فهرست مطالب

قرآن و علوم اجتماعی - سال دوم شماره 2 (پیاپی 6، تابستان 1401)
 • سال دوم شماره 2 (پیاپی 6، تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/06/31
 • تعداد عناوین: 6
|
 • رقیه صادقی نیری*، محمدحسن نقی زاده صفحات 9-29

  اسراف، مصادیق متعددی در قرآن کریم دارد. عبارت «إنه لایحب المسرفین»، دو بار در قرآن کریم تکرار شده است. عبارت «لایحب» در قرآن کریم، بر نهایت ناپسند بودن یک امر و فاعل آن، در نزد خداوند متعال دلالت کرده و فاعل آن، مورد خشم و نفرت الهی است. حال اگر این حکم، به تمام مصادیق کوچک و بزرگ اسراف تعمیم داده شود، نتیجه این خواهد بود که هرکس کوچک ترین مصداق اسراف را هم مرتکب شود، از دایره رحمت خدا به دور خواهد بود. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به بررسی محدوده شمول اسراف پرداخته است. از نظر نگارنده، آیات 141 سوره انعام و 31 سوره اعراف، در دو سیاق مشابه به کار رفته و اسلوب ساختاری خاصی را پیروی می کنند. بدین شکل که در هر دو سیاق، از شرک و دروغ بستن بر باری تعالی، سخن به میان آمده است؛ همچنین، عبارات یکسانی وجود دارد که احتمال پیروی هر دو آیه از ساختار واحد را تقویت می کند. از نظر نگارنده این نوشتار، الف و لام «المسرفین»، به کار رفته در«إنه لایحب المسرفین»، الف و لام عهد است که با توجه به استعمال خاص و بارمعنایی عبارت «إنه لایحب...»، به طور خاص، فقط اسراف کاران دو آیه مذکور را در بر می گیرد و الف و لام جنس نیست که شامل حال تمام اسراف کاران و در هر درجه ای از اسراف گردد.

  کلیدواژگان: اسراف، اسراف کاران، شرک، افترا
 • فاضل بهشتی راد*، یوسف مقدسی صفحات 30-52

  قوانین لایتغیر و ثابت در عالم خلقت که همه انسان ها را در رسیدن به رشد و تعالی هدایت می کنند، در آیات قرآن به امتحان و گاهی به ابتلا معروفند، با سنت امتحان و ابتلا استعدادهای بالقوه و ذاتی انسان فرصت بروز و فعلیت می یابند و قاعده لطف و هدایت برای انسان معنا می گردد. اهمیت و ضرورت سنت امتحان تا آن جا است که از غفلت به بیداری و از جاهلیت به علم و از عصیان به عبودیت سوق می دهد. هدف از این سنت در قاموس تکوین الهی، یادآوری نظام احسن است که عمل احسن می طلبد و در ازای آن، رحمت خالق متعال که هدف خلقت است را به انسان ارزانی می دارد. از داده های حیات دنیوی و نظام باطنی وجود آنچه حاصل می شود، امتحان خداوند برای توجه دادن انسان به نعمات خداوندی و استفاده از استعدادهای بالقوه برای ارزشمند و قیمتی کردن وجود و زندگی خویش است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، به بازیابی و اکتشاف آیات و روایات متقن در بیان گونه های امتحان و ابتلا در بستر حوادث تکوینی و تشریعی پرداخته است و برای این منظور، از مجموعه تفاسیر قرآن و سنت نبوی و معصومان علیهم السلام استمداد طلبیده است. نتایج حاکی از آن است که امتحان های الهی، نقش مهمی در ایجاد انگیزه و پیشرفت، ترفیع درجه، تطهیر گناهان و آگاهی و بیداری برای توبه و بازگشت به خداوند دارد.

  کلیدواژگان: گونه های امتحان و ابتلا، حوادث تکوینی، حوادث تشریعی، قرآن، سنت
 • فاطمه فرهادیان* صفحات 53-78

  روش های تربیتی یکی از بخش های مهم نظام تربیتی اسلامی هستند که مربی با به کارگیری آن ها متربی را از وضع موجود، به وضع مطلوب می رساند. در این پژوهش تلاش شده است تا با استفاده از روش تحلیل محتوا به استخراج مضامین روش های تربیت در سوره یوسف پرداخته شود که با توجه به ماهیت موضوع و محدودیت جامعه پژوهشی، از نمونه گیری صرف نظر شده است و کل جامعه تحلیلی (کل آیات سوره یوسف) مورد بررسی قرار گرفته شد. نتایج حاصل از مقوله بندی نشان داد که روش های تربیتی در سوره یوسف شامل روش های بینشی،گرایشی و کنشی است. روش های تربیتی که خاصیت پیچیده ادراکی داشته باشند، به «بینش و نگرش»  و آن هایی که اراده، میل، رغبت و انگیزش نقش دارد به «گرایش» تعریف می شود. بینش و گرایش، موجب پیدایش کنش (رفتار) می گردد. بر اساس یافته ها، روش های کنشی با 51%  بیشترین فراوانی، روش های بینشی با  28% و روش های گرایشی با 21% کم ترین فراوانی را در روش های تربیتی در سوره یوسف داشته است. در این راستا، روش های تغافل و همانندسازی از گروه روش های کنشی، سهم بزرگی در پرورش فضایل و اصلاح رذایل متربی دارد. روش های محبت و تکریم از  روش های گرایشی، روش موثرتری در ایجاد گرایش برای رشد تربیتی فراهم می کند و روش های موعظه و تذکر از روش های بینشی، نقش بسزایی در بینش سازی متربی دارد.

  کلیدواژگان: روش تربیتی، سوره یوسف، روش بینشی، روش گرایشی، روش کنشی
 • محسن عامری خیرآبادی*، مهدی عبادی صفحات 79-94

  برقراری ارتباط و مشورت با دیگران برای بهره گرفتن از اندیشه و دانش آنان یکی از لوازم زندگی است؛ زیرا بدون ارتباط و مشورت با دیگران، ادامه زندگی سخت و غیرممکن خواهد شد. قرآن کریم نیز مشورت با دیگران را پسندیده و حتی به انجام آن دستور داده است. روایات وجود دارند که مضمون آن ها به ظاهر بر نقصان عقل زنان اشاره دارد و از مشورت با زنان بر حذر داشته است . بدین ترتیب، به نوعی تحقیرآمیز زنان را پایین تر از مردان تعبیر می کند؛ پس با چنین مطالبی نمی توان با زنان مشورت کرد. نویسنده مقاله این مسیله را با استفاده از آیات قرآن کریم و عهدین حل می کند. یافته های تحقیق نشان می دهد که مشورت با برخی زنان که کمال عقل خود را به اثبات رسانیده اند، اشکال ندارد. تتبع در قرآن کریم نشان می دهد که دو نوع آیات درباره مشورت وجود دارد: یکی به صورت عام که شامل همگان (مردان وزنان) می شود و دیگری به صورت خاص که تنها شامل زنان است. هم چنین در عهد عتیق، در جریان نجات حضرت موسی علیه السلام مشورت با زنان به چشم می خورد، ولی عهد جدید در مورد این مسیله، ساکت است و هیچ آیه صریحی مربوط به این موضوع ندارد؛ اما می توان از آیاتی موضوع مشورت با زنان را استخراج کرد.

  کلیدواژگان: مشورت، مشورت در قرآن، مشورت در عهدین، قرآن و عهدین، مشورت با زنان
 • سمیه عمادی* صفحات 95-117

  ترس از پروردگار یکی از راهکارهای اخلاقی قرآنی در راستای رسانیدن بشر به کمال است. آموزه های اخلاقی قرآن دارای مراتب معنایی مختلفی هستند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی واژگان «ترس انسانی» در قرآن و با توجه به سیاق آیات و روابط هم نشینی در آن ها بر آن است تا به این پرسش پاسخ دهد که جایگاه این فضیلت در کمال اخلاقی انسان ها با مراتب معنایی متفاوت چگونه است؟ نتایج این پژوهش حاکی از آن است که ترس از خدا در مراتب گوناگون انسانی برای رسیدن به کمال نقش مهمی دارد؛ زیرا هر کدام از آنان بهره متفاوتی از این فضیلت می برند. خداترسی پیامبران مقدمه ایستادگی آنان در برابر اهل باطل گردیده و مستحق دریافت بالاترین مرتبه هدایت الهی شده اند. مومنان نیز با پذیرش ولایت الهی، شایسته نیست که هیچ گونه خوفی به خویش راه دهند و از القای نومیدی شیطان و لشکریانش بیمناک باشند. اما در مقابل، کافران درباره آنچه نباید بیم داشته باشند، همیشه نگرانند و در نتیجه به ورطه امنیتی کاذب فرو افتاده و همین باعث خسران آن ها در دنیا و آخرت می گردد.

  کلیدواژگان: سیاق، قراین، هم نشینی، قرآن، ترس
 • مجید صالحیان* صفحات 118-133

  از مشخصه های پاسخ گویی اهل بیت علیهم السلام به سوالات دینی، تفکیک گروه مخاطبان خویش بوده است که توجه به هوش، سن، توانایی ها و استعدادهای هر فرد است و از موارد مهم و لازم در تعلیم و تربیت اسلامی شمرده می شود. اصولی که در این امر باید به آن توجه شود، اهمیت و جایگاهی والا در پاسخ گویی به سوالات دارد. اهل بیت علیهم السلام در پاسخ گویی به پرسش های پیش روی، ضمن این که از روش های مختلفی استفاده می کردند، به اصول تربیتی هم توجه ویژه ای داشتند. بدین منظور این پژوهش در پی پاسخ به این سوال است که اصول و مولفه های تربیتی اهل بیت علیهم السلام در پاسخ گویی به سوالات چه بوده است؟ روش این پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی، اصول تربیتی ایشان را در پاسخگویی به پرسش ها بررسی کرده است. یافته ها و نتایج به دست آمده از این قرار است که اهل بیت علیهم السلام در این واقع، از چهار مولفه تربیتی اعتدال، ابراز محبت، عزت نفس و اسلوب حکیم استفاده کرده اند که می توان از این اصول در پاسخ گویی به سوالات، بهره برد و الگوبرداری کرد.

  کلیدواژگان: مولفه های تربیتی، اعتدال، ابراز محبت، اصول پاسخ گویی
|
 • Rogaiieh Sadeghiniri *, MohammadHasan Nagizadeh Pages 9-29

  Extravagance has many examples in the Holy Quran. The phrase "Indeed, He does not like the extravagant" is repeated twice in the Holy Qur'an. The phrase {la yuhibbu} [He does not like] in the Holy Qur'an indicates that an act is extremely distasteful in the eyes of Almighty God, and its doer is subject to God's wrath and hatred. Now, if this ruling is extended to all small and large examples of extravagance, the result will be that whoever commits even the smallest example of extravagance will be far from the circle of God's mercy.This article has investigated the scope of extravagance with descriptive-analytical method and using library sources. According to the author, verses 141 of Surah An'am and 31 of Surah A'raf are used in two similar contexts and follow a specific structural style, in a way that, in both contexts, it has been mentioned about polytheism and slander of the Almighty. Also, there are identical phrases that strengthen the possibility that both verses follow the same structure. In the opinion of the author of this article, the article (Alif Lam) in "Al-Musrifin" used in "innahu la yuhibbu al-musrifin" is the letter of "Ahd" not the one of "Jins", which according to the special and meaningful use of the phrase "innahu la yuhib...", in particular, include only the extravagant are mentioned in the two verses, and the article (Alif Lam) is not of a kind that include the state of all extravagant people and at any level of extravagance.

  Keywords: extravagance, Polytheism, Slander
 • Fazel Behshtirad *, Yousef Moghaddasi Pages 30-52

  The immutable and fixed laws in the world of creation, which guide all human beings to achieve growth and excellence, are known as imtihan (exam) and sometimes ibtila' (trial) in the verses of the Qur'an, and with the tradition of trials, human potential and inherent talents have the opportunity to emerge and actualize. Thus, the rule of kindness and guidance (Qaidah al-Lutf) becomes meaningful for humans. The importance and necessity of the tradition of trail is to the extent that it leads from neglect to awakening, from ignorance to knowledge, and from disobedience to worship. The purpose of this tradition in the book of divine creation is to remind the best system that demands the best action and in return, the mercy of the Supreme Creator, which is the goal of creation, is granted to man. Through the evidence of the worldly life and the inner system of existence, what is achieved is God's test in order to pay attention to God's blessings and use potential talents to make his existence and life valuable.This article, using the descriptive-analytical method and using library sources, has dealt with the research and exploration of authentic verses and narrations in expressing the types of imtihan and ibtila' in the context of Takwini and Tashrir'i events, and for this purpose, it has been benefited from the collection of Qur'an interpretations and Sunnah of the Prophet and the Infallibles, (peace be upon them). The results indicate that divine exams and trials play an important role in creating motivation and progress, promotion, purification of sins and awareness and awakening for repentance and return to God

  Keywords: Types of Imtihan, Ibtila' (Exams, Trials), Takwini Events, Tashrir'i Events, Quran, Sunnah
 • Fatemeh Farhadyan * Pages 53-78

  Educational methods are one of the important parts of the Islamic educational system, and by applying them, the educator brings the learner from the existing situation to the desired situation. In this research, an attempt has been made to extract the themes of education methods in Surah Yusuf by using the content analysis method, which due to the nature of the subject and the limitation of the research community, the process of sampling has been omitted and the entire analytical community (all verses of Surah Yusuf) was investigated. The results of categorization showed that educational methods in Surah Yusuf include insight, tendency and action methods. Educational methods that have a complex perceptual characteristic are defined as "insight and attitude" and those that involve will, desire and motivation are defined as "tendency". Insight and tendency lead to action (behavior).According to the findings, action methods with 51% are the most frequent, insight methods with 28% and tendency methods with 21% are the least frequent in educational methods in Surah Yusuf. In this regard, the methods of ignoring and assimilation from the group of action methods have a great contribution in cultivating the virtues and correcting the vices of the learner. Loving and honoring provide a more effective method in creating a tendency for educational growth, as well as preaching and reminding that play a significant role in creating the insight of the learner, even more effective than insight method.

  Keywords: Educational Method, Surah Yusuf, Insight Method, Tendency Method, Action Method
 • Mohsen Ameri *, Mahdi Ebadi Pages 79-94

  One of the necessities of life is communicating and consulting with others to benefit from their thoughts and knowledge; because without communication and consultation with others, it will be difficult and impossible to continue living. The Holy Qur'an also recommends and rather orders to consulting with others. There are traditions whose content apparently points to the lack of women's intellect and warns against consulting with women. As a result, it derogatorily interprets women as lower than men; Therefore, women cannot be consulted with this approach.The author of the article solves this problem by using the verses of the Holy Quran and the Two Testaments. The findings of the research show that there is no problem in consulting with some women who have proven their wisdom. A follow-up in the Holy Qur'an shows that there are two types of verses about consultation: one in general way, that includes everyone (men and women) and the other in a specific way that only includes women. Also, in the Old Testament, consultation with women is being observed during the salvation of Prophet Moses (peace be upon him), but the New Testament is silent on this issue and does not have any explicit verses related to this issue. However, it is possible to extract the topic of consultation with women from some verses.

  Keywords: consultation, consultation in the Qur'an, Consultation in the Two Testaments, Quran, Two Testaments, Consultation with women
 • Somayyeh Emadi * Pages 95-117

  Fear of God is one of the moral solutions of the Qur'an in order to bring mankind to perfection. The moral teachings of the Quran have different levels of meaning. This research, with the descriptive-analytical method of the words "human fear" in the Quran and by paying attention to the context of the verses and the cohabitation relationships among them, aims to answer the question that “What is the position of this virtue in the moral perfection of humans with different semantic levels?”The results of this research indicate that the fear of God plays an important role in various human levels to reach perfection; because each of them benefits differently from this virtue. God-fearing of the prophets became the basis of their standing against the false people and they deserved to receive the highest level of divine guidance. Believers, by accepting God's guadrianship, should not allow themselves any fear and be afraid of Satan and his army's instilling despair. But in contrast, disbelievers are always worried about what they shouldn't be afraid of, and as a result, they fall into the abyss of false security, which causes them to lose in this world and the hereafter

  Keywords: context, signs, Cohabitation, Quran, Fear
 • Majid Salehian * Pages 118-133

  One of the characteristics of Ahl al-Bayt (peace be upon them), in answering religious questions has been the separation of the audience group, which pays attention to the intelligence, age, abilities and talents of each person, and is considered to be one of the important and necessary issues in Islamic education. The principles that should be taken into account in this matter have a high importance and place in answering questions. Ahl al-Bayt (peace be upon them) paid special attention to educational principles while using different methods in answering the questions. For this aim, this research seeks to answer the question, “what are the educational principles and components of the Ahl al-Bayt (peace be upon them) in answering the questions?”The method of this research, based on library studies and descriptive-analytical method, has examined their educational principles in answering the questions. The findings and results obtained are that the Ahl al-Bayt (peace be upon them), in fact, have used the four educational components of moderation, expression of love, self-respect, and wise style, and these principles can be used and modeled in answering questions

  Keywords: educational components, moderation, expression of affection, accountability principles