فهرست مطالب

 • پیاپی 86 (تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/06/31
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حبیب الله خاکی نهاد*، رضا روشنی، مجید رجب پور صفحات 1-34

  تاب آوری (سازمانی) مفهوم جدید و رو به رشدی در تحقیقات مدیریتی است که تمرکزش بر حفظ حیات سازمان در زمان تغییرات و اختلالات پیش بینی نشده است. پژوهش حاضر با هدف تبیین تاب آوری سرمایه انسانی سامانه آماد و پشتیبانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران؛ به بررسی ابعاد، مولفه ها و شاخص های تاب آوری سرمایه انسانی از دیدگاه خبرگان در این سامانه پرداخته است. پژوهش از نظر نتیجه، توسعه ای، ازنظر اهداف، کاربردی و روش اجرای آن توصیفی بوده است. جامعه آماری شامل 147 نفر از فرماندهان و مدیران با حداقل 20 سال خدمت، دارای مدرک تحصیلی کارشناسی به بالا که شناخت کاملی از ساختار و اهداف این سامانه داشتند می باشد که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، حجم نم ونه به تعداد 106 نفر انتخاب شدند. ابزار سنجش، علاوه بر مطالعه اسناد و مدارک و مصاحبه خبرگی، شامل یک پرسش نامه 15 سوالی پژوهشگر ساخته مبتنی بر طیف لیکرت بود که با بهره گیری از روش محاسبه شاخص نسبت روایی محتوایی (ضریب لاوشه)، هر یک از ابعاد، مولفه ها و شاخص ها، پالایش و تعداد 10 سوال آن تایید و پایایی آن از طریق محاسبه آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده های کمی با نرم افزار اس.پی.اس.اس و تحلیل اطلاعات و مصاحبه ها با دسته بندی، پردازش و قضاوت کیفی انجام شد. نتایج تجزیه و تحلیل آمیخته پژوهش نشان داد که به ترتیب اهمیت عوامل: انعطاف پذیری و انطباق پذیری کارکنان، آموزش کارکنان و سپس انگیزش کارکنان، در تاب آوری سرمایه انسانی سامانه آماد و پشتیبانی نزاجا نقش دارند.

  کلیدواژگان: تاب آوری، تاب آوری سازمانی، آماد و پشتیبانی، سرمایه انسانی
 • حسن دولتی* صفحات 35-54

  این تحقیق با هدف بررسی تاثیر آموزش های مجازی بر عملکرد تحصیلی با نقش متغیر تعدیل کننده استرس روانی در طول دوره بیماری کرونا انجام شد. از نظر هدف کاربردی و ازنظر روش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری،مشتمل بر 130 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مهر 1399 الی خرداد 1400 بود که به صورت مجازی در کلاس های آموزشی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) شرکت داشتند. روش نمونه گیری به صورت تصادفی و  حجم نمونه بر مبنای  جدول مورگان تعداد 97 نفر بود ابزار گردآوری داد ها  مشتمل بر سه پرسشنامه است که بر اساس طیف لیکرت تنظیم شده بودند. تجزیه وتحلیل داده ها از طریق رگرسیون خطی تحلیل مسیر و روش حداقل مربعات جزیی با استفاده از نرم افزا و PLS انجام گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که آموزش مجازی بر عملکرد تحصیلی تاثیر مثبت و معناداری دارد و علاوه بر این نقش تعدیل کننده استرس روانی بر رابطه بین آموزش مجازی و عملکرد تحصیلی  نیز معنادار بود بطوریکه با افزایش استرس میزان تاثیر آموزش مجازی بر عملکرد تحصیلی کاهش و با کاهش استرس میزان این تاثیرگذاری افزایش داشت.

  کلیدواژگان: عملکرد تحصیلی، آموزش مجازی، استرس روانی
 • حسین شکوهی، نوذر نعمتی*، منصور کرباسی صفحات 55-80
  ارتقای عملکرد و کارآیی سامانه آماد و پشتیبانی نزاجا برای تامین نیازمندی یگانها در محیط تهدیدات ناهمتراز و پشتیبانی موثر و بهینه از نیروهای زمینی، نیازمند شناخت ویژگی ها و ملاحظات اثر بخش بر آماد و پشتیبانی در این محیط است. این مقاله با هدف شناسایی ملاحظات اثر گذار بر آماد و پشتیبانی نزاجا در محیط تهدیدات ناهمتراز و با رویکرد پدافند غیرعامل انجام شده است. این پژوهش از نوع کاربردی، با روش کیفی توصیفی و کمی موردی- زمینه ای انجام گرفته است. برای انجام این پژوهش ابتدا با استفاده از روش های گردآوری اطلاعات کتابخانه ای به مطالعه کتب، مقالات و اسناد مرتبط با موضوع پرداخته و ضمن فیش برداری، اطلاعات مورد نظر گردآوری گردیده است. سپس با استفاده از روش توصیفی و با بهره گیری از اطلاعات گردآوری شده تلاش شده است با بررسی دقیق ادبیات موضوع، ویژگی ها و شاخصه های تهدیدات ناهمتراز و عناصر آماد و پشتیبانی نیروهای زمینی احصاء گردد. در ادامه داده های جمع آوری شده در قالب پرسشنامه به روش های آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از رایانه و برنامه نرم افزاری spss  مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ساختار و سازمان، آسیب پذیری هوایی، آمایش سرزمینی و فناوری اطلاعات به عنوان مهم ترین ملاحظات اثر گذار بر آماد و پشتیبانی نزاجا در محیط تهدیدات ناهمتراز  با رویکرد پدافند غیرعامل محسوب می گردند.
  کلیدواژگان: تهدیدات ناهمتراز، آماد و پشتیبانی، پدافند غیرعامل، نیروی زمینی
 • رضا جعفری* صفحات 81-116

  در همه سازمان ها، مدیریت، همچنانکه اساسی ترین عنصر پیشران درجهت نیل به اهداف سازمانی است، در جهت اخلاقی نیز، مهم ترین عنصر تاثیرگذار بوده و مدیران راهبردی، موثرترین بازیگران عرصه اخلاق در همه کشورها از جمله، جمهوری اسلامی ایران می باشند. بنابراین، نیاز است که مدیران راهبردی کشور، از همه بیماری های اخلاقی از جمله از بیماری نفاق مبرا باشند؛ چراکه آلودگی مدیران به نفاق، بدلیل تاثیرگذاری مستقیم آنان بر رفتار و نگرش مردم، موجب انحطاط اخلاقی جامعه، آلوده شدن مردم به نفاق در تعاملات اجتماعی و اداری و سلب اعتماد عمومی مردم از نظام اسلامی و اسلام می گردد. هدف این تحقیق که کاربردی بوده و گردآوری اطلاعات آن به دو روش کتابخانه ای و میدانی می باشد، تبیین نفاق مدیران راهبردی با رویکرد کیفی، در سه بعد چیستی، چرایی و چگونگی نفاق مدیران و ارایه راه کارهای تنزه آنها از این پدیده می باشد. با رویکرد کمی نیز، شاخص های نفاق مدیران راهبردی با دیدگاه خبرگی آسیب سنجی شده است. نتایج تحقیق در بعد چیستی نشانگر آن است که مدیران راهبردی در سه حوزه اعتقادی، عبادی و اخلاقی، احتمال آلودگی به نفاق دارند. در بعد چرایی؛ ضعف ایمان، حقارت نفس، غرور و تکبر، دنیاپرستی، نفوذ شیطان و ناتوانی از رویارویی مستقیم، دلایل آلودگی برخی مدیران به نفاق است و در بعد چگونگی،20 گونه نفاق محتمل مدیران راهبردی عبارتنداز: رشوه دادن (در شکل هدیه)، ظاهرسازی، عالم نمایی، زبان بازی، بی تامل سخن گفتن، تضاد در کلام و عمل، ایجاد یاس و تردید در مردم، رخوت، کثرت موافقت، غیبت، خیانت، حق کشی، حسادت و زیان رساندن پنهانی به دیگران، تظاهر به ایمان، کینه ورزی با صالحان ، آراستگی دروغین، عمل نکردن مطابق دانش خود، دنیاطلبی، چاپلوسی و چندرنگی. همچنین، 6 راه کار هدایت یافتن در پرتو تعالیم اسلام و قرآن، مداومت در آموزش های دینی حین خدمت، توجه سلسله مراتب به نظارت های درون سازمانی، رعایت عدالت سازمانی و توجه به اصل شایسته گزینی، شناخت واقعی از ماهیت دنیا و آخرت و میدان ندادن به افراد منافق، برای درمان نفاق ارایه شده است.

  کلیدواژگان: نزاهت، مدیریت راهبردی، نفاق، جمهوری اسلامی ایران، آموزه های نهج البلاغه
 • سعید سیدی*، لیلا الماسی، یاسر شامانی صفحات 117-142
  پژوهش حاضر با هدف بررسی دیدگاه اساتید در خصوص شناسایی نقاط قوت ، نقاط ضعف ، فرصت ها و تهدیدهای یادگیری سیار در آموزش دانشگاه افسری امام علی (ع) انجام شده است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نوع داده ها کمی است. جامعه آماری پژوهش حاضر 400 نفر از اساتید مدعو و سازمانی دانشگاه افسری امام علی (ع) می باشند که با توجه به جدول مورگان 196 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته است که به منظور تعیین روایی محتوایی از قضاوت 10 نفر از متخصصان آموزش الکترونیکی استفاده و میزان پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ معاد 94/0 درصد و برای ایجاد تعیین استراتژی از ماتریس SWOT استفاده شد. نتایج نشان می دهد، افزایش زمان مطالعه به واسطه انعطاف پذیری بالایی که از لحاظ زمانی در اختیار دانشجویان قرار می دهد به عنوان مهم ترین قوت، هزینه بر بودن ابزارهای یادگیری سیار به عنوان مهم ترین ضعف، اطلاع رسانی به موقع دوره های آموزشی از طریق سیستم پیامک به عنوان مهم ترین فرصت، مخالفت نهادهای امنیتی سازمان جهت به کارگیری وسایل ارتباطی به عنوان مهم ترین تهدید آموزش سیار دانشگاه افسری امام علی (ع) مطرح شده اند.
  کلیدواژگان: یادگیری سیار، ویروس کووید 19، دانشگاه افسری امام علی (ع)، SWOT
 • سید حسین سجادیان*، پیمان اخوان، اصغر محمدی فاتح صفحات 143-174

  هم راستایی راهبرد دانش و راهبرد کسب وکار در عصر جهانی شدن و به دلیل افزایش روزافزون میزان آشفتگی، بی ثباتی و پیچیدگی روزافزون محیط جهانی، یکی از بزرگ ترین چالش های سازمان به شمار می رود. توجه به فرایند هم راستایی گام بسیار مهمی در جهت اجرای موفقیت آمیز راهبردها و دستیابی به اهداف به شمار می رود. هدف این پژوهش کشف و ساخت شبکه و نقشه مضامین هم راستایی راهبرد دانش و راهبرد کسب وکار بر مبنای نظریه دامنه فعالیت در یک دانشگاه سازمانی ایرانی است. پژوهش پیش رو به این پرسش پاسخ می دهد که چگونه می توان هم راستایی راهبردهای یادشده را در دانشگاه های سازمانی عملیاتی کرد. به منظور پاسخ به پرسش های پژوهش از رویکرد پژوهشی تحلیل محتوای کیفی هدایت شده استفاده گردید. در این مطالعه تحلیل محتوای هدایت شونده طی 12 گام صورت گرفته است. تحلیل انجام شده نشان می دهد که در دانشگاه مدنظر چهار قابلیت دانشگاهی، جسمانی، شخصیتی و خاص برای رفع نیازهای فکری راهبردی دانشگاه موردنیاز است. با استفاده از شش وجه فعالیت (مدالیته) در دامنه فعالیت با عناوین فضاسازی، زمان بندی، تثبیت، میانجیگری، زمینه سازی و انتقال، درک یا معنای مشترکی در مورد منابع و قابلیت های دانشی و نیازهای فکری راهبردی سازمان ایجاد می گردد و درنتیجه هم راستایی عملیاتی می گردد. در این پژوهش نتیجه گرفته شده است که هم راستایی راهبرد دانش و راهبرد کسب وکار در دانشگاه های سازمانی می تواند بر مبنای یک سطح و چارچوب مشترک با عنوان دامنه فعالیت عملیاتی گردد. برای دستیابی به اهداف سازمانی اتخاذ رویکردی مناسب برای هم راستایی از اهمیت بسزایی برخوردار است و می تواند موفقیت و دستیابی به مزیت رقابتی پایدار را برای سازمان به دنبال داشته باشد.

  کلیدواژگان: هم راستایی، همسویی، راهبرد، راهبرد دانش، راهبرد کسب و کار، دامنه فعالیت، وجه فعالیت
|
 • Habib Khakinahad *, Reza Roshani, Majid Rajabpour Pages 1-34

  Organizational resilience is a new and growing concept in management research, which focuses on maintaining the organization in unforeseen changes and disruptions. This study aims to explain the resilience of the human capital of the logistics system of the I.R. of Iran Army; It has investigated the dimensions, components and indicators of human capital resilience in point of view of experts. In this applied -developmental research, the method is descriptive. A 15-item researcher-made questionnaire were distributed among 106 people who were selected from 147 commanders and managers using Cochran's sampling formula. This population had 20 years of experience, academic degree and knew the structure and goals of the system completely. In addition to this valid and reliable questionnaire (r= 87%), documents and expert interviews were used as assessment tools. Quantitative data analysis was done with SPSS software; and data analysis and interviews were done with categorization, processing and qualitative judgment. The results of the mixed analysis of the research showed that flexibility, adaptability, training and motivation play a role in human capital resilience of logistics system, respectively.

  Keywords: resilience, Organizational Resilience, Logistics System, human capital
 • Hasan Dolati * Pages 35-54

  This study aims to investigate the effect of virtual education on academic performance of the students during corona virus disease with moderating role of psychological stress. In this applied and descriptive research, 97 people were selected from among 130 graduate students of Imam Khomeini Maritime University who participated virtually in the educational classes (from September 2000 to June 2001) by random sampling method and based on Morgan's table. The data collection tool consists of three questionnaires that were adjusted based on the Likert scale. Data analysis was done through linear regression, path analysis and partial least squares (PLS) method using SPSS software. The results show that virtual education has a positive and significant effect on academic performance, and in addition, the moderating role of psychological stress on the relationship between virtual education and academic performance was also significant, so that with increasing stress, the effect of virtual education on academic performance decreased and with the reduction of stress, the amount of this influence increased.

  Keywords: Academic performance, virtual education, Psychological stress
 • Hossein Shokoohi, Nowzar Nemati *, Mansour Karbasi Pages 55-80
  Improving the performance and efficiency of the Army logistics to meet the needs of the units in asymmetric threats and effective and optimal support of the Army, requires knowing the effective characteristics and considerations on logistics unit in this atmosphere. This study aims to identify the effective considerations on Army logistics in asymmetric threats, with a passive defense approach. In this applied research the method is descriptive- qualitative and case-contextual quantitative. First, the desired information was collected using the library method. Then, through the descriptive method and using the collected information, the characteristics and indicators of asymmetric threats and elements of Army logistics were calculated and presented in the form of a questionnaire. At the end, the collected data was analyzed by descriptive and inferential statistics methods in SPSS software. The results of the research show that the structure and organization, air vulnerability, territorial arrangement and information technology are considered as the most important considerations affecting the Army logistics in the asymmetric threats atmosphere with the passive defense approach
  Keywords: Asymmetric threats, Logistics, Passive defense, army
 • Reza Jafari * Pages 81-116

  In all organizations, management, as it is the most essential element in achievement of organizational goals, is also the most important and influential element in the ethics. However, Strategic managers are the most effective actors in the field of ethics in all countries, including the I.R. of Iran. Therefore, it is necessary for the country's strategic managers to be free from all moral diseases, such as hypocrisy; Because the contamination of managers with hypocrisy, due to their direct influence on people's behavior and attitudes, causes the moral decline of society, contamination of people with hypocrisy in social and administrative interactions, and the loss of public trust in the Islamic system and Islam. The purpose of this applied research, which gathers its information through both library and field methods, is to explain the hypocrisy of strategic managers with a qualitative approach, in three dimensions (what, why and how) and to present their solutions to this phenomenon. With a quantitative approach, indicators of hypocrisy of strategic managers have been analyzed with an expert point of view. The results of the research in the dimension of whatness indicate that strategic managers in three domains of faith, worship and ethics are likely to be infected with hypocrisy. in the why dimension; Weakness of faith, self-deprecation, arrogance, worldliness, Satan's influence and inability to confront directly are the reasons for hypocrisy in some managers. In terms of how, 20 types of possible hypocrisy of strategic managers are: bribery (in the form of a gift), pretending, smooth talking, reckless speaking, contradiction in words and actions, creating despair and doubt in people, lethargy, too much agreement, backbiting, betrayal, violation of right, envy and secretly harming others, pretending to believe, hatred against the righteous, false appearance, not acting according to one's knowledge, worldliness, flattery and duplicity. Also, 6 ways to be guided in the light of the teachings of Islam and the Quran include: persistence in religious education during service, paying attention to internal organizational supervision, observing organizational justice and paying attention to the principle of meritocracy, true understanding of the nature of the world and the hereafter and not giving a chance to hypocrites. In addition, the average opinion of the experts showed that suspecting the right of others by managers (19.75), False expression of regret (7.2), have the most and the least harmful effect on the society, respectively.

  Keywords: : Decency, Strategic Management, hypocrisy, I.R of Iran, The Teachings of Nahj-ul-Balagha
 • Saeid Saeidi *, Leila Almasi, Yaser Shamani Pages 117-142
  This study aims to investigate the professors' point of view regarding the identification of strengths, weaknesses, opportunities and threats of mobile learning in Imam Ali Miliary University (IAMU). In this applied- quantitative research, 196 people were selected from among 400 visiting and organizational professors of (IAMU) as a sample according to Morgan's table. The researcher-made questionnaire whose content validity was approved by 10 E-learning experts; and its reliability was obtained through Cronbach's alpha; and SWOT matrix was used to determine its strategy, distributed among the participants. The results show that increasing study time due to the high flexibility it provides to students in terms of time as the most important strength, the cost of mobile learning tools is the most important weakness, the timely notification of training courses through the SMS system is the most important opportunity, the opposition of the organization's security institutions to use communication tools have been proposed as the most important threat to the mobile learning of IAMU.
  Keywords: mobile learning, Covid 19 Virus, Imam Ali Military University (IAMU), SWOT
 • Seyed Hussein Sajadian *, Peyman Akhavan, Asghar Mohammadi Fateh Pages 143-174

  The alignment of knowledge and business strategies in the era of globalization, due to the ever-increasing amount of chaos, instability and increasing complexity of the global environment, is one of the most important challenges of the organization. Paying attention to the process of alignment is a very important step in successful implementation of strategies and achieving goals. This study aims to discover and build network and map of the themes of alignment of knowledge and business strategies based on the theory of activity domain in an Iranian organizational university. To this end, directed qualitative content analysis in 12 steps was used to answer the research questions. The results show that four capabilities (academic, physical, character and special) are needed to meet the strategic intellectual needs of the organizational university. By using 6 modalities of spatialization, temporalization, stabilization, mediation, contextualization and transition of a common understanding or communal meaning about the organization's knowledge resources and capabilities and strategic intellectual needs, operational alignment is created. It is concluded that the alignment of knowledge and business strategies in organizational universities can be operationalized on the basis of a common framework called activity domain. To achieve organizational goals, adopting a suitable approach for alignment is very important and can lead to success and achieving a sustainable competitive advantage for the organization

  Keywords: : Alignment, Strategy, Knowledge Strategy, Business Strategy, Activity Domain, modality