فهرست مطالب

 • پیاپی 20 (پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/11/09
 • تعداد عناوین: 12
|
 • فریدون رمضی، کامران شیوندی چلیچه*، الهه امینی فر، علیرضا عصاره صفحات 5-44

  هدف پژوهش طراحی الگویی معتبربرای برنامه درسی مسیله محور در درس ریاضی دوره ابتدایی می باشد. رویکرد پژوهش کمی بوده ، در طراحی الگو که با روش مدلسازی ساختاری _تفسیری انجام شد 19 نفر از متخصصان برنامه ریزی درسی و آموزش ریاضی شهرستان اراک شرکت داشتند. جهت تعیین اعتبار، با روش حداقل مربعات جزیی، الگوی طراحی شده در قالب پرسشنامه محقق ساخته در اختیار 355 متخصص به شیوه نمونه گیری تصادفی قرار گرفت. با شناسایی مولفه های اهداف در سطوح شناختی ، نگرشی ، مهارتی و محتوای برنامه درسی ، روش و ارزشیابی الگوی برنامه درسی مسیله محور، طراحی و اعتباریابی شد. نتیجه این پژوهش طراحی الگوی معتبر با 7 مقوله اصلی و 46 مقوله فرعی بود. یافته های پژوهش نشان داد، ویژگی های اهداف در سطح "شناختی" و "نگرشی" به عنوان مولفه های زیربنایی الگوی برنامه درسی مسیله محور در درس ریاضی محسوب شده و بر ویژگی های اهداف در سطح مهارتی تاثیرگذارهستند.ویژگی های مهارتی برویژگی های محتوای برنامه درسی،راهبرد وارزشیابی تاثیرگذارمی باشند.

  کلیدواژگان: برنامه درسی، مسئله محور، درس ریاضی، دوره ابتدایی
 • محمدرضا وحدانی اسدی*، حسین اسکندری صفحات 45-84

  کلاس های چندپایه برای گروه های کوچکی از دانش آموزان به کار گرفته می شود که در آن یک معلم برای هر پایه غیرعملی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت موجود آموزش و یادگیری در کلاس های چندپایه از دیدگاه معلمان استان خراسان شمالی است. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش پدیدارشناسانه به عنوان روشی کیفی استفاده شد. شرکت کنندگان در مصاحبه با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با توجه به میزان فاصله از مناطق شهری انتخاب شدند. اشباع نظر در مصاحبه شماره ده به دست آمد اما تا نفر هجدهم ادامه یافت. یافته های حاصل از مصاحبه به روش کلایزی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. درنهایت وضعیت موجود در سه حوزه زیرساخت، آموزش  و یادگیری مشخص شد. پژوهش حاضر نشان دهنده برخی نقاط قوت و ضعف کلاس های چندپایه از دیدگاه معلمان است و به سیاست گذاران وضعیت موجود آن را، جهت ارتقاء کیفیت نشان می دهد.

  کلیدواژگان: کلاس های چندپایه، وضعیت موجود، زیرساخت، آموزش و یادگیری
 • سهیلا داداشی، بتول سبزه*، تهمینه بازگیر صفحات 85-124

  پژوهش حاضر با هدف تحلیل تجارب معلمان در اجرای برنامه درسی هنر در بستر آموزش مجازی دوره اول ابتدایی انجام شد. بدین منظور از روش پژوهش کیفی با رویکرد پدیدارشناسی استفاده گردید. مشارکت کنندگان در پژوهش شامل معلمان دوره اول ابتدایی در سال تحصیلی 1399-1400 شهر پرند بود که به روش نمونه گیری هدفمند با تعداد 11 نفر به اشباع نظری رسید. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختارمند بود. داده های حاصل از مصاحبه به روش تحلیل محتوای استقرایی و با استفاده از تکنیک کدگذاری باز در بخش های مفهوم، زیر مقولات و مقولات اصلی استخراج گردید. مهم ترین مقولات استخراج شده شامل اهداف نوین، تکالیف خلاقانه، روش تدریس نوین، استفاده از انواع بازی، سایت های اینترنتی آموزش هنر، فایل صوتی (قصه گویی) بود. همچنین مهم ترین مزیت های استخراج شده شامل استفاده از منابع و مواد متنوع در آموزش، بهره گیری مناسب و بهینه از زمان آموزش، ارتباط بیشتر معلم با فرد فرد دانش آموزان، غنی تر شدن تجارب یادگیری بود.

  کلیدواژگان: برنامه درسی هنر، تجربه زیسته، معلمان هنر، آموزش مجازی
 • بهمن یاسبلاغی شراهی* صفحات 125-166

  هدف پژوهش حاضر بازخوانی نسبت دو پیشگاه زبانی (زبان معیار و زبان مادری) در آموزش بر اساس تجربه زیسته معلمان ابتدایی است. پارادایم پژوهش تفسیری /برساختی ، رویکرد پژوهش کیفی، استراتژی پژوهش از نوع پدیدارشناسی، و تاکتیک پژوهش از نوع تحلیل محتوای پنهان است. روش نمونه گیری هدفمند و نمونه مورد نظر مشتمل بر معلمان اقوام بلوچ، لر، ترک، ترکمن، کرد و عرب بوده است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختارمند بوده و مصاحبه ها تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت و از 31 نفر معلم مصاحبه به عمل آمد. فرمت داده ها در قالب صوت بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو مرحله کدگذاری باز و محوری (مکتب اشتراوس و کوربین) استفاده گردید.درمجموع 385کد اولیه، 27 مقوله فرعی و 9 مقوله اصلی استخراج شد. این مقوله ها عبارتند از : اصالت دادن به زبان مادری، دو زبانگی بحران زا، استحاله زبان های قومی، تقویت زبان هژمونیک، وجود تنوع زبانی، بازنگری سیاست زبانی، ضرورت اجرای اصل 15 قانون اساسی، کارکرد هویت بخشی زبان، و سیاست گذاری زبانی.در مجموع معلمان بیان کردند زبان فارسی نماد هویت ملی، و ابزار پیوند بین اقوام ایرانی است و به موازات آن ضرورت دارد برای حل مشکلات زبانی دانش آموزان اقوام در برنامه ریزی های آموزشی و درسی تمهیداتی صورت گیرد.

  کلیدواژگان: زبان مادری، زبان معیار، معلمان، دوره ابتدایی
 • فاطمه یزدانی، فریدون شریفیان جزی*، احمدرضا نصر اصفهانی، احمد شانه ساززاده صفحات 167-201

  هدف پژوهش حاضر، شناسایی مولفه های ضروری اشتغال پذیری دانش آموختگان رشته مهندسی عمران بوده است که از نظر هدف، از نوع کاربردی و از نظر ماهیت گردآوری داده ها از نوع میدانی است و با توجه به هدف پژوهش از روش کیفی پدیدارشناسی استفاده شده است. جامعه آماری شامل مهندسان حرفه ای عمران تحت عنوان کارفرمایان حوزه مهندسی عمران بوده و از رویکرد نمونه گیری هدفمند با روش گلوله برفی برای جمع آوری نمونه به تعداد 20 نفر استفاده شده است. شیوه جمع آوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختار یافته بوده و به منظور تحلیل یافته ها از مقوله بندی استفاده شده است. روش اعتباریابی داده های مصاحبه ها، از نوع روایی درونی بوده است. نتایج پژوهش نشان داد از نظر کارفرمایان حوزه مهندسی عمران مهم ترین مولفه های اشتغال پذیری رشته مهندسی عمران شامل6 مولفه بود که عبارتند از دانش تیوری و تخصصی، دانش بین رشته ای، دانش عملی و فنی، مهارت های کار جمعی، مهارت های شغلی و بینش مهندسی است.

  کلیدواژگان: اشتغال پذیری، کارفرمایان، مهندسی عمران، مولفه های اشتغال
 • حسنعلی گرمابی* صفحات 203-239

  مقاله حاضر حاصل روایت پژوهی درباره ویژگی ها و آموزه های تجارب معلمان در زمینه کاربرد هنر در آموزش و تدریس موضوعات غیر هنری است. این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی است بدین سبب با روش نمونه گیری هدفمند از نوع موارد مطلوب، 57 معلم انتخاب و حاصل گردآوری روایت و تجارب آنان، 22 مورد بوده است. ابزار گردآوری روایت،  مصاحبه و همچنین قالب نوشتاری از نوع پرسش نامه باز پاسخ بوده است که برخی از معلمان روایت های خود را به صورت مکتوب  و برخی به صورت شفاهی ارایه نموده اند. تحلیل روایت ها از نوع تحلیل مضمون بوده و با روش کدگذاری سه مرحله ای برای استخراج مقوله ها و مضامین انجام شده است. پایایی یافته ها با ارایه نتایج به مشارکت کنندگان و همکار جهت رسیدن به اتکاپذیری و سازگاری، روایی  آنها نیز با روش بازبینی کدها توسط مشارکت کنندگان بررسی شده است. یافته های پژوهش شامل سه دسته یافته مربوط به چرایی، چگونگی و نتایج کاربرد هنر در آموزش و تدریس می باشد.

  کلیدواژگان: تجارب معلمان، هنر، آموزش، تدریس
 • سکینه شرفی، حسین مومنی مهموئی*، احمد اکبری، تورج فلاح مهنه صفحات 241-282

  برای ایجاد محیط یادگیری یادگیرنده -محور، معلم و دانش آموزان باید ابعاد جدیدی به نقش های سنتی خود اضافه کنند این پژوهش به شیوه کیفی و با رویکرد تحلیل مضمون انجام شد. برای دستیابی به هدف تعیین شده، مصاحبه ساختاریافته با متخصصین برنامه درسی انجام گردید. نمونه ها به شیوه هدفمند بر مبنای ملاک های مشخص انتخاب گردیدند. تجزیه و تحلیل داده ها از مصاحبه اول با نرم افزار مکس کیودا شروع و بعد از هر مصاحبه کدگذاری انجام گردید. داده ها به روش تحلیل مضمون استقرایی تجزیه و تحلیل شدند. در نهایت یافته های حاصل از مصاحبه ها در دسته های مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر تدوین شدند. از چهار معیار لینکلن و گوبا برای افزایش دقت علمی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد مدل کیفی برنامه درسی لایه ای پس از اعتباریابی با شیوه دلفی فازی دارای ابعاد طراحی، هدف، محتوا، روش، دانش آموز، محیط یادگیری، تکالیف یادگیری، معلم و ارزشیابی است.

  کلیدواژگان: برنامه درسی لایه ای، تحلیل مضمون، معیارهای لینکلن و گوبا
 • ساناز ماهری، علیرضا عراقیه*، یحیی قائدی، امیرحسین مهدی زاده، پری سوسهابی صفحات 283-312

  هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی برنامه درسی فلسفه برای کودکان پیش دبستان 3 تا 5  بر اساس الگوی کلاین است. برای دستیابی به این هداف از روش سنتزپژوهی در طراحی الگو استفاده شد. قلمرو پژوهش حاضر، اسناد در حوزه فلسفه برای کودک و نمونه گیری به روش هدفمند و تعداد نمونه 50 مقاله (25 مقاله فارسی و 25 مقاله لاتین) ، الگوی برنامه درسی فلسفه برای کودک بر اساس عناصر نه گانه کلاین طراحی گردید. نتایج پژوهش حاضر حاکی از 13 مولفه اصلی برنامه درسی فلسفه برای کودک بود که عبارت اند از: اصول فلسفه برای کودک، ویژگی های فلسفه برای کودک، اهداف، توجه به سن، منابع آموزشی، مراحل آموزش فلسفه، روش های آموزش، ویژگی های معلم، روش های یادگیری، فعالیت های یادگیری، روش های ارزشیابی، پیامدهای برنامه درسی فلسفه برای کودک.

  کلیدواژگان: فلسفه، کودکان، پیش از دبستان 3 تا 5 ساله، طراحی برنامه درسی
 • فرزانه پاکدامن، مهدی دوایی*، علی اکبر خسروی بابادی، حمیدرضا رضازاده صفحات 313-350

  هدف این پژوهش بررسی جایگاه قومیت و تجارب زیسته قومیتی دانش آموزان در برنامه درسی رسمی- پنهان متوسطه اول ایران در سال تحصیلی 99-98 بود. روش پژوهش در بخش اول تحلیل اسنادی و تحلیل محتوای کیفی با 3 جلد کتاب مطالعات اجتماعی شامل 553 صفحه. واحد تحلیل محتوا؛ متن- تصاویر و فعالیت. بخش دوم روش تحقیق کیفی و از نوع پدیدار شناسی شامل نمونه گیری هدفمند مشارکت کنندگان 30 دانش آموز (فارس-آذری-کرد-لر-گیلک) و 20 دبیر بود. از ژورنال دانش آموزی و مصاحبه غیر رسمی استفاده شد. یافته ها نشان میدهد فقط 6 درصد از بخش های سه گانه محتوای بررسی شده به مولفه های مطلوب قومیت توجه داشته که در برنامه درسی رسمی بسیار نامطلوب میباشد. درتحلیل اطلاعات- یکسان سازی فرهنگی- تفکرات سطحی نسبت به فرهنگ اقوام- نابرابری آموزشی- بیگانگی با تنوع فرهنگی- غفلت در همزیستی مسالمت آمیز ظاهر شد که در مجموع جایگاه قومیت در برنامه درسی پنهان مطلوب نیست.

  کلیدواژگان: برنامه درسی پنهان، تجارب زیسته قومیتی، مولفه های چند فرهنگی، قومیت، دوره اول متوسطه
 • گلبرگ غریب پور، محمود مهرمحمدی*، حمیدرضا رضازاده، علیرضا عصاره، فاطمه زهرا احمدی صفحات 351-387

  پژوهش حاضر با هدف طراحی یک برنامه آموزشی با رویکرد تعلیم و تربیت گفت و شنودی، ویژه پرورش ادراک زیبایی شناختی دانشجو معلمان، انجام شد. روش پژوهش کیفی و از نوع هنجاری بود. شرکت کنندگان پژوهش شامل دو گروه بودند. گروه اول از 13 نفر متخصص موضوعی در حوزه هنر تشکیل شده بود که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. گروه دوم شامل 32 نفر از دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان بودند که 10 نفر از آنان به روش نمونه گیری در دسترس و 22 نفر دیگر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. جهت اتخاذ تصمیم درباره عناصر برنامه داده های حاصل از مصاحبه ها و بررسی منابع تخصصی هنر و زیبایی شناسی به ویژه آرتاگرافی تحلیل مضمونی و در هشت عنصر برنامه گفت و شنودی تدوین شد.

  کلیدواژگان: تعلیم و تربیت گفت و شنودی، تربیت هنری، تربیت معلم، ادراک زیبایی شناختی، پژوهش هنجاری، آرتاگرافی
 • سهیلا غلام آزاد* صفحات 389-424

  در پی آخرین اصلاحات برنامه و کتاب های درسی ریاضی دوره اول آموزش ابتدایی نظام آموزشی ایران و تجربه حدود یک دهه اجرای این برنامه ، پژوهش حاضر  با هدف مقایسه بین وضع مطلوب اجرای برنامه و برنامه درسی اجرا شده ریاضی در این دوره انجام شد. چارچوب مورد استفاده در این مطالعه، مدل 10 عنصری اکر است. شناسایی ویژگی های برنامه درسی ریاضی اجراشده در دوره اول ابتدایی، با استفاده از طرح همسو سازی انجام شد. برای این منظور، داده های کیفی از طریق مشاهده فرایند یاددهی- یادگیری در کلاس های درس، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با معلمان، گزارش نویسی معلمان و هم اندیشی با معلمان خبره در گروه های کانونی، گردآوری شدند. یافته های این مطالعه بیان گر برخی تفاوت ها، کاستی ها و نقاط ضعف در اجرای برنامه درسی بودند که به تفکیک برای عناصر برنامه مورد بحث قرار گرفته و ارایه شدند. در نهایت، 25 راهکار برآمده از یافته های این پژوهش برای برنامه ریزی های آتی پیشنهاد شد.

  کلیدواژگان: برنامه درسی ریاضی، دوره اول ابتدایی نظام آموزشی ایران، چالش های اجرای برنامه درسی ریاضی، راهکارهای اصلاح برنامه درسی ریاضی دوره اول ابتدایی
 • اعظم صفی پور، رضا افهمی*، مرجان کیان صفحات 425-471

  این مقاله با هدف سنجش اثربخشی سه روش سخنرانی، قصه گویی و نمایش خلاق مشارکتی در یادگیری آموزش میراث معنوی همچون مفاهیم گاهشماری با تمرکز بر جشن ها و مراسم ایرانی بر دانش آموزان سوم ابتدایی موزه تماشاگه زمان تهران انجام شد.روش پژوهش، شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و جامعه آماری کلیه دانش آموزان دبستانی بازدیدکننده موزه بوده اند که از این جامعه آماری 90 دانش آموز دختر و پسر به روش تصادفی ساده در قالب آزمایش (گروه سخنرانی به عنوان گروه گواه و دو گروه قصه گویی و نمایش خلاق مشارکتی به عنوان گروه آزمایش) مورد مقایسه قرار گرفتند. در تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از تکنیک تحلیل واریانس بین گروهی دو عاملی استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد بین سه روش آموزش قصه گویی، نمایش خلاق مشارکتی و سخنرانی در باب یادگیری میراث ناملموس (گاه شماری) تفاوت وجود دارد. همچنین بین دختران و پسران در باب یادگیری میراث ناملموس (گاه شماری) نیز تفاوت دیده می شود.

  کلیدواژگان: آموزش در موزه، میراث ناملموس، قصه گویی، نمایش خلاق مشارکتی، موزه
|
 • Fereidoon Ramazi, Kamran Sheivandichelicheh*, Elahe Aminifar, Alireza Assareh Pages 5-44

   The main purpose of the study is to design a valid model for the problem-oriented curriculum in elementary mathematics. The research approach is quantitative. In designing the model, which was done by structural-interpretive modeling method, 19 specialists of curriculum planning and mathematical education of Arak city participated. To determine the validity, with the method of partial least squares, the designed model in the form of a researcher-made questionnaire was provided to 355 specialists by random sampling method. By identifying the components of objectives in three levels of cognition, attitude, skill and curriculum content, method and evaluation of the problem-oriented curriculum model were designed and validated.. Findings showed that the characteristics of objectives in level "cognitive" and "attitude" are considered as the underlying components of the problem-oriented curriculum model in mathematics and affect the characteristics of objectives at the skill level. Skills characteristics also affect curriculum content characteristics, method, and evaluation.

  Keywords: curriculum, problem- oriented, math lesson, elementary course
 • Mohammadreza Vahdani Asadi*, Hossein Eskandari Pages 45-84

  Multi-grade classes are used for small groups of students in which one teacher for each gread is impractical. The purpose of this study is to investigate the current situation of education and learning in multigrade classrooms from the perspective of teachers in North Khorasan province. To achieve this goal, phenomenological research method was used as a qualitative method. Participants in the interview were selected using purposive sampling method according to the distance from urban areas. Saturation was obtained in interview number ten, but continued until the eighteenth person. The findings of the interview were analyzed by Colaizzi method. Finally, the current situation in the three areas of infrastructure, education and learning was identified. The present study shows some of the strengths and weaknesses of multigrade classrooms from the perspective of teachers and shows policy makers the current situation in order to improve quality.

  Keywords: Multi-grade classes, current situation, infrastructure, education, learning
 • Soheila Dadashi, Batool Sabzeh*, Tahmineh Bazgir Pages 85-124

  The aim of this study was to analyze the experiences of teachers in the implementation of art curriculum in the context of virtual education in the first elementary school. For this purpose, qualitative research method with phenomenological approach was used. Participants in the study included first grade elementary school teachers in the academic year 1399-1400 .which reached a theoretical saturation by purposive sampling with 11 people. The research tool was a semi-structured interview. The data obtained from the interview were extracted by inductive content analysis method and using open coding technique in concept sections, subcategories and main categories. The most important categories extracted included new goals, creative assignments, new teaching methods, use of various games, art education websites, audio file (storytelling). Also, the most important benefits extracted included the use of various resources and materials in education, appropriate and optimal use of teaching time, more teacher communication with individual students.

  Keywords: Art Curriculum, lived experience, art teachers, virtual education
 • Bahman Yasbolaghisharahi* Pages 125-166

  The purpose of the current research is to review the ratio of two linguistic approaches (standard language and mother tongue) in education based on the lived experience of elementary teachers. The research paradigm is interpretive/constructive, the research approach is qualitative, the research strategy is phenomenology, and the research tactic is latent content analysis. The purposeful sampling method and the intended sample included teachers of Baluch, Lor, Turk, Turkmen, Kurdish and Arab ethnic groups. The data collection tool was a semi-structured interview, and the interviews continued until the theoretical saturation stage, and 31 teachers were interviewed. The data format was in audio format. To analyze the data, two stages of open and axial coding (Strauss and Corbin schools) were used. In total, 385 primary codes, 27 subcategories and 9 main categories were extracted. These categories include: authenticating the mother tongue, crisis bilingualism, the transformation of ethnic languages, strengthening the hegemonic language, the existence of linguistic diversity, revising the language policy, the necessity of implementing Article 15 of the Constitution, the identity function of language, and language policy. In general, the teachers stated that the Persian language is a symbol of national identity and a means of bonding between Iranian ethnic groups, and in parallel, it is necessary to make preparations to solve the language problems of ethnic students in educational and lesson plans.

  Keywords: mother tongue, standard language, teachers, elementary school
 • Fateme Yazdani, Fereydoon Sharifiyan Jazi*, Aahmadreza Nnasr Esfahani, Ahmad Sshanesazzade Pages 167-201

  The purpose of this study was to identify the essential components of employability of civil engineering graduates, which is applied in terms of purpose and field type in terms of data collection, and according to purpose of the research, a qualitative phenomenological method has been used. The statistical population includes professional civil engineers under the title of employers in field of civil engineering and the method of targeted sampling by snowball method has been used to collect samples of 20 people. The interview data collection method was semi-structured and categorization was used to analyze the findings. The method of validating the interview data was of internal validity type. The results showed that according to civil engineering employers, the most important components of employability in the field of civil engineering included 6 components, which are theoretical and specialized knowledge, interdisciplinary knowledge, practical and technical knowledge, , job skills and engineering insight.

  Keywords: Employability, Employers, Civil Engineering, Employment Components
 • Hassanali Garmabi* Pages 203-239

  This article is the result of examining the experiences of teachers in the field of using art in instruction and teaching non-art subjects. This research is a qualitative type of research, therefore, 57 teachers of Alborz and Tehran provinces were selected by the purposeful sampling method and 22 cases were collected. The tool for collecting data was interview, as well as a written form of an open-ended questionnaire. The analysis of the collected data is of thematic analysis type and was done with a three-step coding method to extract categories and themes. The reliability of the findings has been checked by presenting the results to the participants and colleagues in order to achieve reliability and compatibility, their validity has also been checked by the code review method. The findings of the research include three categories of findings related to why, how and results of using art in instruction and teaching.

  Keywords: Teachers' experiences, art, instruction, teaching the experiences of teachers
 • Sakineh Sharafi, Hossein Momeni Mahmouei*, Ahmad Akbari, Turaj Fallah Mehneh Pages 241-282

  To create a learner-centered learning environment, teacher and students must add new dimensions to their traditional roles. This research was conducted qualitatively and with thematic analysis approach. To achieve the set goal, a structured interview was conducted with curriculum experts. The samples were selected in a purposeful manner based on specific criteria. Data analysis started from the first interview with MaxQDA software and coding was done after each interview. The data were analyzed by inductive thematic analysis. Finally, the findings from the interviews were compiled in the categories of basic, organizing and inclusive themes. Lincoln and Guba’s four criteria were used to increase scientific accuracy. The results of the research showed that the qualitative model of Layered Curriculum after validation with Fuzzy Delphi method has the dimensions of Design, Goal, Content, Method, Student, Learning Environment, Learning Tasks, Teacher and Evaluation.

  Keywords: Layered Curriculum, Thematic Analysis, Lincoln, Guba’s Criteria
 • Sanaz Maheri, Alireza Araghieh*, Yahya Ghaedy, AmirHossein Mehdizadeh, Pari Sousahabi Pages 283-312

  The present study was conducted to design a philosophy curriculum model for preschool children aged 3 to 5 years based on nine elements of Klein. To achieve this goal, has been used synthesis method in pattern design. The scope of research was documents in the field of philosophy for children which by purposive sampling 50 articles (25 Persian articles and 25 Latin articles) was selected. The philosophy curriculum model for children was designed based on nine elements of Klein. The findings of this study showes 13 main components of philosophy curriculum for children, which are: principles of philosophy for children, characteristics of philosophy for children, goals, attention to age, educational resources, stages of teaching philosophy, teaching methods, teacher characteristics, learning methods Learning activities, assessment methods, implications of the philosophy curriculum for the child.

  Keywords: Philosophy, children, 3 to 5-year-old preschool, Designing curriculum
 • Farzaneh Pakdaman Pages 313-350

  The purpose of this study was to investigate the status of ethnicity and lived ethnic experiences of junior school students in the formal-hidden curriculum of Iran's academic year in 2019-2020.The research method in the first part of documentary analysis and qualitative content analysis with 3 volumes of social studies book including 553 pages.Content Analysis Unit;Text-Images and activities.The second part of the qualitative and phenomenological research method was purposeful sampling of participants including 30 students (persian-Azeri-Kurd-Lor-gilak) and 20 teachers.Student journal and informal interview were also used. Findings show that only 6% of the three sections of the examined content pay attention to the desirable components of ethnicity, which is very undesirable in the formal curriculum.In the analysis of information,cultural assimilation, superficial thoughts about ethnic culture, educational inequality, cultural diversity alienism,neglect of peaceful coexistence appeared, overall, it can be acknowledged that the position of ethnicity in the hidden curriculum was not desirable

  Keywords: Hidden curriculum, Ethnic lived experiences, Multicultural components, Ethnicity, junior school students
 • GOLBARG GHARIBPOUR, Mahmoud Mehrmohammadi*, HAMIDREZA REZAZADEH, ALIREZA ASSAREH, FATEMEH ZAHRA AHMADI Pages 351-387

  The purpose of this study is to design an educational program using dialogic education approach to cultivate the aesthetic perception of student teachers using A/r/tographical learning tasks.The research was a qualitative one and opted for normative method consisting. Finally,11 learning tasks were developed.

  Keywords: dialogic education, normative method, aesthetic perception, A, r, tographical learning tasks
 • Soheila Gholamazad* Pages 389-424

  Following the latest mathematics curriculum reform of the first cycle of elementary education in Iran and the experience of about a decade of implementation of this program, the aim of the present study was comparing the intended implementation of this program with the implemented mathematics curriculum. The framework used in this study is Akker's 10-element model, which considers the various components in the curriculum. Identifying the characteristics of the implemented mathematics curriculum in the first period of elementary school was done using the triangulation design. For this purpose, qualitative data were collected through observing the teaching process in classrooms, semi-structured interviews, teachers' reports, and focus groups. The findings of this study showed some differences, shortcomings and weaknesses in the implementation of the curriculum, which were discussed and presented separately for the elements of the program. Finally, 25 solutions emerging from the findings of this research were proposed for future planning.

  Keywords: Mathematics curriculum, the first cycle of elementary education in Iran, the challenges of implementing the mathematics curriculum, the solutions to improve the mathematics curriculum in the first cycle of elementary education
 • Azam Safipour, Reza Afhami*, Marjan Kian Pages 425-471

  The purpose of this article is to evaluate the effectiveness of three methods of lecturing, storytelling and creative creative participation in learning spiritual heritage education such as chronological concepts focusing on Iranian celebrations and ceremonies for third grade students of Tehran Spectacular Museum. Exam and post-test and the statistical population of all primary school students visited the museum. From this statistical population,90 male and female students were randomly selected in the form of experiments (lecture group as a control group and two groups of storytelling and creative participatory drama as Experimental groups) were compared. Two-factor analysis of variance was used to analyze the data and test the research hypotheses.The results of this study showed that there is a difference between the three methods of teaching storytelling, participatory creative acting and lecturing on learning intangible heritage (Calendar). There is also a difference between girls and boys in learning intangible heritage (Calendar).

  Keywords: Museum Education, Intangible Heritage, Storytelling, Creative Participatory Demonstration, Museum