فهرست مطالب

نشریه رهیافت های نوین مدیریت جهادی و حکمرانی اسلامی
سال دوم شماره 4 (پیاپی 8، زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/11/06
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فروزان رضائی ورمرزیار، محمود شرفی* صفحات 1-47

  دانشگاه اسلامی، دانشگاهی است که در آن همه ی ارزش های متعالی اسلامی و فرهنگ قرآنی، برترین اندیشه های علمی، خلاقیت های ذهنی، نوآوری های علمی و تولیدات فکری در رفتار و شخصیت دانشگاهیان به مثابه الگوهای مطلوب اجتماعی پدیدار می گردد. هدف این مقاله تبیین مولفه ها و شاخصه های دانشگاه اسلامی در اندیشه امام خمینی (ره) است. و از روش کیفی و از نوع توصیفی - تحلیلی که در آن، داده های جمع آوری شده از منابع اسلامی و منویات امام خمینی (ره) استفاده شده و با تحلیل یافته ها می توان گفت؛ بعد از انقلاب اسلامی و به دنبال آن با اسلامی سازی دانشگاه ها با مولفه های مطرح در اندیشه امام خمینی (ره) از جمله همراهی تعلیم و تهذیب در دانشگاه اسلامی، تعلیم و تعلم علم اسلامی، خودباوری و اتکا به خود در بین دانشجویان ، تولید علم بر اساس نیاز جامعه، حاکم شدن مدیریت اسلامی در دانشگاه ها...و همین طور شاخصه های دانشگاه اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره) شامل؛ ساختار فیزیکی دانشگاه، ساختار اداری و مدیریتی دانشگاه، اساتید دانشگاه، دانشجویان، کتب درسی... دانست. باتوجه به نکات مطرح شده می توان دریافت که دانشگاه ها تقریبا دراکثر زیرساخت ها دارای مشکلاتی می باشند. رشدتفکر جهانی، ارتباطات متقابل علمی، وابستگی سیاسی که ریشه در نیازمندی های علمی دارد و ایجاد شبکه های دیجیتالی و کثرت گرایی علمی می-طلبد که ساختار آموزشی کشور تغییر داده شود.

  کلیدواژگان: امام خمینی، دانشگاه آزاد اسلامی، حوزه
 • رسول احمدی بنی، فرامرز عطریان*، سید محمدمهدی غمامی صفحات 48-64

  اداره امور با اتکاء بر مشارکت و آراء عمومی مردم، یکی از اصول مهم و لایتغیر قانون اساسی است. افزون بر این مطابق قانون اساسی، بهره گیری از مشارکت اقتصادی مردم و ایجاد زمینه های آن، ازجمله وظایف دولت است.قانون اساسی در این راستا با بیان"مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش" بر این موضوع تاکید نموده است.سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز با درنظرگرفتن این مهم، بنیان های خود را بر اقتصاد مردم نهاد استوار نموده و توجه خویش را به اقتصاد مشارکتی معطوف کرده است.گسترش تعاون در جهت تحقق اصل مردم محوری نیازمند وجود یک عزم راسخ ملی و ایجاد تمهیدات حقوقی و قانونی لازم برای هموار کردن راه و رفع موانع این مسیر است. در این پژوهش، با روشی تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته و ضمن تعریف اقتصاد مقاومتی، قوانین مرتبط با اصل مردم محوری مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و در نهایت این نتیجه به دست آمد که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در جهت تحقق اصل مردم محوری است و بسیاری از قوانین بصورت مستقیم و غیرمستقیم با این موضوع ارتباط دارند.

  کلیدواژگان: اصل مردم محوری، اقتصاد مقاومتی، تعاون، مجلس شورای اسلامی، قانون
 • عظیم ثابت، وجه الله قربانی زاده*، احمد ودادی صفحات 65-85

  ریسکهای منابع انسانی برای شناسایی عوامل محیطی در سازمان است که میتواند تاثیر مثبت و منفی بر تحقق رسالتها و اهداف نهادهای مالی داشته باشند. این پژوهش با هدف بررسی مدل ساختاری ریسک های منابع انسانی در نهادهای مالی بازار سرمایه ، در حکمرانی اسلامی انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی به‎ شمار می‎رود و از لحاظ روش گردآوری داده‎ها توصیفی پیمایشی، از نوع همبستگی است. داده ها از 86 نفر از کارکنان شرکتهای تامین سرمایه در تهران جمع آوری شده و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان میدهد مشکلات نیروی انسانی، نیاز به نیروی انسانی و نیازهای خاص سازمانی بر ریسک های منابع انسانی تاثیرگذار است. استراتژی های حوزه سازمانی و منابع انسانی بر کاهش هزینه ها تاثیر معناداری دارد. براین اساس با توجه به اینکه بروز ریسک های منابع انسانی در شرکتهای تامین سرمایه امری اجتناب ناپذیر محسوب میگردد برای جلوگیری از این ریسک ها وجهت دهی آن در راستای ارتقاء سازمان ، بایستی مدیران این شرکتها قادر باشند نسبت به پیش بینی عواملی ایجادی این ریسکها به عنوان مدیریت جهادی بخش مالی پرداخته و تدابیری را برای کاهش اثرات مخرب آن ها اتخاذ نمایند.

  کلیدواژگان: مدیریت ریسک، مدیریت ریسکهای منابع انسانی، شرکتهای تامین سرمایه، حکمرانی اسلامی
 • امیر رسولی، امیر بیات ترک*، طهمورث سهرابی صفحات 86-103
  هدف از این پژوهش استخراج چالش های مطرح در انتقال تکنولوژی هایی با ماهیت نرم افزاری و بطور ویژه تکنولوژی سوییچ پرداخت الکترونیک به منظور ارتقاء سطح امنیت زیرساخت های مالی و اقتصادی و کاهش وابستگی به خارج از کشور، در راستای اصول مطرح در مولفه های اساسی حکمرانی اسلامی و رویکرد مدیریت جهادی می باشد. این پژوهش، کیفی با راهبرد توصیفی- پیمایشی و از نوع کاربردی است و ابزار بکار رفته در آن، مصاحبه نیمه ساختار یافته می باشد. داده های مورد نیاز با انجام 15مصاحبه با مدیران عامل و معاونین سازمان های دولتی و خصوصی فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بانکی با حداقل 10سال سابقه مرتبط، جمع آوری شده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق بیان کننده این مطلب است که چالش های ساختاری طرفین انتقال در قیاس با چالش های فردی، نهادی و دانشی از اولویت بالاتری برخوردار می باشند و به منظور انتقال موفق تکنولوژی های با ماهیت نرم افزاری لزوم طراحی مدلی بومی، مبتنی بر یکی از متدولوژی های توسعه نرم افزار با تاکید به عوامل موثر بر ساختار، مطرح گردیده است.
  کلیدواژگان: انتقال تکنولوژی نرم افزار، صنعت پرداخت الکترونیک، سوئیچ پرداخت الکترونیک
 • جعفر علیزاده، محمدرضا باقرزاده*، یوسف قلی پور کنعانی، اسدالله مهرارا صفحات 104-126

  هدف از انجام پژوهش حاضرشناسایی مولفه های مدل توسعه پایدار در سازمان های مردم نهاد با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است. این تحقیق به لحاظ نوع داده ها، از نوع تحقیقات آمیخته (کیفی - کمی) است که در مرحله کیفی از تحلیل مضمون و درمرحله کمی از روش پیمایشی استفاده شد . جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل خبرگان و مدیران موسسات مردم نهاد همکار کمیته امداد می باشد. که تعداد 30 نفر آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. و در بخش کمی، جامعه آمار تحقیق شامل کلیه مدیران سازمان های مردم نهاد تحت نظارت کمیته امداد می باشد که تعداد آنها 258 نفر بوده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران برابر 155 نفر تعیین شد. روش گردآوری اطلاعات مصاحبه و پرسشنامه است که از نظرات خبرگان و آلفای کرانباخ برای بررسی روایی و پایایی استفاده شد نتایج ابعاد و مولفه های مدل توسعه پایدار در سازمان های مردم نهاد (NGOs) با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی شامل 6 بعد: عدالت، نگاه فرا ملی، زیرساخت، فرهنگ ، بهداشت ، بومی - اسلامی است .

  کلیدواژگان: توسعه پایدار، سازمان های مردم نهاد، الگوی اسلامی، ایرانی پیشرفت
 • ابوالقاسم کریمی، مجید احمدی، علیرضا روستا* صفحات 127-146
  پس از انقلاب اسلامی تحقق بانکداری اسلامی در سیستم بانکی کشور یکی از موضوعات اساسی در زمینه بانکی بوده است. پیشرفت چشمگیر بانکداری اسلامی در چند دهه اخیر،توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه مالی و بانکی را به خود جلب کرده است. با توجه به اهمیت موضوع بانکداری اسلامی،هدف از انجام پژوهش تبیین تاثیر مدیریت دانش و نقش شبکه های تجاری در بانکداری اسلامی در شهر تهران می باشد.روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و بر طبق شیوه جمع آوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی است.جامعه آماری پژوهش،تمامی مشتریان بانک های قرض الحسنه مهر ایران و بانک های قرض الحسنه رسالت در استان تهران می باشد.همچنین تعداد 384 نفر با روش فرمول کوکران به عنوان نمونه تعیین شده و 400 پرسشنامه به روش نمونه گیری در دسترس توزیع و تعداد 394 پرسش نامه جمع آوری گردیده است.پایایی پرسش نامه با ارزیابی ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفته که به میزان 808/0 بوده است.همچنین داده ها با شیوه مدل یابی معادلات ساختاری و توسط نرم افزار Smart-PLS مورد سنجش قرار گرفتند.نتایج حاصل از بررسی فرضیه های پژوهش حاکی از آن است که سنجش بازار، تصرف بازار، شبکه های تجاری، شبکه های مالی ومدیریت دانش بر بانکداری اسلامی نقش ایفا می کند.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، شبکه های تجاری، بانکداری اسلامی، بانک قرض الحسنه مهر ایران، بانک قرض الحسنه رسالت
 • احمد رویایی، لیلا اندرواژ* صفحات 147-176

  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر گرایش به کارآفرینی اجتماعی بر عملکرد مالی در صنایع پایین دستی پتروشیمی استان خوزستان انجام شده است. در این میان نقش میانجی عملکرد اجتماعی و تعدیلگر اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی می باشدو جامعه آماری آن صنایع پایین دستی پتروشیمی استان خوزستان می باشد. با توجه به محدود بودن جامعه آماری از فرمول کوکران برای انتخاب نمونه آماری استقاده شد و 170 صنعت به عنوان نمونه به شکل طبقه ای انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد و داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار Smart-PLS مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که گرایش به کارآفرینی تاثیر معناداری بر عملکرد مالی شرکت دارد و عملکرد اجتماعی در رابطه بین کارآفرینی اجتماعی و عملکرد مالی نقش میانجیگری دارد. همچنین داده های پژوهش نشان می دهد مقاومت اقتصادی رابطه کارآفرینی اجتماعی و عملکرد مالی را تعدیل نمی کند.

  کلیدواژگان: کارآفرینی اجتماعی، عملکرد مالی، عملکرد اجتماعی، اقتصاد مقاومتی
|
 • Forozan Rezaivarmarzyar, Mahmoud Sharafi * Pages 1-47

  An Islamic university is a university where all the sublime Islamic values ​​and Quranic culture, the best scientific thoughts, mental creativity, scientific innovations and intellectual products appear in the behavior and personality of academics as desirable social models. to be The purpose of the article is to explain the components and characteristics of the Islamic University in Imam Khomeini's thought, using a descriptive-analytical qualitative method in which data collected from Islamic sources and Imam Khomeini's menus are used, and by analyzing the findings, said; After the Islamic revolution and with the Islamization of universities, with the elements mentioned in Imam Khomeini's thought, such as accompanying education and refinement in Islamic universities, teaching and learning Islamic science... and also the characteristics of Islamic universities from Imam Khomeini's view includes; He knew the physical structure of the university, the administrative and managerial structure of the university... According to the mentioned points, it can be seen that universities have problems in almost most of the infrastructures. The development of global thinking, scientific mutual communication, political dependence that is rooted in scientific needs, and the creation of digital networks and scientific pluralism require that the educational structure of the country be changed.

  Keywords: Imam Khomeini, Islamic Azad University, Seminary
 • Rasool Ahmadi Beni, Faramarz Atrian *, Seyed MohammadMahdi Ghamamy Pages 48-64

  Managing affairs by relying on public participation and votes is one of the important and unchanging principles of the Constitution. In addition, according to the constitution, taking advantage of the economic participation of the people and creating its grounds is one of the duties of the government. This issue has been emphasized. Considering this importance, the general policies of the resistance economy have also based their foundations on the people-organizational economy and have turned their attention to the cooperative economy. The development of cooperation in order to realize the principle of people-centeredness requires a strong national determination and the creation of necessary legal and legal measures to pave the way and remove the obstacles on this path. In this research, the subject was investigated with an analytical method and while defining the resistance economy, the laws related to the people-centered principle were analyzed and finally the conclusion was reached that the general policies of the resistance economy in order to realize the people-centered principle. It is central and many laws are directly and indirectly related to this issue.

  Keywords: People-centered principle, resistance economy, Cooperative, Islamic Consultative Assembly, Law
 • Azim Sabet, Vajhollah Ghorbanizadeh *, Ahmad Vedadi Pages 65-85

  Human resource risks for identifying and examining environmental factors that can have a positive and negative impact on the realization of the missions and goals of financial institutions. This study aims to investigate the structural model of human resource risks in capital market financial institutions. This research is applied in terms of purpose and in terms of descriptive-survey data collection method, is of correlation type. Data were collected from 86 employees of capital financing companies in Tehran and analyzed using structural equation modeling. Findings show manpower problems, the need for special manpower and special organizational needs have a significant effect on human resource risks. The results also showed that the impact of human resource risks, organizational characteristics, behind-the-scenes events and following the law on organizational strategies has been significant Organizational and human resource strategies have a significant impact on cost reduction. Therefore, taking into account that the occurrence of human resource risks in capital supply companies is considered inevitable, in order to prevent these risks and direct them in line with the improvement of the organization, the managers of these companies should be able to predict the factors that cause these risks. and take measures to reduce their harmful effects.

  Keywords: 'Risk Management', 'Human Resource Risk Management ', 'Capital Financing Companies ', 'Islamic Governance
 • Amir Rasouli, Amir Bayat Tork *, Tahmoures Sohrabi Pages 86-103
  The purpose of this research is to extract the challenges in the transfer of technologies with a software nature and especially electronic payment switch technology in order to improve the level of security of financial and economic infrastructures and reduce dependence on foreign countries in line with the principles presented in The basic components of Islamic governance are with Jihadi management approach. This research is qualitative with a descriptive-survey strategy and of an applied type, and the tool used in it is a semi-structured interview. The required data has been collected by conducting 15 interviews with managing directors and deputy directors of public and private organizations active in the field of information technology and banking communications with at least 10 years of related experience. The results obtained from this research show that the structural challenges of the transfer parties have a higher priority compared to individual, institutional and knowledge challenges, and in order to successfully transfer software-based technologies. The necessity of designing a native model, based on one of the software development methodologies, with emphasis on the factors affecting the structure, has been brought up.
  Keywords: Software technology transfer, electronic payment industry, electronic payment switch
 • Jafar Alizadeh, Mohammadreza Bagherzadeh *, Yousef Gholipour Kanani, Asadollah Mehrara Pages 104-126

  The purpose of the current research is to identify the components of the sustainable development model in non-governmental organizations with the approach of the Iranian Islamic model of progress. In terms of the type of data, this research is a mixed type of research (qualitative-quantitative) in which thematic analysis was used in the qualitative phase and survey method was used in the quantitative phase. The statistical population of the research in the qualitative part includes experts and managers of non-governmental organizations cooperating with the relief committee. 30 of them were selected as samples. And in the quantitative part, the population of research statistics includes all managers of non-governmental organizations under the supervision of the aid committee, whose number is 258 and the sample size was determined to be 155 according to Cochran's formula. The method of collecting information is interview and questionnaire, the opinions of experts and Cronbach's alpha were used to check the validity and reliability. Results The dimensions and components of the sustainable development model in non-governmental organizations (NGOs) with the approach of the Iranian Islamic model include 6 dimensions: justice, respect It is transnational, infrastructure, culture, health, native-Islamic.

  Keywords: Sustainable Development, Non-Governmental Organizations, Islamic model, Iranian progress
 • Abolghasem Karimi, Majid Ahmadi, Alireza Rousta * Pages 127-146
  After the Islamic revolution, the implementation of Islamic banking in the country's banking system has been one of the most important issues in the banking field.The remarkable growth of Islamic banking inthe last few decades has attracted the attention of many researchers in the field of finance and banking.Considering the importance of Islamic banking, the purpose of the research is to explain the impact of knowledge management and the role of business networks in Islamic banking in Tehran.In terms of purpose, the research method is applied and according to the method of data collection, it is descriptive of the correlation type.The statistical population of the research is all customers of Qarz al-Hasaneh Mehr Iran Banks and Qarz al-Hasaneh Resalat Banks in Tehran province.Also, the number of 384people was determined as a sample using Cochran's formula, and 400 questionnaires were distributed by available sampling method and394 questionnaires were collected.The reliability of the questionnaire was measured by evaluating Cronbach's alpha coefficient, which was0.808. Also, the data were measured by the method of structural equation modeling and by Smart-PLS software.The results of research hypotheses indicate that market measurement, market capture, business networks, financial networks and knowledge management play a role in Islamic banking.
  Keywords: Knowledge management, Business Networks, Islamic Banking, Qarz al-Hasaneh Mehr Iran Banks, Qarz al-Hasaneh Resalat Banks
 • Ahmad Royaei, Leila Andervazh * Pages 147-176

  This research was conducted with the aim of investigating the effect of social entrepreneurship on financial performance in downstream petrochemical industries of Khuzestan province. In the meantime, the mediating role of social performance and moderator of resistance economy has been investigated. The current research is of descriptive-correlation type and its statistical population is downstream petrochemical industries of Khuzestan province. Due to the limited statistical population, Cochran's formula was used to select the statistical sample and 170 industries were selected as a sample in a stratified manner. A standard questionnaire was used to collect data and the collected data was analyzed using Smart-PLS software. The results of this study showed that entrepreneurial orientation has a significant effect on the company's financial performance and social performance has a mediating role in the relationship between social entrepreneurship and financial performance. Also, research data shows that economic resistance does not moderate the relationship between social entrepreneurship and financial performance.

  Keywords: Social Entrepreneurship, Financial Performance, Social Performance, resistance economy