فهرست مطالب

پژوهش های علوم کشاورزی پایدار - سال دوم شماره 3 (پیاپی 7، پاییز 1401)

نشریه پژوهش های علوم کشاورزی پایدار
سال دوم شماره 3 (پیاپی 7، پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/11/05
 • تعداد عناوین: 7
|
 • وحید بیگدلی راد*، شهرام ملکی صفحات 1-14

  ناپایداری منابع طبیعی و زیست محیطی در مناطق روستایی در بروز عواملی چون نابودی منابع طبیعی تجدیدناپذیر مانند آب و سوخت های فسیلی، نابودی محیط زیست و تخریب گونه های جانوری و گیاهی، بر هم خوردن اکوسیستم و اکولوژیکی منطقه، مهاجرت و تبعات آن بر جامعه، تاثیر فراوانی بر این پهنه حساس و حیاتی خواهد داشت. یکی از راه های مقابله با این مشکلات شناسایی و درک شرایط موجود از وضعیت منابع طبیعی و زیست محیطی حاکم بر روستاها با یهره گیری از معیارهایی جهت ارزیابی تاثیر مخاطرات انسانی در ناپایداری منابع طبیعی و زیست محیطی می باشد. در تحقیق حاضر ابتدا معیارهای سنجش مخاطرات انسانی در ناپایداری منابع طبیعی و زیست محیطی در مناطق روستایی شناسایی و سپس در مرحله تحلیلی این معیارها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی مورد ارزیابی و رتبه‏بندی قرار گرفت. در این ارزیابی هدرروی آب، چاه های غیرمجاز و چرای بیش از حد دام بیشترین تاثیر بر ناپایداری منابع طبیعی را داشتند. در ادامه مشخص گردید که شهرک صنعتی لیا، روستای پیریوسفیان و روستای مشعلدار بیشترین تاثیر و روستای کشت و صنعت، و روستای مینودر کمترین تاثیر را بر ناپایداری منابع طبیعی و زیست محیطی ناشی از مخاطرات انسانی در بخش مرکزی شهرستان البرز داشتند.

  کلیدواژگان: مخاطرات انسانی، ناپایداری محیط زیست، روستا، بخش مرکزی شهرستان البرز، استان قزوین
 • ملیحه محمودی*، محمدجواد ثقه الاسلامی، مژگان ثابت تیموری صفحات 15-29

  مینای بیرجندی Sclerorhachis leptoclada متعلق به خانواده کاسنی، علفی، چندساله، از مهمترین گیاهان دارویی در فرهنگ مردم بیرجند محسوب می‏ شود. هدف از این تحقیق بررسی اوت اکولوژی، اتنوفارماکولوژی و اکومورفولوژی از رویشگاه آرک واقع در بیرجند است. در بررسی فنولوژیکی، تعداد 10 پایه گیاه که از نظر ریختی و رویشی شرایط یکسانی داشتند علامت‏گذاری و هر ماه بازدید و تاریخ وقوع پدیده ‏های حیاتی تا مرحله خشک شدن ثبت و همچنین با انتخاب سه نقطه و سه ارتفاع در هرموقعیت، در مرحله گلدهی ویژگی های مورفولوژیک مانند ارتفاع بوته، تعدادبرگ، ساقه‏ های گل دهنده، وزن خشک و تر، تعیین پراکنش جغرافیایی و اشکال زیستی گونه‏ ها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بررسی ‏ها نشان داد رشد بهاره گیاه از فروردین در خاکهایی با بافت شنی-لومی، 8/18 =EC اسیدیته 7 رشد رویشی گیاه از اواخر اسفند آغاز و در اردیبهشت وارد فاز گلدهی و سپس در تیر خزان می‏ کند. دراین تحقیق تعداد 31 گیاه دارویی با غالبیت تیره ‏های (% 19/3)Asteraceae ، (% 9/12)Apiaceae، Lamiaceae (1/16%)، شناسایی و از نظر شکل زیستی تروفیت‏ها با 13گونه (93/41 درصد)، ژیوفیت‏ها با 11گونه (48/ 35 درصد)، بیشترین تعداد گونه ‏ها را به خود اختصاص دادند و متعلق به خاستگاه ایرانی -تورانی، مدیترانه ‏ای (41/9 درصد) اروپا- سیبری، مدیترانه‏ ای (19/3 درصد) بود. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش ارتفاع از سطح دریا در هر سه موقعیت انتخابی تعداد برگ، وزن خشک و تر و ارتفاع گیاه کاهش یافت.

  کلیدواژگان: اتنوفارماکولوژی، اکومورفولوژیک، طیف فلورستیک، مینای بیرجندی
 • رویا بهروز، ناهید رستاخیز*، دادخدا غضنفری، عنایت الله شیخ حسینی، سید علی احمدی صفحات 30-44

  امروزه استفاده گسترده از حشره‏ کش ‏های ارگانو فسفره مانند کلرپیریفوس در کشاورزی سبب بروز مشکلات جدی زیست محیطی شده و ارایه راهکاری جهت حذف این مواد ضروری به نظر می ‏رسد. یکی از این راهکارها استفاده از تکنولوژی نانو می‏ باشد. نانوذرات اکسید آهن یکی از انواع نانوذرات هستند که به دلیل خواص مغناطیسی خوب و قابلیت جذب آلاینده‏ ها کاربرد زیادی در حوزه محیط زیست دارند. نانو ذرات به روش‏ های مختلفی تهیه می ‏شوند. اخیرا استفاده از روش ‏های سنتز سبز نانوذرات با استفاده از عصاره ‏های گیاهی به دلیل سازگاری با محیط زیست مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. در این طرح پژوهشی سنتز سبز نانو ذرات اکسید آهن در بافت نانو الیاف پلی لاکتیک اسید با عصاره گیاهی درمنه به عنوان سوپر جاذب موثر و ارزان جهت تصفیه آب‏ های کشاورزی تهیه شد. سپس تاثیر این جاذب در حذف سم کلرپیریفوس و اثر متغیر های موثر برجذب مانند: زمان تماس، مقدار جاذب و pH در این فرایند مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز ساختار ترکیب نشان داد نانوذرات اکسید آهن به خوبی در بستر نانو الیاف پلی لاکتیک اسید تثبیت شده‏ اند و میانگین قطر نانوالیاف 80 نانو متر می ‏باشد. همچنین نتایج آزمایش جذب توسط نانو جاذب نشان داد بیشترین میزان جذب برای حذف کلرپیریفوس در 7 =pH و با مقدار 0/7 گرم جاذب انجام می ‏شود و جاذب تهیه شده قابلیت استفاده مجدد بعد از 5 بار بازیافت را دارد. بنابراین می ‏توان نتیجه گرفت که نانو کامپوزیت ساخته شده به دلیل وجود نانوذرات اکسید آهن و سطح زیادتر می‏ تواند ظرفیت جذب سموم کشاورزی را افزایش دهد.

  کلیدواژگان: اکسید آهن، عصاره گیاهی، کلرپیریفوس، نانو الیاف، نانو کامپوزیت
 • آزاده فلسفیان*، مهری فعال امند صفحات 45-61

  در حال حاضر کشاورزی رایج عموما بر تولید محصولات کشاورزی با میزان مصرف کود و سموم بیش از اندازه مجاز تاکید دارد، این در حالی است که گزارشات سازمان های بهداشتی و فعالان محیط زیست حاکی از اثرات مخرب این نوع کشاورزی بر سلامت انسان و محیط زیست می باشد. یکی از ارکان اصلی توسعه مصرف محصولات سالم پذیرش آن از جانب مصرف کنندگان می باشد. با توجه به سهم بالای خیار و گوجه فرنگی در سبد غذایی خانوارها، مطالعه حاضر به بررسی عوامل موثر بر تمایل به مصرف خیار و گوجه فرنگی سالم در شهرستان تبریز پرداخته است. برای این منظور اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه از 345 خانوار که به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شدند، جمع-آوری گردید. نتایج توصیفی تحقیق نشان داد که در حال حاضر، مصرف خیار و گوجه فرنگی سالم در شهر تبریز بسیار کم می باشد. از سوی دیگر بر اساس نتایج حاصل از برآورد مدل لاجیت، بعد خانوار دارای اثر منفی و سن، سطح تحصیلات، سطح درآمد، وجود افرادی با پیش زمینه شغلی یا تحصیلی تغذیه در خانوار، وجود افرادی با سابقه ابتلا به بیماری های ناشی از مصرف سموم شیمیایی در بین اقوام و آشنایان، شاخص آگاهی، شاخص دیدگاه و شاخص دسترسی و اطلاع رسانی دارای اثر مثبت در احتمال تمایل به مصرف خیار و گوجه فرنگی سالم می باشند. افزایش سطح آگاهی و توسعه دیدگاه عموم مردم در رابطه با مزایای محصولات سالم از طرق رسانه ها و مدارس و نیز اقداماتی در جهت گسترش مراکز عرضه محصولات سالم و حمایت قیمتی دولت از آنها از فاکتورهای موثر جهت توسعه مصرف این نوع محصولات می باشند.

  کلیدواژگان: تمایل به مصرف، خیار و گوجه فرنگی سالم، مدل لاجیت، تبریز
 • محمود ستوده نژاد، مجتبی علوی فاضل*، طیب ساکی نژاد، شهرام لک، سید کیوان مرعشی صفحات 62-80

  به منظورارزیابی کاربرد هورمون اکسین و مدیریت علف های هرز بر عملکرد خصوصیات فیزیولوژیکی و شیمیایی ارقام سیب زمینی، آزمایشی به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو سال زراعی 96-1395و 97-1396 در شهرستان بردسیر استان کرمان انجام شد. تیمارها شامل دو رقم سیب زمینی میلوا و سانته ، محلول پاشی هورمون اکسین در سه سطح ، عدم مصرف هورمون ، 200 و 400 پی پی ام و کنترل علف های هرز ، کاربرد پیش رویشی علفکش متریبوزین با مقدار 750 گرم در هکتار، کاربرد دو مرحله ای متریبیوزین ،یک مرحله 500 گرم در هکتار به صورت پیش رویشی و مرحله دوم 250 گرم در هکتار 10 الی 15 روز بعد از سبز شدن سیب زمینی، کنترل علف های هرز از طریق وجین دستی ، شاهد بدون کنترل علف ها هرز، بودند. نتایج نشان داد که افزایش مصرف هورمون اکسین به طور معناداری باعث افزایش قطر، وزن خشک و عملکرد غده شد. کنترل علف های هرز در هنگام کاربرد دو مرحله ای علف کش متری بوزین با نسبت افزایش 15 تا 39 درصد نسبت به شاهد بدون کنترل بدست آمد. بیشترین عملکرد غده در شرایط کاربرد دو مرحله ای علف کش متری بوزین و کاربرد 400پی پی ام هورمون اکسین به میزان 33/38055 کیلو گرم در هکتار وتعداد غده در سیب زمینی در شرایط کاربرد دو مرحله ای علف کش متری بوزین بدست آمد. استفاده از مقادیر مختلف IAA در این آزمایش نسبت به عدم استفاده از آن منجر به افزایش محتوی نیتروژن پتاسیم و فسفر شد.

  کلیدواژگان: اکسین، مدیریت علف های هرز، وزن خشک، تعداد غده، عملکرد سیب زمینی
 • مهدی ضیایی نسب*، کوروش علی داعی جوادی صفحات 81-97
  گیاه دارویی بابونه (Anthemis) کاربرد وسیعی در صنایع دارویی، غذایی و بهداشتی دارد. با توجه به اهمیت و تنوع فراوان در این جنس، انجام یک مطالعه جامع در جهت بررسی ژرم پلاسم های آن، با هدف دستیابی به ژنوتیپ های مطلوب و استفاده از آن ها در برنامه های اصلاحی، ضروری است. به منظور بررسی تنوع جنس بابونه از لحاظ خصوصیات مورفولوژیکی و فنولوژیکی، آزمایشی در شهرستان دماوند روی 14 جمعیت از 5 گونه بابونه، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد، صفات مورد بررسی شامل: ارتفاع بوته، تعداد گل در بوته، وزن یکصد گل، طول و عرض برگ، عملکرد خشک، سطح تاج پوشش، درصد و عملکرد اسانس، زمان گل دهی، زمان برداشت و درجه حرارت تجمعی زمان گل دهی و زمان برداشت بودند. براساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس، از لحاظ کلیه صفات، بین جمعیت های مورد مطالعه، اختلاف معنی دار در سطح احتمال 1 درصد وجود داشت. عملکرد اسانس با تعداد گل در بوته، طول و عرض برگ، سطح تاج پوشش و عملکرد خشک، همبستگی مثبت و معنی دار نشان داد. در تجزیه به مولفه های اصلی، مولفه اول و دوم به ترتیب به عنوان مولفه های مورفولوژیکی و فنولوژیکی معرفی شدند. در تجزیه کلاستر، گونه های A. altissima و A. pseudocotula در کلاس1، گونه های A. triumfettii و A. tinctoria در کلاس2 و گونه A .haussknechtii نیز در کلاس3 قرار گرفتند. گونه A. altissima با توجه به مقادیر بالای اسانس آن، می تواند به عنوان یک گونه با اهمیت در صنایع داروسازی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بابونه، تنوع، فنولوژیک، مورفولوژیک
 • رئوف قیصری، فرزاد فیاض*، بابک پاساری صفحات 98-110

  به منظور بررسی اثر اندازه بذر بر صفات رویشی، زراعی و میزان پروتیین دانه ارقام نخود، آزمایشی در سال 1396 در روستای باغ چله از توابع شهرستان دیواندره به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا درآمد. در این آزمایش فاکتور اصلی اندازه بذر (ریز، متوسط و درشت) و فاکتور فرعی ارقام نخود: پیروز، کاکا، هاشم، آزاد، آرمان، بیونیج و ILC482 در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که صفات تعداد روز تا ظهور گیاهچه، روز تا گلدهی، تعداد دانه در غلاف، تعداد دانه در بوته، وزن 100 دانه، عملکرد دانه و درصد پروتیین دانه تحت تاثیر اندازه بذر مصرفی اختلاف معنی داری نشان دادند. به طوری که با افزایش اندازه بذر، مقادیر صفات فوق افزایش یافتند. عملکرد دانه در بذور درشت در مقایسه با بذور متوسط و ریز به ترتیب: 7/74 و 11/99 درصد افزایش نشان دادند. همچنین در این آزمایش کلیه صفات مورد بررسی تحت تاثیر ارقام اختلاف معنی داری در سطح 1 درصد نشان دادند. به طوری که از نظر صفات تعداد روز تا ظهور گیاهچه، تعداد دانه در غلاف، تعداد دانه در بوته، وزن 100 دانه و عملکرد دانه، رقم بیونیج و از نظر تعداد روز تا گلدهی، روز تا رسیدن و درصد پروتیین، رقم هاشم برتر بود. نتایج اثر متقابل نیز نشان داد که وزن 100 دانه تحت تاثیر اثر متقابل اندازه بذر در رقم اختلاف معنی داری در سطح 1 درصد نشان داد و حداکثر مقدار وزن دانه در بذر درشت و رقم بیونیج حاصل گردید.

  کلیدواژگان: پروتئین، عملکرد، نخود، بذر
|
 • Vahid Bigdeli Rad *, Shahram Maleki Pages 1-14

  The instability of natural and environmental resources in rural areas in the occurrence of factors such as the destruction of non-renewable natural resources such as water and fossil fuels, the destruction of the environment and the destruction of animal and plant species, the collapse of the regional ecosystem and ecology, migration and its consequences on society, have a great impact It will have a critical and vital effect on this area. One of the ways to deal with these problems is to identify and understand the existing conditions of the natural and environmental resources governing the villages by using criteria to evaluate the impact of human hazards on the instability of natural and environmental resources. In the present research, first, the criteria for measuring human risks in the instability of natural and environmental resources in rural areas were identified, and then, in the analytical stage, these criteria were evaluated and ranked using the hierarchical analysis method. In this evaluation of water wastage, unauthorized wells and excessive livestock grazing had the greatest impact on the instability of natural resources. In the following, it was found that Lea industrial town, Piryousfian village and Meshaldar village had the greatest impact and Kisht and Sanat Company and Minodar Company had the least impact on the instability of natural and environmental resources caused by human hazards in the central part of Alborz city

  Keywords: Human Risks, environmental instability, village, Central Part of Alborz, Qazvin Province
 • Maliheh Mahmoudi *, MohammadJavad Seghatoleslami, Mozhgan Sabet Teimouri Pages 15-29

  Sclerorhachis leptoclada belongs to Asteraceae family is one of the most medicine vegetable in traditional medicine in Birjand. In many field observation duos to investigate of aut ecology, ethnopharmacology and ecomorphology of Sclorhachis leptoclada Boiss. aerial parts of plant in blooming were collected from Ark (1395-1396). Ethno pharmacological data and biological spectrum of medicinal plants were obtained from rural healers. Also, by selecting three points in the habitat and three heights in each position, morphological characteristics such as plant height, number of leaves, number of flowering stems, dry weight and tremor were evaluated at the flowering stage. Results showed that this natural plant was wild grew in sandy loam soil, Ec=8/18, PH=7, Plant flowers appeared in Jun and May falled in late of July. Biological spectrum was showed that 31 medicine plants were grow wild in this region belongs to Asteraceae (19/3%), Apiaceae (12/9%), Lamiaceae (16/1), and in terms of biophyte Therophytes with 13 species (93.41%), Geophytes with 11 species (48.35%), Had the largest number of species and mostly belonged to the Iranian-Turanian, Mediterranean (41.9%) European-Siberian, Mediterranean (19.3%) origin. The results also showed that with increasing altitude in all three selected locations in the habitat, the number of leaves, dry and wet weight and plant height decreased. Finally, the observed diversity can be related to the role of altitude and the genetic structure of the populations, which can also be considered as a kind of adaptation and physiological response of Mastar to environmental conditions.

  Keywords: Aut ecology, Ethno pharmacology, Floristical spectrum, Sclorhachis leptoclada Boiss
 • Roya Behrooz, Nahid Rastakhiz *, Dadkhoda Ghazanfari, Enayatollah Sheikhhosseini, Sayed Ali Ahmadi Pages 30-44

  Today, the widespread use of organophosphorus insecticides such as chlorpyrifos in agriculture has caused serious environmental problems, and it seems necessary to provide a solution to eliminating these substances. Iron oxide nanoparticles are one of the types of nanoparticles that are widely used in the environment due to their good magnetic properties and ability to absorb pollutants. Nanoparticles are prepared in different ways. Recently, the use of green synthesis methods of nanoparticles using plant extracts has attracted the attention of researchers due to its compatibility with the environment. In this research project, the green synthesis of iron oxide nanoparticles in the matrix of polylactic acid nanofibers was prepared with the plant extract of Artemisia as an effective and cheap super absorbent for agricultural water treatment. Then, the effect of this adsorbent in the removal of chlorpyrifos poison and the effect of variables affecting absorption such as contact time, amount of adsorbent, temperature and pH in this process were investigated. Analysis of the structure of the composition showed that iron oxide nanoparticles are well stabilized in polylactic acid nanofibers and the average size of nanoparticles is 29 nanometers. Also, the results of the absorption test by nano adsorbent showed that the maximum amount of absorption to remove chlorpyrifos is done at pH=7 and with an amount of 0.7 grams of adsorbent, and the prepared adsorbent can be reused after 5 times of recycling. Therefore, it can be concluded that due to the presence of iron oxide nanoparticles, the nanocomposite made can increase the absorption capacity of agricultural toxins.

  Keywords: Iron Oxide, plant extract, Chlorpyrifos, Nanofibers, nanocomposite
 • Azadeh Falsafian *, Mehri Faal Amand Pages 45-61

  Currently, conventional agriculture focuses on the production of agricultural products with excessive use of fertilizers and pesticides, while reports from health organizations and environmentalists point to the harmful effects of this type of agriculture on human health and the environment. One of the most important bases for the development of the consumption of safe products is their acceptance by consumers. Considering the high proportion of cucumbers and tomatoes in the household food basket, the present study investigated the factors influencing the willingness to consume safe cucumbers and tomatoes in Tabriz county. For this purpose, the required data was collected by filling out a questionnaire from 345 households selected by a proportional stratified random sampling procedure. Descriptive results showed that the consumption of safe Cucumber and Tomato is low in Tabriz county. Based on the results of the estimated logit model, family size had a negative influence and age, education level, income level, presence in the household of persons with a professional or educational background in nutrition, the company of persons with a history of diseases caused by the consumption of chemical pesticides in the kinship, awareness index, opinion index, and access and information index had a positive influence on the willingness to consume safe cucumbers and tomatoes.The increase of awareness and development of general public opinion about the benefits of safe products through the media and schools, as well as the expansion of safe product supply centers and the support of the prices of these products by the government, are influential factors in the development of safe produce consumption.

  Keywords: Willingness to consume, Safe Cucumber, Tomato, logit model, Tabriz County
 • Mahmoud Setoudeh Nezhad, Mojtaba Alavi Fazel *, Tayeb Saki Nejad, Shahram Lak, Seyed Keyvan Marashi Pages 62-80

  In order to evaluate the application of auxin hormone and weed management on the performance of physiological and chemical characteristics of potato cultivars, a split factorial experiment in the form of a randomized complete block design with three replications in two crop years 2016-2016 and 2016-2016 in Bardsir city of Kerman province. Done. The treatments include two potato varieties, Milva and Sante, foliar spraying of auxin hormone at three levels, no hormone consumption, 200 and 400 ppm and weed control, pre-emergence application of metribuzin herbicide with an amount of 750 grams per hectare, two-stage application Metribiozin, one stage of 500 g/ha pre-emergence and the second stage of 250 g/ha 10 to 15 days after potato sprouting, weed control through manual weeding, control without weed control. The results showed that increasing the consumption of auxin hormone significantly increased the diameter, dry weight and tuber performance. Weed control was achieved during the two-step application of Bozin herbicide with an increase ratio of 15 to 39% compared to the control without control. The highest yield of tubers was obtained under the two-stage application of Bozin herbicide and the application of 400 ppm of auxin hormone at the rate of 38055.33 kg per hectare, and the number of tubers in potato was obtained under the two-stage application of Bozin herbicide. The use of different amounts of IAA in this experiment led to an increase in the content of nitrogen, potassium and phosphorus compared to not using it.

  Keywords: auxin, weed management. dry weight, . tuber number, potato yield
 • Mahdi Ziaei Nasab *, Koroush Ali Daee Javadi Pages 81-97
  Chamomile medicinal plant (Anthemis) is widely used in pharmaceutical, food and health industries. Due to the great importance and variety in this genus, it is necessary to conduct a comprehensive study to investigate its germplasms, with the aim of obtaining desirable genotypes and using them in breeding programs. In order to investigate the diversity of the chamomile genus in terms of morphological and phenological characteristics, an experiment was conducted in Damavand city on 14 populations of 5 species, based of a completely randomized block design with three replications. The studied traits included: plant height, number of flowers, weight of 100 flowers, leaf length and width, dry yield, canopy area, percentage and yield of essential oil, flowering time, harvest time and cumulative temperature during flowering and harvest. Based on the results of analysis of variance, in terms of all traits, there was a significant difference between the studied populations at the probability level of 1%. The yield of essential oil showed a positive and significant correlation with the traits of number of flowers, leaf length and width, canopy area and dry yield. In principal component analysis, the first and second components were introduced as morphological and phenological components, respectively. In cluster analysis, A. altissima and A. pseudocotula were in class 1, A. triumfettii and A. tinctoria were in class 2, and A. haussknechtii was in class 3. A. altissima species can be used as an important species in the pharmaceutical industry due to its high essential oil content.
  Keywords: Chamomile, Diversity, Morphological, Phenological
 • Raof Ghaisari, Farzad Fayaz *, Babak Pasari Pages 98-110

  In order to study the effect of seed size on the vegetative, agronomic and seed protein of chickpea cultivars, an experiment was carried out in 2016 in the Baghchele village of the Divandarreh County in the form of a split-plot design in the form of a randomized complete block design with three replications. the main factor was seed size (small, medium and large) and the secondary factor chickpea cultivars: Pirouz, Kaka, Hashem, Azad, Arman, Bivanij and ILC482 were considered. The results showed that the traits of days to emergence, days to flowering, seeds per pod, seeds per plant, weight of 100 seeds, yield and seed protein showed a significant difference under the influence of seed size. So that with the increase of the seed size, the values of the above traits increased. Seed yield and in large seeds compared to medium and small seeds, increased 7.74 and 1.9 percent, respectively. Also, all investigated traits showed a significant difference at the 1% under the influence of cultivars. the number of days to the emergence , The number of seeds per pod, the number of seeds per plant, the weight of 100 seeds and the seed yield of Bivanij and in terms of the number of days to flowering, days to maturity and the percentage of protein, Hashem was superior. The results showed that the weight of 100 seeds under the influence of the interaction of the seed size and cultivar showed a significant difference at the level of 1%, and the maximum value was obtained in the large seed and Bivanij.

  Keywords: Chickpea, Protein, Seed, Yield