فهرست مطالب

Contemporary Islamic Studies - Volume:5 Issue: 1, Winter-Spring 2023
 • Volume:5 Issue: 1, Winter-Spring 2023
 • تاریخ انتشار: 1401/10/22
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمدرسول آهنگران*، محمدامین ملکی صفحات 1-10
 • باقر ریاحی مهر* صفحات 11-21
  مساله وحی از مفاهیم مهم و اساسی ادیان توحیدی است که همواره مورد توجه و بحث اندیشمندان علوم قرآنی بوده است و در سده های اخیر با گسترش موج اسلام پژوهی در غرب، فرضیه اقتباس برخی از محتویات قرآن از متون دینی و ادبی گذشته نیز یکی از زمینه های فعالیت خاورشناسان قرار گرفت. تبیین این مساله، لازم و ضروری است تا حقانیت دین اسلام و وحی قرآنی و برتری آن بر تمام ادیان الهی اثبات شود. مقاله پیش رو با بهره جستن از شیوه توصیفی و تحلیلی و با رویکرد انتقادی همراه با گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات سامان یافته. و نیز مهم ترین روش های وحی پژوهی مستشرقان که عبارتند از: روش نقد تاریخی که در حوزه ی نقد عهدینی رشد کرده و گستره ی وسیعی از نقدها مانند نقد متنی، نقد شکلی، نقد زبان شناختی، نقد ادبی و... مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. به نظر نگارنده روش های وحی پژوهی مستشرقان با اندیشه ی دینی اسلامی در تضاد می باشد که هر یک از این اصول، با اشکالات جدی مواجه است. جامع ترین و متقن ترین فرضیه ای که تاکنون در باب مصدر قرآن مطرح شده، از جانب خود قرآن ارایه شده است.
  کلیدواژگان: وحی قرآنی، روش های وحی پژوهی مستشرقان، روش نقد تاریخی، روش پدیدارشناسانه، روش تطبیق یا مقایسه
 • سید محمد شفیعی مازندرانی*، سید محمدمهدی بطحائی صفحات 23-33

  از آنجایی که اجزاء یک نظام اقتصادی به تناسب اهداف آن نظام ، سامان می یابد ؛ امکان دارد تصور شود که اهداف در تمامی نظام های اقتصادی به صورت مشترک می باشند درحالیکه اینگونه نمی باشد چراکه بیشترین اختلاف ها ، ریشه در نگرش های گوناگون نسبت به مفهوم سعادت بشر و جامعه بشری دارد که این اختلاف ، برگرفته از نتیجه جهان بینی های متفاوت با مبانی متفاوت است.در این نوشتار بیان خواهد شد که اهداف مذکور نظام اقتصادی و سرمایه داری در یک مرتبه نمی باشند چراکه هدف غایی در نظام سرمایه داری ؛ رفاه با مفهوم خاص می باشد و عدالت توزیعی و رشد ، جزء اهداف میانی به شمار می آیند لذا در این مقاله به اهداف غایی و میانی نظام سرمایه داری از دیدگاه اسلام و لیبرال ، خواهیم پرداخت ودر نتیجه بیان خواهد شد که مفهوم عدالت ، رفاه ، رشد و... در نظام اقتصادی برخاسته از مکتب سرمایه داری ، نقطه مقابل نگرش اسلام به انسان و جامعه بشری است چراکه اسلام ، تفسیری متفاوت از عدالت ، رفاه و در نهایت از سعادت فرد و جامعه دارد.

  کلیدواژگان: فقر، عدالت، آزادی اقتصادی، رفاه عمومی
 • امیر جودوی*، محمدحسین برومند، سامیه شهبازی صفحات 35-44

  برخی تاریخ قرآن پژوهان به اثبات هم زمانی بعثت با آغاز نزول قرآن پرداخته و برخی این موضوع را نفی می کنند. در همین راستا میان پژوهشگران بر سر دفعی یا تدریجی بودن آغاز نزول قرآن نیز اختلاف است. از این رو نویسندگان این مقاله سعی کرده اند با قراردادن این پاسخهای پراکنده و یکسونگر در طرحی جامع و فراگیر، راه حلی جدید برای مسیلهای قدیمی درتاریخ قرآن عرضه کنند، در این نگرش از همه افراد و همه دلایل مفید به نحوی منطقی در پاسخ به مشکل استفاده شده است و نشان داده می شود تاریخ بعثت با آغاز نزول قرآن همزمان بوده و نزول قرآن در زمان بعثت دفعی است. این نزول دفعی که کیفیتی امری دارد بر نزول تدریجی مقدم است.

  کلیدواژگان: تاریخ قرآن، نزول دفعی، نزول تدریجی، بعثت، آغاز نزول قرآن
 • حسن رضایی هفتادر*، مرضیه راجی، روح الله شهیدی صفحات 45-58
  حجاب، از آموزه های دینی است که از منظر مختلفی مورد تحلیل قرار گرفته است، از جمله مستشرقان که غالبا با نگاهی منفی، حجاب را به عنوان محدودیت زنان نگریسته اند. به باور ایشان، شخص پیامبر با آزادی و اختلاط زنان و مردان موافق بود، اما در پی شرایطی چون: نا امنی جامعه، آزار منافقان و اصرار برخی صحابه، هم چون خلیفه دوم، رسول خدا به پذیرش حکم حجاب برای همسران خود و زنان آزاد و جداسازی زنان و مردان مجبور شد. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی، نشان می دهد که جعل احکام الهی، تابع حکمت های شارع مقدس است نه متاثر از شرایط گذار، و پیامبر اکرم (ص) و به تبع آن زنان جامعه، با میل و رغبت، اهتمام خاصی به رعایت پوشش داشته و حجاب از منظر آنان انزوا نبوده، بلکه با انتخاب رنگ سیاه برای پوشش خود، به دنبال حفظ عظمت بیشتر برای حضور اجتماعی فعال تر بودند.
  کلیدواژگان: حجاب، مستشرقان، پیامبر(ص)، آیات قرآن، روایات اسلامی
 • ابوالفضل حری* صفحات 59-68
  این مقاله الگوهای روایی مولفه شخصیت و شخصیت پردازی را در قصص قرآنی بررسی می کند. ابتدا به نقاط ضعف و قوت نظریه های روایت معطوف به شخصیت در مغرب زمین (پراپ، گرماس، برمون، تودوروف) در پرتو ویژگی های اشخاص قرآنی اشاره می شود. سپس، دیدگاه های چتمن و ریمون- کنان در خصوص خصلت شخصیت جزیی تر بیان می شود. همچنین گفته می شود اشخاص قرآنی هم با این الگوها همخوانی دارند و هم ندارند. آنگاه به سنخ شناسی اشخاص و بعد به شیوه های مستقیم و غیرمستقیم به منزله دو شاخص شخصیت پردازی در قصص قرآنی اشاره می شود. شیوه مستقیم بواسطه توصیف ویژگی های ظاهری و غیرمستقیم بواسطه کنش، گفتار، محیط و توصیف مشخصات بیرونی اشخاص انجام می گیرد. این دو شیوه با ذکر نمونه آیات قرآنی تبیین می شوند. به تعبیری دیگر، می توان گفت اشخاص قرآنی از دیدگاه ادبی و داستان سرایی، بخشی از پی رنگ داستان اند و از این رو که رفتار افراد واقعی را دارند (پیامبران و افراد تاریخی)، اشخاصی واقعی محسوب می شوند که کنش ها و اعمال واقعی دارند در حالت اول، اشخاص تابع کنش داستان اند و در حالت دوم، اشخاص شبیه مردمان واقعیند یا خود مانند پیامبران اصلا حیات تاریخی دارند.
  کلیدواژگان: روایت شناسی، قرآن، شخصیت، روش (غیر) مستقیم، شخصیت پردازی
 • علی غضنفری، خدیجه احمدی بیغش* صفحات 69-83

  اعمال انسان، موجب سعادت و شقاوت او در دنیا و آخرت شده، و چون انسان زندگی ابدی در پیش دارد، چگونگی عمل او در دنیا، و فراهم آوردن توشه برای آخرتش، حایز اهمیت است. قرآن برای نظام مندکردن ذهن مخاطب و ایجاد تحول در اندیشه مخاطب از شبکه معنایی گسترده ای بهره گرفته است. مقاله حاضر بر آن است با شیوه تحلیلی و توصیفی به معناشناسی حسنات و اعمال صالح در قرآن، با رویکرد نظریه معنا شناسی ایزوتسو- که با تحقیق در واژگان، طرز نگرش قرآن بدان ها را کشف می کند- بپردازد. بررسی حوزه معنایی این دو واژه در قرآن نشان می دهد مفاهیم حسنات و اعمال صالح از پر بسامدترین واژگان قرآنی است که بین آنها رابطه عموم خصوص مطلق بر قرار است، زیرا دامنه حسنات عام بوده و اعمال صالح و ثواب را شامل می شود. در حالی که برخی از حسنات عمل صالح محسوب نمی شوند. به همین دلیل کلماتی که نقش قطعی در ساختن جهان بینی قرآن دارد، کلمات کلیدی قرآن خوانده شده، و هر کدام از این کلمات زیرمجموعه هایی دارند که با آن کلمه کلیدی در ارتباط است

  کلیدواژگان: قرآن، حسنات، اعمال صالح، ایزوتسو
 • عباس کلانتری، اعظم ابراهیمی، حسین کاویار* صفحات 85-95
 • امید قربانخانی*، زهرا علیمرادی، علی فتحی صفحات 97-109
 • حسین افحمی، عطیه پیرهادی*، مسعود تقی آبادی صفحات 111-123
  این پژوهش به بررسی مطالب دینی روزنامه های کیهان و اطلاعات در سیزده روز اول ماه محرم سال های 35، 45، 55، 65، 75 و 85 پرداخته است. روزنامه به عنوان رسانه ای که اقشار مختلف جامعه توان دسترسی به آن را دارند، نقش به سزایی در آموزش و ترویج فرهنگ و ارزش های حاکم بر جامعه دارد، دین پیش از انقلاب اسلامی سال 57 نیز جایگاه مهمی در بین مردم ایران داشته است. با توجه به اهمیت ماه محرم در بین شیعیان روزنامه های این ماه انتخاب شدند که در این پژوهش 118 روزنامه بررسی و 1126 مطلب دینی استخراج شد و با استفاده از روش تحلیل محتوا کمی، تمامی مطالب با محتوای دینی کدگذاری شدند و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته های پژوهش نشان می دهد که بین دو دوره پهلوی و جمهوری اسلامی در انتشار مطالب دینی تفاوت معناداری وجود دارد. استفاده از سبک خبر در سه دهه پس از انقلاب افزایش و آگهی های دینی کاهش یافته است. موضوعاتی همچون روایات، سوگواری و مدح و ثنا بزرگان دینی در سال های بعد از انقلاب افزایش یافته است.
  کلیدواژگان: پهلوی، جمهوری اسلامی، تحقیق کمی، شیعه
 • سید محمدهادی گرامی* صفحات 125-134

  شیوه ای که شیعیان امامی تعالیم خود را به حضرت محمد نسبت می دهند، نقطه آغازی برای مطالعه تاریخ فکری اولیه شیعیان است. مشهورترین و مهم ترین امامان شیعه، یعنی محمد باقر و جعفر الصادق، اصول اندیشه شیعی را در نیمه اول قرن دوم مطرح کردند. بر این اساس، وقتی از آنها پرسیده شد که چگونه به علم پیامبر دست یافته اند، با موقعیت های مشکل آفرینی مواجه می شوند.امام صادق (علیه السلام) با این که بر سنت پیامبر بسیار تاکید می کرد، در عین حال هم از اهل سنت و هم ازا صحاب الرای انتقاد می کرد. او سعی کرد نشان دهد که چگونه دسترسی او به سنت پیامبر با آنچه دیگران ادعا می کنند مشابه نیست. اکثر اهل سنت نمی توانستند با امام صادق (علیه السلام) در مورد مسایل مختلف گفتگو کنند، زیرا امام صادق (ع) خود را از نسل پیامبر و تنها جانشین واقعی او می دانستند. از این رو سعی کرد خود را تنها مرجعی معرفی کند که می تواند سنت پیامبر را به درستی تفسیر کند.در این پژوهش تلاش خواهد شد تا گفتمان سنت در مکتب جعفری اولیه بررسی شود و اینکه این مکتب چگونه مفهوم سنت را تصور می کرد.

  کلیدواژگان: تشیع اولیه، سنت، مکتب جعفری، امام صادق، نظریه فقهی
 • سید مجید حسینی، یحیی میرحسینی*، علی محمد میرجلیلی صفحات 135-143

  پزشکی و طب در زندگی بشر، جایگاه ارجمندی دارد. حال اگر این امر به باورهای اعتقادی پیوند خورد و گزاره های حوزه پزشکی و سلامت به پیشوایان دینی انتساب یابد، دین داران با اقبال بیشتری بدانها می نگرند. در این صورت، گزاره های پزشکی از جملاتی دنیوی فراتر رفته و رنگ وبوی الهی به خود خواهند گرفت. لذا آگاهی از خسارات ورود گزاره های برساخته طبی به درون متون دینی و نیز بررسی پیشینه ساخت روایات مجعول و گستردگی و کمیت این دست از روایات، امری ضروری است.مروری بر میراث حدیثی نشان می دهد موضوع طب و بهداشت، بخش قابل توجهی از روایات را به خود اختصاص داده است و بسامد روایات طبی جعلی راه یافته به میراث حدیثی، قابل اعتناست. به طور کلی می توان آسیب وارده از ناحیه روایات جعلی در حوزه طب را متوجه دو حوزه شریعت و سلامت دانست؛ مهمترین آسیب ها در حوزه سلامت باید به تجویز غلط و طولانی شدن دوره درمان، ایجاد بیماری با توصیه نادرست و حتی تلف شدن آدمی اشاره کرد. در ساحت باورها و اعتقادات نیز می توان به آسیب هایی همچون زشت نمایی چهره زیبای شریعت، تردید در صحت آموزه های صحیح دینی و خدشه دار کردن اعتقادات دین داران اشاره داشت.

  کلیدواژگان: روایات طبی، سلامت، دین، نقد حدیث، جعل
|
 • MohammadRasool Ahangaran *, MohammadAmin Maleki Pages 1-10

  As the outcome of human endeavors, the human knowledge is not free from mistake and error. The more the human moves in the path of science, the more the unavoidable events might happen, events that lead to mistakes with numerous grave consequences. As humanities are concentrated on the human, they are more prone to mistakes. The reason is that the topic of these sciences has the highest complexity. Just like other disciplines of humanities, economics is not free from mistakes. As a comprehensive plan for the guidance of the human in various aspects and backgrounds, the sacred religion of Islam expresses facts from various perspectives the consideration of which would be useful for the worldly and otherworldly lives of the human. One of the advantages that Islam offers is the expression of precious points that, if noted by economists, can be thought provoking and helpful for them and can be useful in decreasing the mistakes in studies related to economics. The study at hand focused on some critical thoughts about the philosophy of economics based on Islamic viewpoints. It was carried out via a descriptive-analytical method using library research data to explicate the criticisms against the philosophy of economics expressed from the religious outlook.

  Keywords: Economic Man, Maximization, Utility, Profit, Market, jurisprudence
 • Baqer Riahi Mehr * Pages 11-21
  The issue of revelation is one of the important and essential concepts of monotheistic religions that has always been considered and discussed by the thinkers of the Qur’ānic sciences. In recent centuries, with the increase of studies exploring Islam in the West, one of the arenas for the activity of the orientalists has been this hypothesis that some of the contents of the Qur’ān have been borrowed from the earlier religious and literary books. Explicating this issue is essential in order to prove the rightfulness of Islam and the Qur’ānic revelation as well as its superiority over all the other divine religions. Using the descriptive-analytical method and with a critical approach along with gathering and analyzing the organized data, the study at hand examines the most important methods of orientalists’ revelation studies, including the historical criticism which has developed in the realm of criticism of the Testaments. It covers a wide range of criticisms such as textual, formal, linguistic, literary, and so on.  To the author of the present article, the methods of orientalists’ revelation studies are contrary to the Islamic thought, and each of their principles faces critical faults. The most comprehensive and firmest hypothesis that has been proposed so far as to the origin of the Qur’ān is propounded by the Qur’ān itself. It is a hypothesis which is supported by many narrative and intellectual reasons, and is the best account and interpretation for the truth (with all of its features) extant in the Qur’ān. Research’s findings show that Western researchers and orientalists have put forward the existing hypotheses about the origins of the Qur’ān by resorting to these principles as well as considering the similarities that exist between the Qur’ān and the former sources like the Torah and the Bible. None of these hypotheses are accepted by Muslims, and their claims contain mythological problems even based on their own foundations.
  Keywords: Qur’ānic revelation, methods of orientalists’ revelation studies, method of historical criticism, phenomenological method, Comparative Method
 • Seyed Mohammad Shafeie Mazandarani *, Seyed MohammadMahdi Bathaie Pages 23-33

  Since the constituents of an economic system are organized according to its goals, some might believe that the goals are common among all economic systems. However, this is not true, because most of the disagreements are rooted in the various viewpoints to the concept of the human and the human society blissfulness. This disagreement results from different worldviews with different principles. This article states that the foregoing goals are not the same in the economic system and capitalism are not at the same level, as the end goal of capitalism is a specific understanding of welfare, and the distributive justice and growth are considered as its mid-goals. Therefore, the article at hand addressed the end and mid goals of capitalism from the viewpoint of Islam and liberalism. The results showed that the concepts of justice, welfare, growth, etc., in an economic system derived from capitalism school is contrary to the viewpoint of Islam to the human and human society, because Islam has a different interpretation of justice, welfare, and the human and society blissfulness.

  Keywords: poverty, Justice, Economic freedom, Public Welfare
 • Amir Joudavi *, MohammadHosein Baroomand, Samiyeh Shahbazi Pages 35-44

  Some historians of the Qur’ān maintain that the bi‘that (being chosen as God’s messenger) of Prophet Muḥammad (s) synchronized with the beginning of the revelation of the Qur’ān while others deny this. In this regard, there is a difference of opinion among scholars as to whether the beginning of the revelation of the Qur’ān was instantaneous (dafʿī) or gradual (tadrījī). Therefore, the authors of this article have tried to offer a new solution to this old problem in the history of the Qur’ān by putting these scattered answers into a comprehensive plan. To this end, all people and all useful reasons have been used logically in response to the problem. Then, it is shown that the date of bi‘that synchronized with the beginning of the revelation of the Qur’ān and this revelation at the time of bi‘that was instant. This instantaneous revelation, which has the quality of ‘amr, preceded the gradual revelation of the Holy Qur’ān.

  Keywords: History of the Qur’ān, instantaneous (dafʿī) revelation, gradual (tadrījī) revelation, bi‘that, beginning of the revelation of the Qur’ān
 • Hasan Rezayi Haftador *, Marziye Raji, Roohollah Shahidi Pages 45-58
  Ḥijāb is one of the religious teachings which has been explored from various perspectives, including the Orientalists who oftentimes have negatively looked at Ḥijāb as a limitation for women. To them, the Prophet was in agreement with the freedom and mixture of women with men. However, following some certain conditions like the insecurity in the society, the harassment of the hypocrites, and the insistence of some Companions such as the second caliph, the Messenger of God was forced to accept the decree of Ḥijāb for his wives and the free women as well as the separation of women and men. With a descriptive-analytical approach, the present study shows making divine decrees follows the wisdom of the Saint Legislator, and is not affected by the transient conditions. The revered Prophet (s) and therefore the women of the society willingly showed great concern for covering. To them, Ḥijāb was not a retreat, but rather – with choosing the black color for their covering – they sought more dignity for a more active, social participation.
  Keywords: ḥijāb, Orientalists, history, The Prophet (s), verses of the Qur’ān, Islamic narrations
 • Abolfazl Hurri * Pages 59-68
  This article examines the narrative models of qur’ānic characters and characterization from the perspective of narratological approaches. First, the weaknesses and strengths of character-oriented narrative theories in the West (Propp, Greimas, Bremond, and Todorov) are pointed out in the light of the characteristics of the qur’ānic figures. Then, Chatman and Rimmon-Kenan’s views on character traits are expressed in more detail. This article also talks about the fact that qur’ānic figures sometimes correspond to these models and sometimes not. Then the typology of people and direct and indirect ways – as two indicators of characterization in qur’ānic stories – are mentioned. The direct method is done by describing the outward characteristics, and the indirect one is done by the action, speech, environment, and description of the external specifications of the people. In general, qur’ānic figures are a part of the plot and subject of the story’s actions, as well as people with natural actions. The Qur’ān has used these methods in a good way. These two methods are explained by mentioning some examples of qur’ānic verses. It seems necessary to slightly modify or expand the narrative characterization models concerning the qur’ānic stories.
  Keywords: Narratology, Qur’ān, Character, Direct method, Indirect method, Characterization
 • Ali Qazanfari, Khadijeh Ahmadi Bighash * Pages 69-83

  Human's actions will cause his prosperity or misery in the world and in the hereafter. The Qur’ān has used a vast semantic scope to systematize and evolve the mind of the audience for its guidance. The present article seeks to analyze the semantic scope of Hasanāt[1] (i.e. virtues) and righteous deeds in the Qur’ān in an analytical and descriptive manner, based on the Izutsu’s semantic theory - which, by investigating the vocabulary, reveals the Qur’ānic attitude to them. An examination of the semantic scope of these two words in the Qur’ān reveals that the concepts of virtues and righteous deeds are among the most frequently used Qur’ānic terms, among which the most general public relation is absolute, since the domain of virtues is general and includes righteous deeds and divine rewards. While some goodies are not righteous deeds. That is why words that have a definite role in building the worldview of the Qur’ān are called Qur’ānic keywords, and each of these words has sub-words with which the keyword is associated.

  Keywords: Qur’ān, Virtues, Righteous Deeds, Semantic Scope, Izutsu
 • Abbas Kalantari, Azam Ebrahimi, Hosain Kaviar * Pages 85-95
  In the Islamic jurisprudence, being a Muslim is a condition in such cases as executorship and testimony. The question arising is that whether or not a Christian, a Jew or a Zoroastrian can be the superintendent of the endowments if the beneficiaries are Muslims. Through a descriptive-analytic method, this study first brings up the pieces of evidence for the impermissibility of Christian, Jewish or Zoroastrian superintendence and then proves the possibility of non-Muslim superintendence on Muslims’ endowments in some cases by means of juridical evidence. Indeed, designating a non-Muslim as a superintendent on Muslim endowments cannot be absolutely rejected. This is because the issue has different forms and each form has its own rules depending on the superintendent’s scope of authority, the type of endowment, the endower being a Muslim or a non-Muslim, and the existence of any superintendent already appointed by the endower.
  Keywords: Superintendent, supervisor, Non-Muslim, Endowment
 • Umid Qurbankhani *, Zahra Alimoradi, Ali Fathi Pages 97-109
  Given that many schools of thought in today’s world theorize on different aspects of human life, undoubtedly one of the most important tasks of modern exegetes is to extract theories of the Qur’ān in various fields. This paper deals with one of the most important fundamental issues in this regard, i.e., the criteria and norms that a standard qur’ānic theory should have. For this purpose, first the research literature is explained, and then the characteristics of theory in the general sense (i.e., scientific theory) are enumerated. Afterwards, the requirements of qur’ānic theorizing are mentioned and explicated. Since the best way to discover the qur’ānic view of a subject is the method of thematic interpretation, this paper believes that the process of discovering the theory of the Qur’ān about an issue (that is, qur’ānic theorizing) follows the same method. Accordingly, some of the requirements of qur’ānic theorizing found in this study include avoiding the interference of any prejudice, conducting the systematization of qur’ānic teachings, being up-to-date and forward-looking, having fluency and clarity of expression, and having congruence with other definite facts and theories.
  Keywords: Theory, Qur’ān, Thematic interpretation, Qur’ānic theorizing, fundamentals of theorizing
 • Hossein Afkhami, Atiyeh Pirhadi *, Masoud Taqiabadi Pages 111-123
  As a medium that different segments of society can access, the newspaper plays a vital role in educating and promoting the culture and values ​​that govern society. Correspondingly, religion had an important place among the Iranian people before the Islamic Revolution of 1979. This study set out to examine the religious content of Kayhān and Iṭṭilā‘āt newspapers in the first thirteen days of Muḥarram in the years 1956, 1966, 1976, 1986, 1996, and 2006. In this study, 118 newspapers were analyzed, and 1126 religious items were extracted using the quantitative content analysis method. All items were coded for religious content, and the results were analyzed using SPSS software. Findings showed a significant difference between the Pahlavi and the Islamic Republic periods in the publication of religious content. While the use of news style increased in the first three decades after the Revolution, religious advertisements decreased in this period. Topics such as narrations, mourning observances, and praise of religious leaders have increased in the years after the revolution. The articles published during the Pahlavi era mainly had an educational and religious proselytizing function, while the newspaper content in the post-revolutionary period has been comprise of news about religious events and praise of religious leaders.
  Keywords: Pahlavi, Islamic republic, quantitative analysis, Shiite
 • Seyed MohammadHadi Gerami * Pages 125-134

  The way through which Imāmī Shī‘a attribute their teachings to the Prophet Mohammad is the starting point to study early Shī‘ī intellectual history. The most famous and important Shī‘ī Imams, namely Mohammad al-Baqīr and Ja‘far al-Ṣādiq, proposed the principles of Shī‘ī thought in the first half of the second century; accordingly, they encountered problematic situations when being asked about how they accessed the Prophet's knowledge. Even though Imam al-Ṣādiq put great emphasis on the sunna of the Prophet, at the same time he criticized both the Traditionists and Aṣḥāb-u-Ra’y. He tried to show how his access to the sunna of the Prophet is not akin to what others claim. Most of the Traditionists were not able to engage in and discuss the various issues with Imam al-Ṣādīq, as he considered himself to be the Prophet's descendant who was also his only true successor. Hence, he tried to introduce himself as the only authority who could correctly interpret the sunna of the Prophet. In this study, I will attempt to explore the sunna discourse in the early Jaʻfarī school. It will be investigated how this early school conceptualized the notion of sunna in light of the imāmah doctrine and vice versa.

  Keywords: Early Shī‘īsm, Sunna, Jaʻfarī school, Imam al-Ṣādīq, Legal Theory
 • Sayyed Majid Hossaini, Yahya Mirhoseini *, Ali Mohammad Mirjalili Pages 135-143

  Medicine has an important place in human life. If this field is linked to religious beliefs or medical and health issues are attributed to religious leaders, they will be of more interest and acceptability to religious people. In this case, medical statements will go beyond worldly statements and take up a divine identity. Nonetheless, it is necessary to be aware of the damages of including medical statements in religious texts and to avoid fabricated health narrations by examining the history and truthfulness of those statements as well as controlling their quantity. A review of the Ḥadīth heritage shows that the topics in medicine and health make up a significant part of traditions, or religious narrations, and the frequency of fabricated medical statements that have slipped through traditions is considerable. In general, the damage caused by fabricated medical narrations can be viewed in the two areas of Sharī’a (religious law) and health. The most important health damages stem from wrong prescriptions and prolonged treatment periods. Incorrect advice may cause the illness or even the death of a person. As for religious beliefs and convictions, one may refer to damages such as disfiguring the beautiful face of Sharī’a, casting doubts on the validity of correct religious teachings, and damaging the beliefs of religious people.

  Keywords: Medical Narrations, Health, Religion, Ḥadīth criticism, Falsification, forgery