فهرست مطالب

فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی
پیاپی 89 (پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/09/30
 • تعداد عناوین: 20
|
 • حسین متین*، ناصر یوسفی، محیا سلگی، معصومه ارجمند مزیدی صفحات 1-12
  این پژوهش باهدف بررسی اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر رویکرد ایماگوتراپی بر کیفیت رابطه زناشویی زنان انجام گرفت. طرح پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش زنان متاهل دارای تعارض زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر همدان در سال 1397 بود. برای انتخاب حجم نمونه، 30 زن به روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار داده شدند. گروه آزمایشی به مدت 8 جلسه درمان هفتگی 90 دقیقه ای تحت درمان قرار گرفت و گروه گواه طی این مدت هیچ مداخله ای دریافت نکرد. جهت جمع آوری داده ها از مقیاس کیفیت ابعاد رابطه زناشویی (PRQC) استفاده شد. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری (مانکو) تحلیل شدند. نتایج نشان داد که زوج درمانی ایماگوتراپی در افزایش معنادار کیفیت ابعاد رابطه زناشویی و تمام شش خرده مقیاس های آن (رضایت از رابطه، اعتماد، تعهد، شور و هیجان جنسی، صمیمیت و عشق) تاثیر داشته است (05/0>P).
  کلیدواژگان: زوج درمانی، ایماگوتراپی، کیفیت ابعاد رابطه زناشویی، زنان متاهل
 • سعیده کهنسال نالکیاشری، سامره اسدی مجره*، بهمن اکبری صفحات 13-27

  هدف پژوهش، تعیین تاثیر جو عاطفی خانواده بر رفتارهای پرخطر با بررسی نقش میانجی گری تاب آوری  و تنظیم هیجان بود. روش این پژوهش توصیفی از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، همه دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه  شهرستان لنگرود در سال تحصیلی 1399-1400 به تعداد 850نفر بود که از این تعداد265 نفر نمونه آماری به شیوه نمونه گیری تصادفی- خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.ابزار سنجش پرسشنامه جو عاطفی خانواده (Hill Burn, 1964)، مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی Zad Mohammadi & Ahmadabadi, 2008 ، مقیاس تاب آوری (Conner & Davidson, 2003) و تنظیم هیجان Gross & John, 2002 بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری  و نرم افزار Amos24 استفاده شد.یافته های پژوهش نشان داد که جو عاطفی خانواده تاثیر مثبت و مستقیم با تاب آوری (01/0<p)، تنظیم هیجان (05/0<p) و تاب آوری، تنظیم هیجان (001/0<p) تاثیر منفی و مستقیم بر رفتارهای پرخطر دارند. همچنین تاثیر غیرمستقیم جو عاطفی خانواده با میانجی گری تاب آوری و تنظیم هیجان بررفتار پرخطر معنی دار بود.

  کلیدواژگان: جو عاطفی خانواده، رفتارهای پر خطر، تاب آوری، تنظیم هیجان، دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه
 • پیمان دوستی*، گلناز قدرتی، محمداسماعیل ابراهیمی صفحات 28-37

  این پژوهش با هدف مقایسه تاثیر درمان انفرادی و گروهی ACT بر دو اختلال وحشت زدگی و آگورافوبیا صورت گرفت. طرح پژوهشی این مطالعه نیمه آزمایشی به صورت پیش آزمون-پس آزمون با دو گروه آزمایش، بدون گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش کلیه مراجعین یکی از کلینیک های روان شناسی شهر تهران در بازه زمانی بهمن 1396 تا خرداد 1397 با تشخیص اختلال وحشت زدگی، و آگورافوبیا طبق معیارهای DSM5 و پاسخ به پرسشنامه وحشت زدگی و آگورافوبیا Barlow & Zinbarg (1996) بود. نمونه پژوهشی این مطالعه، 6 نفر برای مداخله انفرادی و 10 نفر برای مداخله گروهی بود که به روش نمونه گیری داوطلبانه، از جامعه مذکور انتخاب شد. مداخله انفرادی برای هر فرد به مدت 8 جلسه 60 دقیقه ای و مداخله گروهی به مدت 8 جلسه 120 دقیقه ای به طول انجامید. تجزیه و تحلیل داده ها با روش آمار توصیفی و جهت استنباط آنها از تحلیل کوواریانس به وسیله نرم افزار SPSSv.22 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهندکه درمان گروهی پذیرش و تعهد در متغیرهای وحشت زدگی، هراس اجتماعی و ترس از مکان های شلوغ تاثیر بیشتری نسبت به درمان انفرادی دارد، اما در خصوص ترس های درونی، بین درمان گروهی و درمان انفرادی تفاوت معناداری یافت نشد. بر اساس این یافته ها می توان گفت متغیرهایی که در آنها درمان گروهی موثرتر هستند، بیشتر به روابط بین فردی مربوط هستند اما ترس درونی بیشتر به مشکلات فردی معطوف می باشد.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، درمان گروهی، درمان انفرادی، حمله وحشت زدگی، آگورافوبیا، ترس و هراس
 • احسان گلستانی*، اکبر عطادخت صفحات 38-47
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت های ذهن آگاهی بر کارکردهای عصب شناختی در دانش آموزان بیش فعال انجام شد. روش این مطالعه از نوع آزمایشی بود و از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهر اردبیل در سال تحصیلی 1397-1398 بودند. در ابتدا با روش نمونه گیری خوشه ای از میان مناطق پنج گانه آموزش و پرورش شهر اردبیل، منطقه یک آن انتخاب و از میان 8 مدرسه متوسطه اول 2 مدرسه و سپس با روش نمونه گیری هدفمند تعداد 36 دانش آموز با نشانه های بیش فعالی انتخاب و در دو گروه 18 نفری آزمایش و کنترل گمارش شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس درجه بندی SNAP-IV (Swanson, Nolan and Pelham, 2001) و نرم افزار آزمون استروپ کلاسیک (Khodadadi, Mashhadi & Amani, 2014) به صورت پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون های لوین، کولموگروف اسمیرنوف و تحلیل کوواریانس انجام گرفت. نتایج نشان داد که تفاوت تداخل نمره و تداخل زمان در پس آزمون بین گروه آزمایش و کنترل در سطح آلفای 05/0 معنی داری می باشد و نشان می دهد که آموزش مهارت های ذهن آگاهی در کاهش تداخل نمره و تداخل زمان در آزمون استروپ کلاسیک تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، کارکردهای عصب شناختی، بیش فعالی، مقطع متوسطه اول
 • علی ایروانی، احمد غضنفری*، مریم چرامی صفحات 48-63

  هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی مدیریت استرس و تنظیم شناختی هیجان بر استرس ادراک شده و حوادث ناشی از کارکارکنان  بهره برداری شرکت توزیع برق اصفهان در سال 1397 بوده است. روش پژوهش، تجربی و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بهره برداری بود. نمونه بصورت تصادفی ساده به تعداد 60 نفر انتخاب و در هر یک از گروه های آزمایش و کنترل 20 نفر بصورت تصادفی جایگزین شد. ابزار سنجش، پرسشنامه استرس ادراک شده کوهن و همکاران (Cohen et al., 1983)، و پرسشنامه محقق ساخته حادثه ناشی از کار (1397) بود. دو برنامه آموزشی مدیریت استرس و تنظیم شناختی هیجان به مدت 8 جلسه برای گروه های آزمایشی اجرا  و گروه کنترل مورد مشاهده قرار گرفت. اندازه گیری متغیرها طی 3 نوبت (پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری) انجام و داده ها گردآوری شد. نتایج به کمک آزمونهای آماری آنالیز واریانس مخلوط و مقایسه پسین بن فرونی نشان داد اثر اصلی گروه برای متغیر استرس ادراک شده منفی معنی دار است (01/0≥P). برنامه آموزشی مدیریت استرس بر استرس ادراک شده منفی اثر معنی داری داشت (01/0>P). در رابطه با متغیر حادثه ناشی از کار، برنامه های آموزشی اثر معنی داری نداشت. نتایج پژوهش می تواند مبنایی برای آموزش مدیریت استرس و تنظیم شناختی هیجان در سازمان ها باشد.

  کلیدواژگان: مدیریت استرس، تنظیم شناختی هیجان، استرس ادراک شده، حوادث ناشی از کار، کارکنان شرکت توزیع برق اصفهان
 • ندا ملت*، صغری ابراهیمی قوام، مسعود غلامعلی لواسانی، اسماعیل سعدی پور صفحات 64-77

  هدف اصلی از این پژوهش بررسی تاثیراسترس و خود محوری بر افسردگی و پرخاشگری با میانجیگری دشواری تنظیم هیجانی است. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش بزرگسالان (20-60 سال) شهر اصفهان در سال 1396 بودند و700شرکت کننده به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. مقیاس های مورد استفاده در این پژوهش عبارت اند از پرسش نامه پرخاشگری (Bryant & Smith, 2001)  ، چک لیست نشانه های اختلالات روانی (Derogatis, 1997) ، مقیاس دشواری در تنظیم هیجانی (Gratz & Roemer,2004) ، پرسشنامه تجدید نظرشده اختلالات شخصیت ضد اجتماعی (Sörman, 2016)، پرسشنامه افسردگی ، اضطراب واسترس.(Lovibond & Lovibond, 1995)  طرح پژوهش طرح توصیفی - همبستگی است. به منظور تحلیل داده ها  از مدل معادلات ساختاری  و روش بوت استرپ وتحلیل واریانس استفاده شده است.یافته ها نشان داد که خود محوری بر دشواری در تنظیم هیجانی (24/0=p) و پرخاشگری (45/0=p) اثر مستقیم دارد. استرس بر دشواری در تنظیم هیجانی (52/0=p) و افسردگی  اثر مستقیم (43/0=p)دارد. دشواری در تنظیم هیجانی نیزبر پرخاشگری (35/0=p) و افسردگی (26/0=p) اثر مستقیم دارد. نتایج تحلیل میانجی نشان داد استرس برافسردگی بواسطه دشواری در تنظیم هیجانی اثر غیر مستقیم دارد. یافته های این مطالعه نقش دشواری در تنظیم هیجانی وفقررا بعنوان عوامل خطردر شیوع وماندگاری افسردگی و پرخاشگری تایید می کند.

  کلیدواژگان: خود محوری، دشواری در تنظیم هیجانی، استرس، افسردگی، پرخاشگری
 • ابراهیم محمدی، حسن خوش اخلاق*، الهه جلالی صفحات 78-92

  هدف این پژوهش بررسی کیفی تاثیر شبکه های مجازی و اینترنت بر والدگری و روابط زناشویی زوجین بود. روش تحقیق از نوع روش کیفی پدیدارشناسی و جامعه آماری را زوجین شهر اصفهان در سال 1398 تشکیل میدادند که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که نمونه با 14 نفر (هفت زوج) به مرحله اشباع رسید. مصاحبه ها ضبط و پیاده سازی و 1793 عبارت مهم با روش هفت مرحله ای کلایزی کدگذاری، تحلیل و مشکلات زناشویی و والدگری مرتبط با شبکه های مجازی در یک طبقه (مشکلات ارتباطی و زناشویی)، 3 مقوله (مشکلات ارتباطی و عاطفی با فرزندان، روابط فرازناشویی و اخلال در روابط زناشویی) و 16 کد مفهومی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که استفاده نادرست از اینترنت و شبکه های اجتماعی موجب مشکلات ارتباطی و عاطفی با فرزندان شامل «غفلت از کودک، شکایات فرزندان، مشکلات رفتاری و عاطفی» روابط فرازناشویی شامل «تنوع طلبی و محق دانستن، بی اعتمادی، تغییر ساختار و مرزهای زناشویی و اغواگری مجازی» و اخلال در روابط زناشویی شامل «مشکلات جنسی، دلزدگی زناشویی، سردی عاطفی و مشکلات رفتاری- عاطفی» است.

  کلیدواژگان: شبکه های مجازی، اینترنت، والدگری، روابط زناشویی، پژوهش کیفی
 • سیاوش شیخ علیزاده* صفحات 93-108
  هدف این پژوهش بررسی اثربخشی نقاشی درمانی و بازی درمانی بر خلاقیت و مشکلات رفتاری دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر تبریز بود. این پژوهش به شیوه نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر تبریز در سال تحصیلی 98-1397 بودند. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. ابتدا از بین مناطق شهر تبریز، ناحیه 4 انتخاب شده و از بین مدارس آن ناحیه، تعداد سه مدرسه مقطع ابتدایی به صورت تصادفی انتخاب شده و از هر سه مدرسه، از هر کدام تعداد 1 کلاس به صورت تصادفی انتخاب شدند و سپس از بین دانش آموزان مدارس انتخاب شده تعداد 45 دانش آموز به صورت تصادفی در 3 گروه، آزمایش اول نقاشی درمانی (15 نفر)، گروه آزمایش دوم بازی درمانی (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. آزمودنی های گروه آزمایش اول، تحت نقاشی درمانی به مدت 10 جلسه و گروه آزمایشی دوم بازی درمانی، به مدت 10 جلسه قرار گرفته و در مقابل گروه کنترل هیچ آموزشی را دریافت نکرد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه خلاقیت (Abedi, 1993) و پرسشنامه مشکلات رفتاری (Rutter, 1976) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با روش آماری تحلیل کواریانس چندمتغیره و آزمون تعقبی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که نقاشی درمانی و بازی درمانی بر خلاقیت و مشکلات رفتاری دانش آموزان تاثیر دارند (05/0>P). همچنین نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که نقاشی درمانی بر خلاقیت و بازی درمانی بر مشکلات رفتاری دانش آموزان تاثیر بیشتری دارد (01/0>P). بر اساس نتایج، نقاشی درمانی و بازی درمانی بر بهبود خلاقیت و کاهش مشکلات رفتاری دانش آموزان اثربخش بوده است. در نتیجه ایجاد زمینه های لازم جهت برگزاری جلسات نقاشی درمانی و بازی درمانی در مدارس ضروری به نظر می رسد که این موارد می تواند در بهبود وضعیت روان شناختی و تحصیلی این دانش آموزان موثر باشد.
  کلیدواژگان: مشکلات رفتاری، نقاشی درمانی، بازی درمانی، مدارس ابتدایی
 • مجتبی رحیمی، حسین مولوی*، مجتبی انصاری شهیدی، اکرم دهقانی صفحات 109-121

  هدف این پژوهش اعتبارسنجی و هنجاریابی پرسشنامه سبک فرزندپروری چهارعاملی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مادرانی بود که دانش آموز ابتدایی داشتند و به مرکز خدمات روانشناختی و مشاوره اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان مراجعه کردند و از میان آنها 200 نفر به عنوان نمونه به شیوه دردسترس انتخاب شدند. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش، پرسشنامه شیوه فرزندپروری بامریند Baumrind  و پرسشنامه سبک فرزندپروری چهار عاملی بود که توسط شینی shyny, 2017 متناسب با سنتهای فرزندپروری شرقی ساخته شده است. به منظور تعیین روایی از تحلیل عاملی تاییدی، روایی همزمان و روایی صوری و برای بررسی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. نتایج تحلیل عاملی تاییدی، برازش قابل قبولی برای ساختار مکنون پرسشنامه برای چهار عامل استبدادی، اقتداری، سهل گیر و غافل بدست داد (P =0.0). همچنین نتایج روایی همزمان نشان داد پرسشنامه از روایی مطلوبی برخوردار است. ضرایب آلفای کرونباخ نیز نشان داد که پایایی عوامل چهارگانه از 819/0 تا 853/0 می باشد که نشان می دهد پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است. یافته ها تایید می کنند این پرسشنامه، ابزار مناسبی برای سنجش سبک های فرزندپروری در جامعه ایران می باشد و می توان از آن برای اهداف درمانی و پژوهشی استفاده نمود.

  کلیدواژگان: اعتبارسنجی، هنجاریابی، سبک های فرزند پروری، پایایی
 • مریم سپیانی، ملیحه سادات کاظمی* صفحات 122-134

  هدف پژوهش، تعیین میزان اثربخشی آموزش ذهنآگاهی بر تصویر بدن، تکانشگری و سازگاری اجتماعی در دختران چاق بود. روش پژوهش، نیمهآزمایشی، پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری، دختران نوجوان چاق شهرستان نجف آباد در نیمه اول سال 1397 بود. ابتدا تعداد 30 نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه 1 و2 با دامنه سنی 14 تا 18 سال که بر طبق معیار شاخص توده بدنی (BMI) چاق محسوب می شدند، بصورت هدفمند انتخاب و سپس بطور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش (هرگروه 15نفر) جایگزین شدند. هر دو گروه سه پرسشنامه روابط چندبعدی بدن (Cash, 1990)، پرسشنامه تکانشگری بارت  (Patton,Stanford & Barratt,1995) و پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا  (Thorpe, Clark & Tiegs, 1939) را قبل از آموزش تکمیل نمودند. سپس گروه آزمایش تحت آموزش ذهن آگاهی (8جلسه ی 90 دقیقه ای) قرار گرفت و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. بعد از اتمام آموزش، پرسشنامه ها توسط هر دو گروه تکمیل شد. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS 21  با تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد که بین گروه های آزمایش و کنترل در متغیرهای تصویر بدن، تکانشگری و سازگاری اجتماعی تفاوت معناداری وجود داشت (01/0 <p). همچنین مقایسه میانگین ها در نمرات پس آزمون مولفه گرایش ضد اجتماعی، نشان داد که گروه آزمایش نمرات بالاتری را نسبت به گروه کنترل کسب کرده است و نشان می دهد که گروه آزمایش بعد از آموزش ذهن آگاهی، در مولفه گرایش ضد اجتماعی، سازگاری و عملکرد بهتری داشته است. بنابراین آموزش ذهن آگاهی می تواند در بهبود تصویر بدن، تکانشگری و سازگاری اجتماعی دختران نوجوان چاق موثر واقع شود.

  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، تصویر بدن، تکانشگری، سازگاری اجتماعی، چاقی
 • زینب السادات حسینی، وحید احمدی*، شهرام مامی صفحات 135-145
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی مداخله مبتنی بر شفقت بر نگرانی و نشخوار فکری مصرف کنندگان مت آمفتامین انجام شد. روش این پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل همه معتادان مرد مصرف کننده مت آمفتامین مراجعه کننده به مراکز و کمپ های ترک اعتیاد شهر کرمانشاه در سال 1398 بودند. تعداد 30 نفر از این افراد به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15نفر) و گروه کنترل (15نفر) گمارده شدند. افراد گروه آزمایش، مداخله مبتنی بر شفقت را هفته ای یک بار در 8 جلسه 90 دقیقه ای به صورت گروهی، دریافت کردند. ابزرهای سنجش شامل پرسشنامه نگرانی (Borkovec Molin & Borkovoec, 1994) و پرسشنامه نشخوار فکری (Nolen-Hoeksema& Morrow, 1991) بود. یافته های حاصل از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان داد که مداخله متمرکز بر شفقت بر کاهش نگرانی و نشخوار فکری، تاثیر معناداری داشت (001/0>p). با توجه به پیامدهای روان شناختی منفی مصرف مواد محرک و آسیب های روانی و جسمی همبودی که می توانند سلامت فرد معتاد و جامعه را به خطر بیندازند، لازم است تا در مراکز ترک اعتیاد با ارایه مداخلات روان شناختی کارآمد مانند مداخله مبتنی بر شفقت به کاهش نگرانی و نشخوارفکری این افراد توجه ویژه ای داشت.
  کلیدواژگان: مداخله مبتنی بر شفقت، نگرانی، نشخوار فکری، مت آمفتامین
 • رودابه بختیاری، سید محمدجواد موسوی نیا*، مرضیه لقایی، نسرین ارشدی صفحات 146-158

  هدف این پژوهش بررسی تاثیر شخصیت پویا، توانایی های شناختی و ثبات هیجانی بر موفقیت کارراهه ذهنی از طریق نقش میانجی گر خودکارآمدی انجام شد. روش پژوهش، همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری می باشد و جامعه آماری پژوهش، مدیران زن سازمان های دولتی شهر اهواز بودند که به شیوه نمونه گیری در دسترس به تعداد 120 نفر انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه موفقیت کارراهه (Gattiker & Larwood, 1986)، پرسشنامه شخصیت پویا (Seibert et. al, 1999)، پرسشنامه توانایی های شناختی (Nejati, 2013)، پرسشنامه ثبات هیجانی برگرفته از مقیاس پنج عامل بزرگ شخصیت (Caprara et. al, 1993) و پرسشنامه خودکارآمدی عمومی (Sherer, 1982) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با روش مدلسازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج نشان داد شخصیت پویا و خودکارآمدی بر موفقیت کارراهه ذهنی و شخصیت پویا، توانایی های شناختی و ثبات هیجانی بر خودکارآمدی دارای اثر مستقیم معنی دار (001/0>p) است. همچنین اثر غیر مستقیم شخصیت پویا، توانایی های شناختی و ثبات هیجانی بر موفقیت کارراهه ذهنی با نقش میانجی گر خودکارآمدی نیز معنی دار (001/0>p) بود. بر این اساس می توان نتیجه گیری نمود که شخصیت پویا، هم بصورت مستقیم و هم از طریق خودکارآمدی بر موفقیت کارراهه ذهنی تاثیرگذار است. علاوه بر این توانایی های شناختی و ثبات هیجانی با میانجی گری خودکارآمدی، موفقیت کارراهه ذهنی را بهبود می بخشد.

  کلیدواژگان: موفقیت کارراهه ذهنی، شخصیت پویا، توانایی های شناختی، ثبات هیجانی، خودکارآمدی، مدیران زن
 • بهار مقدمی، محمدمهدی جهانگیری* صفحات 159-175

  هدف این پژوهش پیش بینی گرایش به رفتارهای پرخطر بر اساس سیستم مغزی رفتاری و ویژگی های شخصیتی با نقش واسطه ای والدگری در دانش آموزان دوره دوم متوسطه استان قم بود. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان زیر 18 سال دوره متوسطه منطقه 4 استان قم در سال تحصیلی 98- 99 بود.360 نفر به روش نمونهبرداری در دسترس انتخاب و پرسشنامه رفتارهای پرخطر (zadeh mohamady, 2011)، سیستم مغزی رفتاری (Carver, & White, 1994)، سبک های والدگری (Baumrind, 1972) و ویژگی های شخصیتی هکزاگو (Ashnon and Lee, 2000) را تکمیل کردند. بر اساس نتایج این پژوهش، مدل پیشنهادی از برازش مطلوبی برخوردار بود. به طور کلی نتایج نشان داد تمام مسیرهای مستقیم معنادار شدند (01/0> P). مسیر غیرمستقیم سبک های والدگری نیز از طریق ویژگی های شخصیتی و سیستم مغزی رفتاری بر رفتارهای پرخطر معنادار بود. مدل ارزیابی شده از برازندگی مطلوبی برخوردار است و گام مهمی در جهت شناخت عوامل موثر بر رفتارهای پرخطر است؛ بنابراین می تواند به عنوان الگوی مناسبی برای تدوین و طراحی برنامه های کاهش رفتارهای پرخطر باشد.

  کلیدواژگان: رفتارهای پرخطر، سیستم مغزی رفتاری، سبک های والدگری، ویژگی های شخصیتی
 • نرگس السادات مرتضوی، حمیدرضا عریضی* صفحات 176-187

  این پژوهش با هدف بررسی رابطه تداخل با عملکرد با رفتار ضد تولید کارکنان شرکت فولاد مبارکه اصفهان باتوجه به نقش تعدیلی خلق منفی انجام شد. تداخل با عملکرد، موقعیت کاری ناامید کننده ورای کنترل کارکنان است که از انجام وظایف مرتبط با کار آنها، جلوگیری می کند. طرح پژوهش رابطه ای از نوع تحلیل تعدیلی  بود و شرکت کنندگان در پژوهش شامل 319 نفر از کارکنان شرکت فولاد مبارکه اصفهان بودند که به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای استفاده شده شامل مقیاس محدودیت های سازمانی (Spector & Jex,1998)، مقیاس خلق مرتبط با شغل (Fox & Spector,1999) و فهرست وارسی رفتار ضد تولید (Fox, Spector & Miles, 2001) بود. داده ها توسط رگرسیون سلسله مراتبی و تحلیل تعدیلی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان دادکه در تداخل با عملکرد بالا، زمانیکه کارکنان دارای خلق منفی بالایی هستند، رفتار ضدتولید آنها افزایش می یابد. همچنین اثر تعدیلی خلق منفی در رابطه بین تداخل با عملکرد و رفتار ضدتولید در محیط کار، تایید گردید (01/0>P).

  کلیدواژگان: خلق منفی، رفتار ضدتولید، تداخل با عملکرد، شرکت فولاد مبارکه اصفهان
 • حسین کیایی راد، رضا پاشا*، پرویز عسگری، بهنام مکوندی صفحات 188-204
  این پژوهش باهدف تعیین اثربخشی طرح واره درمانی بر روابط فرازناشویی و خشونت خانگی در زنان درگیر طلاق عاطفی انجام شد. این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه های آزمایش و کنترل بود. جامعه پژوهش زنان درگیر در طلاق عاطفی مراجعه کننده به کلینیک های خدمات روان شناختی شهر دزفول در سال 1397 بودند که از میان آنان 40 نفر با روش در دسترس انتخاب و با روش تصادفی در دو گروه مساوی (هر گروه 20 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش 16 جلسه به مدت 2 ماه طرح واره درمانی دریافت کرد و گروه کنترل در لیست انتظار برای آموزش قرار گرفت. داده ها با مقیاس های طلاق عاطفی (Gottman, Gottman & Silver, 1995)، خشونت علیه زنان (Haj-Yahia, 1999) و نگرش به خیانت زناشویی (Whatley, 2012) جمع آوری و با روش تحلیل واریانس با اندازه های مکرر در نرم افزار SPSS-24 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که طرح واره درمانی بر کاهش روابط فرازناشویی و خشونت علیه زنان موثر است و این نتیجه در مرحله پیگیری پایدار بود (01/0>P). با توجه به این یافته ها و تداوم اثر آن در مرحله پگیری، استفاده از طرح واره درمانی برای کاهش روابط فرازناشویی و خشونت خانگی در زنان درگیر در طلاق عاطفی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: طرح واره درمانی، طلاق عاطفی، خشونت خانگی، روابط فرازناشویی، زنان
 • عزت الله قدم پور، مسعود صادقی، سمیرا قره ویسی، مجید سلیمانی* صفحات 205-219

  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر پیوند با مدرسه بر قلدری با میانجی گری شیوه های فرزندپروری بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی است. کلیه دانش آموزان پسر دوره متوسطه دوم شهر سنندج به تعداد 7618 نفر که در نیمسال اول تحصیلی 98-1397 مشغول به تحصیل بودند، جامعه آماری پژوهش را تشکیل می دادند. از این بین 366 دانش آموز به صورت تصادفی چندمرحله ای وارد نمونه شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های قلدری (Espelage & Holt, 2001)، پیوند با مدرسه (Springer et al, 2009) و شیوه های فرزندپروری (Bumrind, 1971) بود. روش آماری مورد استفاده تحلیل رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر بود. براساس یافته ها اثر مستقیم پیوند با مدرسه بر قربانی بودن، قلدربودن، شیوه فرزندپروری مقتدر و شیوه فرزندپروری مستبد (01/0<p) معنی دار بود. اثر غیرمستقیم پیوند با مدرسه بر قربانی بودن با واسطه گری شیوه فرزندپروری مستبد (05/0<p) معنی دار بود. اثر غیرمستقیم پیوند با مدرسه بر قلدر بودن با واسطه گری شیوه فرزندپروری مستبد و مقتدر (05/0<p) معنی دار بود. نتایج نشان دهنده اهمیت مدرسه و شیوه های فرزندپروری در کنترل رفتارهای منفعلانه و فعالانه در پدیده قلدری است.

  کلیدواژگان: قلدری، پیوند با مدرسه، شیوه های فرزندپروری، دانش آموزان پسر، دوره متوسطه دوم
 • حلیمه خاتون صادقی، کیومرث فرحبخش صفحات 220-231

  هدف این پژوهش بررسی تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد راه حل محور بر پایستگی تحصیلی دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی باطرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری همه دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم در سال تحصیلی 95-1394 در شهر نجف آباد بودند. 34 دانش آموز به شیوه نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. گروه آزمایش تحت 6 جلسه 90 دقیقه ای مشاوره گروهی با رویکرد راه حل محور قرار گرفتند. ابزار سنجش پرسشنامه پایستگی دانش آموزان (Comerford, Batteson, & Tormey, 2015) بود. ازطریق تحلیل کواریانس چندمتغیره داده ها تجزیه وتحلیل گردید. نتایج نشان داد که بین دو گروه ازنظر پایستگی تحصیلی (032/0=P) و مولفه های آن تفاوت معناداری وجود دارد (001/0<p). یافته ها نشان داد مداخله با رویکرد راه حل محور میزان پایستگی کلی و مولفه های آن را افزایش می دهد. بنابراین تغییر دیدگاه دانش آموزان، تمرکز بیشتر بر راه حل ها و انتخاب راه حل های مفید و اثرگذار زمینه مناسبی برای افزایش قابلیت های آنان به منظور غلبه موفقیت آمیز بر فشارها وچالش های معمول زندگی روزمره تحصیلی فراهم می کند.

  کلیدواژگان: پایستگی تحصیلی، دانش آموزان دختر، دوره متوسطه دوم، رویکرد راه حل محور
 • عباس پناهنده*، حسین داوودی، داوود تقوایی، سهراب عبدی زرین صفحات 232-248
  این پژوهش با هدف طراحی مدل عملکرد تحصیلی و موفقیت تحصیلی بر اساس سبک های یادگیری و مهارت های فراشناختی خواندن با میانجیگری اشتیاق تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهر اصفهان در سال تحصیلی 99-1398 بود که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، تعداد 225 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. شرکت کنندگان به پرسشنامه های عملکرد تحصیلی (Fam & Taylor, 1999)، سبک های یادگیری (Felder & Slomon, 1997)، راهبردهای فراشناختی خواندن (Mokhtari & Reichard, 2002) و اشتیاق تحصیلی (Fredricks et al, 2002) پاسخ دادند و معدل تحصیلی معیار موفقیت تحصیلی دانش آموزان در نظر گرفته شد. ارزیابی مدل پیشنهادی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و با نرم افزار Amos-24 انجام شد. نتایج نشان داد برازش کلی مدل مناسب بود و شاخص های تایید مدل در سطح مناسب بودند. اثر مسقیم مهارت های فراشناختی خواندن، سبک یادگیری درونداد و اشتیاق تحصیلی بر عملکرد تحصیلی (001>p)، اثر مستقیم مهارت های فراشناختی خواندن، سبک یادگیری فهم و اشتیاق تحصیلی بر موفقیت تحصیلی (001>p) و اثر مسقیم مهارت های فراشناختی خواندن، سبک یادگیری ادراک و پردازش بر اشتیاق تحصیلی (001>p)، معنا دار بودند. ضرایب غیرمستقیم نشان داد که سبک یادگیری ادراک و پردازش از طریق اشتیاق تحصیلی، تاثیر غیرمستقیم معناداری بر عملکرد تحصیلی و موفقیت تحصیلی دارند (001>p). بنابراین، می توان نقش سبک های یادگیری، مهارت های فراشناختی خواندن و اشتیاق تحصیلی در عملکرد تحصیلی و موفقیت تحصیلی دانش آموزان را مهم قلمداد کرد.
  کلیدواژگان: عملکرد تحصیلی، موفقیت تحصیلی، مهارت های فراشناختی خواندن، سبک های یادگیری، اشتیاق تحصیلی، دانش آموزان پسر، مقطع متوسطه دوم
 • سجاد شیخ شبانی، عباس امان الهی*، خدیجه شیرالی نیا صفحات 249-260

  هدف این پژوهش پیش بینی سازگاری زناشویی براساس مولفه های قدردانی زناشویی (ادراک قدردانی و ابراز قدردانی) و مولفه های ادراک فروتنی (فروتنی کلی، خودبرتربینی و داشتن دیدگاه درست نسبت به خود) در زنان متاهل شهر اهواز بود. روش پژوهش حاضر همبستگی و از نوع پیش بین بود. جامعه ی آماری این پژوهش زنان متاهل عادی و متقاضی طلاق شهر اهواز در سال 1396 بودند که از بین زنان عادی 100 نفر به روش نمونه گیری در دسترس و 100 نفر زن متقاضی طلاق به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه های سازگاری زناشویی (Spanier, (1976  حالت قدردانی (Mitchell, 2010) و مقیاس فروتنی ارتباطی (Davis, et a, 2011)  بودند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل ممیز استفاده شد. نتایج نشان داد متغیرهای ادراک قدردانی، خودبرتربینی، ابراز قدردانی، فروتنی کلی و داشتن دیدگاه درست نسبت به خود، پیش بین های معنی داری (001/0<p) برای سازگاری زناشویی می باشند. بر اساس این یافته ها ادراک قدردانی، خودبرتربینی، ابراز قدردانی و فروتنی کلی و داشتن دیدگاه درست نسبت به خود نقش مهمی در سازگاری زناشویی زنان دارند (001/0<p).

  کلیدواژگان: سازگاری زناشویی، قدردانی زناشویی، ادراک فروتنی، زنان متاهل
 • مرضیه ملکی، رحمان ساعدی* صفحات 261-269
  هیجانات دقیقا می توانند بر پیش بین های رفتار مانند نگرش ها، اسناد و ادراک تاثیر بگذارند. از آنجایی که نمی توان یک انسان بی احساس، یک سازمان بدون سرنشین یا یک جامعه بدون سازمان را تصور کرد، نقش هیجانات در زندگی انسان کاملا مشهود است. هدف از این پژوهش بررسی رابطه هوش هیجانی با عملکرد حسابرسان بود. جامعه آماری این پژوهش حسابرسان هایی بودند که در موسسات حسابرسی اصفهان مشغول به کار هستند که براساس فرمول کوکران 110 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد و به روش در دسترس پرسشنامه های هوش هیجانی (Bradberry & Greave, 2005) و عملکرد سازمانی (Hersey & Goldsmith, 2003)  در بین آنها توزیع شد و سپس با استفاده از نرم افزار PLS داده های گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت در این راستا پس از اجرای مدل ابتدا با شاخص های مناسب برازش مدل مورد بررسی قرار گرفت سپس فرضیه های تحقیق تجزیه و تحلیل شدند. نتایج این تحقیق نشان داد، هوش هیجانی رابطه مثبتی با عملکرد سازمانی حسابرسان داشته است. به عبارت دیگر با افزایش هوش هیجانی عملکرد حسابرسان افزایش می یابد. یافته های این پژوهش می تواند در اتخاذ تدابیر لازم جهت برگزاری کارگاه های هوش هیجانی جهت ارتقای عملکرد سازمانی حسابرسان ها موثر باشد.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، تجربه کاری حسابرس، عملکرد حسابرسان
|
 • Hossein Matin *, Nasser Yoosefi, Mahya Solgi, Masoumeh Arjmand Mazidi Pages 1-12
  This study was conducted aimed at investigating the effect of couple therapy based Imago Relationship Therapy (IRT) on quality of marital relationship in married women. The research method was semi-experimental (pre-test -post-test with control group). The statistical population of this study was married women with marital conflict referring to Hamedan counseling centers in 2018. To select the sample size, 30 women were selected through convenience and purposeful sampling and were randomly assigned into two experimental (15 member) and control (15 member) groups. the experimental group received treatment for 8 sessions of a 90-minute weekly treatment, and the control group received no intervention during this period. To collect data, the instrument of perceived Relationship Quality Components (PRQC) were employed. The collected data was analyzed using multivariate covariance. Based on the results of multivariable covariance analysis of data, it can be said that Imago Relationship Therapy significantly increases the quality of marital relationship dimensions and all six sub-scales (satisfaction of relationship, trust, commitment, passion and love, intimacy and love) have been made (P<0/05).
  Keywords: couple therapy, imago relationship therapy, quality of marital relationship dimensions, married women
 • Saeideh Kohansal Nalkiashari, Samereh Asadi Majreh *, Bahman Akbari Pages 13-27

  The aim of this study was to determine the effect of family emotional atmosphere on high-risk behaviors  with mediation of  resilience and emotion regulation. The method of this research was descriptive in terms of applied purpose and descriptive-correlational. The statistical population of the study was 850 students of all secondary school students in Langarod city in the academic year 1399-1400, of which 265 statistical samples were selected by multi-stage random-cluster sampling. The  Family Emotional Atmosphere Questionnaire (Hill Burn, 1964), Iranian Adolescents' Risk Scale (Zad Mohammadi  & Ahmadabadi, 2008), Resilience Scale (Conner & Davidson, 2003) and Emotion Regulation (Gross & John, 2002). Structural equation modeling and Amos24 software were used to analyze the data. Findings showed that the emotional atmosphere of the family has a positive and direct effect on resilience (p <0.01), Emotion regulation (p <0.05) Resilience and emotion regulation (p <0.001) have a direct and negative effect on high-risk behaviors. as well as indirect effect of family emotional atmosphere whit medition of resilience and emotion regulation on high-risk behavior.

  Keywords: family emotional atmosphere, high-risk behaviors, resilience, emotion regulation, high school male students
 • Peyman Dousti *, Golnaz Ghodrati, MohammadEsmaeil Ebrahimi Pages 28-37

  This study has been pursued in order to compare the effectiveness of individual and group ACT on both panic and agoraphobia. This research is semi-experimental executed in pre-post forms with two experimental groups, and no control groups. The statistical population of the study consisted of all clients of a psychology clinic in Tehran between February 2018 to June 2018 who had been diagnosed to have panic attack and agoraphobia disorders according to DSM 5 and responses to Barlow and Zinbarg (1996) Panic & Agoraphobia questionnaire. The sample consists of 6 in individual therapy and 10 in group therapy. Individual therapy for per individual was held in eight 60-minute sessions and group therapy was held in eight 120-minute. The therapy plan for both groups included the same practice and discussed topics. Data analysis was done in descriptive statistical method and covariance by SPSS V.22 software. The result manifests group ACT in variables related to panic attack, agoraphobia and fear of crowded places has more effect in comparison with individual therapy. In the case of inner fears, no considerable difference between group therapy and individual therapy was observed. Based on these findings, the variables in which group treatment is effective are more related to interpersonal relationships, but internal fear is more likely to be attributed to individual defects.

  Keywords: acceptance, commitment therapy, Group therapy, Individual therapy, Panic attack, Agoraphobia, Fear, Phobia
 • Ehsan Golestani *, Akbar Atadokht Pages 38-47
  This study aimed to investigate the effect of teaching mindfulness skills on neurological functions in hyperactive students. The method of this study was experimental and pre-test and post-test design with control group. The statistical population of this study was all students of the first high school of Ardebil in the academic year 1397-1398. At first, from of five educational area in Ardabil city, the first area and from of 8 high school on that area, 2 high school were selected by cluster sampling method, and then 36 students with hyperactive symptoms were selected by purposeful sampling method and were assigned to two experimental and control groups each 18 subjects. For collecting data, The SNAP-IV scale (Swanson, Nolan & Pelham, 2001) and The Classic Stroop test software (Khodadadi, Mashhadi & Amani, 2014) were used in the form of pre-test and post-test. Data were analyzed by Levin, Kolmogorov-Smirnov and covariance analysis tests. The results showed that the difference between the score interference and time interference in the post test between the experimental and control groups was significant at the alpha level of 0.05, indicating that the training of mindfulness skills have affects in reducing the interference of the score and the interference of time in the classic Stroop test.
  Keywords: mindfulness, Neurological Functions, hyperactivity, First grade high school
 • Ali Iravani, Ahmad Ghazanfari *, Maryam Chorami Pages 48-63

  The purpose of this study was to investigate the effectiveness and comparison of stress management and cognitive emotion regulation on perceived stress and accidents caused by employees in the field of operation of Isfahan Electricity Distribution Company in 1397. The research, experimental, and statistical Society included all operating personnel. The sample was randomly assigned to 60 people and randomly assigned to 20 people in each of the experimental and control groups. The measurement tool was Cohen et al. (1983) Perceived Stress Questionnaire and a Labor-Invented Research Questionnaire (1397). Two training programs on stress management and cognitive emotion regulation were administered for 8 sessions for experimental groups and the control group was observed. Variables were measured 3 times (pre-test, post-test and follow-up) and the data were collected. The results with the help of statistical tests of mixed variance analysis and post-bin Ferroni comparison the main effect of the group was significant for the perceived negative stress variable (P≥0.01). The stress management training program had a significant effect on negative perceived stress (P<0.01). Educational programs did not have a significant effect on the variable of the accident caused by work. Research results can be a basis for teaching stress management and cognitive emotion regulation in organizations .

  Keywords: stress management, cognitive emotion regulation, perceived stress, work-related accident, Employees of Isfahan Electricity Distribution Company
 • Neda Mellat *, Soqra Ebrahimi Qavam, Masoud Gholamali Lavasani, Esmaeil Sadipour Pages 64-77

  The main purpose of this study was to investigate the effect of stress and egocentricity on depression and aggression mediated by emotion regulation difficulties. The statistical population of this study was adults (20-60 years old) in Isfahan in 2017 and 700 participants were selected by convenience sampling method. The measures consisted of Aggression questionnaire (Bryant & Smith, 2001), the Difficulties in Emotion Regulation Scale (Gratz & Roemer, 2004), the Depression, Anxiety, and Stress Scales (Lovibond & Lovibond, 1995), Psychopathic Personality Inventory-Revised (Sörman, 2016), Symptom Checklist-90- Revised (Derogatis, 1997). The structural equations modeling, Bootstrapping, and analysis of variance method have been used for data analysis.The results confirmed the direct effect of egocentricity on difficulties in Emotion Regulation and aggression. The results showed the direct effect of stress on Emotion Regulation difficulties and depression. Emotion Regulation difficulties have a direct effect on depression and aggression. The mediating analysis showed that stress has an indirect effect on depression mediated by difficulty in emotion regulation. Results highlight the role of emotion regulation difficulties and poverty in the prevalence and persistence of depression and aggression.

  Keywords: egocentricity, Emotion Regulation Difficulties, Stress, Depression, and aggression
 • Ebrahim Mohammadi, Hassan Khoshakhlagh *, Elahe Jalali Pages 78-92

  The aim of the study was to investigate the qualitativestudy to impact of virtual networks and the Internet on parenting and marital relationships. The research method was of qualitative phenomenological method and statistical population of Isfahan couples in the year 2019, were selected by Snowball sampling method . The research tool was a semi-structured interview that the sample reached saturated with 14 people (seven couples) In during the work, interviews recording and implementation and 1793 important phrases were coded and analyzed with Colaizzi analysis method. The problems of marriage and parenting related to virtual networks on a class (communication and marital problems), 3 categories (communication and emotional problems with children, extramarital relations and disruption of marital relations) and 16 conceptual codes were placed. The results showed that improper use caused communication and emotional problems with children, including "neglect of the child, children's complaints, behavioral and emotional problems"; Extramarital relationships include "seeking diversity and entitlement, mistrust, structural change and marital boundaries and virtual seduction." Disruption of marital relationships includes "sexual problems, marital burnout, emotional coldness, and behavioral-emotional problems.

  Keywords: virtual networks, internat, parenting, marital relationships, Qualitative Research
 • Syavash Sheykhalizadeh * Pages 93-108
  The purpose of this study was to investigate the effect of therapeutic painting and play therapy on the creativity and behavioral problems of elementary school students in Tabriz. This was a quasi-experimental design with pre-test and post-test design with control group. The statistical population of this study was all students of primary school boys in Tabriz in the academic year of 2018-2019. Multi-stage random cluster sampling was used to select the sample. First, 4 districts were selected from the districts of Tabriz, and from the schools of that district, three primary schools were randomly selected, and from each of the three schools, 1 class was randomly selected, and then from knowledge. The selected school students were randomly assigned to 45 students in 3 groups, the first experimental painting (15 subjects), the second experimental group of experimental play therapy (15 subjects) and control (15 subjects). The subjects of the first experimental group underwent painting therapy for 10 sessions and the second experimental group underwent therapy for 10 sessions and did not receive any training in front of the control group. Research questionnaires including Creativity Scale (Abedi, 1993) and Behavioral Problems Scale (Rutter, 1976) were selected. Data were analyzed using multivariate analysis of covariance and post-test. The results of this study showed that painting and therapeutic games have an effect on creativity and behavioral problems of students. Also, the results of post hoc test showed that painting therapy has a greater effect on creativity and game therapy on students' behavioral problems. According to the results, painting therapy and play therapy have been effective in improving creativity and reducing students' behavioral problems. As a result, it seems necessary to create the necessary grounds for holding painting therapy and play therapy sessions in schools, which can be effective in improving the psychological and educational status of these students.
  Keywords: Creativity, behavioral problems, Painting therapy, play therapy, Elementary Students
 • Mojtaba Rahimi, Hossein Molavi *, Mojtaba Ansarishahidi, Akram Dehghani Pages 109-121

  The purpose of this study was to determine validation and  standardization of Four Factor Parenting Questionnaire in mothers of elementary school students. Therefore 200 mothers who referred to the Psychological Services and counseling center of Isfahan ministry of Education were randomly through convenience sampling  selected and were asked to answer the Baumrind Parenting Style Inventory (Baumrind) and the items of Four Factor Parenting Questionnaire that is designed by Shyny (2017) based on  the eastern parenting cultural context. The results of confirmatory factor analysis showed that the four factor model fitted the data on the factors were named: Authoritarian, Authoritative, Permissive and Uninvolved (P-VALUE=0.00000). Also the concurrent validity coefficients of the questionnaire with the Baumrind Parenting Style Inventory were satisfactory.  The cronbach alpha coefficients of the factors were also higher than .80.  The results show that the Four Factor Parenting Questionnaire has appropriate characteristics and totally can be used in the Iranian sample and can use it for treatment aims and research.

  Keywords: Validation, standardization, Parenting styles, reliability
 • Maryam Sepyani, Malihe Sadat Kazemi * Pages 122-134

  The purpose of this study was to determine the effect of mindfulness training on body image, impulsivity and social adjustment in obese girls in Najafabad city. The research method was quasi-experimental, pre-test and post-test with control group. And the Statistical population, was all the obese girls at the first half of 1397 in Najafabad city . At first, 30 female high school students in grade 1 and 2 with a range of 14 to 18 years old who were considered obese according to the body mass index (BMI) were selected purposefully. Then they were randomly assigned to control and experimental groups (each group was 15). Both groups answered to three questionnaires before training: Multidimensional Body Relationships, (Cache, 1990), Barratt impulsivity Inventory,  (Patton, Stanford & Barratt, 1995) and California Social Adaptation Inventory (Thorpe, Clark & Tiegs, 1939). The experimental group underwent mindfulness training (8 sessions; 90 minutes) and after completing the training, the questionnaires were completed by both groups. Data were analyzed using multivariate covariance with SPSS 21 software. The findings showed that there was a significant difference between the experimental and control groups in body image, impulsivity and social adjustment (P <0.01). Also, a comparison of the scores in the post-test scores of the antisocial orientation component showed that the experimental group obtained higher scores than the control group and showed that the experimental group, after training the mindfulness training, in the anti-antithesis component. It has had better social, adaptability and performance. Therefore, Mindfulness training can be effective in improving body image, impulsivity and social adaptability.

  Keywords: mindfulness, body image, impulsivity, social adjustment, Obesity
 • Zeinab Sadat Hoseini, Vahid Ahmadi *, Mami, Shahram Pages 135-145
  This research was aimed to investigating the effectiveness of self- compassion therapy on worry and rumination among methamphetamine abusers. The research is a semi-experimental one with pretest-posttest design and control group. The research population includes all the male addicted consumers of methamphetamine who referred  to addiction treatment clinics in Kermanshah in year 2019. 30 people selected in the form of voluntary purposive method, were selected and randomly assigned to experimental and control groups each of which included 15people. The subjects of the experimental group received the self- compassion therapy program during eight 90-min sessions. Research assessment tools included Penn State Worry Questionnaire (Molina & Borkovec, 1994) and Cognitive Avoidance Questionnaire (Nolen-Hoeksema & Morrow, 1991). The results of the multivariate analysis of covariance showed that self- compassion therapy was significant effectived on reducing worry and rumination (p< 0/001). Based on the the negative psychological consequences of the use of stimulants and the accompanying psychological and physical harms that can endanger the health of the addict and society, it is necessary attention to provide effective psychological interventions in addiction treatment centers such as self- compassion therapy to reduceing worry and rumination.
  Keywords: self- compassion therapy, worry, rumination, Methamphetamine
 • Roodabeh Bakhtiyari, Seyed mohammadjavad Mousavi Nia *, Marziye Laghaei, Nasrin Arshadi Pages 146-158

  The purpose of this study was investigating the effect of proactive personality, cognitive abilities and emotional stability on subjective career success through mediating role of self-efficacy. The research method is correlation of structural equation modeling and statistical population was the female managers of governmental organizations in ahvaz that 120 managers were studied by available sampling method. Research tools include careers success questionnaire   (Gattiker & Larwood, 1986), proactive personality scale (Seibert et al., 1999), cognitive abilities questionnaire (nejati, 1392), emotional stability taken from Big Five Questionnaire (Caprara et al., 1993) and self-efficacy scale (Sherer et al., 1982). Data analysis was performed by structural equation modeling method. The findings showed that direct effect of proactive personality and self-efficacy on subjective career success and direct effect of proactive personality, cognitive abilities and emotional stability on self-efficacy were significant (p< 0/001). Also the indirect effect of proactive personality, cognitive abilities and emotional stability on subjective career success was significant with the mediating role of self-efficacy (p< 0/001). Based on this, it can be concluded that proactive personality, both directly and through self-efficacy, affects the subjective career success. In addition, cognitive abilities and emotional stability through mediating self-efficacy improve subjective career success.

  Keywords: subjective career success, proactive personality, Cognitive Abilities, emotional stability, Self-efficacy, female managers
 • Bahar Moghaddami, MohammadMehdi Jahangiri * Pages 159-175

  The aim of this study was to predict the tendency to high-risk behaviors based on brain-behavioral system and personality traits with the mediating role of parenting in Secondary school students in Qom province. The presented research is of correlational type and the statistical population includes all students under 18 years of high school in Region 4 of Qom province in the academic year of 1998-99. (2011) complemented the behavioral brain system (Carver and White, 1994), parenting styles (Bamrind, 1972), and Hexago personality traits (Ashnon and Lee, 2000). Based on the results of this study, the proposed model of optimal fit was allowed. In general, the court results of all direct routes were significant (P <0.01). The indirect path of parenting styles was also significant for high-risk behaviors through personality traits and brain-behavioral systems. The seismic model uses optimal well-being and is an important step in identifying the factors influencing high-risk behaviors; You may be able to use it as a role model for developing risk-reducing behavior programs.

  Keywords: high risk behaviors, Brain Behavioral System, Parenting styles, Personality traits
 • Narges Sadat Mortazavi, Hamidreza Oreyzi * Pages 176-187

  The purpose of this study was to investigate the relationship organization constraint with counterproductive behavior of Isfahan's Mobarakeh Steel Company employees considering moderator role of negative affect. Organizational constraint is frustrating work condition beyond the control of employees that prevent them from completing their work related tasks. Research design was relational and type of moderating analysis and Participants in this study were 319 employees of Isfahan's Mobarakeh Steel Company that Sample Available were selected. The instruments used included The Organizational Constraints Scale (Spector & Jex,1998), Job Related Affects Scale(Fox & Spector,1999) and Counterproductive Work Behavior Index(Fox, Spector & Miles ,2001). Data was analyzed using the hierarchical regression and moderate analysis. The findings indicated that the high organization constraint, their counterproductive behavior increases, when employees have high negative affect. Also moderating effect of negative affect at relationship between organization constraint and counterproductive behavior in the workplace was confirmed (P<0/01).

  Keywords: negative affect, counterproductive behavior, organization constraint, Isfahan's Mobarakeh Steel Company
 • Hosein Kiaee Rad, Reza Pasha *, Parviz Askary, Behnam Makvandi Pages 188-204
  This study aimed to investigate the effect of schema therapy on extramarital relationships and domestic violence in women with emotional divorce. The research method was semi experimental with pre-protest, follow-up and control group. The statistical population of this study was women with emotional divorce referred to counseling centers and social emergency centers in 123 Dezful of County. 40 women with emotional divorce who obtained above 8 score on this scale were selected as a sample by the available sampling method and randomly assigned to two groups of 20 participants (experimental and control). For the experimental group, schema therapy was performed in 16 sessions in 2 months. Emotional Divorce Scale (Gottman, Gottman & Silver, 1995), Domestic Violence against Women Scale (Haj-Yahia, 1999), and Attitudes Toward Infidelity Scale (Whatley, 2012) were used as the evaluation tools in the pre-test, post-test and follow-up. Finally, the data were analyzed by SPSS software version 24 using analysis variance of with repeated measures. The results showed that schema therapy is effective in reducing extramarital relationships and domestic violence, and this result was stable in the follow-up phase (p <0.01). According to the results obtained, and the continuation of its effect in the follow-up phase, the use of schema therapy is recommended to reduce extramarital affairs and domestic violence in women involved in emotional divorce.
  Keywords: Schema Therapy, domestic violence, extramarital relationship, Women
 • Ezzatollah Ghaampour, Masood Sadeghi, Samira Ghare Veysi, Majid Soleimani * Pages 205-219

  The purpose of this study was to investigate the effect of school cohesion on bullying with the mediation of parenting styles. The research method is descriptive and of correlational type. All secondary high school male students in Sanandaj at the number of 7618, who studied in the first semester of the 2018-2019 academic years formed a statistical population of the study, among which 366 students accidentally entered the sample in several stages. The research tools included Espelage & Holt's bullying scale (2001), school cohesion scale of Springer et al. (2009) and Bumrind’s parenting styles questionnaire (1972). The statistical method used was multiple regression analysis and path analysis. According to the findings, the direct effect of school cohesion on victimization, bullying, powerful parenting style and authoritarian parenting style (P <0.01) was significant. The indirect effect of school cohesion on victimization mediated by authoritarian parenting style was significant (P <0.05). The indirect effect of school cohesion on bullying mediated by powerful and authoritarian parenting styles was significant (P <0.05). The results show the importance of school and parenting styles in controlling passive and active behaviors in bullying. Therefore, bullying can be reduced by teaching parents how to use the right parenting style and teaching teachers how to increase their interest and attract students to school.

  Keywords: bullying, school cohesion, Parenting styles, male students, Secondary High School
 • Halimeh Sadeghi, Kiiumars Farahbakhsh Pages 220-231

  The purpose of this research was to study the effect of "solution-focused" group counseling on academic buoyancy of high-school female  students. The research method was semi-experimental (two groups with pre-test and post-test). The statistical population included all high school female  students in the academic year of 2015-2016 (1394-95s.c.) in Najaf Abad City. Therefore, 34 students were chosen by using random cluster sampling and randomly assigned into 2 groups (17 control group and 17 experimental group). The experimental group participated in 6-sessions, 90 minute each of, "solution-focused" group counseling program. The assessment instruments included the "SBI"(Student Buoyancy Instrument) Questionnaire (Comerford, Batteson, & Tormey, 2015) that translated and normalized by the researcher. The data of the research were analyzed by using analyses of Covariance. The results showed that there were significant differences between the two groups in terms of academic buoyancy (p=0/032), and all of its factors (p<0.001). This results indicated that solution-focused group counseling increased academic buoyancy and all of its factors. Therefore, changing students' perspectives, focusing more on solutions and choosing useful and effective solutions provide suitable ground for increasing students’ capacity to successfully overcome setback and challenge that is typical of the ordinary course of everyday academic life.

  Keywords: Academic buoyancy, Female Student, high-school, solution –focused counseling
 • Abbas Panahande *, Hossein Davoodi, Davood Taghvaie, Sohrab Abdi Zarrin Pages 232-248
  The purpose of this study was to determaine the structural equation model of academic prformance and academic success based on learning styles and metacognitive skills of reading by mediating role of academic engagement in male students in the secondary schoos. The statistical population consisted of all male students of secondary schools in Isfahan city in academic year of 2019-20. By using of cluster sampling method, 225 male students were selected as the sample. Participants responded to Fam & Taylor's (1999) Academic Performance Questionnaire, Felder & Slomon's (1996) Learning Styles Questionnaire, Friedrichs et al.'s (2004) Academic Engagement Questionnaire, and Metacognitive Reading Strategies Inventory (Mokhtari & Reichard, 2002). Academic grade point average was used as a criteria for academic success. Evaluation of the proposed model was performed using structural equation modeling by software of Amos-24. The results showed that the direct effect of input learning style, metacognitive skills of reading and academic engagement on academic performance (p<0.001), direct effect of cognitive learning style, metacognitive skills of reading and academic engagement on academic success (p<0.001) and direct effect of cognitive learning Intuitive and metacognitive skills of reading significant on the academic engagement (p<.001). Indirect coefficients also showed that perceptual and processing learning style through academic engagement had a significant indirect effect on academic performance and success(p<0.001). Therefore, the role of learning styles, metacognitive skills of reading and academic engagememt on academic performance and academic success are important.
  Keywords: Academic Performance, academic success, learning styles, metacognitive skills of reading, academic engagememt, male students, Secondary schools
 • Sayed Sajad Mohammadi Shykhshabani, Abbas Amanelahi *, Khadijeh Shiralinia Pages 249-260

  The aim of this study was to predict marital adjustment based on the marital gratitude component (felt gratitude and express gratitude) and humility perceptions component (global humility, superiority and accurate view of self)  among married women in Ahvaz city. The present research method was correlational and predictive. The statistical population of this study was ordinary married women and divorce applicants in Ahvaz in 1396. Among ordinary women, 100 were selected by available sampling method and 100 divorced women were selected by purposive sampling method. The instruments for data gathering included Dyadic Adjustment Scale (Spanier, 1976), gratitude state (Mitchell, 2010) and relational humility scale (Davis, et al…, 2011). For the analysis of the data, discriminant analysis method was used. Results showed that felt gratitude, superiority, felt gratitude, express gratitude, global humility, superiority and accurate view of self were significant prediction for marital adjustment of  married women. ( p< 0/001). Accordin to this finding felt gratitude, superiority, felt gratitude, express gratitude, global humility, superiority and accurate view of self has an important role in marital adjustment. ( p< 0/001)

  Keywords: marital adjustment, marital gratitude, humility perception, married women
 • Marziyhe Maleki, Rahman Saedi * Pages 261-269
  Emotions can precisely influence the predecessors of behaviors such as attitudes, attributes, and perceptions. Since one can not imagine an emotionless human being, an unmanned organization or a society without organization, the role of emotions in human life is quite obvious. The purpose of this study was to investigate the effects of emotional intelligence on auditors' performance. For this purpose, to test the hypotheses, the statistical population of this study was the auditors working in Isfahan auditing firms. Based on Cochran's formula, 110 people were considered as a sample and a questionnaire was randomly distributed among them. Data collection tool was a standard questionnaire Emotional intelligence (Bradberry & Greave, 2005) and organizational performance (Hersey & Goldsmith, 2003). Also, the collected data were analyzed using PLS software. In this regard, after the implementation, first the appropriate fit indices were examined, then the research hypotheses were analyzed. The results of this study showed that intelligence Emotion has had a positive effect on auditors' performance. In other words, with the increase of emotional intelligence, the performance of auditors increases. Findings of this study can be effective in taking the necessary measures to hold emotional intelligence workshops to improve the organizational performance of auditors.
  Keywords: emotional intelligence, Auditor's Work Experience, Performance of Auditors