسی این مولفه تاثیرگذار در آفرینش تصاویر سروده های انتظار معاصراست. بدنه مقاله را واکاوی نماد و تصاویر نمادین از حیث انواع، خواستگاه، ویژگی ها و کارکردهای آن با ذکر شواهد بسیاری تشکیل می دهد. بررسی ها نشان می دهد نمادهای به کار رفته در سروده های انتظار معاصر، بیشتر در شمار نمادهای خردی هستند که غالبا سنتی، گاهی قراردادی و در مواردی اندک هم شخصی اند. گروهی از آنها به سهولت دریافت می شوند و فهم گروهی دیگر در گرو آشنایی ذهنی مخاطب با ارزش های عقیدتی و موضوع مهدویت است. همچنین نتایج گویای آن است که در مقایسه با نمادهای دینی و اساطیری، بیش از نود درصد از نمادهای سروده های انتظار، برخاسته از طبیعت اند. در حوزه ویژگی ها و کارکرد تصاویر نمادین، اتحاد تصویر و محتوا و نیز آگاهی بخشی و القای احساسات، عمده ترین محور کار شاعران این گونه ادبی بوده است.

  کلیدواژگان: تصویر، نماد، تصاویر نمادین، سروده های انتظار، شعر معاصر
 • محمود ملکی راد صفحات 99-116

  به باور جامعه شناسان دین از طریق ارایه باورها، ارزش ها،هنجارها، رفتارها و کنش ها نقش بی بدیلی در کنترل و مدیریت ناهنجاری ها دارد و به جامعه در این حوزه کمک شایان توجهی می کند. از منظر شیعه فرهنگ انتظار دارای ظرفیت هایی است که در حوزه های مختلف فردی و اجتماعی دارای کارکرد است. زیرا انتظار مبتنی بر باورها و نگرش هایی است که می تواند ارزش ها، هنجارها و رفتارهایی را به وجود آورد که موجب گشایش و فرج برای جامعه منتظر خواهد شد. در نتیجه می تواند با ناهنجاری ها به مقابله برخیزد و آنها را کنترل و به هنجارهای مثبت تبدیل نماید. در جستار پیش رو «نقش و کارکرد فرهنگ انتظار در کنترل ناهنجاری های اجتماعی» با روش توصیفی، تحلیلی، از طریق منابع موجود کتابخانه ای و دیجیتالی، مورد بررسی قرار داده شده است؛ و ضمن تبیین مفاهیم کلیدی، به این سوال پاسخ داده است که: فرهنگ انتظار برای کنترل ناهنجاری های اجتماعی از چه کارکردهایی برخوردار است و چگونه می تواند آنها را مدیریت نماید؟ از مهم ترین یافته ها و نوآوری های این مقاله تبیین کارکردهای فرهنگ انتظار برای کنترل ناهنجاری های اجتماعی در دو حوزه معرفتی و ارزشی برای کنترل و مدیریت ناهنجاری ها است.

  کلیدواژگان: فرهنگ، انتظار، مدیریت، کنترل، ناهنجاری اجتماعی
 • علی اخترشهر صفحات 117-136

  غزل به عنوان مهم ترین و لطیف ترین فنون شعری، همواره در ادبیات فارسی و عربی، جزء بارزترین مضامین شعری بوده است و کمترین شاعری را می توان یافت که دهان به غزل سرایی نگشوده باشد. اما در میان شاعران، عده ای هستند که نام آنها با فن غزل گره خورده است و شهرت آنان، مرهون غزلیات ناب و لطیف شان می باشد، که توانسته اند ارتباط وثیقی با فرهنگ انتظار برقرار کنند. یکی از این شاعران جناب آقای فاضل نظری است. (اهمیت) سوالی که مطرح است، نگاه فاضل نظری به فرهنگ انتظار در غزل ها چگونه است؟ (سوال) روش تحقیق در این مقاله، روش اسنادی، تحقیقی و کتابخانه ای می باشد. (روش) فاضل نظری در شعرهای خود به مسیله انتظار با نگاه یک منتظر که همیشه سه حالت باید در وجودش باشد نگاه کرده است. نارضایتی از وضع موجود، خواست آرمان مطلوب و راهکار جهت رسیدن به مطلوب (یافته).

  کلیدواژگان: شعر، فاضل نظری، فرهنگ انتظار، آرمان مطلوب
|
 • Pegah Amiri *, Ronak Emami, Hamidreza Shahbazian, Davoud Gohari Pages 7-32

  Humans are based on a communicative nature and the foundations of social networks are also based on strengthening and revitalizing a communication space. Considering the pervasiveness of virtual space and the increasing number of its users and the lack of space and time limitations, and considering that the "Emergence Age", the era of scienceAnd thought is progress and growth, fast and universal communication; Therefore, the unique capacity of virtual space, especially social networks, should be used efficiently in order to propagate and promote the teachings of Mahdism for the emergence of the global Mahdavi civilization, and this is important, it is only possible with knowledge The exact positive and effective performance of virtual space in the emergence of global Mahdavi civilization such as; Identifying and introducing a true savior to humanity, Mahdavi future research and spreading the culture of waiting, explaining the duties of those who wait, religious propaganda, answering the doubts of Mahdism... which we will pursue in this research with a descriptive-analytical method.

  Keywords: emergence, Promised, World Mahdavi Civilization, Virtual Space, Social Networks
 • Zahra Sadat Pour Seyed Aghaei Pages 33-52

  The object of the current research is to check the possibility of representation the components of the waiting lifestyle in art. The research method is qualitative and the data collection tool is a library and a Taking notes method. Analysis of information is done using inductive and deductive arguments, reason and logic Based on the findings of the research, knowing the basics of art as well as the elements of religious art from the perspective of the principles of Islamic wisdom, puts this strategy at the discretion of the activists in this field, that basically, religious art is possible and can be one of the best ways to present the basics and principles of Islamic lifestyle. Reshowing of religious lifestyle is done by knowing the components of content representation and how to present it in a religious format. Since Mahdaviat and waiting are one of the most important teachings of Islam, and waiting is a practical approach and a specific Shia lifestyle during the occultation period, the connection between the thought of waiting and art makes it possible to strengthen the identity of waiting in society and take place also the reflection of the ideas of Mahdaviat with higher quality and at the international level. Therefore, it can be concluded that there is a possibility of reshowing the waiting lifestyle in art; But this knowledge depends on the correct understanding of the components of content representation, i.e. the components of the waiting lifestyle and the creation of a correct and logical relationship between the format and the presented content.

  Keywords: Lifestyle, Waiting, Representation, art, Mahdaviiat
 • Seyed Abolqasem Hosseini (Zharfa) Pages 53-76

  "Beauty" is one of the issues that has been studied among Muslim thinkers for a long time with different approaches. Of course, most of them have focused more on spiritual beauty; But a group of them have not been indifferent to the beauty of faces which is the basis of artistic creation. However, most of their efforts have been made with judicial and philosophical approaches, and they have tried less to use intratextual and textual propositions for this purpose. Perhaps this, itself, has not had an effect on jurists and theologians distancing themselves from the issue of art and beauty. The question of the present article is whether these approaches can be searched from within the Holy Qur'an to the point where a view and a system of the foundations and methods of using beauty can be obtained. The purpose of this article is to search for these approaches in the Qur'anic text and its interpretations. For this purpose, the three verses of Surah A'raf (31-33) which, according to our hypothesis, give a glimpse of the approaches to adornment in the Holy Quran, are studied interpretatively. The method of this article is to refer to the opinions of ancient and contemporary commentators, which proceeds with the method of library collection and analytical investigation. The conclusion of this article is that according to these verses, it has the beauty of divine leaven and is considered among the intrinsically permissible blessings, unless some of its examples are prohibited for a specific reason. The main criterion for benefiting from beauty is moderation, and cases of departure from this moderation, exclusively in the five realms, are placed under the title of Haram.

  Keywords: ornaments, art, the Qur'anic view of beauty, the three verses of Surah A'raf, moderation, self-righteousness
 • Fariba Mehri Pages 77-98

  Symbol is one of the most widely used figurative functions of language, through which beautiful images are created in poetry. Symbols and symbolic images are mostly used in texts that have idealism and perfectionism content. The literature of expectation is one of the most extensive of these fields. The aim of this article is to examine the image and symbolic image as well as the process of its formation, to examine this influential author in the creation of images in contemporary songs of expectation. The body of the article consists of the analysis of the symbol and symbolic images in terms of its types, purpose, features and functions by mentioning many evidences. Studies show that the symbols used in contemporary songs of expectation are mostly intellectual symbols that are often traditional, sometimes contractual and in a few cases personal. Some of them are easily understood, and the understanding of another group depends on the mental familiarity of the audience with the religious values and the subject of Mahdism. Also, the results indicate that, in comparison with religious and mythological symbols, more than ninety percent of the symbols in the songs of expectation are from nature. In the domain of the characteristics and function of symbolic images, the union of image and content, as well as awareness and induction of emotions, has been the main focus of the work of poets of this literary genre.

  Keywords: image, Symbol, symbolic images, poems of waiting, contemporary poetry
 • Mahmoud Maleki Rad Pages 99-116

  According to sociologists, religion plays an irreplaceable role in controlling and managing anomalies through the presentation of beliefs, values, norms, behaviors and actions, and it helps the society in this area. From the Shia point of view, the culture of expectation has capacities that are functional in various personal and social spheres. Because waiting is based on beliefs and attitudes that can create values, norms and behaviors that will open up the waiting society. As a result, it can deal with anomalies and control them and turn them into positive norms.In the upcoming essay, "The role and function of the culture of expectation in controlling social anomalies" has been investigated with a descriptive and analytical method, through available library and digital resources; And while explaining the key concepts, he has answered the question: What are the functions of the culture of expectation to control social anomalies and how can it manage them? One of the most important findings and innovations of this article is the explanation of the functions of the culture of expectation to control social anomalies in two areas of knowledge and value to control and manage anomalies.

  Keywords: culture, Expectation, Management, Control, social anomaly
 • Ali Akhtarshahr Pages 117-136

  Ghazal, as the most important and most delicate poetic art, has always been the most prominent part of the poetic themes in Persian and Arabic literature, and you can find the least poet whose mouth is not open to ghazal. However, among the poets, there are some whose names are tied to the art of ghazal. Their fame is due to their pure and tender lyrics, which have been able to establish a close relationship with the culture of expectation. One of these poets is Mr. Fazel Nazari. (Importance) The question that is raised is, what is Fazel Nazari's view on the culture of expectation in the poems? (Question) The research method in this article is a documentary, research and library method. (Method) Fazel Nazari has looked at the issue of waiting with the eyes of a person who is waiting, who should always have three states in his existence. Dissatisfaction with the current situation, the desire for a desired ideal and a solution to achieve the desired (found)

  Keywords: Culture of Expectation, Fazel Nazari, poetry, Sonnet