فهرست مطالب

پژوهشهای تولیدات دامی - پیاپی 38 (زمستان 1401)

فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی
پیاپی 38 (زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/11/08
 • تعداد عناوین: 20
|
 • سعید هونجانی، سید داود شریفی*، رضا صادقی، شکوفه غضنفری صفحات 1-7
  مقدمه و هدف

  با گسترش روزافزون صنعت مرغداری و پرورش مرغ گوشتی نگرانی ها برای داشتن خوراک عاری از عوامل بیماری زا، و در نتیجه تولید محصول با کیفیت و سالم رو به افزایش است. بنابراین ضد عفونی صحیح و کارآمد خوراک طیور همراه با حفظ ماهیت اصلی خوراک اهمیت فراوانی دارد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر گازدهی جیره جوجه های گوشتی با گاز ازن بر بار میکروبی و کیفیت خوراک بود.

  مواد و روش ها

  از تعداد 432 قطعه جوجه گوشتی نر تجاری سویه راس در یک آزمایش فاکتوریل 2×3 با سه سطح از گاز ازن (صفر، 20 و 30 پی پی ام) و دو سطح چربی کم و زیاد (1/5 و 2 درصد روغن گیاهی به ترتیب برای دوره رشد و پایانی و 3 و 4 درصد روغن گیاهی به ترتیب در دوره رشد و دوره پایانی) در قالب طرح کاملا تصادفی با 6 تیمار و 4 تکرار استفاده شدند. جیره های به مدت 120 دقیقه در دو غلظت 20 و 30 پی پی ام ازن دهی شدند. میزان افلاتوکسین B1، بار میکروبی و فراوانی قارچ ها در خوراک و همچنین اکسیداسیون لیپیدهای خوراک جوجه های گوشتی بعد از ازن دهی اندازه گیری شد.

  یافته ها

  در هیچ یک از نمونه های خوراک مربوط به دوره رشد و پایانی، آفلاتوکسین B1 یافت نشد. میزان اکسیداسیون لیپید خوراک در جیره های گازدهی شده با 30 پی پی ام به طور معنی داری بیشتر از جیره های بدون گازدهی بود (0/05<p).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج حاصل از این آزمایش، استفاده از گاز ازن برای ضدعفونی کردن جیره کامل جوجه های گوشتی علی رغم نابودی و غیر فعال سازی میکروب ها و قارچ های موجود در خوراک، سبب افزایش اکسیداسیون چربی های جیره می شود.

  کلیدواژگان: جمعیت میکروبی، جوجه های گوشتی، خوراک کامل، کیفیت خوراک، گاز ازن
 • مژگان سلمانیان، محمود شمس شرق*، احد یامچی، محمدحسین محمدی قاسم ‎آبادی صفحات 8-18
  مقدمه و هدف

  افزودن آنزیم فیتاز به جیره طیور برای آزاد سازی فسفر از فیتات گیاهی ضروری است. این تحقیق با هدف، مقایسه اثر افزودنی خوراکی (مخمر غیرنوترکیب، مخمر نوترکیب مولد فیتاز و آنزیم فیتاز تجاری هوستازایم پی) در جیره‎ های بر پایه گندم یا ذرت بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه، جمعیت میکروبی سکوم و خصوصیات استخوان درشت نی جوجه‎های گوشتی طراحی و اجرا گردید.

  مواد و روش‎ها: 

  این مطالعه با استفاده از 672 قطعه جوجه‎ گوشتی یک روزه سویه هوبارد فلکس در قالب طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل 2×4 انجام گرفت. هشت تیمار آزمایشی در 6 تکرار (14 قطعه پرنده در هر تکرار) شامل دو تیمار بدون افزودنی، دو تیمار آنزیم فیتاز حاصل از ساکارومایسس بولاردی نوترکیب (500 واحد)، دو تیمار ساکارومایسس بولاردی غیرنوترکیب و دو تیمار آنزیم فیتاز 10 هزار هوستازایم-پی (500 واحد) در جیره های بر پایه ذرت یا گندم بودند. تلفات به صورت روزانه جمع آوری شد. میانگین وزن زنده و خوراک مصرفی تیمار های آزمایشی در سن 10، 24 و 41 روزگی ثبت گردید. برای اندازه‎گیری خصوصیات لاشه، جمعیت میکروبی سکوم و خصوصیات استخوان درشت‎نی دو پرنده (یک نر و یک ماده) از هر تکرار در سن 41 روزگی کشتار شد.

  یافته‎ ها: 

  افزودن مخمر نوترکیب مولد آنزیم فیتاز به جیره در مقایسه با آنزیم هوستازایم سبب افزایش معنی‎ دار وزن زنده در سن 10 روزگی شد (0/05≥p). اثر افزودنی (آنزیم فیتاز هوستازایم، مخمر نوترکیب و غیر نوترکیب) سبب کاهش مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی در سن 41 روزگی شد (0/05≥p). وزن نسبی سنگدان در جیره بر پایه ذرت بیشتر از جیره بر پایه گندم بود (0/05≥p). اثر افزودنی برای وزن نسبی قلب و ژژنوم معنی‎دار بود (0/05≥p). به نحوی که وزن نسبی قلب در تیمار مخمر غیرنوترکیب کمتر از دو تیمار بدون افزودنی و تیمار آنزیم فیتاز هوستازایم-پی بود (0/05≥p). همچنین دو تیمار آنزیم فیتاز هوستازایم و مخمر نوترکیب نسبت به سایر تیمارها، باعث کاهش معنی‎دار وزن ژژنوم شد (0/05≥p). جمعیت میکروبی سکوم در جیره بر‎پایه گندم نسبت به ذرت کاهش معنی‎داری داشت (0/05≥p) و همچنین تیمارهای مخمر نوترکیب و غیرنوترکیب باعث کاهش معنی‎دار جمعیت باکتری‎ها شدند (0/05≥p). جوجه های تغذیه شده با جیره حاوی آنزیم فیتاز مخمر نوترکیب نه تنها بیشترین مقدار عناصر فسفر و منیزیم ابقاء شده در خاکستر استخوان درشت نی بلکه بیشترین مقاومت استخوان درشت‎نی را نسبت به سایر تیمارها داشتند (0/05≥p).

  نتیجه‎ گیری:

   در نتیجه، یافته‎ های این تحقیق نشان داد که افزودن آنزیم فیتاز به جیره باعث کاهش مصرف خوراک، بهبود ضریب تبدیل غذایی و کاهش وزن نسبی ژژنوم گردید. تیمارهای مخمر نوترکیب و غیر نوترکیب منجر به کاهش معنی‎دار جمعیت میکروبی سکوم شد. افزایش درصد عناصر ذخیره شده در خاکستر استخوان درشت نی و مقاومت این استخوان در برابر شکنندگی بیانگر برتری آنزیم فیتاز مخمر نوترکیب نسبت به فیتاز تجاری هوستازایم بود. با توجه به عدم تاثیر معنی‎ دار نوع دانه غله بر عملکرد پرنده، می‎توان از گندم داخلی در صورت مازاد بودن به جای ذرت در جیره جوجه گوشتی استفاده نمود.

  کلیدواژگان: آنزیم فیتاز، جوجه گوشتی، ذرت، گندم، مخمر پروبیوتیک ساکارومایسس بولاردی
 • سودابه پرهیزکار، مجتبی زاغری*، مهدی ژندی صفحات 19-27
  مقدمه و هدف

  باسیلوس کوآگولانز سویه جدیدی از گروه پروبیوتیک هاست که علاوه بر اسپوردار بودن، موجب تحریک ترشح لاکتیک اسید در دستگاه گوارش می شود.  این آزمایش به منظور مطالعه اثر باسیلوس کوآگولانز1 بر صفات عملکردی و فلور میکروبی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی سویه راس 308 انجام شد.

  مواد و روش ها

  به منظور مطالعه اثر مکمل پروبیوتیکی باسیلوس کوآگولانز در تغذیه جوجه های گوشتی، آزمایشی روی تعداد 960 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس 308 با میانگین وزن 0.12±40 گرم در قالب طرح کاملا تصادفی و در چهار گروه آزمایشی انجام شد . هر گروه آزمایشی شامل  12 تکرار 20 تایی بود.  دوره های تغذیه ای شامل دوره آغازین (10-1 روزگی) ، دوره رشد (25-11 روزگی) و دوره پایانی (42-26 روزگی) بود.  گروه های آزمایشی شامل 1) جیره پایه بدون استفاده از باسیلوس کوآگولانز، 2) جیره پایه با اضافه کردن مکمل پروبیوتیکی به میزان 400 گرم در تن خوراک2 در دوره آغازین و رشد و 200 گرم در تن خوراک3 در دوره پایانی، 3) جیره پایه با اضافه کردن مکمل پروبیوتیکی به میزان 400 گرم در تن خوراک در دوره آغازین و  200 گرم در تن خوراک در دوره رشد و پایانی و 4) جیره پایه با اضافه کردن مکمل پروبیوتیکی به میزان 200 گرم در تن خوراک در دوره های آغازین، رشد و پایانی. صفات تولیدی شامل افزایش وزن بدن، خوراک مصرفی، ضریب تبدیل غذایی در پایان هر یک از دوره های آغازین، رشد و پایانی اندازه گیری شد. در روزهای هفتم و 40ام، دو قطعه جوجه از هر تکرار با گاز دی اکسید کربن کشتار شدند و روده کور آن ها جدا شد. این نمونه ها طی پروتکل های مشخص، برای شمارش کلستریدیوم پرفرجنس4،ای کولای، المونلا، استرپتوکوکوس5 و لاکتوباسیلوس ها6 به آزمایشگاه ارسال شدند. همچنین دمای کلوآک تمامی جوجه های باقیمانده در طرح آزمایشی در روز 40 آزمایش اندازه گیری شد. میزان کل نیتروژن دفعی محتویات بستر و pH محتویات بستر در روز 40 اندازه گیری شد.

  یافته ها

  مصرف باسیلوس کوآگولانز بر افزایش وزن جوجه ها تا 42 روزگی تاثیر معنی داری نداشت ولی نسبت به گروه شاهد، گروه های دریافت کننده باسیلوس کوآگولانز افزایش وزن بالاتری را نشان دادند. در دوره آغازین و پایانی، مصرف باسیلوس کوآگولانز موجب کاهش مصرف خوراک شد (0/05≤p). در 42 روزگی، گروه های دریافت کننده باسیلوس کوآگولانز، ضریب تبدیل پایین تری را نسبت به گروه شاهد نشان دادند. افزودن باسیلوس کوآگولانز به جیره غذایی جوجه های گوشتی در 40 روزگی اثر معنی داری بر افزایش جمعیت لاکتوباسیل ها داشت (0/05≥p). از طرف دیگر،  با مصرف باسیلوس کوآگولانز، کاهشی در جمعیت باکتریایی کلستریدیوم ها، استرپتوکوک ها و اشرشیا کولی7 دیده شد (0/05≥p).  نتایج این آزمایش نشان می دهد که جوجه های گوشتی دریافت کننده باسیلوس کوآگولانز، میزان نیتروژن8 فرار مدفوع کمتری نسبت به گروه شاهد تولید کرده اند (0/05≥p). همچنین، استفاده از این ترکیب باکتریایی در جیره جوجه های گوشتی سبب کاهش دمای کلوآک جوجه ها نسبت به گروه شاهد شده است (0/05≥p). افزودن این باکتری به جیره جوجه های گوشتی اثری بر pH بستر نداشت (0/05≥p).

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که مکمل سازی جیره با باسیلوس کوآگولانز سبب افزایش وزن بدن و کاهش ضریب تبدیل غذایی و تعادل جمعیت میکروبی مفید دستگاه گوارش می شود.

  کلیدواژگان: باسیلوس کوآگولانز، جوجه گوشتی، عملکرد، فلور میکروبی، نیتروژن بستر
 • زهرا کریمی بانریوند، منصور رضایی*، محمد کاظمی فرد، محمدعلی تاجیک قنبری صفحات 28-37
  مقدمه و هدف

  این آزمایش به منظور بررسی اثرات کنجاله تخم آفتابگردان تخمیر شده با قارچ آسپرژیلوس نایجر و همچنین پروبیوتیک ساکارومایسس سرویزیه بر ریخت شناسی، جمعیت میکروبی قسمت های مختلف روده و برخی از پارامترهای هضمی طراحی شد.

  مواد و روش ها

  این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی، با 200 قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه سویه تجاری راس 308، در پنج تیمار، پنج تکرار و  هشت قطعه جوجه در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: 1- جیره حاوی کنجاله آفتابگردان تخمیر شده توسط قارچ آسپرژیلوس نایجر 2- جیره حاوی کنجاله آفتابگردان تخمیر شده توسط مخمر ساکارومایسس سرویزیه 3- جیره حاوی کنجاله آفتابگردان تخمیر شده توسط هر دو قارچ آسپرژیلوس نایجر و مخمر ساکارومایسس سرویزیه 4- جیره حاوی کنجاله آفتابگردان بدون فرآوری 5- جیره شاهد بر پایه ی ذرت و سویا. اثر تیمارها در پایان دوره 39 روزه پرورش، بر ریخت شناسی ایلیوم، گرانروی، جمعیت میکروبی و pH محتویات روده جوجه های گوشتی بررسی شد.

  یافته ها

  نتایج ریخت شناسی روده نشان داد که بیشترین ارتفاع پرز و نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپ در ایلیوم مربوط به پرندگان تغذیه شده با تیمار تخمیر شده با قارچ آسپرژیلوس نایجر بود (0/05>p)،  مقدار گرانروی در دو بخش ژژنوم و ایلیوم روده کوچک در هر سه تیمار حاوی کنجاله آفتابگردان تخمیر شده نسبت به تیمار حاوی کنجاله آفتابگردان بدون فرآوری بیشتر شد (0/05>p). در بین این تیمار ها، تیمار حاوی کنجاله آفتابگردان تخمیر شده توسط قارچ آسپرژیلوس نایجر بیشترین نزدیکی را با تیمار شاهد بر پایه ذرت و سویا داشت (0/05>p). جمعیت کلی فرم دیودنوم در تیمار حاوی کنجاله آفتابگردان تخمیر شده توسط قارچ آسپرژیلوس نایجر (5/41) و همچنین تیمار حاوی کنجاله آفتابگردان تخمیر شده توسط هر دو قارچ و مخمر (5/35) نسبت به تیمار شاهد (5/07)  افزایش معنی داری داشت، به طوری که بیشترین جمعیت باکتری های هوازی این بخش مربوط به تیمار حاوی کنجاله آفتابگردان تخمیر شده توسط مخمر ساکارومایسس سرویزیه (5/45) بود (0/05>p). بالاترین جمعیت لاکتوباسیلوس و  باکتری های هوازی در قسمت ژژنوم به ترتیب مربوط به تیمار حاوی کنجاله آفتابگردان تخمیر شده توسط قارچ آسپرژیلوس نایجر (5/16) و تیمار شاهد بر پایه ذرت و سویا (6/49) بود (0/05>p). بیشترین جمعیت باکتری های لاکتوباسیلوس در ایلیوم مربوط به تیمار حاوی کنجاله آفتابگردان تخمیر شده توسط قارچ آسپرژیلوس نایجر (5/92) و تیمار حاوی کنجاله آفتابگردان بدون فرآوری (5/95) بود (0/05>p). همچنین بیشترین جمعیت باکتری های کلی فرم (5/43) و هوازی (7/61) در این قسمت نیز مربوط به تیمار حاوی کنجاله آفتابگردان تخمیر شده توسط قارچ آسپرژیلوس نایجر بود (0/05>p).  جمعیت باکتری های کلی فرم، لاکتوباسیلوس و هوازی در سکوم در همه تیمار ها نسبت به تیمار شاهد بر پایه ذرت و سویا بیشتر بود (0/05>p). بالاترین میزان pH دیودنوم و ژژنوم مربوط به تیمار شاهد بر پایه ذرت و سویا بود (0/05>p).

  نتیجه گیری

  نتایج این آزمایش نشان داد که فرآوری کنجاله تخم آفتابگردان با قارچ آسپرژیلوس نایجر و مخمر ساکارومایسس سرویزیه سبب کاهش pH محتویات دستگاه گوارش، افزایش کل جمعیت میکروبی، کاهش کلی فرم و افزایش لاکتوباسیلوس و بهبود ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی می شود.

  کلیدواژگان: آسپرژیلوس نایجر، جمعیت میکروبی روده، جوجه گوشتی، ریخت شناسی روده، ساکارومایسس سرویزیه و کنجاله آفتابگردان
 • رباب احمدی، مجید متقی طلب*، مریم رویان، رامین صیقلانی صفحات 38-48
  مقدمه و هدف

  در سال های اخیر بسیاری از کشورها استفاده از آنتی بیوتیک های محرک رشد را به دلیل اثرات سوء آن ها بر سلامت انسان و حیوان ممنوع یا محدود اعلام نموده اند. پروبیوتیک ها به عنوان جایگزین آنتی بیوتیک های محرک رشد، نقش مهمی در بهبود عملکرد، سلامت و افزایش کیفیت تولیدات دامی دارند. لاکتوباسیلوس ها از جمله باکتری های غالب پروبیوتیکی محسوب می شوند. در این مطالعه تاثیر دو سویه ی لاکتوباسیلوس روتری جدا سازی شده از دستگاه گوارش مرغ های بومی شمال غرب و جنوب غرب ایران بر عملکرد، خصوصیات لاشه، فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی مورد بررسی قرار گرفتند.

  مواد و روش ها

  در این آزمایش از 300 قطعه جوجه ی گوشتی نر سویه ی آربراکرز پلاس در قالب طرح کاملا تصادفی در 5 تیمار، 4 تکرار و 15  قطعه جوجه در هر تکرار استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1- جیره ی پایه به عنوان تیمار کنترل، 2- جیره ی پایه + آنتی بیوتیک آویلامایسین، 3- جیره ی پایه + پروبیوتیک تجاری بایوپول، 4- جیره ی پایه + ایزوله ی لاکتوباسیلوس روتری  MG547731(Plr2) و 5- جیره ی پایه + ایزوله ی لاکتوباسیلوس روتری MG547727 (Plr3) بودند.

  یافته ها

  نتایج این آزمایش نشان داد که تیمارهای حاوی پروبیوتیک تجاری، آنتی بیوتیک و تیمار ایزوله ی لاکتوباسیلوس روتری Plr2 باعث افزایش معنی دار افزایش وزن روزانه در دوره پایانی شد (0/05<p). ایزوله های بومی و پروبیوتیک تجاری به طور معنی داری موجب کاهش وزن نسبی سنگدان و پیش معده شدند (0/05<p) اما اختلاف معنی داری در وزن نسبی سایر اجزای لاشه جوجه های گوشتی مشاهده نشد (0/05>p). پس از اولین تزریق SRBC، تیمارهای حاوی آنتی بیوتیک و ایزوله ی لاکتوباسیلوس روتری (Plr2) منجر به افزایش معنی دار ایمنوگلوبولین M (0/05<p) و پس از دومین تزریق، تیمارهای حاوی ایزوله ی لاکتوباسیلوس روتری (Plr2) و پروبیوتیک تجاری منجر به افزایش معنی دار ایمنوگلوبولین G و کل شدند (0/05<p). عیار تیتر آنتی بادی علیه واکسن نیوکاسل اختلاف معنی داری را بین تیمارها با گروه کنترل نشان نداد (0/05>p). در میزان گلوکز، کلسترول، تری گلیسرید، VLDL و LDL سرم تفاوت معنی داری بین تیمارها با گروه کنترل به دست نیامد (0/05>p). استفاه از آنتی بیوتیک باعث کاهش غلظت HDL سرم نسبت به سایر تیمارهای آزمایشی شد (0/05<p).

  نتیجه گیری

  افزودن ایزوله های لاکتوباسیلوس روتری بومی به جیره می تواند اثرات مثبتی مشابه پروبیوتیک تجاری بر عملکرد، ایمنی و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی داشته باشد.

  کلیدواژگان: آنتی بیوتیک، پاسخ ایمنی، جوجه های گوشتی، فراسنجه های خونی، لاکتوباسیلوس
 • مرتضی پاشایی جلال، لیلا سلیمانی، سید داود شریفی*، شیرین هنربخش صفحات 49-57
  مقدمه و هدف

  با افزایش هزینه های تغذیه و نگرانی ها از آلودگی های زیست ‎محیطی ناشی از دفع ازت و فسفر، یافتن راه کارهایی برای افزایش زیست فراهمی مواد مغذی از جمله فسفر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این آزمایش بررسی تاثیر ترکیب فیتاز و سین بیوتیک در جیره هایی با کمبود فسفر بر عملکرد جوجه های گوشتی 100 بود.

  مواد و روش ها: 

  از تعداد 360 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار، 4 تکرار و 18 پرنده در هر تکرار استفاده شد. پرندگان در هفت روز ابتدایی با جیره یکسان تغذیه شدند و جیره های آزمایشی از سن 8 روزگی در اختیار آنها قرار گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل 1- جیره حاوی سطح توصیه شده فسفر (شاهد)، 2- جیره با سطح فسفر کمتر از میزان توصیه شده (75 درصد میزان توصیه شده؛ (جیره کم فسفر)، 3- جیره کم فسفر + آنزیم فیتاز، 4- جیره کم فسفر + سین بیوتیک، 5- جیره کم فسفر + آنزیم فیتاز + سین بیوتیک بودند. وزن بدن و مصرف خوراک در هر دوره اندازه گیری و میزان افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک محاسبه شد. در پایان دوره هم غلظت سرمی کلسترول، لیپوپروتیین با چگالی بالا (HDL) و لیپوپروتیین با چگالی کم (LDL) و آنزیم آلانین آمینوترانسفراز (ALT) اندازه گیری شد.

  یافته ها: 

  در دوره رشد (7-24 روزگی) افزایش وزن پرندگانی که جیره های حاوی فیتاز، سین بیوتیک و سین بیوتیک به همراه فیتاز دریافت کردند بیشتر از پرندگان تغذیه شده با جیره شاهد یا جیره با کمبود فسفر بود و این پرندگان وزن زنده بالاتری داشتند (0/05<p). بازده لاشه تحت تاثیر مصرف سین بیوتیک، فیتاز و ترکیب سین بیوتیک و فیتاز قرار نگرفت. میزان تری گلیسرید در خون پرندگانی که با جیره با کمبود فسفر تغذیه شدند کمتر از پرندگان تغذیه شده با جیره های شاهد، حاوی سین بیوتیک و یا حاوی سین بیوتیک + فیتاز بود (0/05<p).

  نتیجه گیری:

   استفاده از ترکیب سین بیوتیک + فیتاز در جیره هایی با کمبود فسفر، ضمن کاهش نیاز به منبع معدنی فسفر، سبب بهبود عملکرد رشد جوجه های گوشتی و همچنین کاهش دفع فسفر به محیط زیست می شود.

  کلیدواژگان: عملکرد، سین بیوتیک، جوجه های گوشتی، فیتاز، فراسنجه های خونی
 • محسن محمدی ساعی*، امیرحسین علیزاده قمصری، سید عبدالله حسینی، بهروز یاراحمدی، امین کاظمی زاده صفحات 58-68
  مقدمه و هدف

  تغذیه بهینه تنها زمانی رخ می دهد که طیور به صورت کارآمد از مواد مغذی موجود در خوراک برای رشد، سلامتی، تولیدمثل و زنده ماندن استفاده کنند. ویتامین‎ها به دلیل وظایف حیاتی که در متابولیسم حیوان و مورد استفاده قرار گرفتن بهینه سایر مواد مغذی دارند، باید به مقدار کافی در جیره وجود داشته باشند.

  مواد و روش ها: 

  تعداد 500  قطعه جوجه یک روزه سویه راس 308 (نر و ماده) در یک طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار، 5 تکرار و 20 قطعه جوجه در هر تکرار توزیع شدند. تیمارهای آزمایشی شامل پنج سطح مکمل ویتامینی: 1) شاهد (100% مقادیر پیشنهادی کاتالوگ سویه راس 308)، و 2 تا 5) به ترتیب 90%، 80%، 70% و 60% سطح پیشنهادی بودند. در طی مدت 42 روز آزمایش عملکرد در پایان هر  دوره (سنین 10، 24 و 42 روزگی)، ثبت شد. ارزیابی پاسخ ایمنی هومورال با استفاده از تزریق SRBC و در سن 35 روزگی انجام شد. پاسخ ایمنی سلولی در 37 روزگی و با تست ازدیاد حساسیت پوستی ارزیابی شد. در سن 42 روزگی از ده پرنده از هر تیمار به منظور شمارش گلبول های سفید خون گیری و سپس پرندگان کشتار شده و وزن نسبی بخش‎های مختلف لاشه اندازه گیری شد.

  یافته ها: 

  سطح پیشنهادی 80 درصد مکمل ویتامینی اثر معنی داری بر صفات عملکردی شامل مقدار خوارک مصرفی، ضریب تبدیل غذایی، درصد زنده مانی و شاخص تولید نداشت (0.05<p). با کاهش سطح مکمل ویتامینی، طول ژژنوم و درصد بال و طحال در پرندگان مورد آزمایش کاهش یافت (p<0.05)، ولی درصد لاشه و سایر اجزای آن تحت تاثیر قرار نگرفت (0.05<p). تیتر آنتی بادی در پاسخ به تزریق SRBC، پاسخ ایمنی سلولی و نیز تعداد گلبول های سفید خون تحت تاثیر سطح پیشنهادی 80 درصد مکمل ویتامینی قرار نگرفتند (0.05<p)، هرچند سطح پیشنهادی 80 درصد مکمل ویتامینی، تیتر  IgGو درصد هتروفیل را به طور معنی داری کاهش داد (p<0.05).

  نتیجه گیری: 

  به طور کلی نتایج نشان داد می‎توان سطح ویتامین‎های جیره جوجه های گوشتی را بدون تاثیر منفی بر عملکرد و پاسخ های ایمنی سلولی و هومورال تا 20 درصد کاهش داد.

  کلیدواژگان: ایمنی، جوجه گوشتی، عملکرد، ویتامین
 • سحر کریمی ازندریانی، مهدی گنج خانلو*، کامران رضایزدی، ابوالفضل زالی، حسین مرادی شهربابک، مهدی ژندی صفحات 69-79
  مقدمه و هدف

  این مطالعه به منظور بررسی اثر سدیم استات و اسید لینولییک مزدوج بر میزان ماده خشک مصرفی، وزن بدن، فعالیت آنزیم های کبدی، تولید و ترکیبات شیر و متابولیت های خونی در  گاوهای تازه زا انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه از 24 راس گاو هلشتاین با میانگین وزن اولیه 13±601/47 کیلوگرم و نمره وضعیت بدنی 0/21±3/64 به مدت 25 روز طی روز های 5-30 بعد زایش استفاده شد. این آزمایش در 3 تیمار و 8 تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی با مقایسه میانگین ها به روش میانگین حداقل مربعات در سطح معنی داری 0/05 انجام شد. تیمار ها شامل 1- جیره پایه(پودر چربی کلسیمی) ، 2- جیره حاوی 300 گرم مکمل سدیم استات، 3- جیره حاوی 100 گرم مکمل اسیدلینولییک مزدوج (50% سیس-9 ترانس-11CLA ، 50% ترانس-10 سیس-12 CLA) بود. ماده خشک مصرفی و میزان تولید شیر به صورت روزانه، وزن بدن و نمره وضعیت بدنی در ابتدا و انتهای آزمایش اندازه گیری و ثبت شد. همچنین نمونه خون در روزهای 5، 7، 14، 20، 25 بعد زایش گرفته شد. گاوها در سه وعده ی صبح، عصر و شب دوشیده شدند و رکورد هر وعده ثبت گردید. به منظور اندازه گیری ترکیبات شیر در روزهای 5، 8، 11، 14، 17، 20 و  25 بعد زایش نمونه شیر گرفته شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد میانگین وزن بدن، نمره وضعیت بدنی و ماده خشک مصرفی بین تیمار ها تفاوت معنی داری نداشت. غلظت اسیدهای چرب غیر استریفه تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت. همچنین تفاوت معنی داری برای تری گلیسرید، کلسترول، آلبومین، پروتیین کل پلاسما و نیتروژن اوره ای خون بین تیمار ها مشاهده نشد. غلظت گلوکز پلاسما بین تیمارها تفاوت معنی داری داشت (0/05<p)، به این صورت که CLA و سدیم استات به ترتیب افزایش و کاهش معنی داری نسبت به شاهد ایجاد کردند (0/05<p). از طرفی سدیم استات به طور معنی داری سطح آسپارتات آمینوترانسفراز و لاکتات دهیدروژناز را نسبت به تیمار شاهد و CLA کاهش داد (0/05<p). غلظت بتاهیدروکسی بوتیرات پلاسما با مصرف سدیم استات به طور معنی داری نسبت به تیمار شاهد وCLA  افزایش یافت. تولید روزانه شیر، تولید شیر تصحیح شده 3/5 درصد چربی و درصد چربی شیر بین تیمارها تفاوت معنی داری داشت. تیمار سدیم استات و CLA نسبت به کنترل به طور معنی داری درصد چربی شیر را به ترتیب افزایش و کاهش دادند (0/05<p). همچنین تولید چربی شیر با مصرف سدیم استات نسبت به کنترل افزایش و با مصرف CLA کاهش داشت (0/05<p).

  نتیجه گیری

  با مصرف CLA به دلیل کاهش چربی شیر میزان گلوکز خون افزایش یافته، در نتیجه شدت توازن منفی انرژی را کاهش داد که به دنبال آن آسیب به سلول های کبدی کاهش یافت. همچنین با مصرف سدیم استات وضعیت انرژی بهبود یافته که احتمالا به دلیل تامین استات برای سنتز چربی شیر است. می توان نتیجه گرفت بهترین راهکار برای داشتن کبد سالم در کنار افزایش تولید شیر و چربی شیر پس از زایش افزودن سدیم استات است.

  کلیدواژگان: پلاسما، توازن منفی انرژی، چربی شیر، کبد چرب، لیپولیز
 • عبدالحکیم توغدری*، تقی قورچی، مصطفی حسین آبادی، مهدی مظلومی رضوانی صفحات 80-88
  مقدمه و هدف

  تغییر اساسی در رژیم غذایی نشخوار کنندگان با سیر تکاملی دستگاه گوارش آنها به اندازه کافی سازگار نبوده و موجب کاهش پایداری اکوسیستم شکمبه و نهایتا کاهش بازده استفاده از مواد خوراکی می شود. استفاده از مخمر ساکرومایسس سرویسیه می تواند راه حلی مناسب، جهت حفظ تعادل جمعیت میکروبی و فعالیت بهینه میکروب ها، بهبود شرایط تخمیر اکوسیستم شکمبه و افزایش تولید حیوانات نشخوار کننده باشند.

  مواد و روش ها: 

  به منظور مطالعه اثرات استفاده از مخمر ساکرومایسس سرویسیه بر تولید و ترکیبات شیر، قابلیت هضم و فراسنجه های خونی گاوهای شیری، از 20 راس گاو شیری نژاد سیمنتال با متوسط تولید شیر 4±32 کیلوگرم در روز در قالب طرح کاملا تصادفی استفاده شد. هر 10 راس گاو به طور تصادفی به عنوان یک تیمار در نظر گرفته شد. تیمارهای آزمایشی به ترتیب شامل: 1- گروه شاهد جیره پایه بدون استفاده از مخمر، 2- جیره پایه + 10 گرم مخمر ساکرومایسس سرویسیه در روز به ازای هر راس گاو بود، که در آن مخمر به صورت سرک به خوراک دام اضافه گردید. تمامی جیره ها حاوی غلظت های مساوی از ماده خشک، انرژی قابل متابولیسم و پروتیین خام بودند. گاوها 3 مرتبه در روز در ساعت 4 صبح، 12 ظهر و 19 عصر دوشیده می شدند . در 7 روز انتهایی آزمایش، در هر وعده شیردوشی، از شیر دوشیده شده به میزان 50 میلی لیتر در ظروفی جداگانه نمونه گیری شده و پس از مخلوط کردن نمونه های شیر مربوط به کل وعده ها با یکدیگر (با لحاظ نمودن سهم تولید شیر روزانه در هر وعده)، ترکیبات شیر اندازه گیری شد. در آخرین روز آزمایش و 2 ساعت پس از تغذیه صبحگاهی از ورید وداج گردن هر راس گاو خون گیری به عمل آمد. جهت تعیین قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی خوراک، نمونه برداری از مدفوع و خوراک در 5 روز انتهای آزمایش انجام شد.

  یافته ها: 

  استفاده از مخمر ساکرومایسس سرویسیه تاثیر معنی داری بر میزان چربی، پروتیین و لاکتوز شیر نداشت. میزان قابلیت هضم ماده آلی، چربی خام و الیاف نامحلول در شوینده خنثی با استفاده از مخمر به طور معنی داری افزایش یافت (0/05<p). ولی افزایش میزان قابلیت هضم ماده خشک و پروتیین خام معنی دار نبود. همچنین استفاده از مخمر ساکرومایسس سرویسیه سبب کاهش معنی دار نیتروژن اوره ای خون شد (0/05p<)، ولی بر میزان گلوکز تاثیر معنی داری نداشت.

  نتیجه گیری: 

  با توجه به نتایج آزمایش، استفاده از مخمر ساکرومایسس سرویسیه باعث افزایش معنی دار قابلیت هضم ماده آلی، الیاف نامحلول در شوینده خنثی و چربی خام شد و همچنین باعث بهبود تولید شیر و ترکیبات آن شد، در نتیجه استفاده از 10 گرم مخمر ساکرومایسس سرویسیه در جیره گاوهای شیری پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: تولید و ترکیبات شیر، قابلیت هضم مواد مغذی، گاو شیری، مخمر ساکرومایسس سرویسیه
 • قدرت محمدی جیرآباد، رسول پیرمحمدی، حامد خلیل وندی بهروزیار* صفحات 89-99
  مقدمه و هدف

  بزها از نشخوار کنندگان اهلی کوچک هستند که پیشتر از سایر نشخوار کنندگان در خدمت انسان بوده و یکی از منابع مهم تامین پروتیین با منشا حیوانی در تغذیه انسان هستند. جایگزین شیر به طور گسترده ای در پرورش گوساله های جوان و بزغاله ها مورد استفاده قرار می گیرد. مزایای استفاده از آن، افزایش بهره وری و نیز ساده سازی مدیریت دام است. این پژوهش برای بررسی اثر شیر جایگزین مازاد بر مصرف شیر مادر، بر عملکرد تولیدی، فراسنجه های بیوشیمیایی خون و پارامترهای مدفوعی شامل خصوصیات میکروبی بزغاله های شیرخوار انجام گرفت.

  مواد و روش ها:

   برای انجام این آزمایش از 24 راس بزغاله های شیرخوار نژاد مهابادی در یک طرح کاملا تصادفی با سه گروه 8 راسی به مدت 60 روز استفاده شد. بزغاله ها پس از تولد در طول سه روز به همراه مادر نگهداری شدند، سپس به صورت تصادفی به 3 گروه 8 راسی تقسیم شدند. تیمارهای آزمایشی شامل سه گروه بود. در گروه اول روزانه فقط از شیر مادر  و در گروه دوم و سوم بزغاله ها به ترتیب روزانه علاوه بر شیر مادر به اندازه 10 و 5 درصد وزن بدن جایگزین شیر مصرف کردند. پارامترهای رشد از جمله وزن، طول بدن، ارتفاع جدوگاه، دور سینه و هیپ و نیز مصرف شیر مادر، مصرف کنسانتره استارتر، فراسنجه های خونی و پارامترهای میکروبی مدفوع از جمله میزان سالمونلا، ایشریشیاکلی و لاکتوباسیل اندازه‎ گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SAS انجام شد.

   یافته ها:

   نتایج پژوهش نشان داد که افزایش وزن روزانه در بزغاله هایی که به میزان 5 درصد وزن بدن جایگزین شیر علاوه بر شیر مادر مصرف می کردند به طور معنی داری از گروه شاهد بیشتر بود. وزن زنده و نیز میانگین افزایش وزن روزانه بزغاله‎ های با مصرف 5 درصد جایگزین شیر در روز آخر بطور معنی داری از بزغاله های سایر تیمارها بیشتر بود. از نظر سایر پارامترهای رشد نیز بین بزغاله های با مصرف 5 درصد شیر جایگزین و شاهد اختلاف معنی داری مشاهده نشد. اما مقدار عددی حاصل، بالاتر از بزغاله های با مصرف 10 درصد شیر جایگزین بود. بین گروه ها از نظر برخی از فراسنجه های بیوشیمیایی خون اختلاف معنی داری مشاهده شد. از جمله از نظر میزان گلوکز، آلبومین و لاکتات دهیدرژناز گروه شاهد بطور معنی داری بیشتر از گروه های مصرف کننده جایگزین شیر بود. از نظر نیتروژن اوره خون، گروه شاهد بیشترین و گروه 5 درصد جایگزین شیر کمترین مقدار بود و اختلاف بین گروه 10 درصد با گروه های شاهد و 5 درصد جایگزین شیر معنی دار نبود. میزان کلسترول در گروه دوم کمتر از دو گروه دیگر بود میزان پروتیین کل در گروه اول بیشترین و گروه دوم کمترین بود. در آزمایش نمونه های مدفوع، سالمونلا مشاهده نگردید. میزان اشرشیاکلی در بزغاله های گروهی که 5 و 10 درصد وزن بدن جایگزین شیر مصرف کرده بودند بیشتر از شاهد بود. لاکتوباسیل فقط در گروه شاهد به تعداد کمی مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که مصرف جایگزین شیر به میزان 5 درصد وزن بزغاله ها همراه با شیر مادر، می تواند اثرات مثبتی بر عملکرد تولیدی بزغاله های شیرخوار داشته باشد.

  کلیدواژگان: بزغاله شیرخوار، جایگزین شیر، رشد تسریع شده، عملکرد رشد، فراسنجه های خون، نژاد مهابادی
 • فرشته وفائی، مرتضی چاجی* صفحات 100-109
  مقدمه و هدف

  استفاده از بافرهای شیمیایی از جمله بیکربنات سدیم و افزودنی باکتریایی نظیر مگاسفرا السدنی باعث بهبود هضم و تخمیر جیره ی با کنسانتره بالا می شود. لذا، این پژوهش با هدف مقایسه ی تاثیر استفاده از باکتری مصرف کننده اسید و بافرهای مختلف شیمیایی برای بهبود قابلیت هضم و تخمیر جیره های پرکنسانتره و یافتن بافر مناسب و مقرون به صرفه انجام شد.

  مواد و روش ها: 

  از چند بافر شیمیایی به تنهایی یا همراه با باکتری مگاسفرا السدنی به عنوان بافر بیولوژیکی استفاده شد. در این آزمایش از روش های هضم دو مرحله ای، کشت اختصاصی قارچ ها و باکتری های بی هوازی شکمبه استفاده شد. تعداد 12 تیمار شامل 1- جیره ی شاهد (فاقد افزودنی و حاوی 70 درصد کنسانتره + 30 درصد علوفه یا جیره ی پایه)، 2- جیره ی پایه+ 3 میلی لیتر باکتری مگاسفرا السدنی (cfu/ml 108 × 1/5)، 3 تا 12- یک درصد از 5 بافر بنتونیت سدیم،  بیکربنات سدیم، اکسید منیزیم، زیولیت، سدیم سسکویی کربنات به تنهایی یا همراه با باکتری مگاسفرا السدنی بودند.  

  یافته ها: 

  در آزمایش هضم دو مرحله ای، قابلیت هضم ماده ی خشک در تیمارهای دریافت کننده ی بافر و باکتری  بهبود یافت (0/05>p). قابلیت هضم ماده خشک، الیاف نامحلول در شوینده خنثی و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی توسط قارچ های جداشده از شکمبه تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت و در تیمار حاوی بافر شیمیایی + باکتری بیشتر از شاهد بود (0/05>p). استفاده از بافر شیمیایی و بیولوژیکی تاثیری  بر قابلیت هضم مواد مغذی توسط باکتری های شکمبه  داشت و در تیمارهای حاوی بافر + باکتری بیشتر از شاهد بود (0/05>p). فراسنجه های تخمیری محیط کشت باکتری و قارچ های شکمبه شامل pH و غلظت نیتروژن آمونیاکی  به طور معنی داری تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفتند و به ترتیب در همه ی تیمارها بیشتر و کم تر از تیمار شاهد بودند (0/05>p).

  نتیجه گیری: 

  استفاده از بافر شیمیایی باعث بهبود شرایط هضم و تخمیر جیره های پر کنسانتره بره های پرواری شد و در بسیاری از موارد اثر باکتری مصرف کننده ی اسید با بافرهای شیمیایی قابل رقابت بود. از طرفی، استفاده ی توام باکتری و بافر نیز اثرات هم افزایی داشتند.

  کلیدواژگان: باکتری مگاسفرا السدنی، بنتونیت سدیم، بیکربنات سدیم، ساکارومایسس سرویسیه، قابلیت هضم، pH شکمبه
 • جعفر شیرازی، تقی قورچی*، عبدالحکیم توغدری، سید محمدمهدی سیدالموسوی صفحات 110-117
  مقدمه و هدف

  کیفیت پروتیین برای بره های پرواری مهم است. عدم تعادل پروتیین ممکن است باعث کاهش سرعت رشد، افزایش هزینه های تغذیه و انتشار گازها به ویژه متان شود. در نشخوارکنندگان کم تولید، نیاز پروتیین را می توان عمدتا با پروتیین میکروبی که از منابع نیتروژن و فیبر بالا تولید می شود، تامین کرد. از سوی دیگر، در نشخوارکنندگان پرتولید، مانند بره های پرواری، نیازهای پروتیینی بالای آن ها برای حداکثر سرعت رشد به طور کامل توسط پروتیین میکروبی تولید شده در شکمبه برآورده نمی شود. با توجه به این موضوع، تامین منابع پروتیینی برای عبور از تجزیه شکمبه ضروری است.به طور سنتی، منابع پروتیین رژیم غذایی با منشا حیوانی یا گیاهی دیده می شود. در این مطالعه اثر جایگزینی کنجاله سویا با ضایعات کشتارگاهی طیور غنی شده با سبوس برنج و اوره بر عملکرد، فراسنجه های شکمبه ای و خونی بره های پرواری مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها:

   در این آزمایش، از بره های نر نژاد کردی (16 راس با میانگین وزن 2/7±32 کیلوگرم و سن 4 تا6 ماهگی) استفاده شد. در ابتدای آزمایش عملیات واکسیناسیون و خوراندن داروهای ضد انگل به بره ها انجام شد. خوراک آزمایشی که شامل 50 درصد ضایعات کشتارگاهی طیور،47/5 درصد سبوس برنج و 2/5 درصد اوره بود، در سطوح 33، 66 و 100 درصد جایگزین کنجاله سویا شد و در تغذیه بره های پرواری مورد استفاده قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار شامل 1- جیره شاهد، 2- 33 درصد خوراک مخلوط، 3- 66 درصد خوراک مخلوط و 4- 100 درصد خوراک مخلوط جایگزین کنجاله سویا، انجام گرفت. عادت دهی بره ها به جیره آزمایشی به مدت 14 روز قبل از شروع دوره پرواربندی انجام شد.  بره ها به مدت 84 روز جیره های حاوی خوراک آزمایشی را مصرف کردند. نتایج حاصل از آزمایش با رویه GLM برنامه آماری SAS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها: 

  میزان مصرف ماده خشک، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. بیشترین افزایش غلظت گلوکز خون مربوط به بره های دریافت کننده جیره حاوی بالاترین سطح خوراک آزمایشی بود (p<0.05). مقدار نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه با افزایش سطح خوراک آزمایشی کاهش یافت (p<0.05). مقدار اسیدهای چرب فرار شکمبه تفاوت معنی داری بین تیمارهای آزمایشی داشت (p<0.05). بیشترین مقدار قابلیت هضم و پروتیین خام مربوط به گروه شاهد بود (p<0.05). جیره حاوی 100 درصد خوراک آزمایشی بیشترین مقدار قابلیت هضم الیاف نامحلول در شوینده خنثی را داشت.

  نتیجه گیری: 

  بطور کلی، نتایج این مطالعه نشان داد که جایگزینی کامل کنجاله سویا با خوراک آزمایشی حاوی 50 درصد ضایعات کشتارگاهی طیور، 47/5 درصد سبوس برنج و 2/5 درصد اوره در جیره بدون هیچ اثر منفی بر عملکرد پروار امکان پذیر می باشد.

  کلیدواژگان: خوراک آزمایشی، فراسنجه های شکمبه ای، فراسنجه های خونی، عملکرد، بره پرواری
 • سحر فروزان مهر، یونس علی علیجو*، بهزاد اسدنژاد صفحات 118-127
  مقدمه و هدف

  به منظور بهره وری بالا می بایست بزغاله ها را پس از زایش وارد سیستم های کنترل شده پرواربندی کرد که در این حالت بزغاله ها با وزن حدود 30 کیلوگرم روانه کشتارگاه شده که از کیفیت لاشه بالا، مشتری پسندی بیشتر و مواد مغذی بالاتری برخوردار بوده و همچنین شیر بزهای مادر به فروش می رسد که از جنبه ی اقتصادی برای دامپرور بسیار حایز اهمیت است و سبب افزایش بهره وری می شود. بنابراین زودشیرگیری و استفاده از جیره های آغازین با سطوح انرژی بالا می تواند در رسیدن هر چه زودتر بزغاله ها به وزن هدف یک راهکار عملی باشد.

  مواد و روش ها

  این آزمایش به منظور بررسی اثر تغذیه با سطوح مختلف دانه کلزا به عنوان مکمل چربی در جیره آغازین بر عملکرد و متابولیت های شکمبه ای و خونی بزغاله های زود شیرگیری شده مهابادی انجام شد. تعداد 20 راس بزغاله نر و ماده مهابادی بعد از تولد به مدت 4 هفته با شیر مادر تغذیه شدند. در ادامه بزغاله ها به صورت تصادفی به 4 گروه 5 راسی تفکیک و بعد از طی دوره عادت پذیری به مدت 2 هفته، در قالب طرح کامالا تصادفی به مدت دو ماه با جیره های آزمایشی تغذیه شدند. جیره های آزمایشی شامل خوراک آغازین با نسبت کنسانتره به علوفه 10:90 و مقادیر متفاوت دانه کلزای آسیاب شده (3، 5/4 و 6 درصد) به عنوان منبع چربی بود.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که اثر تیمارها بر ماده خشک مصرفی و افزایش وزن بزغاله ها معنی دار بود (0/05>p). بیش ترین مقدار مصرف ماده خشک و افزایش وزن در تیمار 3 درصد دانه کلزا مشاهده شد. قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی، عصاره اتری، پروتیین خام و همچنین مقدار PH شکمبه تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت؛ اما قابلیت هضم الیاف نامحلول در شوینده خنثی در تیمار 3 درصد دانه کلزا بیش تر از 4/5 و 6 درصد بود (0/05>p). مقدار گلوکز و کلسترول خون کاهش معنی داری در همه ی تیمارها نسبت به گروه شاهد نشان داد (0/05>p).

  نتیجه گیری

  به طورکلی می توان نتیجه گرفت که زود از شیرگیری بزغاله ها با تغذیه ی جیره آغازین و دانه ی کلزا می تواند باعث بهبود مصرف خوراک و افزایش وزن و به تبع آن باعث زودتر رسیدن به وزن موردنظر شود؛ بنابراین استفاده از سطح 3 درصد دانه ی روغنی کلزا به همراه 87 درصد کنسانتره استارتر در تغذیه ی بزغاله های زود شیرگیری شده مهابادی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: استارتر، اسیدهای چرب غیر اشباع، افزایش وزن، ماده خشک مصرفی، نژاد مهابادی
 • مهدی خدایی مطلق*، حسینعلی قاسمی، ابوالفضل صالحی زاده صفحات 128-137
  مقدمه و هدف

  با توجه به این که آنزیم ها با افزایش در دسترس بودن مواد معدنی و قابلیت هضم پروتیین و اسیدهای آمینه، موجب بهبود قابلیت هضم جیره های غذایی می شوند، استفاده از آن ها به عنوان یک روش کارآمد برای افزایش سودآوری در صنعت طیور شناخته شده است. علاوه بر این، برخی از آنزیم ها قادر به هیدرولیز کردن کربوهیدرات های غیر نشاسته ای هستند که منجر به افزایش استفاده از انرژی خوراک و همچنین تامین فسفر بیشتر با تجزیه اسید فایتیک می شوند. هدف از این مطالعه بررسی اثرات مکمل ترکیبی شامل پروبیوتیک، پری بیوتیک و آنزیم (شامل پروتیاز، فیتاز، لیپاز و انواع کربوهیدرازها) بر عملکرد تولیدی، متابولیت های خونی، پروفایل هورمونی و وضعیت انتی اکسیدانی در مرغ تخم‏گذار بود.

  مواد و روش ها:

   آزمایش با استفاده از 120 قطعه مرغ تخم گذار (سن 52 هفتگی) در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تیمار، 8 تکرار و 5 قطعه مرغ در هر تکرار به مدت 8 هفته انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار شاهد (بدون افزودنی) و تیمارهای حاوی مکمل آنزیمی در سطوح 250 و 500 میلی گرم مکمل ترکیبی در کیلوگرم خوراک بودند. تولید تخم مرغ، وزن تخم مرغ و مصرف خوراک روزانه ثبت شد. صفات کیفی تخم مرغ و فراسنجه های بیوشیمی خون در پایان آزمایش بررسی شد.

  یافته ها: 

  یافته های پژوهش نشان داد که تیمار دریافت کننده سطح 500 میلی گرم در کیلوگرم مکمل ترکیبی، درصد تولید بیشتر، وزن توده تخم مرغ بالاتر و ضریب تبدیل غذایی پایین تری در مقایسه با تیمار فاقد مکمل (شاهد) داشت. درصد تخم مرغ های غیرطبیعی در همه تیمارهای دریافت کننده مکمل ترکیبی در مقایسه با تیمار شاهد کمتر بود (0/05<p). افزودن مکمل ترکیبی به جیره غذایی به طور خطی موجب افزایش مقادیر کلسترول، آلبومین، هورمون تری یدوتیرونین، ظرفیت کل آنتی اکسیدانی و فعالیت سوپر اکسید دیسموتاز خون شد (0/05<p). در مقابل، غلظت های گلوکز، فسفر، اسید اوریک، آلکالین فسفاتاز، هورمون های TSH و T4، مالون‏دی‏آلدیید و نیتریک اکسید، مشابه فعالیت آنزیم های گلوتاتیون پراکسیداز و کاتالاز خون تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت (0/05>p).

   نتیجه گیری:

   استفاده از مکمل ترکیبی در جیره غذایی مرغ های تخمگذار، به ویژه در سطح 500 میلی گرم بر کیلوگرم، در مرحله دوم چرخه تخم گذاری تاثیر مثبتی بر عملکرد تولید و وضعیت سلامت دارد که ممکن است به افزایش وضعیت آنتی اکسیدانی و کاهش سطح تنش مرتبط باشد.

  کلیدواژگان: پاسخ فیزیولوژیکی، عملکرد، مرغ تخم گذار، مکمل ترکیبی، وضعیت سلامتی
 • سیده تقوا موسوی، محمدتقی بیگی نصیری، هدایت الله روشنفکر، محمود نظری*، محمدرضا قربانی صفحات 138-146
  مقدمه و هدف

  فیتواستروژن ها، استروژن های گیاهی با عملکرد و ساختار استروژن هستند. استروژن در فرآیند سنتز پروتیین های سفیده تخم مرغ در مجرای اویداکت مرغ نقش مهمی ایفا می کند. گیاه پنج انگشت یک گیاه بومی کشورهای آسیای میانه، مرکزی، جنوب اروپا و کشورهای مدیترانه است. این گیاه در طب سنتی کاربردهای متعددی دارد. مطالعات قبلی نشان داده است که گیاه پنج انگشت حاوی سطوح بالایی از فیتواستروژن است. فعال ترین فیتواستروژن ها در پنج انگشت شامل آپیژنین، وایتکسین و پندولتین است. تاکنون مطالعه ای در مورد اثر فیتواستروژن های گیاه پنج انگشت بر بیان نشانگرهای ژنی اوویداکت (اووآلبومین و اوومویید) مرغ تخمگذار منتشر نشده است. از این رو، این مطالعه به منظور بررسی تاثیر میوه های گیاه پنج انگشت بر بیان ژن های اووآلبومین و اوومویید اویداکت مرغ های تخم گذار انجام شد.

  مواد و روش ها

  تعداد 90 قطعه مرغ تخم گذار لگهورن (Hy-Line, W-36) در چرخه دوم تولید (در سن 72 تا 80 هفتگی) در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تیمار، پنج تکرار و 6 قطعه مرغ در هر تکرار مورد استفاده قرار گرفت. تیمارها شامل سطوح مختلف پودر میوه پنج انگشت شامل سطوح صفر، 1 و 2 درصد پودر میوه پنج انگشت به ازای هر کیلوگرم جیره بودند. پس از استخراج RNAی کل، کیفیت RNA با استفاده از نانودراپ و الکتروفورز ژل آگارز مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از کیت سیناکلون cDNA سنتز شد. میزان بیان ژن با استفاده از تکنیک واکنش زنجیره ای پلیمراز در زمان واقعی اندازه گیری شد. در این روش از ژن بتااکتین به عنوان ژن مرجع جهت نرمال نمودن داده ها استفاده شد. برای تایید اختصاصیت هر پرایمر نمودار ذوب آن مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  الکتروفورز ژل آگارز محصولات واکنش زنجیره ای پلیمراز به ترتیب قطعات 60، 133 و 150 جفت باز را برای اووآلبومین، اوومویید و بتااکتین نشان داد. همه نمودارهای ذوب دارای یک پیک بودند که نشان دهنده حداقل دایمر پرایمر و اختصاصیت پرایمرها برای هر ژن بود. نتایج واکنش زنجیره ای پلیمراز در زمان واقعی نشان داد که مکمل سازی میوه پنج انگشت در سطوح 1 و 2 به جیره مرغ های تخمگذار تاثیری بر بیان ژن های اووآلبومین و اوومویید مرغ تخمگذار ندارد.

  نتیجه گیری

  انتظار نمی رود که افزودن پودر میوه پنج انگشت به جیره مرغ های تخمگذار سبب افزایش تولید در مرغ تخمگذار شود. بنابراین افزودن گیاه پنج انگشت به جیره مرغ های تخمگذار پیشنهاد نمی شود.

  کلیدواژگان: اووآلبومین، بیان ژن، مرغ تخمگذار، وایتکس
 • داودعلی ساقی*، علیرضا ودیعی نوقابی، راضیه ساقی صفحات 147-154
  مقدمه و هدف

  آمیخته گری به عنوان سریع ترین روش برای بهره وری از تفاوت بین نژادها، می تواند روش مناسبی برای بهبود عملکرد راندمان تولید گوشت در گوسفند باشد. هدف پژوهش حاضر مقایسه بره های بلوچی با آمیخته های حاصل از میش های بلوچی با قوچ های کردی و قره گل می باشد.

  مواد و روش ها

  به منظور بررسی اثر آمیخته گری بر عملکرد وزن بره ها تا شیرگیری و دوره پروار و ترکیب لاشه از سه گروه ژنتیکی شامل بره های خالص بلوچی (BB)، آمیخته های قره گل × بلوچی (GB) و کردی × بلوچی (KB) استفاده شد. میش ها در گروه های 50 راسی و هر گروه با 2 راس قوچ آمیزش داده شدند. تعداد 27 راس بره نر خالص و آمیخته در قالب سه تیمار با سه تکرار و سه راس بره در هر تکرار استفاده شدند. داده ها با رویه GLM نرم افزار SAS تجزیه شدند.

  یافته ها

  بالاترین راندمان باروری (76 درصد) مربوط به گروه ژنتیکی BB به دست آمد. بره های حاصل از قوچ های قره گل دارای بالاترین وزن تولد و بره های حاصل از قوچ های بلوچی دارای کمترین وزن تولد (به ترتیب 4/80 و 3/95 کیلوگرم) بودند. بره های حاصل از قوچ های قره گل نسبت به سایر بره ها افزایش وزن روزانه بالاتری (260 گرم در روز) قبل از شیرگیری داشتند (0/05>p). بیشترین و کمترین میزان مصرف ماده خشک به ترتیب مربوط به گروهGB  با مقدار (1250 گرم در روز) و گروه BB با مقدار (950 گرم در روز) بودند. بیشترین افزایش وزن روزانه پروار در گروه GB و کمترین در گروه BB به ترتیب 169/2 و 93/8 گرم در روز به دست آمد (0/05>p). گروه های مختلف ژنتیکی تاثیر معنی داری بر وزن لاشه های گرم و سرد بره های پرواری داشتند (0/05>p). تاثیر آمیخته گری بر ضخامت چربی، وزن دنبه و ران معنی دار بود (0/05>p).

  نتیجه گیری

  با توجه به عملکرد تولیدمثلی مناسب در استفاده از قوچ قره گل به عنوان پایه پدری آمیخته گری و عملکرد بهینه در سرعت رشد، مصرف خوراک، ضریب تبدیل در دوره قبل از شیرگیری و پس از شیرگیری و همچنین خصوصیات لاشه شامل وزن لاشه گرم و سرد و دنبه کمتر نسبت به سایر آمیخته های استفاده شده در این تحقیق، احتمالا استفاده از قوچ های قره گل جهت تولید بره های آمیخته تجاری مناسب تر  می باشد.

  کلیدواژگان: آمیخته گری، ترکیبات لاشه، رشد، قره گل، گوسفند بلوچی
 • رضا خلخالی ایوریق، نعمت هدایت* صفحات 155-161
  مقدمه و هدف

  هرچند برخلاف بسیاری از گونه های دامی، انتخاب مصنوعی شدیدی روی شترهای تک کوهانه صورت نگرفته است، با این حال آثاری از انتخاب طبیعی و انتخاب توسط انسان را می توان به عنوان نشانه های انتخاب روی ژنوم شترها جستجو کرد. با پیشرفت تکنولوژی های جدید و توسعه ابزارهای بیوانفورماتیکی، شناسایی این نواحی می تواند با دقت بالایی انجام شود. هدف این مطالعه شناسایی نشانه های انتخاب روی کروموزوم X در شترهای تک کوهانه ایرانی با استفاده از داده های توالی یابی کل ژنوم بود.

  مواد و روش ها:

   برای انجام این مطالعه، از داده های ژنومی شش شتر تک کوهانه ایرانی به عنوان جمعیت هدف و همچنین هشت نمونه شتر تک کوهانه شبه جزیره عربستان به عنوان جمعیت مرجع استفاده شد. شناسایی نشانه های انتخاب با استفاده از دو روش Fst و XP-EHH صورت پذیرفت. برای انجام این آنالیز، از اندازه پنجره kb 50 و اندازه قدم kb 25 استفاده شد و پنجره های ژنومی که دارای نمره بالاتر از 99امین صدک توزیع ZFst و XP-EHH بودند، به عنوان نشانه های انتخاب احتمالی در نظر گرفته شدند. از برنامه BEDtools برای استخراج ژن های موجود در این نواحی استفاده شد. آنالیز ژن آنتولوژی روی ژن های مذکور با استفاده از برنامه g:Profiler انجام گرفت.

  یافته ها:

   براساس نتایج، به ترتیب 13 و 27 ژن با استفاده از روش Fst و XP-EHH به عنوان ژن های تحت انتخاب مثبت روی کروموزوم X شترهای تک کوهانه ایرانی شناسایی شدند. نتایج به دست آمده از آنالیز ژن آنتولوژی نشان داد که عبارات مرتبط با متابولیسم چربی سهم به سزایی در بین عبارات معنی دار شده دارند. از جمله ژن های مهم شناسایی شده، DGAT2L6 و AWAT2 بودند که در مقاومت شترها به سطح بالای اشعه ماورای بنفش در شرایط بیابانی نقش دارند. همچنین ژن NSDHL که در ساخت کلسترول دخیل است، احتمالا به باروری در نرها کمک می کند. تنها مسیر KEGG معنادار در این مطالعه مربوط به متابولیسم ویتامین A بود.

  نتیجه گیری: 

  به نظر می رسد انتخاب ژن های مرتبط با متابولیسم چربی، رفتار و مقاومت به اشعه ماورای بنفش در شترهای تک کوهانه ایرانی در راستای تعامل با انسان ها و شرایط سخت بیابانی بوده است. بدلیل عدم انجام اصلاح نژاد روی شترها، به نظر می رسد شناخت ویژگی های ژنومی این حیوانات می تواند به عنوان یک پیش نیاز در زمینه طراحی استراتژی های اصلاح نژادی در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: انتخاب مثبت، باروری، متابولیسم چربی، کروموزوم جنسی، عادت پذیری
 • خدیجه ابراهیمی، محمد رکوعی*، غلامرضا داشاب، هادی فرجی آروق صفحات 162-175
  مقدمه و هدف

  باروری از مهمترین صفات اقتصادی در پرورش گاو شیری می باشد که عدم توجه به آن علاوه بر آثار منفی بر صفات عملکردی مانند تولید شیر، موجب کاهش سودآوری صنعت پرورش گاو شیری می شود. لذا هدف این مطالعه فراتحلیل صفات مرتبط با باروری و تعیین راهبرد مناسب در کنترل و بهبود باروری در گاوهای شیری بود.

  مواد و روش ها

  برای این منظور با جستجو در بانک های اطلاعاتی ، تعداد 38 مقاله مرتبط با باروری در گله های مختلف گاو شیری جمع آوری و فراسنجه های مختلف شامل مولفه های واریانس ژنتیکی افزایشی و باقیمانده، وراثت پذیری، تکرار پذیری و همبستگی های ژنتیکی در بین صفات تولید مثلی و خصوصیات توصیفی صفات شامل میانگین، حداقل، حداکثر، ضریب تغییرات برای صفاتی که حداقل در سه مقاله وجود داشت، به عنوان یک متغیر جدید استخراج و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. صفات مورد مطالعه شامل سن در اولین تلقیح، سن در اولین گوساله زایی، فاصله گوساله زایی، روزهای باز، تعداد تلقیح، طول آبستنی، اولین تلقیح منجر به آبستنی و نرخ عدم بازگشت در 56 روز بودند. تجزیه و تحلیل داده ها با مدل های رگرسیونی با نرم افزارهای SAS نسخه 9/2 و Comprehensive Meta-analysis انجام گرفت. در نهایت مقالات به چهار منطقه آسیا، افریقا، امریکا و اروپا گروه بندی شده و فراسنجه های مختلف شامل میانگین، وراثت پذیری و تکرار پذیری صفات مختلف باروری با رویه GLM نرم افزار SAS تجزیه و تحلیل و میانگین گروه ها با روش توکی در سطح احتمال 5 درصد مقایسه شدند.

  یافته ها

  میانگین صفات تعداد روزهای باز، سن در اولین گوساله زایی، سن در اولین تلقیح، فاصله گوساله زایی و طول دوره آبستنی بر حسب روز و صفات اولین  تلقیح منجر به آبستنی و نرخ عدم بازگشت بر حسب درصد و تعداد تلقیح به ازای هر آبستنی به ترتیب برابر با 139/2، 888/3، 501/6، 411/8، 278/8 روز، 62/8، 21 درصد و 2/1 بودند. همچنین میزان وراثت پذیری صفات مذکور به ترتیب 0/06، 0/2، 0/3، 0/06، 0/1، 0/1، 0/07 و 0/08 برآورد شد. میزان تکرار پذیری صفات تعداد روزهای باز، فاصله گوساله زایی، اولین تلقیح منجر به آبستنی، طول دوره آبستنی و تعداد تلقیح به ازای هر آبستنی به ترتیب 0/1، 0/1، 0/07، 0/1 و 0/06 بودند. همبستگی ژنتیکی مثبت و منفی متوسط و گاها بالایی در بین اکثر صفات مرتبط با باروری وجود داشت. نتایج مقایسه برآوردها در چهار قاره آسیا، افریقا، اروپا و امریکا در تمام صفات مرتبط با باروری غیرمعنی دار بودند (0/05<p).

  نتیجه گیری

  تمام برآوردهای مذکور که در اکثر موارد قابل اعتماد هستند و نزدیک به هم می باشند حکایت از پایین بودن میزان وراثت پذیری و تکرار پذیری صفات مذکور دارد و استفاده از روش های معمول اصلاح نژادی نمی تواند دام های با ارزش ژنتیکی بالا را با دقت و صحت خوبی تعیین نماید، فلذا بهبود مدیریت گاوهای شیری و کنترل عوامل محیطی و استفاده از برنامه های آمیخته گری و همچنین ارزیابی ژنومیکی دام ها توصیه می شود.

  کلیدواژگان: تعداد تلقیح، روزهای باز، سن در اولین گوساله زایی، طول آبستنی، فاصله گوساله زایی
 • علیرضا نیک منش*، مسعود اسدی فوزی، علی اسمعیلی زاده کشکوئیه، حجت اسدالله پور نعنائی، لیلا عزالدین لو صفحات 176-186
  مقدمه و هدف

  ژن BRCA1 که به آن "دروازه بان" می گویند؛ نقش مهمی در روند ترمیم آسیب های DNA، تنظیم چرخه سلولی، تنظیم فرآیند رونویسی، حفظ پایداری کروموزوم و دیگر مسیرهای مهم برای تعمیر و نگهداری از ثبات ژنوم دارد. تحقیق حاضر با هدف انجام آنالیزهای بیوانفورماتیکی و مقایسه تنوع ژنتیکی و ساختار فیلوژنتیکی ژن BRCA1 در نژادهای مختلف گوسفندان اهلی و وحشی از 49 نژاد در 6 منطقه جغرافیایی : آسیای غربی، اروپا، چین، شمال آفریقا، جنوب آفریقا و نژاد وحشی (کشور ایران) با استفاده از بانک اطلاعاتی ژنوم NCBI انجام شد.

  مواد و روش ها: 

  توالی های مورد نظر با استفاده از نرم افزار MEGA11 هم تراز و درخت فیلوژنتیکی به روش Neighbor-Joining ترسیم شد. همچنین تعداد جهش ها، تنوع نوکلیوتیدی، تنوع هاپلوییدی، تعداد جایگاه هایی که در آنها جایگزینی مشابه یا غیر مشابه اتفاق افتاده، درصد تفرق ژنی و تبدیل ژنی نیز با استفاده از نرم افزار Dnaspv5 مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها:

   تجزیه و تحلیل های مربوط به مقایسه نژادهای موجود در 6 منطقه جغرافیایی، 112 چند شکلی را نشان داد که منجر به ایجاد 19 هاپلوتیپ مختلف با تنوع هاپلوتیپی 0/035 شد. تنوع نوکلیوتیدی و متوسط تفاوت های نوکلیوتیدی (k) در بین نژادها به ترتیب 0/205 و 0/052 برآورد گردید. تمایز ژنتیکی بین جمعیت گوسفندان چین با جمعیت گوسفندان وحشی کمترین بود. میانگین فواصل ژنتیکی بین تمام مناطق جغرافیایی 29/0 محاسبه گردید. میانگین نسبت نوکلیوتیدی (A+T) : (G+C)  برابر با 62 : 38 % بود که نشان دهنده غالب بودن بازهای سیتوزین و گوانین می باشد. میزان توالی حفاظت شده این تحقیق به طور میانگین 0/313 بود که نشان دهنده چند شکلی بالای این ژن و به وجود آمدن پروتیین های جدید و همچنین عملکردهای جدیدی جهت سازگاری با شرایط مختلف هموستازی می باشد. تعداد موثر کدون ها در این تحقیق 56/41 محاسبه شد. مقدارD تاجیما در آزمون بی طرفی تاجیما 0/478 به دست آمد که نشان دهنده متعادل بودن فشار انتخاب می باشد.

  نتیجه گیری: 

  تنوع ژنتیکی بالایی در جمعیت وحشی وجود دارد که از دلایل آن وجود محیط های جنگلی و باز، جلوگیری از رانش ژنتیکی و کاهش آمیزش های خویشاوندی می باشد که بر روی قدرت عضلانی، عادات غذایی، رفتارهای پرخاشگرانه، پاسخ های دفاعی، ادراک حسی مقابله با شرایط و استرس های محیطی مرتبط با بیان ژن BRCA1 در این جمعیت ها تاثیر گذار می باشد.

  کلیدواژگان: تنوع ژنتیکی، ساختار فیلوژنتیکی، گوسفند، منطقه جغرافیایی، BRCA1
 • رضا سیدشریفی*، فاطمه اعلاء نوشهر، جمال سیف دواتی، نعمت هدایت ایوریق صفحات 187-193
  مقدمه و هدف

  اثرات ژنتیکی غالبیت ممکن است سهم مهمی در کل تنوع ژنتیکی صفات کمی و پیچیده داشته باشند.  با این حال، تحقیقات نشانگرهای گسترده ژنوم برای مطالعه پیش بینی ژنومی و مکانیسم های ژنتیکی صفات پیچیده عموما اثرات ژنتیکی غالبیت را نادیده می گیرند. افزایش در دسترس بودن مجموعه داده های ژنومی و مزایای بالقوه اثرات ژنتیکی غیرافزایشی، اخیرا ترکیب نمودن این اثرات در مدل های پیش بینی ژنومی  بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

  مواد و روش ها

  ژنومی با 3 کروموزوم با اندازه هر کدام 100 سانتی مورگان،  دارای ه 200  و 1000  QTL و نشانگر دو آللی روی هر کروموزوم شبیه سازی شدند. سپس اطلاعات مربوط به رکوردهای شجره، خویشاوندی، سال تولد، وزن از شیرگیری، جنس نتاج، درصد دوقلوزایی، وزن لاشه، کیفیت لاشه، سن اولین زایش، تراکم پشم و سایر صفات اقتصادی گوسفند مغانی که از طریق مرکز اصلاح نژاد جعفرآباد مغان (طی سال های 1382 تا 1393) در دسترس قرار گرفت، ماتریس فنوتیپی مدل را تشکیل دادند. اثرات ژنتیکی افزایشی و غالبیت و صحت پیش بینی ژنومی 7 صفت شامل صفات رشد، کیفیت لاشه، پشم و باروری از طریق دو مدل خطی اتخاذ شد: (1) یک مدل اثر افزایشی (MAG) و (2) یک مدل شامل اثرات ژنتیکی افزایشی و غالبیت (MADG)، علاوه بر این، از روش اعتبارسنجی متقابل 5 لایه برای ارزیابی قابلیت پیش بینی ژنومی در دو مدل مختلف توسط نرم افزار R بسته HIBLUP استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج تخمین مولفه های واریانس برای هر صفت نشان داد که وزن لاشه گرم (0/617) و درصد بره زایی به ازاء هر میش (0/578)، بخش بزرگی از تنوع فنوتیپی توسط اثرات ژنتیکی غالبیت توضیح داده می شود. نتایج اعتبار سنجی متقاطع نشان داد که مدل  MADG، شامل اثرات ژنتیکی افزایشی و غالبیت، نسبت به مدل MAG  که تنها دارای اثرات ژنتیکی افزایشی است مزیت دارد. یعنی مدلی که اثرات ژنتیکی غالبیت را شامل می شود، صحت پیش بینی ژنومی را بهبود می بخشد.

  نتیجه گیری

  عملکرد بهتر (صحت پیش بینی) مدل MADG  برای برخی صفات در مقایسه با مدل MAG نشان می دهد که اثرات غلبه بایستی در مدل های ارزیابی ژنتیکی حیوانات گنجانده شود تا صحت پیش بینی فنوتیپ های آینده بهبود یابد. همچنین کاربرد مدل  MADG می تواند ابزار مفیدی برای تصمیم  حذف حیوانات در مزارع باشد و استفاده از کل ژنتیک بالقوه نتاج در برنامه های جفت گیری ممکن است عملکرد نتاج را بهبود بخشد.

  کلیدواژگان: اثر غالبیت، اثر افزایشی، پیش بینی ژنومی، صحت پیش بینی
|
 • Saeed Hoonejani, Seyed Davood Sharifi*, Reza Sadeghi, Shokofeh Ghazanfari Pages 1-7
  Introduction and Objective

  By increasing the poultry and broiler production industry, concerns for  having a food free of pathogens, and as a result, producing a quality and healthy product are increasing. Therefore, correct and efficient disinfection of poultry diets with maintaining the quality of them is very important. The aim of this study was to investigate the effect of gasification of complete poultry feed by ozone on microbial papulation and the quality of broilers diets.

  Material and Methods

  From 432 commercial male Ross strains in a 2 × 2 factorial experiment with three levels of ozone gas (zero, 20 and 30 ppm) and two levels of low fat (1.5 and 2% vegetable oil for growth and finishing periods respectively) and high fat (3 and 4% of vegetable oil for growth and finishing periods, respectively) were used in a completely randomized design with 6 treatments and 4 replications. Diets were ozonated for 120 minutes at concentrations of 20 and 30 ppm. Aflatoxin B1 levels, microbial papulation and the presence of fungi in the feed as well as oxidation of feed lipids in broiler chickens were assayed  after ozonation.

  Results

  Aflatoxin B1 was not found in grower and finishe diets. The lipid oxidation in ozonated diets with 30 ppm was significantly higher than non-ozonated diets (P<0.05).

  Conclusion

  According to the results of this experiment, the use of ozone gas to disinfect the broiler chickens diets, despite the destruction and inactivation of microbes and fungi, increases the oxidation of dietary fats.

  Keywords: Broilers, Diet, Feed quality, Microbial population, Ozone gas
 • Mojgan Salmanian, Mahmoud Shams Shargh*, Ahad Yamchi, MohammadHossein Mohammadi Ghasem Abadi Pages 8-18
  Introduction and Objective

  The addition of phytase enzyme to poultry diets is necessary due to its inability to produce phosphorus from plant phytate. In this study, for the first time, the recombinant probiotic Saccharomyces boulardii which is producing recombinant phytase (produced domestically) was used as a dietary supplement. Therefore, the aim of this study was to compare the effect of two types of phytase enzymes in wheat and corn-based diets on growth performance, cecum microbial population, carcass and bone characteristics of broilers.

  Material and Methods

  This study was done using 672 equal mixed male and female Hubbard Flex broilers in a completely randomized factorial design (4 × 2 factorial arrangement) with 6 replications containing 14 chickens in each replicate. Eight experimental treatments were as follows: two separate control treatments based on corn or wheat diet, two treatments containing phytase enzyme derived from recombinant Saccharomyces boulardii (500 FTU) based on corn or wheat diet, two treatments containing wild type Saccharomyces boulardii based on corn or wheat diet, and two treatments containing Hostazym P 10000 (500 FTU) based on corn or wheat diet.

  Results

  Broilers treated with corn diet containing recombinant phytase enzyme had significantly more weight compared to hostazym treated broilers at 10 days of age (p≤0.05). Also, all three types of dietary additives significantly reduced feed intake and feed conversion ratio in broilers compared to the control group at 41 days of age (p≤0.05). The relative weight of gizzard of chickens fed corn-based diets was higher than wheat-based diets (p≤0.05). Both recombinant and non-recombinant Saccharomyces boulardii treatments were able to reduce the relative weight of the heart in two diets based on corn and wheat, but this reduction was significant only in non-recombinant yeast. Also, chickens treated with corn-based diets containing recombinant phytase and the control group had the lowest and the highest relative weight of jejunum, respectively, among all treatments. The results of the microbial population showed that the wheat-based diet reduced the overall microbial population compared to the corn-based diet (p≤0.05). Also, recombinant and non-recombinant Saccharomyces boulardii treatments significantly reduced the bacterial population in the cecum of broilers. Phytase enzyme from recombinant yeast increased retention of calcium, phosphorus, magnesium, and potassium and also increased tibia bone resistance compared to other experimental treatments (p≤0.05).

  Conclusion

  The findings of this study showed that the phytase enzyme reduced feed intake and improved the feed conversion ratio in broilers. Also, phytase enzyme decreased jejunum weight but only recombinant and non-recombinant yeast treatments led to a significant reduction in the microbial population. The results of increasing the percentage of elements stored in the tibia and tibia resistance showed the superiority of recombinant phytase enzyme compared to commercial phytase (hostazym). Due to the lack of effect of grain type on yield traits, domestic wheat can be a good alternative to corn.

  Keywords: Broiler, Corn, Phytase enzyme, Recombinant Saccharomyces boulardii, Wheat
 • Mojtaba Zaghari, Mahdi Zhandi*, Soodabeh Parhizkar Pages 19-27
  Introduction and Objective

  Bacillus coagulans is a new strain of the probiotics group that in addition to being spore-forming, stimulates the secretion of lactic acid in the digestive system.This experiment is performed to assess the effect of Bacillus Coagulans on the functional traits and microbial flora of the gastrointestinal tract of Ross 308 broilers.

  Material and Methods

  In order to assess the effect of Bacillus coagulans probiotic supplement on the feeding of broiler chicks, an experiment is conducted on 960 chicks including 12 replications of 20 chicks. The nutritional periods consist of starter (1-10 days) , grower (11-25 days) and finisher (26-42 days). To implement the experiment , The experiment was conducted on Ross 308 male chicks with average weight of  40±0.12 gram and in a completely randomized manner in four treatment groups. Experimental groups are 1) basal diet without consuming bacillus coagulans, 2) basal diet with adding probiotic supplement at the rate of 400 g/ton feed in starter and grower periods and 200 g/ton feed in finisher period, 3)basal diet adding probiotic supplement at the rate of 400 g/ton feed in starter and 200 g/ton feed in grower and finisher period and 4) basal diet adding probiotic supplement at the rate of 200 g/ton feed in starter, grower and finisher periods. Production traits consisting of body weight gain, feed intake and feed conversion ratio are measured at the end of each period of starter, grower and finisher. On days 7 and 40, two chicks from each replicate are slaughtered using carbon dioxide gas and the cecum was isolated. The samples sent to the laboratory under specific protocols to count clostridium perfringens, E.coli, salmonella, streptococcus and lactobacillus. Furthermore, the cloaca temperature of all the remaining chickens of the experiment project is measured on the day 40 of experiment. Total excreted nitrogen and pH of litter contents are measured on the day 40.

  Results

  Consumption of Bacillus coagulans had no meaningful effect on weight gain of chickens up to 42 days of age, but compared to the control group, the groups that consumed Bacillus coagulans showed higher weight gain. In the starter and final period, consumption of Bacillus coagulans led to the reduction of feed intake (p≤0.05). At day 42, groups that consume Bacillus coagulans had lower conversion rates than control group. Adding Bacillus coagulans to the diet of broilers at day 40 had a meaningful effect on increasing the population of lactobacilli1 (p≥0.05). On the other hand, consumption of Bacillus coagulans reduced the bacterial population of Clostridium, Streptococcus and Escherichia coli (p≥0.05). The results of this experiment show that broilers receiving Bacillus coagulans produced lower rate of nitrogen fecal escape than control group (p≥0.05). Additionally, the use of this bacterial compound in the diet of broilers reduced the cloaca temperature of chickens compared to the control group (p≥0.05). Adding this bacterium to the diet of broilers had no effect on pH litter (p>0.05).

  Conclusion

  The achieved results of this research indicated that dietary supplementation with Bacillus coagulans led to increase body weight gain and decrease FCR , balances the beneficial microbial population of the gastrointestinal tract, reduces gastrointestinal inflammation and improves digestibility.

  Keywords: Bacillus coagulans, Broiler chick, Litter nitrogen, Microbial flora, Performance
 • Zahra Karimi Banrivand, Mansour Rezaei*, Mohammad Kazemi Fard, MohammadAli Tajik Ghanbari Pages 28-37
  Introduction and Objective

  This experiment was designed to investigate the effects of sunflower seed meal fermented with Aspergillus niger and the probiotic Saccharomyces cerevisiae on the morphology and microbial population of different parts of the intestine and some digestive parameters.

  Material and Methods

  This experiment conducted as a completely randomized design with 200 one-day-old Ross 308 male commercial broiler chicks, in five treatments five replications and eight chickens per replication. Experimental treatments including: 1- Diet containing sunflower meal fermented with Aspergillus niger 2. Diet containing sunflower meal fermented with Saccharomyces cerevisiae 3- Diet containing sunflower meal fermented by both Aspergillus niger and Saccharomyces cerevisiae 4. Diet containing unprocessed sunflower meal 5- Control diet based on corn and soybean. The effect of treatments at the end of the 39-day raising period was investigated on the morphology of ileum, viscosity, microbial population and pH contents of broiler chick’s intestine.

  Results

  Intestinal morphological results showed that the highest villus height and the ratio of villus height to crypt depth in ileum were related to birds fed fermented treatment with Aspergillus niger (p<0.05). The amount of viscosity in the jejunum and ileum of the small intestine in all three treatments contained fermented sunflower meal was higher than the treatment contained unprocessed sunflower meal (p<0.05). The treatment contained sunflower meal fermented with Aspergillus niger was the closest to the control treatment based on corn and soybean (p<0.05). The population of duodenum coliform increased significantly in the treatment contained sunflower meal fermented by Aspergillus niger (5.41) and also the treatment contained sunflower meal fermented by both fungi and yeast (5.35) compared to the control treatment (5.57). The highest population of aerobic bacteria in this section was related to the treatment contained sunflower meal fermented by Saccharomyces cerevisiae (5.45): (p<0.05). The highest populations of Lactobacillus and aerobic bacteria in the jejunum were related to the treatment contained sunflower meal fermented with Aspergillus niger (5.16) and the control treatment based on corn and soybean (6.49): (p<0.05). The highest population of Lactobacillus bacteria in the ileum was related to treatment contained sunflower meal fermented with Aspergillus niger (5.92) and treatment contained unprocessed sunflower meal (5.95): (p<0.05). Also, the highest population of coliform (5.43) and aerobic bacteria (7.61) in this part was related to the treatment containing sunflower meal fermented with Aspergillus niger (p<0.05). The population of coliform, lactobacillus and aerobic bacteria in cecum was higher in all treatments than the control treatment based on corn and soybean (p <0.05). The highest pH of duodenum and jejunum was related to control treatment based on corn and soybean (p<0.05).

  Conclusion

  The results of this experiment indicated that fermented sunflower meal with Aspergillus niger and Saccharomyces cerevisiae decreases the pH of the gastrointestinal tract contents, increases the total microbial population, decreases coliform and increases Lactobacillus and improves the intestinal morphology of broiler chicks.

  Keywords: Aspergillus niger, Broilers, Intestinal morphology, Intestinal microbial population, Saccharomyces cerevisiae, sunflower meal
 • Robab Ahmadi, Majid Mottaghitalab*, Maryam Royan, Ramin Seighalani Pages 38-48
  Introduction and Objective

  In the recent years, many countries have banned or restricted the usage of antibiotics as growth-promoting, due to their undesirable effects on human and animal health. Using probiotics as an alternative to growth-promoting antibiotics play an important role in improving performance, health and increasing the quality of poultry products. Lactobacilli are the most popular probiotic bacteria that have beneficial effects on host’s performance and health. In this study, the effect of two native strains of Lactobacillus ruteri isolated from the gastrointestinal tract of native chickens in north-western and south-western of Iran were investigated on performance, carcass characteristics, blood parameters and immune response of broilers.

  Material and Methods

  In this experiment, 300 Arbor-Acres® Plus+ male broiler chickens were divided in to 5 treatments, 4 replications (15 chickens per replication), in a completely randomized design. The experimental treatments include: 1- Basic diet as a control treatment, 2- Basic diet + Avilamycin antibiotic, 3- Basic diet + commercial probiotic (Bio-Poul®), 4- Basic diet + Lactobacillus reuteri isolate MG547731 (Plr2), and 5- Basic diet + Lactobacillus reuteri isolate MG547727 (Plr3).

  Results

  Under the condition of this experiment, commercial probiotics, antibiotic and either Lactobacillus reuteri (Plr2) isolates, significantly improved daily weight gain in final period (p<0.05). Native isolates probiotics and commercial probiotics significantly (p<0.05) reduced the relative weight of gizzard and proventriculus, though no significant (p<0.05) differences were recorded for other carcass components in broiler chickens. After the first injection of SRBC, treatments include antibiotic and Lactobacillus reuteri (Plr2) isolate caused a significant increase of IgM, and after the second injection, Lactobacillus reuteri (Plr2) and commercial probiotic treatments, showed a significant (p<0.05) increase in immunoglobulin G and Total immunoglobulin. The antibody titer against Newcastle vaccine did not show a significant difference between treatments and the control group. There was no significant difference between serum glucose, cholesterol, triglyceride, VLDL and LDL between treatments and the control group. No significant difference was obtained in serum HDL level in probiotic treatments, while antibiotic treatment appeared with a significant decrease in HDL.

  Conclusion

  Addition of native Lactobacillus reuteri isolates to poultry diets can have beneficial effects similar to commercial probiotics, on performance, immune response and blood parameters of broilers.

  Keywords: Antibiotic, Blood parameters, Broiler chicken, Immune response, Lactobacillus
 • Morteza Pashaei Jalal, Leila Soleimani, Seyed Davood Sharifi*, Shirin Honarbakhsh Pages 49-57
  Introduction and Objective

  With the increasing development of broiler industry, increasing feeding costs and concerns, environmental pollution caused by nitrogen and phosphorus disposal, finding ways to increase the bioavailability of nutrients, including phosphorus, is of great interest. The purpose of this experiment was to investigate the effect of the combination of phytase and synbiotic in phosphorus deficient diets on the performance of broiler chickens.

  Material and Methods

  360 one-day-old broiler chickens of Ross 308 strain were used in a completely randomized design with 5 treatments, 4 replications and 18 birds per replication. The birds were fed with the same rations in the first seven days and the experimental diets were given to them from the age of 8 days. Experimental treatments include 1- Control group (diet containing recommended levels of phosphorous), 2- Diet with phosphorus level less than recommended (75% recommended; low phosphorus diet), 3- Low phosphorus diet + phytase, 4- Low phosphorus diet + Synbiotic, 5- Low phosphorus diet + Synbiotic + phytase. Body weight and feed intake were measured in each period and daily weight gain and feed conversion ratio were calculated. At the end of the period, low density serum  cholesterol concentrations, high density poprupe (HDL) and low density poprupe L (LDL) and alanine aminotransferase (ALT) enzymes were measured.

  Results

  During growth period (24-7 days), the weight gain of birds that received phytase, synbiotic and synbiotic diets with phytase was higher than birds fed control or phosphorus deficient diets and these birds had higher live weight (P<0.05). There was no difference in carcass yield and relative weight of liver and ventricular fat between treatments. Experimental treatments had no effect on serum concentrations of cholesterol, HDL and LDL and alanine aminotransferase (ALT) in broilers. The level of triglyceride in the blood of birds fed phosphorus-deficient diets was lower than that of birds fed control diets containing synbiotics or synbiotics + phytase (p<0.05).

  Conclusions

  The use of synbiotec + phytase in phosphorus-deficient diets, while reducing the need for phosphorus mineral source, improves the growth performance of broilers and also reduces phosphorus excretion into the environment.

  Keywords: blood traits, broiler chickens, performance, phytase, symbiotic
 • Mohsen Mohamadisaei*, AmirHossein Alizadeh-Ghamsari, Seyed Abdullah Hosseini, Behrouz Yarahmadi, Amin Kazemizadeh Pages 58-68
  Introduction and Objective

   Optimal nutrition occurs only when poultry efficiently use the nutrients in the feed for growth, health, reproduction and survival. Vitamins should be present in sufficient amounts in the diet due to their vital functions in the animal's metabolism and the optimal utilization of other nutrients.

  Material and Methods

  Five hundred one-day-old 308 Ross strain chicks (male and female) were distributed in a completely randomized design with 5 treatments, 5 replications and 20 chicks per replication. Dietary treatmets are included five levels of vitamin supplementation: 1) control (100% recommended values of strain Ross 308 catalog), 2 to 5) 90%, 80%, 70% and 60% recommended values. During the 42 days of the experimental period, performance was recorded at the end of each period (ages 10, 24 and 42 days). Evaluation of humoral immune response was performed using SRBC injection at 35 days of age. Cellular immune response was assessed at 37 days of age by hypersensitivity test. At 42 days of age, ten birds per treatment were bled to count white blood cells and then the birds were slaughtered, and the relative weights of different parts of the carcass were measured.

  Results

  The suggested level of 80% vitamin supplement had no significant effect on performance including feed intake, FCR, survival percentage and production index (p<0.05). By reducing the level of vitamin supplement, the length of jejunum and the percentage of wings and spleen decreased in the experimental treatments (p<0.05), but the percentage of carcass and other components were not affected (p>0.05). Antibody titer in response to SRBC injection, cellular immune response and the number of white blood cells were not affected in level of 80% vitamin supplement, although the level of 80% vitamin supplement significantly reduced IgG titer and heterophil percentage (p<0.05).

  Conclusion

  In general, the results showed that it is possible to reduce the level of vitamins in the diet of broiler chickens by 20% without negatively affecting the performance and responses of cellular and humoral immunity.

  Keywords: Broiler, Immunity, Performance, Vitamin
 • Sahar Karimi Azandariani, Mahdi Ganjkhanlou*, Kamran Rezayazdi, Abolfazl Zali, Hossein Moradi Shahrbabak, Mahdi Zhandi Pages 69-79
  Introduction and Objective

  The aim of this study was to investigate the effect of sodium acetate and conjugated linoleic acid on dry matter intake, body weight, activity of liver enzymes and blood metabolites in fresh cows.

  Material and Methods

  This study was performed to investigate the effect of sodium acetate and conjugated linoleic acid on dry matter intake, body weight, liver enzyme activity, milk production and blood metabolites in newborn cows. Materials and Methods In this study, 24 Holstein cows with an average initial weight of 601.47±13 kg and a body condition score of 3.64±0.21 were used for 25 days during days 5-30 postpartum. This experiment was performed in 3 treatments and 8 replications in a completely randomized design by comparing the means by the mean least squares method at a significance level of 0.05. Treatments include 1- control with a source of calcium salt of palm fat, 2- Diet containing 300 g of sodium acetate supplement, 3- Diet containing 100 g of conjugated linoleic acid supplement (50% cis-9 trans-11CLA, 50% trans-10 cis-12 CLA) was. Dry matter intake and milk production were recorded daily, body weight and body condition score at the beginning and end of the experiment. Blood samples were also taken on days 5, 7, 14, 20, 25. The cows were milked in three meals of morning, evening and night, and the record of each meal was recorded. In order to measure milk composition, milk samples were taken on days 5, 8, 11, 14, 17, 20 and 25 after calving.

  Results

  The results showed that the mean body weight, body condition score and dry matter intake were not significantly different between treatments. The concentration of non-esterified fatty acids was not affected by the treatments. Also, no significant differences were observed for triglycerides, cholesterol, albumin, total plasma protein and blood urea nitrogen between treatments. Plasma glucose concentration was significantly different between treatments (p<0.05), however, CLA and sodium acetate significantly increased and decreased compared to the control) (p<0.05. Sodium acetate significantly reduced the levels of aspartate aminotransferase and lactate dehydrogenase compared to control and CLA treatment (p<0.05). Daily milk, corrected milk production of 3.5% fat and milk fat percentage were significantly different between treatments, and sodium acetate and CLA treatments significantly increased and decreased milk fat percentage, respectively, compared to the control (0.05). Also, milk fat production increased with sodium acetate compared to control and decreased with CLA (p <0.05).

  Conclusion

  By consuming CLA due to the reduction of milk fat, the amount of blood glucose increased, as a result of which the intensity of the negative energy balance decreased, which in turn reduced the damage to the liver cells. Sodium acetate also improves energy levels, possibly due to the supply of acetate for milk fat synthesis. It can be concluded that adding sodium acetate is the best way to have a healthy liver along with increasing milk production and milk fat after birth.

  Keywords: Acid Negative energy balance, Fatty liver, Lipolysis, Milk fatty, Plasma
 • Abdolhakim Toghdory*, Taghi Ghoorchi, Mostafa Hossein Abadi, Mehdi Mazloomirezvani Pages 80-88
  Introduction and Objective

  A major change in the diet of ruminants is not sufficiently compatible with the evolution of their gastrointestinal tract, reducing the stability of the rumen ecosystem and ultimately reducing the efficiency of food use. Therefore, under the use of Saccharomyces cerevisiae, it can be a suitable solution to maintain the balance of the microbial population and the optimal activity of microbes, improve the fermentation conditions of the rumen ecosystem and increase the production of ruminants.

  Material and Methods

  In order to investigate the effect of Saccharomyces cerevisiae ode on milk composition, digestibility and blood parameters, dairy cows from 20 Simmental dairy cows with an average milk production of 32 4 4 kg / day were used in a completely randomized design. All 10 cows were randomly assigned to one treatment. Experimental treatments included: 1- control group of base diet without using yeast, 2- base diet + 10 g of Saccharomyces cerevisiae yeast per day per head of cattle, in which yeast was added to the animal feed as road. All diets contained equal concentrations of dry matter, metabolizable energy and crude protein. The cows were milked 3 times a day at 4 am, 12 noon and 7 pm. In the last 7 days of the experiment, in each milking meal, 50 ml of milk was sampled in separate containers and after mixing the milk samples related to the whole meals with each other (considering the share Daily milk production per serving), milk composition was measured. Blood samples were taken from the jugular vein of each cow on the last day of the experiment and 2 hours after morning feeding. To determine the apparent digestibility of feed nutrients, stool and feed samples were taken at the end of the 5 days of the experiment.

  Results

  The use of Saccharomyces cerevisiae had no significant effect on milk fat, protein and lactose levels. The digestibility of organic matter, crude fat and insoluble fibers in neutral detergent using yeast increased significantly (p<0.05). However, increasing the digestibility of dry matter and crude protein was not significant. Also, the use of Saccharomyces cerevisiae caused a significant reduction in urea nitrogen (p<0.05), but had no significant effect on glucose levels.

  Conclusion

  According to the test results, the use of Saccharomyces cerevisiae significantly increased the digestibility of organic matter, insoluble fibers in neutral detergent and crude fat, it also improved the production of milk and its compounds. As a result, the use of 10 gr Saccharomyces cerevisiae in the diet of dairy cows is recommended.

  Keywords: Dairy cow, Milk production, compounds, Nutrient digestibility, Saccharomyces cerevisiae
 • Ghodrat Mohammadi Jirabad, Rasoul Pirmohammadi, Hamed Khalilvandi-Behroozyar* Pages 89-99
  Introduction and Objective

  Goats are small domestic ruminants that have served humans before other ruminants and is one of the most important sources of protein of animal origin in human nutrition. Milk replacer are widely used in the breeding of young calves and goats. The benefits of using it are increasing productivity and as well as simplifying livestock management. This study was performed to investigate the effect of excess milk replacer on breast milk consumption on production performance, blood biochemical metabolites and fecal parameters including microbial properties of suckling goat kids.

  Material and Methods

  To perform this experiment, 24 Mahabadi suckling goat kids were used in a complete randomized design with three groups of 8 heads for 60 days. The goats were kept with the mother for three days after birth, then were randomly divided into 3 groups of 8 heads. Experimental treatments including group 1- daily consumed only breast milk 2 and 3- daily in addition to breast milk, respectively, consumed 5 and 10% of body weight instead of milk. Growth parameters, including weight, body length, height at the withers, breast and hip circumference, as well as breast milk consumption, starter concentrate consumption, blood parameters, and faecal parameters, including salmonella, Escherichia coli, and lactobacillus, were measured. Data analysis was performed with SAS software.

  Results

  The results showed that daily weight gain in goat kids that consumed 5% of body weight instead of milk in addition to breast milk was significantly higher than the control group. Live weight and mean daily weight gain of goats with 5% milk replacer consumption on the last day were significantly higher than goats of other treatments. In terms of other growth parameters, no significant difference was observed between goats consuming 5% of alternative and control milk. But they were higher than goats consuming 10% milk. There was a significant difference between the groups in terms of some biochemical blood metabolites. In terms of glucose, albumin and lactate dehydrogenase levels, the first group was significantly higher than the second and third groups. In terms of blood urea nitrogen, the control group was higher and 5% milk replacer consumption group was lower, and the difference between the 10% milk replacer consumption group and the control and 5% milk replacer consumption groups was not significant. The amount of cholesterol in the 10% milk replacer consumption group was lower than the other two groups, the amount of total protein was the highest in the control group and the lowest in the second group. Salmonella was not observed in fecal samples. The rate of Escherichia coli was higher in group kids who consumed 5 and 10% of body weight instead of milk than controls. Lactobacilli were observed only in small numbers in the control group.

  Conclusion

  The results of this experiment showed that the consumption of milk replacer in addition to breast milk at the rate of 5%  weight of goats can have positive effects on the production performance of suckling kids.

  Keywords: Accelerated growth, Blood metabolites, Growth efficiency, Mohabadi breed, Milk replacer, Suckling goat kid
 • Fereshteh Vafaee, Morteza Chaji* Pages 100-109
  Introduction and Objective

  The use of chemical buffers such as sodium bicarbonate, and bacterial additives like Megasphaera elsdenii result in improving the digestibility and fermentation in high concentration diets. Therefore, this research was conducted to compare the effect of acid-consuming bacteria and different chemical buffers for improvements in digestion and fermentation of high concentration diets.

  Material and Methods

  Several chemical buffers were used alone or together with Megasphaera alsdeni bacteria as biological buffers. Two-step digestion methods and specific cultures of anaerobic rumen fungi and bacteria were used in this experiment. The number of 12 treatments includes 1- the control diet (without additives and containing 70% concentrate + 30% fodder or basic diet), 2- the basic diet + 3 ml of Megasphaera alsdeni bacteria (1.5 x 108 CFU/ml), 3 to 12- One percent of the 5 buffers were bentonite-sodium, sodium bicarbonate, magnesium oxide, zeolite, sodium sesquicarbonate alone or together with Megasphaera alsdeni bacteria.

  Results

  In the two-step digestion test, the digestibility of dry matter was improved in the treatments receiving buffer and bacteria (p<0.05). The digestibility of dry matter, neutral detergent fiber, and acid neutral detergent fiber by rumen fungi was affected by the experimental treatments and was higher in the treatment containing chemical buffer + bacteria than in the control (p<0.05). The use of chemical and biological buffer had a significant effect on the digestibility of nutrients by rumen bacteria and it was more in the treatments containing buffer + bacteria than in the control (p<0.05). The fermentation parameters of the culture medium of bacteria and fungi, including pH and ammonia nitrogen concentration, were significantly affected by the experimental treatments; pH and ammonia nitrogen concentration were higher and lower than the control treatment in all treatments, respectively (p<0.05).

  Conclusion

  Therefore, according to the results of the present experiment, the use of chemical buffer improved the conditions of digestion and fermentation of high-concentrate diets for fattening lambs, and in many cases, the effect of acid-consuming bacteria was competitive with chemical buffers. On the other hand, the combined use of bacteria and buffer also had synergistic effects.

  Keywords: Digestion, Megasphaera elsdenii bacteria, Rumen pH, Sodium bentonite, Sodium bicarbonate, Saccharomyces cerevisiae
 • Jafar Shirazi, Taghi Ghoorchi*, Abdolhakim Toghdory, Seyed MohammadMahdi Seyed Almousavi Pages 110-117
  Introduction and Objective

  Protein quality is important for feedlot lambs; protein imbalance may reduce growth rate, increase feeding costs, and emission of gases, particularly methane. In low-producing ruminants, protein requirements can be satisfied mainly with microbial protein, which is produced from nitrogen sources and high fiber. On the other hand, in high-producing ruminants, like feedlot lambs, their high protein requirements for maximum growth rate are not completely satisfied by the microbial protein produced in the rumen. Considering this, it is necessary to provide protein sources that escape rumen degradation. Traditionally, sources of dietary protein are seen as either being of animal or vegetable origin.. In this study, the effect of replacing soybean meal with poultry slaughterhouse waste enriched with  rice bran and urea on performance, rumen and blood parameters of fattening lambs were investigated.

  Material and Methods

  In this experiment, male Kurdish lambs (16 heads with an average weight of 32 ± 2.7 kg and age of 4 to 6 months) were used. At the beginning of the experiment, the lambs were vaccinated and fed antiphrastic drugs. The experimental feed, which included 50 percent of poultry slaughterhouse waste, 47.5 percent rice bran and 2.5 percent urea was substituted for soybean meal at the levels of 33, 66 and 100% and was used in the feeding of fattening lambs. The experiment was carried out as a completely randomized design with four treatments including 1- control diet, 2- 33% mixed feed, 3- 66% mixed feed and 4- 100 mixed feed instead of soybean. The habitation of the lambs to the experimental diet was carried out for 14 days before the start of the fattening period.  The lambs consumed diets containing experimental feed for 84-days   The results of the experiment were analyzed with the  GLM procedure of the SAS statistical program.

  Results

  The amount of dry matter intake, daily weight gain and feed conversion ratio were not affected by the experimental  treatments. The highest incease in blood glucose concentration was related to lambs receiving the diet containing the highest level of experimental diet (p<0.05). The amount of ammonia nitrogen in the rumen fluid decreased with increasing  of experimental feed level (p<0.05).  The amount of volatile fatty acids in the rumen was  significantly different between experimental treatments (p<0.05). The highest amount of digestibility and crude protein was related to the control group (p<0.05). The diet containing 100 percent of the experimental feed had the highest digestibility for NDF.

  Conclusion

  In general, the results of this study showed that complete replacement of  soybean meal with experimental feed containing 50% of poultry slaughterhouse waste, 47.5% of rice bran and 2.5% of urea in the diet is possible without any negative effect on fattening performance.

  Keywords: Blend feed, Blood metabolites, Fatting lamb, Performance, Rumen parameters
 • Sahar Fruzanmehr, Yunes Alijoo*, Behzad Asadnezhad Pages 118-127
  Introduction and Objective

  In order to achieve high productivity, goats should be introduced into controlled breeding systems after birth; in this case, goats with a weight of about 30 kilograms are sent to the slaughterhouse due to the high quality of the carcass, more customer-friendliness and has higher nutrients. Also the milk of mother goats is sold, which is very important from the economic aspect for livestock breeders and increases productivity. Therefore, early weaning and using starters with high energy levels can be a practical solution in reaching the target weight of kids as soon as possible.

  Material and Methods

  This experiment was performed to investigate the effect of feeding with different levels of Cannula as a fat supplement in the initial diet on the function and rumen and blood metabolites of early weaning in Mahabadi goats. The number of 20 males and females Mahabadi goats were fed with mother’s milk for 4 weeks after birth. Further, the goats were randomly divided into 4 groups of 5 heads and after the acclimation period for 2 weeks, they were fed experimental diets for tow month in a completely randomized design. Experimental diets included starter feed with concentrate to forage ratio of 10:90 and had different amounts of Cannula (3, 4.5 and 6 percent) as fat source.

  Results

  The results showed that the effect of treatments on dry matter intake and weight gain of goats was significant (p<0.05). The highest amount of feed intake and weight gain was observed in the treatment of 3% of Cannula. Digestibility of dry matter, organic matter, ether extract, crude protein as well as ruminal pH was not affected by experimental treatments; However, the digestibility of neutral detergent fiber in 3% Cannula treatment was more than 4.5 and 6% (p<0.05). Blood glucose and cholesterol levels showed a significant decrease in all treatments compared to the control group (p<0.05).

  Conclusion

  In general, it can be concluded that early weaning of goats by feeding with starter ration and Cannula can improve feed intake and weight gain and consequently cause the desired weight to be reached earlier; therefore, the use of 3% Cannula with 87% starter concentrate in feeding of Mahabadi pre-weaned goats is recommended.

  Keywords: Dry mater intake, Mahabadi breed, Starter, Unsaturated fatty acids, Weight gain
 • Mahdi Khodaei*, Hosein Ali Ghasemi, Abolfazl Salehizadeh Pages 128-137
  Introduction and Objective

  Because enzymes enhance the digestibility of feeds by increasing the availability of minerals and the digestibility of protein and amino acids, the utilization of enzymes is known as an effective method for increasing profitability in the poultry industry. In addition, certain enzymes are able to hydrolyze non-starch carbohydrates, resulting in an increase in feed energy utilization and the release of additional phosphorus through the degradation of phytic acid. The purpose of this study was to investigate the effects of a blended supplement consisting of probiotics, prebiotics, and enzymes (containing protease, phytase, lipase, and different carbohydrase) on productive performance, blood metabolites, hormone profile, and antioxidant status of laying hens.

  Materials and Methods

  For an 8-week trial, 120 laying hens (52 weeks of age) were used in a completely randomized design with three treatments, eight replications, and five hens per replication. The experimental treatments included the control treatment (no additives) and treatments with complex enzyme supplements at 250 and 500 mg per kg of feed. Egg production, egg weight and feed intake were recorded daily. Egg quality traits and blood biochemical parameters were evaluated at the end of experiment.

  Results

  The results showed that the treatment receiving 500 mg/kg of blended supplement had a greater egg production, greater egg mass, and while feed conversion ratio compared with the non-supplemented treatment (control treatment). The percentage of abnormal eggs was lower in all of the treatments that received the blended supplement compared to the control. A linear increase was observed in the blood levels of cholesterol, albumin, triiodothyronine, total antioxidant capacity, and superoxide dismutase activity after the inclusion of the supplement in the diet. In contrast, the concentrations of glucose, phosphorus, uric acid, alkaline phosphatase, TSH and T4 hormones, malondialdehyde, and nitric oxide, as well as the activity of blood glutathione peroxidase and catalase enzymes, were not affected by the experimental treatments (p>0.05).

  Conclusion

  In conclusion, including the blended supplement in the diet of laying hens, particularly at the level of 500 mg/kg, during the second phase of the laying cycle has a positive effect on both production performance and health status, which may be attributed to an increase in antioxidant status and a decrease in stress levels.

  Keywords: Blended supplement, Health status, Laying hens, Performance, Physiological response
 • Seyed Taghva Mosavi, MohammadTaghi Beigi Nassiri, Hedayetollah Rooshanfekr Roshanfekr, Mahmood Nazari*, Mohammad Reza Ghorbani Ghorbani Pages 138-146
  Introduction and Objective

  Phytoestrogens are herbal estrogens with estrogen-like functions and structures. The estrogen hormone has an important role in the process of the synthesis of egg white proteins in the avian oviduct. Vitex agnus-castus (VAC) is a native plant of the middle Asian, southern European, and Mediterranean countries. This plant has numerous uses in traditional medicine and is traditionally used to treat many diseases in women. Previous studies have shown that VAC contains high levels of phytoestrogens. VAC consists of compounds such as vitexin, apigenin, and pendoltin, which are the most active phytoestrogen in VAC fruits. No study has been published so far on the effect of VAC on oviduct markers gene expression (ovalbumin (OVAL) and ovomucoid (OVM)). Hence, this study was performed to evaluate the effect of VAC fruits on gene expression for two oviduct markers OVAL and OVM of laying hens.

  Material and Methods

  A total of 90 leghorns (Hy-Line, W-36) laying hens on the second cycle of production (at 72 to 80 weeks old) were used in a completely randomized design with three treatments, five replicates and six hens per replivate. The treatments were various levels of VAC fruit powder including zero, 1, and 2% levels of VAC fruit powder per kg of diet. After extraction of total RNA, RNA quality was evaluated using Nanodrop and agarose gel electrophoresis and cDNA was synthesized using a Sinaclone kit. Eventually, gene expression was measured by the real-time qPCR method. In this method, 𝜷-actin gene was used as a reference gene to normalize the gene expression data. To confirm the specificity of each primer, its melting curves were examined.

  Results

  Electrophoresis of the PCR products showed the 60, 133, and 150-bp fragments for OVAL, OVM, and Beta-actin, respectively. Melting peaks analysis on the PCR products for all primers confirmed minimal primer-dimers and primer specificity. The results of the real-time qPCR method indicated that supplementation of VAC fruits powder at levels 1 and 2 to the diet of laying hens has no effect on the expression of OVAL and OVM genes of laying hens in the second production cycle.

  Conclusion

  Therefore, Adding VAC fruit powder to the diet of laying hens is not expected to increase egg production in laying hens. Therefore, VAC supplementation is not recommended to the diet of laying hens.

  Keywords: Gene expression, Hens, Ovalbumin, Vitex
 • Davoud Ali Saghi*, AliReza Vadiee Noghabei, Razieh Saghi Pages 147-154
  Introduction and Objective

  Crossbreeding as the fastest approach to take advantage of difference between breeds, can be an effective method to improve the efficiency of meat production in sheep. The aim of the present study is to compare Balochi lambs with the crossbred obtained from Baluchi ewes with Kurdi and Karakul rams.

  Materials and Methods

  In order to investigate the effect of crossbreeding on the weight performance of lambs up to weaning and the fattening period and carcass composition, three genetic groups including pure Baluchi (BB) lambs, Karakul × Baluchi (GB) and Kurdi × Baluchi (KB) crosses were used. The ewes were mated in groups of 50 and each group with 2 rams. The number of 27 purebred and crossbred male lambs were used in the form of three treatments with three replications and three lambs per replication. Data were analyzed using GLM procedure of SAS software.

  Results

  The results showed that lambs from Karakul rams had the highest birth weight and lambs from Baluchi rams had the lowest birth weight (4.80 and 3.95 kg, respectively). Lambs from karakul rams had higher daily gain (260g /day) before weaning than other lambs (p<0.05).  The highest and lowest dry matter intake were in the GB group (1250g /day) and the BB group (950 g / day), respectively. The highest daily gain in GB group and the lowest in BB group were 169.2 and 93.8 g / day, respectively (p <0.05). The genetically groups had significant effect on cold and hot carcass weights (p<0.05). The effect of crossbreeding on fat thickness, fat-tail, and shank was significant (p<0.05).

  Conclusion

  Due to the suitable reproductive performance in using Karakul ram as a paternal breeding base and optimal performance in growth rate, feed consumption, conversion ratio in the pre-weaning and post-weaning periods as well as carcass characteristics including hot and cold carcass weight and less tail compared to other crossbreds used in this study, it is probably more appropriate to use Karakul rams to produce crossbred lambs.

  Keywords: Baluchi sheep, Crossbreeding, Carcass compositions, Growth, Karakul
 • Reza Khalkhali, Nemat Hedayat* Pages 155-161
  Introduction and Objective

  Although, unlike many livestock, no intense artificial selection has been made on dromedary camels, traces of natural selection along with selection by the human can still be found as selection signatures in the camel genome. Due to the development of new technologies as well as bioinformatics tools, the detection of these genomic regions can be done with high accuracy. This study aimed to identify the selection signatures on the X chromosome in Iranian dromedary camels using whole genome sequencing data.

  Material and Methods

  For the present study, the genomic data from six Iranian dromedary camels were used as the target population and also eight samples of dromedary camels from the Arabian Peninsula as the reference population. Signatures of selection were identified using two methods, including Fst and XP-EHH. A window size of 50kb and a step size of 25kb were used for this analysis, and genomic windows with scores higher than the 99th percentile of ZFst and XP-EHH distribution were considered as putative selection signatures. BEDtools program was used to extract genes located in these regions. Gene ontology analysis was performed on mentioned genes using g:profiler program.

  Results

  Based on the results, 13 and 27 genes identified using Fst and XP-EHH approaches as positively selected genes on the X chromosome in Iranian dromedary camels, respectively. The results of gene ontology (GO) analysis showed that terms related to fat metabolism have a significant contribution among the significant GO terms. Among the important identified genes, the genes of DGAT2L6 and AWAT2 may involve in the camel's resistance to high levels of ultraviolet radiation in desert conditions. Also, the NSDHL gene, which is involved in cholesterol biosynthesis, play a role in male fertility. The only significant KEGG pathway in this study was related to vitamin A metabolism.

  Conclusion

  It seems that the positive selection of genes related to fat metabolism, behavior and resistance to ultraviolet radiation in Iranian dromedary camels has been for interaction with humans and harsh desert conditions. Due to the lack of breeding programs on camels, it seems that knowing the genomic features of this species can be considered as a prerequisite for designing breeding strategies.

  Keywords: Adaptation, Fertility, Lipid metabolism, Positive selection, Sex chromosome
 • Khadijeh Ebrahimi, Mohammad Rokouei*, GholamReza Dashab, Hadi Faraji Arough Pages 162-175
  Introduction and Objective

  Fertility is one of the most important economic traits in dairy cattle breeding which, in addition to negative effects on functional traits such as milk production, reduces the profitability of the dairy cattle breeding industry. Therefore, the aim of this study was to Meta-analyze traits related to fertility in dairy cows and determine an appropriate strategy to control and improve fertility in dairy cows.

  Material and Methods

  For this purpose, by searching in databases, 38 articles related to fertility in different herds of dairy cows were collected and different parameters including additive genetic and residual variance components, heritability, reproducibility, descriptive characteristics of traits including mean, minimum, maximum, coefficient variation, standard deviation as well as genetic correlations between traits that were present in at least three reports were extracted as a new variable and statistically analyzed. The studied traits included age at first service, age at first calving, calving interval, open days, number of services, conception length, the first service leading to conception and non-return rate at 56 days. Data analysis was performed with SAS software version 9.2 and Comprehensive Meta-analysis. Finally, the articles were grouped into four regions of Asia, Africa, America and Europe and different parameters including mean, heritability and reproducibility of different fertility traits were analyzed by SAS software GLM procedure and comparison of mean groups by Turkey’s test at the level 5% probability was done.

  Results

  Mean of open days, age at first calving, age at first service, calving interval, conception length, first service leading to conception rate, no-conception rate in 56 days and numbers of services for each conception traits were 139.2, 888.3, ​​501.6, 411.8, 278.8 days, 62.8, 21% and 2.1, respectively. Also, the heritability of the mentioned traits was estimated to be 0.06, 0.2, 0.3, 0.06, 0.1, 0.1, 0.07 and 0.08, respectively. The reproducibility of traits were open days, calving interval, first service leading to conception, conception length and number of services per conception were 0.1, 0.1, 0.07, 0.1 and 0.06, respectively. There was a moderate and sometimes high positive and negative genetic correlation between most of the fertility-related traits. The results of comparison of estimates in the four continents of Asia, Africa, Europe and the Americas were not significant in all fertility-related traits.

  Conclusion

  Therefore, all the mentioned estimates, which in most cases are reliable and close to each other, indicate a low degree of heritability and repeatability of the mentioned traits, and the use of conventional breeding methods cannot determine high genetic value with good accuracy and it is recommended to improve the management of dairy cows and control environmental factors and the use of breeding programs as well as genomic evaluation of dairy cow.

  Keywords: Age at first calving, Calving interval, Conception length, Number of services, Open days
 • Alireza Nikmanesh*, Masood Asadi Fozi, Ali Esmailizadeh, Hojjat Asadollahpour Nanaei, Leila Ezedinloo Pages 176-186
  Introduction and Objective

  The BRCA1 gene, which is called “gate keeper” It plays an important role in the process of repairing DNA damage, regulating the cell cycle, regulating the transcription process, maintaining chromosome stability, and other important pathways for the maintenance of genome stability. The current research was conducted with the aim of bioinformatic analysis and comparison the genetic diversity and phylogenetic structure of the BRCA1 gene of different breeds of domestic and wild sheep from 49 breeds in 6 geographical regions: Western Asia, Europe, China, North Africa, South Africa and wild (Iran) using the NCBI genome databas.

  Material and Methods

  The desired sequences were aligned using MEGA11 software and a phylogenetic tree was drawn by Neighbor-Joining method. Also, the number of mutations, nucleotide diversity, haploid diversity, the number of positions in which similar or non-similar substitutions occurred, the percentage of gene differentiation, gene conversion were also analyzed using Dnaspv5 software.

  Results

  The analyzes related to the comparison of breeds in 6 geographical regions showed 112 polymorphisms, which led to the creation of 19 different haplotypes with a haplotype diversity of 0.035. Nucleotide diversity and average nucleotide differences (k) among breeds were estimated as 0.205 and 0.052, respectively. The genetic differentiation between the Chinese sheep population and the wild sheep population was the lowest. The average genetic distance between all geographical regions was calculated to be 0.29. The average nucleotide ratio (A+T):(G+C) was equal to 38:62%, which indicates the predominance of cytosine and guanine bases. The amount of conserved sequence (c) in this research was 0.313 on average, which indicates the high polymorphism of this gene and the creation of new proteins as well as new functions to adapt to different homeostasis conditions. The effective number of codons (ENC) in this research was calculated to be 56.41. The value of D in the Tajima neutrality test was 0.478, which indicates that the selection pressure is balanced.

  Conclusion

  The high genetic diversity in the wild population, the reasons for which are the presence of forest and open environments, prevention of genetic drift and reduction of inbreeding, which affects muscle strength, eating habits, aggressive behaviors, defense responses, sensory perception of confrontation with environmental conditions and stress that related to BRCA1 gene expression in these populations.

  Keywords: BRCA1, Genetic diversity, Geographic region, Phylogenetic structure, Sheep
 • Reza Seyedsharifi*, Fatemeh Ala Noshahr, Jamal Seif Davati, Nemat Hedayat Evrigh Pages 187-193
  Introduction and Objective

  Dominant genetic effects may have an important contribution to the total genetic diversity of quantitative and complex traits. However, genome-wide marker research to study genomic prediction (GP) and genetic mechanisms of complex traits generally ignore dominant genetic effects. The increasing availability of genomic datasets and the potential benefits of non-additive genetic effects have recently attracted much attention to  combining these effects into genomic prediction models.

  Material and Methods

  A genome with 3 chromosomes of 100 cM each, with 200 QTL and 1000 biallelic markers on each chromosome were simulated.. Then the information related to records of pedigree, year of birth, weaning weight, offspring sex, percentage of twinning, carcass weight, carcass quality, age of first calving, wool density and other economic traits of Moghani sheep that were obtained through Jafarabad Moghani Breeding Center (during 1382 to 1393) formed the phenotypic matrix of the model. Additive and dominance genetic effects and accuracy of genomic prediction of 7 traits, including growth, carcass quality, wool and fertility were adopted through two linear models: (1) ) an additive effect model (MAG) and (2) a model that includes additive and dominance genetic effects (MADG). In addition, the 5-layer cross-validation method was used with R package “HIBLUP”to evaluate the GP capability in two different models.

  Results

  The results of estimating variance components for each trait show that carcass weight (0.617) and lambing percentage per ewe (0.578), a large part of the phenotypic variation is explained by dominance genetic effects. Cross-validation results showed that the MADG model, including additive and dominance genetic effects, has a clear advantage over the MAG model, which includes only additive genetic effects. that’s means, the model that includes dominant genetic effects improves the accuracy of genomic prediction.

  Conclusion

  The better performance (prediction accuracy) of the MADG model for some traits compared to the MAG model shows that dominance effects should be included in animal genetic evaluation models to improve the accuracy of predicting future phenotypes. MADG model can also be a useful tool for culling decision  in farms, and the use of the entire genetic potential of progeny in mating programs may improve progeny performance.

  Keywords: Additive Effect, Dominance Effect, Genomic Prediction, Prediction Accuracy