فهرست مطالب

آمایش محیط - پیاپی 58 (پاییز 1401)
 • پیاپی 58 (پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/11/06
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فاطمه یارمحمد، فاطمه مهدیزاده سراج*، سید علی نوری صفحات 1-24

  با توجه به بحران کمبود منابع انرژی و آلودگی های زیست محیطی، نیاز به استفاده از انرژی های جایگزین و تجدیدپذیر ضروری می باشد. این مهم منجر به گرایش روزافزون استفاده از سیستم های خورشیدی، از مهم ترین منابع انرژی تجدیدپذیر شده است. پنل های فتوولتاییک از جمله اصلی ترین و پرکاربردترین سیستم های فعال خورشیدی است که با توجه به محدود بودن فضای بام ساختمان ها جهت نصب، تلفیق آن با نمای ساختمان های شهری مورد توجه قرارگرفته است. در این مقاله ضمن بررسی عوامل تاثیرگذار بر بازدهی پنل های BIPV[1] به بررسی تاثیر تلفیق پنل های فتوولتاییک با اجزای اصلی نما شامل جداره های شیشه ای بنا، نمای ساختمان و سایبان ها بر میزان بهره وری انرژی و مقایسه آن پرداخته شده است. جهت رسیدن به این هدف، یک ساختمان اداری در نرم افزارگرس هاپر شبیه سازی و با استفاده از پلاگین های هانی بی و لیدی باگ، پنل های فتوولتاییک در اجزای مختلف نمای جنوبی پیاده سازی و میزان بهره وری انرژی در هر یک از اجزا بررسی شد. همچنین سایر عوامل تاثیرگذار بر موقعیت نصب پنلها و میزان اثرگذاری آن شامل جانمایی، نوع، بازدهی، ضریب عبور نور، شفافیت و تنوع طرح، پوشش برف و باران، میزان هزینه و موجودی بازار بررسی و با استفاده از آنتروپی شانون وزن دهی و رتبه بندی شد. نتایج تحقیق نشان می دهد تلفیق پنل ها با مساحت یکسان به ترتیب با سایبان، بدنه اصلی نما و جدار شیشه ای بیشترین تاثیر را در بهره وری و کارایی انرژی دارد.

  کلیدواژگان: پنل های فتوولتاییک، نمای ساختمان، سایبان، جانمایی و بهره وری انرژی
 • عارف منادی، کریم حسین زاده دلیر* صفحات 25-42

  هدف از انجام این پژوهش ارزیابی تاثیر شاخص های گردشگری در توسعه گردشگری و همچنین بررسی برندسازی بازار سرپوشیده تبریز و معیارها و شاخص های موثر در آن می باشد. بر این اساس پس از انجام مطالعات در ارتباط با مبانی و مفاهیم نظری، در مرحله اول پرسش نامه های مورد نظر طراحی گردید و بر مبنای آزمون آلفای گرونباخ از پایایی آن ها اطمینان حاصل شد. این پرسش نامه ها به منظور مصاحبه با نمونه های آماری سه جامعه آماری مختلف که عبارتند از مشتریان بازار سرپوشیده تبریز، بازاریان و کارشناسان طراحی شدند. به منظور برآورد حجم نمونه های آماری از مدل کوکران استفاده شد. پس از مصاحبه با نمونه های آماری، داده های اخذ شده در نرم افزار Excel کدگذاری و طبقه بندی شدند. سپس با انتقال این داده ها به نرم افزار Spss، تحلیل های آماری مربوط به آن ها انجام شد. این تحلیل ها در دو بخش شناسایی خصوصیات و ویژگی های عمومی نمونه های آماری و بررسی شاخص های ارزیابی متغیرهای مستقل صورت پذیرفت. بررسی 58 شاخص در قالب 4 متغیر مستقل تصویر مقصد بازار، هویت بازار، تسهیلات گردشگری بازار و تمایز و منحصر به فرد بودن بازار و بر اساس طیف لیکرت انجام شد. نتایج حاصل نشان داد که از نظر هر سه گروه میانگین تاثیرگذاری شاخص ها و متغیرهای مستقل بر برندسازی بازار سرپوشیده تبریز به عنوان متغیر وابسته زیاد می باشد. بر اساس نتایج حاصل از مدل تحلیل مسیر مشخص شد که بیشترین تاثیرگذاری غیرمستقیم نیز به ترتیب مربوط به متغیرهای تسهیلات گردشگری بازار، تمایز و منحصر به فرد بودن بازار، تصویرمقصد بازار و هویت بازار می باشد. بررسی های نهایی نیز نشان داد که بیشترین تاثیرگذاری کل به ترتیب با ضریب تاثیرگذاری 467/0، 262/0، 64/0 و 17/0 مربوط به متغیرهای تمایز و منحصر به فرد بودن بازار، تسهیلات گردشگری بازار، تصویر مقصد بازار و هویت بازار است.

  کلیدواژگان: برند، بازارهای سنتی، توسعه گردشگری، تبریز، بازار
 • فرهاد برندک*، سید علی حسینی صفحات 43-58

  تدوین استراتژی های توسعه، شناسایی توانایی ها و کاستی ها و تعیین سطح توسعه بر اساس سنجه های مناسب، جهت برنامه ریزی منطقه ای موثر، لازم است. هدف پژوهش حاضر، بهره گیری از رویکرد کمی گرایانه در ارزیابی توسعه مندی شهرستان های استان اردبیل متناسب با ابعاد مختلف، می باشد. پژوهش حاضر، با استفاده از 60 شاخص (در بخش های بهداشتی-درمانی، زیرساختی، فرهنگی و اقتصادی) به سنجش وضعیت توسعه یافتگی و مقایسه تطبیقی پارامترهای توسعه یافتگی در بخش های مختلف در شهرستان های استان اردبیل، می پردازد. روش تحقیق به صورت توصیفی - تحلیلی بوده که برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک چندشاخصه استفاده شده است. مطابق با نتایج کلی حاصل شده، وضعیت توسعه مندی شهرستان های استان اردبیل، نامتعادل است و این وضعیت در بخش های مختلف توسعه (بهداشتی- درمانی، زیرساختی، فرهنگی و اقتصادی) نیز، مشهود می باشد. مطابق با نتایج حاصل شده از بررسی پارامترهای توسعه یافتگی در بخش های مختلف بهداشتی- درمانی، زیرساختی، فرهنگی و اقتصادی توسعه، بیشترین میزان متوسط توسعه مندی شهرستان های استان اردبیل، در بخش مولفه های بهداشتی-درمانی می باشد که حاکی از پیشرو بودن این بخش از توسعه در استان اردبیل می باشد.

  کلیدواژگان: توسعه، تکنیک چندشاخصه، استان اردبیل، اولویت بندی، مقایسه تطبیقی
 • علی گودرزی، آمنه حق زاد*، مهرداد رمضانی پور، کیا بزرگمهر صفحات 59-80
  منطقه 22 تهران در سالیان اخیر همواره با چالش سیاستی زمین و مسکن روبرو بوده است و به خصوص با افزایش جمعیت و گسترش بلندسازی ها و برج های مسکونی و پیامدهای آن، توجه به عوامل موثر در عدم موفقیت این سیاست ها همواره مورد توجه بوده است که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان و مدیران شهرداری منطقه 22 تهران بود. بدین منظور از روش نمونه گیری غیرتصادفی ساده و در دسترس استفاده شد که 38 نفر در این مطالعه مشارکت داشتند. به منظور اولویت بندی گویه ها و شاخص های مورد مطالعه، از میانگین رتبه ای طیف لیکرت استفاده شد. آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS22 انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که میزان عوارض جهت صدور پروانه ساختمانی با میانگین 84/3 مهم ترین سیاست مداخله دولت در مدیریت شهرسازی بود. همچنین، بر اساس نظرات پاسخگویان، آشفتگی تصمیم گیری و عدم وجود رویه مشخص به دنبال تغییر و تحولات سیاست های زمین شهری و مسکن و نوسانات اخیر در قیمت زمین و مسکن با میانگین 21/4 مهم ترین عامل موثر بر عدم موفقیت و کارآیی سیاست های زمین و مسکن در منطقه 22 تهران بود.
  کلیدواژگان: سیاست، زمین شهری، مسکن، شهرداری، منطقه 22 تهران
 • غلامرضا مرادی*، علیرضا حسنی صفحات 81-102

  امروزه شهرها به واسطه رشد جمعیت، گسترش صنایع، مصرف انرژی فسیلی در نتیجه تولید گازهای گلخانه ای، آلودگی هوا و در نهایت تغییر اقلیم به شدت آسیب پذیر می باشند. با گسترش شهرها سطوح طبیعی زیادی به زیر ساخت و ساز می روند، مصالح مصنوع بیشتری استفاده می شود تراکم جمعیتی و ساختمانی بیشتر تولید حرارتهای ناشی از فعالیت های انسانی را تشدید می کند. همه این موارد در کنار نوع استفاده ای که از زمین در سطح شهر می شود که بیانگر خصوصیات خاصی از قبیل توان تشعشعی، ظرفیت گرمایی، آلبدو و... می باشد و دمای سطحی متفاوتی را نسبت به سایر نقاط نشان می دهد. تکنولوژی فضایی به طور موفقیت آمیزی در تعیین دمای سطح و توازن انرژی شهری به کار گرفته شده است. در این پژوهش دمای سطحی مناطق 1 و 21 شهر تهران با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست 7 شناسایی و با انطباق آن با نقشه کاربری اراضی زمین این مناطق دمای سطحی آن برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که ارتباط نزدیکی بین کاربری زمین و دمای سطحی وجود دارد چنانچه در این دو منطقه با توجه به نوع نقش و فعالیت هر منطقه دمای سطحی متفاوتی شناسایی شده است. منطقه 21 با کارکرد صنعتی و کارگاهی، زمین های بایر، عدم پوشش گیاهی، عدم وجود آبراهه ها و استفاده بیش از حد مصالح مصنوع و صنعتی و همچنین تولید حرارت های ناشی از فعالیتهای انسانی میانگین دمای سطحی 5 درجه سانتیگراد بیشتر از منطقه 1 را نشان می دهد.

  کلیدواژگان: کاربری زمین، دمای سطحی، جزایر حرارتی، مناطق 1 و 21 تهران، توازن انرژی
 • میثم ادینه لوفرد*، محمد رحمانی صفحات 103-118

  یکی از مهمترین چالش های شهرهای دوران معاصر، بحران هویت می باشد که تحت تاثیر فقدان حس مکان، تعلق و دلبستگی به آن ایجاد می شود. در این زمینه، شهرهای جدید که از سابقه سکونت کمتری برخوردار هستند، بیشتر از سایر شهرها در معرض بی هویتی قرار دارند. شناسایی و تحلیل عوامل منجر به حس مکان در این شهرها، تاثیر عمده ای بر رفع مشکلات موجود و دستیابی به هویت خواهد داشت. بنابراین، تحقیق کیفی حاضر با روشی توصیفی -تحلیلی به بررسی تطبیقی حس مکان در سه شهر جدید پرند، پردیس و اندیشه می پردازد. نتایج بیانگر آن است که حس مکان در شهر جدید اندیشه (فاز سوم)، در شرایط بهتری قرار دارد که عمدتا ناشی از کیفیت بالای محیط کالبدی و انطباق با استانداردهای شهرسازی می باشد. ازاین رو، ارتقای کیفیت کالبدی- فضایی در شهرهای جدید، به ویژه تنوع فعالیت ها و میزان پاسخگویی آن ها به نیازهای روزانه ساکنین، منجر به افزایش حس مکان و هویت خواهد شد.

  کلیدواژگان: شهرهای جدید تهران، حس مکان، شهر جدید، کیفیت کالبدی
 • مهدی کاکولوند، عباس ملک حسینی* صفحات 119-138
  در دهه ی آخر قرن 21 مفهوم توسعه پایدارشهری به عنوان یکی از موضوع های روز دنیا مطرح می شود. ایران سرزمینی با چهار اقلیم متفاوت است که در هر اقلیم با توجه به شرایط و ویژگی های اقلیمی، پدیده های زیست محیطی و انسان ساخت مطابق با آن شرایط اقلیمی مشاهده می شود. تحقیق حاضر بررسی میزان هماهنگی برنامه های شهرسازی شهر خرم آباد را با توجه به شرایط اقلیمی در راستای توسعه پایدار شهری مورد بررسی قرار داده است. در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شده است. برای اندازه گیری متغیر های این تحقیق از پرسشنامه استفاده می شود و همچنین روش های آماری مورد استفاده در این پژوهش آزمون همبستگی اسپیرمن و آزمون تی استودنت و آزمون کولموگرف - اسمیرنوف می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در شهر خرم آباد هماهنگ سازی اقلیمی در مقیاس منطقه ای برای کاهش مصرف بهینه انرژی در جهت رسیدن به توسعه پایدار انجام نشده است.
  کلیدواژگان: برنامه های شهرسازی، توسعه پایدار شهری، اقلیم، خرم آباد
 • احسان آذرهمایون، پریسا علیمحمدی*، سید عطاءالله طاهایی صفحات 139-154

  هرگاه بخواهیم نقوش هندسی اسلامی را چون یک پدیدار ببینیم، باید متوجه آن باشیم که این نقوش آن تجربه ی ادراکی هستند که در آن شیء معینی مقابل خود نداریم. چنین خصیصه ای تجربه ی ادراکی عام است: "نقوشی که در هم می پیچند". و به این معنیست که در نقوش هندسی اسلامی ما شکل (figure) نداریم. این ما را به بحث شکل-زمینه[1]می برد.رابطه ی شکل زمینه بحث مهمی در ادراک بصری و هنر است. رابطه ای که باعث می شود در میدان دید بخشی از میدان دید برای ما شکل تلقی شود و شییی ادراکی. روابطی درونی در انیوه موج های نور بازتابیده از محیط اطراف نیاز است تا برخی واحدی را تشکیل دهند. این همان فرایند دیدن است.در هنر بصری نیز اغلب با شکلی سر و کار داریم. در نقوش هندسی اسلامی چنین نیست، یا حداقل به آن معنا که تاکنون دیده ایم چنین نیست. آیا چنین چیزی نوعی سردرگمی نیست؟ ممکن است بپرسیم اگر هنر بنا نیست شییی ادراکی را تحویل دهد، پس به چه کار می آید؟ آیا دست کم برای انسان امروز که وقت کافی ندارد داشتن اثری حاضر در دست ارزش بیشتری ندارد؟نقوش هندسی اسلامی با دعوت به تامل شناخته می شوند و باور ما این است این تامل همان دعوت به ماندن و مشارکت در کار دیدن است. این که چگونه چنین چیزی ممکن می شود پرسش اولیه ی ماست. ولی پرسش اصلی و پسین ما این است که در شهرهایمان چگونه راه حلی معادل خواهیم یافت؟ این پژوهش از لحاظ ماهیت از نوع کیفی، از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش پژوهش، از نوع مطالعه ی موردی (case study) است. روش گردآوری اطلاعات روش کتابخانه ای و مشاهده از طریق بررسی متون، اسناد، و کاربرد قوانین ادراک است. بررسی چهار نقش از نقوش هندسی اسلامی با استفاده از مولفه های گشتالت نتایجی مبنی بر چگونگی چندلایگی این نقوش و واگذاری ادراک به خود بیننده است. نظام هندسی برهم نهاده ی نقوش، با حسی که از نفوذ، چندلایگی و عمق برمی انگیزد الگوی هندسی مناسبی برای طرح ریزی شهر های جدید و محیط های شهری پویا ارایه می دهد. انتظام درونی این نظام هندسی متفاوت با نظام انتزاعی و بی ارتباط درونی هندسه ی رایج اقلیدسی است. در پایان آن چه دست می دهد امکانی برای فکر کردن است، به این معنی که به جای پیروی از داده های از پیش موجود و خط های برنامه ریزی شده، خود شهروند بتواند راهی برای تعامل با شهر فکر کند.

  کلیدواژگان: نقوش هندسی اسلامی، کیفیت فضای شهر، فضای اتفاقی، نظریه ی گشتالت
 • حسن دلاکه*، مصطفی بهزادفر، محمود قلعه نویی، آمنه بختیار صفحات 155-178

  نیاز مردم به مکان هایی برای تعاملات اجتماعی و رفع نیازهای روانی یکی از ملزومات زندگی شهری می باشد. با درک چگونگی ارتباط محیط و الگوهای رفتاری (همساختی) می توان معماران و طراحان شهری را در جهت طراحی فضاهای مناسب یاری نمود. بدین منظور میدان انقلاب اصفهان به عنوان گره متصل کننده دو عنصر تاریخی سی وسه پل و محور چهارباغ در حاشیه زاینده رود، به عنوان نمونه موردی انتخاب شده است. روش تحقیق در این پژوهش، استفاده از روش های کمی و کیفی به صورت توامان می باشد. در بررسی محدوده موردنظر از تکنیک های مشاهده میدانی، عکاسی، و پرسشنامه برای شناخت محدوده و از روش دلفی و نرم افزار SPSS برای تحلیل و ارزیابی معیارها و شاخص ها استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که چهار عامل (تعاملات اجتماعی، سیمای محیط (تصویر ذهنی)، تسهیلات و تجهیزات محیطی و کارکرد فضا) در شکل گیری قرارگاه های رفتاری موثرند. بر اساس تحلیل های انجام شده شاخص های تنوع فعالیتی و فعالیت های جاذب، سهولت دسترسی به فضا، امکان نشستن و گفتگو، تنوع بهره برداران و دلبازی به ترتیب با امتیاز 0909/0، 0866/0، 0823/0، 0799/0 و 0736/0 بیشترین میزان تاثیر بر همساختی رفتار و محیط کالبدی دارند.

  کلیدواژگان: حضورپذیری، فضای شهری، همساختی رفتار، محیط کالبدی، میدان انقلاب اصفهان
 • پژمان محمدی ده چشمه، یوسفعلی زیاری*، علی توکلان صفحات 179-200
  ارزیابی شاخص های زیست پذیری می توانند وضعیت محدوده های مختلف جغرافیایی شهر را به صورت تطبیقی نشان داده، آن ها را از نظر وضعیت امکانات، خدمات و نیز تنگناهای شهری رده بندی کرده و اولویت بخشند. هدف از پژوهش حاضر اولویت بندی زیست پذیری مناطق و محلات شهر شهرکرد می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر ماهیت یک پژوهش تحقیقی است. جامعه آماری شامل ساکنان شهر شهرکرد به تعداد 160000 نفر می باشد که تعداد نمونه برابر 383 نفر بر اساس فرمول کوکران و به شیوه تصادفی در دسترس تعیین شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه ای که دارای سه بخش اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی با 85 سوال می باشد که روایی پرسشنامه به شیوه صوری به تایید 5 تن از اساتید مربوطه رسیده و پایایی آن نیز بر اساس آلفای کرونباخ به میزان 83/0 تعیین شد. داده های گردآوری شده بر اساس آزمون فریدمن با نرم افزار SPSS22 و نیز نرم افزار GIS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بیانگر آن بود که منطقه 1 که اغلب مراکز اداری و خدماتی در آن قرار دارد به لحاظ زیست پذیری در رتبه نخست و منطقه 2 در رتبه دوم قرار دارد. همچنین رتبه بندی محلات مختلف در شهر شهرکرد نشان از آن دارد که محله هایی که در حاشیه شهر قرار دارند و از مرکز دور بوده و با توجه به جمعیت ناهمگون آن و حاشیه نشینی، نبود امکانات و خدمات مناسب و... به لحاظ زیست پذیری در مراتب آخر قرار دارند و محلاتی که در مرکز شهر قرار دارند به لحاظ زیست پذیری در وضعیت بهتری قرار دارند.
  کلیدواژگان: زیست پذیری، مناطق، محلات، مدیریت شهری، شهر شهرکرد
|
 • Fateme Yarmohammad, Fateme Mehdizadeh Seraj *, Seyed Ali Nuri Pages 1-24

  Due to the crisis of the lack of energy resources and environmental pollution, it is necessary to use alternative and renewable energy. This has led to a growing trend in the use of solar systems, one of the most important sources of renewable energy. Photovoltaic panels are one of the main applicable existing solar power systems. Due to the limited space in building roofs to install such panels, combining them with the façades of buildings has received enormous consideration. In this article, first, the effective factors in efficiency and productivity of BIPV¹ panels were evaluated; then, the effects of combining photovoltaic panels with the main façade components, including curtain walls, façades, and canopies, on energy efficiency were examined and compared. To reach the goal of this research, an office building was simulated in Grasshopper software; photovoltaic panels were installed in different components of its southern façade using Honeybee and Ladybug plugins, and the energy efficiency of each component was analyzed. Moreover, the other effective factors on the location of panels’ installation, including their layout, type, module energy efficiency, cost, variety of patterns, light transmission, market limitation, the optical quality of panels’ glass, and the effect of rainfall and snow cover, as well as their effectiveness level were studied, weighted, and ranked using the Shannon Entropy Approach. The results revealed that combining the panels with the same area by a canopy, the main body of the façade, and the curtain wall had the highest effects on energy efficiency, respectively.

  Keywords: Canopy, curtain wall, Energy efficiency, Placement, hotovoltaic panels
 • Aref Monadi, Karim Hosseinzade Dalir * Pages 25-42

  The purpose of this research is to evaluate the impact of tourism indicators on tourism development, as well as to examine the brand building of Tabriz market and the criteria and indicators that affect it. Accordingly, after conducting studies concerning theoretical and theoretical concepts, the questionnaires were designed in the first stage, and based on Gronbach's alpha test, they were assured of their reliability. These questionnaires were designed to interview statistical samples from three different statistical societies, including Tabriz marketplaces, shopkeepers, and experts. The Cochran model was used to estimate the volume of statistical samples. After interviewing the statistical samples, the data collected in the Excel software were coded and classified. Then, statistical analysis of these data was carried out by transferring these data to the SPSS software. These analyses were carried out in two sections identifying the characteristics and general characteristics of statistical samples and evaluating the indicators of independent variables. 58 indicators were evaluated in the form of four independent variables: market target image, market identity, market tourism facilities, and market differentiation and uniqueness based on the Likert scale. The results showed that for all three groups, the average effect of indices and independent variables on the branded market of Tabriz as a dependent variable is high. Based on the results of the route analysis model, it was determined that indirectly the most influential factors were related to the variables of the market tourism facilities, the distinction and market uniqueness of the market, the image of the market target, and the identity of the market. The final studies also showed that the highest total effect, with coefficients of influence of 0.446, 0.264, 0.264, and 0.17, is related to market differentiation and unique variables, market tourism facilities, market target image, and market identity.

  Keywords: brand, Market, Traditional Markets, tourism development, traveler
 • Farhad Barandak *, Ali Hoseini Pages 43-58

  Formulation of development strategies, identification of capabilities and shortcomings, and determination of the level of development based on appropriate indicators are necessary for effective regional planning. This study aims to use the component-oriented approach to evaluate the development of Ardabil (according to various aspects of development). This study has analyzed the developmental condition and comparative comparison of the parameters of different parts of development in Ardebil province using 60 indicators (in sectors of health, infrastructure, cultural, and economic). The research method is descriptive-analytical using a Multi-attribute technique for data analysis. Following the overall results achieved, the developmental condition of Ardabil province was unbalanced and this situation proved to be evident in various developing sectors (health, infrastructural, cultural, and economic). Following the results of the parameters of development in SAW, the highest average development of Ardebil is the cultural elements. This implies health sector is leading in the development of Ardabil province.

  Keywords: Ardebil Province, comparative comparison, Regional Development, Multi-attribute technique, prioritization
 • Ali Goudarzi, Ameneh Haghzad *, Mehrdad Ramezanipour, Kia Bozorgmehr Pages 59-80
  District 22 of Tehran has always faced the challenge of land and housing policy in recent years, especially with the increase in population and the expansion of residential towers and its consequences. Attention to the factors contributing to the failure of these policies has always been considered important. This study was descriptive-analytical and the statistical population included municipality experts and managers in district 22 of Tehran. For this purpose, non-random sampling methods were used and 38 individuals participated in this study. To prioritize the items and indices, the Likert scale was used. Data were analyzed using the SPSS software. The results showed that the rate of complications for issuing a building permit, with a mean of 3.84 was the most important policy of government intervention in urban management. Also, according to the respondents, confusion about the decision and the lack of specific procedures following changes in urban land and housing policies as well as the recent fluctuations in land and housing prices, with a mean score of 4.21 were the most important factors influencing the non-efficiency of land and housing policies in district 22.
  Keywords: district 22 of Tehran, Housing, municipal, polic, urban land
 • Gholamreza Moradi *, Alireza Hasani Pages 81-102

  Today, cities are extremely vulnerable due to population growth, industrial expansion, consumption of fossil fuels as a result of greenhouse gas emissions, air pollution, and finally climate change. With the expansion of cities, many natural surfaces go under construction, more synthetic materials are used, and population and building densities increase the production of heat from human activities. All of these cases, along with the type of land use in the city, cause certain characteristics such as radiant power, heat capacity, albedo, etc., and show a different surface temperature than other places. Space technology has been used successfully to determine surface temperature and urban energy balance. In this study, the surface temperature of districts 1 and 21 of Tehran was identified using Landsat 7 satellite images and its surface temperature was estimated by adapting it to the land use map of these areas. The results show that there is a close relationship between land use and surface temperature, as in these two areas, depending on the role and activity of each area, different surface temperatures have been identified. District 21 with industrial and workshop operations, barren lands, lack of vegetation, lack of waterways, and excessive use of artificial and industrial materials as well as production of heat due to human activities shows an average surface temperature of 5 degrees Celsius higher than that of region 1.

  Keywords: Heat islands, land use, Districts 1, 21 of Tehran, surface temperature
 • Meysam Adineh Lo *, Mohammad Rahmani Pages 103-118

  One of the most important challenges in contemporary cities is the identity crisis that is affected by the lack of sense of place, belonging to the place, and attachment to it. In this regard, new towns have been exposed to a lack of identity more than others due to less residential background. On the other hand, understanding and analyzing the effective factors of the sense of place in new towns have significant effects on solving the existing issues. For this reason, it is a must to study the current situation of new towns. So, this study aims to compare the sense of place among three new towns around Tehran, namely Pardis (phase 1), Parand (phase 2), and Andisheh (phase 3). The method of this qualitative study is descriptive-analytical based on documental studies and surveys. In this study, reviewing the literature shows that sense of place is a subjective concept that is derived from objective aspects. This sense depends on both individuals who percept it and the characteristics and situation of the place.  The data (based on respondents who were residents of case studies by sampling) were analyzed using the TOPSIS technique. The results show that the sense of place in phase 3 in Andisheh new town is more than that in the two others that is because of the higher quality of the physical and spatial environment and also adaptation to standards and principles of urbanism. So, improving the physical and spatial qualities in new towns in particular in the field of various activities (mix land use) that are responding to the daily needs of residents, high quality of infrastructures such as roads, facilities, and equipment, considering to order, harmony and human scale of the space during planning and designing, making the spaces attractive for increasing the presence and high-quality urban furniture can increase a sense of place that leads to identity in these areas.

  Keywords: Identity, Physical Quality, sense of place, New Town
 • Mehdi Kakolvand, Abbas Malekhoseini * Pages 119-138
  One of the most important challenges in contemporary cities is the identity crisis that is affected by the lack of sense of place, belonging to the place, and attachment to it. In this regard, new towns have been exposed to a lack of identity more than others due to less residential background. On the other hand, understanding and analyzing the effective factors of the sense of place in new towns have significant effects on solving the existing issues. For this reason, it is a must to study the current situation of new towns. So, this study aims to compare the sense of place among three new towns around Tehran, namely Pardis (phase 1), Parand (phase 2), and Andisheh (phase 3). The method of this qualitative study is descriptive-analytical based on documental studies and surveys. In this study, reviewing the literature shows that sense of place is a subjective concept that is derived from objective aspects. This sense depends on both individuals who percept it and the characteristics and situation of the place.  The data (based on respondents who were residents of case studies by sampling) were analyzed using the TOPSIS technique. The results show that the sense of place in phase 3 in Andisheh new town is more than that in the two others that is because of the higher quality of the physical and spatial environment and also adaptation to standards and principles of urbanism. So, improving the physical and spatial qualities in new towns in particular in the field of various activities (mix land use) that are responding to the daily needs of residents, high quality of infrastructures such as roads, facilities, and equipment, considering to order, harmony and human scale of the space during planning and designing, making the spaces attractive for increasing the presence and high-quality urban furniture can increase a sense of place that leads to identity in these areas.
 • Ehsan Azarhomayoun, Parisa Alimohammadi *, Ataollah Tahaei Pages 139-154

  Our cities are seldom a place for staying, isolation of functions, priority of vehicle access and therefore monotone residential areas have made cities for us merely in charge of going and passing and required services, there is no place for gathering and belonging to society. The feeling that nowadays our life in in permanent lack of time has had a main role in such a perception.Beyond an area for meeting the requirements, the city is a public area and the credit for the social coherence has a direct relation with the amount of the time devoted to optional activities in the city. What we call contemplation can be fulfilled with a dedication of time to it, and beyond that, we argue that contemplation is the very perception of time and temporality.Islamic geometric patterns are known with an invitation for contemplation and we are convinced that the very contemplation is an invitation for staying and taking part in task of seeing. This that how it would be possible is our primary question. The later and main question is how could we find an equivalent in our cities?This essay is performed through case study, primarily with a study in perception of Islamic geometric patterns and grasping of now and call for contemplation, we expand our study to approach analysis of the last decade remarkable specialists. With the evaluation performed by the composer approaches taken by SANAA architects and Jan Gehl and Peter Oldenburg acted as the matter of inquiry.

  Keywords: Canopy, curtain wall, Energy efficiency, façade, hotovoltaic panels
 • Hasan Delake *, Mostafa Behzadfar, Mahmoud Ghalehnoee, Amene Bakhtiar Pages 155-178

  People's need for places for social interactions and to meet psychological needs is one of the necessities of urban life. By understanding the relationship between environment and behavioral patterns (synapomorphy), it is possible to help architects and urban designers to design suitable spaces. For this purpose, Enghelab square of Isfahan has been selected for the case study as a joint-maker area of two valuable and historical elements (Siosepol Bridge and Chahar Bagh Street) on the border of Zayandehroud. The research method in this research is based on quantitative and qualitative methods or a mixed one. Fieldwork, photography, observation, and questionnaire were accomplished to recognize the area, and the Delphi method and SPSS were used to evaluate synapomorphy criteria and indicators. The obtained results illustrated that four aspects (social interaction, images, environmental facilities, and space function) were the most significant factors in forming behavioral settings. According to the analysis, the indicators like activity variety and attractiveness activities, the easiness of accessibility to spaces, the possibility to sit and talk, the diversity of utilization, and arbitrariness with scores of 0.0909, 0.0866, 0.0823, 0.0799, and 0.0736 respectively have the most effect on synapomorphy of behavior and physical environment.

  Keywords: Enghelab square of Isfahan, physical environment, Socialization, synapomorphy of behavior, Urban Spaces
 • Pezhman Mohamadi, Yosefali Ziari *, Ali Tavakolan Pages 179-200
  Evaluation of the viability indicators can be used for comparing the status of different geographical areas of the city and prioritizing them in terms of facilities, services, and urban bottlenecks. The purpose of the present study is to prioritize the viability of Shahrekord districts and neighborhoods based on the role of urban management. The present study is descriptive and applied research. The population of the study consisted of 160000 inhabitants of Shahrekord. The research instrument was a questionnaire consisting of three sections: social, economic, and environmental with 85 items. The collected data were analyzed by Friedman test using the  SPSS22 and GIS software. The results indicated that most of the administrative and service centers are located in district 1 of the city and thus it is ranked first in terms of viability, while district 2 is in the second rank. Also, the ranking of different neighborhoods in the city of Shahrekord indicates that the neighborhoods on the outskirts of the city are far from the center and due to their heterogeneous population and suburbs, lack of suitable facilities and services ranks last as far as viability is concerned while downtown areas are in a better condition.
  Keywords: neighborhoods, Shahrekord, viability, urban management