فهرست مطالب

پویش در آموزش علوم انسانی - پیاپی 29 (زمستان 1401)
 • پیاپی 29 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/11/11
 • تعداد عناوین: 9
|
 • حامد زینالپور*، داریوش زینالپور صفحات 1-20

  در آموزش و پرورش شرایط متنوعی وجود دارد که متفاوت از یکدیگر بوده و برنامه ریزان به ویژه معلمان به مقتضای شرایط می بایست کار یاددهی و یادگیری را پیش ببرند. یکی از این شرایط که در آن معلمان می بایست به فعالیت ادامه دهد، وجود مدارس کوچک با کلاس های چند پایه است. عوامل جغرافیایی و پراکندگی روستاها، کمبود منابع انسانی، کمبود دانش آموزان واجب التعلیم، مهاجرت روستاییان و عوامل اجتماعی، اقتصادی از جمله عواملی هستند که باعث بوجود آمدن کلاس های چند پایه شده اند. هدف مقاله حاضر بررسی فرصت ها و تهدیدهای کلاس های چندپایه می باشد. جامعه ی آماری پژوهش حاضر را کلیه ی معلمان چندپایه شهرستان ماکو تشکیل می دهند که از این میان تعداد 20نفر با روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شد. نوع تحقیق بر اساس اهداف تحقیق، کاربردی و شیوه بررسی بر اساس طرح تحقیق، توصیفی- تحلیلی انتخاب گردید. نتایج بدست آمده حاکی از این است که کلاس های چند پایه در عین داشتن محاسنی همچون بالا بودن میزان رشد اجتماعی، سازگاری محیطی، بیان عواطف، روحیه همکاری، پختگی رفتاری دانش آموزان، معایب زیر را هم دارد: کمبود وقت، فقدان تجهیزات آموزشی، ضعف بنیه ی علمی، سنگینی حجم کار مدیر آموزگاران، فضای نامناسب آموزشی.

  کلیدواژگان: آموزش، آسیب شناسی، کلاس های چند پایه، یادگیری
 • طیبه ابراهیمی* صفحات 21-47
  گسترش روز افزون سطح تعاملات افراد و نیازهای جامعه بشری به نظم و امنیت عمومی، کشورها را به سمت ترویج و آموزش حق امنیت سوق داده است. کما اینکه در اندیشه اسلامی نیز یکی از ضروری ترین نیازهای جوامع انسانی و حیات فردی و اجتماعی به شمار آمده و به کرات اهمیت آن را مورد تاکید قرار داده است. با توجه به اهمیت موضوع و از آنجا که اسلام به عنوان یک نظام جامع، راه حل های مناسبی برای تمام نیازهای بشر پیش بینی نموده است، مسیله اساسی پژوهش حاضر نیز بررسی آموزش حق امنیت شهروندی در قرآن کریم و روایات می باشد تا متعالی بودن احکام اسلام را در زمینه ی حقوق شهروندی نیز به نمایش گذارد. براین اساس در پی پاسخ به این پرسش است که در منابع و آموزهای قرآنی و روایی «امنیت» چگونه تعریف شده و چه ساز و کارهایی برای تحقق آن در نظر گرفته شده است. روش کار در این مقاله توصیفی - تحلیلی است و از مطالعات کتابخانه ای کمک گرفته است و سعی براین دارد که دیدگاه قرآن و روایات را در این زمینه بیان نماید. نتایج تحقیق نشان می دهد که ابعاد مختلف امنیت و ساز و کارهای تحقق آن در قرآن و روایات بسیار دقیق تبیین و تصریح شده و مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است و بر اهمیت آموزش حق امنیت، تعلیم و اطلاع رسانی عمومی تاکید شده است همچنین بدست آمد که ایمان و پایبندی به اصول و معیارهای اخلاقی ضامن تامین امنیت در تمام ابعاد آن است.
  کلیدواژگان: آموزش، حق، حقوق شهروندی، امنیت، روایات
 • حمید خسروی* صفحات 49-80
  هدف از پژوهش حاضر بررسی چگونگی آموزش کارورزی در تربیت معلم دانشگاه های کشور کانادا در سال 2021 - 2020 می باشد. پژوهش بر حسب هدف از نوع تحقیقاتی است، جامعه آماری پژوهش طیف دانشجو معلمان در دانشگاه تربیت معلم می باشد. ابزار پژوهش؛ تحقیقات پژوهشی و شیوه های آموزشی و تربیتی به کاررفته در کشورهای توسعه یافته در جهت آموزش بهینه کارورزی در کشور است. پیشرفت علم و تکنولوژی در کشورهای توسعه یافته باعث گردیده که آنها مبادرت به برنامه ریزی واقع بینانه، دقیق و در عین حال قابل انعطاف نمایند. این پژوهش در صدد است وضعیت کارورزی را با توجه به تحولات به وجود آمده در دنیا در کشور کانادا در زمینه های برنامه ریزی تربیت دانشجو معلمان، انتخاب داوطلبان مناسب، نحوه صدور گواهینامه برنامه عملی کارورزی، وضعیت خود ارزیابی، روند کلی برنامه کارورزی، اهداف و مقاصد، روش، مدیریت و ارزیابی، چگونگی ارتباط و تعامل با مدارس و معلمان، محیط یادگیری، ابتکارات ، وضعیت حقوقی دانشجو معلمان، معیار های مشاهده کلاس، وظایف حرفه ای، نگاه کیفی و... مورد تبیین و بررسی قرار دهد.
  کلیدواژگان: کارورزی، دانشگاه های کانادا، تربیت معلم، دانشجو معلم
 • امیر کریمی*، امید مهنی، سجاد جلیلیان صفحات 81-106
  ارزیابی عملکرد رسانه آموزشی شاد از دیدگاه دانش آموزان به عنوان مخاطبان اصلی آموزش مجازی می تواند بستر های لازم را به منظور ارایه راهبردهای متناسب آموزشی نه تنها در دوران کرونا حتی بعد از آن نیز فراهم نماید. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عملکرد رسانه آموزشی شاد در دروس مطالعات اجتماعی از دیدگاه دانش آموزان انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر مدارس مقطع متوسطه اول شهر زنجان به تعداد 5983 نفر بود. حجم نمونه آماری بر اساس جدول کرجسی و مورگان (1970) 361 نفر تعیین گردید و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده اعضای نمونه آماری انتخاب شدند. جهت گردآوری داده های مورد نیاز پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته که مشتمل بر 31 سوال بود، استفاده شد. این پرسشنامه شامل 7 بعد: معدل تحصیلی، حالات انگیزشی دانش آموزان، مطلوبیت محتوای آموزشی، مدیریت و هماهنگی آموزشی دروس تحصیلی، عملکرد آموزشی و رضایت دانش آموزان از کاربردی بودن بود. جهت انجام روایی پرسشنامه از روش روایی محتوایی و برای محاسبه میزان پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از آزمون های ویلکاکسون، فریدمن و تی تک نمونه ای و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS انجام شد. یافته های پژوهش بیانگر این مطلب است که جامعه آماری موردمطالعه معدل کمتری در دروس اجتماعی کسب نموده اند و نسبت به کارایی رسانه شاد در دروس تاریخ و مدنی نظرات مطلوب نداشته اند و شاد را رسانه ای متوسط و نیازمند پیشرفت روزافزون می دانند که بر این اساس تقویت کیفیت محتوایی و امکانات نرم افزاری شاد از ضروریات کاربردی نمودن آن می باشد.
  کلیدواژگان: رسانه آموزشی شاد، دوران کرونا، مطالعات اجتماعی
 • کوروش فتحی*، احمدرضا نجفی صفحات 107-136

  یادگیری مسیله محور روشی آموزشی فعال و مبتنی بر سازنده گرایی است. سازنده گرایی ، ریشه در اندیشه های علمی و تربیتی دانشمندانی همچون پیاژه ، برونر و جان دیویی دارد، و بر نقش فعال یادگیرنده در درک و فهم و ساختن دانش و علم تاکید دارد. حل مسیله معتبرترین فعالیت یادگیری است که دانش آموزان می توانند انجام دهند. در یادگیری مسیله محور، یادگیرنده از طریق توسعه راهبردهای یادگیری فراشناختی، کارکردن در گروه های کوچک و حل مسایل واقعی، نقش فعالی در ساخت دانش پیدا می کند. درس تاریخ به جهت تاکید بر محفوظات، استفاده افراطی از روش سخنرانی، مشکلات ساختاری و گاه محتوایی کتاب درسی تاریخ از جاذبه اندکی برای تدریس برخوردار است. فراگیران غالبا از ملال آور بودن موضوعات تاریخی یاد می کنند. بنابراین مدرس تاریخ بایستی در پی یک روش مناسب برای آموزش باشد . یادگیری مسیله محور از جمله شیوه های است که علاوه بر علاقمند نمودن دانش آموزان به درس تاریخ در توسعه فهم و سواد تاریخی دانش آموزان موثر می باشد. سیوال اصلی این پژوهش اینست که یادگیری مسیله محور را چگونه می توان در آموزش تاریخ بکار بست؟ در پاسخ به این سیوال و با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و استناد به تجربه عملی نگارندگان، این نتیجه حاصل آمد که در تدریس تاریخ به روشمساله محور موضوعات آموزشی در دل مساله اصلی تلفیق می شوند وتدریس براساس مسیله به شیوه عملی می تواند اشکال متنوعی داشته باشد. شیوه پروژه محور از جمله این روش ها است که به صورت نمونه عملی مورد بررسی قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: روش تدریس، آموزش تاریخ، یادگیری مسئله محور، روش سازنده گرائی، روش پروژه محور
 • اکرم صفری، شقایق ابراهیمی*، فاطمه عسکری صفحات 137-172

  پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ نوع داده ها، کیفی است. این پژوهش با هدف بررسی نقش معلمان راهنما و ایجاد انگیزه در دانشجو معلمان انجام شد. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق استفاده شد. مشارکت کنندگان در مرحله مصاحبه با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، با تکنیک گلوله برفی با رسیدن به سطح اشباع نظری (تعداد 25 نفر) و از بین استادان دانشگاه فرهنگیان (4 نفر)، دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان (19 نفر) و معلمان راهنما (2 نفر) انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل محتوای استقرایی استفاده شد. نتایج نشان داد که: معلمان راهنما تاثیر بسزایی در ایجاد انگیزه در دانشجومعلمان دارند. عوامل مختلفی از جمله عوامل روانشناختی، صلاحیت های حرفه ای، عناصر موثر در کارورزی، ویژگی های رفتاری، نگرش مثبت به دانشجومعلم، تعامل سازنده، ارتقا بخشی و توانمند سازی در ایجاد انگیزه و عواملی از جمله موانع رفتاری، موانع ارتباطی، نقاط منفی معلم راهنما، خطورات ذهنی و فکری معلم راهنما، در از بین بردن انگیزه دانشجومعلمان دخالت دارد. یکی از عوامل از بین بردن انگیزه، موانع رفتاری است. در این بعد نشانگرهایی از جمله: دادن اطلاعات قطره چکانی، عدم انگیزه، عدم آگاهی از سرفصل های کارورزی و شرح وظایف دانشجو معلمان، ممانعت و سنگ اندازی، همراه نبودن، بخیل بودن در ارایه و بیان تجربیات و راهکارها، شناسایی شدند.

  کلیدواژگان: ایجاد انگیزه، دانشجومعلمان، معلمان راهنما، مدرسه، دانشگاه فرهنگیان
 • محسن ایزان*، افسانه احمدی علی آبادی صفحات 173-198
  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر اجرای بسته تحولی مدرسه خوانا بر مهارت های خواندن، نوشتن و آداب و مهارت های زندگی دانش آموزان دوره ابتدایی شهر پیرانشهر انجام گرفت. روش پژوهش، شبه تجربی و از نوع طرح پیش آزمون- پس آزمون با دو گروه آزمایش و دو گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی شهر پیرانشهر بودند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای، چهار کلاس (140 نفر) یعنی دو کلاس گروه آزمایشی (70 نفر) و دو کلاس گروه کنترل (70 نفر) انتخاب شدند. در جمع آوری داده های آماری، از آزمون محقق ساخته تشخیصی سطح خواندن و نوشتن و پرسشنامه محقق ساخته یادگیری مهارت های زندگی استفاده شده است. روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه ها توسط اساتید و صاحب نظران مهارت های زندگی و علوم تربیتی تایید گردید. پایایی دو آزمون خواندن و نوشتن به روش موازی یا آزمون های همتا به ترتیب 87/0 و 82/0 و ضریب آلفای کرونباخ برای پایایی پرسشنامه مهارت های زندگی 78/0 بدست آمد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس و با نرم افزار SPSS نسخه 26 تحلیل شد. یافته ها نشان داد دانش آموزانی که بسته تحولی مدرسه خوانا را دریافت کرده بودند، در مهارت های خواندن، نوشتن و مهارت های زندگی در مقایسه با گروهی که بسته تحولی مدرسه خوانا را دریافت نکرده بودند، نمره بیشتری کسب کرده اند. بنابراین بهتر است معلمان با بکارگیری رویکرد تلفیقی، اهتمام به تقویت مهارت های زبانی و مهارت های زندگی به فراخور در برنامه های درسی مختلف داشته باشند.
  کلیدواژگان: طرح مدرسه خوانا، مهارت خواندن، مهارت نوشتن، آداب و مهارت های زندگی، دوره ابتدایی
 • افروز فرخی*، علیزضا طاطاری صفحات 199-220

  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی جایگاه قومیت ها در نظام آموزشی ایران است. روش پژوهش این مقاله روش توصیفی تحلیلی است. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از روش مطالعه کتابخانه ای، اسنادی و بررسی منابع چاپی و الکترونیکی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در نظام آموزشی سعی شده است تا به چند قومیتی بودن ایران توجه شود، اما این مسیله کاستی هایی را نیز به دنبال دارد. در کتاب های درسی مطالب در مورد قومیت ها، فقط در حد تعریف و بیان چند خصوصیات یک قومیت بیان شده است؛ در حالی که پرداختن بیشتر به این مسیله ضروری به نظر می رسد. در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران استفاده از زبان مادری برای تدریس ادبیات مجاز است، اما در مدارس به علت وجود مشکلاتی به این قانون توجه چندانی نمی شودو قانون اجرا نمی گردد. همچنین در نظام آموزشی به آموزش چند فرهنگی نیز توجه ویژه ای لازم است.

  کلیدواژگان: فرهنگ، قومیت، آموزش و پرورش، برنامه درسی، آموزش عالی
 • عبدالسعید محمدشفیعی*، علی نجارپوریان صفحات 221-236

  این پژوهش به بررسی مفهوم حیات معقول از دیدگاه علامه جعفری و تربیت عقلانی در این مفهوم می پردازد. عقل در محافل اندیشمندان اسلامی از دیرباز، منبع استنباط، قوه دراکه و عامله و ممیز مطرح شده و ماهیت تعلیم و تربیت انسان، همان عقلانیت اوست به طوری که اگر عقلانیت از او سلب شود، انسانیت او فرومی ریزد و نقش تربیتی او از بین می رود. مقوله تربیت نیز از ابتدایی و اساسی ترین نیازهای زندگی بشری است. انسان در پرتوی تربیت صحیح است که به عنوان موجودی هدفمند و اندیشه ورز به اهداف و آرمان های خود دست یازیده و قله رفیع سعادت مطلوب خویش را فتح می کند درواقع تربیت، فراهم کردن زمینه ها و عوامل برای به فعلیت رساندن و شکوفا نمودن استعدادهای انسان در جهت مطلوب است. روش پژوهش در این کار، با استفاده از فیش برداری و جمع آوری از آثار علامه جعفری و استفاده از آرا و اندیشه های وی درزمینه حیات معقول و تربیت عقلانی، به صورت تحلیلی توصیفی بوده که برای گردآوری داده ها از کتاب خانه ای بهره گرفته شده است. علامه، تربیت عقلانی را پرورش قوه تفکر انسان برای انتقال از حیات معمول به حیات معقول می داند. هدفی غایی تربیت عقلانی از دیدگاه علامه جعفری عبادت و بندگی خدا است.

  کلیدواژگان: حیات معقول، تفکر، عقلانیت، تربیت عقلانی، علامه جعفری
|
 • Hamed Zeinalpoor *, Daryoush Zeinalpoor Pages 1-20
 • Tayyebe Ebrahimi * Pages 21-47
  The increasing development of relationships and the needs of society for public order and security have led the people to promote and teach the right of security. Although in the Islamic school of thought, it is one of the most essential needs of human societies and individual and social life. And has repeatedly emphasized its importance. According to the importance of the subject and since Islam as a comprehensive system has provided suitable solutions for all human needs, the main issue in this article is scrutinizing education of the right to citizenship security in the Holy Quran and hadiths in order to show that the rules of Islam in the field of citizenship rights is transcendent. Accordingly, it seeks to answer the question of how is "security" defined in Qur'anic sources and what are the solutions considered for its realization. The method in this article is descriptive-analytical and has been assisted by library studies and tries to express the views of the Qur'an and hadiths in this regard. The results of the research show that the various aspects of security and the solutions for its realization have been explained precisely in the Qur'an and hadiths and have been considered by the legislators. The importance of education of the right of security, teaching,, and, public notification has been emphasized It was also found that faith and burden of moral principles guarantee security in all aspects.
  Keywords: Education, Right, Citizenship Rights, Security, hadiths
 • Hamid Khosravi * Pages 49-80
  The purpose of this study is to investigate how internship training in teacher training at the University of Winnipeg in 2021-2020. The purpose of the research is research. The statistical population of the study is the range of student-teachers in Tarbiat Moallem University. Research tools; Research and educational methods used in developed countries for optimal internship training in the country. Advances in science and technology in developed countries have led them to plan realistically, accurately and flexibly at the same time. This study seeks to select the appropriate candidates for the internship situation in the world in Canada at the University of Winnipeg in the field of university planning. How to certify an internship program, self-assessment status, general internship program process, goals and objectives, method, management and evaluation, how to communicate, And explain the interaction with schools and teachers, learning environment, initiatives, legal status of student-teachers, criteria for observing the class, professional duties, quality view, etc.
  Keywords: internship, University of Winnipeg, Teacher training, Student Studen
 • Amir Karimi *, Omid Mehni, Sajjad Jalilian Pages 81-106
  Evaluating the performance of a happy educational media from the students' point of view as the main audience of e-learning can provide the necessary context for presenting appropriate educational strategies not only during the coronation period but also after it. The aim of this study was to evaluate the performance of happy educational media in social studies courses from the perspective of students. The statistical population of the study included all male students of Zanjan junior high schools in the amount of 5983 people. The statistical sample size was determined based on Krejcie and Morgan (1970) table of 361 people and the members of the statistical sample were selected using simple random sampling method. A researcher-made questionnaire consisting of 31 questions was used to collect the required data. This questionnaire included 7 dimensions: grade point average, students 'motivational states, desirability of educational content, management and educational coordination of academic courses, educational performance and students' satisfaction with being practical. Content validity method was used to perform the validity of the questionnaire and Cronbach's alpha test was used to calculate the reliability.Research data were analyzed using Wilcoxon, Friedman and t-test samples and SPSS statistical software. Findings indicate that the statistical population studied had a lower grade point average in social studies and did not have favorable opinions about the effectiveness of happy media in history and civics courses and considered happy media as medium and in need of increasing progress. The basis of strengthening the quality of content and happy software features.
  Keywords: shad educational media, Corona era, Social Studies
 • Kourosh Fathi *, AhmadReza Najafi Pages 107-136

  Problem-based learning is an active educational method based on constructivism. Constructivism is rooted in the scientific and educational ideas of scientists such as Piaget, Bruner and John Dewey, and emphasizes the active role of the learner in understanding and building knowledge and science. Problem solving is the most authentic learning activity that students can do. In problem-based learning, the learner finds an active role in the construction of knowledge through the development of metacognitive learning strategies, working in small groups and solving real problems. The history lesson has little attraction for teaching due to the emphasis on reservations, excessive use of the lecture method, structural problems and sometimes the content of the history textbook. Learners often mention that historical subjects are boring. Therefore, the history teacher should look for a suitable method for teaching. Problem-oriented learning is one of the methods that, in addition to making students interested in history, is effective in developing students' understanding and historical literacy. The main question of this research is how problem-based learning can be used in history education. In response to this question and by using the descriptive and analytical method and referring to the practical experience of the authors, the conclusion was reached that in teaching history by problem-oriented method, educational subjects are integrated in the heart of the main problem, and problem-based teaching can be done in a practical way. have various forms. The project-oriented method is one of these methods that has been examined as a practical example.

  Keywords: teaching method, history teaching, problem-oriented learning, constructivist method, project-oriented method
 • Akram Safari, Shaghayegh Ebrahimi *, Fatemeh Askary Pages 137-172

  The present study is applied in terms of purpose and qualitative in terms of data type. The aim of this study was to investigate the role of guidance teachers and motivate student teachers. Semi-structured and in-depth interviews were used to collect data. Participants in the interview stage using purposive sampling method, using snowball technique to reach the level of theoretical saturation (25 people) and among the professors of Farhangian University (4 people), student-teachers of Farhangian University (19 people) and supervisors ( 2 people) were selected. Inductive content analysis technique was used to analyze the data. The results showed that: Supervisors have a significant effect on motivating student-teachers. Various factors including psychological factors, professional competencies, effective elements in internship, behavioral characteristics, positive attitude towards student-teacher, constructive interaction, promotion and empowerment in motivation and factors such as behavioral barriers, communication barriers, teacher negative points The tutor, the mental and intellectual dangers of the tutor are involved in destroying the student-teacher motivation. Behavioral barriers are one of the factors that eliminate motivation. In this dimension, indicators such as: giving dripping information, lack of motivation, lack of knowledge of internship topics and job descriptions of students, teachers, obstruction and stoning, lack of companionship, stinginess in presenting and expressing experiences and solutions, were identified.

  Keywords: motivating, student teachers, Helping teachers, school, Farhangian University
 • Mohsen Izan *, Afsaneh Ahmadialiabadi Pages 173-198
  This research was carried out with the aim of investigating the impact of the implementation of Khana School's transformational package on the reading, writing, and life skills of the elementary school students of Piranshahr city. The research method was quasi-experimental and pre-test-post-test design with two experimental groups and two control groups. The statistical population of the research was all fourth grade students of Piranshahr. Using the multi-stage random sampling method, four classes (140 people), two classes of the experimental group (70 people) and two classes of the control group (70 people) were selected. In collecting statistical data, a researcher-made diagnostic test for reading and writing level and a researcher-made questionnaire for learning life skills were used. The face and content validity of these questionnaires were confirmed by professors and experts in life skills and educational sciences. The reliability of the two reading and writing tests using the parallel method or peer tests was 0.87 and 0.82, respectively, and Cronbach's alpha coefficient for the reliability of the life skills questionnaire was 0.78. The data was analyzed using covariance analysis and SPSS software version 26. The results showed that the students who had received the transformational package of the Khana school had a higher score in reading, writing and life skills compared to the group that did not receive the transformational package of the Khana school. Therefore, it is better for teachers to use an integrated approach to strengthen language skills and life skills in different curricula.
  Keywords: Khana school plan, Reading skills, writing skills, manners, life skills, elementary school
 • Afrooz Farrokhi *, Alireza Tatari Pages 199-220

  The main purpose of this study is to investigate status of ethnicity in the Iranian educational system. Research Method in This article is a descriptive-analytical method.In order to collect the required information from authentic domestic and foreign books and articles, library, documentary and electronic studies have been used. The results of this research show that it has been tried in the educational system to pay attention to the multi-ethnicity of Iran but it also has its drawbacks. In textbooks, ethnicities are introduced only to the extent of defining and expressing a few characteristics of an ethnicity; while this issue needs to be addressed more. The constitution of islamic republic of Iran allows the use of the mother tongue to teach literature but in schools, due to problems, not much attention has been paid to this law. Also in the educational system, special attention should be paid to multicultural education.

  Keywords: Culture, nationality, education, Curriculum, Higher Education
 • Abdolsaeed Mohammad Shafiee *, Ali Najjarpoorian Pages 221-236

  This research examines the concept of reasonable life from the point of view of Allameh Jafari and rational education in this concept. In the circles of Islamic thinkers, reason has long been mentioned as the source of inference, the power of understanding, and the agent and judge, and the nature of human education and training is his rationality, so that if rationality is taken away from him, his humanity will collapse and his educational role will disappear. Education is one of the most basic needs of human life. In the light of education, man is correct, as a goal-oriented and thoughtful being, he achieves his goals and ideals and conquers the lofty peak of his desired happiness. In fact, education is providing the grounds and factors to actualize and flourish human talents in the desired direction. The research method in this work is analytical and descriptive, using the collection of Allameh Jafari's works and his opinions and thoughts in the field of rational life and rational education, and a library was used to collect data. Allameh considers intellectual education to be the cultivation of human thinking power to move from ordinary life to rational life. According to Allameh Jafari, the ultimate goal of intellectual education is the worship and service of God.

  Keywords: Reasonable life, thinking, and rationality, rational education, Allameh Jafari