فهرست مطالب

 • سال بیست و چهارم شماره 4 (پیاپی 96، زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/02
 • تعداد عناوین: 12
|
 • شیلان شکری، فرناز فرشباف مانی صفت*، علی خادمی صفحات 1-14
  مقدمه

  مشکلات شناختی و روان شناختی در سیر، پیش آگاهی و درمان بیماری چاقی نقش ویژه ای دارند. پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتبار سنجی پروتکل توان بخشی شناختی و تاثیر آن بر سوگیری توجه، خودتنظیمی و ولع مصرف زنان چاق انجام شد.

  روش کار

  پژوهش حاضر در قالب یک طرح آزمایشی با پیش آزمون_پس آزمون همراه با گروه کنترل و پیگیری انجام شد. شرکت کنندگان در این مطالعه شامل 40 بیمار زن مبتلا به چاقی ساکن شهر ارومیه بودند که به طور تصادفی در دو گروه توان بخشی شناختی و کنترل گمارش شدند (هر گروه 20 نفر). گروه آزمایش 16 جلسه مداخله توان بخشی شناختی را دریافت کرد. تکلیف dot-probe مقیاس خودتنظیمی و مقیاس ولع مصرف در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری برای دو گروه اجرا و یافته های به دست آمده با استفاده از آزمون تحلیل واریانس آمیخته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها:

   نتایج به دست آمده نشان دهنده تفاوت معنادار بین گروه آزمایش و کنترل در سوگیری توجه، خودتنظیمی و ولع مصرف در مرحله پس آزمون بود. بدین معنا که گروه آزمایش که مداخله توان بخشی شناختی را دریافت کردند، در مرحله پس آزمون در مولفه های مطرح شده عملکرد بهتری نشان دادند و نتایج در مرحله پیگیری نیز بادوام بود.

  نتیجه گیری: 

  متخصصین، پژوهشگران و درمان گران می توانند از مداخله توان بخشی شناختی به عنوان یک گزینه موثر درمانی جهت ارتقاء کارکردهای شناختی و عصب روان شناختی بیماران چاق و به تبع آن بهبود شاخص های سلامت روان و کیفیت زندگی این بیماران استفاده کنند.

  کلیدواژگان: توان بخشی شناختی، خودتنظیمی، چاقی، سوگیری توجه، ولع مصرف
 • هاشم جبرائیلی*، آیدا صدفی، آسیه مرادی صفحات 15-28
  مقدمه

  با توجه به اهمیت شناسایی و درک عمیق عوامل تاثیرگذار بر رفتارهای پرخطر و عملکرد واقعی زندگی روزمره، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ساده و الگوهای نهفته ارتباط بین تصمیم گیری منطقی و شهودی با کارکرد شخصیت و رفتار تکانشی، پرخطر و خود مخرب انجام شد.

  روش کار

  در یک مطالعه همبستگی که به صورت مقطعی اجرا شد، 428 فرد بزرگسال از جمعیت غیر بالینی ایران انتخاب و با استفاده از پرسشنامه رفتار پرخطر، تکانشی و خود مخرب، مقیاس سبک تصمیم گیری منطقی و شهودی و فرم کوتاه شاخص های شدت مشکلات شخصیتی مورد سنجش قرار گرفتند. داده ها با به کارگیری آزمون های همبستگی، تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل نیمرخ نهفته مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها: 

  سبک تصمیم گیری شهودی با پرخاشگری، رفتار جنسی پرخطر، صدمه به خود و اعمال مجرمانه دارای همبستگی معنادار مثبت (12/0=r تا 17/0=r) بود. بین سبک تصمیم گیری شهودی و تمام حوزه های عملکرد شخصیت (خودکنترلی، انسجام هویت، مسیولیت پذیری، قابلیت رابطه ای و انطباق اجتماعی) رابطه معنادار منفی (19/0-=r تا 32/0-=r) وجود داشت. تحلیل الگوهای نهفته ارتباط بین سبک های تصمیم گیری و کارکرد شخصیت به استخراج سه نیمرخ منجر شد، یکی از نیمرخ ها با تصمیم گیری شهودی و کارکرد پایین شخصیت و یکی دیگر از آنها با تصمیم گیری منطقی و کارکرد شخصیت بالا همخوانی داشت.

  نتیجه گیری:

   اگرچه سبک تصمیم گیری با میزان مبادرت به تعدادی از رفتارهای پرخطر ارتباط دارد، اما ارتباط سبک های تصمیم گیری با عملکرد واقعی روزمره در حوزه های خودکنترلی، انسجام هویت، مسیولیت پذیری، قابلیت رابطه ای و انطباق اجتماعی بیشتر است و آموزش و ترغیب تصمیم گیری منطقی می تواند به بهبود عملکرد افراد در این زمینه ها کمک کند.

  کلیدواژگان: تحلیل نیمرخ نهفته، رفتار پرخطر، سبک تصمیم گیری، کارکرد شخصیت
 • کمال پرهون*، هادی پرهون، لیزا ترول صفحات 29-43
  مقدمه

  مطالعه حاضر ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس کارکردهای اجرایی بزرگسالان را مورد بررسی قرار داده است. این مقیاس کوتاه به تازگی طراحی شده، دارای 14 گویه است و تمرکز اصلی اش بر سنجش حافظه کاری و بازداری است.

  روش کار

  شرکت کنندگان در این مطالعه شامل 250 نفر (126 نفر زن و 124 نفر مرد) از افراد بزرگسال ساکن شهر تهران بودند. میانگین سنی شرکت کنندگان در این پژوهش 09/5±76/28 سال بود. شرکت کنندگان نسخه فارسی مقیاس کارکردهای اجرایی بزرگسالان و مقیاس درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی-فرم بزرگسالان را تکمیل کردند. ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس کارکردهای اجرایی بزرگسالان با استفاده از همسانی درونی، پایایی بازآزمایی، روایی همگرا (بر اساس همبستگی با نمرات مقیاس درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی-فرم بزرگسالان و روایی سازه با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری جهت ارزیابی برازش ساختار دو عاملی از نسخه انگلیسی مقیاس کارکردهای اجرایی بزرگسالان مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها: 

  یافته ها نشان داد که نسخه فارسی مقیاس کارکردهای اجرایی بزرگسالان دارای پایایی مطلوب (همسانی درونی بین 82/0 تا 85/0 و پایایی بازآزمایی بین 89/0 تا 90/0) و روایی همگرای مناسب از طریق همبستگی با مقیاس درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی-فرم بزرگسالان در دامنه بین (63/0 تا 68/0) قرار داشت. همچنین با توجه به اعتبار سازه، مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که مدل دو عاملی بهترین مدل برازش برای مقیاس کارکردهای اجرایی بزرگسالان در زبان فارسی است.

  نتیجه گیری:

   ADEXI می تواند یک ابزار غربالگری ارزشمند جهت ارزیابی نقص در حافظه کاری و کنترل مهاری در بزرگسالان ایرانی باشد. با این حال، مشابه سایر مقیاس های رتبه بندی های کارکردهای اجرایی، مقیاس کارکردهای اجرایی بزرگسالان باید به عنوان مکمل به جای جایگزینی برای آزمون های عصب روان شناختی استفاده شود. در مجموع، نتایج پژوهش ما نشان داد که نسخه فارسی مقیاس کارکردهای اجرایی بزرگسالان ویژگی های روان سنجی رضایت بخشی را در جمعیت بزرگسال نشان می دهد و می تواند یک ابزار معتبر و قابل اعتماد جهت ارزیابی کارکردهای اجرایی باشد.

  کلیدواژگان: بازداری، حافظه کاری، خودگزارشی، کارکردهای اجرایی، مقیاس کارکردهای اجرایی بزرگسالان
 • آتوسا خانجانی، علیرضا مرادی*، جعفر حسنی، شهرام محمدخانی صفحات 44-58
  مقدمه

  مراقبت از بیماران سرطانی مسیولیتی خطیر، دشوار و فرسایشی است. بر عهده گرفتن این نقش بار شناختی و هیجانی سنگینی را بر مراقبان وارد می آورد که ابعاد مختلف زندگی آنها نظیر سلامت جسمانی و روان‏ شناختی و کیفیت زندگی شان را تحت تاثیر قرار می دهد. در پژوهش حاضر با هدف ارتقای کیفیت زندگی مراقبان بیماران، بهبود سلامت روان‏ شناختی و افزایش تاب آوری آنها، آموزش انعطاف پذیری حافظه به عنوان مداخله ای با شواهد تجربی قابل توجه، کم هزینه و کوتاه مدت انتخاب شده تا اثربخشی آن بر ارتقاء تاب آوری و تنظیم هیجان مراقبان بیماران مبتلا به سرطان مورد بررسی قرار گیرد.

  روش کار

  پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات از نوع شبه تجربی است. جامعه آماری پژوهش تمامی مراقبان بیماران دارای تشخیص قطعی سرطان در بیمارستان ها و مراکز درمانی شهر تهران در سال 1400 بود. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 60 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 30 نفره جایگزین شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته، پرسشنامه تاب آوری و پرسشنامه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و مرحله پیگیری از هر دو گروه جمع آوری شد. گروه اول مداخله آموزش انعطاف پذیری حافظه را به مدت 9 جلسه دریافت کردند و گروه دوم به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. برای تحلیل نتایج نرم افزار SPSS-24 و روش تحلیل واریانس آمیخته مورد استفاده قرار گرفت.

  یافته ها:

   نتایج نشان داد که آموزش انعطاف پذیری حافظه به طور معناداری تاب آوری مراقبان بیماران مبتلا به سرطان را نسبت به گروه کنترل افزایش داد؛ همچنین در گروه آموزش انعطاف پذیری حافظه، افزایش راهکارهای سازگارانه و کاهش راهبردهای ناسازگارانه تنظیم هیجان نسبت به گروه کنترل مشاهده می شود.

  نتیجه گیری:

   آموزش انعطاف پذیری حافظه به بهبود راهبردهای سازگارانه و تعدیل راهکارهای ناسازگارانه تنظیم هیجان و همچنین افزایش تاب آوری در مراقبان بیماران مبتلا به سرطان می انجامد.

  کلیدواژگان: آموزش انعطاف پذیری حافظه، تاب آوری، تنظیم هیجان، مراقبان، سرطان
 • ناصر کلینی ممقانی*، زهرا سادات جهرمی، حسن صادقی نائینی صفحات 59-73
  مقدمه

  با پیشرفت سریع فناوری ارتبا طات و اطلاعات، ساخت و عرضه انواع بازی های رایانه ای افزایش سریعی داشته است. گوشی های هوشمند فرصت های بی شماری را برای کاربران فراهم می کنند تا از حالت های عاطفی منفی (مانند بی حوصلگی و تنهایی) رهایی یابند و با برقراری ارتباط با دیگران و محتوای دیجیتال، تجربه های لذت بخش تری را تجربه کنند. به همین دلیل طراحان بازی به دنبال راه هایی برای بهبود تجربیات کاربران هستند تا با مخاطبان خود ارتباط بیشتری برقرار کنند. از طرفی بازی های آموزشی در حال حاضر به عنوان یک روش موثر برای درگیرکردن نسل فعلی جوان در نظر گرفته می شوند، اما واقعیت این است که بسیاری از بازی های آموزشی نمی توانند به اهداف مورد نظر خود دست یابند، زیرا فاقد جنبه های سرگرم کننده و تعاملی هستند. در واقع، دو سوال مهم که طراحان بازی باید از خود بپرسند این است که چرا مردم بازی می کنند و چه چیزی آنها را برای انجام این کار تحریک می کند.در دهه گذشته پژوهش های زیادی روی انواع و سبک بازی ها مثل سبک خشن و مبارزه ای، سبک شبیه سازی، سبک  معمایی و فکری و سبک شبیه سازی ورزشی و سبک استراتژیک انجام شده است. میزان درگیری هیجانی، ذهنی و همانندسازی با قهرمانان در این نوع بازی ها به حداکثر خود می رسد. محققان نشان داده اند که این گونه بازی ها تاثیر چشمگیری روی توجه انتخابی، حافظه کاری، تجسم فضایی، ز مان واکنش و حتی سرعت پردازش دارند. با توجه به همه دلایل ذکر شده، در این مطالعه سعی بر این بوده است که نوع علاقمندی افراد به سبک های مختلف بازی مورد بررسی قرار گیرد، تا بتواند کمکی برای تولیدکنندگان بازی باشد. همچنین بازی های هدفمند با خصوصیاتی که مورد علاقه تعداد کثیری از بازیکنان است، تولید و عرضه شوند تا صنعت تولید بازی پیشرفت زیادی در موضوع هدفمندی داشته باشند.مهندسی کانسی  طراحی احساس گرا، یک زبان جدید طراحی است که مزایای جامعه صنعتی را با احساسات انسانی ترکیب می کند. این سبک طراحی یک گرایش مشترک تحقیقاتی است که مباحث مطالعاتی طراحی و عوامل انسانی را شامل می شود. معیارهای ارزیابی و تحلیل محصولات در این رویکرد عبارتند از فرم، رنگ، جنس و عملکرد، که از طریق رسانه های حواس انسان، احساسات متنوعی را در کاربر به وجود می آورند. جهت ایجاد رابطه بین نتایج حاصل از تحقیقات بازاریابی و طراحی محصول، به پلی ارتباطی نیاز است. در این راستا، احساسات و عواطف شخصی باید ترجمه شده و با روش های کمی و کیفی اندازه گیری شوند.

  روش کار

  در این مطالعه از روش مهندسی کانسی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. این مطالعه بر روی پنج گروه 11تا 15 سال، 16 تا 19 سال، 20 تا 25 سال، 26 تا 35 سال و 36 سال به بالا انجام گرفت و با استفاده از روش نمونه برداری غیراحتمالی ساده، به ترتیب تعداد 32، 31، 31، 25 و 24 نفر برای هر یک از گروه های سنی، پرسشنامه را پاسخ دادند. 16 بازی به همراه کلمات کانسی در پرسشنامه اینترنتی قرار داده شدند. به جهت لزوم آشنایی با بازی ها برای پاسخگویی کاربران، در کنار هر عکس یک ویدیو کوتاه از روند مراحل بازی قرار گرفت. پس از تحلیل نتایج پرسشنامه با استفاده از نرم افزار Excel برای خوشه بندی کلمات کانسی، از ضریب همبستگی استفاده شد. کلماتی که از نظر ضریب همبستگی به هم نزدیک بودند صرف نظر از ارتباط معنایی، ارتباط عددی هم با هم داشند. در مرحله بعد در هر جدول کلماتی که با کلمات دیگر، ضرایب همبستگی متفاوتی داشند، به گونه ای جانمایی شدند که بالاترین ضریب همبستگی را با خوشه قبلی و یا بعدی داشته باشند.

  یافته ها: 

  کلمات کانسی برای بازیcall of duty  در  بین بازی های دیگر در همه گروه ها بالاترین امتیاز را داشت. و امتیاز اکثر کلمات برای هر یک از گروه های سنی به ترتیب، بیشتر از 3، 2.5، 3، 3 و 2.5 بود.در گروه سنی 11 تا 15 سال، بازی سودوکو در بین همه خوشه ها پرتکرارتر بوده است. در گروه های سنی 16 تا 19 سال، 20 تا 25 سال و 36 سال به بالا، بازیcall of duty در بین همه خوشه ها پرتکرارتر بوده است و در گروه سنی 26 تا 35 سال بازی Talking Angela در بین همه خوشه ها پرتکرارتر بوده است. و در نهایت در گروه سنی 36 سال به بالا علاوه بر بازی call of duty ، بازی های clash royale و street racing  نیز در بین خوشه ها پرتکرارتر بوده اند.

  نتیجه گیری:

   در این مطالعه سعی بر این بوده که احساسات کاربران نسبت به سبک های مختلف بازی توسط روش مهندسی کانسی شناسایی شوند و ویژگی های مورد توجه گروه‎های سنی مختلف استخراج شوند و در طراحی بازی ها به کار برده شوند. در همه گروه ها کلمه سرگرم شدن تقریبا بالاترین امتیاز و کلمه ترس، خشونت و ناامیدی کمترین امتیاز را داشته اند. همچنین در بین همه رده های سنی، بازی call of duty از محبوبیت بالایی برخوردار بود و این مسیله به دلیل عواملی از جمله گرافیک، تعاملات اجتماعی، جلوه های صوتی، ساختار روایی، تصاویر سه بعدی و واقع گرایی می باشد. علاوه بر این توجه به حالات روحی و هیجانی افراد، با توجه به رده سنی آنها در طراحی بازی بسیار موثر خواهد بود. توصیه می شود که مطالعات آتی در پلتفرم های مختلف بازی (به عنوان مثال رایانه های شخصی، تبلت و غیره) نیز انجام گیرد. و طراحی های مختلف بازی ها از لحاظ عصب شناسی نیز مورد بررسی قرار گیرند. همچنین تاثیر جنسیت در علاقمندی به سبک های مختلف بازی مورد بررسی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: مهندسی کانسی، بازی های رایانه ای، بازی های گوشی های هوشمند، احساس
 • سوده دوایی*، پروین کدیور، مهدی عربزاده، هادی کرامتی صفحات 74-87
  مقدمه

  مطالعه حاضر با تکیه بر مدل نظام خویشتن در رشد انگیزش، به بررسی اثرات حمایت ادراک شده از سه عامل اجتماعی (والدین، معلمان و همسالان) بر احساس خودارزشمندی، بهزیستی ذهنی و ابعاد درگیری تحصیلی  با نقش تعدیل کنندگی جنسیت و پایگاه اجتماعی اقتصادی بر روی  578  دانش آموز (271 پسر و 307 دختر) واقع در دوره ی گذار تحصیلی متوسطه دوم شهر تهران پرداخت.

  روش کار

  شرکت کنندگان با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و مقیاس های ادراک حمایت سانگ و همکاران (2015)، درگیری تحصیلی ریو و تسنگ(2011)، خودارزشمندی (روزنبرگ،1965) و بهزیستی ذهنی داینر (1984) را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

   نتایج نشان داد که  اولا ادراک حمایت بوسیله ی هرسه عامل اجتماعی (والدین، معلمان و همسالان) به طور مثبت پیش بینی کننده  احساس خودارزشمندی، بهزیستی ذهنی و درگیری تحصیلی دانش آموزان است. ثانیا بررسی با بررسی مدل نظری مشخص شد که اثر غیر مستقیم و معنادار ادراک حمایت بر ابعاد درگیری تحصیلی بوسیله ی هردو متغیر بهزبیستی ذهنی و احساس خودارزشمندی واسطه گری می گردد. نتایج رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که جنسیت دارای نقش تعدیل کنندگی و جایگاه اجتماعی اقتصادی فاقد این نقش بود.

  نتیجه گیری

  این پژوهش بر اهمیت هدف قرار دادن هر سه عامل اجتماعی در مداخلات چند سطحی با هدف بهینه سازی درگیری تحصیلی، بهزیستی ذهنی و احساس خودارزشمندی دانش آموزان این دوره از انتقال  تاکید می کند.

  کلیدواژگان: ادراک حمایت اجتماعی، ابعاد درگیری تحصیلی، دوره ی گذار، ادراک خودارزشمندی، بهزیستی ذهنی، جنسیت، پایگاه اقتصادی- اجتماعی
 • بهرام پیمان نیا*، مژده جوانمرد، مهناز مهرابی زاده هنرمند صفحات 88-101
  مقدمه

  مداخله مبتنی بر پردازش هیجان و حافظه می تواند بستری برای بهبود رمزگردانی، ذخیره و بازشناسی هیجانات در کودکان فراهم سازد. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف اثربخشی توانبخشی شناختی مبتنی بر بازشناسی هیجان و حافظه بر حافظه فعال دیداری و پردازش هیجان چهره کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی در شهرستان سلسله انجام گردید.

  روش کار

  این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای 34 نفر از دانش آموزان 9 الی 12 ساله مقطع ابتدایی با ملاک های ورود به عنوان نمونه نهایی انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل 17 نفری قرار گرفتند. سپس گروه آزمایشی به مدت 13 هفته در جلسات 50 دقیقه ای مداخله توانبخشی هیجان و حافظه کاپیتان لاگ شرکت کردند. لازم به ذکر است هر دو گروه آزمایشی و کنترل پیش از آغاز جلسات مداخله و پس از اتمام جلسات به خرده مقیاس های حافظه فعال دیداری و پردازش هیجان چهره ابزار ارزیابی (کن تب،2014) پاسخ دادند.

  یافته ها: 

  نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس داده ها نشان داد که مداخله توانبخشی شناختی مبتنی بر بازشناسی هیجان و حافظه موجب بهبود حافظه فعال دیداری (70/25F=  و 001/0P<) و پردازش هیجان چهره (72/12F =   و 001/0P<) گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل شده است.

  نتیجه گیری

  بر مبنای یافته های حاصل می توان گفت مداخله توانبخشی شناختی مبتنی بر بازشناسی هیجان و حافظه در ارتقای حافظه فعال دیداری و پردازش هیجان کودکان موثر بود، لذا پیشنهاد می شود جهت بهبود شناخت اجتماعی دانش آموزان مبتلا به نارسایی توجه/بیش فعالی این رویکرد در مراکز آموزشی و تربیتی مورد استفاده قرار گیرد

  کلیدواژگان: حافظه فعال دیداری، پردازش هیجان، چهره، بیش فعالی
 • مهدی بلوری، الهام عسکری* صفحات 102-114
  مقدمه

  احساسات پدیده‎های متغیر با زمانی هستند که به عنوان پاسخی به محرک ها ایجاد می شوند. در راستای تشخیص احساس به صورت پیوسته می‎توان از پاسخ سیگنال های مغزی و حالت های چهره به محرک ویدیویی استفاده کرد. به اینصورت که مجموعه‎ ای از فیلم ‎های محرک برای بینندگان به نمایش گذاشته می‎شود و همزمان سیگنال های مغزی و حالت‎های چهره ‏ی آنها به طور پیوسته ضبط می‎گردد و سطح ظرفیت آنها (احساسات منفی تا مثبت) ثبت می‏شود.

  روش کار

  هدف از این مقاله، شناخت احساسات انسانی با استفاده از تحلیل سیگنال های الکتروانسفالوگرافی است. در این مقاله، برای تشخیص احساسات با استفاده از شبکه عصبی کانولوشنال فازی که ویژگی های بهینه و موثر را خود از سیگنال الکتروانسفالوگرافی انتخاب می کند جهت تشخیص و بازشناسی حالات هیجانی افراد مختلف ارایه می شود. در روش پیشنهادی ابتدا سیگنال الکتروانسفالوگرافی به باندهای مختلف آلفا، بتا و گاما تجزیه شده و سپس عمل تشخیص هوشمند انجام خواهد شد. یافته ها:نتایج آزمایشات نشان می دهد که حالت آرامش و خستگی در باند آلفا بهتر و به ترتیب با دقت 2/94% و 8/78% بازشناسی می شود. در باند گاما شادی بهتر و با دقت 2/92% شناسایی می شود و در نهایت در باند بتا، ترس با دقت 3/92% بازشناسی خواهد شد.

  نتیجه گیری

  نتیجه گیری می شود که مدل پیشنهادی با استفاده از شبکه عصبی کانولوشنال از دقت بالایی در بازشناسی احساسات برخوردار است همچنین استفاده از منطق فازی در روش پیشنهادی دقت بازشناسی را در کلیه باندها بالا برده است.

  کلیدواژگان: تشخیص احساسات، سیگنال EEG، استخراج ویژگی، شبکه عصبی مصنوعی
 • نریمان زعیم کهن، اعظم السادات نوربخش* صفحات 115-131
  مقدمه

  یکی از پدیده های اقتصادی که به گونه های مختلف توسط محققان مورد بررسی قرار گرفته است، مسیله هجوم بانکی است. هجوم بانکی به وضعیتی اطلاق می شود که سپرده گذاران به دلیل ترس از امنیت سپرده های خود در واکنشی عمدتا احساسی، اقدام به برداشت ناگهانی آن می نمایند که می تواند منجر به ورشکستگی دومینووار بانکی شود.

  روش کار

  در این مقاله ضمن ترکیب معماری Emotional X-machine برای عامل احساسی و معماری NOE(Norma Emergence) برای عامل هنجاری، مدلی برای عامل احساسی-هنجاری ارایه شده و بواسطه آن، نقش هنجارهای اجتماعی در پیشگیری از پدیده هجوم بانکی از طریق شبیه سازی در محیط عامل محور Netlogo و تجزیه و تحلیل نتایج آن مورد بررسی قرار گرفته است.

  یافته ها: 

  در شرایطی که بدون استفاده از استدلال هنجاری، با فعالسازی سرایت احساسات و استفاده از 15 عامل فرعی با ورشکستگی بانکی 100% مواجه بوده ایم، با فعالسازی استدلال هنجاری، درنظر گرفتن میانگین 0.5 برای متغیر شخصیتی agreeableness و استفاده از جمعیت هنجاری اولیه 50%، میزان ورشکستگی بانکی به حدود 50 درصد کاهش پیدا می کند، با افزایش جمعیت هنجاری اولیه به 100%، ورشکستگی بانکی به طور کامل مهار می گردد.

  نتیجه گیری:

   در نهایت نتایج بدست آمده از شبیه سازی به وضوح تاثیرگذاری استدلال هنجاری را در پیشگیری از وقوع پدیده فرار بانکی تایید می نمایند.

  کلیدواژگان: شبیه سازی مبتنی بر عامل، هنجار، مدل احساسی-هنجاری
 • محمود فیضی پور نامقی، سید محمد مهدوی*، محمد کرمی، محمدعلی نصیری خلیلی، وحید واحدی، امیر مدرسی چهاردهی صفحات 132-145
  مقدمه

  قرار گرفتن در معرض میدان مغناطیسی (EMFs) ممکن است بر عملکرد شناختی مانند حافظه تاثیر منفی بگذارد. در این مقاله روشی برای ارزیابی تاثیر امواج الکترومغناطیسی گروه امواج الکترومغناطیس باند S بر روی هیپوکامپ مغز با استفاده از Comsol Multiphysics پیشنهاد شده است.

  روش کار

  این مطالعه خواص بیوالکتریک بافت های بیولوژیکی پیاده سازی شده توسط نرم افزار و ایجاد EMFs در باند S در هیپوکامپ را بررسی نموده است.

  یافته ها

  این امواج هیپوکامپ را گرم نموده اما برای تاثیرگذاری بر فعالیت یا شناخت حافظه کافی نیستند. در این مطالعه، دمای بافت هیپوکامپ زمانی که در معرض میدان هایی با شدت 20 تا 120 ولت بر متر قرار گرفتند، از 0001/0 تا 016/0 درجه سانتی گراد افزایش یافت. نرخ جذب ویژه (SAR) از 3-10×18 تا 2-10×22 وات بر کیلوگرم متغیر بود.

  نتیجه گیری

  اثرات دمایی غیرحرارتی امواج الکترومغناطیسی بر اختلالات شناختی احتمالا بسیار ناچیز خواهد بود و تاثیری بر گرم نمودن بافت هیپوکامپ مغز نخواهد داشت. هرچند اثرات بلند مدت آن نیازمند پژوهش است.

  کلیدواژگان: هیپوکامپ، اثرات گرمایی، نرخ جذب رشد، اثرات غیر حرارتی، امواج مغناطیسی زیستی
 • ساره مرادی، محمدکاظم ضرابیان* صفحات 146-157
  مقدمه

  بیماری ام اس روی بهزیستی روانشناختی بیماران تاثیر منفی دارد و از طرفی راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان به منظور پیشگیری از مشکلات روانشناختی حایز اهمیت می باشند. لذا این مطالعه با هدف تعیین پیش بینی عوامل روانشناختی از جمله سخت رویی، تاب آوری و تمایز یافتگی خود بر اساس راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در بیماران مبتلا به ام اس انجام شد.

  روش کار

  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه بیماران مبتلا به ام اس ساکن در شهر همدان درسال 1399 است که بر اساس آمار اخذ شده از انجمن ام اس همدان تعداد آن ها 3050 نفر بود. براساس جدول«مورگان» 341 نفر از بیماران مبتلا به ام اس مورد مطالعه قرار گرفتند که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه سخت رویی کوباسا و همکاران، پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون، پرسشنامه تجدید نظر شده خود تمایزیافتگی اسکورن و اسمیت و پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-23 و از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بین نظم جویی شناختی هیجان با سخت رویی (392/0=r)، تاب آوری (165/0=r) و تمایزیافتگی خود (23/0=r) در بیماران مبتلا به ام اس رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد (001/0<p) و بر اساس نتایج آزمون رگرسیون عوامل سخت رویی، تاب آوری و تمایزیافتگی خود به صورت معناداری توانایی پیش بینی سطح نظم جویی شناختی هیجان در مبتلایان به ام اس را دارند (001/0<p).

  نتیجه گیری

  استفاده بیماران ام اس از نظم جویی شناختی هیجان منجر به بهبود سخت رویی، تاب آوری و تمایزیافتگی خود در آنان می شود. لذا به مراقبان سلامت توصیه می شود به دنبال آموزش و تقویت نظم جویی شناختی هیجان در این بیماران باشند تا سخت رویی، تاب آوری و تمایزیافتگی خود را در آنان برای مقابله با شرایط سخت بیماری افزایش دهند.

  کلیدواژگان: نظم جویی شناختی هیجان، سخت رویی، تاب آوری، تمایز یافتگی خود، ام اس
 • سبحان رضایی، محمود شهابی*، حسام الدین آشنا، عباس وریج کاظمی، جواد حاتمی صفحات 158-182
  مقدمه

   مرزنشینی  بستر اجتماعی همزیستی اقوام و مذاهب گوناگون در کردستان، بلوچستان، و ترکمن‌صحرای ایران است؛ اما این بستر مانند بسیاری از زمینه‌های اجتماعی مشابه محمل تعصب‌های بین قومی و مذهبی و بازنمایی‌های خودی و دیگری هم هست. این تعصب‌های بین گروهی، از جمله تداعی‌های شناختی هستند که در ساختار اجتماعی کلان به دسته‌بندی‌های اجتماعی و در سطوح خرد به جهت‌دهی ارتباطات میان گروهی و همچنین توزیع امتیازات اجتماعی منجر می‌شود. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ‌گویی به این 3 سوال است که؛ 1. چه نوع تعصب‌های بین مذهبی میان دانشجویان کرد و بلوچ و ترکمن ساکن استان‌های متبوع و یا مهاجر به تهران با اهالی شیعه ساکن این استان‌های مرزی وجود دارد؟ 2. میزان تعصب‌های بین‌مذهبی در میان دانشجویان اهل تسنن با شیعیان ساکن در استان‌های مربوطه در چه سطحی است؟ 3. مهاجرت تحصیلی به تهران چه تاثیری بر چگونگی و میزان تفکرات قالبی و تعصب‌های بین‌مذهبی دانشجویان اهل تسنن داشته است؟

  روش‌شناسی:

   برای پاسخ گویی به این سوالات، ما از یک روش‌شناسی ترکیبی بهره‌بردیم و با استفاده از ابزار‌های کیفی و کمی به بررسی تعصب‌های میان مذهبی به مطالعه تعصب‌های میان مذهبی پرداختیم. ابزار کمی این مطالعه برگرفته از «مدل محتوای تفکر قالبی» سوزان فیسک است. به منظور تکمیل داده‌ها و فهم عمیق‌تر بازنمایی شناختی خودی و دیگری در ارتباطات میان مذهبی در ذهن دانشجویان اهل سنت ایران، از مشارکت کنندگان پژوهش خواستیم تا در توصیف خودشان و شیعیان استان حداقل 5 صفت بیان کنند. سپس به تحلیل محتوای کیفی و کمی صفت‌های ارایه شده پرداختیم.

  یافته‌های پژوهش:

   نتایج پیمایش نشان می‌دهد که در خصوص دانشجویان کرد و ترکمن، مهاجرت به تهران، موجب افت خوانش تصویر خود از نگاه افراد غیرهم قوم و هم مذهب استان مرزی شده است. همچنین، بر مبنای داده‌ها به نظر می‌رسد که تصویر دیگری استان نیز برای ایشان تضعیف شده است، و این امر نشان می‌دهد که بازنمایی خودی و دیگری برای دانشجویان کرد و ترکمن پس از مهاجرت به تهران، تضعیف می‌گردد. اما در خصوص دانشجویان بلوچ ، که در هر دو شاخص بازنمایی خود و دیگری، دارای بدترین تصویر در میان همتایان ترکمن و کرد خود در استان بوده‌اند، می‌توان گفت که مهاجرت به تهران موجب بهبود وضعیت شده است؛ چرا که با ارتقاء شاخص‌های گرمابخشی و کارآمدی، جایگاه دیگری استان را از نفرت و تحقیر میان گروهی دور  و به سوی برتری خوانی نزدیک‌تر می‌کند.

  نتیجه‌گیری:

   داده‌های بدست آمده این پژوهش نشان می‌دهد که 1. تعصب بر ارتباط کردها، بلوچ‌ها، و ترکمن‌های اهل تسنن با شیعیان ساکن استان‌های مرزی تاثیر بسزایی می‌گذارد. 2. مهاجرت تحصیلی به تهران بر تضعیف تصویر دیگری در میان کردها و ترکمن‌ها تاثیرگذار است، اما ارتباط میان مذهبی پس از مهاجرت در میان بلوچ‌ها کمی تسهیل می‌گردد.

  کلیدواژگان: تعصب، ارتباطات میان مذهبی، ارتباطات میان قومی، بلوچ، کرد، ترکمن، مهاجرت تحصیلی به تهران
|
 • Shilan Shokri, Farnaz Farshbaf Manisefat*, Ali Khademi Pages 1-14
  Introduction

  Obesity is associated with many comorbidities, such as cardiovascular disease, type II diabetes mellitus, hypertension, and various cancers. Moreover, the risk for dementia and Alzheimer’s disease is also increased. In addition, individuals with obesity have significant cognitive deficits, especially in executive functions. Indicatively, obesity and being overweight are estimated to account for nearly 3.4 million deaths per year, which corresponds to the fifth leading cause of death worldwide. In today's society, high-calorie palatable food is abundantly available, and most people have a largely sedentary lifestyle, often leading to an imbalance in energy intake and expenditure. Excess energy is converted into fat, which results in weight gain and obesity. Cognitive and psychological problems play a vital role in the course, prognosis, and treatment of obesity. The present study aimed to design and validate the cognitive rehabilitation program and its effect on attention bias, self-regulation, and food craving in women with obesity.

  Methods

  The present study used a (group: training group vs. control group) between- and within-subjects (time-point: baseline, post-intervention, and follow-up two months later) design to test the effects of the training program on the dependent variables. Participants in this study included 40 female obese patients living in Urmia who were randomly assigned to two groups cognitive rehabilitation (n=20) and control (n=20). The experimental group received cognitive rehabilitation intervention in 16 sessions. The dot-probe task, self-regulating scale, and food craving scale in the pre-test, post-test, and follow-up stages were used for both groups, and the findings were analyzed using a mixed analysis of variance test. Notably, after the end of the course, the control group also received cognitive rehabilitation intervention.Measures: The current study used a modified dot-probe task for assessing attention bias. Forty food-related words and 40 neutral words were collected and validated in our previous studies. The trial consisted of four sections separated by one-minute intervals. The same 40 pairs of words were presented in random order in each section. Each trial started with a fixation point presented in the center of the monitor for 500 Ms. A pair of words, one food-related and another neutral were then presented above and below the fixation point (position counterbalanced across trials). Each pair of words were shown, followed by a cue (letter ‘p’ or ‘q’). Participants were asked to press ‘p’ or ‘q,’ which appeared randomly in the location of either the food-related word or neutral word, as quickly as possible. After the participant pressed the key (or following 1500 MS if participants did not respond), the cues disappeared. Each trial was presented four times, and each pair of words randomly appeared in these trials.The Food Cravings Questionnaire–Trait (FCQ–T): Measures the frequency and intensity of food craving experiences in general. The questionnaire has 39 items, and response categories range from 1=never to 6=always. There are no inverted items. Responses to all items are summed up for a total score. Thus, higher scores represent more frequent and intense food cravings. Several subscale scores can also be calculated.Self-Regulation Questionnaire-Short Form: This scale has 16 items, two subscales of changing behavior to achieve remarkable goals, and the factor of obtaining satisfaction and well-being. Subjects answer the questions on a 6-option Likert scale from 1=very weak to 6=very strong, and a higher score in this questionnaire indicates better self-regulation.

   Data Analysis Plan: 

  This research conducted a series of two (group: cognitive rehabilitation vs control) x three (time: baseline, post-intervention, follow-up) mixed analyses of variances (ANOVAs), a) with attention bias scores, b) food craving, and c) self-regulation as the dependent variables. Eta squared effect sizes were calculated and reported for ANOVA analyses, with 0.01 considered small, 0.06 considered medium, and 0.14 considered large.

  Results

  In the first stage of program validation, along with the face validity method, the content validity method was used quantitatively and qualitatively method with a panel of ten experts and Content Validity Ratio (CVR) and Content Validity Index (CVI). The minimum and maximum CVRs for each item or component of the program were calculated as 0.85 and 1, respectively. Furthermore, the minimum and maximum CVIs for each item or component of the program were calculated as 0.90 and 1, respectively. Finally, the average content validity index (S-CVI/Ave) for the entire program was calculated as 0.95. Similarly, compared to the control group, cognitive rehabilitation significantly reduced attention bias, improved self-regulation, and decreased food cravings at post-intervention and follow-up.

  Conclusion

  cognitive rehabilitation may be a practical intervention for women with obesity in Iran with cognitive deficits. Therefore, specialists, researchers, and therapists in this field can use this intervention as an effective treatment option to improve the cognitive functions and psychological neuropathy of obese and overweight patients and consequently improve their mental health of these patients.

  Keywords: Attention bias, Obesity, Cognitive rehabilitation, Craving, Self-regulation
 • Hashem Jebraeili*, Aida Sadafi, Asiyeh Moradi Pages 15-28
  Introduction

  Making decisions is an inseparable part of everyday life. Today's society makes choices between different options, consciously or unconsciously (1). However, decision-making is only sometimes a straightforward and logical process for human beings, and people can intuitively make a list of options and select among them (5, 6). Unlike the rational decision-making style, which is characterized by using an organized and logical approach to analyze information and options to make a decision, the intuitive decision-making style strongly depends on predictions, instincts, and emotions. It makes decisions, direct focus on the information flow instead of orderly processing and analyzing it; it therefore, relies on intuition (7). Rational decision-making, which requires thinking about options and considering consequences, is likely to be supported by the cognitive control system, or it may play a role in that system at least. In contrast, intuitive decision-making, in which the individual does not think during decisions, may correspond to acting in the social-emotional system that intuitively responds to the likelihood of receiving a reward (8). Therefore, in comparison to rational decision-making, it seems that intuitive decision-making is more associated with impulsive and risky behaviors (13). Furthermore, rational decision-making is likely to have a positive relationship with actual performance in daily life and personality functioning. Personality functioning, which is measured through the questionnaire of Severity Indices of Personality Problems (20), involves five areas of social concordance, relational functioning, self-control, responsibility, and identity integration that adaptive functioning in each of these areas probably requires applying rational decision-making. The present study intends to clarify the latent patterns of the relationships between variables through a latent profile analysis to have a deeper understanding of the relationship between decision-making styles, risky behavior, and personality functioning, along with applying the simple correlation.

  Methods

  The current research was conducted cross-sectionally in a virtual form, with 428 adults in the society participating in it. Sampling was done in late summer and early fall 2021. The sampling method was voluntary, and the link to questionnaires was provided only to those who were eager to fill them out in groups and social networks while there was no obligation to do it. After translating, reverse translating, and rechecking the text to ensure the equivalence of the Persian items with the main items of the scale of logical and intuitive decision-making style, an online version of the questionnaire along with the questionnaire of personality problem severity index and the questionnaire of impulsive, self-destructive, and risky behavior was prepared. The link to them was provided to those willing to participate in the study. This research attempted to use as few questionnaires as possible so that much time was not required to respond to them and fatigue in participants was avoided. The data collected were analyzed using latent profile analysis, Spearman and Pearson correlation tests, and confirmatory factor analysis by SPSS version 26 and Mplus version 7.

  Results

  Of 428 participants in this study, 234 (54.9%) were male, 192 (44.9%) were female, 289 (68.2%) were single, and 135 (31.8%) were married. The logical style, with a mean (standard deviation) of 19.68 (4.42), was a more common decision-making style compared to the intuitive style, with a mean (standard deviation) of 15.13 (4.25). There was a significant positive correlation between the logical decision-making style and all areas of adaptive functioning of personality (from r= 0.31 to r= 0.42) and a significant negative correlation between the intuitive decision-making style and all areas of adaptive functioning of personality (from r=-0.19 to r=-0.32). Although the relationship between decision-making styles and risky behavior was weaker than the relationship between these styles and personality functioning, the relationship between rational decision-making and aggression (r=-0.16, P<0.01), gambling (r=-0.17, P<0.01), risky sexual behavior (r=-0.32, P<0.01), reckless behavior (r=-0.32, P<0.01); criminal acts (r=-0.24, P<0.01), the relationship between intuitive decision-making and aggression (r=0.17, P<0.01), self-harm (r=0.14, P<0.01), and criminal acts (r=0.19, P<0.01) were strong enough to be significant at the error level of 1%. The results of using the latent profile analysis to investigate the latent patterns of the relationship between decision-making styles and personality functioning led to the extraction of three profiles (LMR=264.66, P<0.01) that one profile (including 34% of the total individuals) was characterized with high use of intuitive decision-making and low personality functioning. Another profile (involving 27% of the total participants) was characterized by increased use of logical decision-making and high personality functioning. The third profile (involving 38% of the whole individuals) was related to individuals with average personality functioning, and rational decision-making was slightly more than intuitive decision-making in such individuals.

  Conclusion

  The findings indicated that there was mainly a positive correlation between intuitive decision-making style and risky behaviors and also a positive and negative correlation between rational decision-making style and risky behaviors. However, two points are worth considering with regard to such

  results

  first, the correlation between decision-making styles and risky behaviors is mainly weak; second, risky behaviors involve a wide range that are is not uniform and influenced by the decision-making style to a different degree. Compared to risky behaviors, the relationship between personality functioning and decision-making styles is stronger and more uniform. Firstly, these findings affirm that people's performance in a field is closely related to their performance in other fields. Secondly, decision-making styles are one of the essential factors relating to this high performance in these areas. One limitation of the present study is that it is considered exploratory and intends to investigate relationships that have been less assessed prior to this. Hence, comparing the comparison of results with those of other studies is impossible. Therefore, conducting similar research on different groups can lead to more certainty about the present research findings and the role of decision-making styles in the daily performance of people.

  Keywords: Latent profile analysis, Risky behavior, Decision style, Personality functioning
 • Kamal Parhoon*, Hadi Parhoon, Lisa Thorell Pages 29-43
  Introduction

  The research, literature, and knowledge base in the area of executive functions increased dramatically in the past 20 years. Executive functions are popular or, in modern parlance, “trending” in the fields of cognitive psychology, neuropsychology, school psychology, and school/pediatric neuropsychology. In the popular press, executive functions are often referred to as the “brain boss” that guides all behavior; and basic definitions of executive functions often associate the frontal lobes as the primary source of these functions. Currently, the Integrated SNP/CHC Model (1, 12, 13) conceptualizes executive functions as independent but moderately correlated constructs and categorizes cognitive flexibility, concept recognition and generation, inhibition, planning, reasoning, and problem-solvingas executive functions. Miller views other common elements of executive functions, such as attention, working memory, and processing speed, as separate neurocognitive constructs that serve as facilitators/inhibitors of higher-order complex processes.Severalnew assessment measures (direct and indirect, targeted, or as part of larger batteries, measuring behavioral or cognitive manifestations) have been published or are in the development phase thatintended to more specifically measure executive functions and differentiate such skills from other neurocognitive constructs. Moreover, unlike other ratings of executive functioning, such as the BRIEF-A and the BDEFS (75 and 89 items), the ADEXI is a brief instrument comprising only 14 items. Its briefness makes it a suitable tool for evaluation in contexts where time is limited. In this sense, it could be used as a complement in the EF assessment of a wide range of patients, and it could also be combined with the use of laboratory measures, as has been suggested, given the low correlation between the two types of measures in specific populations. Likewise, briefness is an additional asset in the clinical field, considering that subjects' executive problems may struggle to compelete longer instruments, given their difficulty stayingfocused. The Adult Executive Functioning Inventory (ADEXI) seeks to assess EF by considering these limitations. The present study aimed to analyze the factor structure, the convergent and divergent validity, and the reliability of a Persian adaptation of the ADEXI in a non-clinical population.

  Methods

  Participants were 250 typically developing adults between 18 and 60 years old. Inclusion criteria were: age 18-60 years; fluency speaks in the Persian language; being able to provide informed consent to participate in the study; no history of neurodevelopmental, psychological, and a history of severe head injury or brain injury and other medical conditions that better justify cognitive impairment in participants. Furthermore, participants who unanswered 10% or more of the questionnaire were excluded from the study. Measures The Adult Executive Functioning Inventory (ADEXI): The ADEXI Holst and Thorell is a brief EF inventory, with only 14 items, scored on a likert-like scale of 5 points, from 1, “It does not describe me”, to 5, “It describes me very well”. It is suitable for evaluatingthe adult population with no clinical disorders since it does not describe extreme or pathologic behaviors, and it assesses two specific EF dimensions: Inhibition and working memory (25). The authors also found a high internal consistency for the ADEXI full scale, both for the inhibition and working memory dimensions and an adequate test-retest reliability, with estimates ranging between 0.68 and 0.72 for bivariate Pearson correlations (25).Behavior Rating Inventory of Executive Function–adult version (BRIEF-A): The BRIEF-A Roth et al. (24) consists of 75 items, each with three response choices: “never”, “sometimes”, or “often”. This measure is composed of an overall score (GEC) and two indexes, the MI and BRI. The BRI consists of four scales (Inhibit, Shift, Emotional Control, and Self Monitor) and MI includes five scales (Initiate, Working Memory, Plan/Organize, Task Monitor, and Organization of Materials). In the normative sample,moderate to high internal consistency has been reported for the scales (α=0.73-0.90), as well as for the indices and the GEC (α=0.93-0.96) (24).Persian version of the ADEXI: A Persian version of the ADEXI was derived from the English version of the ADEXI (25), based on standard translation guidelines and cultural adaptation processes, while observing applicable standards for educational and psychological testing (e.g., 28). First, the ADEXI was translated into Persian by two bilingual experts fluent in both Persian and English. As an additional check, a native English speaker, who was also fluent in Persian, was asked to translate the Persian version into English, and this reversed translationwas assessed for any discrepancies by two cognitive psychologists. Once the Persian version of the ADEXI progressed through the checks as mentioned earlier, pilot testing was performed with 20 adults; they were also asked to provide feedback on the clarity and comprehensibility of the questionnaire. Once the concerns highlighted in the pilot were fully addressed, the final Persian version of the ADEXI was used for the complete psychometric testing on250 adults reported herein. Participants answered all ITQ-CA items on a 5-point likert scale ranging from 1, “It does not describe me”, to 5, “It describes me very well”.Analysis Plan To describe demographic variables and obtain descriptive statistics of the items, IBM SPSS-28 was used, and Mplus version 8.3.2 with Maximum Likelihood Robust (MLR) estimation was used to carry out the CFA of the model.

  Results

  Regarding demographic data, most of the participants were young adults (M=28.76; SD=5.09) years. Among the participants in the present study, 124 were male (49.6%), and 126 were female (50.4%). The educational level of the sample indicated that 98 (39.2%) had diplomas and lower, 87 (31.2%) had bachelor's degrees, and 65 (26%) had master's and doctoral degrees. In addition, 165 (66%) of the participants were married, and 85 (34%) were single. Findings indicated that the Persian version of the ADEXI form yielded scores with robust reliability (internal consistency ranging from 0.82 to 0.85 and test-retest correlations ranging from 0.89 to 0.90). Moreover, adequate convergent validity (correlations with the BRIEF-A ranging from 0.63 to 0.68). With respect factorial validity, and SEM revealed that a two-factor solution was the best fitting model for the Persian ADEXI. We evaluated measurement fit using the following fit indices and respective thresholds for fit: CMIN/df<5; Comparative Fit Index (CFI)>0.90; Root Mean Squared Error of Approximation (RMSEA)<0.08; Standardized Root Mean Square Residual (SRMR)<0.08; Tucker Lewis Index (TLI)>0.90 (32). The results from the measurement fit indices were favorable and highlighted that the ADEXI fit the data adequately (Table 1).

  Conclusion

  Conclusively, the ADEXI can be a valuable screening instrument for assessing deficits in working memory and inhibitory control in Iranian adults. However, similarly to other EF ratings, the ADEXI should be used as a complement rather than a replacement for neuropsychological tests. Taken together, the present study's results indicate that the Iranian adaptation of the ADEXI shows satisfactory psychometric properties and would be a valid and reliable measure to assess EF. Executive function behavioral rating scales are valuable tools to generate hypotheses about potential executive function deficits that should be further validated with actual performance on tests of executive functioning. Under no circumstances should a behavioral executive function rating scale be used as the sole measure of executive functioning.

  Keywords: Inhibition, Working memory, Self‐rating, Executive functions, Adult Executive Functioning Inventory
 • Atusa Khanjany, Alireza Moradi*, Jafar Hasani, Shahram Mohammadkhani Pages 44-58
  Introduction

  Cancer is one of the most critical and challenging diseases in the current age. Caregivers play an essential and critical role and are known as a key factor in cancer treatment. Providing care to cancer patients is a complex, serious, challenging, multi-directional, and burned-out responsibility. This role imposes a heavy cognitive and emotional burden on caregivers, overshadowing various aspects of their lives, including physical and psychological health, emotional, cognitive, and behavioral elements, and quality of life. Cancer caregivers suffer distress, depression, anxiety, fatigue, stress, and emotional burn-out and experience low levels of satisfaction and quality of life. While the negative impact of caregiving has been widely addressed, much less attention has been given to the ways in which such adverse outcomes may be avoided or reduced. The objective of this study is focused on helping cancer caregivers improve their life experiences through psychological methods. Based on the primary caregiver’s problems, in this research improving emotion regulation skills and increasing resilience are addressed, which can lead to increased quality of life, mental health, and adaptation in caregivers. Cancer develops financial problems for caregivers, and providing all caregiving tasks takes lots of time. Accordingly, this research is carried out MemFlex as a low-cost and short-term intervention that matches caregivers’ exceptional circumstances and aims to determine its effectiveness on resilience and emotion regulation in cancer caregivers.

  Methods

  This survey is an applied research using a quasi-experiment design that applies repeated measurement (pre-test/post-test/follow-up) control group. The study population consisted of all caregivers to cancer patients who are diagnosed in Tehran hospitals and medical care centers. Sixty caregivers were recruited by convenience sampling method. They were informed there were no obligations to participate in this study, and they can choose to leave it in any phase. They were reassured that their personal information was completely confidential and signed an informed consent form. The participants were randomly categorized into experimental (intervention) and control groups, and each group consisted of 30 participants. Caregivers’ demographic data was gathered through a semi-structured clinical interview, and they were asked to fill Resilience Scale (CD‐RISC) and Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ). Experimental group participants received MemFlex in nine sessions. In the initial session, experimental participants were instructed to complete eight MemFlex sessions for four weeks (two sessions per week). They were in touch with the researcher to follow instructions and ask their questions. At the end of the four weeks, the researcher contacted them to check that all workbooks were completed and to book the post-test. After that, both the experimental and control group refilled CD‐RISC and CERQ. Three months later, participants refilled questionnaires as a follow-up test. To provide ethics principles, participants in the control group received the psychological intervention. Gathered data were analyzed by mixed variance analysis on the pre-test, post-test, and follow-up scores by SPSS-24 after completing all research phases.

  Results

  The mean and standard deviation of the participants’ age was 37.80±7.93 in the experimental group and 39.13±7.01 in the control group. The results showed increasement in Resilience scores mean from pre-test to post-test in the experimental group overall and each factor scores: personal competence and sense of self-efficacy, emotional and cognitive control under pressure self-control, positive acceptance of change, and spirituality; while no significant changes were found in the control group’s scores. The changes were steady in the follow-up phase for the experimental group. Considering emotion regulation scores mean, the results showed increasement in Adaptive Strategies factors: Acceptance, Positive refocusing, refocus on planning, positive reappraisal, and putting into perspective, and decreasement in maladaptive strategies factors: self-blame, rumination, catastrophizing, and other-blame; while scores did not change for the control group. In order to investigate the effectiveness of MemFlex on resilience and emotion regulation, data were analyzed by mixed variance analysis (MANOVA). The normality of data distribution was checked and confirmed. The homogeneity of variances distribution was checked and confirmed using the Levene’s test. According to Pillai's Trace, resilience scores (personal competence and sense of self-efficacy, emotional and cognitive control under pressure self-control, positive acceptance of change, and spirituality) and adaptive emotion regulation Strategies scores (acceptance, positive refocusing, refocus on planning, positive reappraisal, and putting into perspective) increased significantly compared to the control group. It also showed that the scores of maladaptive emotion regulation strategies (self-blame, rumination, catastrophizing, and other-blame) decreased significantly compared to the control group. The Bonferroni test was applied to confirm the results.

  Conclusion

  The results showed that participants in the memory flexibility training group had higher adherence than the control group. Furthermore, higher scores in adaptive emotion regulation strategies and lower scores in maladaptive strategies were observed in the experimental group than in the control group. Thus, it is concluded that memory flexibility training leads to increasing adherence and improving emotion regulation strategies in cancer caregivers. Considering the results of this research, it is recommended to study autobiographical memory playing a role in developing and contributing to psychological disorders. Malfunctioning of autobiographical memory (overgeneralization, missing specificity, and the like) is a significant point in distributing anxiety, depression, and distress, so it will be valuable and advantageous to conduct more studies regarding autobiographical memory. Furthermore, it is recommended to apply and study memory flexibility training on other significant factors that improve mental health and quality of life in all caregivers and patients.

  Keywords: Memory flexibility training, Resilience, Emotion regulation, Cancer, Caregivers
 • Nasser Koleini Mamaghani*, Zahra Sadat Jahromi, Hasan Sadeghi Naeini Pages 59-73
  Introduction

  Smartphones provide countless opportunities for users to get rid of negative emotional states and have more enjoyable experiences by interacting with others and digital content. Today game designers are looking for ways to improve the user experience to enhance players' experience by improving their connections with a game. On the other hand, modern education has taken a new approach through the conceptual combination of video games. Depending on several factors, players can experience emotions such as joy, anxiety, satisfaction, fear, or disappointment, while playing. In fact, two important questions that game designers need to ask themselves are why people play games and what motivates them to do so. It can be said that the main reason for the game for people is that "video games are now considered a human experience."In different style games, the player individually is informed about affairs, events, and processes that force them to take actions such as forecasting, planning, vital decisions, and finally sensitive management if the answers are accurate, correct, and intelligent Researchers such as have shown that such games have a significant effect on selective attention, working memory, spatial visualization, reaction time and even processing speed. For all the reasons mentioned, in this study, an attempt has been made to examine the type of interest of people in different styles of games, in order to be able to help game developers.Kansei Engineering System Kansei is a Japanese word that comes from the heart of Japanese culture and is a kind of psychological feeling or product imagination that has no direct equivalent in the vocabulary of other languages. The term is actually derived from Japanese culture, which is closely related to the characteristics of this culture. The concept of kanji is very much related to the concept of personal feelings. In this research, an attempt is made to help game developers to design games that are of interest to users by using the Kansei engineering system. Researcher made questionnaire In this research, the Kansei engineering system was used to evaluate products. At first, different styles of mobile games were studied. According to a study on a variety of smartphone games, the results obtained on the styles of these game categories are action, words, puzzle, simulation, driving, hobby, strategy, sports, and music. Then, based on the opinions of activities in the field of designing games, one or two games were selected from each group. The semantic differentiation method (5 scales) was used to prepare the questionnaire. For this purpose, first, the words and vocabulary related to the scope of the games were collected, out of about 70 words, 15 words "boredom, pleasure, excitement, cheerfulness, fun, fear, stress, addiction, violence, empowerment, despair, futility, Peace, challenge and usefulness" were selected. This study was conducted on five groups of 11 to 15 years, 16 to 19 years, 20 to 25 years, 26 to 35 years, and 36 years and above. Using a simple non-probability sampling method, 32, 31, 31, 25, and 24 people answered the questionnaire for each age group, respectively. 16 games were included in the online questionnaire along with Kansei words also, at the beginning of each game, users were asked to fill in the options for that game if they were familiar with it. After analyzing the results of the questionnaire, the correlation coefficient was used for clustering Kansei words. Words that were close in correlation coefficient were numerically related to each other, regardless of the semantic relationship.

  Results

  The score of each Kansei word in different games for each age group was analyzed. Kansei's words for the game of call of duty had the highest score among all the games in all groups. In the age group of 26 to 35 years, the cooking fever score was also at the level of the call of duty game. In the age group of 11 to 15 years, Amirza game had the lowest score and most words in this game had a score of less than 2. In the age group of 16 to 19 years and 20 to 25 years, Talking Angela had the lowest score and most of the words in this game had scored less than 2 and 2.5, respectively. In the age group of 26 to 35 years and 36 years and above, cooking fever had the lowest score, and most words in this game had scored less than 3 and 2.5, respectively.The highest score in each cluster. In the age group of 11 to 15 years, the game of sudoku was the most frequent among all clusters. In the age groups of 16 to 19 years, 20 to 25 years, and 36 years and above, the game Call of duty was the most frequent among all clusters and in the age groups of 26 to 35 years, Angela's game was the most frequent among all clusters. Finally, in the age group of 36 years and above, in addition to Call of Duty, clash royale and street racing games were also more frequent among the clusters.

  Conclusion

  In this study, we tried to identify users' feelings towards different game styles by the Kansei engineering system and extract the features considered by different age groups and use them in designing games. In all groups, the word entertainment had the highest score and the word fear, violence, and despair had the lowest score. Call of duty was also very popular among all age groups due to factors such as graphics, social interactions, sound effects, narrative structure, 3D images, and realism. It can be concluded that in designing any style of play and for any age, creating a sense of the real world for individuals will be the key to success. Also, paying attention to the mental and emotional states of people, according to their age, will be very effective in designing the game. In addition, it is recommended that future studies can be conducted on various gaming platforms (eg PCs, tablets, etc.) besides examining different game designs, neurologically.

  Keywords: Kansei Engineering System, Computer Games, Smartphone Games, Emotion
 • Soodeh Davaee*, Mehdi Arabzadeh, Hadi Keramati Pages 74-87

  This study emphasizes the importance of targeting three social factors: parents, teachers and peers in multilevel interventions with the aim of optimizing academic engagement, subjective well-being and students' perception of self-worth during the transition to high school. Based on the self-system model of motivational development, effects of perceived social support of three social factors (parents, teachers, and peers) on dimensions of academic engagement with the mediating role of Subjective well-being and self-worth were examined. the role of gender moderation and socio-economic status were also measured.

  Method

  This study focused on 578 students (307 girls and 271 boys) who studied in the first year of Tehran’s high schools which were selected by available sampling method. Song et al’s perception of social support scale (2015), Reeve’s academic engagement scale (2013), Rosenberg’s self-worth scale (1985) and Diner’s subjective well-being scale (1984) were used to gather the data for analysis using structural equation modeling.

  Results

    Results showed that perception of support by all three social factors (parents, teachers, and peers) positively predicts students' perception of self-worth, subjective well-being and academic engagement. Also, it was determined by examining the theoretical model that the indirect and significant effect of perception of social support on academic engagement is mediated by both variables of subjective well-being and self-worth. The results of hierarchical regression indicated the role of gender moderation and the lack of significance of this role for socio-economic status.

  Keywords: Perceived social support, academic engagement, transition into high school, perceived self-Worth, subjective well-Bing, gender, socio-economic-status
 • Bahram Peymannia*, Mozhdeh Javanmard, Mahnaz Mehrabizadeh HONARMAND Pages 88-101
  Introduction

  Intervention based on emotion processing and memory can provide a platform for improving the encoding, storing, and recognition of emotions in children. The current research study aimed to determine the effectiveness of cognitive rehabilitation based on recognition of emotion processing and memory‎ intervention on facial emotion processing and visual working memory in children with symptoms of attention-deficit/impulsivity disorder in Selseleh city.

  Methods

  The method was a quasi-experimental pre-test-post-test design with a control group. Using a multi-stage sampling method, 34 students from 8-12 years old elementary school with inclusion criteria were selected as the final sample and randomly assigned to two experimental and control groups of 17 subject. Then, the experimental group participated in 50-minute sessions of Captain Log's visual working memory and emotion rehabilitation package intervention for 13 weeks. It should be noted before and after the intervention sessions, both experimental and control groups answered the subscales of facial emotion processing and visual working memory of the CANTAB(2014) instrument.

  Results

  The MANCOVA results showed that working memory intervention improved visual working memory (F= 25/70 and P<0.001) and facial emotion processing (P=12/72 and P<0.001) in the experimental group compared to the control one.

  Conclusion

  It can be said based on the findings, that cognitive rehabilitation based on recognition of emotion and memory intervention was effective in improving emotion processing and visual working memory in children. Therefore, improving the cognitive and emotional abilities of students with attention-deficit/impulsivity symptoms in this approach is suggested at educational centers

  Keywords: Visual working memory, Emotion processing, facial, ADHD
 • Elham Askari*, Mahdi Bolouri Pages 102-114
  Introduction

  Emotions are time-varying phenomena that are created as a response to stimuli. In order to continuously detect emotions, the response of brain signals and facial expressions to the video stimulus can be used. In this way, a series of stimulating videos are shown to viewers, and at the same time, their brain signals and facial expressions are continuously recorded, and their capacity level (negative to positive emotions) is recorded.

  Methods

  The purpose of this article is to understand human emotions using the analysis of electroencephalography signals. In this article, it is presented to recognize the emotions using the fuzzy convolutional neural network that selects the optimal and effective features from the electroencephalography signal to recognize and recognize the emotional states of different people. In the proposed method, first the electroencephalography signal will be decomposed into different alpha, beta and gamma bands, and then intelligent diagnosis will be performed.

  Results

  The experimental results show that the relaxation and boring states are better recognized in the alpha band with 94.2% and 78.8% accuracy, respectively. In the gamma band, happiness is recognized better with 92.2% accuracy, and finally in the beta band, fear will be recognized with 92.3% accuracy. Also, the use of fuzzy logic in the proposed method has increased the recognition accuracy in all bands.

  Conclusion

  It is concluded that the proposed model using CNN has high accuracy in emotion recognition, in addition, the use of fuzzy classification has significantly increased the accuracy of the model.

  Keywords: Emotion, Electroencephalography, Convolutional neural network, Fuzzy Logic
 • Nariman Zaim Kohan, Azamossadat Nourbakhsh* Pages 115-131
  Introduction

  One of the economic phenomena that has been investigated in different ways by researchers, is the problem of bank runoff. A bank rush refers to a situation where depositors suddenly withdraw their deposits due to fear of the safety of their deposits, in a mostly emotional reaction, which can lead to bank failure.

  methods

  In this article, while combining the architecture of Emotional X-machine for the emotional agent  and Norma Emergence(NOE) for the normative agent, a model for the emotional-normative agent is presented and through it, the role of social norms in preventing ​​the bank rush phenomenon through simulation in Netlogo’s environment provided.

  Results

  In a situation where without the use of normative reasoning, by activating the contagion of emotions and using 15 secondary agents, we have faced 100% bank failures. By activating normative reasoning, considering the mean of 0.5 for agreeableness personality variable and using the initial normative population of 50%, the number of bank failures will decrease to about 50%. By increasing the initial normative population to 100%, bank rush is completely contained.

  conclusion

  Finally, the results obtained from the simulation clearly confirm the effectiveness of normative variables in preventing the occurrence of bank runs.

  Keywords: Agent Based Simulation, Norms, Emotional-Normative Agent
 • Mahmoud Feizipour Namaghi, Seyed Mohammad Mahdavi*, Mohammad Karami, MohammadAli Nasiri Khalili, Vahid Vahedi, Amir Modarresi Chahardehi Pages 132-145
  Introduction

  Exposure to electromagnetic fields (EMFs) may negatively affect cognitive functions, such as memory. This paper proposes a way of evaluating the impact of microwave S-band electromagnetic waves on the head layers and hippocampus using COMSOL Multiphysics.

  Methods

  This study investigated the bioelectric properties of software-implemented biological tissues and the creation of EMFs in the S-band on the hippocampus.

  Results

  These EMFs heat the hippocampus but are not enough to impact activity or cognition (memory). The temperature of hippocampus tissue increases by 0.0001 to 0.016°C when exposed to fields of 20 to 120V/m intensity. The specific absorption rate varied from 18×10-3 to 22×10-2 W/kg.

  Conclusion

  Therefore, the non-thermal effects of electromagnetic waves on cognitive disorders are likely linked to their interaction with brain waves.

  Keywords: Hippocampus, SAR, thermal effect, non-thermal effect, bioelectromagnetic waves
 • Sare Moradi, MohammadKazem Zarabian* Pages 146-157
  Introduction

  MS disease has a negative effect on the psychological well-being of patients, and on the other hand, strategies for cognitive regulation of emotions are important in order to prevent psychological problems. Therefore, this study was conducted with the aim of determining the prediction of psychological factors such as hardiness, resilience, and self-differentiation based on cognitive emotion regulation strategies in patients with MS.

  Methods

  The present study was a descriptive-analytical correlational study. The statistical population includes all MS patients living in Hamadan city in 2019, which according to the statistics obtained from the Hamadan MS Association, their number was 3050. Based on the "Morgan" table, 341 patients with MS were studied, who were selected by available sampling. The measurement tools include Kubasa et al.'s hardiness questionnaire, Connor and Davidson's resilience questionnaire, Skorn and Smith's revised self-differentiation questionnaire, and Garnevsky et al.'s cognitive emotion regulation questionnaire. SPSS-23 software and Pearson correlation and linear regression tests were used for data analysis.

  Results

  The results showed that there is a direct and significant relationship between the cognitive regulation of emotions and hardiness (r=0.392), resilience (r=0.165) and self-differentiation (r=0.23) in patients with MS (P<0.001), and based on the results of the regression test, the factors of hardiness, resilience and self-differentiation have the ability to significantly predict the level of cognitive regulation of emotions in patients (P<0.001).

  Conclusion

  The use of cognitive regulation of emotions by MS patients leads to improvement of their hardiness, resilience and self-differentiation. Therefore, health care providers are advised to seek training and strengthening the cognitive regulation of emotion in these patients in order to increase their toughness, resilience and differentiation in them to deal with the difficult conditions of the disease.

  Keywords: Cognitive Emotion Regulation, Hardness, Resilience, Self-Differentiation, MS
 • Sobhan Rezaee, Mahmood Shahabi*, Hesamoddin Ashna, Abbas Varij Kazemi, Javad Hatami Pages 158-182
  Introduction

  Border settlement is the social platform for the coexistence of various ethnicities and religions in Kurdistan, Sistan & Baluchistan, and Turkmen Sahra in Iran. But this platform, like many similar social contexts, is sensitive to inter-ethnic and inter-religious prejudices and cognitive representation of self and others. These intergroup prejudices are among the cognitive associations that lead to social categorization at the macro social structures and to the direction of intergroup relations and the distribution of social privileges at micro social structures. The current study aims to answer these three questions: (1) What kind of inter-religious prejudices exist in Sunni students living in Kurdistan, Sistan & Baluchistan, and Turkmen Sahra or migrated to Tehran? (2) What is the level of inter-religious prejudices among Sunni and Shia students living in the mentioned cities? (3) What is the effect of educational migration to Tehran on the type and level of inter-religious prejudices in Sunni students?

  Methods

  This is a mixed-method study using qualitative and quantitative tools. The Stereotype Content Model of Suzan Fiske was used for quantitative assessment. In order to gain a deeper understanding of the cognitive representation of self and other in inter-religious relations among Sunni students, we asked the participants to describe themselves and the Shiites of their provinces using at least five traits. Then we content analyzed the ‌presented traits, qualitatively.

  Results

  Based on the survey data, in kurdish and Turkman students, migration to Tehran caused a decline in representation of the aboriginal shiite others and the self (based on the views of shiite people). Among Balochi students, who had the worst image of self and aborignal shiite others compared to Turkmen and Kurdish counterparts, migration to Tehran improved the situation, including improving the indicators of warmness and competency, which could transit this inter-religious prejudice from disgust to pride.

  Conclusion

  Prejudice greatly affects the relationship of Sunni people living in Kurdistan, Sistan & Baluchistan, and Turkmen Sahra with Shia residents. Educational migration to Tehran negatively affects the image of Shiite others among Kurdish and Turkmen people, while inter-religious communication are slightly improved among Baluchies after migration.

  Keywords: Prejudice, inter-religious communication, inter-ethnic communication, Baluch, Kurd, Turkman, educational migration